Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

13/14 Przedmiotem zamówienia jest : podstawowy sprzęt medyczny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest podstawowy sprzęt medyczny podzielony na 4 zakresy.
Numer ogłoszenia: 28341 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest podstawowy sprzęt medyczny podzielony na 4 zakresy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 - dostawa akcesoriów do EKG Zakres 2 - dostawa laryngoskopów, łyżek Zakres 3 - dostawa stetoskopy , części do ciśnieniomierzy ... Zakres 4 - dostawa aparatów AMBU.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

1) Oświadczenie oferenta iż oferowane produkty posiadają dopuszczenie do obrotu. (dotyczy Zakres 1 -4 ) 2) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa akcesoriów do EKG.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa akcesoriów do EKG.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa laryngoskopów, łyżek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa laryngoskopów, łzyżek.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa stetoskopy , części do ciśnieniomierzy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa stetoskopy , części do ciśnieniomierzy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa aparatów AMBU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa aparatów AMBU.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-02-12 (0140212134628-specyfikacja 13.doc)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134635-form zal 1 got.doc)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134643-zakres 1.xls)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134646-zakres 2.xls)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134650-zakres 3.xls)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134659-zakres 4.xls)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134705-załacznik nr 3 do umowy.odt)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134709-zał±cznik nr 4, 5.doc)
Zał±cznik - 2014-02-12 (0140212134713-umowa zal 3.doc)
Zał±cznik - 2014-02-18 (0140218110301-zalacznik nr 3 do umowy.odt)
Zał±cznik - 2014-02-18 (0140218110306-zalacznik nr 4, 5.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-02-14
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-13-750/14 Tarnów, dnia 14.02.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest –podstawowy sprzęt medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 13/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres I poz. 1,2
Prosimy o podanie typu zakończenia po stronie pacjenta: wtyk, klamra, zatrzask.
OdpowiedĽ: Typ zakończenia po stronie pacjenta to wtyk.

Zakres I poz. 5,6
Prosimy o podanie ilo¶ci sztuk elektrod do EEG w komplecie.
OdpowiedĽ: Ilo¶ć sztuk elektrod EEG w komplecie to 4 szt.

Projekt umowy- §2 pkt. 5
Prosimy o okre¶lenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiaj±cy będzie zobowi±zany, np. w procencie warto¶ci pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego czę¶ci, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy z należyta staranno¶ci± opisał przedmiot zamówienia i wymagane ilo¶ci oraz oszacował na tej podstawie warto¶ć zamówienia. Zamówienia będ± realizowane w miarę potrzeb Zamawiaj±cego.

Projekt umowy- §4 pkt. 5
Zwracamy się do Zamawiaj±cego z pro¶b± o zmianę kary umownej na 10% warto¶ci brutto czę¶ci umowy pozostałej do realizacji.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-02-18
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-13-801/14 Tarnów, dnia 17.02.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest –podstawowy sprzęt medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 13/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr IV poz. 1-3
1. Prosimy o sprecyzowanie jakie rozmiary masek wchodz± w skład 1 kompletu?
OdpowiedĽ: poz. 1- 4 i 5; poz. 2 – 3 i 4, poz. 3 – od 0 do 3.
2. Czy Zamawiaj±cy wymaga aparatu ambu nadaj±cego się do sterylizacji w temperaturze 121oC czy 134oC?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga aby aparat ambu nadawał się do sterylizacji w 134°C / 5 min. lub w 121°C / 20 min
Otrzymuj±: Adresat
a/a


Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-02-18
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-13-801/14 Tarnów, dnia 17.02.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest –podstawowy sprzęt medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 13/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres IV, pozycje 1, 2, 3
1. Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby aparaty można było sterylizować par± w temperaturze 134ºC i czy parametr ten ma być potwierdzony w materiałach (folderach, kartach katalogowych) producenta?
OdpowiedĽ: Tak. 134°C / 5 min. lub w 121°C / 20 min

2. Prosimy o wskazanie ilo¶ci masek wchodz±cych w skład każdego aparatu.
OdpowiedĽ: poz. 1- 4 i 5; poz. 2 – 3 i 4, poz. 3 – od 0 do 3.

3. Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby aparaty Ambu były wyposażone w rezerwuary tlenu umożliwiaj±ce podawanie do 100% tlenu w mieszaninie oddechowej?
OdpowiedĽ: Tak.

Zakres IV, pozycje 1 i 2
Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby rezerwuary tlenu w aparatach Ambu dla dorosłych i dzieci można było sterylizować par± w temperaturze 134ºC i czy parametr ten ma być potwierdzony w materiałach (folderach, kartach katalogowych) producenta
OdpowiedĽ: Tak.Otrzymuj±: Adresat
a/a


Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-02-18
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-13-801/14 Tarnów, dnia 17.02.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest –podstawowy sprzęt medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 13/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytania dotycz±ce ZAKRESU II – Laryngoskopy, łyżki laryngoskopowe:
1) Czy Zamawiaj±cy w pozycjach 2. ÷ 6. wymaga Łyżek do laryngoskopów ¶wiatłowodowych typu Macintosh czy Miller?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy w pozycjach 2. ÷ 6. wymaga Łyżek do laryngoskopów ¶wiatłowodowych typu Macintosh.
2) Czy Zamawiaj±cy w pozycjach 9. ÷ 13. wymaga Łyżek do laryngoskopu żarówkowego typu Macintosh czy Miller?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy w pozycjach 9. ÷ 13. wymaga Łyżek do laryngoskopu żarówkowego typu Macintosh
3) Czy Zamawiaj±cy w pozycji 15 wymaga Łyżek typu Miller do laryngoskopów ¶wiatłowodowych czy do laryngoskopów klasycznych?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy w pozycji 15 wymaga Łyżek do laryngoskopów ¶wiatłowodowych.
4) Czy Zamawiaj±cy w pozycji 15 wymaga Łyżek typu Miller w rozmiarach 00, 0, 1, 2 i 3 czy 0, 1, 2, i 3?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga Łyżek typu Miller w rozmiarach 00, 0, 1, 2 i 3
Pytania dotycz±ce ZAKRESU IV – Podstawowy sprzęt medyczny:
1) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparaty do resuscytacji produkcji Fortune Medical?
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ.
2) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparaty do resuscytacji bez możliwo¶ci mycia w myjce?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
3) Czy Zamawiaj±cy w pozycji 1 dopu¶ci aparat do resuscytacji z jedn± maska w rozmiarze 5?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
4) Czy Zamawiaj±cy w pozycji 1 dopu¶ci aparat do resuscytacji z kompletem masek w rozmiarach: 4 i 5?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
5) Czy Zamawiaj±cy w pozycji 2 dopu¶ci aparat do resuscytacji z jedn± maska w rozmiarze 3?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
6) Czy Zamawiaj±cy w pozycji 2 dopu¶ci aparat do resuscytacji z kompletem masek w rozmiarach: 3 i 4?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a
Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-02-18
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-13-801/14 Tarnów, dnia 17.02.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest –podstawowy sprzęt medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 13/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy zakresu 1
Sprzęt podstawowy do EKG i EEG
1. Czy w pozycji nr 1 i 2 (kabel do aparatu EKG) Zamawiaj±cy ma na my¶li kabel zasilaj±cy czy kabel pacjenta.
OdpowiedĽ: W pozycji nr 1 i 2 (kabel do aparatu EKG) Zamawiaj±cy ma na my¶li kabel pacjenta.

Dotyczy zakresu 2
Podstawowy Sprzęt medyczny
1. Czy w pozycji 1, 2, 3 Zamawiaj±cy dopu¶ci do oferty ambu silikonowe, autoklaw owalne z rezerwuarem tlenu bez możliwo¶ci sterylizacji czy zestaw ma być autoklawowalny w cało¶ci.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga aby zestaw był sterylizowany w cało¶ci.

