Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

6/2014 Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku - Wkłady do strzykawki automatycznej CT, MR Kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczy kontrastu przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

Dz.U./S S21
30/01/2014
32560-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/5
30/01/2014S21
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32560-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2014/S 021-032560
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aOsoba do kontaktów: Anna Nowicka33-100 TarnówPOLSKATel.: +48 146315460E-mail: anowicka@lukasz.med.plFaks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
sukcesywna dostawa: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Dz.U./S S21
30/01/2014
32560-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/5
30/01/2014S21
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/5
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku– Wkłady do strzykawki automatycznej CT, MR Kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającegowstrzykiwaczy kontrastu.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyz
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 6500,00 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
kontrakt NFZ
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziałuw postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisamizawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnikado reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Dz.U./S S21
30/01/2014
32560-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/5
30/01/2014S21
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/5
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisaniaoferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawieodpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należydołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww.pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyłaosoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lubnotariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającąspełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolnościkredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danejwaluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, alboinformacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy zWykonawców składa listę)
12) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folderyzawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ potwierdzającewymagane parametry.
13) załączy Deklaracje zgodności CE
14) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji
15) Wykonawca załączy wymagane instrukcje w języku polskim (angielskim na żądanie Zamawiającego) dokażdej pozycji, dostarczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Dz.U./S S21
30/01/2014
32560-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/5
30/01/2014S21
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/5
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie wykonawcazobligowany jest:
posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środkifinansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lubzdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględniwartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolnośćfinansową wymaganą przez S.I.W.Z.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasyoszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiadaśrodki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ– wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazaniawartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiającyprzeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniuotwarcia ofert.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenieprzez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
6/2014
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dz.U./S S21
30/01/2014
32560-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/5
30/01/2014S21
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/5
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych WarunkówZamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem nakonto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.3.2014 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 14.3.2014 - 11:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.1.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-01-30 (0140130102516-siwz-nowa ue spr.6.doc)
Zał±cznik - 2014-01-30 (0140130102521-zal cenowy nr 1spr.6.xls)
Zał±cznik - 2014-01-30 (0140130102527-formularz nr 2- spr.6.doc)
Zał±cznik - 2014-01-30 (0140130102534-umowa nr 3 spr.6.doc)
