Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Przetargi - Zapytanie - art. 4

dodano: 2019-07-17
809- Dostawa i montaż urządzeń służących do oczyszczania instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji w budynku D Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z zalegającego kamienia kotłowego.
Nr 809 /2019 Tarnów, 2019-07-16 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Dostawa i montaż urządzeń służących do oczyszczania instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji w budynku D Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z zalegającego kamienia kotłowego.’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-07-17
833/19 zakup i dostawa ¶rodków dezynfekcyjnych
Nr 833/2019 Tarnów,2019-07-17 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa :¶rodków dezynfekcyjnych ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „„dostawa :¶rodków dezynfekcyjnych ” ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, podpisana (podpis i piecz±tka imienna lub czytelny podpis) przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela (...więcej...)

dodano: 2019-07-17
863/2019 art 4 pkt.8 Powielacz Cyfrowy
Nr 863/2019 Tarnów,2019-07-17 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ POWIELACZ CYFROWY ” Nr spr. 863 / 19 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-07-05
783/2019 art 4 pkt.8 Klimatyzatory
Nr 783/2019 Tarnów,2019-07-04 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ KLIMATYZATORY ” Nr spr. 783 / 19 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-07-04
777- Remont pokrycia dachu o powierzchni 74 m2 na budynku A Zasobów Mieszkaniowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 777 /2019 Tarnów, 2019-07-03 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Remont pokrycia dachu o powierzchni 74 m2 na budynku A Zasobów Mieszkaniowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-06-25
732/2019 - Dostawa: obuwia ocieplanego męskiego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Nr 732/2019 Tarnów, 2019-06-18 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa: obuwia ocieplanego męskiego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-06-12
1323/2019 art 4 pkt.8 Materiały Budowlane
Nr 1323/2019 Tarnów,2019-06-12 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały Budowlane ” Nr spr. 1323 / 19 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-06-07
676/2019 obuwie robocze dla pracowników szpitala
Nr 676/2019 Tarnów,2019-06-06 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa: obuwia dla pracowników szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-06-04
609/2019 art 4 pkt.8 Klimatyzatory
Nr 609/2019 Tarnów,2019-06-03 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ KLIMATYZATORY ” Nr spr. 609 / 19 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-05-27
ZESTAWY DO NKLUCIA TETNICY PROMIENIOWEJ ART.4 PKT.8
Nr spr. 632/2019 Tarnów, 2019-05-23. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZESTAWY DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ „dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-ODDZ. OKULISTYKI Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-05-21
610 - WYŁONIENIE UBEZPIECZYCIELA, KTÓRY UDZIELI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC,NW,NNW, ASS POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZE
Nr 610/2019 Tarnów, 2019-05-16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „WYŁONIENIE UBEZPIECZYCIELA, KTÓRY UDZIELI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC,NW,NNW, ASS POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ‘WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 3. Termin wykonania: od wnioskowanego dnia jako dzień rozpoczęcia ochrony przez okres 12 miesięcy 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 100 % cena 5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: 1) formularz propozycji wg załączonego wzoru, 2) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 3) oświadczenie RODO 6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę należy wliczyć, wszystkie koszty usługi, w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania (...więcej...)

dodano: 2019-05-09
563/2019 Czyszczenie 424 m2 powierzchni na wysoko¶ci ponad 3,0m w szpitalnej kotłowni
Nr 563/2019 Tarnów, 2019-05-09 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,, Czyszczenie 424 m2 powierzchni na wysoko¶ci ponad 3,0m w szpitalnej kotłowni” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Czyszczenie 424 m2 powierzchni na wysoko¶ci ponad 3,0m w szpitalnej kotłowni” c) podana ma być cena wyrażona cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±. e) ma obejmować cało¶ć zamówienia 2. Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał±cznik nr 2 CPV 90911300-9 Usługi czyszczenia okien 90912000-3 Usługi czyszczenia konstrukcji rurowych 90911200-8 Usługi sprz±tania budynków Przedmiot zamówienia obejmuje czyszczenie z kurzu i brudu na wysoko¶ci ponad 3,0m powierzchni: a) okien w hali technologicznej i klatce schodowej – 300 m2. b) belek, parapetów – 40 m2 c) rur – 60 m2 d) obudowy lamp o¶wietleniowych – 24 m2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 tygodni. 3 (...więcej...)

dodano: 2019-04-25
502/2019 - Worki na wymiociny
Nr 502 / 2019 Tarnów 24. 04. 2019 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Worki na wymiociny 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-04-18
435/2019 zakup odzieży i obuwia dla pracowników Szpitala
Nr 435/2019 Tarnów,2019-04-12 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa: odzieży i obuwia dla pracowników szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-04-15
422 - ¶wiadczenie usług serwisowych obejmuj±cych usuwanie awarii i wykonywanie napraw bież±cych serwerów: serwer online –ProLiant ML 350p Gen8; Serwer NAS1-StoreEasy 1630 Storage; Serwer NAS2-StoreEasy 1630 Storage dla Zakładu Radioterapii Szpital
Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia publicznego jest ¶wiadczenie usług serwisowych obejmuj±cych usuwanie awarii i wykonywanie napraw bież±cych serwerów: serwer online –ProLiant ML 350p Gen8; Serwer NAS1-StoreEasy 1630 Storage; Serwer NAS2-StoreEasy 1630 Storage dla Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Tarnowie ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-04-12
KASETY DO SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ CR MD4.OR FLFS DO SKANERA DX-M FIRMY AGFA ART.4.PKT.8
Nr spr. 489/2019 Tarnów, 2019-04-10. CPV 33.69.63.00-8 CPV 32.35.41.10-3 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ KASETY DO SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ CR MD4.OR FLFS DO SKANERA DX-M FIRMY AGFA „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-04-10
478/2019 Dostawa mebli na wymiar
Nr 478/2019 Tarnów, 2019-04-09 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Dostawa mebli na wymiar” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawę mebli na wymiar” c) podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±. e) ma obejmować cało¶ć zamówienia składaj±cego się na dana czę¶ć 2. Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał±cznik nr 2 CPV 39151000-5 - Meble różne Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup, dostawę oraz montaż lub złożenie w siedzibie Zamawiaj±cego nowego i nie używanego wyposażenia oraz sprzętu. 1.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: okres od 03.06.2019 – 07.06.2019 r. 1.2. Wymagany termin gwarancji za oferowany przedmiot zamówienia: min (...więcej...)

dodano: 2019-04-09
477/2019 art 4 pkt.8 Dygestorium szczelinowe
Nr 477/2019 Tarnów,2019-04-08 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DYGESTORIUM SZCZELINOWE ” Nr spr. 477 / 19 1 (...więcej...)

dodano: 2019-04-09
CEWNIKI PROWADZĄCE ART. 4. PKT.8
Nr spr. 475/2019 Tarnów, 2019-04-09. CPV 33141000-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ CEWNIKI PROWADZĄCE „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-04-08
412/2019 - "Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych kotłów kondensacyjnych w obiekcie kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 12 miesięcy od daty za
Nr 412/2019 Tarnów, 2019-04-04 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych kotłów kondensacyjnych w obiekcie kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-04-04
356/2019 - Badanie oraz pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w ¶rodowisku pracy
Nr 356/2019 Tarnów, 2019-04-03 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „BADANIE ORAZ POMIAR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ¦RODOWISKU PRACY” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-04-02
427- Świadczenie usługi w zakresie wykonywania oceny sprawności energetycznej kotłów, sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, uwzględnienie efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowanie ich mocy do potrzeb dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ś
Nr 427/2019 Tarnów, 2019-04-01 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Świadczenie usługi w zakresie wykonywania oceny sprawności energetycznej kotłów, sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, uwzględnienie efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowanie ich mocy do potrzeb dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-03-25
389/2019 Dostawa mebli gotowych oraz mebli na wymiar
Nr 389/2019 Tarnów, 2019-03-21 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Dostawa mebli gotowych oraz mebli na wymiar” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawę mebli gotowych oraz mebli na wymiar” c) podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±. e) ma obejmować cało¶ć zamówienia składaj±cego się na dana czę¶ć 2. Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał±cznik nr 2 CPV 39151000-5 - Meble różne Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup, dostawę oraz montaż lub złożenie w siedzibie Zamawiaj±cego nowego i nie używanego wyposażenia oraz sprzętu. Zamówienie zostało podzielone za 2 zakresy: 1. Meble gotowe. 2. Meble na wymiar. Wykonawca może składać ofertę (propozycję cenow±) na dowolnie wybrane zakresy. 2.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: okres od 03.06.2019 – 07.06.2019 r (...więcej...)

dodano: 2019-03-20
386/19 -Wapno sodowe
Nr 386/2019 Tarnów 19. 03. 2019 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WAPNO SODOWE Z INDYKATOREM „ „ WKŁADY JEDNORAZOWE „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-03-06
316/2019 - Kwas cytrynowy
Nr 316/2019 Tarnów 04.03.2019r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „KWAS CYTRYNOWY” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-03-05
307/2019 - Podchloryn sodu
Nr 307 /2019 Tarnów 04. 03. 2019 r ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: PODCHLORYN SODU 5 % 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-03-04
298/2019 - Zakup i dostawa znaczników skórnych do zabezpieczenia punktów referencyjnych na skórze dla Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim im.św. Łukasza w Tarnowie
Nr 298 / 2019 Tarnów, 2019-03-01 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Zakup i dostawa znaczników skórnych do zabezpieczenia punktów referencyjnych na skórze dla Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa znaczników skórnych do zabezpieczenia punktów referencyjnych na skórze dla Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2019-02-27
266/2019 - Wapno sodowe z indykatorem, Wklady jednorazowe z wapnem sodowym
Nr 266/2019 Tarnów 26. 02. 2019 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WAPNO SODOWE Z INDYKATOREM „ „ WKŁADY JEDNORAZOWE „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-02-15
217/2019 Okresowe przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji SSP (Schrack) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 217 / 2019 Tarnów, 2019-02-15 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Okresowe przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji SSP (Schrack) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Okresowe przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji SSP (Schrack) w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2019-02-11
182 - ZAPRoszenie DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala”
Nr 182/2019 Tarnów 05.02.2019r Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwację drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje ( przeglądy) drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2019-02-07
325/2019 art 4 pkt.8 Materiały dla Warsztatów
Nr 325/2019 Tarnów,2019-02-07 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały dla Warsztatów ” Nr spr. 325 / 19 1 (...więcej...)

dodano: 2019-02-07
326/2019 art 4 pkt 8 Materiały dla hydraulika
Nr 326/2019 Tarnów,2019-02-07 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały dla hydraulika ” Nr spr. 326 / 19 1 (...więcej...)

dodano: 2019-01-25
ZAPYTANIE O CENE ART.4.PKT8 - ZESTAW DO POMP KOPLOWKOWYCH ASCOR
Nr spr. 12/2019 Tarnów, 2019-01-25. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Zestaw do pomp kroplówkach Ascor „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-01-23
88 - Świadczenie usługi odbioru, transportu odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej
Nr 88/2019 Tarnów, 2019-01-22 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Świadczenie usługi odbioru, transportu odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Świadczenie usługi odbioru, transportu odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej” c) podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. e) ma obejmować całość zamówienia 2. Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 CPV 90.53.33.00-2 - usługi gospodarki odpadami Odpady powstałe w wyniku działalności kuchni szpitalnej: Zakres I - do 1,00 Mg w skali roku 02 02 02 do 0,5 Mg [Odpadowa tkanka zwierzęca] 16 03 80 do 0,5 Mg [ Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia ] Zakres II – do 3,24 Mg w skali roku 20 01 25 do 0,24 Mg [ Oleje i tłuszcze jadalne ] 20 01 08 do 3,0 Mg [Odpady kuchenne ulegające biodegradacji] Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art (...więcej...)

dodano: 2019-01-22
67/2019 - Sukcesywna dostawa opasek identyfikacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Nr 67/2019 Tarnów 18.01.2019r. ………………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Sukcesywna dostawa opasek identyfikacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-01-18
ZAPYTANIE O CENE ART. 4 PKT.8
Nr spr. 7/2019 Tarnów, 2019-01-21. CPV 33141000-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ PROWADNIKI WIEŃCOWE- AKCESORIA DO IMPLANTACJI STYULATORÓW „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2019-01-17
ZAPYTNIE OFERTOWE RĘKAWICE MED. J.U. ART.4. PKT.8
Nr spr. 6/2019 Tarnów, 2019-01-16. CPV 33.14.14.20-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ RĘKAWICE CHIR. STERYLNE LATEKSOWE BEZPUDROWE J.U. - Rękawice bez pudrowe, do przygotowywania leków cytostatycznych „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-12-19
ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH ART. 4. PKT. 8
Nr spr. 1160/2018 Tarnów, 2018-12-19. CPV- 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZESTAWY DO POMP INFUZYJNYCH „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-12-12
ZESTAWY DO POMP TERUMU ART. 4 PKT. 8
Nr spr. 1114/2018 Tarnów, 2018-12-11. CPV- 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZESTAWY DO POMP INFUZYJNYCH „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-12-10
1106 - Zakup ( kontynuacja ) rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Tarnów, 2018-12-07 ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zakup ( kontynuacja ) rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup ( kontynuacja ) rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-12-05
Konserwacja, serwis i naprawa dźwigów w Ośrodku Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 1081/2018
Nr 1081/2018 Tarnów, 2018-12-03 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Konserwacja, serwis i naprawa dźwigów w Ośrodku Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Konserwacja, serwis i naprawa dźwigów w Ośrodku Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-11-27
Sprzedaż używanego maj±tku trwałego: aparatu do angiokardiografu AXIOM ARTIS
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A 33-100 TARNÓW OGŁASZA NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO MAJˇTKU TRWAŁEGO : L.P. RODZAJ SPRZĘTU ROK PRODUKCJI ILO¦Ć CENA WYWOŁAWCZA PLN (NETTO) 1 APARAT DO ANGIOKARDIOGRAFII FIRMY SIEMENS NR FABRYCZNY 21105070532 1992 1 SZT. 30.000,00 W 2006r aparat został zmodernizowany i do końca 2017r. pozostawał pod opiek± serwisow± firmy Siemens. Ostatnia wymiana lampy miała miejsce w 2016r. Oferty z cen± ofertow± należy składać w Kancelaria Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im.¦.w (...więcej...)

dodano: 2018-11-20
1024 - ZAPRASZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie od. 01.01.2019-31.12.2019 r.
Nr 1024/2018 Tarnów 2018-11-16 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie od. 01.01.2019-31.12.2019 r. ” 1. Opis sposobu przygotowania Oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-10-12
890/2018 art 4 pkt.8 Klimatyzatory
Nr 890/2018 Tarnów,2018-10-12 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW” Nr spr. 890/18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-10-10
885/2018 art 4 pkt.8 Myjka-Dezynfektor
Nr 885/2018 Tarnów,2018-10-10 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Myjka-dezynfektor „ szt 2 Nr spr. 885/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-10-10
869/2018 - Cykliczna, bezgotówkowa całodobowa sprzedaż paliw płynnych (olej napędowy, benzyna bezołowiowa) do samochodów służbowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Nr 869/2018 Tarnów, 2018-10-09 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Cykliczna, bezgotówkowa całodobowa sprzedaż paliw płynnych (olej napędowy, benzyna bezołowiowa) do samochodów służbowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Cykliczna, bezgotówkowa całodobowa sprzedaż paliw płynnych (olej napędowy, benzyna bezołowiowa) do samochodów służbowych Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-10-03
841/2018 - NAKLEJKI KOLOROWE I CZARNO-BIAŁE NA WORKI Z ODPADAMI
Nr sprawy 841/2018 Tarnów 01.10.2018r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: NAKLEJKI KOLOROWE I CZARNO-BIAŁE NA WORKI Z ODPADAMI 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-10-02
824 - Przegląd, konserwacja i naprawy automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 824/2018 Tarnów, 2018-10-01 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Przegląd, konserwacja i naprawy automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Przegląd, konserwacja i naprawy automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-09-27
817- maski do unieruchomienia pacjentów leczonych napromieniowaniem w Zakładzie Radioterapii
Nr 817/2018 Tarnów 24.09.2018 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „maski do unieruchomienia pacjentów leczonych napromieniowaniem oraz bolusów termoplastycznych” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-09-21
800/2018 art 4 pkt 8 Sól tabletkowana
Nr 800/2018 Tarnów,2018-09-20 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Sól tabletkowana ” Nr spr. 800 / 18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-09-20
789/2018 art 4 pkt.8 fotele, krzesła
Nr 789/2018 Tarnów,2018-09-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele , Krzesła„ Nr spr. 789/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-09-20
799/2018 art 4 pkt.8 Dostawa materiałow do produkcji mebli
Nr 799/2018 Tarnów,2018-09-20 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 799 / 18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-09-17
775 - Zakup i dostawa programu statystycznego IBM SPSS licencja bezterminowa jednostanowiskowa zgodnie z załączonym opisem
Nr 775/2018 Tarnów 2018-09-14 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Zakup i dostawa programu statystycznego IBM SPSS licencja bezterminowa jednostanowiskowa zgodnie z załączonym opisem” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „ Zakup i dostawa programu statystycznego IBM SPSS licencja bezterminowa jednostanowiskowa zgodnie z załączonym opisem” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: „ Zakup i dostawa programu statystycznego IMB SPSS licencja bezterminowa jednostanowiskowa zgodnie z załączonym opisem” – załącznik nr 1A 3. Proponowane warunki : Forma płatności – przelew Termin płatności –30 dni Termin dostawy - 14 dni od daty zawarcia umowy Okres gwarancji –min 24 miesiące Transport na koszt Wykonawcy 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100% 5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: a. wypełnione formularze wg załączonych wzorów, b. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego (...więcej...)

dodano: 2018-09-14
784/2018 art 4 pkt.8 Narzędzia chirurgiczne
Nr 784/2018 Tarnów,2018-09-13 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Przyrz±dy Chirurgiczne„ Nr spr. 784/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-09-14
785/18 zakup i dostawa mleka i odzywek dla dzieci
Nr 785/2018 Tarnów,2018-09-14 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „mleka i odzywki dla dzieci ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „mleka i odzywki dla dzieci” ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, c) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, podpisana (podpis i piecz±tka imienna lub czytelny podpis) przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela (...więcej...)

dodano: 2018-09-13
734 - „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwację drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje ( przeglądy) drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-09-10
KASETY Z FOLIĄ WZMACNIAJĄCĄ MAMMORAY HDS FIRMY AGFA DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
Nr spr. 762/2018 Tarnów, 2018-09-10. CPV 33.69.63.00-8 CPV 32.35.41.10-3 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ KASETY Z FOLIĄ WZMACNIAJĄCĄ MAMMORAY HDS FIRMY AGFA DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-09-04
733 -Usługa przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar
Nr 733/2018 Tarnów, dn. 2018-08-29 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Usługę przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Usługa przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar”. c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługę przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar A. Wykaz wag szpitalnych – załącznik nr 1 A Rodzaj urządzenia wagowego Typ Klasa dokładności Ilość sztuk Waga nieautom (...więcej...)

dodano: 2018-09-04
733 -Usługa przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar
Nr 733/2018 Tarnów, dn. 2018-08-29 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Usługę przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Usługa przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar”. c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługę przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar A. Wykaz wag szpitalnych – załącznik nr 1 A Rodzaj urządzenia wagowego Typ Klasa dokładności Ilość sztuk Waga nieautom (...więcej...)

dodano: 2018-09-03
732 - Świadczenie obsługi technicznej urządzenia EuroClean OXCL-01 do dezynfekcji wody w pomieszczeniu Agregatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a
Nr 732 /2018 Tarnów 31.08.2018 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Świadczenie obsługi technicznej urządzenia EuroClean OXCL-01 do dezynfekcji wody w pomieszczeniu Agregatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-08-30
721/18 materace przeciwodleżynowe do profilaktyki odlezyn II i IV stopnia
Nr 721/2018 Tarnów,2018-08-28 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa materacy przeciwodlezynowych” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-08-01
664 - AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B NA POTRZEBY DZIALU DIAGNOSTYKI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE”
Nr 664/2018 Tarnów, 2018-07-31 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B NA POTRZEBY DZIALU DIAGNOSTYKI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B NA POTRZEBY DZIALU DIAGNOSTYKI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM ŚW (...więcej...)

