Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

7-Sukcesywny zakup i dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sukcesywny zakup i dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 29584 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup i dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywny zakup i dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy. - Zakres nr I Nabiał - realizacja codzienna , max do godz. 6.00 ( z wyjątkiem świąt i niedziel) - Zakres nr II Makaron - realizacja raz w tygodniu , max do godz. 14.00 - Zakres nr III Ryby - realizacja dwa razy w tygodniu , max do godz. 14.00 - Zakres nr IV Mrożonki - realizacja dwa razy w tygodniu , max do godz. 14.00.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.85.11.00-9, 15.22.00.00-6, 15.33.11.70-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający na potwierdzenie powyższego warunku wymaga przedłożenia przez Wykonawcę: - Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy L 139, 30/04/2004 P. 0001-0054)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający na potwierdzenie powyższego warunku wymaga przedłożenia przez Wykonawcę: -Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymaganiami określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2), - Oświadczenie , że Wykonawca posiada stosowne atesty lub świadectwa dopuszczające oferowaną do spożycia żywność zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dziennik Urzędowy L 139, 30/04/2004 P. 0001-0054).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A 33-100 Tarnów (pawilon D II piętro) Dział Logistyki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.03.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nabiał.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nabiał - realizacja codzienna , max do godz. 6.00 ( z wyjątkiem świąt i niedziel).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Makaron.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Makaron - realizacja raz w tygodniu , max do godz. 14.00.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.85.11.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ryby - realizacja dwa razy w tygodniu , max do godz. 14.00.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mrożonki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożonki - realizacja dwa razy w tygodniu , max do godz. 14.00.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-01-27 (0140127104857-specyfikacja zywnosc.doc)
Załącznik - 2014-01-27 (0140127104912-zalacznik nr 1a - specyfikacja asortymentowo cenowa.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/7/AH/807/14 Tarnów, 2014-02-18


Dot.: zakup i dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa 7/14.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

1. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147
zakres I – 567.959,70 zł brutto

2. ANKA A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
zakres II –16.740,00 zł brutto

3. FIRMA „KORA” Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz
zakres III – 76.986 zł brutto

4. „PROAGRA” Kryca Jarosław 28-520 Opatowiec, Rogów 42
zakres IV – 32.791,50 zł brutto

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE PRIMA ul. Głowackiego 27,
39-300 Mielec
2. „PROAGRA” Kryca Jarosław 28-520 Opatowiec, Rogów 42
3. ANKA A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
4. HURTOWNIA „WIDAN” Export – Import mgr inż. Danuta Malczyńska ul. Jasińskiego 56B,
37-700 Przemyśl
5. CONTIMAX TRADE Sp. z o.o. ul. Karose 37, 32-700 Bochnia
6. FIRMA „KORA” Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz
7. WYTWÓRNIA MAKARONU Kazimierz Chrzanowski, 39-320 Przecław, ul. Kolejowa 13
8. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „POLARIS” , Małgorzata Gruszczyńska,
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
9. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz
ul. Flisaków 1
10. „JAWIT” A. i J. Białas i W. Lampara Spółka Jawna, 38-400 Krosno ul. Prochownia 5
11. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „DAR MORZA” Aleksander Padlik,
30-720 Kraków, ul. Saska 23
12. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „GALLOD – HURT” Bronisław Kłósek, 32-733 Trzciana, Leszczyna 159
13. SAMAR Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Tarnowska 113
14. MLEKTAR S.A., 33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego 46
15. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147


Zakres 1
Nr oferty
nazwa Wykonawcy
punkty
suma
9
OSM Nowy Sącz
9,27
46,37
14
MLEKTAR S.A.
9,24
46,21
15
OSM Bochnia
10
50,00


Zakres 2
Nr oferty
nazwa Wykonawcy
punkty
suma
1
PRIMA
4,92
24,6
3
ANKA
10
50
7
Wytw. Makaronu K. Chrzanowski
9,99
49,95
8
Polaris
8,3
41,52

Zakres 3
Nr oferty
nazwa Wykonawcy
punkty
suma
1
PRIMA
9,84
49,2
5
CONTIMAX-TRADE
8,94
44,71
6
KORA
10
50
10
JAWITT
9,69
48,43
11
DAR MORZA
8,4
42,01
12
GALLOD-HURT
8,61
43,06
13
SAMAR
9,83
49,14

Zakres 4
Nr oferty
nazwa Wykonawcy
punkty
suma
1
PRIMA
8,73
43,64
2
PROAGRA
10
50
4
WIDAN
9,13
45,64
6
KORA
8,99
44,93
10
JAWITT
9,68
48,42
12
GALLOD-HURT
7,96
39,8
13
SAMAR
9,2
45,98


Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

- CONTIMAX TRADE Sp. z o.o. ul. Karose 37, 32-700 Bochnia. Pismem znak: SWLOG-271/580/AH/14 z dnia 07.02.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych oświadczeń, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „DAR MORZA” Aleksander Padlik, 30-720 Kraków, ul. Saska 23. Pismem znak: SWLOG-271/580/AH/14 z dnia 07.02.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych oświadczeń, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

-SAMAR Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Tarnowska 113. Pismem znak: SWLOG-271/580/AH/14 z dnia 07.02.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych oświadczeń, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 24.02.2014 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisał Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271/7/AH/840/14 Tarnów, 2014-02-21Dot.: zakup i dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa 7/14.

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie II.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie niniejszym informuje, że dokonuje unieważnienia wyboru z dnia 18-02-2014r /pismo znak SWLOG-271/7/AH/807/14/ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa 7/14 w zakresie II.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż dokona czynności ponownej oceny ofert i ponownego wyboru w tym zakresie.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują:
- Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
a/a

Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-04
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/7/AH/970/14 Tarnów, 2014-03-04


Dot.: zakup i dostawa artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa 7/14.


Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Nr II.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą w ZAKRESIE NR II ofertę złożoną przez Wykonawcę:


ANKA A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
zakres II –16.380,00 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach w zakresie Nr II.

1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE PRIMA ul. Głowackiego 27,
39-300 Mielec
2. ANKA A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
3. WYTWÓRNIA MAKARONU Kazimierz Chrzanowski, 39-320 Przecław, ul. Kolejowa 13
4. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „POLARIS” , Małgorzata Gruszczyńska,
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Zakres 2
Nr oferty nazwa Wykonawcy punkty suma
1 PRIMA 4,81 19,26
3 ANKA 10 40,00
7 Wytw. Makaronu K. Chrzanowski 9,77 39,10
8 POLARIS 8,13 32,50


W postępowaniu w zakresie Nr II nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 3 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego , w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie została odrzucona żadna oferta. Umowa z dnia 04.03.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Podpisała
Dyrektor Szpitala
Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-18
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na: "Sukcesywny zakup i dostawę artykułów żywnościowych (nabiał, makaron, ryby, mrożonki) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy" podpisano umowy z następującymi Wykonawcami:
- w dniu 28.02.2014 r - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147 - zakres 1
- w dniu 04.03.2014 r - ANKA A. Znamirowska, G. Korcik Spółka Jawna Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice
zakres 2
- w dniu 06.03.2014 r - FIRMA „KORA” Andrzej Koszyk, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz - zakres 3
- w dniu 28.02.2014 r - PROAGRA Kryca Jarosław 28-520 Opatowiec, Rogów 42 - zakres 4