Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

11/14 Przedmiotem zamówienia jest : Osprzęt do laparoskopu kompatybilny z laparoskopami Aesculap

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.luksz.med.pl


Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest : - Osprzęt do laparoskopu kompatybilny z laparoskopami Aesculap.
Numer ogłoszenia: 22355 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest : - Osprzęt do laparoskopu kompatybilny z laparoskopami Aesculap..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Zakres 1 - Osprzęt do laparoskopu kompatybilny z laparoskopami Aesculap..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

1) Deklaracja zgodności CE , 2) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.luksz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-02-04 (0140204140835-specyfikacja 11.doc)
Zał±cznik - 2014-02-04 (0140204140840-form zal nr 1 .doc)
Zał±cznik - 2014-02-04 (0140204140846-zal nr 2 wzor.xls)
Zał±cznik - 2014-02-04 (0140204140855-zal 3 opis.xls)
Zał±cznik - 2014-02-04 (0140204140944-zalacznik nr 4,5 - oswiadczenia.doc)
Zał±cznik - 2014-02-04 (0140204140950-umowa zal 6.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-02-11
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-11
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-11-691/14 Tarnów, dnia 10.02.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest : Osprzęt do laparoskopu kompatybilny z laparoskopami Aesculap dla Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 11/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.02.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust 1, 2, 6
1. W razie niewykonania w terminie przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoki dotyczy, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy
OdpowiedĽ: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian
2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty
OdpowiedĽ: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian


Otrzymuj±: Adresat
a/a
podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-24
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271-11-KS-845/14 Tarnów, dnia 21.02.2014 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest : Osprzęt do laparoskopu kompatybilny z laparoskopami Aesculap dla Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 11/14

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Osprzęt do laparoskopu kompatybilny z laparoskopami Aesculap” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie”
Uzasadnienie:
1. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:
• 01 – Aesculap- Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wykonawca w złożonej ofercie niewła¶ciwie wypełnił zał±cznik nr 2 specyfikację asortymentowo – ilo¶ciowo – cenow±. W podanym zał±czniku w poz. 9, 10, 38, błędnie wpisał ilo¶ci sztuk, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu albo nie wpłyn±ł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegaj±cego wykluczeniu (...)

3. W niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
01. Aesculap- Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech