Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 1/14 dostawa frezów i trepana wraz z dzierżawą wiertarki szybkoobrotowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa frezów i trepana wraz z dzierżawą wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej
Numer ogłoszenia: 2477 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa frezów i trepana wraz z dzierżawą wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa frezów i trepana wraz z dzierżawą wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.13.23.00-0, 33.14.14.11-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

- Deklaracja zgodności CE .


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-01-07 (0140107091246-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-01-07 (0140107091259-zal. nr 1.xls)
Zał±cznik - 2014-01-07 (0140107091303-opis wiertarki zal nr 2 .rtf)
Zał±cznik - 2014-01-07 (0140107091316-formularz-ogolny zal nr 3 (1).xls)
Zał±cznik - 2014-01-07 (0140107091320-zalacznik nr 4,5 - oswiadczenia.doc)
Zał±cznik - 2014-01-07 (0140107091330-projekt umowy - zakres 1.doc)
Zał±cznik - 2014-01-13 (0140113134144-zal. nr 1- modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2014-01-13 (0140113134150-projekt umowy - zakres 1 - modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-01-13 (0140113134515-qp-o34.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-01-13
OdpowiedĽ:dodano: 2014-01-13
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-1-196/14
Tarnów, dnia 13.01.2014 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - dostawa frezów i trepana wraz z dzierżaw± wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej dla Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 1/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.01.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 dot. poz. 1 – 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania frezów sterylnych wielokrotnego użytku?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 dot. poz. 2 - 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania alternatywnych rozmiarów, 1,8; 2,3; 3; 4; 5; 6
OdpowiedĽ: Tak. Zmawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3 dot. poz. 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania k±tnicy o długo¶ci 130 mm?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania alternatywnego zestawu wiertarki o specyfikacji poniżej?
lp. opis towar/wyrób Szt.
1 Jednostka steruj±ca JEDNOSTKA STERUJACA - ELEKTRONICZNA KONSOLA ZASILACZA SILNIKÓW BEZKOMUTATOROWYCH , Z GENERATOREM ZMIENNOCZĘSTOTLIWO¦CIOWYM Z DWOMA GNIAZDAMI PRZYŁˇCZY SILNIKÓW, MOZLIWO¦C WSPÓŁPRACY Z SILIKAMI SZYBKOOBROTOWYMI, WOLNOOBROTOWYMI ORAZ SILNIKAMI DO MINIORTOPEDII, EKRANEM DOTYKOWYM LCD 6,5 CALA, MENU PIKTOGRAFICZNYM, MOŻLIWO¦CIˇ ODCZYTU INFORMACJI SERWISOWYCH, USTAWIANIEM PARAMETRÓW GRANICZNYCH I DYNAMICZNYCH ROZPOZNAWALNYCH AUTOMATYCZNIE SILNIKÓW I POMPˇ PERYSTALTYCZNˇ CHŁODZENIA O WYDAJNO¦CI CO NAJMNIEJ 80 ML/MIN 1
2 Przewód sieciowy SIECIOWY PRZEWÓD ZASILAJACY O DŁUGO¦CI 5 METRÓW 1
3 Sterownik nożny STEROWNIK NOŻNY JEDNOPRZYCISKOWY Z WŁˇCZNKIEM POMPY, PRZEŁˇCZNIKIEM KIERUNKU OBROTÓW I MOZLIWO¦CIA STEROWANIA FUNKCJAMI KONSOLI 1
4 Silnik szybkoobrotowy MIKROSILNIK SILNIK SZYBKOOBROTOWY O MOCY 115 W I PREDKOSCI OBROTOWEJ REGULOWANEJ OD 10000-80000 OBR/MIN, OBUDOWA PEEK, MASA PONIŻEJ 90 G (BEZ KABLA), WYMIARY 76 X 18 MM 1
5 Kabel silnikowy KABEL SILNIKOWY DO POŁˇCZENIA MIKROSILNIKA Z KONSOLˇ STERUJˇCˇ - KABEL SILNIKOWY Z WYŁˇCZNIKIEM I Z UNIWERSALNYM, HERMETYCZNYM GDNIAZDEM DO SILNIKA 1
6 Napęd perforatora NAPĘD WOLNOOBROTOWY PERFORATORA CZASZKI MOCY 150 W I MOMENTEM OBROTOWYM DO 3 NM Z INTEGRALNˇ GŁOWICˇ TYPU HUDSON O PREDKO¦CI OBROTOWEJ REGULOWANEJ OD 800-1200 OBR/MIN 1
7 Kraniotom UCHWYT UNIWERSALNY - PROSTNICA EXTRA KRÓTKA - KRANIOTOM SZYBKOOBROTOWY 1
8 Osłona opony OSŁONA OPONY TWARDEJ DO KRANIOTOMU OBROTOWA ¦REDNIA 1
9 Kosz do mycia i sterylizacji zestawu KOSZ STALOWY WRAZ Z UCHWYTAMI DO MYCIA I STERYLIZACJI SILNIKÓW I KABLI 1
10 Wanna WANNA KONTENERA 1/1 DO STERYLIZACJI I PRZECHOWYWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU WIERTARKI 1
11 Kontener POKRYWA KONTENERA PEEK NIEBIESKA DO KONTENERA STANDARD 1/1Z MIKROPOROWYM FILTREM TEFLONOWYM 1
12 Prostnica PROSTNICA ¦REDNIA 70 MM - BEZ PRZEKŁADNI OBROTÓW KORPUS STALOWY UMOZLIWIAJACY MYCIE MECHANICZNE 1
13 K±tnica ¶rednia KˇTNICA ¦REDNIA 70 MM - BEZ PRZEKŁADNI OBROTÓW KORPUS STALOWY UMOZLIWIAJACY MYCIE MECHANICZNE 1
14 K±tnica extra długa KˇTNICA EXTRA DŁUGA 130 MM - BEZ PRZEKŁADNI OBROTÓW KORPUS STALOWY UMOZLIWIAJACY MYCIE MECHANICZNE 1
15 Mikrosilnik MIKROSILNIK O MOCY 150 W W OBUDOWIE TYTANOWEJ, NIEWYMAGAJˇCY WYMUSZONEGO CHLODZENIA Z HERMETYCZNYM GNIAZDEM DO PODŁˇCZANIA UNIWERSALNEGO KABLA SILNIKOWEGO, PREDKO¦Ć OBROTOWA REGULOWANA W ZAKRESIE 1000 DO 30000 OBR./MIN., SPRZĘGŁO SILNIKA DO UCHWYTÓW TYPU INTRA, SILNIK KOMPATYBILNY Z POSIADANYMI PRZEZ ZAMAWIAJˇCEGO ZE SPRZĘGŁEM TYPU INTRA, SILNIK POSIADA PROGRAM DO OBSŁUGI PIŁ 1
16 Piła oscylacyjna PIŁA OSCYLACYJNA ZE SPRZĘGŁEM TYPU INTRA 1

OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem spełnienia również innych warunków SIWZ.
Zamawiaj±cy modyfikuje zapis strony 1 SIWZ adres e-mail jest kasia23@lukasz.med.pl winno być kstrzalba@lukasz.med.pl oraz rozdz. VI pkt. 1 do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione s± następuj±ce osoby: Pani Karolina Strzałba jest pokój nr 42 winno być pokój nr 21
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymuj±: Adresat
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-01-13
OdpowiedĽ:dodano: 2014-01-13
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-1-196/14 Tarnów, dnia 13.01.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - dostawa frezów i trepana wraz z dzierżaw± wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej dla Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 1/14

W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.01.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Nawi±zuj±c do ogłoszonego postępowania bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

I. „W zestawie: trepan, kraniotom, k±tnica krótka (70 mm +/- 10 mm), k±tnica długa (150 mm +/_ 10 mm), piła
oscylacyjna, piła do cięcia metalowych elementów implantowanych _{stalowych i tytanowych}_”
„ZAKRES NR 1. poz. 1-6 - Frezy, trepan wraz z dzierżaw± wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej”
Czy Zamawiaj±cy w formularzu cenowym wyodrębni dodatkow± pozycję pt. ostrza do piły oscylacyjnej, kompatybilne z zaoferowana pił± oscylacyjn± rozmiar do wyboru przez Zamawiaj±cego w ilo¶ci 20 szt. ?
Pomniejszaj±c np. ilo¶ć frezów sterylnych do kraniotomu o 20 szt. ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A poprzez dodanie poz. 7 pt. ostrza do piły oscylacyjnej, kompatybilne z zaoferowana pił± oscylacyjn± szt. 10.

II.„W zestawie: trepan, kraniotom, k±tnica krótka (70 mm +/- 10 mm), k±tnica długa (150 mm +/_ 10 mm), piła
oscylacyjna, piła do cięcia metalowych elementów implantowanych _{stalowych i tytanowych}_”
„Frezy sterylne (jednorazowe)-stalowe "ostre" do prostnica o długo¶ci roboczej 70 +/- 5 mm,”
Czy Zamawiaj±cy wymaga aby oferowany zestaw przeznaczony do dzierżawy zawierał również prostnice 70 mm - Nasadka narzędziowa - prostnica o zewnętrznej długo¶ci roboczej 70 (+/- 10 mm) mm z możliwo¶ci± regulacji ekspozycji wiertła do 12 mm, skok co l mm
OdpowiedĽ: Tak Zmawiaj±cy dopuszcza je¶li jest ona konieczna do używania piły.