dodano: 2018-07-27
658/2018 - Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Nr 658/2018 Tarnów 2018-07-27 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do: drukarki Hp Laserjet Pro M402dne; drukarki monochromatycznej Lexmark MX417de oraz urz±dzenia wielofunkcyjnego Lexmark CX417de/CX517de dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” – nr sprawy 658/2018 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-07-20
639/2018 - Wykonanie i dostawa pieczątek w automacie
Nr 639/2018 Tarnów, 20.07.2018r. ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: WYKONANIE I DOSTAWA PIECZĄTEK W AUTOMACIE 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-07-20
641/2018 - Dostawa recept lekarskich
Nr 641/2018 Tarnów 20.07.2018r. ………………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ RECEPTY LEKARSKIE„ 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-07-19
FARTUCHY RTG-OSŁONY OCHRONNE ART.4. PKT.8
Nr 610/2018 Tarnów, 2018-07-17. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „FARTUCHY OCHRONNE RTG – OSŁONY OCHRONNE” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ-DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-07-19
609-Zakup i dostawa stacji diagnostycznej zgodnie z załączonym opisem
Nr 609/2018 Tarnów 2018-07-17 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Zakup i dostawa stacji diagnostycznej zgodnie z załączonym opisem” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „ Zakup i dostawa stacji diagnostycznej zgodnie z załączonym opisem” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: „ Zakup i dostawa stacji diagnostycznej zgodnie z załączonym opisem” – załącznik nr 1A 3. Proponowane warunki : Forma płatności – przelew Termin płatności –30 dni Termin dostawy - 14 dni od daty podpisania umowy Okres gwarancji – na urządzenia min 36 miesięcy typu ,,Net Business Day Onsite’’ Transport na koszt Wykonawcy 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100% 5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: a. wypełnione formularze wg załączonych wzorów, b. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego (...więcej...)

dodano: 2018-07-19
603-Świadczenie obsługi technicznej urządzenia EuroClean OXCL-01 do dezynfekcji wody w pomieszczeniu Agregatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a
Nr 603 /2018 Tarnów 13.07.2018 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Świadczenie obsługi technicznej urządzenia EuroClean OXCL-01 do dezynfekcji wody w pomieszczeniu Agregatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-07-19
624-AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B NA POTRZEBY DZIALU DIAGNOSTYKI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE
Nr 624/2018 Tarnów, 2018-07-17 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B NA POTRZEBY DZIALU DIAGNOSTYKI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B NA POTRZEBY DZIALU DIAGNOSTYKI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM ŚW (...więcej...)

dodano: 2018-07-11
595/18 zakup kurtek wielosezonowych dla pracowników szpitala
Nr 595/2018 Tarnów,2018-07-10 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa: kurtek dla pracowników szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-07-11
554/2018 art 4 pkt.8 Niszczarki biurowe
Nr 554/2018 Tarnów 2018-07-10 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ NISZCZARKI BIUROWE „ Nr spr. 554/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-06-19
512/2018 art 4 pkt.8 materiały budowlane
Nr 512/2018 Tarnów,2018-06-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały budowlane ” Nr spr. 512/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-06-18
482 - zakup i nadruk gadżetów ramach realizacji Programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralno¶ci na nowotwory w Małopolska” w roku 2018, umowa dotacji nr 5/PS.IV/18.
Numer sprawy 482/2018 Tarnów 2018-06-07 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i nadruk gadżetów ramach realizacji Programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralno¶ci na nowotwory w Małopolska” w roku 2018, umowa dotacji nr 5/PS.IV/18. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-06-13
498/2018 art 4 pkt.8 Wózki anestezjologiczne
Nr 498/2018 Tarnów,2018-06-12 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY „ szt 2 Nr spr. 498/18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-06-08
494 - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DOSTAWA APARATÓW TELEFONICZNYCH
Nr 494 /2018 Tarnów,dn 2018.06.07 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DOSTAWA APARATÓW TELEFONICZNYCH” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DOSTAWA APARATÓW TELEFONICZNYCH” ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 2. Opis przedmiotu zamówienia: -szczegółowy opis załącznik nr 1A. 3. Wykonany termin realizacji umowy : 24 miesiące od daty podpisania umowy. 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100% 5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: a)Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego (...więcej...)

dodano: 2018-06-07
490/18 zakup i dostawa „Testy ureazowe mokre do wykrywania Helicobacter pylori”
Nr 490/2018 Tarnów,2018-06-05 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Testy ureazowe mokre do wykrywania Helicobacter pylori” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-06-07
493 - WYŁONIENIE UBEZPIECZYCIELA, KTÓRY UDZIELI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC,NW,NNW, ASS POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZE
Nr 493/2018 Tarnów, 2018-06-06 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „WYŁONIENIE UBEZPIECZYCIELA, KTÓRY UDZIELI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC,NW,NNW, ASS POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ‘WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 3. Termin wykonania: od wnioskowanego dnia jako dzień rozpoczęcia ochrony przez okres 12 miesięcy 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 100 % cena 5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: 1) formularz propozycji wg załączonego wzoru, 2) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę należy wliczyć, wszystkie koszty usługi, w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania (...więcej...)

dodano: 2018-06-05
POMPA JEDNOSTRZYKAWKOWA SZT.2. ART. 4 PKT.8
Nr spr. 483/2018 Tarnów, 2018-06-05. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ POMPA JEDNOSTRZYKAWKOWA SZT.2. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ, OŚRODEK PSYCHIATRYCZNY - Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-06-04
484/2018 - Wykonanie oznakowania poziomego na terenie parkingów oraz naprawy ubytków w nawierzchni na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 484/2018 Tarnów, 2018-06-04 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Wykonanie oznakowania poziomego na terenie parkingów oraz naprawy ubytków w nawierzchni” na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Nr spr. 484/18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-06-01
FILMY RTG DO MAMMOGRAFII + ODCZYNNIKI SPR.464/2018
Nr spr. 464/2018 Tarnów, 2018-06-01. CPV- 33.69 63 00 -8 CPV- 32. 35 41 10-3 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ FILMY RTG DO MMMOGRAFII - ODCZYNNIKI „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-06-01
433 - Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych w ilości 108 sztuk w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 433/2018 Tarnów, 2018-05-30 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ PRZEGLĄD I KONSERWACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH W ILOŚCI – 108 SZT. W BUDYNKACH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE” ul. Lwowska 178 a. Nr spr. 433/18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-06-01
478-Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów i świadczenia usługi poczty firmowej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-05-30
481/18 zakup i dostawa odzieży dla pracowników szpitala
Nr 481/2018 Tarnów,2018-05-30 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa: odzieży dla pracowników szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-05-24
457 - usługa w zakresie dezynfekcji dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń szpitalnych
Nr 457/2018 Tarnów, 2018-05-23 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „USŁUGA W ZAKRESIE DEZYNFEKCJI-DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-05-23
462 - Wykonanie usługi mycia wysokoci¶nieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Nr 462/2018 Tarnów, 2018-05-23 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wykonanie usługi mycia wysokoci¶nieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-05-22
442/2018 art 4 pkt.8 Zakup i montaż klimatyzatorów
Nr 442/2018 Tarnów,2018-05-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW” Nr spr. 442/18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-05-17
437/2018 art 4 pkt. 8 Rolety, Żaluzje
Nr 437/2018 Tarnów,2018-05-15 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ROLETY, ŻALUZJE” Nr spr. 437/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-05-15
430/2018 art 4 pkt.8 Aparat KTG
Nr 460/2018 Tarnów,2018-05-11 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Aparat KTG „ Nr spr. 460 / 18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-05-14
426-Wykonanie usługi mycia wysokoci¶nieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Nr 426/2018 Tarnów, 2018-05-10 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wykonanie usługi mycia wysokoci¶nieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-05-14
427/2018 art 4 pkt.8 Krajalnica
Nr 427/2018 Tarnów,2018-05-10 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Półautomatyczna Krajalnica do Wędlin„ Nr spr. 427/18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-05-14
417- Konserwacja, serwis i naprawa dźwigów w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’
Nr 417/2018 Tarnów, 2018-05-10 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Konserwacja, serwis i naprawa dźwigów w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Konserwacja, serwis i naprawa dźwigów w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-04-27
414/2018 Myjnia ultradĽwiękowa
Nr 414/2018 Tarnów,2018-04-27 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Myjnia ultradĽwiękowa szafkowa „ Nr spr. 414/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-26
406/2018 art 4 pkt.8 Różne materiały budowlane
Nr 406/2018 Tarnów,2018-04-24 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały budowlane ” Nr spr. 406/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-25
400/18 badanie pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w ¶rodowisku pracy
Nr 400/2018 Tarnów,2018-04-19 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „BADANIE ORAZ POMIAR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ¦RODOWISKU PRACY” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-23
405/2018 - zakup i sukcesywna dostawa pojemników na ostre odpady medyczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Numer sprawy 405/2018 Tarnów 2018-04-23 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa pojemników na ostre odpady medyczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w SP ZOZ Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-19
394/18 zakup i dostawa odziezy i obuwia dla pracowników szpitala
Nr 394/2018 Tarnów,2018-04-16 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa: odzieży i obuwia dla pracowników szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-16
375/2018 art 4 pkt 8 zmywarka profesjonalna
Nr 375/2018 Tarnów,2018-04-13 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Zmywarka Profesjonalna-Gastronomiczna„ Nr spr. 375/18 1 (...więcej...)

dodano: 2018-04-16
POMPA DO ZYWINIA DOJELITOWEGO OBROTOWA-PRYSTALTYCZNA ART.4.PKT.8
Nr spr. 376/2018 Tarnów, 2018-04-13. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWA OBROTOWO -PERYSTALTYCZNA SZT.2. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ, ANESTEZJOLOGIA - Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-11
247- żródło płaskie Co-57 do testów kontroli jako¶ci
Nr 247/2018 Tarnów 09.04.2018 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Żródło płaskie Co-57 do testów kontroli jako¶ci „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-09
307/2018 art 4 pkt.8 przyrz±dy chirurgiczne
Nr 307/2018 Tarnów,2018-04-05 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Przyrz±dy Chirurgiczne„ Nr spr. 307/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-09
312/2018 art 4 pkt.8 Fotel Operatora-Okulisty
Nr 312/2018 Tarnów,2018-04-09 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotel Operatora - OKULISTY„ Nr spr. 312/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-04-05
291-„Świadczenie usługi udostępnienia platformy informatycznej, rozumianej jako gotowe narzędzie działające on-line czyli poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarka internetową, zwanej dalej platformą, umożlwiającej udzielanie zamówień publicznych prz
Nr 291/2018 Tarnów 3.04.2017 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Świadczenie usługi udostępnienia platformy informatycznej, rozumianej jako gotowe narzędzie działające on-line czyli poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarka internetową, zwanej dalej platformą, umożlwiającej udzielanie zamówień publicznych przez Zamawiającego spełniającej wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-28
285-zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do: drukarki Hp Laserjet Pro M402dne; drukarki monochromatycznej Lexmark MX417de oraz urz±dzenia wielofunkcyjnego Lexmark CX417de/CX517de
Tarnów 2018-03-28 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do: drukarki Hp Laserjet Pro M402dne; drukarki monochromatycznej Lexmark MX417de oraz urz±dzenia wielofunkcyjnego Lexmark CX417de/CX517de dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2018-03-28
277/2018 art 4 pkt 8 Czujniki, kable, odprowadzenia
Nr 277/2018 Tarnów,2018-03-26 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ CZUJNIKI KABLE ODPROWADZENIA „ Nr spr. 277/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-28
287/2018 art 4 pkt.8 Materiały budowlane
Nr 287/2018 Tarnów,2018-03-28 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały budowlane ” Nr spr. 287/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-28
277/2018 art 4 pkt 8 Czujniki, kable, odprowadzenia...
Nr 277/2018 Tarnów,2018-03-26 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ CZUJNIKI KABLE ODPROWADZENIA „ Nr spr. 277/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-27
286/2018 Wykonanie instalacji sterowania klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych znajduj±cych się w budynku A na poziomie -1
Nr 286/2018 Tarnów, 2018-03-27 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie instalacji sterowania klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych znajduj±cych się w budynku A na poziomie -1” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-16
zlecenie testów specjalistycznych aparatury RTG
Nr 250/2018 Tarnów,2018-03-15 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zlecenie testów specjalistycznych aparatury RTG użytkowanej” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-13
NOŻE OKULISTYCZNE ART. 4 PKT.8
Nr spr. 239/2018 Tarnów, 2018-03-14. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ NOŻE OKULISTYCZNE dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-ODDZ. OKULISTYKI Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-13
237-Worki na wymiociny
Nr 237 / 2018 Tarnów 12. 03. 2018 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Worki na wymiociny 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-08
214 - Wapno sodowe z indykatorem, Wklady jednorazowe z wapnem sodowym
Nr 214/2018 Tarnów 06. 03. 2018 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WAPNO SODOWE Z INDYKATOREM „ „ WKŁADY JEDNORAZOWE „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-07
LAMPA OPERACYJNA LED SZT.1. ART. 4 PKT. 8
Nr spr. 206/2018 Tarnów, 2018-03-06. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ LAMPA OPERACYJNA LED „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ, PRACOWNIA ELEKTROTERAPII - Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-07
211-Zakup i sukcesywna dostawa preparatu Darbopetinum alfa na okres 2 miesięcy dla Oddziału Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- leki z pełnymi wskazaniami lek całkowicie refundowany przez NFZ
(...więcej...)

dodano: 2018-03-02
170 - Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii akumulatorowej w budynku Radioterapii dla systemu oświetlenia awaryjnego CEAG typ Euro ZB.1
Tarnów 01.03.2018 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „DOSTAWA, WYMIANA I WYKONANIE POMIARÓW POJEMNOŚCI BATERII AKUMULATOROWEJ W BUDYNKU RADIOTERAPII DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO CEAG TYP EURO ZB.1” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-03-02
200/2018 art 4 pkt 8 łóżka szpitalne z materacami
Nr 200/2018 Tarnów,2018-02-02 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Łóżka Szpitalne z materacem„ Nr spr. 200/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-02-20
KASETY Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI DO SYSTEMU PO¦REDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ DX – M AGFA TYP. CRMD4.OR GENERAL ART.4 PKT.8
Nr spr. 151/2018 Tarnów, 2018-02-16. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ KASETY Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI DO SYSTEMU PO¦REDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ DX – M AGFA TYP. CRMD4.OR GENERAL „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-02-20
150 - Kontrola i usuwanie usterek Aktywnych Systemów Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w szpitalnej kotłowni
Nr 150/2018 Tarnów, 2017-02-19 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Kontrola i usuwanie usterek Aktywnych Systemów Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w szpitalnej kotłowni’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Kontrola i usuwanie usterek Aktywnych Systemów Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w szpitalnej kotłowni’’ c) podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. e) Ma obejmować całość zamówienia 2. Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - CPV – 50531200-8 Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej 3 (...więcej...)

dodano: 2018-02-19
147/2018 art 4 pkt.8 obsługa akwariów
Nr 147/2018 Tarnów,2018-02-16 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ OBSŁUGA AKWARIÓW”„ Nr spr. 147/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-02-15
146/2018 art 4 pkt.8 Monitor procesora Endoskopowego
Nr 146/2018 Tarnów,2018-02-15 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Monitor do Procesora Endoskopowego m-ki Olympus„ Nr spr (...więcej...)

dodano: 2018-02-08
116/2018 art 4 pkt.8 fotele , krzesła
Nr 116/2018 Tarnów,2018-02-08 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele , Krzesła„ Nr spr. 116/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-02-06
105-„Przedmiotem zamówienia publicznego jest ¶wiadczenie usług serwisowych obejmuj±cych usuwanie awarii i wykonywanie napraw bież±cych serwerów: serwer online –ProLiant ML 350p Gen8; Serwer NAS1-StoreEasy 1630 Storage; Serwer NAS2-StoreEasy 1
Tarnów 2018-02-02 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia publicznego jest ¶wiadczenie usług serwisowych obejmuj±cych usuwanie awarii i wykonywanie napraw bież±cych serwerów: serwer online –ProLiant ML 350p Gen8; Serwer NAS1-StoreEasy 1630 Storage; Serwer NAS2-StoreEasy 1630 Storage dla Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Tarnowie ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-01-29
58 -Okresowe przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji SSP (Schrack) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 58/2018 Tarnów, 2017-01-23 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Okresowe przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji SSP (Schrack) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Okresowe przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji SSP (Schrack) w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2018-01-23
78/2018 art 4 pkt.8 montaż kuchenek gazowych
Nr 78/2018 Tarnów,2018-01-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ MONTAŻ KUCHENEK GAZOWYCH”„ Nr spr. 78/18 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-01-16
26/2018 odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów kuchennych
Dotyczy: świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej” Do terminu składania zapytania ofertowego wpłynęło 3 oferty: 1.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ECOMPLEX” Przemysław Wierzbicki, 25-656 Kielce, ul. Skrzetlewska 4 -brutto 37. 800,00 złotych 2. EKO – ART Artur Banaszewski, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko Kamienna – brutto 16.029, 36 złotych 3. ECO-ABC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów – brutto 15 (...więcej...)

dodano: 2018-01-11
DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ
Nr spr. 45/2018 Tarnów, 2018-01-11. CPV 2411800-3 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ”- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-01-09
26/2018 odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów kuchennych
Zał±cznik nr 2-FORMULARZ OFERTY …………………………………………………………………………………………………………………………… pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………… adres Wykonawcy: tel (...więcej...)

dodano: 2018-01-09
25/2018 kontrola dozymetryczna
Nr 25/2018 Tarnów 08.01.2018 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „kontrola dozymetryczna 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-01-08
19/2018 - Dostawa części zamiennych i naprawa aparatury koronarografii Angioskop Axiom Artis- w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 19/2018 Tarnów, 2017-01-08 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Dostawa części zamiennych i naprawa aparatury koronarografii Angioskop Axiom Artis- w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Dostawa części zamiennych i naprawa aparatury koronarografii Angioskop Axiom Artis- w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2018-01-05
Introduktor z zastawk± hemostatyczn±, Elektrody bibolarne do czasowej stymulacji przezżylnej, Papier termiczny do programatorów Biotronik, Papier termiczny do programatorów Medtronic ART. 4. PKT.8
Nr spr. 15/2018 Tarnów, 2018-01-06. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Introduktor z zastawk± hemostatyczn±, Elektrody bibolarne do czasowej stymulacji przezżylnej, Papier termiczny do programatorów Biotronik, Papier termiczny do programatorów Medtronic dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- PRACOWNIA ELEKTROTERAPII Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2018-01-04
7/2018-DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ
Nr spr. 7/2018 Tarnów, 2018-01-04. CPV 2411800-3 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNY „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-12-29
1362-Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa drukarek laserowych, urz±dzeń wielofunkcyjnych oraz Komputerów przeno¶nych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Tarnów 2017-12-22 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa drukarek laserowych, urz±dzeń wielofunkcyjnych oraz Komputerów przeno¶nych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-12-20
1345/17 art 4 pkt. 8 kuchenki gazowe
Nr 1345/2017 Tarnów,2017-12-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA KUCHENEK GAZOWYCH”„ Nr spr. 1345/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-12-20
1344/17 art 4 pkt.8 Przyrz±dy chirurgiczne
Nr 1344/2017 Tarnów,2017-12-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Przyrz±dy Chirurgiczne„ Nr spr. 1344/17 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-12-19
1340- „Zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Teriflunomidum tabl. powl., 14 mg x28 z programu leczniczego dla pacjentów Oddziału Neurologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- lek całkowicie refundowany przez NFZ&
Tarnów, 2017-12-18 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Teriflunomidum tabl. powl., 14 mg x28 z programu leczniczego dla pacjentów Oddziału Neurologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- lek całkowicie refundowany przez NFZ’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Teriflunomidum tabl (...więcej...)

dodano: 2017-12-18
1341/17 art 4 pkt.8 materiały do produkcji mebli
Nr 1341/2017 Tarnów,2017-12-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 1341/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-12-14
1324/17-preparat do utrwalania badań Cytofix, szczoteczki cytologiczne i do wymazów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Nr 1324/2017 Tarnów,2017-12-12 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Preparat do utrwalania badań Cytofix, szczoteczki cytologiczne” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-12-01
1256-Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania antywirusowego (650 licencji), zgodnie z zał±czonym opisem
(...więcej...)

