Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

18 - Przedmiotem zamówienia jest : DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest : DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII
Numer ogłoszenia: 31247 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest : DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

1) Deklaracja zgodności CE . 2) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-02-17 (0140217130407-spec 18.doc)
Zał±cznik - 2014-02-17 (0140217130414-form zal nr 1 .doc)
Zał±cznik - 2014-02-17 (0140217130419-zal nr 2 wzor.xls)
Zał±cznik - 2014-02-17 (0140217130424-zal 3 urolog.doc)
Zał±cznik - 2014-02-17 (0140217130429-zal nr 4,5 .doc)
Zał±cznik - 2014-02-17 (0140217130435-umowa zal 6.doc)
Zał±cznik - 2014-02-28 (0140228114656-zal 3 urolog-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-02-24
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-24
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 31247-2014 z dnia 2014-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia jest : DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII
Termin składania ofert: 2014-02-28


Numer ogłoszenia: 36585 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31247 - 2014 data 17.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..

Pytanie:dodano: 2014-02-28
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-18-901/14 Tarnów, dnia 26.02.2014 r.


Przetarg nieograniczony 18/14 na zakup i dostawa DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII


W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zwracam się z pro¶b± o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia lub wył±czenie z ww. zakresu pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 22, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46 i stworzenie z nich osobnego pakietu.

Zgoda na nasz± pro¶bę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie warto¶ci cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na wył±czenie powyższych pozycji do osobnego pakietu ze względu na kompleksowo¶ć dostaw przez jednego dostawcę.
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy wymaga aby wszystkie pozycje wymienione w zał±czniku nr 3 do SIWZ
( opis przedmiotu zamówienia) były kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Karl Storz.
Modyfikacja Zał±cznika Nr 3 –opis przedmiotu zamówienia w zał±czeniu.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2014-02-28
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-28
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 31247-2014 z dnia 2014-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia jest : DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII
Termin składania ofert: 2014-02-28Numer ogłoszenia: 43299 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31247 - 2014 data 17.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Pętla tn±ca, zagięta, monopolarna, do zastosowania. z płaszczem 24/26 Fr. 24 szt. 2. Elektroda koagulacyjna, kulka ¶r. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. 12 szt 3. Pętla tn±ca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 27/28 Fr. 12 szt. 4. Pętla tn±ca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. 12 szt. 5. Elektroda koagulacyjna, kulka ¶r. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. 6 szt. 6. Pętla tn±ca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 27/28 Fr. 6 szt. 7. Nóż zimny typu SACHSE do uretrotomu, prosty 6 szt. 8. Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. 6 szt. 9. Nóż zimny do uretrotomu, prosty 6 szt. 10. Pętla tn±ca, bipolarna, ¶r. drutu 0,4 mm, 24/26 Fr., do zast. z optyk± typu 27005FA 18 szt. 11. Pętla tn±ca, bipolarna, ¶r. drutu 0,4 mm, 24/26 Fr., do zast. z optyk± typu 27005BA 18 szt. 12. Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, 24/26 Fr., do zast. z optyk± typu 27005BA/FA 18 szt. 13. Elektroda neutralna do zast. z diatermi± ERBE 2 szt. 14. Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, Erbe T 3 szt. 15. Przewód w. cz., bipolarny, dł. 3 m, do zast. z diatermii chirurgicznych AUTOCON II 400 3 szt. 16. Strzykawka pęcherzowa typu REINER-ALEXANDER, 100 ml, wraz z adapterem 2 szt. 17. Cylinder strzykawki pęcherzowej 2 szt. 18. Sonda ultradĽwiękowa bez koronki, ¶r. 1,5 mm, dł 57 mm do zast. z URS 27002L 2 szt. 19. Sonda ultradĽwiękowa z koronk±, z kanałem ss±cym, ¶r. 3,5 mm, dł. 40 cm 10 szt. 20. Sonda do litotrypsji pneumatycznej, ¶r. 1 mm, do zast. z urz±dzeniem CALCUSPLIT i ureterorenoskopami 10 szt. 21. Sonda do litotrypsji pneumatycznej, ¶r. 1 mm, dł. 37,5 cm, do zast. z urz±dzeniem CALCUSPLIT i nefroskopem 3 szt. 22. Kleszcze chwytaj±ce, do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome 5 szt. 23. Mechanizm odginaj±cy, z 2 kanałami, z mechanizmem zapadkowym 2 szt. 24. Uszczelka bez otworu na kanał instrumentowy 6 szt. 25. Uszczelka (50/2,6), do trokarów 3 szt. 26. Kurek zaworu 20 szt. 27. Nasadka 20 szt. 28. Uszczelka bez otworu na kanał instrumentowy 30 szt. 29. Szczoteczka do czyszczenia, ¶r. zew. 16 mm, dł. 55 cm 5 szt. 30. Smar do zaworów instrumentów 3 szt. 31. Olej do instrumentów, butelka 50 ml 1 szt. 32. Dren płucz±cy, ¶r. 9 mm, dł. 140 cm 10 szt 33. Wanienka do dezynfekcji wym.705x220x95 mm 1 szt. 34. Wanienka do dezynfekcji wym.520x310x210 mm 1 szt. 35. Swiatłowód, ¶r. 3,5 mm, dł. 180 cm 2 szt. 36. Przewód ł±cz±cy przetwornik z generatorem 1 szt. 37. Przył±cze z drenem, do ewakuatora typu ELLIK 1 szt. 38. Płaszcz wewnętrzny, z wkładk± ceramiczn±, obrotowy, do zast. płaszczem typu 27050SM, 28 Fr. 2 szt. 39. Optyka typu HOPKINS II 30°, ¶r. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna 3 szt. 40. Ureterorenoskop 9,5 Fr.,¶r. końcówki 8 Fr, dł. 43 cm, kanał instumentowy 6 Fr., okular sko¶ny, autoklawowalny 1 szt 41. Optyka typu HOPKINS 6°, z kanałem instrumentowym, okular równoległy, autoklawowalna 2 szt. 42. Płaszcz wewnętrzny z wkładk± ceramiczn±, obrotowy do zast. z płaszczem resektoskopu typu 27050SL, 26 Fr. 1 szt. 43. Pętla tn±ca, bipolarna 27/28 Fr. 6 szt. 44. Obturator odginany do zast. z płaszczami resektoskopu 27/28 Fr. 1 szt. 45. Płaszcz wewnętrzny z wkładk± ceramiczn±, obrotowy do zast.z płaszczem resektoskopu typu 27050SM, 28 Fr. 1 szt. 46. Płaszcz resektoskopu, 28 Fr. z wkładk± ceramiczn±, dziób sko¶ny, obrotowy, bez obturatora 1 szt. 47. Przetwornik ultradĽwiękowy do zastosowania z urz±dzeniem typu CALCUSON 1 szt. Zamawiaj±cy wymaga aby wszystkie powyższe pozycje były kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Karl Storz..

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-18-1278/14 Tarnów, 2014-03-19

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - DOPOSAŻENIE NARZĘDZI DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W UROLOGII dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 18/14
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z póĽn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto oferty PLN
01 MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno Zakres nr 1- 173 435,09

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno 10,00
MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno 40,00 40,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


W my¶l art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 24.03.2014 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-08
24.03.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres nr 1- 173 435,09