Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

05 - PN dostawa akcesoriów do endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

22/01/2014 S15 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

2014/S 015-022396

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)II.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
— przyrządów do endoskopii i endochirurgii
a) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 zakresów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: przyrządy do endoskopii i endochirurgii1)Krótki opis
1.Koszyk 8-ramienny, śr 20mm do usuwania złogów przy ECPW (szt 5)
2.Opaski zaciskowe nylonowe, jednorazowe śr 13mm do żylaków przełyku kompatybilne z
narzędziem HX- 21L-1 (sztuk 50)
3.Nasadki na końcówkę endoskopu (wielorazowe) proste stosowane przy ligacji żylaków przełyku ( sztuk 20)
4.Nożyczki wielorazowe endoskopowe dł230cm (sztuk 1)
5.Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów przed i po polipektomii,zapobiegające krwawieniom ,gotowe do użycia ze stałym uchwytem ENDO-LOOP (sztuk 50)
6. Papillotom trójkanałowy wielorazowy-oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy(0,035),końcówka ze znacznikami,cięciwa 20mm,nosek 3mm oraz 7mm
zwężany,dł 195cm,minimalna sr kanału roboczego 2,8mm. (sztuk 30)
7.Rękojeść do papillotomów wielorazowego użytku. (sztuk 1)
8.Litotryptor jednorazowy z funkcją rotacji, śr koszyka 30mm,całkowita dł 195cm z rękojeścią. (sztuk10)
9. Ustnik jednorazowy z gumką (sztuk 400)
10.Ustnik wielorazowy dziecięcy (sztuk 2)
11. Zawór woda-powietrze MH-438 (sztuk 3)
12. Zawór ssania MH-443 (sztuk 3)
13. Zawór biopsyjny MB -358 (sztuk 50)
14. Zawór biopsyjny MAJ-419 (sztuk 3)
15. Zawór jednorazowy do bronchoskopu MAJ-209 (sztuk 40)
16. Zawór jednorazowy do bronchoskopu MAJ-210 (sztuk 40)
17. Uszczelka pod zakrywkę do butelki na wodę MAJ-901 ( sztuk 5 )
18. Butelka na wodę MAJ-901 z zakrywką i osłoną butelki ( sztuk 4 )
19. Pojemnik na wodę z nakrętką do pompy płuczącej OFP-1 ( sztuk 2 )
20. Dren do spłukiwania wielorazowy do pompy płuczącej OFP-1 ( sztuk 10 )
21. Filtr wielorazowy do pompy płuczącej OFP-1 ( sztuk 10 )
22. Przyłącze dodatkowe doprowadzenia wody MAJ-855 ( sztuk 6 )
23. Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopu -komplet do kanału i gniazd (sztuk2500)
24. Pojemnik na wodę do pompy OFP-2 MAJ-1603 (sztuk 3)
25. Pojemnik z szufladką (na polipy) mocowany do drenu ssaka(e-trap-polyp trap) (sztuk 20)
26. Przewód zasilający wodę do kanału dodatkowego ,jednorazowy MAJ-1608 (sztuk 300)
27. Pułapki na polipy jednorazowego użytku ( sztuk 250 )
28. Ustnik wielorazowy z uchwytami i gumka mocujacą dla dorosłych ( sztuk 5 )
29. Kleszcze wielorazowe do usuwania stentów przy zabiegach ECPW (szt 2)
30. Pętla nylonowa zaciskowa śr 30mm do zakładania na szypuły polipów jednorazowego użytku kompatybilna z narzędziem HX-20U-1 Endo-Loop ( sztuk 10 )
31. Żarówka halogenowa 15V 150 W do źródła światła wieży endoskopowej ( sztuk 10 )
32. Szczypce chwytające 5-ramienne z zaokrąglonymi końcówkami do usuwania polipów
dł 2300mm,wielorazowego użytku (sztuk 3)
33.Ręczny tester szczelności (A2377) do videoendoskopów OLYMPUS (szt 1)
34. Koszyk do usuwania złogów po prowadnicy (szt 5)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: przyrządy do endoskopii i endochirurgii1)Krótki opis
1. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych z nitinolu,rozszerzany na końcach o śr max14mm,kryty na całej dł silikonem,system aplikacji pozwalający na uwolnienie stentu do ok 90% długości i zamknięcia w celu korekty położenia. Znaczniki stentu widoczne pod RTG na obu końcach i na środku. Długość po rozprężeniu 60,80,100mm.długość cewnika wprowadzającego 180cm.(sztuk 40)
2. Stent samorozprężalny przełykowy z nitinolu,posiadający możliwość korekty położenia bezpośrednio po założeniu,znaczniki na obu końcach i po środku widoczne pod RTG. Długość stentu po rozprężeniu 85,110,135mm (sztuk 30)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: przyrządy do endoskopii i endochirurgii1)Krótki opis
1. Pętla diatermiczna jednorazowa, okrągła , obrotowa z rączką (sztuk 30)
2. Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu,z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia przed użyciem,dł. pozwalająca na użycie w gastro i kolonoskopie.(sztuk 150)
3. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL,rozmiary 20,24Fr z możliwością usunięcia zestawu bez konieczności wykonywania endoskopii.(sztuk 80)
4. Gastrostomia wymienna po trakcie już wykonanej,uszczelniająca się balonem,rozmiar od 18,24Fr( sztuk 20)
5. Prowadnica jednorazowa z dwiema końcówkami roboczymi o dł 5 i 10 cm, nitinolowym rdzeniem,odpornym na załamania,izolowana elektrycznie z markerami pomiaru odległości widocznymi w promieniach RTG,sr 0,035 ,dł450cm,dwukolorowa zapewniająca możliwość kontroli ruchu i położenia. (sztuk 40)
6. Koszyk jednorazowy trapezoidalny do usuwania złogów po prowadnicy z funkcją awaryjnej litotrypsji,współpracujący z prowadnikiem 0,035,wymiary 20mmx40mm 30mmx60mm
(sztuk 10)
7. Balon jednorazowy do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych przy zabiegach ECPW (sztuk 5)
8. Gotowy zestaw jednorazowy do protezowania dróg żółciowych z protezą typ AMSTERDAM fabrycznie zmontowany;zawiera cewnik prowadzący oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód i w tył,wspólpracujący z prowadnikiem
0,035.Wymiary;dł 7,10,12,15 sr 7, 8,5 10 Fr (sztuk 80)
9. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych całkowicie pokryty ,usuwalny dł 60,80mm
(sztuk 25)
10. Igły do ostrzykiwania z materiału zapewniające odporność na załamania,posiadające mechanizm blokujący położenie igły oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu,dł 230cm. (sztuk 200)
Balon jednorazowy do achalazji dł 10cm, śr 30,35,40 (szt4)
Inflator pneumatyczny do balonów do achalazji (szt1)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: przyrządy do endoskopii i endochirurgii1)Krótki opis
1. Prowadnica jednorazowa do zabiegów ECPW dwukolorowa przez co identyfikująca ruch,posiadająca skalę od 5-25cm,jak również systemMarkV co 5cm mówiący na jakiej głębokości się znajdujemy,koniec dł 5cm cieniodajny pokryty hydrofilnie,sr 0,025,0,035 dł 480cm(sztuk 250)
2. Stopniowe, jednorazowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typ COTTONA;sr 5, 7, 8,5, 10Fr dł 200cm,współpracujące z prowadnikiem 0,035(sztuk 50))
3. Prowadnica przełykowa dł 250cm ,miękki koniec ,znaczniki co 20 cm od dystalnego końca, wielorazowego użytku.(sztuk 2)
4.Hemospray do tamowania krwawień w górnym odc przewodu pokarmowego (szt 5)
5.Pętla jednorazowa pleciona do polipektomii,mini oval 1,5x3cm standard oval 2,5x5,5cm ,
hexagonal 3x4,5cm ,jumbo 3x6cm dł 240cm (szt 200)
6.Sfinkterotom jednorazowy trójkanałowy,cewnik 7 Fr temperowany do 5 Fr,na prowadniku
0,035mm,cięciwa 20,25,30mm (szt 150)
7.Tusz na bazie węgla do tatuażu polipów, 10 strzykawek po 5cm3. ( sztuk 3 )
8. Sfinkterotom igłowy jednorazowy trójkanałowy (szt 10)
9. Kleszczyki jednorazowego użytku gastroskopowe i kolonoskopowe ,pokrywane łyżeczki
z bolcem lub bez (szt 250)
10. Zestaw do opaskowania żylaków przełyku,w skład wchodzi:magazynek spustowy ze sznurkiem
122cm,nasadka Optivu z sześcioma gumkami ,przedostania przeźroczysta sygnalizująca
pozostanie ostatniej opaski ,nasadka w rozmiarze 8,6mm-9,2mm 9,5mm-11,5mm
9,5mm-13mm 11mm-14mm (szt 35)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: przyrządy do endoskopii i endochirurgii1)Krótki opis
1. Pętla do polipektomii, diatermiczna ,owalna ,dł 230cm,śr 25mm,35mm,wielorazowego użytku, autoklawowalna (sztuk 15)
2. Rączka do pętli kompatybilna z pętlami powyżej wymienionymi (sztuk 2)
3. Kleszcze biopsyjne wielorazowe bez bolca,łyżeczki owalne wydłużone do głębszych biopsji,dł 220cm , śr 2,3mm (sztuk 10)
4. Koszyk Dormia z nitinolu,heksagonalny, wielorazowy do zabiegów ECPW ,wymiary koszyka 20x40mm 30mmx60mm (sztuk25)
5. Ustnik jednorazowy z łacznikiem do tlenu (szt 10)
6. Ustniki wielorazowe z gumką (sztuk 20)
7. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe wielorazowe dł.2200 lub 2300mm, łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igła do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
Kleszcze biopsyjne gastroskopowe wielorazowe dł. 1550 lub 1600mm łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igłą do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł.2300 mm o przekroju owalnym
obrotowa o średnicy 25 mm (sztuk 1 )
Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł. 2300 mm o przekroju owalnym
Obrotowa o średnicy 30mm lub 35 mm ( sztuk 1 )
Szczypce chwytające 5-ramienne z zaokrąglonymi końcówkami do usuwania polipów
dł. 2300 mm wielorazowego użytku (sztuk 3 )
Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona dla dorosłych i dla dzieci o pow 70cm kw
wym 122 mm x 120 mm, podłoże z elastycznej pianki wodoodpornej powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Powierzchnia pianki pokryta klejem
absorbującym wilgoć.Klej i hydrożel przyjazny dla skóry-biokompatybilny z normą
EN ISO 10993. Elektroda dzielona po obwodzie.Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący
równomierny rozkład prądu.Skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu ( sztuk 100 )
Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej dł 4,5 m do diatermi EMED ( sztuk 1 )
14. Elektroda neutralna silikonowa z kablem o dł 4 m do diatermii EMED ES 350 ARGON o wymiarach 26x16cm ( sztuk 2 )
15.Elastyczna sonda argonowa do GIT dł 2,2 m śr. 2,3 mm ( sztuk 2 )
16.Płytka neutralna do diatermii ERBE VIO 300D (szt 2)
17. Sonda argonowa wielorazowa APC 2 (kompatybilna z diatermia ERBE) szt 5
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: 61)Krótki opis
1. Zawór woda-powietrze (OF-B188)do videoendoskopów Pentax serii90i (szt 3)
2 . Zawór ssania (OF-B120) do videoendoskopów Pentax serii 90i (szt 3)
3. Zawór biopsyjny (OF-B190) do videoendoskopów Pentax serii 90i (szt 40)
Butelka na wodę (OS-H4) z pokrywką i wężykiem doprowadzającym do procesora Pentax
EPK –i5000 (szt 2)
Wężyk do przepłukiwania water jet (OF-B113) do videoendoskopów Pentax serii90i
(szt 4)
Nasadka (OF-B118) łącznika układu wyrzutowego strumienia wody (układu water jet)
do videoendoskopów Pentax serii90i (szt 3)
Łącznik pośredni (OE-C12) układu wyrzutowego strumienia wody (układu water jet)
do videoendoskopów Pentax serii 90i (szt 3)
4. Zestaw zaworów zwrotnych (OE-C15) do układu wyrzutowego strumienia wody(układu water jet) videoendoskopów Pentax serii 90i (szt 10)
5. Ręczny tester szczelności (SHA –P5) do videoendoskopów Pentax serii 90i (szt1)
Adapter do czyszczenia kanału powietrza/woda/odsysania (OF-B153) do videoendoskopów
Pentax serii 90i (szt 3)
11 .Adapter do czyszczenia kanału powietrze/woda (OF-G17) do videoendoskopów Pentax
Serii 90i (szt3)
12 .Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów endoskopów Pentax serii 90i,o dł
2100mm z potrójnym włosiem na odcinku końcowym szczotki ,śr włosia 6mm z
końcówką dystalną zakończoną kulistym elementem chwytnym (szt 2500)
13.Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów dwustronna
z jednej strony włosie śr 12mm,z drugiej o śr 5 mm, kompatybilna z endoskopami Pentax
. serii90i (szt 2500)
14.Olej silikonowy do konserwacji uszczelek zaworów (szt 2)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 11 850 PLN:
Zakres
wadium
1.
1 600,00
2.
1 900,00
3.
2 900,00
4.
2 500,00
5.
450,00
6.
2 500,00
11 850,00
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:III.1.4)Inne szczególne warunkiIII.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
13) Oświadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami .
14) Zakres 1-6 Folder (ulotka)w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu
15) Instrukcję użytkowania zgodną z dokumentem rejestracyjnym dot. Zakresów 1-6
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 11) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4 a.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
10) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2 a, b,c SIWZ – zał. Nr 5
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( załącznik Nr 3 do SiWZ ).
2.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: wykazać że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał:
a) 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto – dot.: zakresu 1,2,3,4 i 6 Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
b) 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł. brutto –dot. Zakresu 5 .
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczące określonego zawoduIII.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
5
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.3.2014 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto
64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.3.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.3.2014 - 11:30