dodano: 2017-12-01
1277 - Zakup i sukcesywna dostawa jaj dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Nr 1277 /2017 Tarnów 29. 11. 2017 r ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Zakup i sukcesywna dostawa jaj dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-11-30
1275 - „Przebudowa wybranych pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
Nr 1275/2017 Tarnów, 2017-11-30 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Przebudowa wybranych pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: „Przebudowa wybranych pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-11-28
1265/2017 art 4 pkt.8 Szafki typu "L"
Nr 1265/2017 Tarnów,2017-11-28 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA SZAFEK TYPU „L”„ Nr spr. 1265/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-11-24
1252/2017 art 4 pkt.8 Materiały do produkcji mebli
Nr 1252/2017 Tarnów,2017-11-24 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 1252/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-11-24
1255/2017 art 4 pkt.8 Dostawa i montaz elektrotrzymaczy drzwi p-poż
Nr 1255/2017 Tarnów,2017-11-24 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 1252/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-11-24
1253-Zakup ( kontynuację ) rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zakup ( kontynuację ) rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup ( kontynuację ) rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-11-21
1110-PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. ZAKUP, DOSTAWA, INSTALACJA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ANGIOGRAFU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ ROBOTAMI BUDOWLANYMI OBEJMUJĄCYMI ADAPTACJE POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZBEDNEJ
Tarnów, 2017-11-21 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. ZAKUP, DOSTAWA, INSTALACJA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ANGIOGRAFU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ ROBOTAMI BUDOWLANYMI OBEJMUJĄCYMI ADAPTACJE POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZBEDNEJ DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ANGIOGRAFU W BUDYNKU A W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM (...więcej...)

dodano: 2017-11-20
WCZSPY TYPU CAG ART4 PKT. 8
Nr 1215/2017 Tarnów, 2017-11-17. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ZKRES 1 :WSZCZEPY TYPU CAGE” - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA BLOK OPERACYJNY/NEUROCHIRURGIA„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-11-17
1191 - dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Nr 1191/2017 Tarnów 2017-11-09 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie od. 01.01.2018-31.12.2018 r. ” 1. Opis sposobu przygotowania Oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-11-07
1170-„Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla inwestycji: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w ramach 4.3.3 RPO WM 2014 – 2020”
(...więcej...)

dodano: 2017-11-02
WANNY DO MASAZU WIROWEGO AT.4. PKT.8
Nr 1158/2017 Tarnów, 2017-10-31. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „WANNY DO MASAŻU WIROWEGO”. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ODDZ. REHABILITACJI DIENNEJ„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-10-27
1132/2017r art 4 pkt.8 dostawa mebli
Nr 1132/2017 Tarnów,2017-10-24 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA MEBLI„ Nr spr. 1132/17 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-10-27
1145-Zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Afatinib z programu leczniczego dla pacjentów Oddziału Onkologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- lek całkowicie refundowany przez NFZ
Tarnów, 2017-10-26 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Afatinib z programu leczniczego dla pacjentów Oddziału Onkologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- lek całkowicie refundowany przez NFZ’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„Zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Afatinib z programu leczniczego dla pacjentów Oddziału Onkologii dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-10-26
ŁÓŻKA SZPITALNE-SZAFKI PRZYLÓZKOWE ART.4. PKT.8
Nr 1143/2017 Tarnów, 2017-10-26. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Łóżka szpitalne – Szafki przyłóżkowe”. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ODDZ. KARDIOLOGII„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-10-26
1115-ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I POMOCNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA SSĄCEGO NIEZBĘDNEGO DO WYTWORZENIA PODCIŚNIENIA DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE
Nr 1115/2017 Tarnów, 2017-10-24 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. ,,ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I POMOCNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA SSĄCEGO NIEZBĘDNEGO DO WYTWORZENIA PODCIŚNIENIA DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-10-18
1093-PRZEGLˇD SYSTEMU O¦WIETLENIA AWARYJNEGO CEAG TYP EURO ZB.1 W BUDYNKU RADIOTERAPII WRAZ Z DOSTAWˇ, WYMIANˇ I WYKONANIEM POMIARÓW POJEMNO¦CI BATERII AKUMULATOROWYCH
Nr sprawy 1093/2017 Tarnów 16.10.2017 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „PRZEGLˇD SYSTEMU O¦WIETLENIA AWARYJNEGO CEAG TYP EURO ZB.1 W BUDYNKU RADIOTERAPII WRAZ Z DOSTAWˇ, WYMIANˇ I WYKONANIEM POMIARÓW POJEMNO¦CI BATERII AKUMULATOROWYCH” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-10-18
1094/17 usługa wykonania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „USŁUGA WYKONANIA OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH (SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH) ORAZ USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH ZARZˇDZANYCH PRZEZ SZPITALA WOJEWÓDZKI IM.¦W.ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych.” a) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±. 2. Opis przedmiotu zamówienia / warunki udziału / termin wykonania Przedmiotem zamówienia jest : usługa wykonania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach zarz±dzanych przez Szpitala Wojewódzki im.¦w.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach zarz±dzanych przez Szpital Wojewódzki im (...więcej...)

dodano: 2017-10-17
1002 - Okresowa kontrola systemów klimatyzacji w budynkach raz na 5 lat oraz przegląd urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych dla Szpitala Wojewódz
Nr 1002/2017 Tarnów 11.10.2017 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Okresowa kontrola systemów klimatyzacji w budynkach raz na 5 lat oraz przegląd urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-10-16
1063- Dostawa wraz z montażem i konfiguracj± układu do kompensacji mocy biernej
Nr 1063/2017 Tarnów, 2017-10-12 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Dostawa wraz z montażem i konfiguracj± układu do kompensacji mocy biernej w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Dostawa wraz z montażem i konfiguracj± układu do kompensacji mocy biernej w Szpitalu im (...więcej...)

dodano: 2017-10-16
1072- Dostawa i montaż płyt ochronnych na drzwi i odbojnic ściennych dla Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Nr 1072/2017 Tarnów, 2017-10-13 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,Dostawa i montaż płyt ochronnych na drzwi i odbojnic ściennych dla Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: ,,Dostawa i montaż płyt ochronnych na drzwi i odbojnic ściennych dla Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-10-11
1049/2017 art 4 pkt.8 Wysięgniki do kroplówek
Nr 1049/2017 Tarnów,2017-10-11 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA WYSIĘGNIKÓW NA KROPLÓWKI„ Nr spr. 1049/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-10-06
1018/2017 art 4 pkt.8 Dozowniki tlenu i zawory czerpalne nr spr 1018
Nr 1018/2017 Tarnów,2017-10-04 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA DOZOWNIKÓW TLENU i ZAWORÓW CZERPALNYCH PRÓŻNI „ Nr spr (...więcej...)

dodano: 2017-10-06
1022/17 art 4 pkt.8 Szafy kartotekowe nr spr 1022
Nr 1022/2017 Tarnów,2017-10-04 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA SZAF KARTOTEKOWYCH „ Nr spr. 1022/17 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-10-04
AKCESORI DO PRÓŻNIOWEGO APARATU GENADYNA DO PODCISNIENIOWEGO LECZENIA TRUDNOGOJˇCYCH SIĘ RAN ART. 4 PKT. 8
Nr spr. 1004/2017 Tarnów, 2017-10-02. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ AKCESORI DO PRÓŻNIOWEGO APARATU GENADYNA DO PODCISNIENIOWEGO LECZENIA TRUDNOGOJˇCYCH SIĘ RAN dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-CHIR. OGÓLNA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-29
WYKONNIE NAPRAW UZIOMÓW OTOKOWYCH ART. 4. PKT.8
Tarnów, 2017-09-25. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WYKONANIE NAPRAWA UZIOMÓW OTOKOWYCH ” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-27
979-Zakup i sukcesywna dostawa koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 0,004 g/5ml - Zoledronic acid dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Tarnów, 2017-09-26 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zakup i sukcesywna dostawa koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 0,004 g/5ml - Zoledronic acid’’dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 0,004g/5ml - Zoledronic acid’’dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-09-26
APARAT KOCHA ART. 4. PKT.8
Nr 971/2017 Tarnów, 2017-09-25. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „APARAT KOCHA URZˇDZENIE DO DEZYNFEKCJI – szt 1. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA BLOKU OPERACYJNEGO„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-26
970- Dostawa kurtek wielosezonowych oraz obuwia ocieplanego dla ratowników medycznych, sanitariuszy i salowych oraz konserwatorów i portierów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 970/2017 Tarnów,2017-09-25 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa kurtek wielosezonowych oraz obuwia ocieplanego dla ratowników medycznych, sanitariuszy i salowych oraz konserwatorów i portierów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-19
914 - Świadczenie obsługi technicznej urządzenia EuroClean OXCL-01 do dezynfekcji wody w pomieszczeniu Agregatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a”
Nr 914/2017 Tarnów 14.09.2017 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Świadczenie obsługi technicznej urządzenia EuroClean OXCL-01 do dezynfekcji wody w pomieszczeniu Agregatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-18
930-dostawa produktów leczniczych i szczepionki przeciw grypie na sezon 2017/2018 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa produktów leczniczych i szczepionki przeciw grypie na sezon 2017/2018 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 26 września 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul (...więcej...)

dodano: 2017-09-18
919-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. modernizacja i automatyzacja zasilania rezerwowego w Szpitalu Wojewódzkim im. sw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Tarnów, 2017-09-14 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA I AUTOMATYZACJA ZASILANIA REZERWOWEGO W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW.ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie mebli na wymiar dla zadania „PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN (...więcej...)

dodano: 2017-09-15
SPRZET MEDYCZNY J.U.
Nr spr. 920/2017 Tarnów, 2017-09-14. CPV 33.10.00.00-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ SPRZĘT MEDYCZNY J.U. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-14
898-Wykonanie usług transportu dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Tarnów,2017-09-14 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie usług transportu dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-13
MATERACE NA STÓŁ PACJENTA PRZY TOMOGRAFIE KOMPUTEROWYM AQUILION 64 FIRMY TOSHIBA ART.4. PKT.8
Nr 917/2017 Tarnów, 2017-09-12. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „MATERACE NA STÓŁ PACJENTA PRZY TOMOGRAFIE KOMPUTEROWYM AQUILION 64 FIRMY TOSHIBA – kpl. 1. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA BLOKU OPERACYJNEGO„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-09-12
909/2017 art 4 pkt.8 dostawa sterylizatora
Nr 909/2017 Tarnów,2017-09-12 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA STERYLIZATORA JEDNOKOMOROWEGO „ Nr spr. 909/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-09-12
908/2017 art 4 pkt. 8 meble
Nr 908/2017 Tarnów, 2017-09-12 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ MEBLE " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ MEBLE " Nr spr. 908/2017 c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki do spełnienia przez oferentów : według zał±cznika Nr 2 (...więcej...)

dodano: 2017-09-05
856-Dostawa kurtek wielosezonowych oraz obuwia ocieplanego dla ratowników medycznych, sanitariuszy i salowych oraz konserwatorów i portierów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 856/2017 Tarnów,2017-09-05 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa kurtek wielosezonowych oraz obuwia ocieplanego dla ratowników medycznych, sanitariuszy i salowych oraz konserwatorów i portierów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-08-31
865-Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Wymiana trzech wind szpitalnych w budynku „E” w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 08 września 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Wymiana trzech wind szpitalnych w budynku „E” w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-08-29
712 - Wykonanie wymiany częściowej wymiany kabli zasilajacych słupy oswietlenia zewnętrznego na terenie szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Nr 712/2017 Tarnów, dn. 2017-07-24 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie częściowej wymiany kabli zasilających słupy oświetlenia zewnętrznego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”. 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie częściowej wymiany kabli zasilających słupy oświetlenia zewnętrznego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-08-28
MATERACE NA STÓŁ PACJENTA PRZY TOMOGRAFIE KOMPUTEROWYM AQUILION 64 FIRMY TOSHIBA – kpl. 1. ART. PKT.8
Nr 852/2017 Tarnów, 2017-08-25. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „MATERACE NA STÓŁ PACJENTA PRZY TOMOGRAFIE KOMPUTEROWYM AQUILION 64 FIRMY TOSHIBA – kpl. 1. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA BLOKU OPERACYJNEGO„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-08-25
SZFA CHŁODNICZA 700L – szt 1. ART.. PKT.8
Nr 840/2017 Tarnów, 2017-08-24. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „SZAFA CHŁODNICZA 700L – szt 1. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA BLOKU OPERACYJNEGO„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-08-24
). SYSTEM ROZWIERACZA BUDDE-ŁˇCZNIK MYFIELDA ART.4. PKT.8.
Nr 835/2017 Tarnów, 2017-08-23. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ZKRES 1 POZ. 1-2 : SYSTEM ROZWIERACZA BUDDE-ŁˇCZNIK MYFIELDA” - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA BLOK OPERACYJNY/NEUROCHIRURGIA„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-08-17
800 - ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH ZWIJALNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SPZ ZOZ W TARNOWIE
Nr 800/2017 Tarnów, 2017-08-14 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. ,,ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH ZWIJALNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SPZ ZOZ W TARNOWIE’’ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-08-11
754 - Wykonanie pieczątek w automatach i na kołkach dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 754 /2017 Tarnów 07. 08. 2017 r ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: WYKONANIE PIECZĄTEK W AUTOMATACH I NA KOŁKACH 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-08-10
773/2017 art.4 pkt. 8 Meble Nr spr. 773
Nr 773/2017 Tarnów, 2017-08-09 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ MEBLE " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ MEBLE " Nr spr. 773/2017 c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki do spełnienia przez oferentów : według zał±cznika Nr 2 (...więcej...)

dodano: 2017-08-01
748/17 art 4 pkt.8 dostawa baterii alkaicznych
Nr 748/2017 Tarnów,2017-08-01 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Baterie alkaiczne ” Nr spr. 748/17 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-28
737-Remont ciągu komunikacyjnego na V piętrze bloku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 737/2017 Tarnów, 2017-07-27 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Remont ciągu komunikacyjnego na V piętrze bloku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Remont ciągu komunikacyjnego na V piętrze bloku E w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-07-28
739/17 art 4 pkt.8 Dostawa Sterylizatora jednokomorowego
Nr 739/2017 Tarnów,2017-07-28 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA STERYLIZATORA JEDNOKOMOROWEGO „ Nr spr. 739/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-07-26
721/17 art 4 pkt.8 artykuły do produkcji mebli
Nr 721/2017 Tarnów,2017-07-27 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 721/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-07-21
683 - Dostawa Mebli do pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie
Nr 683/2017 Tarnów, 2017-07-18 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa mebli do pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa mebli do pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-07-20
SSAK LEKTRYCNY SZT.. ART.4. PKT.8
Nr 685/2017 Tarnów, 2017-07-19. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „SSAK ELEKTRYCZNY – szt 1. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ODDZ. CHIR. ONKOLOGICZNEJ„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-20
684 - kompleksowa usługa serwisowa drukarek i urzadzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposazenie Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwację drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje ( przeglądy) drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-07-18
672/17 art4 pkt 8 dostawa soli tabletkowanej
Nr 672/2017 Tarnów,2017-07-17 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Sól tabletkowana ” Nr spr. 501/16 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-17
659 - Remont ciągu komunikacyjnego na V piętrze bloku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 659/2017 Tarnów, 2017-07-14 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Remont ciągu komunikacyjnego na V piętrze bloku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Remont ciągu komunikacyjnego na V piętrze bloku E w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-07-14
DEFIBRYLATOR AED ART.4.PKT.8
Nr 653/2017 Tarnów, 2017-07-13. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „DEFIBRYLATOR AED + SZAFKI” - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ODDZ. CHIR. ONKOLOGICZNEJ„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-14
POMPY DO ZYWIENIA DOJELITOWEGO ART. 4. PKT.8
Nr 652/2017 Tarnów, 2017-07-13. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO – szt 2. - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ODDZ. ANESTEZJIOLOGII„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-14
PARAT DO DRENAZU LIMFATYCZNEGO TERAPII UCISKOWEJ ART.4. PKT.8
Nr 662/2017 Tarnów, 2017-07-14. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „APARTU DO DRENAZU LIMFATYCZNEGO TERAPII UCISKOWEJ ” - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ODDZ. CHIR. ONKOLOGICZNEJ„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-12
643/2017 art 4 pkt.8 Dostawa materiałów ogólnobudowlanych
Nr 643/2016 Tarnów, 2017-07-12 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 643/2017 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-10
617 - PODCHLORYN SODU 5 %
Nr 617 /2017 Tarnów 06. 07. 2017 r ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: PODCHLORYN SODU 5 % 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-07-06
BATERIE DO AUTOMATYCZNEGO WSTRZYKIWCZ KONTRASTU SPECTRIS SOLARI EP MR ART.4. PKT.8
Nr 620/2017 Tarnów, 2017-07-05. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZAKUP BATERIE DO AUTOMATYCZNEGO WSTRZYKIWCZA KONTRASTU SPECTRIS SOLARIS EP MR szt. 2. ” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - PRACOWNIA REZONNSU MGNETYCZNEGO 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-06-30
GŁOWIC USG ART. 4 PKT.8
Nr 604/2017 Tarnów, 2017-06-29. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZAKUP GŁOWICY HITACHI ALOCA MEDICAL – model UST -9123 DO APARATU USG ALOKA MODEL UST-9123 szt/kpl. 1.” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - USG 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-06-28
596- „Dostawa mebli do pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
Nr 596/2017 Tarnów, 2017-06-26 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa mebli do pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa mebli do pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-06-27
591/2017 art 4 pkt 8 Wykonanie robót w zakresie wykonania wyj¶cia ewakuacyjnego z pomieszczenia fizykoterapii
Nr 591/2017 Tarnów, 2017-06-27 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Wykonanie robót w zakresie wykonania wyj¶cia ewakuacyjnego z pomieszczenia fizykoterapii” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-06-27
581/2017 art 4 pkt.8 Dostawa łyżek i rękoje¶ci laryngoskopowych
Nr 581/2017 Tarnów, 2017-06-26 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE : „ DOSTAWA ŁYŻEK I RĘKOJE¦CI LARYNGOSKOPOWYCH " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „DOSTAWA ŁYŻEK I RĘKOJE¦CI LARYNGOSKOPOWYCH " Nr spr (...więcej...)

dodano: 2017-06-22
545-Wykonanie usługi mycia wysokoci¶nieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Nr 545/2017 Tarnów, 2017-06-21 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wykonanie usługi mycia wysokoci¶nieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-06-21
535/2017 art 4 pkt.8 art do produkcji mebli
Nr 535/2017 Tarnów,2017-06-20 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 535/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-06-16
519- Zakup i dostawa poduszek pozycjonujacych Currera potrzebnych do układania i stabilizacji pacjentów leczonych na Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym
Nr 519/2017 Tarnów, 2017-06-12 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Zakup i dostawa poduszek pozycjonujących Currera potrzebnych do układania i stabilizacji pacjentów leczonych na Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-06-01
GŁOWICA DO FAKOMULSYFOKATORA ART.4. PKT.8
/2017 Tarnów, 2014-06-01. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ZAKUP GŁOWICY DO FAKOMULSYFIKACJI szt/kpl. 1.” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - USG 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-31
479 - Wykonanie robót w zakresie dostosowania wentylacji pomieszczenia do zabiegów krioterapii
Nr 479/2017 Tarnów, 2017-05-30 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Wykonanie robót w zakresie dostosowania wentylacji pomieszczenia do zabiegów krioterapii” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-30
MONITORY DO SATCJI OPISOWEJ ART.4. PKT.8
Nr 445/2017 Tarnów, 2017-05-23. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Monitor diagnostyczny kolorowy 2 MP – szt 2 - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-30
467/2017 art 4 pkt.8 przebudowa wyj¶cia ewakuacyjnego z fizykoterapii
Nr 467/2017 Tarnów, 2017-05-29 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Wykonanie robót w zakresie wykonania wyj¶cia ewakuacyjnego z pomieszczenia fizykoterapii” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-30
477-„Wykonanie mebli na wymiar dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
Nr 477/2017 Tarnów, 2017-05-30 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie mebli na wymiar dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie mebli na wymiar dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-05-30
464- Remont dachu na budynku Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 464/2017 Tarnów, 2017-05-29 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Remont dachu na budynku Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-30
463/17 detektory do dozymetrii in vivo mobile Mosfet do weryfikacji dawki na aparatach Artiste
Nr 463/2017 Tarnów 29. 05 2017 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Detektory do dozymetrii i komora jonizacyjna” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-26
SPRZET MEDYCZNY J.U. ART.4. PKT.8
Nr spr. 448/2017 Tarnów, 2017-05-24. CPV 33.14.14.20-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ SPRZET MEDYCZNY J.U. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-23
446/2017 art 4 pkt 8 Badanie i Analiza pęknięć budynku
Nr 446 /2017 Tarnów, 2017-05-23 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ BADANIE I ANALIZA SPĘKAŃ NA BUDYNKU „B” ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-18
429 - Wykonanie robót w zakresie dostosowania wentylacji pomieszczenia do zabiegów krioterapii
Nr 429/2017 Tarnów, 2017-05-16 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Wykonanie robót w zakresie dostosowania wentylacji pomieszczenia do zabiegów krioterapii” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-15
REKAWICE FOLIOWE ART. 4.PKT.8
Nr spr. 401/2017 Tarnów, 2017-05-15. CPV 33.14.14.20-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ RĘKAWICE FOLIOWE J.U. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-05-15
409/2017 art 4 pkt.8 Narzędzia Chirurgiczne
Nr 409/2017 Tarnów, 2017-05-15 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „33169000-2 Przyrz±dy chirurgiczne " NARZĘDZIA 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ NARZĘDZIA " Nr spr (...więcej...)

