W Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje wykwalifikowany personel dbający o najwyższą jakość i obsługę klienta.

W DDL wchodzi Laboratorium Analityczne i Laboratorium Mikrobiologiczne.

 • Kierownik Laboratorium – mgr Agata Kołodziejczyk-Koś
 • Z-ca Kierownika Laboratorium – mgr Izabella Trendota-Horniak
 •  Kierownik Pracowni Mikrobiologii – mgr Barbara Jagiencarz – Starzec
 • Pełnomocnik ds. Kontroli Jakości Badań Analitycznych – mgr Elżbieta Taurowska-Minicz
 • Pełnomocnik ds. Kontroli Jakości Badań Mikrobiologicznych – mgr Wioletta Świątek-Kwapniewska
 • Specjalista ds. Jakości Laboratorium – mgr Świątek-Kwapniewska Wioletta

Personel fachowy laboratorium z wykształceniem wyższym posiadający prawo wykonywania zawodu:
   • II° diagnostyki laboratoryjnej
   • I° analityki klinicznej
   • I° mikrobiologii lekarskiej
   • diagnosta laboratoryjny bez specjalizacji

Personel fachowy laboratorium z wykształceniem wyższym:
    • Młodszy asystent
    • Starsza Pielęgniarka dyplomowana

Personel z wykształceniem średnim medycznym
    • Starszy technik analityki medycznej
    • Starszy laborant
    • Technik analityki medycznej

Personel nie medyczny:
    • Sekretarka
    • Rejestratorka
    • Pomoc laboratoryjna

Kontakt:
    • Kierownik tel. 14 63-15-340
    • Z-ca Kierownika tel. 14 63-15-280
    • Centralny Punkt Pobrań tel. 14 63-15-282
    • Sekretariat tel/fax 14 63-15-283
    • Rejestracja tel.14 63-15-285
    • Mikrobiologia tel.14 63-15-258; 257
    • e-mail: laboratorium@lukasz.med.pl

Laboratorium Analityczne pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
Badania wykonujemy na pilne „CITO” do 1 godziny
Badania na ratunek 15-30 minut
Centralny Punkt Pobrań czynny od 6:00 – 13:30 pon.- pt. oraz od 7:00 – 10:00 sob. pawilon D, I piętro (materiał do badania – płytki metodą bezpośrednią pobierany jest od pon. do pt .w godz. 7:15 – 10:00)

Pracownia Mikrobiologii czynna od pon. – pt. 7:00 – 14:35 w soboty pełni dyżur do godz. 14:35

Szczegółowy spis badań wykonywanych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.
    • Alergia
    • Białka
    • Biochemia kliniczna
    • Hematologia
    • Immunodiagnostyka
    • Inne
    • Ogólne
    • Toksykologia
    • Wirusologia

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik Badań – Analityka
Cennik Badań – Mikrobiologia

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

Chory powinien być na czczo, po spoczynku nocnym. Przed pobraniem krwi należy unikać znacznych wysiłków fizycznych. Dieta stosowana przez pacjenta w dniu poprzedzającym badanie poza nielicznymi przypadkami gdzie celowe jest stosowanie diety specjalnej, nie może się różnić od diety normalnej. Natomiast krew na badania z grup wirusologii, immunologii, alergologii, toksykologii, nie musi być pobrana na czczo, pacjent może być po lekkim posiłku.

Krew do badań należy pobrać (o ile to możliwe) przed podaniem leków.

Szczególne warunki pobrania materiału biologicznego do badań

ORGANIZACJA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – laboratorium od 1993 roku świadczy usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Laboratorium funkcjonuje w ramach struktury Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasz w Tarnowie. Od chwili rozpoczęcia działalności systematycznie poszerza zakres wykonywanych usług. Większość badań wykonywana jest w tym samym dniu.

Laboratorium posiada zintegrowany laboratoryjny system informatyczny:
 • Umożliwia rejestrację zleceń przy użyciu skanera i systemu kodów kreskowych.
 • Laboratorium oferuje kontrahentom specjalne opracowane zlecenia, które ułatwiają obsługę pacjenta i przyspieszają pracę w laboratorium.
 • Komunikacja dwustronna na aparatach eliminuje błędy i skraca czas analizy.
 • Program umożliwia automatyczna i ręczna walidację wyników, co ma na celu szybkie i bezpieczne dostarczenie wiarygodnego wyniku.
 • Umożliwia prowadzenie Kontroli Jakości Badań
 • Archiwizuje dane poprzez tworzenie KSIĘGI LABORATORYJNEJ
 • Umożliwia wykonywanie rozliczeń ze zleceniodawcami
 • Kompatybilność z systemami komputerowymi szpitala, POZ, gabinetu

KONTROLA JAKOŚCI

DDL prowadzi wymaganą kontrolę jakości nadzorowaną przez diagnostów laboratoryjnych.

 • Wewnętrzną kontrola jakości wszystkich oznaczanych parametrów w laboratorium
 • Krajowa kontrola jakości (COBJwDL) powszechny program oceny wiarygodności wyników badań laboratoryjnych – sprawdziany : hematologia, koagulologia, biochemia, immunochemia, markery kardiologiczne, parametry RKZ
 • Krajowy program kontroli jakości (COBJwDL) centralny program oceny wiarygodności wyników badań biochemicznych
 • Uczestnictwo w zintegrowanym programie kontroli jakości StandLab IQS w zakresie: biochemia, hematologia, koagulologia, immunologia, białka, toksykologia
 • Ogólnopolski sprawdzian wiarygodności badań w mikrobiologii – POLMICRO
 • Program Ogólnopolskiej Sieci Monitorowania Lekooporności Drobnoustrojów

MIĘDZYNARODOWA KONTROLA JAKOŚCI
  • LABQALITY- Powszechny program zewnętrznej oceny jakości w medycynie laboratoryjnej- Gdańsk – sprawdziany: wirusologia, alkohole, analiza ogólna moczu, osadu moczu, ocena rozmazu krwi obwodowej, markery zawału, peptyd natriuretyczny typu B
  • RANDOX – międzynarodowy program RIQAS obejmuje program biochemiczny, immunologiczny

Udział w kontroli laboratoryjne jest potwierdzony certyfikatem wydanym przez prowadzący ją ośrodek.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – laboratorium wdrożyło zintegrowany system zarządzania w celu lepszego zaspokojenia potrzeb swych klientów oraz poprawy funkcjonowania Systemem zarządzania jakością jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 obowiązującą w Szpitalu Wojewódzkim Św. Łukasza w Tarnowie wraz z normą PN-EN ISO 17025. W ramach tego systemu funkcjonują dokumenty systemowe:

   • Polityka Jakości
   • Księga Jakości
   • Procedury i instrukcje
   • Zapisy

Stanowiska i wyposażenie.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej posiada stanowiska:
   • stanowisko biochemiczne,
   • hematologiczne,
   • koagulologii,
   • parametrów krytycznych,
   • wirusologii,
   • immunodiagnostyki,
   • monitorowania leków,
   • białek,
   • toksykologii,
   • analiz ogólnych,
   • kontroli jakości,
   • hematologii manulanej,
   • rejestracji –rutyna oraz CITO
   • sekretariat,
   • mikrobiologii

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej jest wyposażone w nowoczesny sprzęt:
   • analizator hematologiczny 26-parametrowy
   • analizator do badania moczu
   • analizator do badania osadu moczu
   • analizatory parametrów krytycznych
   • analizator do koagulologii
   • aparat do elektroforezy z densytometrem
   • analizator do oznaczeń biochemicznych i toksykologicznych
   • analizator do oznaczeń pochodnych hemoglobiny
   • analizator do oznaczeń wirusologicznych
   • analizator do oznaczeń immunodiagnostycznych
   • analizator do oznaczeń serologicznych
   • analizator wzrostu drobnoustrojów; służy do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych
   • analizator do indentyfikacji drobnoustrojów w trybie półautomatycznym
   • zestaw do badań testami enzymatycznymi; służy do oznaczeń serologicznych metodą immunoenzymatyczną

Sprzęt w/w firm podlega stałej standaryzacji i konserwacji przez nadzór serwisowy.


PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

Specyfika Pracowni:

Pracownia Mikrobiologii należy do typu szerokoprofilowego B. W skład Pracowni wchodzi pracownia bakteriologiczna, pracownia serologiczna, pracownia mykologiczna.

Możliwości diagnostyczne:

Diagnostyka prowadzona w w/w pracowniach obejmuje: diagnostykę podstawową, diagnostykę beztlenowców i drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych, badania wrażliwości na leki, diagnostykę zakażeń jelitowych, diagnostykę zakażeń szpitalnych, kontrolę procesów dezynfekcji i sterylizacji, kontrolę jakości badań mikrobiologicznych; badania serologiczne metodami testów lateksowych, ELISA, ELFA i Western-blot; diagnostykę zakażeń grzybami w grzybicach narządowych.


KONTROLA JAKOŚCI

   • LABQALITY- Powszechny program zewnętrznej oceny jakości w medycynie laboratoryjnej – Gdańsk sprawdziany: bakteriologia, mykologia, serologia
   • POLMICRO – Ogólnopolski sprawdzian lekowrażliwości

Udział w kontroli laboratoryjne jest potwierdzony certyfikatem wydanym przez prowadzący ją ośrodek.

CERTYFIKATY