Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

12/14 odczynniki dla Mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynniki histologiczne

Tarnów: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Zakres 1 - odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii do wykonania oznaczeń wraz z dzierżawą sprzętu (czytnik testów Elisa, płuczka testów Elisa, inkubator testów Elisa oraz skaner do odczytu testów Western-Blott ). Zakres nr 2 - testy potwierdzenia Bolerioza. Zakres nr 3 - odczynniki do barwienia histologicznych skrawków parafinowych dla Zakładu Patomorfologii.
Numer ogłoszenia: 51096 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Zakres 1 - odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii do wykonania oznaczeń wraz z dzierżawą sprzętu (czytnik testów Elisa, płuczka testów Elisa, inkubator testów Elisa oraz skaner do odczytu testów Western-Blott ). Zakres nr 2 - testy potwierdzenia Bolerioza. Zakres nr 3 - odczynniki do barwienia histologicznych skrawków parafinowych dla Zakładu Patomorfologii..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Zakres 1 - odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii do wykonania oznaczeń wraz z dzierżawą sprzętu (czytnik testów Elisa, płuczka testów Elisa, inkubator testów Elisa oraz skaner do odczytu testów Western-Blott ). Zakres nr 2 - testy potwierdzenia Bolerioza. Zakres nr 3 - odczynniki do barwienia histologicznych skrawków parafinowych dla Zakładu Patomorfologii..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Instrukcja wykonania testu w języku polskim polskim w formie papierowej (Zakres nr 1, 2) 2) Deklaracja zgodności CE dla sprzętu.(dotyczy Zakres 1) 3) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry. (dotyczy Zakres 1 i 2 - wskazane pozycje w załączniku nr 2 oraz do Zakresu nr 3) 4) Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy.(dotyczy: zakresu 1, 2,3) 5) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (Dotyczy Zakresu nr 1)
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3),
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności , gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego 3.Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. 4.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 5.Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie im. Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie im. Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki wraz z dzierżawą sprzętu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 - odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii do wykonania oznaczeń wraz z dzierżawą sprzętu (czytnik testów Elisa, płuczka testów Elisa, inkubator testów Elisa oraz skaner do odczytu testów Western-Blott )..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: testy potwierdzenia Bolerioza..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres nr 2 - testy potwierdzenia Bolerioza..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: odczynniki histologiczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres nr 3 - odczynniki do barwienia histologicznych skrawków parafinowych dla Zakładu Patomorfologii..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-02-13 (0140213115644-specyfikacja - nr 12.doc)
Załącznik - 2014-02-13 (0140213115651-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2014-02-13 (0140213115656-parametry graniczne.doc)
Załącznik - 2014-02-13 (0140213115701-procedura - nowa.pdf)
Załącznik - 2014-02-13 (0140213115706-projekt umowy - zakres 1.doc)
Załącznik - 2014-02-13 (0140213115709-projekt umowy - zakres 2,3.doc)
Załącznik - 2014-02-13 (0140213115716-specyfikacja asortymentowo-cenowa.doc)
Załącznik - 2014-02-13 (0140213115720-zalacznik nr 3, 4 - oswiadczenia.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-02-19
Tarnów, dnia 19.02.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/12/KK/ 809 /14

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Pracowni Mikrobiologii oraz odczynników histologicznych dla Zakładu Patomorfologii – nr sprawy 12/14
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.02.2014r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do diagnostyki przeciwciał przeciwko Borrelia ELISA w surowicy i PMR, w których źródłem antygenu są antygeny natywne z Borrelia burgdorferi, B. garinii i B. afzelii, a dodatkowo w klasie IgG – antygen VlsE?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane testy.
Pytanie 2
Czy zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie testów do diagnostyki Borrelia metodą Western blot w klasie IgG i IgM w surowicy o następującym składzie antygenowym:
 Dla klasy IgG - VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysoko oczyszczone rekombinowane OspC, p58, p21, p20, p19, p18
 Dla klasy IgM - VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane testy.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie testów półilościowych do diagnostyki przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w klasie IgA?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane testy.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie testu do diagnostyki EBV w klasie IgM jako testu półilościowego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane testy.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie testu do diagnostyki Mycoplasma pneumoniae w klasie IgM jako testu półilościowego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane testy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-02-19

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /12 /KK / 1030 /14 Tarnów, 2014-03-04Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Pracowni Mikrobiologii oraz odczynników histologicznych dla Zakładu Patomorfologii – nr sprawy 12/14

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników histologicznych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Biomedica Poland Sp.zo.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno Zakres 2 – 9.936,00 PLN
02 Euroimmun Polska Sp.zo.o. ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław Zakres 1 – 92.937,61 PLN
04
EltkroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice
Zakres 3 – 28.451,52 PLN

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euroimmun 10,00
Euroimmun 50,00 50,00
3 DRG 8,49
DRG 42,47 42,47
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Biomedica 10,00
Biomedica 50,00 50,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 Elektro Med. 10,00
Elektro Med. 50,00 50,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01- Biomedica Poland Sp.zo.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
02- Euroimmun Polska Sp.zo.o. ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław
03 – DRG Med. Tek Sp.zo.o. ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa
04 – EltkroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice

3. Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy:
01 - Biomedica Poland Sp.zo.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno w Zakresie 1:
Brak prawidłowego całego Załącznika nr 2. Parametry graniczne dot. Zakresu nr 1.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Umowa z dnia 11.03.2014r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-21
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Pracowni Mikrobiologii oraz odczynników histologicznych dla Zakładu Patomorfologii – nr sprawy 12/14 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 11.03.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Biomedica Poland Sp.zo.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno Zakres 2 – 9.936,00 PLN
02 Euroimmun Polska Sp.zo.o. ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław Zakres 1 – 92.937,61 PLN
04
EltkroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice
Zakres 3 – 28.451,52 PLN