dodano: 2017-05-12
402/17 zakup i dostawa odczynników, buforów, zestawów lateksowych
Nr 402/2017 Tarnów,2017-05-11 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ODCZYNNIKI, ZESTAWY LATEKSOWE” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „ODCZYNNIKI, ZESTAWY LATEKSOWE”” ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, c) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, d) ma obejmować cało¶ć zamówienia lub poszczególne zakresy. 2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z zał±cznikiem nr 1A i 1B: Zamówienie zostało podzielone na 2 zakresy: Zakres nr 1 – Odczynniki, bufory Zakres nr 2 – Zestawy lateksowe 3. Wymagany termin realizacji umowy: Zakres nr 1 – 1 rok , Zakres nr 2 – 2 lata od daty podpisania umowy 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium: Cena – 100% 5. Wykonawca składaj±c propozycję cenow± składa następuj±ce dokumenty: 1) Propozycję cenow± dla zakresu nr 1 i 2 (zał (...więcej...)

dodano: 2017-05-10
372-Remont podłogi korytarza na parterze bloku A część północna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie
Nr 372/2017 Tarnów, 2017-05-08 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Remont podłogi korytarza na parterze bloku A część północna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: „Remont podłogi korytarza na parterze bloku A część północna w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-05-08
386/2017 art 4 pkt.8 stabilizator zewnętrzny
Nr 386/2017 Tarnów,2017-05-08 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA STABILIZATORA ZEWNĘTRZNEGO „ Nr spr.386 /17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-05-04
376/2017 art 4 pkt 8 narzędzia okulistyczne
Nr 376/2017 Tarnów, 2017-05-02 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „33169000-2 Przyrz±dy chirurgiczne " NARZĘDZIA 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ NARZĘDZIA " Nr spr (...więcej...)

dodano: 2017-04-28
KASETY Z PLYTAMI OBRAZOWYMI RTG ART 4. PKT.8
Nr 47/2017 Tarnów, 2017-04-27. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ KASETY Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI DO SYSTEMU PO¦REDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ DX – M AGFA TYP. CRMD4.OR GENERAL ” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – RTG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-04-24
346/2017 wykonanie badania emisji zanieczyszczeń do atmosfery z 8 emitorów Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im.¦w.Łukasza SP ZOZw Tarnowie
Nr 346/2017 Tarnów 2017-04-20 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Wykonanie badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery z o¶miu emitorów Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, zgodnie z Decyzj± Prezydenta Miasta Tarnowa WO¦. 6225.4.2016 JP z 20 kwietnia 2016r. – Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Zamawiaj±cego. 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „Wykonanie badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery z emitorów Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-04-24
REKAWICE MEDYCZNE J.U. ART. 4,. PKT.8
Nr spr. 354/2017 Tarnów, 2017-04-25. CPV 33.14.14.20-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-04-20
340/2017 art 4 pkt.8 materiały budowlane
Nr 340/2017 Tarnów, 2017-04-19 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 340/2017 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-04-12
pompy strzykawkowe ART. 4. PKT.8
Nr 324/2017 Tarnów, 2017-04-14. 33.10.00.00-1 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ POMPY STRZYKAWKOWE „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -ANGIOGRAFIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-04-03
295/2017 art 4 pkt 8 art do produkcji mebli
Nr 295/2017 Tarnów,2017-03-30 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 295/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-03-30
296 - Zmiana Lokalizacji Wodomierza na Instalacji Zimnej Wody W Budynku Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego Im.Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178A
Nr 296/2017 Tarnów, 2017-03-24 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN. ZMIANA LOKALIZACJI WODOMIERZA NA INSTALACJI ZIMNEJ WODY W BUDYNKU KOTŁOWNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM ŚW ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-03-24
248/2017 - zlecenie testów specjalistycznych aparatury medycznej
Nr 248/2017 Tarnów,2017-03-23 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zlecenie testów specjalistycznych aparatury RTG użytkowanej” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-03-22
235/17 badanie pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w ¶rodowisku pracy
Nr 235/2017 Tarnów,2017-03-16 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „BADANIE ORAZ POMIAR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ¦RODOWISKU PRACY” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-03-16
ZESTAW NARZEDZI SEKCYJNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ ART. 4. PKT.8
Nr 243/2017 Tarnów, 2017-03-16. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ZESTAW NARZĘDZI SEKCYJNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ ” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-03-16
245-Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Poddziałania 12.1.2, Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.”
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Poddziałania 12.1.2, Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.” 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenow± należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiaj±cego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów (...więcej...)

dodano: 2017-03-10
218/2017 art 4 pkt.8 Dostawa Mebli
Nr 218/2017 Tarnów, 2017-03-09 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ MEBLE " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ MEBLE " Nr spr. 218/2017 c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki do spełnienia przez oferentów : według zał±cznika Nr 2 (...więcej...)

dodano: 2017-03-10
224-Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu szpitala na potrzeby: Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z salą wybudzeniową i zapleczem, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centra
1 Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu szpitala na potrzeby: Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z salą wybudzeniową i zapleczem, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2017-03-09
213/2017 art 4 p[kt.8 Dozowniki Tlenu
Nr 213/2017 Tarnów,2017-03-08 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA DOZOWNIKÓW TLENU „ Nr spr. 213/17 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-03-07
FARTUCHY OCHRONNE RTG- OSŁONY OCHRONNE NASZYJE ART.4. PKT.8
Nr 207/2017 Tarnów, 2017-03-07. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „FARTUCHY OCHRONNE RTG – OSŁONY OCHRONNE NA SZYJĘ” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-03-07
215-Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Poddziałania 12.1.2, Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
(...więcej...)

dodano: 2017-03-03
PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO PRZEGLADU CENTRALI POŻAROWEJ SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO OPARTEGO NA CENTRALI SCHRACK ART.4. PKT.8
Nr 201/2017 Tarnów, 2017-03-02. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO PRZEGLˇDU CENTRALI POŻAROWEJ SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO OPARTEGO NA CENTRALI SCHRACK” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-02-28
173/2017 art 4 pkt.8 akcesoria do aparatu EMG
Nr 173/2017 Tarnów,2017-02-27 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA AKCESORIÓW DO APARATU EMG „ Nr spr. 173/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-02-28
OSŁONY RTG- KOCE ART.4. PKT.8
Nr 168/2017 Tarnów, 2017-02-27. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „OSŁONY RTG – KOCE” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-02-27
165/2017 art 4 pkt.8 Elektryczna Patelnia Uchylna
Nr 165/2017 Tarnów,2017-02-27 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA ELEKTRYCZNEJ PATELNI UCHYLNEJ „ Nr spr. 165/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-02-21
150/2017 art 4 pkt.8 Obsługa Akwariów
Nr 150/2017 Tarnów, 2016-02-21 ………………………….………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Obsługa akwariów” Nr spr. 150/2017 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-02-15
135/2017 art 4 pkt. 8 Materiały Budowlane
Nr 135/2016 Tarnów, 2017-02-15 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 135/2017 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-02-14
124/2017 zakup i dostawa ¶rodków dezynfekcyjnych
Nr 124/2017 Tarnów,2017-02-09 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „¶rodki dezynfekcyjne” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „.¶rodki dezynfekcyjne„ ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, c) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, d) ma obejmować cało¶ć zamówienia lub poszczególne zakresy. 2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z zał±cznikiem nr 1B: Zamówienie zostało podzielone na 6 zakresów Zakres nr 1 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 1 Zakres nr 2 DEZYNFEKCAJ POWIERZCHNI (SPORY) Zakres nr 3 DEZYNFEKCJA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY APARATACH DO HEMODIALIZ Zakres nr 4 WANNY DEZYNFEKCYJNE – Zakres nr 5 WANNY DEZYNFEKCYJNE NA NARZĘDZIA ENDOSKOPOW Zakres nr 6 PŁYN DO IRYGACJI RAN 3. Wymagany termin realizacji umowy: 12 miesięcy (...więcej...)

dodano: 2017-02-10
120-„Dostawa , montaż, sprawdzenie szczelności instalacji i uruchomienie klimatyzatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie dla serwerowni budynku „D”.
Nr 120/2017 Tarnów, 2017-02-08 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Dostawa , montaż, sprawdzenie szczelności instalacji i uruchomienie klimatyzatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie dla serwerowni budynku „D”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-02-09
117/2017 art 4 pkt. 8 Dostawa Regałów
Nr 117/2017 Tarnów,2017-02-07 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „DOSTAWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH „ Nr spr. 117/17 1 (...więcej...)

dodano: 2017-02-07
103-Wapno sodowe i wkłady z wapnem
Nr 103/2017 Tarnów 06. 02. 2017 r ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WAPNO SODOWE Z INDYKATOREM „ „ WKŁADY JEDNORAZOWE „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-02-07
107 - Wykonanie nowych odcinków instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach badań Oddziału Otolaryngologii – Budynek H Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 107/2017 Tarnów, 2017-02-06 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wykonanie nowych odcinków instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach badań Oddziału Otolaryngologii – Budynek H Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-02-02
95/2017 art 4 pkt.8 Dostawa ¶rodków Dezynfekcji
Nr 95 /2017 Tarnów, 2017-02-02 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOSTAWA ¦RODKÓW DEZYNFEKCJI” – ROZPATRYWANE BĘDZIE CZˇSTKOWO 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-01-31
76/2017 art 4 pkt.8 " Dobór dostawa montaż i uruchomienie Akumulatorów"
Nr 76 /2017 Tarnów, 2017-01-31 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ DOBÓR, DOSTAWA MONTAŻ I URUCHOMIENIE , ZMIANA PARAMETRÓW ŁADOWANIA AKUMULATORÓW WRAZ Z WYKONANIEM POMIARÓW PARAMETRÓW BATERII ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-01-02
ART. 4 PKT8 - REKAWICE MEDYCZNE J.U.
Tarnów, 2017-01-02. CPV 33.14.14.20-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ RĘKAWICE MEDYCZNE J.U. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2017-01-02
usluga serwisowa obejmuj±ca usuwanie awarii i wykonywanie napra bież±cych serwerów Art 4 pkt. 8
Nr 1256/2016 Tarnów, 2017-01-02. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „¶wiadczenie usługi serwisowej obejmuj±cej usuwanie awarii i wykonywanie napraw bież±cych serwerów: serwer online-ProLiant ML 350p Gen8 nr seryjny: CZ3342RFHX oraz serwer NAS1-StoreEasy 1630 Storage ner seryjny: CZ3342RFJ0”. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ZAKŁADU RADIOTERAPII 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-12-23
2723-Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Poddziałania 12.1.2, Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Poddziałania 12.1.2, Regionalna Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.” Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 03 stycznia grudnia 2017 r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów (...więcej...)

dodano: 2016-12-20
1200-„Zakup ( kontynuację ) rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urządzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2016-12-12
1166 - worki na wymiociny
Nr 1166 / 2016 Tarnów 09. 12. 2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Worki na wymiociny 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) -należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) -na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : Worki na wymiociny c) -ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) -ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) -ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Worki przeźroczyste na wymiociny o pojemności całkowitej 2000 ml, wyskalowane do 1500 ml z plastikową maską na twarz i możliwością szczelnego zamknięcia w ilości 12.000 szt. 3. Wymagany termin realizacji umowy : do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. 4. Proponowane warunki : Forma płatności – przelew Termin płatności – minimum 30 dni Termin dostawy - do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia Transport na koszt Wykonawcy Niezmienność ceny przez okres trwania umowy 5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100% 6. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty: 1) formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał (...więcej...)

dodano: 2016-12-12
1165-Sterylna, absorbująca i nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Sterylna, absorbująca i nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem" Termin skłania: do dnia 19 grudnia 2016 r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul (...więcej...)

dodano: 2016-12-12
1164/2016 art 4 pkt.8 krzesła fotele
Nr 1164/2016 Tarnów, 2016-12-12 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ MEBLE " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ MEBLE " Nr spr. 1164/2016 c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki do spełnienia przez oferentów : według zał±cznika Nr 2 (...więcej...)

dodano: 2016-12-12
1167 - gaśnice
Nr SWLOG/ 1167 /2016 Tarnów 09. 12. 2016 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: GAŚNICE PROSZKOWE I ŚNIEGOWE 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-11-29
Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 1098/2016 Tarnów 2016-11-29 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie od. 01.01.2017-31.12.2017 r. ” 1. Opis sposobu przygotowania Oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2016-11-28
art. 4 pkt 8 - komory dozymetryczne szt.2.
Nr spr. 116/2016 Tarnów, 2016-11-28. CPV 33.14.14.20-0 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ KOMORY DOZYMETRYCZNE CC13 „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-ZAKŁAD RADIOTERAPII Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-11-28
1102/2016 art 4 pkt.8 Narzędzia chirurgiczne
Nr 1102/2016 Tarnów, 2016-11-23 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „33169000-2 Przyrz±dy chirurgiczne " NARZĘDZIA 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ NARZĘDZIA " Nr spr (...więcej...)

dodano: 2016-11-18
1069/2016 art 4 pkt 8 artykuły do produkcji mebli
Nr 1069/2016 Tarnów,2016-11-118 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 1069/16 1 (...więcej...)

dodano: 2016-11-18
ART. 4 PKT8 AKCESORIA DO WITREKTOMII
Nr spr. 1071/2016 Tarnów, 2016-11-18. CPV 33.10.00.00 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ASORTYMENT DO WITREKTOMII „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-OKULISTYKA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-11-09
1030/2016 art 4 pkt.8 Zawór regulacyjny
Nr 1030/2016 Tarnów, 2016-11-07 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ ZAWÓR REGULACYJNY „ : Nr spr 1030/2016 42131100-7 Zawory funkcyjne 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-11-08
(...więcej...)

dodano: 2016-11-07
1016 - Dobór, montaż, sprawdzenie szczelności instalacji, dostawa i uruchomienie klimatyzatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 1016/2016 Tarnów, 2016-10-28 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Dobór, montaż, sprawdzenie szczelności instalacji, dostawa i uruchomienie klimatyzatora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-11-03
APARAT EKG + WÓZEK
Nr 1017/2016 Tarnów, 2016-11-02. 33.10.00.00-1 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ APARAT EKG + WÓZEK „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -ANGIOGRAFIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-11-02
1014 - WYKONANIE INSTALACJI WODY LODOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII ORAZ W PRACOWNI ANGIOKARDIOGRAFII WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO KLIMAKONWEKTORÓW W SZPITALU WOJEWÓDZKIM
Nr 1014/2016 Tarnów, 2016-10-28 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. WYKONANIE INSTALACJI WODY LODOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII ORAZ W PRACOWNI ANGIOKARDIOGRAFII WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO KLIMAKONWEKTORÓW W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-10-27
1009/16 art 4 pkt.8 materialy budowlane
Nr 1009/2016 Tarnów, 2016-10-27 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 1009/2016 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-10-26
997 - Dostawa i zainstalowanie komputerowego systemu monitorowania zużycia gazu z uwzględnieniem chwilowego zużycia przez kotłownię Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie , ul. Lwowska 178 a
Nr 997/2016 Tarnów, 2016-10-24 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Przedmiotem zamówienia jest ,, Dostawa i zainstalowanie komputerowego systemu monitorowania zużycia gazu z uwzględnieniem chwilowego zużycia przez kotłownię Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie , ul. Lwowska 178 a '. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-10-12
949-montaż elektrotrzymaczy w drzwiach p.poż i podł±czenie do systemu POLON 6000
Nr 949/2016 Tarnów 2016-10-11 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Montaż elektrotrzymaczy w drzwiach p.poz. i podł±czenie do systemu POLON 6000 wraz z wykonaniem wymaganej instalacji pożarowej Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a. 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-10-11
935 - Dostawa szafy chłodniczej dla Kuchni Mlecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
Nr 935/2016 Tarnów, 2016-10-10 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Dostawa szafy chłodniczej dla Kuchni Mlecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa szafy chłodniczej dla Kuchni Mlecznej Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2016-10-11
936 - WYKONANIE INSTALACJI WODY LODOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII ORAZ W PRACOWNI ANGIOKARDIOGRAFII WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO KLIMAKONWEKTORÓW
Nr 936/2016 Tarnów, 2016-10-11 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. WYKONANIE INSTALACJI WODY LODOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII ORAZ W PRACOWNI ANGIOKARDIOGRAFII WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO KLIMAKONWEKTORÓW W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-10-05
880/16 art 4 pkt. 8 Oprawy O¶wietleniowe
Nr 880/2016 Tarnów, 2016-10-06 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ OPRAWY O¦WIETLENIOWE „ : Nr spr 880/2016 31520000-7 Lampy i oprawy o¶wietleniowe 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-09-30
912- Montaż elektrotrzymaczy w drzwiach p.poz. i podł±czenie do systemu POLON 6000 i wykonanie instalacji pożarowej
Nr 912/2016 Tarnów 2016-09-29 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Montaż elektrotrzymaczy w drzwiach p.poz. i podł±czenie do systemu POLON 6000 wraz z wykonaniem wymaganej instalacji pożarowej Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a. 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-09-28
903/2016 art 4 pkt.8 Narzędzia chirurgiczne
Nr 903/2016 Tarnów, 2016-09-28 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „33169000-2 Przyrz±dy chirurgiczne " NARZĘDZIA 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ NARZĘDZIA " Nr spr (...więcej...)

dodano: 2016-09-21
879/2016 art 4 pkt.8 Materiały ogólnobudowlane
Nr 879/2016 Tarnów, 2016-09-21 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 879/2016 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-09-15
864/2016 art 4 pkt 8 dostawa mebli
Nr 864/2016 Tarnów, 2016-09-15 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ MEBLE " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ MEBLE " Nr spr. 864/2016 c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki do spełnienia przez oferentów : według zał±cznika Nr 2 (...więcej...)

dodano: 2016-09-15
870/2016 Szafy Metalowe - Ubraniowe
Nr 870/2016 Tarnów, 2016-09-15 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ SZAFY METALOWE- UBRANIOWE " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ SZAFY METALOWE- UBRANIOWE " Nr spr (...więcej...)

dodano: 2016-09-08
815 - Opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wykonanego metodą szczegółową dla zadania pn. Wymiana windy w budynku E w Szpitalu Wojewódzkim
Nr 815/2016 Tarnów, 2015-09-06 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wykonanego metodą szczegółową dla zadania pn. „Wymiana windy w budynku E w Szpitalu Wojewódzkim im. Św (...więcej...)

dodano: 2016-09-05
817 - Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych kotłów parowych i wodnych
Nr 817/2016 Tarnów, 2015-09-01 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych kotłów parowych i wodnych, urządzeń stanowiących wyposażenie w obiekcie kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-09-02
801/2016 - usługa przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar
Nr 801/2016 Tarnów, dn. 2016-08-29 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Usługę przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar”. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj (...więcej...)

