Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN spr. nr 112/2013 Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Przedmiot zamówienia podzielono na 28 (dwadzieścia osiem) zakresy.
Numer ogłoszenia: 275069 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Przedmiot zamówienia podzielono na 28 (dwadzieścia osiem) zakresy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Przedmiot zamówienia podzielono na 28 (dwadzieścia osiem) zakresy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.22.43.30-0, 39.22.42.00-0, 39.51.42.00-0, 39.71.34.30-6, 44.42.32.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 28.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
•zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

inne dokumenty

1) Czytelne ksero etykiety producenta znajdującej się na oryginalnym opakowaniu produktu z opisem działania i składem preparatu. Dot. zakresu 1 poz. 1-10, Zakres 3 poz. 1-6, zakres 17 poz. 1-8, zakres 26 poz. 1 ( etykieta wystawiona przez producenta) dla poz. 2,4,5,6 w zakresie 3 na etykiecie wymagane również dawkowanie. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że asortyment w Zakresie 3 poz.2: zakresie 10 poz.1-5 i 9 ; zakresie 12;zakresie 13 oraz zakresie 14 posiada dokumenty dopuszczające dany produkt do kontaktu z żywnością 3) Dokument potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z środkami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi dot. Zakres 4 poz. 14 4) Karta Techniczna produktu wydane przez producenta zakres 6, zakres 7, zakres 20 5) Oświadczenie Wykonawcy o odporności na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu zakres 17 poz. 1-3 6) Certyfikat potwierdzający żywotność, wytrzymałość dla 500 cykli prań w pralnicy profesjonalnej dot. zakres 6 7) Dokument potwierdzający żywotność, wytrzymałość dla 200 cykli prań w pralnicy profesjonalnej dot. zakres 23 8) Próbki: po 1 szt. do każdej pozycji: dot. Zakresów: 6; 7; 17 poz. 1-4; 23 oraz 24 9) Karty charakterystyki produktu zakres 17 poz. 1-8, zakres 26 poz. 1 i 3, zakres 28 10) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. Zakres 18; 19 i 20 11) Dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment w zakresie 22 drabiny i osłony na twarz posiadają wymagane normy i certyfikaty. 12) Dokument potwierdzający nośność drabin. Dot. Zakresu 22 poz. 1-2 13) Instrukcja czyszczenia i prania dot. zakresu 23 i 24, zakres 25 poz. 19-23;27,30,31 14) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż opakowania / kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania / odzysku a w przypadku braku takiej dokumentacji dostawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego odbiór odpadu- Dot. zakresu 28 15) aktualna rekomendacja producenta lub serwisu myjni MEIKO dot. zakresu 28 16) Oświadczenie Wykonawcy że oferowany asortyment w zakresie 2 poz. 1-7 i 11-13 wpisany jest do rejestru kosmetyków. Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania 17) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany asortyment w zakresie 2 poz. 2, 6, 11 posiadają opinię Instytutu Matki i Dziecka.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro)Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Środki gospodarstwa domowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Środki gospodarstwa domowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Środki higieniczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Środki higieniczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Podstawowe środku czystości - mydło.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowe środku czystości - mydło.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: DROBNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DROBNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: SZCZOTKI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZOTKI.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Mop płaski.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mop płaski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: MOPY kolorowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MOPY kolorowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Drobny sprzęt medyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt medyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Profesjonalne urządzenia elektryczne, Worki do odkurzacza, szczotki, uchwyty, ssawy, gumy do maszyn.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalne urządzenia elektryczne, Worki do odkurzacza, szczotki, uchwyty, ssawy, gumy do maszyn.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.34.30-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Artykuły jednorazowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły jednorazowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Drobny sprzęt pomocniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt pomocniczy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Asortyment kuchenny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asortyment kuchenny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Asortyment kuchenny - Talerze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asortyment kuchenny - Talerze.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Asortyment kuchenny - Garnki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asortyment kuchenny - Garnki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Materiały i pasmanteria.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały i pasmanteria.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Materiały eksploatacyjne dla szwalni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały eksploatacyjne dla szwalni.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Profesjonalne środki do mycia powierzchni podłogowych i zabezpieczania powłoką ochronną.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalne środki do mycia powierzchni podłogowych i zabezpieczania powłoką ochronną.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Wózki do sprzątania.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wózki do sprzątania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Dozowniki nadgarstkowe na mydło.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dozowniki nadgarstkowe na mydło.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Wycieraczki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieraczki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Golarka zabiegowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Golarka zabiegowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Drabiny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drabiny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.32.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA z MIKROFAZY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA z MIKROFAZY.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA: MOPY, ŚCIERKI, UCHWYTY, WIADRA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO SPRZĄTANIA: MOPY, ŚCIERKI, UCHWYTY, WIADRA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.42.00-3, 39.22.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Środki gospodarstwa domowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Środki gospodarstwa domowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: SPRZĘT AGD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĘT AGD.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Preparat nabłyszczająco - odkamieniający do stosowania w myjni - dezynfektorze Meiko pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat nabłyszczająco - odkamieniający do stosowania w myjni - dezynfektorze Meiko pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-12-18 (0131218090029-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2013-12-18 (0131218090037-zalacznik nr 1b.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-12-23
OdpowiedĽ:dodano: 2013-12-23
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-112-6505/13 Tarnów, dnia 23.12.2013 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 112/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.12.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie do ZAKRESU NR.X
1. poz. 1 jak± pojemno¶ć i kolor kubka Zamawiaj±cy dopuszcza do wyceny.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza do wyceny kubki o pojemno¶ci 200 ml. Kolor na napoje zimne białe, a na ciepłe br±zowy lub uniwersalne na napoje zimne i ciepłe.