Miejscowość: w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Sala konferencyjna Nr 42


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkoweVI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołańVI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-01-22 (0140122111309-spec 5.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111319-form zal nr 1 .doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111327-umowa zal 6.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111331-zakres 1.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111335-zakres 2.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111341-zakres 3.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111345-zakres 4.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111349-zakres 5.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111355-zakres 6.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111400-zal nr 2 wzor.xls)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111445-zal nr 3 i 4.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111450-zalacznik nr 5.doc)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111454-załacznik nr 2 do qp - 023e.odt)
Zał±cznik - 2014-01-22 (0140122111502-załacznik nr 3 do umowy.odt)
Zał±cznik - 2014-02-25 (0140225142723-zakres 1 modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-02-25 (0140225142741-zakres 3 modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-02-25 (0140225142755-zakres 3a.odt)
Zał±cznik - 2014-02-25 (0140225142809-zakres 5 modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-02-25 (0140225142819-zakres 5a.odt)
Zał±cznik - 2014-02-25 (0140225142834-zakres 5b.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-02-14
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 14.02.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/05/MJ/751/2014
Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 05/2014W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres nr 2
Czy Zamawiaj±cy w pozycji 1 Zakresu 2 dopu¶ci złożenie oferty na stent samorozprężalny do dróg żółciowych, kryty silikonem na całej długo¶ci, w czę¶ci ¶rodkowej i nie pokrywany, system aplikacji pozwalaj±cy na uwolnienie stentu do około 50 % długo¶ci i zamknięcia w celu korekty położenia stentu, długo¶ć cewnika wprowadzaj±cego 175 cm, pozostałe parametry jak w opisie.

OdpowiedĽ: Nie dopuszcza ze względu na słabo widoczny znacznik dystalnego kielicha stentu, co powoduje trudno¶ci z prawidłowym umieszczeniem stentu.
Ponadto nie dopuszcza ze względu na mniejsz± możliwo¶ć korekty położenia stentu, w zwi±zku z systemem aplikacji pozwalaj±cym na uwolnienie stentu tylko do ok. 50% długo¶ci i ponownym zamknięciem w celu korekty położenia.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-14

Pytanie:dodano: 2014-02-24
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 21.02.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/05/MJ/ 842 /2014

Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 05/2014

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.02.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 2 w pozycji nr 1 dopu¶ci zaoferowanie samorozprężalnego stentu nitinolowego do dróg żółciowych o ¶rednicach 8 i 10 mm i długo¶ciach 40, 50, 60, 80 i 100 mm, w wersji pokrywanej i niepokrywanej silikonem, wykonanej w technologii plecionego drutu (o pojedynczej i podwójne gęsto¶ci oczek), długo¶ć introduktora 180 cm, ze złotymi markerami na obu stronach stentu i na ¶rodku, widocznymi w RTG, z systemem aplikacji umożliwiaj±cym precyzyjne uwalnianie stentu z ograniczonym zakresem ponownego wsunięcia do koszulki?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza ze względu na brak szczegółowych informacji na temat zakresu możliwo¶ci uwalniania stentu i ponownego zamknięcia w celu korekty położenia.

2. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 2 w pozycji nr 2 dopu¶ci zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przełyku, w wersji niepokrywanej i pokrywanej (silikonem, silikonem i e-PTFE w zależno¶ci od wersji), z 8 cieniodajnymi, złotymi znacznikami na końcach i na ¶rodku stentu (3 + 2 + 3), „lassami” na obu końcach stentu (dostępna wersja z zastawk± antyrefluksyjn± i jednym lassem), posiadaj±ce kołnierze antymigracyjne na końcu dystalnym i proksymalnym (kołnierz posiada dwie ¶rednice: mniejsz± i większ±), długo¶ci stentu: 90, 110, 130, 150 , 170 mm, ¶rednice stentów dla trzonu stentu: 16, 18 i 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnymi : od 20 do 28 mm, z zestawem wprowadzaj±cym, umożliwiaj±cym precyzyjne uwalnianie stentu z możliwo¶ci± korekty położenia bezpo¶rednio po założeniu?

OdpowiedĽ:Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Zgoda Zamawiaj±cego na nasze pytania umożliwi naszej firmie na przyst±pienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jako¶ci produkcji koreańskiej firmy S&G Biotech Inc., jak również Zamawiaj±cemu wybór oferty z większej ilo¶ci ofert, co z uwagi na ekonomiczne gospodarowanie ¶rodkami publicznymi będzie korzystne dla Zamawiaj±cego.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor ds Lecznictwa Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-24

Sprostowanie:dodano: 2014-02-24
Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 05/2014

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 5/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:
1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu 3 i 5 i dodania Zakresu 3A ,5A i 5B Zamawiaj±cy zmienia modyfikuje zał±cznik nr 2A, wadium dla w/w Zakresów i poniższe terminy.
2. Wadium dla Zakresu 3 – 1220,00 zł., Zakresu 3 A – 1680,00 zł. ,
3. Wadium dla Zakresu 5 –227,00 zł., Zakresu 5A – 186,00 zł. , 5B – 37,00 zł
– wadium dla pozostałych zakresów pozostaje bez zmian.
- ponadto zamawiaj±cy zmienia ilo¶ci w zakresie nr 1 pkt 14
3. Termin składania ofert: 19.03.2014 godz. 10.00, otwarcie 11.30
4. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 17.05.2014 roku
5. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 17.05.2014 r.
6. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazw± i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 5/14. Nie otwierać przed dniem 19.03.2014 r. przed godzin± 10.00”
7.Zamawiaj±cy modyfikuje Rozdział V SIWZ pkt 2.2
posiadaj± niezbędn± wiedzę i do¶wiadczenie. W szczególno¶ci Wykonawca musi spełniać następuj±ce warunki: wykazać że w przeci±gu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy- w tym okresie wykonał:
a) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto warunek dotyczy każdego zakresu z osobna – dot.: zakresu 1,2,3,4 i 6 Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia to warto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
b) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 20 000,00 zł. brutto warunek dotyczy każdego zakresu z osobna – dot. Zakresu 5 ; 5A .
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia to warto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

c) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 3 000,00 zł. brutto warunek dotyczy każdego zakresu z osobna – dot. Zakresu 5 B .
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia to warto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia to warto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiaj±cy zmodyfikował Rozdział V SIWZ pkt 2.2 i ust 4 pkt 10 oraz zał±cznik nr 2A: zakres 1, zakres 3 zakres 5
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Zał±czniki:- Zał±cznik Nr 2A
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-24

Pytanie:dodano: 2014-02-25
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 21.02.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/05/MJ/ 883 /2014

Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 05/2014

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.02.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zadanie 1 Zakres 1 Pozycja 2 Czy zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie dostępnych obecnie opasek o ¶rednicy 12mm kompatybilnych z narzędziem typu HX-21L-1?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Zakres 1 Pozycja 25 Prosimy o możliwo¶ć zaoferowania pułapek na polipy 4 komorowych pakowanych po 12 szt ł±cznie 24 szt. lub przypadku braku zgody na wył±czenie pozycji do osobnego pakietu?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

3. Zakres 1 Pozycja 28 Prosimy o możliwo¶ć zaoferowania ustnika bez gumki mocuj±cej lub w przypadku braku zgody na wył±czenie pozycji do osobnego pakietu?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza zaoferowanie ustnika bez gumki.

4. Zakres 1 (oraz formularz oferty pkt. VII, projekt umowy par. 6 ust. 1) Z uwagi na elementy wyposażenia i czę¶ci zamienne do sprzętu prosimy o możliwo¶ć zaoferowania elementów nie posiadaj±cych certyfikatu sprzętu medycznego. (dot. zakresu 1 poz. 17,19,20,21,24,31)
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie wymaga w tych pozycjach certyfikatu sprzętu medycznego.

5. zakres 1 poz. 14
Z uwagi na sposób pakowania zaworów po 10 szt. prosimy o dopuszczenie tej minimalnej ilo¶ci w miejsce wymaganych 3 szt.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 2A. Zawór biopsyjny MAJ -419 – 30 SZT.

6. Zakres 2 Pozycja 1 prosimy o dopuszczenie protez spełniaj±cej wymagania siwz o ¶rednicy kołnierzy 13,5mm; aplikator o długo¶ci 180cm i ¶rednicy 10,2 Fr (3,4mm). Dodatkowo proteza posiada 12 złotych znaczników: po 4 znaczniki na obu końcach(kołnierzach) i 4 znaczniki w czę¶ci ¶rodkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; możliwo¶ć czę¶ciowego uwolnienia i złożenia stentu - dodatkowo posiada podwójny system kontroli punktu uwolnienia; znacznik radiologiczny i graficzny endoskopowy na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu

OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza ze względu na brak szczegółowych informacji na temat zakresu możliwo¶ci uwalniania protezy i ponownego zamknięcia w celu korekty położenia.


7. Zakres 2 Pozycja 2 prosimy o dopuszczenie protez spełniaj±cych wymagania siwz o długo¶ciach 80, 110, 140, 170mm dodatkowo wersja z asymetrycznymi kołnierzami dla lepszej fiksacji o długo¶ciach 60, 90, 110mm
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

8. Zakres 3 Prosimy o wył±czenie pozycji 1,5,7,9,10,11,12 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty

OdpowiedĽ:Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zakres 3 i wydziela wskazane pozycje do zakresu 3A.

9. Zakres 3 Pozycja 1 prosimy o dopuszczenie pętli jednorazowych owalnych o ¶rednicach do wyboru
10, 15, 25mm dł 2300mm

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem posiadania funkcji rotacji.
10. Zakres 3 Pozycja 5 prosimy o dopuszczenie prowadnic ¶rednica 0,025" lub 0,035' długo¶ć robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłok± hydrofiln± o długo¶ci 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długo¶ciach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenie¶ć moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


11. Zakres 3 Pozycja 8 prosimy o dopuszczenie jednorazowych zestawów do protezowania - proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA (materiał cienko¶cienny o zwiększonej żywotno¶ci); ¶rednica protez 7; 8,5; 10; 12Fr, długo¶ć protezy 50, 70, 90, 120, 150mm; długo¶ć narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadz±cym; doskonała widoczno¶ć we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczno¶ci w endoskopowym polu widzenia, minimalna ¶rednica kanału roboczego 2,8 - 4,2mm; maksymalna ¶rednica prowadnicy 0,035'; 1 sztuka w opakowaniu

OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza ze względu na brak możliwo¶ci korekty położenia protezy.