dodano: 2016-09-02
809 dostawa wraz z montażem drwi przeciwpożarowych oraz wykonanie robot budowlano wykonczeniowych w tunelu komunikacyjny szpitala
Nr 809/2016 Tarnów 2016-08-29 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych, oraz wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych w tunelu komunikacyjnym między budynkami Radioterapii i obiektami technicznymi Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a. 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-08-19
STABILIZACJA PRZEZNASADOWA -STABILIZACJA ¦RUBAMI KREGOSLUPA SZYJNEGO OD TYLU
Nr 789/2016 Tarnów, 2016-08-18. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ STABILIZACJA PRZEZNASADOWA – STABILIZACJA ¦RUBAMI KRĘGOSŁUPA SZYKNEGO OD TYŁU „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-08-19
773/16 zakup i dostawa znacznikow do planowania leczenia CT
Nr 773/2016 Tarnów,2016-08-18 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Znaczniki do CT i folia samoprzylepna PointGuards-Original” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-08-19
771-Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2016-08-19
WÓZKI – MATERAC P/ODLEZYNOWY-PARAWAN-STOJAK NA KROPLÓWKE-PULSOKSYMETR-GLUKOMETR-CHODZIK-TERMOMETR NA PODCZRWIEŃ
Nr 790/2016 Tarnów, 2016-08-19. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WÓZKI – MATERAC P/ODLEZYNOWY-PARAWAN-STOJAK NA KROPLÓWKE-PULSOKSYMETR-GLUKOMETR-CHODZIK-TERMOMETR NA PODCZRWIEŃ „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-ODDZ. PSYCHIATRYCZNY 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-08-18
772/16 zakup i dostawa podstawowego sprzętu medycznego
Nr 772/2016 Tarnów, 2016-08-18 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „dostawa podstawowego sprzętu medycznego do EKG, laryngoskopów, łyżek do laryngoskopu dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Podstawowy sprzęt medyczny ” ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±. c) dopuszcza się składanie ofert na cało¶ć lub na poszczególne zakresy. 2. Opis przedmiotu zamówienia: -szczegółowy opis zał±cznik nr 1 Przedmiot zamówienia dostawa: Zakres nr 1 – Sprzęt podstawowy do EKG Zakres nr 2 – Laryngoskopy, łyżki laryngoskopowe Zakres nr 3 – Podstawowy sprzęt medyczny Zakres nr 4 – Łyżki i rękoje¶ci laryngoskopowe dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2016-08-09
705-dostawa pieczywa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
dostawa pieczywa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa pieczywa dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2016-07-22
652-Dostawa telewizorów cyfrowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 652/2016 Tarnów, 2016-07-20 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Dostawa telewizorów cyfrowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-07-20
643 - dostawa montaż uruchomienie klimatyzatorów
Nr 643/2016 Tarnów, 2016-07-19 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-07-13
628 - pieczatki
Nr 628 /2016 Tarnów 12. 07. 2016 r ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: WYKONANIE PIECZĄTEK W AUTOMATACH I NA KOŁKACH 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-07-06
594/2016 art.4 pkt.8 dostawa płytek PCV
Nr 594/2016 Tarnów, 2016-07-05 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „DOSTAWA Z ROZŁADUNKIEM PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z PCV ” : Nr spr 594/2016 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-07-06
593/2016 art 4 pkt.8 Dostawa i montaż rolet tekstylnych
Nr 593/2016 Tarnów, 2016-07-05 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Dostawa i montaż rolet tekstylnych”| : Nr spr 593/2016 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-07-01
Dostawa, montaż wraz z aktywacj± 2 szt. lokalizatorów GPS
(...więcej...)

dodano: 2016-07-01
580/16- kwasek cytrynowy wdo dekalcyfikacji aparatów do hemodializ
Nr 580/2016 Tarnów,2016-06-30 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Kwasek cytrynowy do codziennej dekalcyfikacji aparatów do hemodializ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-06-20
Recepty lekarskie nr 524/2016
Nr 524 /2016 Tarnów 15. 06. 2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ RECEPTY LEKARSKIE „ 1.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : RECEPTY c)ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d)ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e)ma obejmować całość zamówienia. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Recepty lekarskie - druki ( a 100 ) wg (...więcej...)

dodano: 2016-06-15
541/2016 art 4 pk.8 artykuły do produkcji mebli
Nr 541/2016 Tarnów,2016-06-15 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” Nr spr. 541/16 1 (...więcej...)

dodano: 2016-06-10
514/2016 preparat do utrwalania badań Cytofix , szczoteczki cytologiczne
Nr 514/2016 Tarnów,2016-06-09 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Preparat do utrwalania badań Cytofix, szczoteczki cytologiczne” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-06-08
495/16 art 4 pkt.8 Usłga w zakresie dezynfekcji-dezynsekcji i deratyzacji
Nr 495 /2016 Tarnów, 2016-06-07 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „USŁUGA W ZAKRESIE DEZYNFEKCJI-DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-06-07
501/16 art 4 .pkt.8 Sól tabletkowana
Nr 501/2016 Tarnów,2016-06-06 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Sól tabletkowana ” Nr spr. 501/16 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-06-06
498-Wykonanie remontu na II piętrze w budynku „H” Oddziału Laryngologicznego
Nr 498/2016 Tarnów, 2016-06-06 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie remontu na II piętrze w budynku „H” Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie remontu na II piętrze w budynku „H” Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2016-06-03
468/2016- Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji posiadanego programu antywirusowego: ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite (użytkownik EAV-13696444), lub dostawa licencji równoważnego programu antywirusowego. zgodnie z zał±czonym opisem do zapr
(...więcej...)

dodano: 2016-06-02
460/16 kontrola dozymetryczna
Nr 460/2016 Tarnów 27. 05 2016 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „kontrola dozymetryczna 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-05-25
427 - audyt sygnalizacji pożarowej opartej na systemie Schrack Connect
Nr 427/2016 Tarnów 2016-05-20 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Przeprowadzenie audytu sygnalizacji pożarowej opartej na systemie Schrack Connect 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.„ Audyt sygnalizacji pożarowej Schrack Connect”. c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2 (...więcej...)

dodano: 2016-05-24
443- Etykiety termiczne do kodów kreskowych
(...więcej...)

dodano: 2016-05-18
415 - Opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn.
Nr 415/2016 Tarnów, 2015-05-16 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Kotłowni w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-05-16
428/16 art 4 pkt.8 -mycie zbiorników AUW
Nr 428/2016 Tarnów, 2015-05-13 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wykonanie usługi mycia wysokoci¶nieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-05-12
424/16 art 4 pkt.8 mat budowlane (onk)
Nr 424/2016 Tarnów, 2016-05-11 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 424/2016 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-05-10
411 - wykonanie badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery z emitorów Kotłowni szpitala
Nr 411/2016 Tarnów 2016-05-09 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Wykonanie badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery z o¶miu emitorów Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, zgodnie z Decyzj± Prezydenta Miasta Tarnowa WO¦. 6225.4.2016 JP z 20 kwietnia 2016r. – Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Zamawiaj±cego. 1 (...więcej...)

dodano: 2016-05-06
402/16 art 4 pkt. 8- Materiały Ogólnobudowlane
Nr 402/2016 Tarnów, 2016-05-05 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Materiały Ogólnobudowlane : Zadania 1 i 2 Nr spr 402/2016 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-05-06
403/16 art 4 pkt.8 - Kuchenki gazowe
Nr 403/2016 Tarnów, 2016-05-05 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „ Kuchenki gazowe „ : Nr spr 403/2016 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-04-22
245-Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urz±dzeń wielofunkcyjnych obejmuj±ca naprawy i konserwacje drukarek oraz urz±dzeń wielofunkcyjnych stanowi±cych wyposażenie Szpitala
(...więcej...)

dodano: 2016-04-22
363/16 art 4 pkt. 8 - Samochody
Nr 363/2016 Tarnów, 2016-04-19 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Samochody osobowe szt 2 " 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „Samochody osobowe " Nr spr. 363/2016 c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki do spełnienia przez oferentów : według zał±cznika Nr 3 (...więcej...)

dodano: 2016-04-13
330/16 zakup i dosatwa odczynnikó do barwień histologicznych dla Zakładu Patomorfologii
Nr 330/2016 Tarnów,2016-04-12 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „odczynniki dla Zakładu Patomorfologii” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-04-11
281/16 badanie oraz pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Nr 281/2016 Tarnów,2016-03-25 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „BADANIE ORAZ POMIAR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-04-01
art do produkcji mebli- art 4 pkt.8 nr spr. 305/16
Nr 305/16 Tarnów,2016-03-31 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-03-16
168/16 testy ureazowe do Helicobacter pylorii
Nr 168/2016 Tarnów,2016-03-08 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Testy ureazowe suche do wykrywania Helicobacter pylori” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-03-14
257-cykliczna, bezgotówkowa sprzedaż paliw
(...więcej...)

dodano: 2016-03-11
248-zlecenie testów specjalistcyznych aparatury rtg
Nr 248/2016 Tarnów,2016-03-09 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zlecenie testów specjalistycznych aparatury RTG użytkowanej” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-02-23
obsługa akwariów - art 4 pkt.8 nr spr. 196/2016
Nr 196/2016 Tarnów, 2016-02-22 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Obsługa akwariów” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-02-17
159-Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego umożliwiaj±cego sporz±dzanie kosztorysów budowlanych, wraz z baz± cenow± SEKOCENBUD dostarczon± na płycie CD (od I kwartału 2016 roku) kwartał dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ
(...więcej...)

dodano: 2016-02-11
art do produkcji mebli- art 4 pkt.8 nr spr. 139/16
Nr 139/16 Tarnów,2016-02-10 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-02-10
RURKI DOTCHAWICZNE METALOWE- SZCZOTECZKI DO CZYSZCENIA RUREK ART. 4. PKT.8
Nr 135/2016 Tarnów, 2016-02-09. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ RURKI DO TCHAWICZNE METALOWE – SZCZOTECZKI DO CZYSZCENIA RUREK TRACHETOMIJNYCH „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-02-09
Piec konwekcyjny - art 4 pkt. 8 nr spr 122/16
Nr 122/2016 Tarnów, 2016-02-08 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Piec konwekcyjno-parowy ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-02-03
Sprzedaż używanego aparatu do badań mamograficznych LORAD AFFINITY
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A 33-100 TARNÓW OGŁASZA NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO MAJˇTKU TRWAŁEGO : L.P. RODZAJ SPRZĘTU ROK PRODUKCJI ILO¦Ć CENA WYWOŁAWCZA PLN (NETTO) 1 APARAT DO BADAŃ MAMOGRAFICZNYCH LORAD AFFINITY NR FABRYCZNY 21105070532 2007 1 SZT. 3.750,00 Nabywca może wykorzystać aparat do wykonywania badań lub na czę¶ci zamienne. Oferty z cen± ofertow± należy składać w Kancelaria Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im.¦.w (...więcej...)

dodano: 2016-01-21
67 zakup i dostawa odzieży i polbutow roboczych
Nr 67/2016 Tarnów,2016-01-20 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ubrania robocze(bluza i spodnie) i półbuty robocze” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-01-21
69/15 zakup i dosatwa barwników odczynników szybkich testów diagnostycznych
Nr 69/2016 Tarnów,2016-01-22 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Barwniki, odczynniki, szybkie testy diagnostyczne” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-01-20
61-Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego umożliwiającego sporządzenie kosztorysów budowlanych wraz z abonamentem rocznym bazy cenowej aktualizowanej max. co kwartał dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska
(...więcej...)

dodano: 2016-01-07
nr 5/2016 zamrazarka niskotemperaturowa o poj. 445 L
Nr 5 /2016 Tarnów 05. 01. 2016 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ O POJ. 445 L 1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2016-01-07
4/2016 wapno sodowe i wkłady z wapnem
Nr 4 /2016 Tarnów 05. 01. 2016 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WAPNO SODOWE Z INDYKATOREM „ „ WKŁADY JEDNORAZOWE „ 1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-12-22
933-Zakup rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2015-12-22
Wykładziny - art 4 pkt.8 Nr spr 932
Nr 932/2015 Tarnów,2015-12-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Wymiana wykładzin podlogowych w Bloku Operacyjnym „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„ Wymiana wykładzin podlogowych w Bloku Operacyjnym” Nr spr (...więcej...)

dodano: 2015-12-17
KOnserwacja Wind - Art 4 pkt.8 Nr spr 871
Nr 871/15 Tarnów,2015-12-17 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Konserwacja i serwis dĽwigów” Nr spr 871 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dĽwigów 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-12-15
Przetarg nieograniczony ofertowy na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego w Szpitalu Wojewózki i.¦w.Łukasza SP ZOZ w TArnowie
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A 33 – 100 TARNÓW OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI 40,47 M2 MIESZCZˇCYCH SIĘ NA PARTERZE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKLEPU MEDYCZNEGO OBEJMUJˇCEGO: 1. Salę sprzedaży powierzchni: 20,55 m2 2. Magazynu sklepu o powierzchni: 19,92m2 L.P. LOKAL POWIERZCHNIA ŁˇCZNA CENA WYWOŁAWCZA - NETTO WADIUM 1. Sklep medyczny 40,47 M2 1.500,00 500,00 Najemca zobowi±zany jest na własny koszt przeprowadzić niezbędn± adaptację przedmiotu najmu przed rozpoczęciem prowadzenia działalno¶ci (...więcej...)

dodano: 2015-12-04
881 - worki na wymiociny
(...więcej...)

dodano: 2015-12-03
890-Dostawa Prenumeraty
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie od. 01.01.2016-31.12.2016 r. ” 1. Opis sposobu przygotowania Oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2015-11-30
STOL ZABAIEGOWY- LAMPA ZABIEGOWA
Nr 882/2015 Tarnów, 2015-11-30. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ STÓŁ ZABIEGOWY – LAMPA ZABIEGOWA” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - PORADNIA CHIR. OGÓLNEJ Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-11-20
823 - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów komputerowych typu AIO, drukarek laserowych monochromatycznych, urz±dzenia wielofunkcyjnego oraz telefaxu wraz z materiałami eksploatacyjnymi
(...więcej...)

dodano: 2015-11-13
847-Dostawa wyposażenia dla zadania Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno –administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14"
(...więcej...)

dodano: 2015-11-12
OGŁASZA NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO MAJˇTKU TRWAŁEGO: Transformatory o mocy 630 kVA
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A 33-100 TARNÓW OGŁASZA NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO MAJˇTKU TRWAŁEGO : Transformatory o mocy 630 kVA nr fabryczny 184870; 184880 Ilo¶ć: 2 szt. Cena wywoławcza PLN (brutto): 5.000,00 PLN za 1 szt. Transformatory o mocy 630 kVA używane. Stan techniczny dobry. Data ostatniego badania: 26.04.2015r. Transformatory odł±czone od napięcia w dniu 12.07.2105r. Oferty z cen± ofertow± należy składać w Kancelaria Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im.¦w (...więcej...)

dodano: 2015-11-06
NOZE OKULISTYCZNE ART. 4. PKT.8
Nr 820/2015 Tarnów, 2015-11-03. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „SPRZĘT MEDYCZNY J.U. - NOŻE OKULISTYCZNE „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-11-06
822-Zakup, dostawa kontrolera iSCSI do macierzy obsługującej bazę danych ADT
Nr 822/2015 Tarnów 2015-11-04 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Zakup, dostawa kontrolera iSCSI do macierzy obsługującej bazę danych ADT” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „Zakup, dostawa kontrolera iSCSI do macierzy obsługującej bazę danych ADT” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa kontrolera iSCSI do macierzy obsługującej bazę danych ADT do Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2015-10-20
770 - krajalnica do chleba
Nr 770 /2015 Tarnów 19. 10. 2015 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Krajalnica pieczywa stołowa „ 1.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : Krajalnica pieczywa c)ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d)ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e)ma obejmować całość zamówienia. 2.Opis przedmiotu zamówienia: - Krajalnica pieczywa stołowa 1 szt. Dane techniczne : Grubość kromek 11 mm Wydajność okł (...więcej...)

dodano: 2015-10-14
Narzędzia chirurgiczne- art 4 pkt.8 ,nr spr 752/15
Nr 752/2015 Tarnów, 2015-10-12 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Narzędzia chirurgiczne” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-10-02
723 - Mycie wysokociśnieniowe i dezynfekcja dwóch sztuk zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody
Nr 723/2015 Tarnów, 2015-09-30 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wykonanie usługi mycia wysokociśnieniowego i dezynfekcji wewnętrznej dwóch zbiorników magazynowych w Stacji Awaryjnego Ujęcia Wody Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-10-01
KASETY AGFA 35X43 SZT.5. art. 4. pkt.8
Nr 731/2015 Tarnów, 2015-09-29. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ KASETY AGFA CRMD4.OR GENERAL W FORMACIE 35x43” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – RTG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-09-30
730-ksiazki i druki akcydensowe
(...więcej...)

dodano: 2015-09-16
Krzesła, Fotele- art 4 pkt. 8 NR SPR 715/2015
Nr 715/15 Tarnów,2015-09-15 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, krzesła, ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-08-31
672 - podchloryn sodu 5 %
(...więcej...)

dodano: 2015-08-28
PARAWANY SZYNOWE SZT. 25 ART. 4. PKT.8
Nr 675/2015 Tarnów, 2015-08-26. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ PARAWANY SZYNOWE” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – CHIRURGIA OGÓLNA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-08-26
SZFA CHŁODNICZA ART. 4. PKT.8
Nr 671/2015 Tarnów, 2015-08-26. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ SZAFA CHLODNICZA 1400 L” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – APTEKA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-08-20
Sprzedaż używanego aparatu do badań mamograficznych LORAD AFFINITY
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A 33-100 TARNÓW OGŁASZA NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO MAJˇTKU TRWAŁEGO : Aparat do badań mamograficznych LORAD AFFINITY nr fabryczny 21105070532: Rok produkcji: 2007 Ilo¶ć: 1 szt. Cena wywoławcza PLN (netto): 25.000,00 PLN Aparat do badań mamograficznych typ Lorad Affinity – został wycofany z eksploatacji po ponad 6-cio letnim okresie używania. W roku 2013 w ramach serwisowania wymieniono na nowe podzespołu aparatu:  Układ lusterek  Zespół napędowy lampy kolimatora  Przekładnie z napędem do uciskacza Nabywca może wykorzystać aparat do wykonywania badań lub na czę¶ci zamienne (...więcej...)

dodano: 2015-08-13
płyty, akcesoria do wykonania mebli
Nr 664/15 Tarnów,2015-08-12 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ płyty, akcesoria do wykonania mebli ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „płyty, akcesoria do wykonania mebli” Nr spr (...więcej...)

dodano: 2015-08-03
Narzędzia chirurgiczne art 4 pkt.8 Nr spr 626/15
Nr 626/2015 Tarnów, 2015-07-30 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Przyrz±dy chirurgiczne” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-07-31
Materiały do produkcji mebli art 4 pkt.8 Nr spr.623/15
Nr 623/15 Tarnów,2015-07-30 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały do produkcji mebli ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-07-22
sprzedaż używanego mj±tku trwałego: TRANSFORMATORÓW o mocy 630 kVA - 2 szt.
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A 33-100 TARNÓW OGŁASZA NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO MAJˇTKU TRWAŁEGO : Transformatory o mocy 630 kVA nr fabryczny 184870; 184880 Ilo¶ć: 2 szt. Cena wywoławcza PLN (brutto): 5.000,00 PLN za 1 szt. Transformatory o mocy 630 kVA używane. Stan techniczny dobry, posiadaj± aktualne badania. (Protokoły prób transformatora wykonane przez firmę zewnętrzn± – w zał±czeniu do pobrania na stronie) Oferty z cen± ofertow± należy składać w Kancelaria Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im.¦.w (...więcej...)

dodano: 2015-07-20
562 - Aktualizacja Instrukcji eksploatacji szpitalnej kotłowni oraz węzła cieplnego w budynku "B" Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 562/2015 Tarnów, 2015-07-16 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Aktualizacja Instrukcji eksploatacji szpitalnej kotłowni oraz węzła cieplnego w budynku ,,B' Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie , ul. Lwowska 178 a . 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-07-13
Sprzedaż używanego maj±tku trwałego: aparatu do badań mamograficznych LORAD AFFINITY
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE UL. LWOWSKA 178A 33-100 TARNÓW OGŁASZA NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO MAJˇTKU TRWAŁEGO : Aparat do badań mamograficznych LORAD AFFINITY nr fabryczny 21105070532: Rok produkcji: 2007 Ilo¶ć: 1 szt. Cena wywoławcza PLN (netto): 25.000,00 PLN Aparat do badań mamograficznych typ Lorad Affinity – został wycofany z eksploatacji po ponad 6-cio letnim okresie używania. W roku 2013 w ramach serwisowania wymieniono na nowe podzespołu aparatu:  Układ lusterek  Zespół napędowy lampy kolimatora  Przekładnie z napędem do uciskacza Nabywca może wykorzystać aparat do wykonywania badań lub na czę¶ci zamienne (...więcej...)

dodano: 2015-07-06
485/2015 wykonywanie okresowych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego oraz kontrola stanu technicznego hydrantów zewnętrznych
Nr 485/2015 Tarnów,2015-06-29 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „wykonywanie usługi okresowych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego oraz kontrola stanu technicznego hydrantów zewnętrznych” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-07-02
497 - wykonanie mowego odcinka instalacji gazów medycznych dla pomieszczenia Endoskopii Urologicznej -Budynek B- dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ wTarnowie
Nr 497/2015 Tarnów, 2015-06-29 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wykonanie nowego odcinka instalacji gazów medycznych dla pomieszczenia Endoskopii Urologicznej – Budynek D - część prawa Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-07-02
498 - wymiana zaworów instalacyjnych podpionowych -Budynek D dla Szpitlal Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 498/2015 Tarnów, 2015-06-29 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Wymiana zaworów instalacyjnych podpionowych – Budynek D część prawa, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178A 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-07-01
najem urządzeń – dystrybutorów wody – bez baniaków
Nr 512/2015 Tarnów, 2015-06-29 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Najem dystrybutorów wody” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Najem dystrybutorów wody” ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 2. Opis przedmiotu zamówienia: -szczegółowy opis załącznik nr 2 Przedmiot zamówienia : najem urządzeń – dystrybutorów wody – „bez baniaków” (...więcej...)

dodano: 2015-07-01
sól tabletkowana - art 4 pkt.8 Nr spr. 503/15
Nr 503/2014 Tarnów,2015-06-30 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Sól tabletkowana ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-06-29
487-zakup i dostawa bateryjnego automatu szorująco – zbierającego
(...więcej...)

dodano: 2015-06-29
482 - Recepty lekarskie białe
(...więcej...)

dodano: 2015-06-29
488 - dostawe pieczatek
(...więcej...)

dodano: 2015-06-24
Zapytanie ofertowe - SPRZĘT MEDYCZNEY JEDNORAZOWEGO UZYTKU ART4 PKT.8
Nr 476/2015 Tarnów, 2015-06-26. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „SPRZĘT MEDYCZNY J.U. „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-06-24
Fotele,krzesła, sofy ,stoliki- art 4 pkt.8 nr spr 483/15
Nr 483/15 Tarnów,2015-06-25 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, krzesła, sofy, stoliki ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-06-22
495 - Naprawa i kontrola aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 495/2015 Tarnów, 2015-06-16 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „Naprawa i kontrola aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-06-22
324-Kocioł warzelny parowy 200 litrowy
(...więcej...)

dodano: 2015-06-18
Materiały Ogólnobudowlane- art 4 pkt.8 nr spr 462/15
Nr 462/15 Tarnów,2015-06-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Materiały ogólnobudowlane ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-06-08
440 - uaktualnienie istniejacej instrukcji eksploatacji szpitalnej kotłowni oraz węzła cieplnego w budynku "B" Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 440/2015 Tarnów, 2015-06-05 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Uaktualnienie istniejącej instrukcji eksploatacji szpitalnej kotłowni oraz węzła cieplnego w budynku ,,B' Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie , ul. Lwowska 178 a . 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-06-05
381 - zakup dostawa drukarek laserowych oraz urz±dzeń wielofunkcyjnych zgodnie z zał±czonym opisem wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Nr 381/2015 Tarnów 2015-05-28 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ zakup, dostawa drukarek laserowych oraz urz±dzeń wielofunkcyjnych zgodnie z zał±czonym opisem wraz z materiałami eksploatacyjnymi” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „zakup, dostawa drukarek laserowych oraz urz±dzeń wielofunkcyjnych zgodnie z zał±czonym opisem wraz z materiałami eksploatacyjnymi” c) ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, e) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia w zał±czniku nr 1A 3. Proponowane warunki : Forma płatno¶ci – przelew Termin płatno¶ci – minimum 30 dni Wymagany termin realizacji umowy: 1) urz±dzenie wielofunkcyjne oraz drukarka laserowa do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy 2) Materiały eksploatacyjne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy na podstawie zamówienia (...więcej...)

dodano: 2015-05-28
Fotele, sofa -art.4pkt.8 N r spr 405/2015
Nr 405/15 Tarnów,2015-05-21 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, sofa ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-05-27
421-Dostawa oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite
(...więcej...)

dodano: 2015-05-22
398 - Remont instalacji kanalizacyjnej w wentylatorowni budynku C Szpitala
Nr 398/2015 Tarnów, 2015-05-18 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. REMONT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W WENTYLATOROWNI BUDYNKU „C” SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-05-13
PULSOKSYMETR ART.4. PKT.8
Nr 361/2015 Tarnów, 2015-05-06. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ PULSOKSYMETR” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – GINEKOLOGIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-05-07
Materiały ogólnobudowlane- art 4 pkt.8 Nr. spr. 364/15
Nr 364/15 Tarnów,2015-05-07 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Materiały ogólnobudowlane Zadania 1-3 ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-04-22
308- badanie i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Nr 308/2015 Tarnów,2015-04-20 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „BADANIE ORAZ POMIAR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-04-10
Materiały ogólnobudowlane- art 4 pkt.8 Nr spr.303/15
Nr 303/15 Tarnów,2015-04-08 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Materiały ogólnobudowlane Zadania 1-3 ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-04-03
295 - zakup i dostawa worków foliowych na śmieci
Nr 295/2015 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „zakup i dostawa worków foliowych na śmieci” I. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn „zakup i dostawa worków foliowych na śmieci” 2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 3. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 4. ma obejmować całość zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga składanie ofert na całość. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A 1. Worki szczelne który nie będzie wydzielał nieprzyjemnego zapachu powodującego dyskomfort stosowania worków, barwione, wyjątkowo odporne na rozerwanie i wyjątkowo szczelne, 2. Posiadają tzw (...więcej...)

dodano: 2015-03-25
239/2015 tersty ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori
Nr 239/2015 Tarnów,2015-03-23 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Testy ureazowe suche do wykrywania Helicobacter pylori” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-20
229 - zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Nr 229/2015 Tarnów, dn. 2015-03-20 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek” I. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn „zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek” 2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 3. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 4. ma obejmować całość zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga składanie ofert na całość. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A 1) Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (...więcej...)

dodano: 2015-03-13
208/2015 zlecenie testów specjalistycznych aparatury medycznej
Nr 208/2015 Tarnów,2015-03-12 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „zlecenie testów specjalistycznych” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-10
177-NAKLEJKI KOLOROWE I CZARNO-BIAŁE
Nr SWLOG/ 177 / 2015 Tarnów 06. 03. 2015 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: NAKLEJKI KOLOROWE I CZARNO-BIAŁE NA WORKI Z ODPADAMI 1.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-09
174-Zakup, dostawa fartuchów ochronnych RTG; osłon na tarczycę oraz wieszaka
(...więcej...)

dodano: 2015-03-05
Narzedzia dla Okulistyki art 4 p-kt.8 Nr spr. 170/15
Nr 170/2015 Tarnów,2015-03-04 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Narzędzia Okulistyczne – Zadanie 1 -5” CPV 33169000-2 Przyrz±dy chirurgiczne CPV 33190000-8 Różne urz±dzenia i produkty medyczne 1 (...więcej...)

dodano: 2015-03-05
156- art. 4 pkt. 8 POJEMNIKI PLASTIKOWE NA ODPADY MEDYCZNE
Nr 156 /2015 Tarnów 02. 03. 2015 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: POJEMNIKI PLASTIKOWE NA ODPADY MEDYCZNE 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-05
172/2015 odczynniki dla Zakładu Patomorfologii
Nr 172/2015 Tarnów,2015-03-04 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „odczynniki dla Zakładu Patomorfologii” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-04
159- Przegl±d hydrantów wewnętrznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 159/2015 Tarnów, 2015-03-02 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. PRZEGLˇD HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 52 MM W ILO¦CI 85 SZT. WRAZ Z PRÓBˇ WYTRZYMAŁO¦CI WĘŻY HYDRANTOWYCH NA CI¦NIENIE DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-03
Narzędzia Laparoskopowe art 4 pkt.8 nr spr 139/15
Nr 139/2015 Tarnów, 2015-02-25 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Narzędzia laparoskopowe” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-03
Czujniki kable art 4 pkt.8 Nr spr. 140/15
Nr 140/2015 Tarnów, 2015-02-25 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kable, mankiety , czujniki” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-03-03
KARDIOMIONITOR SZT.1 STOJAK POD KARDIOMONITOR ART.4PKT.8
Nr 158/2015 Tarnów, 2015-03-02. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ KARDIOMONITOR+STOJAK” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – BLOK OPERACYJNY Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-02-20
121 - SUKCESYWNA DOSTAWA 1% HIALURONIANU SODU DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA
Nr 121/2015 Tarnów, 2015-02-19 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. SUKCESYWNA DOSTAWA 1% HIALURONIANU SODU DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE W OKRESIE 6 M-CY OD DATY ZAWARCIA UMOWY. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-02-17
Osprzęt do stołu, taboret, wózek i fotel Nr sp[r 107 art. 4 pkt.8
Nr 107/2015 Tarnów, 2015-02-18 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Osprzęt do stołu, taboret, wózek i fotel ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-02-10
73-Zakup, dostawa, uruchomienie urz±dzenia typu NAS wraz z dyskami
(...więcej...)

dodano: 2015-02-10
82/2015 - znaczniki do CT i folia samoprzylepna PointGuards-Oryginal
Nr 82/2015 Tarnów,2015-02-06 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Znaczniki do CT i folia samoprzylepna PointGuards-Original” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-02-05
76 - zakup i dostawa zestawów zabiegowych do koronarografii
Nr 76/2015 Tarnów, dn. 2015-02-04 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Zakup i dostawa zestawów zabiegowych do koronarografii ” I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Zakup i dostawa zestawów zabiegowych do koronarografii jednorazowego użytku” 2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 3. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 4. ma obejmować całość zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość. Przedmiot zamówienia Ilość Zestaw zabiegowy do koronargrafii, sterylny, o minimalnym składzie: 1. Serweta angograficzna o wymiarach: nie mniej niż 218 cm x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm ( +/- 1 cm) otoczonymi taśma przylepną, brzeg dłuższy serwety połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego szerokości 70 cm ( +/- 1 cm) - 1 szt. 2. Miska z tworzywa o pojemności 500 ml - 1 szt. 3. Miska z tworzywa o pojemności 1000 ml – 1szt. 4. Skalpel nr 11- 1 szt 5. narzędzie jednorazowe do mycia pacjenta – 1 szt. 6. mały pean (rozszerzecz) jednorazowy – 1 szt 7. Igła iniekcyjna 0,8x40 mm – 1 szt. 8. Igła iniekcyjna 1,2x40 mm – 1szt. 9. Igła angograficzna 18 G ostro zakończona pod kątem poniżej 16 stopni długości 70 mm – 1 szt. 10. Przeźroczysta osłona na głowicę o wymiarach 85 cm x 90 cm z elastyczną krawędzią – 1szt. 11. Przeźroczysta osłonka na głowicę o wymiarach 75 cm x 100 cm z elastyczną krawędzią – 1szt. 12. Gaziki bawełniane o wymiarach 75mm x 75 mm – 20 szt. 13. Strzykawki iniekcyjne 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą – 2 szt. 14. Strzykawki iniekcyjne 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą – 2 szt (...więcej...)

dodano: 2015-02-03
art 4 pkt.8 Obsługa akwariów Nr spr 69
Nr 69/2015 Tarnów, 2015-02-03 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Obsługa akwariów” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-01-30
Art 4 pkt.8 Akumulatory Nr spr 62/2015
Nr 62/2015 Tarnów, 2015-01-30 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Akumulatory” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-01-29
ODCIAGACZ POKARMU ART. 4. PKT.8
Nr 56/2015 Tarnów, 2015-01-28. CPV 33.10.00.00-1 Urz±dzenia medyczne Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ ODCIˇGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – NOWORODKII. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-01-23
Art 4 pkt.8 - Nr spr 42/15 Sztance ,Kaniule
Nr 42/2015 Tarnów, 2015-01-21 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Sztance i kaniule ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-01-21
Nr spr 40 Czujniki , kable, mankiety art 4 pkt.8
Nr 40/2015 Tarnów, 2015-01-20 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kable, mankiety , czujniki” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-01-15
19 - Zakup i dostawa wagi elektronicznej kolumnowej z funkcją BMI wyposażonej we wzrostomierz i rolki transportowe, oraz elektronicznej wagi niemowlęcej wraz z legalizacją.
Nr 19/2015 Tarnów, dn. 2015-01-13 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Zakup i dostawa wagi elektronicznej kolumnowej z funkcją BMI wyposażonej we wzrostomierz i rolki transportowe, oraz elektronicznej wagi niemowlęcej wraz z legalizacją” I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Zakup i dostawa wagi elektronicznej kolumnowej z funkcją BMI wyposażonej we wzrostomierz i rolki transportowe, oraz elektronicznej wagi niemowlęcej, wraz z legalizacją” 2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 3. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 4. ma obejmować całość zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość, lub na poszczególne zakresy. A. Zakres 1 - waga elektroniczna kolumnowa z funkcją BMI wyposażona we wzrostomierz i rolki transportowe B. Zakres 2 – elektroniczna waga niemowlęca III. Wymagany termin realizacji umowy: do 4 tygodni od momentu otrzymania zamówienia. IV. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100% V. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 2. formularz propozycji wg załączonego wzoru; 3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy; 4. Folder/ulotka oferowanej wagi. VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć: a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, opłatę parkingową, Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę/naprawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania (...więcej...)

dodano: 2015-01-14
18- dostawa wraz z montażem stołu formalinowego ze stali nierdzewnej dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 18/15 Tarnów, 13.01.2015 r Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. Dostawa wraz z montażem stołu formalinowego ze stali nierdzewnej dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2015-01-08
1209-Zakup rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urz±dzenia NETASQ NG-1000dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2015-01-08
1181-zakup, dostawa i uruchomienie poleasingowego urz±dzenia wielofunkcyjnego model Konica Minolta Bizhub C353 lub równoważny
(...więcej...)

dodano: 2015-01-07
Nr spr 1/15 Farby, kleje itd art 4 pkt.8
Nr 1/15 Tarnów,2015-01-05 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Farby, kleje, zaprawyitd ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-31
¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego ART.4.KPKT.8
Nr 1196/2014 Tarnów, 2014-12-31. CPV 5040000-9 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-29
SZAFKI PRZYLOZKOWE-WYSIEGNIKI DO PODCIAGANIA ART.4.PKT.8
Nr 1176/2014 Tarnów, 2014-12-29. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE-WYSIĘGNIKI DO PODCIˇGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – ODDZ. REHABILITACJI Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-24
OPASKI DO TRIAGE ZIELONE ART. 4.PKT.8
Nr 1198/2014 Tarnów, 2014-03-18. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ OPASKA DO TRIAGE KOLOR ZIELONY SZT.500. „dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - SOR Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-24
SWIADCZENIE USLUGI W ZAKRESIE WYKONYWANIA NAPRAW BIEZACYCH, KONSERWACJI ORAZ OKRESOWYCH PRZEGLADOW TECHNICZNYCH APARATURY I SPRZETU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA WOJEWODZKIEGO W TARNOWIE WG.ZAKREU NR 1ZALA 1 ART4.PKT.8
Nr 1196/2014 Tarnów, 2014-10-23. CPV 5040000-9 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-23
ZESTAW DO DRENAZU LEDZWIOWEGO ART.4.PKT.8
Nr 1195/2014 Tarnów, 2014-12-22. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ZESTAW DO DRENAŻU LĘD¬WIOWEGO” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – NEUROCHIRURGIA „ Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-11
FARTUCHY RTG-OSLONY NA SZYJE ART.4. PKT8.
Nr 1174/2014 Tarnów, 2014-12-08. 35.11.34.00-3 Odzież do ochrony radiologicznej Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ FARTUCHY OCHRONNE RTG – OSŁONA NA SZYJĘ „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -ANGIOGRAFIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-11
WOZKI INWALIDZKIE ART.4. PKT.8
(...więcej...)

dodano: 2014-12-11
1146-Worki na wymiociny
Nr 1146 / 2014 Tarnów 08. 12. 2014 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Worki na wymiociny 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-12-11
1150-zakup i dostawa zestawu komputerowego, oprogramowaniem AutoCAD LT oraz pakietu MS Office Professional 2013
(...więcej...)

dodano: 2014-12-05
nr spr 1168/14 Narzędzia Okulistyczne art 4 pkt.8
Nr 1168/2014 Tarnów,2014-12-02 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Narzędzia Okulistyczne – Zadanie 1 -3” CPV 33169000-2 Przyrz±dy chirurgiczne CPV 33190000-8 Różne urz±dzenia i produkty medyczne 1 (...więcej...)

dodano: 2014-12-03
1156 - dostawa plastrów do wkłuć dializacyjnych oraz cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 1156/14 Tarnów, 2014-11-28 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN. „SUKCESYWNA DOSTAWA PLASTRÓW DO WKŁUĆ DIALIZACYJNYCH ORAZ CEMENTU KOSTNEGO DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE W OKRESIE 12 M-CY OD DATY PODPISANIA UMOWY”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-11-28
958-zakup, dostawa i uruchomienie poleasingowego urządzenia wielofunkcyjnego model Konica Minolta Bizhub C353 lub równoważny
Nr 958/2014 Tarnów 2014-11-13 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ zakup, dostawa i uruchomienie poleasingowego urządzenia wielofunkcyjnego model Konica Minolta Bizhub C353 lub równoważny” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „zakup, dostawa i uruchomienie poleasingowego urządzenia wielofunkcyjnego model Konica Minolta Bizhub C353 lub równoważny” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Urządzenia wielofunkcyjnego ( poleasingowego) model Konica Minolta Bizhub C353 lub równoważny Wymagane minimalne parametry techniczne określa załącznik nr 1A do zaproszenia 2) Dostarczone „urządzenie” musi być nieobciążone prawami osób trzecich oraz winny spełniać normy bezpieczeństwa (...więcej...)

dodano: 2014-11-26
nr spr 1147 Fotele art 4 pkt.8
Nr 1147/2014 Tarnów,2014-11-25 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele ” CPV 39113100-8 - Fotele 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-11-26
1119 - dostawa wozkow do przewozu brudnej bielizny
Nr 1119/2014 Tarnów,2014.11.15 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ZAKUP I DOSTAWA WÓZKÓW DO PRZEWOZU BRUDNEJ BIELIZNY” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „ZAKUP I DOSTAWA WÓZKÓW DO PRZEWOZU BRUDNEJ BIELIZNY” a) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. Opis przedmiotu zamówienia: „ZAKUP I DOSTAWA WÓZKÓW DO PRZEWOZU BRUDNEJ BIELIZNY” – 4 SZT (...więcej...)

dodano: 2014-11-26
1142 - zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej tj.okularów ochronnych, przyłbic, okularów ochronnych do zabiegów z uzyciem RTG i lampy sollux
Nr 1142/2014 Tarnów, dn. 2014-11-20 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej tj.: okularów ochronnych, przyłbic, okularów ochronnych do zabiegów z użyciem RTG i lampy sollux.” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej tj.: okularów ochronnych, przyłbic, okularów ochronnych do zabiegów z użyciem RTG i lampy sollux ”. 2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 4) ma obejmować całość zamówienia. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość, lub na poszczególne zakresy. A. Zakres 1 - okulary ochronne o zaokrąglonych kształtach z pojedynczą szybką chroniącą oczy, noszone na okularach korekcyjnych (...więcej...)

dodano: 2014-11-25
Nr spr 1143/14 Niszczarki art 4 pkt.8
Nr 1143/2014 Tarnów,2014-11-21 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Niszczarki biurowe - szt 7 ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-11-20
WOZEK-BALOKONIK ART. 4. PKT.8
Nr 1132/2014 Tarnów, 2014-11-19. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ WÓZEK SIEDZˇCY-BALKONIK-WÓZEK DO LEKÓW „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -OKULISTYKA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-11-20
dostawa powietrza sprężonego w butlach
Nr 1126/2014 Tarnów,2014-11-18 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Powietrze sprężone w butlach” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „.Powietrze sprężone w butlach „ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, c) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, d) ma obejmować całość zamówienia. 2 (...więcej...)

dodano: 2014-11-19
1117- dostawa prenumeraty prasy
Nr 1117/2014 Tarnów 2014-11-14 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie od. 01.01.2015-31.12.2015 r. ” 1. Opis sposobu przygotowania Oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2014-11-18
nr spr 1116/2014 Kleszcze Magill, Glikometry Art 4 okt.8
Nr 1116/2014 Tarnów,2014-11-13 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kleszcze Magill i Glukometry” CPV 33169000-2 Przyrz±dy chirurgiczne CPV 33190000-8 Różne urz±dzenia i produkty medyczne 1 (...więcej...)

dodano: 2014-11-18
Odczynniki chemiczne oraz odczynniki do analizay wody
Nr 1122/2014 Tarnów,2014-11-17 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Odczynniki chemiczne oraz odczynniki do analizy wody” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-11-14
1113- Tablice i tabliczki informacyjne
(...więcej...)

