Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

8-zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 8 m-cy od podpisania umowy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 8 m-cy od podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 30772 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 8 m-cy od podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 8 m-cy od podpisania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.19-7, 39.54.12.00-8, 33.14.11.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2) - deklarację zgodności WE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych/ - kartę techniczną wyrobu /dotyczy zakresu Nr 2/.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A 33-100 Tarnów II piętro Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 06.03.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KOMPRESY GAZOWE Z NITKĄ RADIACYJNĄ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n8w 5cmx5cmx10 szt..; reguła 7 klasa II a OP 20 000 Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n8w 10cm x 10cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a OP 20 000 Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n16w 10cm x 20cm x10szt.; reguła 7 klasa II a OP 10 000 Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n8w 5cmx5cmx20 szt..; reguła 7 klasa II a OP 500 Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n8w 10cm x 10cm x 20szt.; reguła 7 klasa II a OP 1 000 Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n16w 10cm x 20cm x20szt.; reguła 7 klasa II a OP 1 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.19-7, 33.14.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nieresorbowalna siatka z monofilamentowej przędzy polipropylenowej do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych u mężczyzn..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nieresorbowalna siatka z monofilamentowej przędzy polipropylenowej do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych u mężczyzn. rozmiar 45mm x 100mm (+/-2cm), grubość 0,5mm, masa powierzchniowa 85g/m² (+/-10%), grubość przędzy 0,16mm. Wymagana karta techniczna wyrobu. Szt. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 39.54.12.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-01-28 (0140128085122-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-01-28 (0140128085128-zalacznik 1b.ods)
Załącznik - 2014-02-03 (0140203132159-umowa modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-01-30
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.01.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/8/AH/457/2014
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest – Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. św Łukasza sSPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 8/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1: Przedmiot zamówienia –Zakres nr 1 :

Poz. 1,2,4,5,6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych
17 N 12 W? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17 N 12 W. Pozostałe parametry bez zmian. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2014-01-30

Pytanie:dodano: 2014-02-03
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30772-2014 z dnia 2014-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 8 m-cy od podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2014-02-05

Numer ogłoszenia: 37488 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30772 - 2014 data 28.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 06.03.2014..
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 08.03.2014..


Odpowiedź:dodano: 2014-02-03

Pytanie:dodano: 2014-02-03
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Tarnów, dnia 31.01.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/8/AH/ 480/2014

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest – Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. św Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 8/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.01.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 1 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych x5sztuk lub x20sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów pakowanych x 5szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.
Zakres nr 1 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 17n12w?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów 17n12w.
Zakres nr 1 poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych x10sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych x10sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Zakres nr 1 poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 17n12w?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 17n12w.
Zakres nr 1 poz. 1, 6:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów bez nitki radiacyjnej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga kompresów z nitką radiacyjną..


Pytanie dot. projektu umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak, odpowiedź dotyczy wszystkich zakresów.
2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw do 72 godzin przypadających w dni robocze?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 72 godzin przypadających w dni robocze.
3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw zamówień na cito do 24 godzin przypadających w dni robocze?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw zamówień na cito do 24 godzin przypadających w dni robocze.
4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto. Zamawiający modyfikuje treść umowy. Zmodyfikowany wzór umowy zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź: Zamawiający w należyty sposób oszacował ilości wyrobów do umowy. Zamawiający nie deklaruje szczegółowo jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.
6. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
7. Czy Zamawiający zgadza się aby kara opisana w §4 ust. 6 była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zamawiający w związku z odpowiedzią na pytania usuwa w projekcie umowy § 2 ust. 4 pkt.a.- modyfikacja umowy w załączeniu.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.
W załączeniu modyfikacja umowy.

Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2014-02-03

Pytanie:dodano: 2014-02-03
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 03.02.2014rNasz znak: SWLOG-271/ 8/AH/481/2014

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest – Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. św Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 8/14

W związku z odpowiedzią na pytania do przedmiotowej sprawy oraz wprowadzoną modyfikacją załącznika – projektu umowy, Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 07.02.2014r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2014r o godz. 11:00.
Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni tj. do 08 marca 2014r.
W związku z powyższymi informacjami zmianie ulegają zapisy w Rozdz. VIII pkt. 1, Rozdz. XI pkt.1, Rozdz. XII siwz.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.


Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2014-02-03

Pytanie:dodano: 2014-02-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 03.02.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/AH/485/2014

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest – Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. św Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 8/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.01.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – Zakres 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieresorbowanej siatki z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości 0,7 mm, masie powierzchniowej 72 g/m2, grubości przędzy 165 μm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nieresorbowanej siatki
z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości 0,7 mm, masie powierzchniowej 72 g/m2, grubości przędzy 165 μm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak
Odpowiedź:dodano: 2014-02-04

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/8/AH/731/14 Tarnów, 2014-02-13


Dot.: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. św Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 8/14.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
– zakres Nr I – 93.857,40 zł brutto
- zakres Nr II – 4.860,00 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Covimed Sp. z o.o;. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
2. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
3. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 26/26 87-100 Toruń


Zakres 1
Nr oferty
nazwa Wykonawcy
punkty
suma
2
Paul Hartmann
7,70
30,81
3
TZMO
10,00
40,00

Zakres 2
Nr oferty
nazwa Wykonawcy
punkty
suma
1
Covimed
3,60
14,40
2
TZMO
10,00
40,00


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 3 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego , w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie została odrzucona żadna oferta. Umowa z dnia 14.02.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-21
W dniu 14.02.2014r została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na"Zakup i dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 8 m-cy od podpisania umowy" umowa z Wykonawcą:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 26/26 87-100 Toruń