Zał±cznik - 2014-01-30 (0140130102540-oswiadczenia nr 4, 5, sp.6.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-02-19
Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 115

znak pisma: SWLOG-271/6/KK/ 806 /14 Tarnów, dnia 17.02.2014r

Dot.: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Numer sprawy 6/2014.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 05.02.2014r ,.Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia okre¶lonego Formularzu Cenowym Zał±cznik nr 1 do SIWZ dla Zakresu nr 1, pozycja 1.
Zamawiaj±cy w ramach poz. 1 Zał±cznika nr 1 do SIWZ (Zakres nr 1) będzie nabywał wkłady do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT D (numer seryjny urz±dzenia: 34798), zainstalowanego w Pracowni Tomografii Komputerowej i objętego obecnie gwarancj± serwisow± (*), do dnia 04.02.2015 r. Gwarancja o której tu mowa, udzielona została przez autoryzowany serwis, z jednoczesnym okre¶leniem warunków, jakie niezbędne s± do utrzymania udzielonych praw gwarancyjnych. Jednym z podstawowych warunków gwarancji jest użytkowanie systemu STELLANT CT D z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku, ATESTOWANEGO i znanego pod względem wła¶ciwo¶ci fizyko-chemicznych producentowi urz±dzenia lub/i jego autoryzowanej organizacji serwisowej. Powyższe oznacza, że – pod groĽb± automatycznej utraty udzielonej gwarancji – nie dopuszcza się stosowania w udzielonym czasie gwarancji materiałów eksploatacyjnych nieatestowanych przez firmę XXXXXX(dawniej: XXXXXX) lub jej lokalny serwis. Mowa o tym m.in. w zał±czonym Certyfikacie Bezpieczeństwa i w Informacji o warunkach gwarancji (zał±cznik do Certyfikatu), a także w dokumencie pt. „Ogólne Warunki Gwarancji XXXXXX” (patrz rozdział „WYŁˇCZENIA”, p. 2: (cyt.) XXXXXX nie ponosi odpowiedzialno¶ci za uszkodzenie systemu iniekcji lub niewła¶ciwe iniekcje (tj. wyciek kontrastu, niewła¶ciwe ci¶nienie, szybko¶ć przepływu lub objęto¶ć niezgodne z ustawieniami systemu iniekcji, itp.) wynikaj±ce z używania strzykawek, innych niż produkowane przez XXXXXXX i zdarzenia takie nie s± objęte Programem Gwarancji Producenta). Wobec powyższego, prosimy o odpowiedĽ na pytanie, czy Zamawiaj±cy, w ramach pozycji 1 Zał±cznika nr 1 do SIWZ (Zakres nr 1) – działaj±c zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych, jak też w trosce o dobro i interes publiczny, tj. w celu zapewnienia utrzymania gwarancji, jaka obecnie objęty jest wstrzykiwacz kontrastu STELLANT CT D (numer seryjny urz±dzenia 34798) - będzie wymagał złożenia oferty na zestawy jednorazowego użytku, atestowane przez producenta urz±dzenia i przez jego serwis, każdy zestaw składaj±cy się z:
 2 x wkład o pojemno¶ci 200 ml
 1 x ł±cznik niskoci¶nieniowy o dł. 152 cm z trójnikiem T o wytrzymało¶ci ci¶nieniowej do 400 PSI
 1 x zł±cze szybkiego napełniania typu „J”
 1 x pojemniczek do odpowietrzania ?
Uzasadnienie:
Opisane powyżej zestawy, jako wyrób własny producenta samego urz±dzenia, zostały zaprojektowane do eksploatacji wstrzykiwaczy kontrastu STELLANT CT D, st±d s± to atestowane materiały eksploatacyjne, w 100% kompatybilne z urz±dzeniem (kompatybilno¶ć potwierdzona przez wytwórcę przedmiotowego wstrzykiwacza STELLANT CT D) – ich wykorzystanie w badaniach prowadzonych za pomoc± w/w urz±dzenia nie będzie powodowało utraty praw gwarancyjnych, jakimi wstrzykiwacz jest obecnie objęty przez autoryzowany serwis. Prawa do usługi bezpłatnej gwarancji serwisowej zostan± automatycznie cofnięte, w przypadku prowadzenia eksploatacji w/w urz±dzenia z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku, jaki nie jest atestowany i nie jest aprobowany przez producenta wstrzykiwacza lub/i jego autoryzowany serwis (nawet, je¶li taki sprzęt zamienny byłby – zdaniem jego wytwórcy/dostawcy – kompatybilny z w/w urz±dzeniami i aprobowany przez innych Użytkowników w Polsce wspominanej tutaj aparatury medycznej). Z zaniepokojeniem obserwujemy w ostatnich dniach próby, podejmowane przez konkuruj±ce z nami firmy, które d±ż± do przekonania Użytkowników sprzętu XXXXX XXXX o pełnej kompatybilno¶ci oferowanych przez te firmy produktów generycznych (nieznanych i nieatestowanych przez producenta urz±dzenia i jego serwis), ze wstrzykiwaczami XXXX/XXX. Konkuruj±ce z nami firmy próbuj± dowodzić, że na producencie urz±dzeń lub/i jego serwisie, spoczywa obowi±zek ponoszenia pełnej odpowiedzialno¶ci za stan techniczny oraz za prawidłowe funkcjonowanie w/w wstrzykiwaczy kontrastu, również w przypadku prowadzenia ich eksploatacji z wykorzystaniem nieatestowanych zamienników sprzętu oryginalnego. Nasi konkurenci usiłuj± także sugerować, że stosowanie automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu