Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Przetargi - Ograniczony

dodano: 2011-04-18
7-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ wTarnowie.
Dz.U./S S75 16/04/2011 123325-2011-PL Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/7 16/04/2011S75 http://ted.europa.eu/TED Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123325-2011:TEXT:PL:HTML PL-Tarnów: Usługi ubezpieczeniowe 2011/S 75-123325 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Szpital Wojewódzki im (...więcej...)

dodano: 2011-03-29
35-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Tarnów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Numer ogłoszenia: 99905 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl I (...więcej...)