III. „Nasadka narzędziowa - nasadka przystosowana do wierteł, piłek i przecinaków - cięcie metalu”
Czy Zamawiaj±cy w formularzu cenowym wyodrębni dodatkow± pozycje pt. ostrza, tzn. wiertła, piłki i przecinaki do nasadki przystosowanej do ciecia metalowych elementów implantowanych ( stalowych i tytanowych) w ilo¶ci 5 szt. ?
Pomniejszaj±c np. ilo¶ć frezów sterylnych do kraniotomu o 5 szt. ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A poprzez dodanie poz. 8 pt. ostrza, tzn. wiertła, piłki i przecinaki do nasadki przystosowanej do ciecia metalowych elementów implantowanych ( stalowych i tytanowych) w ilo¶ci 5 szt.

IV. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby konsola posiadała 2 pompy perystaltyczne, umożliwiaj±ce prawidłow± irygację podczas pracy napędów ?
OdpowiedĽ: Tak Zmawiaj±cy dopuszcza je¶li s± konieczne do prawidłowej pracy napędu.

Ponadto Zamawiaj±cy modyfikuje tre¶ć SIWZ:
 rozdz. I pkt. 3. Dostawy realizowane będ± na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Dział Logistyki. Maksymalny termin realizacji zamówień: Zakres 1 – poz. 1 – 5; 7-8 do 5 dni roboczych - przez okres 12 miesięcy, na podstawie składanych zamówień , poz. 6 do 7 dni roboczych.
 Zał±cznik nr 3 pkt. V Terminy dostaw:
Zakres 1 poz. 6 Dzierżawa wiertarki .................(max 7 dni roboczych)
Zakres 1 poz. 1-5; 7-8- ........(max 5 dni roboczych)
 Zał±cznik nr 6 – Wzór umowy w § 1 pkt. 6 oraz § 2 pkt. 3b ( modyfikacja w zał±czeniu )
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-01-14
OdpowiedĽ:dodano: 2014-01-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-1-202/14 Tarnów, dnia 13.01.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - dostawa frezów i trepana wraz z dzierżaw± wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej dla Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 1/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.01.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci napęd z konsol± jednoportow±, umożliwiaj±ca podpięcie jednego napędu, wy¶wietlacz elektroniczny umożliwiaj±cy zmianę ustawień z poziomu konsoli, bez możliwo¶ci mocowania na stojaku. Podpięcie piły oscylacyjnej, sagitalnej poprzez nasadki mocowane na motorze napędu, nie jako osobny silnik podł±czany do konsoli. Brak możliwo¶ci rozszerzenia o dodatkowy "shaver". Mikrosilnik napędu o mocy 74W, wymiary napędu bez przewodu 127mm długo¶ci i 19 mm ¶rednicy. Sterownik nożny nie obsługuj±cy funkcji zmiany napędu w zwi±zku z jednoportow± konsol±.
Nasadka perforatora jednorazowa, w zestawie wielorazowy reduktor obrotów z końcówka typu Hudson.
OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy nie dopuszcza:
 napędu z konsol± jednoportow±, umożliwiaj±ca podpięcie jednego napędu,
 braku możliwo¶ci rozszerzenia o dodatkowy "shaver".
 sterownika nożnego nie obsługuj±cego funkcji zmiany napędu w zwi±zku z jednoportow± konsol±
Zamawiaj±cy dopuszcza:
 wy¶wietlacz elektroniczny umożliwiaj±cy zmianę ustawień z poziomu konsoli, bez możliwo¶ci mocowania na stojaku. Podpięcie piły oscylacyjnej, sagitalnej poprzez nasadki mocowane na motorze napędu, nie jako osobny silnik podł±czany do konsoli
 mikrosilnik napędu o mocy 74W, wymiary napędu bez przewodu 127mm długo¶ci i 19 mm ¶rednicy..
 nasadkę perforatora jednorazowa, w zestawie wielorazowy reduktor obrotów z końcówka typu Hudson.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-06
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-1-579/14 Tarnów, 2014-02-05

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - dostawa frezów i trepana wraz z dzierżaw± wiertarki szybkoobrotowej neurochirurgicznej dla Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 1/14
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z póĽn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto oferty PLN
01 Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa Zakres nr 1- 184 482,00

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa 10,00
Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa 50,00 50,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
2) Aesculap- Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

02- Aesculap- Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował k±tnice o długo¶ci 130 mm winno być 150mm +/- 10 mm; Ponadto brak jest możliwo¶ci regulacji ekspozycji wiertła do 12 mm skok C0 1mm oraz zaoferowana konsola nie współpracuje z systemem do neuronawigacji (S7), a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to:11.02.2014 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-24
13.02.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa na kwotę 184 482,00