XXX/XXX, z wykorzystaniem w badaniach oferowanego przez te firmy, nieatestowanego sprzętu generycznego, nie ma podstaw i nie będzie stanowić o utracie przez Użytkowników tak eksploatowanych aparatów, udzielonych na taki sprzęt gwarancji serwisowych. S± to w naszej opinii przejawy działań stanowi±cych o pogwałceniu zasad uczciwej konkurencji, ponieważ stawiaj±c podobne tezy, nasi konkurenci zapominaj± najwyraĽniej o tym, że żaden producent urz±dzenia medycznego lub/i jego autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialno¶ci za urz±dzenia eksploatowane z wykorzystaniem nieznanych sobie materiałów eksploatacyjnych i że żaden producent sprzętu medycznego lub/i jego serwis nie jest zobowi±zany do ponoszenia odpowiedzialno¶ci w podobnych przypadkach za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie takich systemów (szczególnie, je¶li mowa o nieodpłatnie ¶wiadczonych usługach serwisu gwarancyjnego). Mówi± o tym m.in. zapisy dyrektywy Unii Europejskiej – MDD 93/42/WEE/Artykuł 12, w których ustawodawca dodatkowo okre¶la fakt, iz w przypadku eksploatacji aparatów (tu: xxxxx/xxxx), z wykorzystaniem nieatestowanych zamienników sprzętu oryginalnego, odpowiedzialno¶ć za to, że oferowane i stosowane produkty generyczne (zamienniki oryginalnego sprzętu) s± w 100% kompatybilne z aparatami (tu: wstrzykiwaczami xxxx/xxxxxxx), leży całkowicie po stronie producenta lub dostawcy takich produktów generycznych. Wyżej wspomniane działanie naszych konkurentów jest także działaniem, którego skutki mog± negatywnie odbić się na interesie Zamawiaj±cego (utrata praw gwarancyjnych na sprzęt, wycofanie sie z odpowiedzialno¶ci przez producenta wstrzykiwacza i jego serwis, za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie aparatu, itp.), którego bezpo¶rednim skutkiem może być utrata publicznych ¶rodków finansowych (koszt gwarancji, jaka objęty jest obecnie w/w system wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT D kształtuje się na poziomie około kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie). Zwracamy również uwagę na fakt, iż eksploatacja automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu STELLANT CT D, wył±cznie z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych, które sa atestowane przez producenta przedmiotowego wstrzykiwacza lub/i jego autoryzowan± organizację serwisow±, eliminować będzie ryzyko wyst±pienia nieprawidłowo¶ci w działaniu urz±dzenia, np. ramach zaprogramowanych sekwencji i protokołów podawania kontrastu w prowadzonych procedurach medycznych (ryzyko takie powstaje w przypadku zastosowania nieznanych producentowi lub autoryzowanemu serwisowi materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu okre¶lonych w pytaniu powyżej). Wyst±pienie nieprawidłowo¶ci w działaniu wstrzykiwaczy kontrastu STELLANT CT D (np. w ramach wyst±pienia różnicy pomiędzy zaprogramowan± sekwencj± i protokołem podania kontrastu, a warto¶ci± tych elementów faktycznie stwierdzon± w trakcie prowadzonego badania) w konsekwencji może być bezpo¶rednim powodem uszkodzenia aparatury, lub nawet – zaistnienia incydentu medycznego. Informujemy również, iż prowadzona przez autoryzowany serwis, w ramach przegl±dów okresowych w/w aparatów STELLANT CT D, kalibracja potencjometrów pozycji tłoka, limitu ci¶nienia, prędko¶ci przepływu i tym podobne działania, prowadzone sa zawsze i bez wyj±tku na wkładach jednorazowego użytku ATESTOWANYCH przez autoryzowany serwis, a więc ewentualna, dalsza eksploatacja urz±dzenia, z wykorzystaniem produktów generycznych, nieatestowanych i nieznanych wspominanemu tu podmiotowi, nie gwarantuje poprawno¶ci działania danego urz±dzenia firmy xxxx/xxxxxx, po przeprowadzeniu jego przegl±du lub naprawy, co skutkować będzie musiało cofnięciem praw gwarancyjnych i rękojmi, jakie udzielane s± zwykle po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych.
OdpowiedĽ
Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia okre¶lonego Formularzu Cenowym dla Zakresu nr 1, poz. 2.
W nawi±zaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 2 Zakresu nr 1 oraz używanych obecnie przez Zamawiaj±cego zł±czy niskoci¶nieniowych do wstrzykiwacza Stellant CT D, prosimy o odpowiedĽ na pytanie, czy Zamawiaj±cy pisz±c w SIWZ: Zł±cze niskoci¶nieniowe o długo¶ci 150 cm z trójnikiem i limicie ci¶nienia 350 OSI do automatycznej strzykawki xxxxx Stellant CT, rozumie przez to i będzie wymagał zaoferowania następuj±cego zł±cza/przedłużacza ci¶nieniowego: Zł±cze niskiego ci¶nienia o dł. 150 cm, z trójnikiem Y o wytrzymało¶ci ci¶nieniowej min. 350 PSI z jedna zastawk± antyzwrotn±, gdzie długo¶ć ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm?