2. Proszę o podanie rozmiarów masek wymaganych jako wyposażenie poszczególnych zestawów ambu.
OdpowiedĽ: poz. 1- 4 i 5; poz. 2 – 3 i 4, poz. 3 – od 0 do 3.
Otrzymuj±: Adresat
a/a

Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-02-18
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-13-801/14 Tarnów, dnia 17.02.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest –podstawowy sprzęt medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 13/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 1 pozycja 1-2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wył±czenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwi±zanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większ± liczbę Wykonawców a Zamawiaj±cemu wybór bardziej korzystnego rozwi±zania.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Otrzymuj±: Adresat
a/a

Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-13-1231/14 Tarnów, 2014-03-14

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest –podstawowy sprzęt medyczny dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 13/14


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 Medisquad Sp. z o.o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin Zakres 1- 7 866,72
05 KAMED- Po¶rednictwo Handlowe Krzysztof Kresa, ul. Lubelska 17/52,
03-802 Warszawa Zakres 2 – 12 636,00
Zakres 4 – 4 644,00
10 CZM CEZAL S.A., Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 20-149 Kraków Zakres 3 – 10 628,69
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 MEDISQUAD 10,00
MEDISQUAD 30,00 30,00
4 SORIMEX 9,23
SORIMEX 27,68 27,68
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 MEDISQUAD 8,50
MEDISQUAD 25,49 25,49
3 ANMAR 7,49
ANMAR 22,46 22,46
5 KAMED 10,00
KAMED 30,00 30,00
6 REDICALUS 3,37
REDICALUS 10,12 10,12
7 BOXMET 6,33
BOXMET 19,00 19,00
8 FARUM 5,21
FARUM 15,62 15,62
9 MEDICOM 6,50
MEDICOM 19,51 19,51
10 CZM CEZAL 7,38
CZM CEZAL 22,14 22,14
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 MEDISQUAD 9,31
MEDISQUAD 27,93 27,93
7 BOXMET 7,26
BOXMET 21,79 21,79
10 CZM CEZAL 10,00
CZM CEZAL 30,00 30,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 MEDISQUAD 4,82
MEDISQUAD 14,47 14,47
2 BIAMEDITEK 5,14
BIAMEDITEK 15,42 15,42
5 KAMED 10,00
KAMED 30,00 30,00
6 REDICALUS 4,62
REDICALUS 13,87 11,52


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Medisquad Sp. z o.o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin
2) BiaMediTek Spółka z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok
3) Anmar Sp. z o.o., Sp. K., ul. Bławatków 6; 43-100 Tychy
4) Sorimex Spółka z o.o., Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
5) KAMED- Po¶rednictwo Handlowe Krzysztof Kresa, ul. Lubelska 17/52, 03-802 Warszawa
6) Redicalus Robert Kutrok, ul. Tatarkiewicza 11/8; 41-819 Zabrze
7) BOXMET Medical Sp. z o. o., Piskorzów 51; 58-250 Pieszyce
8) Fabryka Aparatury Rentgenowskiej I Urz±dzeń Medycznych FARUM S.A., ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa
9) Medicom Sp. Z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curii 34, 41-819 Zabrze
10) CZM CEZAL S.A., Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 20-149 Kraków


4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

W my¶l art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 19.03.2014 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: -Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-14
19.03.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Medisquad Sp. z o.o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin Zakres 1- 7 866,72
2. KAMED- Po¶rednictwo Handlowe Krzysztof Kresa, ul. Lubelska 17/52, 03-802 Warszawa
Zakres 2 – 12 636,00
Zakres 4 – 4 644,00
3. CZM CEZAL S.A., Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 20-149 Kraków
Zakres 3 – 10 628,69