dodano: 2014-11-05
nr spr 1110/2014 Parawany art 4 pkt 8
Nr 1110/2014 Tarnów,2014-11-04 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ PARAWANY” CPV 39113100-8 Meble medyczne 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-28
DREN DO POLACZENIA ELEKTROD ABLACYJNYCH CHLODOZONYCH ART.4. PKT.8
Nr 1094/2014 Tarnów, 2014-10-27. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ DREN DO POŁˇCZENIA ELEKTROD ABLACYJNYCH CHŁODZONYCH Z POMPˇ COOL FLOW” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ- KARDIOLOGIA„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-27
nr spr 1083/2014 Telefony - art 4 pkt.8
Nr 1083/2014 Tarnów,2014-10-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Bezprzewodowe aparaty telefoniczne i telefaks” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-23
Nr spr 1076/2014 Zawory gazów medycznych art 4 pkt.8
Nr 10765/2014 Tarnów,2014-10-20 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wymiana zaworów odcinaj±cych w instalacji gazów medycznych” CPV 42131100-7 Zawory funkcyjne 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-23
LOZKO Z MATERACEM DLA CHOREGO Z NAD WAGA ART.4. PKT.8
Nr 1074/2014 Tarnów, 2014-10-16. CPV 33.10.00.00-1 Urz±dzenia medyczne Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ ŁÓŻKO Z MATERACEM ” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – ODDZ. REHABILITACJI Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-23
1079 - ZAKUP I DOSTAWA KOMBINEZONÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z ZABEZPIECZENIEM PEŁNYM
Nr 1079/2014 Tarnów,2014.10.21 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ZAKUP I DOSTAWA KOMBINEZONÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z ZABEZPIECZENIEM PEŁNYM” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „ZAKUP I DOSTAWA KOMBINEZONÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z ZABEZPIECZENIEM PEŁNYM” ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 2. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw środków ochrony indywidualnej dla osób narażonych na kontakt z bakteriami i wirusami, w tym wirusem gorączki krwotocznej ebola (...więcej...)

dodano: 2014-10-21
nr spr 1075/2014 Fotele art 4 pkt.8
Nr 1075/2014 Tarnów,2014-10-20 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, - krzesła” CPV 39113100-8 - Fotele 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-17
AKCESORIA DO STOLU TK ART.4.PKT.8
Nr 1065/2014 Tarnów, 2014-10-14. CPV 33.10.00.00-1 Urz±dzenia medyczne Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ AKCESORIA DO STOŁU TK SYSTEMU AQUILION 64” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ –RTG 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-15
nr spr 1053/2014 sprzęt rehabilitacyjny art 4 pkt.8
Nr 1053/2014 Tarnów,2014-10-09 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Sprzęt rehabilitacyjny ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-13
Nr spr 1054/2014 Zamki, wkładki art 4 pkt.8
Nr 1054/2014 Tarnów,2014-10-09 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Zamki, wkładki ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-09
1048-Wykonanie projektu awaryjnego ogrzewania budynku Radioterapii wraz ze zmian± sposobu odprowadzania kondensatu
(...więcej...)

dodano: 2014-10-06
1040-Kontrola okresowa instalacji gazowej w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2014-10-06
1041-zakup i dostawa 4 szt. dysków twardych z przeznaczeniem do macierzy dyskowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2014-10-03
Nr spr 1036/14 Artykuły elektryczne art 4 pkt.8
Nr 1036/2014 Tarnów,2014-10-02 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Artykuły Elektryczne ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-03
Nr spr. 1022/14 - Fotele,krzesła " Art 4 pkt.8
Nr 1022/2014 Tarnów,2014-09-26 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, - krzesła” CPV 39113100-8 - Fotele 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-02
PROWADNICE DO NAKŁUĆ NERKI -STERCZA ART. 4. PKT.8
Nr 1031/2014 Tarnów, 2014-10-01. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ PROWADNICE DO NAKŁUĆ NERKI dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-UROLOGIA „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-10-02
1027 - zakup i dostawa smokerlyzerów Micro+ i wag osobowych WE 150 P3 W(D) ze wzrostomierzem elektronicznym i wyznacznikiem BMI - z przeznaczeniem na realizację zadania "Prewencja pierwotna nowotworów" w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowot
Nr 1027/2014 Tarnów, dn. 2014-09-29 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Zakup i dostawa smokerlyzerów Mikro+ i wag osobowych WE 150 P3 W(D) ze wzrostomierzem elektronicznym i wyznacznikiem BMI - z przeznaczeniem na zadanie pt. "Prewencja pierwotna nowotworów" w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Zakup i dostawa smokerlyzerów Mikro+ i wag osobowych WE 150 P3 W(D) ze wzrostomierzem elektronicznym i wyznacznikiem BMI” 2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 3. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 4. ma obejmować całość zamówienia. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość, lub na poszczególne zakresy. A. Zakres 1 - Smokerlyzer Micro+ - 3 sztuki B. Zakres 2 – Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym WE 150 P3 W(D) 35x35 dla dzieci z wyznacznikiem BMI z dostawą i legalizacją – 4 sztuki 2. Wymagany termin realizacji umowy: do 4 tygodni od momentu otrzymania zamówienia. 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100% 4. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; b) formularz propozycji wg załączonego wzoru; c) wypełniony i zaparafowany wzór umowy (...więcej...)

dodano: 2014-09-29
MATA GRZEWCZA ART. 4. PKT.8
Nr 1025/2014 Tarnów, 2014-09-26. CPV 33.10.00.00-1 Urz±dzenia medyczne Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ MATA GRZEWCZA DO CIEPŁEGO GNIAZDKA” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – NOWORODKII Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-29
1019 - termometry z higrometrem
Nr 1019 /2014 Tarnów 29. 09. 2014 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Termometry z higrometrem „ 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-29
990 - Zestaw kociołków przechylnych parowych
Nr 990 /2014 Tarnów 29. 09. 2014 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Zestaw kociołków przechylnych parowych „ 1.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : Kociołki parowe c)ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d)ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e)ma obejmować całość zamówienia. 2.Opis przedmiotu zamówienia: - Zestaw kociołków przechylnych parowych kpl (...więcej...)

dodano: 2014-09-29
1018 - tkanina membranowa typu ecolastic + zamki do pokrowców
Nr 1018 /2014 Tarnów 29. 09. 2014 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Tkanina biała lub beżowa membranowa typu ecolastic + zamki błyskawiczne do pokrowców „ 1.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-26
1014- zakup urządzeń i patchcord’ów do rozbudowy sieci komputerowej
(...więcej...)

dodano: 2014-09-24
1004/14 - drzwi stalowe art 4 pkt.8
Nr 1004/2014 Tarnów,2014-09-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Wymiana drzwi dwuskrzydłowych „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„ Wymiana drzwi ”Nr spr (...więcej...)

dodano: 2014-09-17
985 Farby,płytki,lustro,klej itd
Nr 985/2014 Tarnów,2014-09-16 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Farby, płytki,lustro, klej itd ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-16
981 - termometry z higrometrem
Nr 981 /2014 Tarnów 11. 09. 2014 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Termometry z higrometrem „ 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-15
974 - dostawa krzeseł i foteli biurowych
Nr 974 / 701 /2014 Tarnów 10. 09. 2014 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Krzesła i fotele biurowe „ 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-11
973-Sukcesywna dostawa udogodnień dla pacjentów
Nr 973/14 Tarnów, 2014-09-10 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” przez okres 12 miesięcy. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-10
Art 4 Nr spr. 975/14 ¦rodki Dezynfekcji
Nr 975/2014 Tarnów,2014-09-09 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ ¦rodki Dezynfekcji ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-10
961-usługa przygotowania wag i odważników do legalizacji
Nr 961/2014 Tarnów, dn. 2014-09-04 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA : „Usługę przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: „Usługa przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar”. c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługę przygotowania wag i odważników (wzorcowanie) do legalizacji, ich ewentualne naprawy, regulacje, wydanie stosownych świadectw legalizacji i wdrożenie legalizacji przez Obwodowy Urząd Miar 3. Wymagany termin realizacji umowy: 30 dni od daty zawarcia umowy. 4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100% 5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; b) formularz propozycji wg załączonego wzoru; c) wypełniony i zaparafowany wzór umowy (...więcej...)

dodano: 2014-09-10
962/14 Art 4 pkt.8 Niszczarki
Nr 962/2014 Tarnów,2014-09-08 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Niszczarki biurowe - szt 10 ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-09
966 - sukcesywna dostawa podchlorynu sodu 5 %
Nr 966 / 686 / 2014 Tarnów 04. 09. 2014 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ PODCHLORYN SODU 5 % „ 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-09-05
960 - dostawa szczepionki p/grypie sezonowej na sezon 2014/2015
Nr 960/14 Tarnów, dn. 2014.09.02 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „szczepionka p/grypie sezonowej na sezon 2014/2015” 1) Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „szczepionka p/grypie sezonowej ” 3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 5. ma obejmować całość zamówienia. 2) Opis przedmiotu zamówienia: szczepionka p/grypie sezonowej na sezon 2014/2015,nazwa szczepionki Influvac lub równoważna (dawka dla dorosłych) - ilość 210 szt. 3) Wymagany termin realizacji umowy: do 3 miesięcy od momentu zawarcia umowy (...więcej...)

dodano: 2014-08-22
KASETY DO SYSTEMU RADIOGRAFI POSREDNIEJ ART.4 PKT.8
Nr 918/2014 Tarnów, 2014-08-21. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ KASETY DO SYSTEMU RADIOGRAFII PO¦REDNIEJ „ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -RTG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-08-21
CZESCI DO APARTU DO HEMODIALIZY AK95, AK96 - ART. 4.PKT.8
Nr 914/2014 Tarnów, 2014-08-20. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ CZʦCI DO APARATU DO HEMOFDIALIZY AK 95, AK96 „dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – DIALIZY Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-08-06
877-Wykonanie nowego ruroci±gu wody zimnej w budynku kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 877/14 Tarnów, 2014-08-04 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Wykonanie nowego ruroci±gu wody zimnej w budynku Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-08-01
861- POJEMNIKI PLASTIKOWE NA ODPADY MEDYCZNE
(...więcej...)

dodano: 2014-08-01
860 - zakup i dostawa wozkow transportowych na odpady komunalne
Nr 860/2014 Tarnów,2014.07.30 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „DOSTAWA WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH NA ODPADY KOMUNALNE” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „DOSTAWA WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH NA ODPADY KOMUNALNE” ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±. 2. Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH NA ODPADY KOMUNALNE – 5 SZT WÓZEK SKRZYNIOWY O BUDOWIE MODUŁOWEJ, SIATKOWY , OCZKA SIATKI 50X50 MM (...więcej...)

dodano: 2014-08-01
867 - Zakup i dostawa wozkow inwaldzkich
Nr 867/2014 Tarnów,2014.07.31 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ZAKUP I DOSTAWA WÓZKÓW INWALIDZKICH” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „DOSTAWA WÓZKÓW INWALIDZKICH” ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, b) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 2. Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA WÓZKÓW INWALIDZKICH – 5 SZT – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1A 3.Wykonany termin realizacji umowy : do 4 tygodni od otrzymania zamówienia. 4 (...więcej...)

dodano: 2014-07-29
844/14 art 4 pkt 8 Kable, mankiety czujniki
Nr 844/2014 Tarnów,2014-07-25 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kable, mankiety , czujniki” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-07-25
833-Wykonanie badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery z sześciu emitorów Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery z sześciu emitorów Kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego ŚR. XIV.JI6610-5-03 z 10 stycznia 2004 – Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Zamawiającego” spr. nr 833/2014 Zaproszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku poniżej (...więcej...)

dodano: 2014-07-23
Art 4 pkt8 TELEFONY
Nr 830/2014 Tarnów,2014-07-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Bezprzewodowe aparaty telefoniczne” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-07-23
Drzwi Stalowe Nr spr. 831/14 Art 4 pkt.8
Nr 831/2013 Tarnów,2014-07-23Nr 831/2013 Tarnów,2014-07-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Wymiana drzwi dwuskrzydłowych „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„ Wymiana drzwi ”Nr spr (...więcej...)

dodano: 2014-07-23
art 4 pkt.8 Fotele, krzesła Nr spr. 829/14
Nr 829/2014 Tarnów,2014-07-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, - krzesła” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-07-18
FARTUCHY RTG + OSŁONY ART. 4. PKT.8
Nr 825/2014 Tarnów, 2014-07-18. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ FARTUCHY RTG – OSŁONY OCHRONNE NA SZYJĘ„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -PRACOWNIA ANGIOKARDIOGRAFII Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-07-17
408-Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala
Nr 408/2014 Tarnów 2014-07-04 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „ Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwację drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala” c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, e) ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych obejmująca naprawy i konserwacje ( przeglądy) drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2014-07-15
PISTOLET DO BIOPSJI ART. 4. PKT.8
Nr 821/2014 Tarnów, 2014-07-10. CPV 33.10.00.00-1 Urz±dzenia medyczne Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ PISTOLET DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – USG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-07-15
Art 4 pkt.8 Dostawa UPS-a Nr spr. 823/14
Nr 823/2014 Tarnów,2014-07-14 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Dostawa UPS -a” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-06-18
772- wykonanie piecz±tek w automatach i na kołkach
(...więcej...)

dodano: 2014-06-18
773- Dostawa recept lekarskich
(...więcej...)

dodano: 2014-06-13
762-14 Art. 4 pkt. 8 Dostawa ¶rodków czysto¶ci na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 762/14 Tarnów, 2014-06-12 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa ¶rodków czysto¶ci na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” przez okres 12 miesięcy. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-06-12
Art 4 pkt.8 Szafy kartotekowe Nr spr. 760/2014
Nr 760/2014 Tarnów,2014-06-12 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Szafy na kartoteki” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-06-12
757-zakup dostawa detektorów i komory jonizacyjnej
Nr 757/2014 Tarnów 10. 06 2014 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Detektory do dozymetrii i komora jonizacyjna” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-06-11
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH-INWALIDZKI-CISNIENIOMIERZ-STERYLIZATOR ART. 4. PKT.8
Nr 755/2014 Tarnów, 2014-06-10. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH – WÓZEK INWALIDZKI- APARAT DO MIERZENIA CI¦NIENIA MOCOWANY NA SZYNĘ-STERYLIZATOR” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – CHIR, OGÓLNA-CHIR. ONKOLOGICZNA-O¦. DIALIZ Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-06-09
Art.4 pkt. 8 - 423/14 Udrożnienie przewodów kominowych w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 423/14 Tarnów, 05-06-2014 r Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Udrożnienie przewodów kominowych w budynku „B” Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-06-04
Niszczarki biurowe Nr spr 383/2014 art 4 pkt.8
Nr 383/2014 Tarnów,2014-05-27 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Niszczarki biurowe - szt 10 ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-05-26
370-14 Opracowanie Planu Ewakuacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 370/2014 Tarnów,2014-05-22 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Opracowanie Planu Ewakuacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „Opracowanie Planu Ewakuacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2014-05-26
278 etykiety termiczne do kodów kreskowych dla Analityki
Nr 372/2014 Tarnów,2014-05-22 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „etykiety termiczne do kodów kreskowych” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-05-23
348-14-Dostawa wykładzin oraz farb dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 348/2014 Tarnów,2014-05-22 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. LwowskA 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa wykładzin oraz farb dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-05-22
357- Kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowej ESET EEA SUITE
Przedmiotem zamówienia jest "Kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowej ESET EEA SUITE dla Szpitala Wojewódzkiego im. sw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33 – 100 Tarnów w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenowa należy złożyć w terminie do dnia 28 maja 2014r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiajacego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. sw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul (...więcej...)

dodano: 2014-05-15
WOZEK DO DIATERMII CHIRUIRGICZNEJ ART.4. PKT.8
Nr 346/2014 Tarnów, 2014-05-19. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ WÓZEK DO DIATERMII” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – BLOK OPERACYJNY Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-05-12
336-14 Sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych
Nr 336/14 Tarnów, 2014-05-07 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „SUKCESYWNA DOSTAWA OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE w okresie 12 m-cy OD DATY PODPISANIA UMOWY”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-05-12
338-2014 Dostawa różnych materiałów budowlanych oraz farb dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 338/2014 Tarnów,2014-05-07 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. LwowskA 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa róznych materiałów budowlanych oraz farb dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” Na propozycję cenow± składaj± się 2 zadania: Zadanie Nr 1 – Dostawa różnych materiałów budowlanych Zadanie Nr 2- Dostawa farb 1 (...więcej...)

dodano: 2014-05-09
Art.4 pkt.8 333-14 dostawa stołu formalinowego dla Zakładu Patomorfologii
Nr 333/14 Tarnów, 2014-05-07 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Dostawa wraz z montażem stołu formalinowego ze stali nierdzewnej dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZ ZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-05-05
334-2014 Narzedzia do zabiegow operacyjnych
Nr 334/2014 Tarnów, 2014-04-29. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ NARZĘDZIA DO ZBIEGÓW OPERACYJNYCH„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – BLOK OPERACYJNY-OTOLARYNGOLOGIA-ORTOPEDIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-05-05
zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pn.: narzędzia
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ NARZĘDZIA „ …………………………… …………………………… (piecz±tka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowo¶ć, data) tel. ……………… fax……………… ZAŁˇCZNIK NR 1. ……………………………..……….. ul (...więcej...)

dodano: 2014-05-02
WOZKI DP PRZEWOZENIA PACJENTOW ART 4 PKT.8
Nr 335/2014 Tarnów, 2014-04-30. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻˇCEJ” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - SOR Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-29
322-USŁUGA W ZAKRESIE DEZYNFEKCJI-DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH
Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA W ZAKRESIE DEZYNFEKCJI-DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH dla Szpitala Wojewódzkiego im. sw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33 – 100 Tarnów w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenowa należy złożyć w terminie do dnia 06 maja 2014r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiajacego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. sw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul (...więcej...)

dodano: 2014-04-29
Art.4 pkt 8- dostawa płyt meblowych oraz akcesorii do montażu mebli
Nr 321/2014 Tarnów,2014-04-25 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. LwowskA 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa płyt meblowych oraz akcesorii do montażu mebli dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” Na propozycję cenow± składaj± się 2 zadania: Zadanie Nr 1 – Dostawa płyt meblowych Zadanie Nr 2- Dostawa akcesorii do montażu mebli 1 (...więcej...)

dodano: 2014-04-24
309- Wykonanie Operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do kolektora deszczowego DN800 dla inwestycji pn. Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Porad
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji projektowej dla zadania Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do kolektora deszczowego DN800 dla inwestycji pn. Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno – administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33 – 100 Tarnów w okresie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, do czasu złożenia projektu budowlanego w Wydziale Budownictwa UM Tarnowa (...więcej...)

dodano: 2014-04-22
313-Konserwacja, serwis i naprawa dźwigów
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji, serwisu i napraw dwóch dźwigów hydraulicznych zainstalowanych i eksploatowanych w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33 – 100 Tarnów w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiotowe dźwigi nie są objęte gwarancją producenta. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj (...więcej...)

dodano: 2014-04-18
308/2014-Art.4 pkt.8 - Aktualizacja obecnie obowi±zuj±cych instrukcji p.poż. w Szpitalu im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Nr 308/2014 Tarnów,2014-04-16 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Aktualizacja obecnie obowi±zuj±cych instrukcji p.poż. w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ”. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-16
art. 4 pkt. 8 nr. spr 299/2014 zakup kaset histopatologicznych
(...więcej...)

dodano: 2014-04-15
DIATERMIA art. 4. pkt. 8
Nr 298/2014 Tarnów, 2014-04-14. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ DIATERMIA” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – PRACOWNIA BRACHYTERAPII Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-14
FOTEL OPERATORA 0C-1 ART. 4.PKT.8
Nr 306/2014 Tarnów, 2014-04-11. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ FOTEL OPERATORA OC-1„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -ODDZIAŁ OKULISTYKI Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-09
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG CYFROWY ART. 4. PKT. 8
Nr 285/2014 Tarnów, 2014-04-07. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG CYFROWY” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - NEUROLOGIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-09
Art. 4 pkt. 8 Testy do wykrywania norowirusa
Nr 284/14 Tarnów, 2014-04-07 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Dostawa testów do wykrywania Norowirusa w stolcu. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: Dostawa testów do wykrywania Norowirusa w stolcu dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2014-04-07
Art.4 pkt.8 Nr spr. 275/14
Nr 275/2014 Tarnów,2014-04-03 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Farby, kleje, zaprawy, papa ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-07
RAMKA REFERENCYJNA DO SYSTEMU NEURONAWIGACJI S7 ZAPYTANIE OFERTOWE ART. 4. PKT. 8
Nr 278/2014 Tarnów, 2014-042-04. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ RAMKA REFERENCYJNA DO SYSTEMU NEORONAWIGACJI S7 FIRMY MEDTRONIC” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ - NEUROCHIRURGIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-01
146- zapytanie ofertowe na wykonanie kontoli dozymetrycznej
Nr 146/2014 Tarnów 31. 03 2014 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „kontrola dozymetryczna 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-01
Nr spr 118 /14 art 4 pkt.8 Serwis, naprawa i konserwacja wind
Nr 118/2014 Tarnów,2014-03-28 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Konserwacja, serwis i naprawa dĽwigów” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-04-01
Nr spr 260/14 art 4pkt.8 SZAFY KARTOTEKOWE
Nr 260/2014 Tarnów,2014-04-01 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Szafy na kartoteki” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-03-25
131- zakup i dostawa sprzetu rehabilitacyjnego art4 pkt8
Nr 131/2014 Tarnów,2014.03.17 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów leczonych na Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym” 1) Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów leczonych na Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym” 3 (...więcej...)