Uzasadnienie:
RÓŻNA długo¶ć ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, gdzie odgałęzienie odchodz±ce bezpo¶rednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie ¶rodka kontrastowego jest krótsze i wynosi +/– 10 cm, pozwala na zminimalizowanie ilo¶ci kontrastu, jaka pozostaje na ¶ciankach takiego ramienia, po podaniu ¶rodka cieniuj±cego. Przy zapotrzebowaniu Zamawiaj±cego, okre¶lonym dla poz. 2 Zakresu nr 1 na 200 sztuk, zapewniona w ten sposób oszczędno¶ć kontrastu przyniesie Zamawiaj±cemu wymierne korzy¶ci finansowe.
OdpowiedĽ
Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia okre¶lonego Formularzu Cenowym dla Zakresu nr 1, poz. 3.
Zamawiaj±cy w ramach pozycji 3 Zał±cznika nr 1 do SIWZ (Zakres nr 1) będzie nabywał wkłady do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Spectris Solaris EP (nr seryjny urz±dzenia: 44895) zainstalowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i objętego obecnie gwarancj± serwisow± (**) do dnia 04.02.2015 r. Gwarancja o której tu mowa, udzielona została przez autoryzowany serwis, z jednoczesnym okre¶leniem warunków, jakie niezbędne s± do utrzymania udzielonych praw gwarancyjnych. Jednym z podstawowych warunków, o których tu mowa, jest użytkowanie systemu Spectris Solaris EP z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku, ATESTOWANEGO i znanego pod względem wła¶ciwo¶ci fizyko-chemicznych producentowi urz±dzenia (xxxxxx/xxxxx) lub/i jego autoryzowanej organizacji serwisowej. Powyższe oznacza, że – pod groĽb± automatycznej utraty udzielonej gwarancji – nie dopuszcza się stosowania w udzielonym czasie gwarancji materiałów eksploatacyjnych nieatestowanych przez firmę xxxxx (dawniej: xxxxxxx) lub jej lokalny serwis. Mowa o tym fakcie m.in. w zał±czonym Certyfikacie Bezpieczeństwa i w Informacji o warunkach gwarancji (zał±cznik do Certyfikatu) Wobec powyższego, prosimy o odpowiedĽ na pytanie, czy Zamawiaj±cy, w ramach pozycji 3 Zał±cznika nr 1 do SIWZ (Zakres nr 1) - działaj±c zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych, jak i w trosce o dobro i interes publiczny, tj.. w celu zapewnienia utrzymania gwarancji, jaka obecnie objęty jest wstrzykiwacz kontrastu Spectris Solaris EP (numer seryjny urz±dzenia 44895) - będzie wymagał złożenia oferty na zestawy jednorazowego użytku atestowane przez serwis producenta urz±dzenia, każdy zestaw składaj±cy się z:
 1 x wkład o pojemno¶ci 65 ml
 1 x wkład o pojemno¶ci 115 ml
 2 x ostrze typu spike
 1 x zł±cze niskoci¶nieniowe o dł. 250 cm, z trójnikiem wyposażonym w zawór zwrotny, gdzie długo¶ć ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 15 cm ?