12. Zakres 3 Pozycja 9 prosimy o dopuszczenie protez spełniaj±cej wymagania siwz o ¶rednicy kołnierzy 13,5mm; aplikator o długo¶ci 180cm i ¶rednicy 10,2 Fr (3,4mm). Dodatkowo proteza posiada 12 złotych znaczników: po 4 znaczniki na obu końcach(kołnierzach) i 4 znaczniki w czę¶ci ¶rodkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; możliwo¶ć czę¶ciowego uwolnienia i złożenia stentu - dodatkowo posiada podwójny system kontroli punktu uwolnienia; znacznik radiologiczny i graficzny endoskopowy na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu

OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza ze względu na brak informacji na temat długo¶ci stentów.

13. Zakres 5 Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,3,7,8,9,10 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zakres 5 i wydziela wskazane pozycje do zakresu 5A.

14. Zakres 5 Pozycja 1 prosimy o dopuszczenie pętli spełniaj±cych wymagania siwz o ¶rednicy 30 lub 48, 50mm

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza pętle tylko o ¶rednicy 30 mm.

15. Zakres 5 Pozycja 3 prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych kolonoskopowych (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu owalne z okienkiem - wydłużone łyżeczki do pobierania większych objęto¶ci typu z±b szczura; długo¶ć narzędzia 230 cm, minimalna ¶rednica kanału roboczego 2,8 mm

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dotyczy projektu umowy

16. dot. projektu umowy § 4 ust. 1 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5% gdyż kary umowne w wysoko¶ci 1% s± niewspółmiernie wysokie
i nie przystaj± do ogólnie obowi±zuj±cych wysoko¶ci kar umownych?

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

17. dot. projektu umowy § 4 ust. 6 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 0,5% gdyż kary umowne w wysoko¶ci 1%
s± niewspółmiernie wysokie i nie przystaj± do ogólnie obowi±zuj±cych wysoko¶ci kar umownych?

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Dotyczy SIWZ

18. Z uwagi na duż± ilo¶ć pozycji oraz obszerno¶ć instrukcji obsługi, a także w zwi±zku z faktem, że Zamawiaj±cy ż±da doł±czenia do oferty folderu (ulotki) w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (opis produktu zawieraj±cy jego dane techniczne), czy Zamawiaj±cy zrezygnuje z wymogu doł±czenia do oferty instrukcji użytkowania w zamian za o¶wiadczenie, że każdy oferowany produkt posiada instrukcję obsługi w języku polskim i będzie ona dostarczona z dostaw± sprzętu?
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o możliwo¶ć doł±czenia instrukcji na płycie CD.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza dostarczenie instrukcji na płycie CD.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu dokumentacji należy posłużyć się zmodyfikowanymi zał±cznikami.


Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS Lecznictwa

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 21.02.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/05/MJ/883/2014
Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 05/2014W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.02.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę istniej±cego zapisu na następuj±cy:
„W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przysługuj± wobec Zamawiaj±cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% warto¶ci całego zamówienia.”

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy z należyt± staranno¶ci± okre¶lił ilo¶ci roczne.

Pytanie 2
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę istniej±cego zapisu na następuj±cy:
„W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowi±zany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie póĽniej niż do 7 dni roboczych, licz±c od daty uznania reklamacji.”

OdpowiedĽ:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Dotyczy warunków umowy § 3
Prosimy o dodanie następuj±cego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatno¶ciach (należno¶ci wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatno¶ci/ wymagalno¶ci wskazanego na fakturze.”

OdpowiedĽ:Nie, zapisy pozostaj± bez zmian.

Pytanie 4
Dotyczy zapisów umowy § 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dodanie następuj±cego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatno¶ciach (należno¶ci wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatno¶ci (wymagalno¶ci) wskazanego
na fakturze.”

OdpowiedĽ:Nie, zapisy pozostaj± bez zmian.

Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1 i 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie wysoko¶ci kar umownych z 1% na 0,5%?

OdpowiedĽ:Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 6
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej z 10% na 5%?

OdpowiedĽ:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę istniej±cego zapisu na następuj±cy:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelno¶ci wynikaj±cych z umowy bez zgody Zamawiaj±cego, pod rygorem nieważno¶ci, wyrażonej w formie pisemnej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy nie może bezpodstawnie odmówić zgody.

Pytanie 8
Dotyczy Zał±cznika nr 2A – zakres nr 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w ramach zakresu nr 2,
w poz. 1:
stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, pokryty silikonem od wewn±trz i od zewn±trz. Dł. stentów: 40mm, 60mm, 80mm, 100mm. ¦r. 10mm. Możliwo¶ć wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania czę¶ciowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Nieskracaj±cy się w czę¶ci proksymalnej. Posiadaj±cy markery RTG na obu końcach. W zestawie do aplikacji o dł. 180cm, ¶r. 9Fr, współpracuj±cym z prowadnikiem 0,035”,

OdpowiedĽ: Nie, dopuszcza ze względu na brak szczegółowych danych dotycz±cych możliwo¶ci uwolnienia stentu i ponownego zamknięcia w celu korekty położenia.

a w poz. 2:stent samorozprężalny przełykowy: nitinolowy, pokrywany silikonem od wewn±trz i od zewn±trz, kołnierz niepokrywany, w zestawie do aplikacji o dł. 80cm, ¶r. 24Fr. Możliwo¶ć wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania czę¶ciowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach czę¶ci pokrytej. Długo¶ć kołnierza 15mm. Na końcu kołnierzy nici do repozycjonowania. Dł. stentów: 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, ¶r. 20mm, 24mm (kołnierz odpowiednio 24mm, 28mm). Współpracuj±cy z prowadnikiem 0,035”?

OdpowiedĽ: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS Lecznictwa

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.02.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/05/MJ/ 883 /2014
Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 05/2014


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.02.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie do zakresu 3 poz 10
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci igły do ostrzykiwania o długo¶i 240cm, pozostałe parametry zgodne z przedmiotem zamówienia?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie do zakresu 3 poz 9
Prosimy Zamawiaj±cego o okre¶lenie  minimalnego wymaganego czasu na jaki można zaimplantować samorozprężalny stent w zwężeniu łagodnym i w jakich dokumentach producent musi okre¶lić zasady implantacji i czas na jaki stent może być implantowany?

OdpowiedĽ: Minimalny wymagany czas to 6 miesięcy, zasady implantacji musi okre¶lać instrukcja obsługi, czas na jaki stent może być implantowany to 12 miesięcy od implantacji.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS Lecznictwa

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.02.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/05/MJ/ 883 /2014
Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 05/2014W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.02.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zwracamy się z pro¶b± o wydzielenie z zakresu nr 5 pozycji 12,13,14,15 i stworzenie osobnego pakietu składaj±cego się z tych pozycji.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zakres 5 i wydziela wskazane pozycje do zakresu 5B.

Punkt 12. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania jednorazow± dzielon± elektrodę neutraln± bez kabla dla dorosłych i dzieci: długo¶ć elektrody 122 mm, szeroko¶ć elektrody 176 mm.; dzielona powierzchnia przewodz±ca 110 cm2; podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki; pier¶cień bezpieczeństwa gwarantuj±cy równomierny rozkład pr±du, powierzchnia przewodz±ca pokryta hydrożelem absorbuj±cym wilgoć, hydrożel przyjazny dla skóry-biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, elektroda dzielona na dwie czę¶ci; do kabli przył±czeniowych-klips 25 mm, skrzydełka zapobiegaj±ce przypadkowemu odklejeniu?
OdpowiedĽ: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

Punkt 13. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. 5m do diatermii EMED?
OdpowiedĽ: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

Punkt 14. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania elektrodę neutraln± silikonow± o wymiarach 30 x 17 cm z kablem o długo¶ci 4m do diatermii EMED ES 350 argon?
OdpowiedĽ: tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS LecznictwaOdpowiedĽ:dodano: 2014-02-25

Sprostowanie:dodano: 2014-02-26
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/11
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65726-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Przyrz±dy do endoskopii, endochirurgii
2014/S 040-065726
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: AnnaNowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.1.2014, 2014/S 15-022396)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33168000
Przyrz±dy do endoskopii, endochirurgii
Zamiast:
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 1:
Parametry wymagane Zał Nr 2 A
Zakres 1
1.Koszyk 8-ramienny, ¶r 20mm do usuwania złogów przy ECPW (szt 5)
2.Opaski zaciskowe nylonowe, jednorazowe ¶r 13mm do żylaków przełyku kompatybilne z
narzędziem HX- 21L-1 (sztuk 50)
3.Nasadki na końcówkę endoskopu (wielorazowe) proste stosowane przy ligacji żylaków przełyku ( sztuk 20)
4.Nożyczki wielorazowe endoskopowe dł230cm (sztuk 1)
5.Jednorazowe narzędzie do podwi±zywania polipów przed i po polipektomii,zapobiegaj±ce krwawieniom ,gotowe doużycia ze stałym uchwytem ENDO-LOOP (sztuk 50)
6. Papillotom trójkanałowy wielorazowy-oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy(0,035),końcówka zeznacznikami,cięciwa 20mm,nosek 3mm oraz 7mm
zwężany,dł 195cm,minimalna sr kanału roboczego 2,8mm. (sztuk 30)
7.Rękoje¶ć do papillotomów wielorazowego użytku. (sztuk 1)
8.Litotryptor jednorazowy z funkcj± rotacji, ¶r koszyka 30mm,całkowita dł 195cm z rękoje¶ci±. (sztuk10)
9. Ustnik jednorazowy z gumk± (sztuk 400)
10.Ustnik wielorazowy dziecięcy (sztuk 2)
11. Zawór woda-powietrze MH-438 (sztuk 3)
12. Zawór ssania MH-443 (sztuk 3)
13. Zawór biopsyjny MB -358 (sztuk 50)
14. Zawór biopsyjny MAJ-419 (sztuk 3)
15. Zawór jednorazowy do bronchoskopu MAJ-209 (sztuk 40)
16. Zawór jednorazowy do bronchoskopu MAJ-210 (sztuk 40)
17. Uszczelka pod zakrywkę do butelki na wodę MAJ-901 ( sztuk 5 )
18. Butelka na wodę MAJ-901 z zakrywk± i osłon± butelki ( sztuk 4 )
19. Pojemnik na wodę z nakrętk± do pompy płucz±cej OFP-1 ( sztuk 2 )
20. Dren do spłukiwania wielorazowy do pompy płucz±cej OFP-1 ( sztuk 10 )
21. Filtr wielorazowy do pompy płucz±cej OFP-1 ( sztuk 10 )
22. Przył±cze dodatkowe doprowadzenia wody MAJ-855 ( sztuk 6 )
23. Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopu -komplet do kanału i gniazd (sztuk2500)
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/11
24. Pojemnik na wodę do pompy OFP-2 MAJ-1603 (sztuk 3)
25. Pojemnik z szufladk± (na polipy) mocowany do drenu ssaka(e-trap-polyp trap) (sztuk 20)
26. Przewód zasilaj±cy wodę do kanału dodatkowego ,jednorazowy MAJ-1608 (sztuk 300)
27. Pułapki na polipy jednorazowego użytku ( sztuk 250 )
28. Ustnik wielorazowy z uchwytami i gumka mocujac± dla dorosłych ( sztuk 5 )
29. Kleszcze wielorazowe do usuwania stentów przy zabiegach ECPW (szt 2)
30. Pętla nylonowa zaciskowa ¶r 30mm do zakładania na szypuły polipów jednorazowego użytku kompatybilna znarzędziem HX-20U-1 Endo-Loop ( sztuk 10 )
31. Żarówka halogenowa 15V 150 W do Ľródła ¶wiatła wieży endoskopowej ( sztuk 10 )
32. Szczypce chwytaj±ce 5-ramienne z zaokr±glonymi końcówkami do usuwania polipów
dł 2300mm,wielorazowego użytku (sztuk 3)
33.Ręczny tester szczelno¶ci (A2377) do videoendoskopów OLYMPUS (szt 1)
34. Koszyk do usuwania złogów po prowadnicy (szt 5)
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-34
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 3:
Parametry wymagane
Zał Nr 2A
Zakres 3
1. Pętla diatermiczna jednorazowa, okr±gła , obrotowa z r±czk± (sztuk 30)
2. Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu,z możliwo¶ci± kilkukrotnegootwarcia i zamknięcia przed użyciem,dł. pozwalaj±ca na użycie w gastro i kolonoskopie.(sztuk 150)
3. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL,rozmiary 20,24Fr z możliwo¶ci± usunięcia zestawubez konieczno¶ci wykonywania endoskopii.(sztuk 80)
4. Gastrostomia wymienna po trakcie już wykonanej,uszczelniaj±ca się balonem,rozmiar od 18,24Fr( sztuk 20)
5. Prowadnica jednorazowa z dwiema końcówkami roboczymi o dł 5 i 10 cm, nitinolowym rdzeniem,odpornymna załamania,izolowana elektrycznie z markerami pomiaru odległo¶ci widocznymi w promieniach RTG,sr0,035 ,dł450cm,dwukolorowa zapewniaj±ca możliwo¶ć kontroli ruchu i położenia. (sztuk 40)
6. Koszyk jednorazowy trapezoidalny do usuwania złogów po prowadnicy z funkcj± awaryjnej litotrypsji,współpracuj±cy zprowadnikiem 0,035,wymiary 20mmx40mm 30mmx60mm
(sztuk 10)
7. Balon jednorazowy do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych przy zabiegach ECPW (sztuk 5)
8. Gotowy zestaw jednorazowy do protezowania dróg żółciowych z protez± typ AMSTERDAM fabryczniezmontowany;zawiera cewnik prowadz±cy oraz protezę zamocowan± w sposób umożliwiaj±cy korektę jej położeniazarówno w przód i w tył,wspólpracuj±cy z prowadnikiem
0,035.Wymiary;dł 7,10,12,15 sr 7, 8,5 10 Fr (sztuk 80)
9. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych całkowicie pokryty ,usuwalny dł 60,80mm
(sztuk 25)
10. Igły do ostrzykiwania z materiału zapewniaj±ce odporno¶ć na załamania,posiadaj±ce mechanizm blokuj±cy położenieigły oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu,dł 230cm. (sztuk 200)
Balon jednorazowy do achalazji dł 10cm, ¶r 30,35,40 (szt4)
Inflator pneumatyczny do balonów do achalazji (szt1)
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-12
......................................... ................................................
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
3/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/11
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 3:
Parametry wymagane
Zał Nr 2A
Zakres 3
1. Pętla diatermiczna jednorazowa, okr±gła , obrotowa z r±czk± (sztuk 30)
2. Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu,z możliwo¶ci± kilkukrotnegootwarcia i zamknięcia przed użyciem,dł. pozwalaj±ca na użycie w gastro i kolonoskopie.(sztuk 150)
3. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL,rozmiary 20,24Fr z możliwo¶ci± usunięcia zestawubez konieczno¶ci wykonywania endoskopii.(sztuk 80)
4. Gastrostomia wymienna po trakcie już wykonanej,uszczelniaj±ca się balonem,rozmiar od 18,24Fr( sztuk 20)
5. Prowadnica jednorazowa z dwiema końcówkami roboczymi o dł 5 i 10 cm, nitinolowym rdzeniem,odpornymna załamania,izolowana elektrycznie z markerami pomiaru odległo¶ci widocznymi w promieniach RTG,sr0,035 ,dł450cm,dwukolorowa zapewniaj±ca możliwo¶ć kontroli ruchu i położenia. (sztuk 40)
6. Koszyk jednorazowy trapezoidalny do usuwania złogów po prowadnicy z funkcj± awaryjnej litotrypsji,współpracuj±cy zprowadnikiem 0,035,wymiary 20mmx40mm 30mmx60mm
(sztuk 10)
7. Balon jednorazowy do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych przy zabiegach ECPW (sztuk 5)
8. Gotowy zestaw jednorazowy do protezowania dróg żółciowych z protez± typ AMSTERDAM fabryczniezmontowany;zawiera cewnik prowadz±cy oraz protezę zamocowan± w sposób umożliwiaj±cy korektę jej położeniazarówno w przód i w tył,wspólpracuj±cy z prowadnikiem
0,035.Wymiary;dł 7,10,12,15 sr 7, 8,5 10 Fr (sztuk 80)
9. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych całkowicie pokryty ,usuwalny dł 60,80mm
(sztuk 25)
10. Igły do ostrzykiwania z materiału zapewniaj±ce odporno¶ć na załamania,posiadaj±ce mechanizm blokuj±cy położenieigły oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu,dł 230cm. (sztuk 200)
11.Balon jednorazowy do achalazji dł 10cm, ¶r 30,35,40 (szt4)
12.Inflator pneumatyczny do balonów do achalazji (szt1)
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-12
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 5:
Parametry wymagane
Zał Nr 2A
Zakres 5
1. Pętla do polipektomii, diatermiczna ,owalna ,dł 230cm,¶r 25mm,35mm,wielorazowego użytku, autoklawowalna (sztuk15)
2. R±czka do pętli kompatybilna z pętlami powyżej wymienionymi (sztuk 2)
3. Kleszcze biopsyjne wielorazowe bez bolca,łyżeczki owalne wydłużone do głębszych biopsji,dł 220cm , ¶r 2,3mm (sztuk10)
4. Koszyk Dormia z nitinolu,heksagonalny, wielorazowy do zabiegów ECPW ,wymiary koszyka 20x40mm 30mmx60mm(sztuk25)
5. Ustnik jednorazowy z łacznikiem do tlenu (szt 10)
6. Ustniki wielorazowe z gumk± (sztuk 20)
7. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe wielorazowe dł.2200 lub 2300mm, łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igła do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
8Kleszcze biopsyjne gastroskopowe wielorazowe dł. 1550 lub 1600mm łyżeczki wydłużone
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
4/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/11
owalne z okienkiem i igł± do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
9Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł.2300 mm o przekroju owalnym
obrotowa o ¶rednicy 25 mm (sztuk 1 )
10Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł. 2300 mm o przekroju owalnym
Obrotowa o ¶rednicy 30mm lub 35 mm ( sztuk 1 )
11Szczypce chwytaj±ce 5-ramienne z zaokr±glonymi końcówkami do usuwania polipów
dł. 2300 mm wielorazowego użytku (sztuk 3 )
12Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona dla dorosłych i dla dzieci o pow 70cm kw
wym 122 mm x 120 mm, podłoże z elastycznej pianki wodoodpornej powierzchnia przewodz±ca pokryta hydrożelemabsorbuj±cym wilgoć. Powierzchnia pianki pokryta klejem
absorbuj±cym wilgoć.Klej i hydrożel przyjazny dla skóry-biokompatybilny z norm±
EN ISO 10993. Elektroda dzielona po obwodzie.Pier¶cień bezpieczeństwa gwarantuj±cy
równomierny rozkład pr±du.Skrzydełka zapobiegaj±ce przypadkowemu odklejeniu ( sztuk 100 )
13Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej dł 4,5 m do diatermi EMED ( sztuk 1 )
14. Elektroda neutralna silikonowa z kablem o dł 4 m do diatermii EMED ES 350 ARGON o wymiarach 26x16cm ( sztuk2 )
15.Elastyczna sonda argonowa do GIT dł 2,2 m ¶r. 2,3 mm ( sztuk 2 )
16.Płytka neutralna do diatermii ERBE VIO 300D (szt 2)
17. Sonda argonowa wielorazowa APC 2 (kompatybilna z diatermia ERBE) szt 5
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-17
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 5:
Parametry wymagane
Zał Nr 2A
Zakres 5
1. Pętla do polipektomii, diatermiczna ,owalna ,dł 230cm,¶r 25mm,35mm,wielorazowego użytku, autoklawowalna (sztuk15)
2. R±czka do pętli kompatybilna z pętlami powyżej wymienionymi (sztuk 2)
3. Kleszcze biopsyjne wielorazowe bez bolca,łyżeczki owalne wydłużone do głębszych biopsji,dł 220cm , ¶r 2,3mm (sztuk10)
4. Koszyk Dormia z nitinolu,heksagonalny, wielorazowy do zabiegów ECPW ,wymiary koszyka 20x40mm 30mmx60mm(sztuk25)
5. Ustnik jednorazowy z łacznikiem do tlenu (szt 10)
6. Ustniki wielorazowe z gumk± (sztuk 20)
7. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe wielorazowe dł.2200 lub 2300mm, łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igła do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
8Kleszcze biopsyjne gastroskopowe wielorazowe dł. 1550 lub 1600mm łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igł± do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
9Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł.2300 mm o przekroju owalnym
obrotowa o ¶rednicy 25 mm (sztuk 1 )
10Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł. 2300 mm o przekroju owalnym
Obrotowa o ¶rednicy 30mm lub 35 mm ( sztuk 1 )
11Szczypce chwytaj±ce 5-ramienne z zaokr±glonymi końcówkami do usuwania polipów
dł. 2300 mm wielorazowego użytku (sztuk 3 )
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
5/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/11
12Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona dla dorosłych i dla dzieci o pow 70cm kw
wym 122 mm x 120 mm, podłoże z elastycznej pianki wodoodpornej powierzchnia przewodz±ca pokryta hydrożelemabsorbuj±cym wilgoć. Powierzchnia pianki pokryta klejem
absorbuj±cym wilgoć.Klej i hydrożel przyjazny dla skóry-biokompatybilny z norm±
EN ISO 10993. Elektroda dzielona po obwodzie.Pier¶cień bezpieczeństwa gwarantuj±cy
równomierny rozkład pr±du.Skrzydełka zapobiegaj±ce przypadkowemu odklejeniu ( sztuk 100 )
13Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej dł 4,5 m do diatermi EMED ( sztuk 1 )
14. Elektroda neutralna silikonowa z kablem o dł 4 m do diatermii EMED ES 350 ARGON o wymiarach 26x16cm ( sztuk2 )
15.Elastyczna sonda argonowa do GIT dł 2,2 m ¶r. 2,3 mm ( sztuk 2 )
16.Płytka neutralna do diatermii ERBE VIO 300D (szt 2)
17. Sonda argonowa wielorazowa APC 2 (kompatybilna z diatermia ERBE) szt 5
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-17
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 5:
Parametry wymagane
Zał Nr 2A
Zakres 5
1. Pętla do polipektomii, diatermiczna ,owalna ,dł 230cm,¶r 25mm,35mm,wielorazowego użytku, autoklawowalna (sztuk15)
2. R±czka do pętli kompatybilna z pętlami powyżej wymienionymi (sztuk 2)
3. Kleszcze biopsyjne wielorazowe bez bolca,łyżeczki owalne wydłużone do głębszych biopsji,dł 220cm , ¶r 2,3mm (sztuk10)
4. Koszyk Dormia z nitinolu,heksagonalny, wielorazowy do zabiegów ECPW ,wymiary koszyka 20x40mm 30mmx60mm(sztuk25)
5. Ustnik jednorazowy z łacznikiem do tlenu (szt 10)
6. Ustniki wielorazowe z gumk± (sztuk 20)
7. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe wielorazowe dł.2200 lub 2300mm, łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igła do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
8Kleszcze biopsyjne gastroskopowe wielorazowe dł. 1550 lub 1600mm łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igł± do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
9Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł.2300 mm o przekroju owalnym
obrotowa o ¶rednicy 25 mm (sztuk 1 )
10Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł. 2300 mm o przekroju owalnym
Obrotowa o ¶rednicy 30mm lub 35 mm ( sztuk 1 )
11Szczypce chwytaj±ce 5-ramienne z zaokr±glonymi końcówkami do usuwania polipów
dł. 2300 mm wielorazowego użytku (sztuk 3 )
12Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona dla dorosłych i dla dzieci o pow 70cm kw
wym 122 mm x 120 mm, podłoże z elastycznej pianki wodoodpornej powierzchnia przewodz±ca pokryta hydrożelemabsorbuj±cym wilgoć. Powierzchnia pianki pokryta klejem
absorbuj±cym wilgoć.Klej i hydrożel przyjazny dla skóry-biokompatybilny z norm±
EN ISO 10993. Elektroda dzielona po obwodzie.Pier¶cień bezpieczeństwa gwarantuj±cy
równomierny rozkład pr±du.Skrzydełka zapobiegaj±ce przypadkowemu odklejeniu ( sztuk 100 )
13Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej dł 4,5 m do diatermi EMED ( sztuk 1 )
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
6/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/11
14. Elektroda neutralna silikonowa z kablem o dł 4 m do diatermii EMED ES 350 ARGON o wymiarach 26x16cm ( sztuk2 )
15.Elastyczna sonda argonowa do GIT dł 2,2 m ¶r. 2,3 mm ( sztuk 2 )
16.Płytka neutralna do diatermii ERBE VIO 300D (szt 2)
17. Sonda argonowa wielorazowa APC 2 (kompatybilna z diatermia ERBE) szt 5
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-17
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 11850 ,00zł :
ZAKRES
wadium
1.
1 600,00
2.
1 900,00
3.
2 900,00
4.
2 500,00
5.
450,00
6.
2 500,00
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
10) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech potwierdzaj±c± spełnienie warunku postawionego wpkt. 2.2 a, b,c SIWZ – zał. Nr 5
a) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto – dot.: zakresu 1,2,3,4 i 6 Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia to warto¶ć umowy. Dokonuj±c ocenyspełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostaw zrealizowanych w okresie trzech latprzed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanychgłównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, narzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ),oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
b) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 30 000,00 zł. brutto –dot. Zakresu 5 .
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia towarto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostawzrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanychgłównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
7/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/11
rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ),oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia towarto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostawzrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składaniawniosków dotycz±cych uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
06.03.2014 (09:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
06.03.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
06.03.2014 (11:30)
Powinno być:
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 1:
Parametry wymagane Zał Nr 2 A
Zakres 1
1.Koszyk 8-ramienny, ¶r 20mm do usuwania złogów przy ECPW (szt 5)
2.Opaski zaciskowe nylonowe, jednorazowe ¶r 13mm do żylaków przełyku kompatybilne z
narzędziem HX- 21L-1 (sztuk 50)
3.Nasadki na końcówkę endoskopu (wielorazowe) proste stosowane przy ligacji żylaków przełyku ( sztuk 20)
4.Nożyczki wielorazowe endoskopowe dł230cm (sztuk 1)
5.Jednorazowe narzędzie do podwi±zywania polipów przed i po polipektomii,zapobiegaj±ce krwawieniom ,gotowe doużycia ze stałym uchwytem ENDO-LOOP (sztuk 50)
6. Papillotom trójkanałowy wielorazowy-oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy(0,035),końcówka zeznacznikami,cięciwa 20mm,nosek 3mm oraz 7mm
zwężany,dł 195cm,minimalna sr kanału roboczego 2,8mm. (sztuk 30)
7.Rękoje¶ć do papillotomów wielorazowego użytku. (sztuk 1)
8.Litotryptor jednorazowy z funkcj± rotacji, ¶r koszyka 30mm,całkowita dł 195cm z rękoje¶ci±. (sztuk10)
9. Ustnik jednorazowy z gumk± (sztuk 400)
10.Ustnik wielorazowy dziecięcy (sztuk 2)
11. Zawór woda-powietrze MH-438 (sztuk 3)
12. Zawór ssania MH-443 (sztuk 3)
13. Zawór biopsyjny MB -358 (sztuk 50)
14. Zawór biopsyjny MAJ-419 (sztuk 30)
15. Zawór jednorazowy do bronchoskopu MAJ-209 (sztuk 40)
16. Zawór jednorazowy do bronchoskopu MAJ-210 (sztuk 40)
17. Uszczelka pod zakrywkę do butelki na wodę MAJ-901 ( sztuk 5 )
18. Butelka na wodę MAJ-901 z zakrywk± i osłon± butelki ( sztuk 4 )
19. Pojemnik na wodę z nakrętk± do pompy płucz±cej OFP-1 ( sztuk 2 )
20. Dren do spłukiwania wielorazowy do pompy płucz±cej OFP-1 ( sztuk 10 )
21. Filtr wielorazowy do pompy płucz±cej OFP-1 ( sztuk 10 )
22. Przył±cze dodatkowe doprowadzenia wody MAJ-855 ( sztuk 6 )
23. Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopu -komplet do kanału i gniazd (sztuk2500)
24. Pojemnik na wodę do pompy OFP-2 MAJ-1603 (sztuk 3)
25. Pojemnik z szufladk± (na polipy) mocowany do drenu ssaka(e-trap-polyp trap) (sztuk 20)
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
8/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/11
26. Przewód zasilaj±cy wodę do kanału dodatkowego ,jednorazowy MAJ-1608 (sztuk 300)
27. Pułapki na polipy jednorazowego użytku ( sztuk 250 )
28. Ustnik wielorazowy z uchwytami i gumka mocujac± dla dorosłych ( sztuk 5 )
29. Kleszcze wielorazowe do usuwania stentów przy zabiegach ECPW (szt 2)
30. Pętla nylonowa zaciskowa ¶r 30mm do zakładania na szypuły polipów jednorazowego użytku kompatybilna znarzędziem HX-20U-1 Endo-Loop ( sztuk 10 )
31. Żarówka halogenowa 15V 150 W do Ľródła ¶wiatła wieży endoskopowej ( sztuk 10 )
32. Szczypce chwytaj±ce 5-ramienne z zaokr±glonymi końcówkami do usuwania polipów
dł 2300mm,wielorazowego użytku (sztuk 3)
33.Ręczny tester szczelno¶ci (A2377) do videoendoskopów OLYMPUS (szt 1)
34. Koszyk do usuwania złogów po prowadnicy (szt 5)
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-34
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 3:
Parametry wymagane
modyfikacja Zał Nr 2A
Zakres 3
1) 2. Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu,z możliwo¶ci± kilkukrotnegootwarcia i zamknięcia przed użyciem,dł. pozwalaj±ca na użycie w gastro i kolonoskopie.(sztuk 150)
2) 3. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL,rozmiary 20,24Fr z możliwo¶ci± usunięciazestawu bez konieczno¶ci wykonywania endoskopii.(sztuk 80)
3) 4. Gastrostomia wymienna po trakcie już wykonanej,uszczelniaj±ca się balonem,rozmiar od 18,24Fr( sztuk 20)
4) 6. Koszyk jednorazowy trapezoidalny do usuwania złogów po prowadnicy z funkcj± awaryjnej litotrypsji,współpracuj±cyz prowadnikiem 0,035,wymiary 20mmx40mm 30mmx60mm(sztuk 10)
5) 8. Gotowy zestaw jednorazowy do protezowania dróg żółciowych z protez± typ AMSTERDAM fabryczniezmontowany;zawiera cewnik prowadz±cy oraz protezę zamocowan± w sposób umożliwiaj±cy korektę jej położeniazarówno w przód i w tył,wspólpracuj±cy z prowadnikiem 0,035.Wymiary;dł 7,10,12,15 sr 7, 8,5 10 Fr (sztuk 80)
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1- 5
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 3:
Parametry wymagane
modyfikacja Zał Nr 2A
Zakres 3A
1. (1) Pętla diatermiczna jednorazowa, okr±gła , obrotowa z r±czk± (sztuk 30)
2. (5) Prowadnica jednorazowa z dwiema końcówkami roboczymi o dł 5 i 10 cm, nitinolowym rdzeniem,odpornymna załamania,izolowana elektrycznie z markerami pomiaru odległo¶ci widocznymi w promieniach RTG,sr0,035 ,dł450cm,dwukolorowa zapewniaj±ca możliwo¶ć kontroli ruchu i położenia. (sztuk 40)
3.(7) Balon jednorazowy do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych przy zabiegach ECPW (sztuk 5)
4. (9) Stent samorozprężalny do dróg żółciowych całkowicie pokryty ,usuwalny dł 60,80mm
(sztuk 25)
5. (10) Igły do ostrzykiwania z materiału zapewniaj±ce odporno¶ć na załamania,posiadaj±ce mechanizm blokuj±cypołożenie igły oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu,dł 230cm. (sztuk 200)
6. (11) Balon jednorazowy do achalazji dł 10cm, ¶r 30,35,40 (szt4)
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
9/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/11
7. (12) Inflator pneumatyczny do balonów do achalazji (szt1)
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1- 7
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 5:
Parametry wymagane
modyfikacja Zał Nr 2A
Zakres 5
1.(4) Koszyk Dormia z nitinolu,heksagonalny, wielorazowy do zabiegów ECPW ,wymiary koszyka 20x40mm30mmx60mm (sztuk25)
2.(5) Ustnik jednorazowy z łacznikiem do tlenu (szt 10)
3.(6) Ustniki wielorazowe z gumk± (sztuk 20)
4.(11) Szczypce chwytaj±ce 5-ramienne z zaokr±glonymi końcówkami do usuwania polipów
dł. 2300 mm wielorazowego użytku (sztuk 3 )
5.(16) Płytka neutralna do diatermii ERBE VIO 300D (szt 2)
6.(17) Sonda argonowa wielorazowa APC 2 (kompatybilna z diatermia ERBE) szt 5
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-6
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 5:
Parametry wymagane
modyfikacja Zał Nr 2A
Zakres 5A
1.(1) Pętla do polipektomii, diatermiczna ,owalna ,dł 230cm,¶r 25mm,35mm,wielorazowego użytku, autoklawowalna(sztuk 15)
2(2) R±czka do pętli kompatybilna z pętlami powyżej wymienionymi (sztuk 2)
3(3) Kleszcze biopsyjne wielorazowe bez bolca,łyżeczki owalne wydłużone do głębszych biopsji,dł 220cm , ¶r 2,3mm(sztuk 10)
4(7) Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe wielorazowe dł.2200 lub 2300mm, łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igła do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
5(8) Kleszcze biopsyjne gastroskopowe wielorazowe dł. 1550 lub 1600mm łyżeczki wydłużone
owalne z okienkiem i igł± do głębszych biopsji ( sztuk 3 )
6(9) Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł.2300 mm o przekroju owalnym
obrotowa o ¶rednicy 25 mm (sztuk 1 )
7.(10) Pętla diatermiczna do polipektomii wielorazowego użytku dł. 2300 mm o przekroju owalnym
Obrotowa o ¶rednicy 30mm lub 35 mm ( sztuk 1 )
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1-7
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
Informacje o czę¶ciach zamówienia – Czę¶ć nr: 5:
Parametry wymagane
modyfikacja Zał Nr 2A
Zakres 5B
1.(12) Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona dla dorosłych i dla dzieci o pow 70cm kw
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
10/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/11
wym 122 mm x 120 mm, podłoże z elastycznej pianki wodoodpornej powierzchnia przewodz±ca pokryta hydrożelemabsorbuj±cym wilgoć. Powierzchnia pianki pokryta klejem
absorbuj±cym wilgoć.Klej i hydrożel przyjazny dla skóry-biokompatybilny z norm±
EN ISO 10993. Elektroda dzielona po obwodzie.Pier¶cień bezpieczeństwa gwarantuj±cy
równomierny rozkład pr±du.Skrzydełka zapobiegaj±ce przypadkowemu odklejeniu ( sztuk 100 )
2.(13)Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej dł 4,5 m do diatermi EMED ( sztuk 1 )
3.(14) Elektroda neutralna silikonowa z kablem o dł 4 m do diatermii EMED ES 350 ARGON o wymiarach 26x16cm( sztuk 2 )
4.(15) Elastyczna sonda argonowa do GIT dł 2,2 m ¶r. 2,3 mm ( sztuk 2 )
Potwierdzam spełnienie w/w parametrów poz. 1- 4
......................................... ................................................
/ miejscowo¶ć data / / piecz±tka i podpis /
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 11850 ,00zł :
ZAKRES
wadium
1.
1 600,00
2.
1 900,00
3.
1220
3A.
1680
4.
2 500,00
5.
227,00
5A.
186,00
5B.
37,00
6.
2 500,00
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
10) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech potwierdzaj±c± spełnienie warunku postawionego wpkt. 2.2 a, b,c SIWZ – zał. Nr 5
a) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto warunek dotyczy każdego zakresu z osobna –dot.: zakresu 1,2,3,4 i 6 Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ćzamówienia to warto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±czniewarto¶ć dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanychgłównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
Dz.U./S S40
26/02/2014
65726-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
11/11
26/02/2014S40
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/11
rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ),oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
b) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 2 0000,00 zł. brutto warunek dotyczy każdego zakresu z osobna –dot.Zakresu 5 i 5A .
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia towarto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostawzrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanychgłównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, narzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ),oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
c) 1 zamówienie o warto¶ci nie mniejszej niż 3 000,00 zł. brutto warunek dotyczy każdego zakresu z osobna–dot.Zakresu 5B .
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia towarto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostawzrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanychgłównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, narzecz, których dostawy zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ),oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedn± umowę z wykonawc±. Warto¶ć zamówienia towarto¶ć umowy. Dokonuj±c oceny spełnienia warunku, Zamawiaj±cy będzie uwzględniał wył±cznie warto¶ć dostawzrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składaniawniosków dotycz±cych uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
19.03.2014 (09:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.03.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
19.03.2014 (11:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamawiaj±cy wydzielił z zakresu 3 i 5 dodatkowe zakresy 3A, 5A; 5B.
OdpowiedĽ:dodano: 2014-02-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-02

Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/MJ/ 05/ 1583 /14 Tarnów,2014-04-02


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu do endoskopii – nr sprawy 05/2014r


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZʦCI POSTĘPOWANIA


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a informuje, iż unieważnia: zakres 2 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu .Podpisał Stanisław Łata – Dyrektor DS Lecznictwa

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-09

WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271/05/MJ/1682/14 Tarnów, dnia 07.04.2014r


Dot.: zakup wraz z dostaw± sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – nr sprawy 05/2014

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013, poz.907 z póĽn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

a) dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zakres
Warto¶ć brutto (pln)
Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa
Zakres nr 1 – 169445,15
Boston Scentific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Polska
Zakres nr 3 – 115938,00
zakres nr 3A - 178902,00
HAMMERMED Spółka z o. o., Spółka K.A. ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 ŁódĽ
Zakres nr 4 – 274534,92
POL-MED PLUS 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67, 30-798 Kraków ul. Christo Botewa 69
Zakres nr 5 – 25 403,76
zakres nr 5A – 16146,00
zakres nr 5 B – 2 600,64
VARIMED Sp. z o. o. ul. Powstańców ¦l±skich 5 53-332 Wrocław
Zakres nr 6 – 142 934,82
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawców została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
zakres 1
04 – 10,00-50,00
zakres 3
03 – 10,00 – 50,00
zakres 3A
03 – 6,48 – 32,40
zakres 4
01 – 10,00 – 50,00
zakres 5
05 – 10,00 – 50,00
zakres 5A
05-10,00-50,00
04-47,97 – 22,85
zakres 5B
05-10,00-50,00

zakres 6
06-10,00-50,00

3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 HAMMERMED Spółka z o. o., Spółka K.A. ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 ŁódĽ
02 EMED Sp. z o. o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia
03 Boston Scentific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Polska
04 Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa
05 POL-MED PLUS 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67, 30-798 Kraków ul. Christo Botewa 69
06 VARIMED Sp. z o. o. ul. Powstańców ¦l±skich 5 53-332 Wrocław


4. zakres nr 2 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”
5. Nie został wykluczony żaden wykonawca
6. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

02 EMED Sp. z o. o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia W ZAKRESIE 5B oferta złożona przez Wykonawcę nie zawiera zał±cznika nr 2 A, który stanowił nierozerwaln± czę¶ć oferty nie podlegaj±c± uzupełnieniu i tym samym nie odpowiada wymaganiom zawartym w tre¶ci SIWZ.

7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to:
a) W zakresie 5A i 5B złożono po 2 oferty - termin po upływie, którego może być zawarta umowa to 19.04.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
b) W zakresie 1;3;3A;4;5;6 złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 14.04.2014r zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
c) Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.
Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS Lecznictwa
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-06
14 kwietnia 2014 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa
Zakres nr 1 – 169445,15
Boston Scentific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Polska
Zakres nr 3 – 115938,00
zakres nr 3A - 178902,00
HAMMERMED Spółka z o. o., Spółka K.A. ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 ŁódĽ
Zakres nr 4 – 274534,92
POL-MED PLUS 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67, 30-798 Kraków ul. Christo Botewa 69
Zakres nr 5 – 25 403,76
VARIMED Sp. z o. o. ul. Powstańców ¦l±skich 5 53-332 Wrocław Zakres nr 6 – 142 934,82
24 kwietnia 2014 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z :
POL-MED PLUS 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67, 30-798 Kraków ul. Christo Botewa 69

zakres nr 5A – 16146,00
zakres nr 5 B – 2 600,64