dodano: 2014-03-19
opaski zacikowe art4. pkt. 8
Nr 135/2014 Tarnów, 2014-03-18. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ OPASKI ZACISKOWE „dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -ORTOPEDIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-03-19
101- zakup i dosatwa kwasku cytrynowego do dekalcyfikacji aparatów do hemodializ
Nr 101/2014 Tarnów,2014-03-05 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Kwasek cytrynowy do codziennej dekalcyfikacji aparatów do hemodializ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-27
68/14 Rozwórki Okulistyczne
Nr 68/14 Tarnów, 2014-02-25 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Dostawa rozwórki samonastawnej MELLINGER – BEARD EYE CHILD SPECULUM w ilo¶ci 2 szt. oraz rozwórki z płynn± regulacj± rozstawu typ COOK EYE SPECULUM w ilo¶ci 3 szt. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZ ZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-27
61/14 zakup testów ureazowych
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. „Testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori” ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, c) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, d) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2 (...więcej...)

dodano: 2014-02-26
art. 4 pkt. 8 nr spr 67/2014 zakup mięsa i wędliny wieprzowo-wołowej
(...więcej...)

dodano: 2014-02-21
50/2014 Art. 4 pkt. 8 zakup materiałów potrzebnych do przygotowania sieci informatycznej wraz z usługa spawania ¶wiatłowodów dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala
(...więcej...)

dodano: 2014-02-18
17 - wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji architektonicznej art. 4 pkt 8
Nr 17 /2014 Tarnów, 2014-02-11 ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: I zadanie – Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa pomieszczeń rejestracji w Pracowni USG”. II zadanie – Wykonanie koncepcji architektoniczno – technologicznej „Przystosowanie pomieszczeń bloku A w celu wydzielenia strefy przyjęcia pacjenta Oddziałów zabiegowych”. 1 (...więcej...)

dodano: 2014-02-17
Art 4 pkt.8 Nr spr. 30 Płyty meblowe, akcesoria
Nr 30/2014 Tarnów,2014-02-14 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Zadanie Nr 1 –wykazy Nr 1 i 2 „ Płyty meblowe” Zadanie Nr 2- wykazy Nr 1 i 2 „Akcesoria do produkcji mebli” Nr spr (...więcej...)

dodano: 2014-02-12
DEFIBRYLATOR ART. 4 PKT.8
Nr 27/2014 Tarnów, 2014-02-11. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „DEFIBRYLATOR”. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ DLA ODDZIAŁU CHOR. WEW. I OSTRYCH ZATRUĆ„ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-11
DOSTAWA KASET DO BADAN MAMMOGRAFII ART. PKT.8
Nr 8/2014 Tarnów, 2014-02-07. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ KASETY DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -RTG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-11
art 4 pkt 8 Nr spr. 28/14 Meble
Nr 28/2014 Tarnów,2014-02-11 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, - krzesła” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-10
3/14 Przeglad Hydrantow
Nr 3/14 Tarnów,2014-01-31 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Przegl±d hydrantów wewnętrznych 52 mm w ilo¶ci 85 szt. wraz z prób± wytrzymało¶ci węży hydrantowych na ci¶nienie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-07
art. 4 pkt. 8 nr spr11/2014 zakup szorowaki, polerki
(...więcej...)

dodano: 2014-02-07
9/14 Soczewki VOLK
Nr 9/14 Tarnów, 2014-01-31 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Zakup i dostawa soczewki kontaktowej Panfundoskop Volk Quard Aspheric do zabiegów laserowania siatkówki – 1szt. oraz soczewek diagnostycznych bezkontaktowych Volk 78D oraz Volk 90D w ilo¶ci 1 szt. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZ ZOZ w Tarnowie. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-06
art 4 pkt.8 Wykonanie projektu
Nr 04/2014 Tarnów, 2014-01-24 ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na : „ Awaryjne ogrzewanie budynku Radioterapii oraz zmiana sposobu odprowadzenia kondensatu „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2014-02-05
art. 4 pkt. 8 nr spr. 12/2014 zakup kocyków i czapeczek noworodkowych
(...więcej...)

dodano: 2014-01-16
Art.4 pkt. 8 Nr spr 2/2014 Fotele-krzesła/....
Nr 2/2014 Tarnów,2014-01-10 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, - krzesła” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-12-30
ART 4 PKT. 8 - WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYMIANY UKLADU HYDROFOROWEGO
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA PODSTAWIE ART. 4 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH nr 224 /13 1. Komórka organizacyjna: Dział Logistyki Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany układu hydroforowego CPV - 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania CPV - 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych CPV - 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztu 4. Podstawa ustalenia warto¶ci zamówienia: · art (...więcej...)

dodano: 2013-12-23
Art. 4 pkt. 8 spr. nr 225/2013 Wykonanie usługi desktopowego poł±czenia systemu RIS dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2013-12-18
Nr 223/2012 Tarnów,2013-12-17 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Materiały do rozbudowy sieci internetowej ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-12-18
Art 4 pkt.8 Nr spr 223/13 Materiały do rozbudowy sieci internetowej
Nr 223/2012 Tarnów,2013-12-17 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Materiały do rozbudowy sieci internetowej ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-12-17
Art 4 pkt.8 Nr spr. 220/13 Modernizacja centrali pożarowej
Nr 220/2013 Tarnów,2013-12- 16 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Modernizacja centrali pożarowej ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „ Modernizacja centrali pożarowej” Nr spr (...więcej...)

dodano: 2013-12-17
art. 4 pkt. 8 nr spr. 221/2013 zakup i dostawa wapna sodowego i wkładów
Nr 221 /2013 Tarnów 17. 12. 2013r ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ WAPNO SODOWE Z KOLOROWYM WSKAŹNIKIEM MEDISORB „ „ WKŁADY JEDNORAZOWE Z WAPNEM AESPIRE 5 PROMED „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-12-12
art 4 pkt 8 - Kontrola Okresowa stanu technicznego kotłów zainstalowanych w kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.”
Nr 218/2013 Tarnów, 2013-12-11 ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kontrola Okresowa stanu technicznego kotłów zainstalowanych w kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-12-09
Zakup rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urządzenia NETASQ NG-1000dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Nr 209/2013 Tarnów, 2013-12-03 ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urządzenia NETASQ NG-1000dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup rocznej licencji i nadzór serwisowy do posiadanego urządzenia NETASQ NG-1000dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2013-12-06
art. 4 ust. 8 ustawy PZP Dostawa Prenumeraty - Prasy dla Szpitala -
Nr 213/2013 Tarnów 2013-12-02 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w okresie od. 01.01.2014-31.12.2014 r. ” 1. Opis sposobu przygotowania Oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn. „Dostawa prenumeraty prasy dla Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2013-12-05
art. 4 pkt. 8 Szafa chlodnicza 700 L nr spr 204/2013
(...więcej...)

dodano: 2013-12-04
Art 4 pkt.8 Nr spr 217 Kamera termowizyjna i Radiotelefony
Nr 217/2013 Tarnów,2013-12-02 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kamera termowizyjna , Radiotelefon ” Zadania 1 i 2 Nr Spr 217 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na : „Kamera termowizyjna, Radiotelefon ” - Zadanie Nr ....... (...więcej...)

dodano: 2013-11-29
Art 4 pkt.8 Nr spr.212/13 Mat ogólnobudowlane, informatyczne, krata, meblarskie, informatyczne i elektryczne
Nr 212/2013 Tarnów,2013-11-27 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały remontowe ” Zadania 1 do 5 Nr Spr 212 ( Mat ogólnobudowlane, informatyczne, krata, meblarskie, informatyczne i elektryczne ) 1 (...więcej...)

dodano: 2013-11-29
Art.4 pkt.8 Nr spr. 211/13 KSEROKOPIARKA
Nr 211/2013 Tarnów,2013-11-27 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Kserokopiarka ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-11-29
Art 4 pkt.8 Wykonanie projektu obejmuj±cego wymianę wymiennika ciepła typu JAD oraz otwartego systemu odzysku i powrotu kondensatu wraz z aparatur± steruj±c±
Nr 208/2013 Tarnów, 2013-11-26 ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Wykonanie projektu obejmuj±cego wymianę wymiennika ciepła typu JAD oraz otwartego systemem odzysku i powrotu kondensatu wraz z aparatur± steruj±c±” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-11-15
STOLIKI ZBIEGOWE-WOZEK OPATRUNKOWY ART. 4 PKT.8
Nr 203/2013 Tarnów, 2013-11-18. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ STOLIK ZABIEGOWY WIELOFUNKCYJNY - WÓZEK OPATRUNKOWY„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -GINEKOLOGIA-II WEW. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-11-13
FOTEL LEKARSKI OBROTOWY ART. 4 PKT.8
Nr 202/2013 Tarnów, 2013-11-08. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ FOTEL LEKARSKI OBROTOWY„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -USG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-11-04
art 4 pkt 8 Wykonanie nawiewu i wyciagu powietrza w Pracownii Mamografii nr spr. 200/13
Nr 200/2013 Tarnów,2013-10-29 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie nawiewu i wyci±gu powietrza w Pracowni Mammograficznej ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„ Wykonanie nawiewu i wyci±gu powietrza w Pracowni Mammograficznej” Nr spr (...więcej...)

dodano: 2013-10-31
FOTEL GINEKOLOGICZNY-LEZANKA-TABORAT SPR. 201/2013
Nr 201/2013 Tarnów, 2013-10-29. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ FOTEL GINEKOLOGICZNY-LEŻANKA-TABORET OBROTOWY„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ -ODDZIAŁ GINEKOLOGIA Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-10-29
PROWADNICE Spr. 196/2013
Nr 196/2013 Tarnów, 2013-10-25. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ PROWADNICE dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-UROLOGIA „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-10-29
art. 4 pkt. 8 nr spr 197/2013 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
(...więcej...)

dodano: 2013-10-25
art. 4 pkt. 8 nr spr. 190/ 2013 NAKLEJKI KOLOROWE I CZARNO-BIAŁE NA WORKI Z ODPADAMI
(...więcej...)

dodano: 2013-10-25
KOLNIERZE ORTOPEDYCZNE Spr. 194/2013
Nr 194/2013 Tarnów, 2013-10-28. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-10-25
ART. 4.8 KONTROLA OKRESOWA STANU TECHNICZNEGO KOTŁÓW ZAINSTALOWANYCH W KOTŁOWNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE - nr sprawy 193/13
(...więcej...)

dodano: 2013-10-24
REKAWICE DO CYSTOSTATYKÓW spr.192/2013
Nr 192/2013 Tarnów, 2013-10-21. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ RĘKAWICE DO CYSTOSTATYKÓW dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-PRACOWNIA CYSTOSTATYKÓW „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-10-14
Art.4 pkt.8 Butle na tlen Nr spr 185/2013
Nr 185/2013 Tarnów,2013-10-14 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Butle na tlen medyczny 6,4m3” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-10-14
Art.4pkt.8 Butle na tlen Nr spr 185/2013
Nr 185/2013 Tarnów,2013-10-14 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Butle na tlen medyczny 6,4m3” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-10-14
Art 4 pkt 8 Oznakowanie pionowe i poziome strefy parkingu Nr spr 186/2013
Nr 186/2013 Tarnów,2013-10-14 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Oznakowanie pionowe i poziome strefy parkingu „ 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„ Oznakowanie pionowe i poziome strefy parkingu ”Nr spr (...więcej...)

dodano: 2013-10-14
art. 4 pkt. 8 - wykonanie testów specjalistycznych aparatury medycznej
Nr 183/2013 Tarnów,2013-10-08 Wg rozdzielnika Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „Wykonanie testów specjalistycznych” 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn „Wykonanie testów specjalistycznych” ceny w niej podane maj± być wyrażone cyfrowo i słownie, c) ma być napisana w języku polskim, czyteln± i trwał± technik±, d) ma obejmować cało¶ć zamówienia. 2 (...więcej...)

dodano: 2013-10-14
art. 4 pkt. 8 Kocioł warzelny nr. spr 180/2013
(...więcej...)

dodano: 2013-10-10
Art 4 pkt 8 Kontrola okresowa instalacji gazowej w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
(...więcej...)

dodano: 2013-10-08
ART. 4 PKT 8 WYKONANIE AUDYTU Z ZAKRESU IT W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE - NR SPRAWY 177/2013
(...więcej...)

dodano: 2013-10-03
ART. 4 pkt 8 DOSTAWA LICENCJI SYSTEMU MEDIQUS WRAZ Z KONFIGURACJˇ SYSTEMÓW I SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
(...więcej...)

dodano: 2013-10-03
art. 4 pkt 8 WYKONANIE OPERATU OCHRONY POWIETRZA DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE - NR SPRAWY 170/2013
(...więcej...)

dodano: 2013-09-27
Art4 pkt.8 Krzesła, Fotele Nr spr 166
Nr 166/2013 Tarnów,2013-09-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Fotele, - krzesła” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-09-27
Art4 pkt.8 Niszczarki Nr spr 167
Nr 167/2013 Tarnów,2013-09-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Niszczarki biurowe - szt 17” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-09-26
art 4 pkt 8 - szczepionka p/grypie sezonowej
Nr 162/2013 Tarnów,2013.09.20 Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „szczepionka p/grypie sezonowej” 1) Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1. należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 2. na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-09-11
ART. 4 PKT.8 - KLESZCZE PUNCHE
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ KLESZCZE PUNCHE DO ZBIEGÓW NEUROCHIRURGICZNTCH „ …………………………… …………………………… (piecz±tka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowo¶ć, data) tel. ……………… fax……………… ……………………………..……….. ul (...więcej...)

dodano: 2013-09-11
ART. 4 PKT. 8 - PAKIET DOZYMETRYCZNY
Nr 157/2013 Tarnów, 2013-09-09. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ PAKIET DOZYMETRYCZNY„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ-RADIOTERAPIA 1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-09-09
Art. 4 pkt. 8 Szorowarka jednotarczowa Numatic nr. spr. 154

dodano: 2013-08-29
Art.4 pkt. 8 Ustawy Pzp nr sprawy 153/2013 MYCIE SZYB, PROFILI, ELEWACJI ORAZ BELEK I SŁUPÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.¦W.ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE
(...więcej...)

dodano: 2013-08-27
ART. 4 PKT. 8 - PRZYCISKI PRZYWOL
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „PRZYCISKI PRZYWOL. „ …………………………… …………………………… (piecz±tka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowo¶ć, data) tel. ……………… fax……………… ZAŁˇCZNIK NR 1. ……………………………..……….. ul (...więcej...)

dodano: 2013-08-27
ART. 4 PKT8- MATERACE P/ODLEZYNOWE
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ MATERAC P/ODLEŻYNOWY „ …………………………… …………………………… (piecz±tka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowo¶ć, data) tel. ……………… fax……………… ……………………………..……….. ul (...więcej...)

dodano: 2013-08-27
ART. 4 PKT. 8 - URZADZENIE DO PRZENOSZENIA CHORYCH
Nr 139A/2013 Tarnów, 2013-08-26. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ URZˇDZENIE DO PRZENOSZENIA CHORYCH„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-08-23
Art. 4 pkt 8 DOSTAWA ELEMENTÓW MEBLARSKICH dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 150/13
(...więcej...)

dodano: 2013-08-23
Art. 4 pkt 8 obłożenia do rozruszników
(...więcej...)

dodano: 2013-08-20
Art. 4 pkt 8 CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA KLIMATYZATORÓW, WYKONANIE ODPŁYWU SKROPLIN I NAPRAWA AGREGATU CHŁODNICZEGO W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE - NR SPRAWY 149/13
(...więcej...)

dodano: 2013-08-19
Art. 4 pkt 8 DOSTAWA WRAZ Z URUCHOMIENIEM FABRYCZNIE NOWEJ PRASY DO PRASOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE - nr sprawy 148
(...więcej...)

dodano: 2013-08-12
Art. 4 pkt 8 POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE - NR spr. 142
(...więcej...)

dodano: 2013-08-12
Art. 4 pkt 8 NAPRAWA ELEMENTÓW KOTŁÓW PAROWYCH W KOTŁOWNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE - nr sprawy 140/13
(...więcej...)

dodano: 2013-08-09
Art. 4 pkt. 8 -Zakup i dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów Szpitala
(...więcej...)

dodano: 2013-08-06
Art 4 pkt 8- Płytki PCV, klej
Nr 141/2013 Tarnów,2013-08-05 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Plytki homogeniczne, klej i listwy” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-08-02
Art 4 pkt. 8 Meble Nr spr 139/2013
Nr 139/2013 Tarnów,2013-07-31 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Meble” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-07-26
Art. 4 pkt 8 WYMIANA USZKODZONEJ ZASUWY I RURY W TUNELU CIEPŁOWNICZYM NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE - nr sprawy 138/2013
(...więcej...)

dodano: 2013-07-25
ART. 4. PKT. 8 - POZYCIONERY RTG
Nr 129A/2013 Tarnów, 2013-07-23. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ ZESTAWY DO POZYCJONOWANIA„dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – RTG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-07-25
Art. 4 pkt. 8 spr. nr 137/2013 zakup i sukcesywna dostawa tuszy sterylnych do wykonywania punktów w symulacji pocz±tkowej i końcowej na pacjencie w teleradioterapii
(...więcej...)

dodano: 2013-07-23
Art.4pkt.8 Dostawa Szafy chłodniczej
Nr 135/2013 Tarnów,2013-07-23 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Szafa chłodnicza przeszklona poj 500 l” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-07-19
ART. 4. PKT.8 - STÓL REHABILITACYJNY-ROWER TRENINGOWY
Nr 134/2013 Tarnów, 2013-07-19. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ STÓL TEHABILITACYJNY – ROWER TRENINGOWY dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – ODDZIAŁ REHABILITACJI„ Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-07-18
Art. 4 pkt 8 DOSTAWA PIELUCH TETROWYCH BIAŁYCH 70x80 CM - nr sprawy 127
(...więcej...)

dodano: 2013-07-18
Art. 4 pkt 8 DOSTAWA ORAZ ZAINSTALOWANIE TRZECH TELEFONÓW WRAZ Z SYSTEMEM SEKRETARSKO-DYREKTORSKIM W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SPZOZ - nr sprawy 132
(...więcej...)

dodano: 2013-07-12
Art. 4 pkt 8 WYMIANA USZKODZONEJ ZASUWY I RURY W TUNELU CIEPŁOWNICZYM NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ¦W. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE nr spr 122
(...więcej...)

dodano: 2013-07-12
ART. 4. PKT. 8 - PÓŁFARTUCHY -ZESTAWY DO POZYCJIONOWQANIA-WIESZAK
Nr 129/2013 Tarnów, 2013-07-12. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ PÓŁFARTUCHY - ZESTAWY-WIESZAK „dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – RTG Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-07-12
Art. 4 pkt. 8 nr spr. 128/2013 opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lądowiska śmigłowców na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”.
(...więcej...)

dodano: 2013-07-11
art 4 pkt.8 Materiały oigólnobudowlane nr spr 125
Nr 125/2013 Tarnów,2013-07-09 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Materiały ogólnobudowlane” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-07-05
art 4 pkt. 8 ustawy PZP sonda bipolarna - balon do achalazji
Nr 10/2013 Tarnów, 2013-07-01. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „SONDA BIPOLARNA- BALON DO ACHALAZJI dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – BLOK OPERACYJNY „ Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-07-05
art.4 pkt 8 Dostawa Mebli Nr spr 121/2013
Nr 121/2013 Tarnów,2013-07-03 ………………………….…………………… Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.: „ Meble” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: a) należy j± złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, b) na kopercie należy umie¶cić nazwę i adres zamawiaj±cego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn (...więcej...)

dodano: 2013-06-26
Art. 4 pkt. 8; spr. nr 116/2013 dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek:Lexmark X544 ; Brother oraz Panasonic
(...więcej...)

dodano: 2013-06-26
Art. 4 pkt. ; spr. nr 110/2013 Nr 110/2013 Zakup i sukcesywna dostawa Preparatu myjąco- odkamieniającego do myjni- dezynfektora do basenów, kaczek szpitalnych
(...więcej...)