Uzasadnienie:
Opisane powyżej zestawy s± to materiałami eksploatacyjne w 100% kompatybilnymi z w/w urz±dzeniem (kompatybilno¶ć potwierdzona przez autoryzowany serwis wytwórcy przedmiotowego wstrzykiwacza Spectris Solaris EP), wiec ich wykorzystanie w badaniach prowadzonych za pomoc± w/w urz±dzenia nie bedzie powodowało utraty praw gwarancyjnych, jakimi wstrzykiwacz jest obecnie objęty przez autoryzowany serwis. Prawa do usługi bezpłatnej gwarancji serwisowej zostan± automatycznie cofnięte, w przypadku prowadzenia eksploatacji w/w urz±dzenia, z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku, jaki nie jest atestowany i nie jest aprobowany przez producenta wstrzykiwacza lub/i jego autoryzowany serwis (nawet, je¶li taki sprzęt zamienny byłby – zdaniem jego wytwórcy/dostawcy – kompatybilny z w/w urz±dzeniami i aprobowany przez innych Użytkowników w Polsce wspominanej tutaj aparatury medycznej). Z zaniepokojeniem obserwujemy w ostatnich dniach próby, podejmowane przez konkuruj±ce z nami firmy, które d±ż± do przekonania Użytkowników sprzętu BAYER (MEDRAD) o pełnej kompatybilno¶ci oferowanych przez te firmy produktów generycznych (nieznanych i nieatestowanych przez producenta urz±dzenia i jego serwis), ze wstrzykiwaczami xxxx/xxxxx. Konkuruj±ce z nami firmy próbuj± dowodzić, ze na producencie urz±dzeń lub/i jego serwisie, spoczywa obowi±zek ponoszenia pełnej odpowiedzialno¶ci za stan techniczny oraz za prawidłowe funkcjonowanie w/w wstrzykiwaczy kontrastu, również w przypadku prowadzenia ich eksploatacji z wykorzystaniem nieatestowanych zamienników sprzętu oryginalnego. Nasi konkurenci usiłuj± także sugerować, że stosowanie automatycznych wstrzykiwaczy kontrastuxxxx/xxxxxx, z wykorzystaniem w badaniach oferowanego przez te firmy, nieatestowanego sprzętu generycznego, nie ma prawa i nie będzie stanowić o utracie przez Użytkowników tak eksploatowanych aparatów, udzielonych na taki sprzęt gwarancji serwisowych. S± to w naszej opinii przejawy działań stanowi±cych o pogwałceniu zasad uczciwej konkurencji, ponieważ stawiaj±c podobne tezy, nasi konkurenci zapominaj± najwyraĽniej o tym, że żaden producent urz±dzenia medycznego lub/i jego autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialno¶ci za urz±dzenia eksploatowane z wykorzystaniem nieznanych sobie materiałów eksploatacyjnych i że żaden producent sprzętu medycznego lub/i jego serwis nie jest zobowi±zany do ponoszenia odpowiedzialno¶ci w podobnych przypadkach za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie takich systemów (szczególnie, je¶li mowa o nieodpłatnie ¶wiadczonych usługach serwisu gwarancyjnego). Mówi± o tym m.in. zapisy dyrektywy Unii Europejskiej – MDD 93/42/WEE/Artykuł 12, w których ustawodawca dodatkowo okre¶la fakt, iz w przypadku eksploatacji aparatów (tu: xxxx/xxxxx), z wykorzystaniem nieatestowanych zamienników sprzętu oryginalnego, odpowiedzialno¶ć za to, że oferowane i stosowane produkty generyczne (zamienniki oryginalnego sprzętu) s± w 100% kompatybilne z aparatami (tu: wstrzykiwaczamixxx/xxxxx), leży całkowicie po stronie producenta lub dostawcy takich produktów generycznych. Wyżej wspomniane działanie naszych konkurentów jest także działaniem, którego skutki mog± negatywnie odbić się na interesie Zamawiaj±cego (utrata praw gwarancyjnych na sprzęt, wycofanie sie z odpowiedzialno¶ci przez producenta wstrzykiwacza i jego serwis, za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie aparatu, itp.), którego bezpo¶rednim skutkiem może być utrata publicznych ¶rodków finansowych (koszt gwarancji, jaka objęty jest obecnie w/w system wstrzykiwacza kontrastu Spectris Solaris EP kształtuje się na poziomie około kilkunastu tysięcy złotych rocznie). Zwracamy również uwagę na fakt, iż eksploatacja automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Spectris Solaris EP, wył±cznie z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych, które sa atestowane przez producenta przedmiotowego wstrzykiwacza lub/i jego autoryzowan± organizację serwisow±, eliminować będzie ryzyko wyst±pienia nieprawidłowo¶ci w działaniu urz±dzenia, np. ramach zaprogramowanych sekwencji i protokołów podawania kontrastu w prowadzonych procedurach medycznych (ryzyko takie powstaje w przypadku zastosowania nieznanych producentowi lub autoryzowanemu serwisowi materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu okre¶lonych w pytaniu powyżej). Wyst±pienie nieprawidłowo¶ci w działaniu wstrzykiwaczy kontrastu Spectris Solaris EP (np. w ramach wyst±pienia różnicy pomiędzy zaprogramowan± sekwencj± i protokołem podania kontrastu, a warto¶ci± tych elementów faktycznie stwierdzon± w trakcie prowadzonego badania), w konsekwencji może być bezpo¶rednim powodem uszkodzenia aparatury, lub nawet – zaistnienia incydentu medycznego. Informujemy również, iż prowadzona przez autoryzowany serwis, w ramach przegl±dów okresowych w/w aparatów Spectris Solaris EP, kalibracja potencjometrów pozycji tłoka, limitu ci¶nienia, prędko¶ci przepływu i tym podobne działania, prowadzone sa zawsze i bez wyj±tku na wkładach jednorazowego użytku ATESTOWANYCH przez autoryzowany serwis, a więc ewentualna, dalsza eksploatacja urz±dzenia, z wykorzystaniem produktów generycznych, nieatestowanych i nieznanych wspominanemu tu podmiotowi, nie gwarantuje poprawno¶ci działania danego urz±dzenia firmyxxxx/xxxxx, po przeprowadzeniu jego przegl±du lub naprawy, co skutkować będzie musiało cofnięciem praw gwarancyjnych i rękojmi, jakie udzielane s± zwykle po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych.
OdpowiedĽ
Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia okre¶lonego Formularzu Cenowym dla Zakresu nr 1, poz. 4.
W nawi±zaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 4 Zakresu nr 1 oraz używanych dotychczas przez Zamawiaj±cego zł±czy niskoci¶nieniowych do wstrzykiwacza Spectris Solaris EP MR, prosimy o odpowiedĽ na pytanie, czy Zamawiaj±cy pisz±c w SIWZ: Ł±cznik typu "T" z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym, dł. 244 cm, rozumie przez to i będzie wymagał zaoferowania następuj±cego zł±cza/przedłużacza ci¶nieniowego: Zł±cze niskiego ci¶nienia o długo¶ci 244-250 cm i wytrzymało¶ci ci¶nieniowej 350 PSI z trójnikiem typu "T" wyposażonym w zawór zwrotny gdzie długo¶ć ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 15 cm - w 100 % kompatybilnym ze wstrzykiwaczem typu Spectris Solaris EP ?
Uzasadnienie:
RÓŻNA długo¶ć ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, gdzie odgałęzienie odchodz±ce bezpo¶rednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie ¶rodka kontrastowego jest krótsze i wynosi +/– 8 cm, pozwala na zminimalizowanie ilo¶ci kontrastu, jaka pozostaje na ¶ciankach takiego ramienia, po podaniu ¶rodka cieniuj±cego. Przy zapotrzebowaniu Zamawiaj±cego, okre¶lonym dla poz. 4 Zakresu nr 1 na 200 sztuk, zapewniona w ten sposób oszczędno¶ć kontrastu przyniesie Zamawiaj±cemu wymierne korzy¶ci finansowe.Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiaj±cego tre¶ci udzielonych odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania i stawiane postulaty do zapisów SIWZ prowadzonego postępowania przetargowego i o nadanie im tym samym charakteru wi±ż±cego dla wszystkich podmiotów bior±cych udział w tym postępowaniu.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-19

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-6-1627/14 Tarnów,2014-04-04


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Wkłady do strzykawki automatycznej CT, MR Kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiaj±cego wstrzykiwaczy kontrastu dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 6/14


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonano wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
02 Alteris S.A., ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice Zakres 1 – 523 849,68
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 EKOMED SP. Z O.O. 7,66
EKOMED SP. Z O.O. 38,31 38,31
2 ALTERIS S.A. 10,00
ALTERIS S.A. 50,00 50,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Ekomed Sp. z o.o., ul. Łotewska 17/01, 03-918 Warszawa
2) Alteris S.A., ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 14.04.2014 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-14
15.04.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Alteris S.A., ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice
Zakres 1 – 523 849,68