Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 4/14 Przedmiotem zamówienia jest : Zakres 1 - dostawa filtrów tkaninowych Zakres 2 - dostawa i montaż filtrów absolutnych typu HEPA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest : Zakres 1 - dostawa filtrów tkaninowych Zakres 2 - dostawa i montaż filtrów absolutnych typu HEPA
Numer ogłoszenia: 11451 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest : Zakres 1 - dostawa filtrów tkaninowych Zakres 2 - dostawa i montaż filtrów absolutnych typu HEPA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Zakres 1 - dostawa filtrów tkaninowych Zakres 2 - dostawa i montaż filtrów absolutnych typu HEPA.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.43.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

Deklaracja zgodności CE , atesty (dotyczy Zakres 1 i 2 )


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa filtrów tkaninowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa filtrów tkaninowych.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.43.10-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa i montaz filtrów absolutnych typu HEPA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i montaz filtrów absolutnych typu HEPA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.43.10-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-01-17 (0140117135449-specyfikacja 04.doc)
Zał±cznik - 2014-01-17 (0140117135454-form zal 1.doc)
Zał±cznik - 2014-01-17 (0140117135502-zal nr 2 wzor.xls)
Zał±cznik - 2014-01-17 (0140117135506-szczegółowy opis zal nr 3.doc)
Zał±cznik - 2014-01-17 (0140117135514-zalacznik nr 4,5 - oswiadczenia.doc)
Zał±cznik - 2014-01-17 (0140117140307-umowa nr 6.doc)
Zał±cznik - 2014-01-17 (0140117140348-qpd.pdf)
Zał±cznik - 2014-01-20 (0140120082556-szczegolowy opis zal nr 3.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-01-27
OdpowiedĽ:dodano: 2014-01-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-4-363/14 Tarnów, dnia 27.01.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 4/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 24.01.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Prosimy o informacje odno¶nie harmonogramu dostaw, czy Zamawiaj±cy przewiduje jednorazowa czy kilka (ile? ) dostaw ?
OdpowiedĽ: Filtry absolutne 2 dostawy; filtry kasetowe, kieszeniowe, włóknina- 3 dostawy.
2. Czy utylizacja wymienionych ( zużytych ) filtrów wchodzi w zakres niniejszego postepowania i należy ja uwzględnić w ofercie ?
OdpowiedĽ: Utylizacja wymienionych ( zużytych ) filtrów nie wchodzi w zakres niniejszego postepowania i nie należy jej uwzględniać w ofercie.
3. Prosimy o podanie w przypadku filtrów kieszeniowych grubo¶ci ramy.
OdpowiedĽ: Wymagana grubo¶ć ramy dla filtrów kieszeniowych 25mm
4. Prosimy o okre¶lenie w przypadku filtrów absolutnych pakietu filtracyjnego.
OdpowiedĽ: Do oferty w przypadku filtrów absolutnych należy przyj±ć pakiet mini-pleat
5. Prosimy o okre¶lenie gramatury włókniny filtracyjnej G3.
OdpowiedĽ: Gramatura włókniny filtracyjnej G3 min. 130 g/m2

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora dr n. med. Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-4-748/14 Tarnów, 2014-02-14

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 4/14


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto oferty PLN
01 Remark - Kayser Sp. z o.o., Batorowo, ul. Sko¶na 4
62-080 Tarnowo Podgórne Zakres 1 – 26 703,03
Zakres 2 – 19 879,47

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 BARBOR SP. Z O.O. PSZCZÓŁKI 7,83
BARBOR SP. Z O.O. PSZCZÓŁKI 31,32 31,32
2 ORWAT MYSŁOWICE 7,71
ORWAT MYSŁOWICE 30,84 30,84
4 REMARK KAYSER SP. Z O.O. 10,00
REMARK KAYSER SP. Z O.O. 40,00 40,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 ORWAT MYSŁOWICE 5,38
ORWAT MYSŁOWICE 21,51 21,51
4 REMARK KAYSER SP. Z O.O. 10,00
REMARK KAYSER SP. Z O.O. 40,00 40,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) BARBOR SP. Z O.O., Skowarcz, ul. Klimatyczna 4, 83-032 Pszczółki
2) ORWAT Filtertechnik Sp. z o. o. ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice
3) Solis Lidia Sobierska Dudziak, ul. Słoneczna 17, 98-200 Sieradz
4) Remark - Kayser Sp. z o.o., Batorowo, ul. Sko¶na 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

03- Solis Lidia Sobierska Dudziak, ul. Słoneczna 17, 98-200 Sieradz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca do oferty przedłożył niepełny zał±cznik nr 2- Formularz asortymentowo- cenowy. Brak w nim jest m.in. producenta, warto¶ci brutto, stawki VAT. Zgodnie z wymaganiami Zamawiaj±cego zał±cznik musi zawierać wszystkie wymienione pozycje w specyfikacji asortymentowo – cenowej.

5. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 19.02.2014 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-13
20.02.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Remark - Kayser Sp. z o.o., Batorowo, ul. Sko¶na 4
62-080 Tarnowo Podgórne
Zakres 1 – 26 703,03
Zakres 2 – 19 879,47