2. poz.3 czy reklamówka podana przez Zamawiaj±cego to typ "koszulka" jaka jest spotykana w hipermarketach
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy dopuszcza reklamówkę typu koszulka.

3. poz.4 czy reklamówka podana przez Zamawiaj±cego to typ reklamówki "koszulka" i po ile pakowana
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy dopuszcza reklamówkę typu koszulka pakowana po 1 szt.

4. poz.7 jaki rozmiar fartucha Zamawiaj±cy dopuszcza
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza wymiary fartucha 810mm x 1250 mm +(-) 50 mm
5. poz.8 co Zamawiaj±cy ma na my¶li pod pojęciem szeroko¶ć zgrzewu i szeroko¶ć reklamówki
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy miał na my¶li reklamówkę z zakładkami szeroko¶ć wraz z zakładk± 40 cm.

6. Poz.2,3,4,8 jak± grubo¶ć asortymentu Zamawiaj±cy dopuszcza?
OdpowiedĽ: Asortyment w poz. 2,3,4,8 winien być wytrzymały na rozerwanie.

7. Poz.4 czy Zamawiaj±cy dopuszcza reklamówkę o zbliżonym rozmiarze 30*50
OdpowiedĽ: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

ZAKRES NR.XVII
1. Czy Zamawiaj±cy dopuszcza doł±czenie próbek do poz. 5 do 8?
OdpowiedĽ: Patrz rozdział V pkt 3 ppkt 8 SIWZ.

2. Czy ilo¶ci dozowników podanych przez Zamawiaj±cego w poz.5 do 7 jest prawidłowa i czy z racji ilo¶ci s± to dozowniki jednofunkcyjne?
OdpowiedĽ: Tak. Ilo¶ci dozowników podanych przez Zamawiaj±cego w poz.5 do 7 s± prawidłowe i maj± to być dozowniki jednofunkcyjne.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2013-12-23
OdpowiedĽ:dodano: 2013-12-23
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-112-6505/13 Tarnów, dnia 23.12.2013 r.Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 112/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.12.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres III
Poz.4
Preparat w aerozolu do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych ,nadaj±cy połysk do stosowania profesjonalnego opakowanie 400ml .Typu Pronto. Produkt ten występuje w pojemno¶ci 250ml.
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci tak± pojemno¶ć.
Odpowiedzi: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Produkty o poj. 400 ml s± dostępne rynku.


Poz.3
Emulsyjna wodna pasta do pielęgnacji podłóg z tworzywa sztucznego, ekologiczna ,samopołyskowa a 450ml gotowa do użycia .Na bazie naturalnych wosków ,nadaj±ca połysk bez polerowania, odporna na zabrudzenia i ¶cieranie, antypo¶lizgowa o przyjemnym zapachu
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci emulsję o zachowanych parametrach a pojemno¶ci 600ml.
Odpowiedzi: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2013-12-23
OdpowiedĽ:dodano: 2013-12-23
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-112-6505/13 Tarnów, dnia 23.12.2013 r.Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 112/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.12.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres XVII pozycja 5

-Czy dozowniki do chemii maj± być nowe czy używane?
- proszę o uszczegółowienie w jaki sposób maj± być zamykane produkty

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza dozowniki używane ale sprawne i czyste.
Produkty superkoncentratów musz± być zamknięte bez możliwo¶ci dostępu do nich osób trzecich

Zakres XX
-czy gwarancja na maty ma być wystawiona przez producenta czy dystrybutora
OdpowiedĽ: Gwarancja ma być wystawiona przez ProducentaOtrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-13
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-112-736/14 Tarnów, 2014-02-12

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : dostawa ¶rodków czysto¶ci dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 112/2013


Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto oferty PLN
03 Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE IMPORT-EXPORT Sp. J., ul. Wolno¶ci 68, 41-800 Zabrze Zakres 19 – 3 075,00 zł.
06 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perspektywa”,
ul. Miłkowskiego 8 lok. 45, 30-349 Kraków Zakres 1 – 22 876,77 zł.
Zakres 2 - 9 550,74 zł.
Zakres 3 - 34 658,94 zł.
Zakres 4 - 29 991,58 zł.
Zakres 5 – 2 410,80 zł.
Zakres 8 - 12 609,30 zł.
Zakres 10 - 18 942,00 zł.
Zakres 11 - 27 922,23 zł.
Zakres 12 – 14 117,69 zł.
Zakres 13 - 8 571,87 zł.
Zakres 14 - 11 537,40 zł.
Zakres 15 - 6 691,20 zł.
Zakres 21 - 10 476,00 zł.
Zakres 22 – 3 013,50 zł.
Zakres 27 - 8 907,66 zł.
11 „PERS” Marek Sowiński, ul. B. Czecha 10, 33-300
Nowy S±cz Zakres 17 – 97 379,10 zł.
Zakres 20 – 7 456,26 zł.
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 Zakres 15
nazwa OFERENTA 100% 100% nazwa OFERENTA 100% 100%
6 PERSPKETYWA 10,00 5 ZUBER 5,08
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 ZUBER 20,34 20,34
Zakres 2 PUNKTY 6 PERSPEKTYWA 10,00
nazwa OFERENTA 100% 100% PERSPEKTYWA 40,00 40,00
6 PERSPEKTYWA 10,00 Zakres 17 PUNKTY
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 nazwa OFERENTA 100% 100%
Zakres 3 11 PERS 10,00
nazwa OFERENTA 100% 100% PERS 40,00 40,00
6 PERSPEKTYWA 10,00 Zakres 18
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 nazwa OFERENTA 100% 100%
Zakres 4 PUNKTY 4 HENRY KRUSE 9,88
nazwa OFERENTA 100% 100% HENRY KRUSE 39,53 39,53
6 PERSPEKTYWA 10,00 7 MADO 9,25
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 MADO 37,02 37,02
Zakres 5 PUNKTY 11 PERS 10,00
nazwa OFERENTA 100% 100% PERS 40,00 40,00
5 ZUBER 3,05 Zakres 19
ZUBER 12,20 12,20 nazwa OFERENTA 100% 100%
6 PERSPEKTYWA 10,00 3 LINEA TRADE 10,00
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 LINEA TRADE 40,00 40,00
Zakres 8 PUNKTY 8 SOFT 9,62
nazwa OFERENTA 100% 100% SOFT 38,46 38,46
6 PERSPEKTYWA 10,00 Zakres 20 PUNKTY
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 nazwa OFERENTA 100% 100%
Zakres 10 7 MADO 8,66
nazwa OFERENTA 100% 100% MADO 34,64 34,64
6 PERSPEKTYWA 10,00 11 PERS 10,00
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 PERS 40,00 40,00
Zakres 11 Zakres 21 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% nazwa OFERENTA 100% 100%
6 PERSPEKTYWA 10,00 2 DEOBOX 9,15
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 DEOBOX 36,60 36,60
Zakres 12 PUNKTY 6 PERSPEKTYWA 10,00
nazwa OFERENTA 100% 100% PERSPEKTYWA 40,00 40,00
6 PERSPEKTYWA 10,00 Zakres 22 PUNKTY
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 nazwa OFERENTA 100% 100%
Zakres 13 PUNKTY 6 PERSPEKTYWA 10,00
nazwa OFERENTA 100% 100% PERSPEKTYWA 40,00 40,00
6 PERSPEKTYWA 10,00 Zakres 27 PUNKTY
PERSPEKTYWA 40,00 40,00 nazwa OFERENTA 100% 100%
Zakres 14 6 PERSPEKTYWA 10,00
nazwa OFERENTA 100% 100% PERSPEKTYWA 40,00 40,00
6 PERSPEKTYWA 10,00
PERSPEKTYWA 40,00 40,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) TABOX Sp. z o.o., Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków
2) P.U.H. „DEOBOX” Zbigniew Stępień, ul. Warszawska 1/3/114, 35-205 Rzeszów
3) Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE IMPORT-EXPORT Sp. J., ul. Wolno¶ci 68, 41-800 Zabrze
4) Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
5) PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław
6) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perspektywa”, ul. Miłkowskiego 8 lok. 45, 30-349 Kraków
7) Firma Handlowa „MADO” Jerzy Le¶nika, Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów
8) Firma Handlowa SOFT Marta Mazur Mariusz Mazur Spółka Jawna, ul. Prof. L. Chmaja 4,
35-021 Rzeszów
9) F.H.U. KOGRAKO Sp. J. Grażyna i Krzysztof Kozak, ul. Sandomierska 6, 39-200 Dębica
10) FOLPAK SP. z o.o., ul. Mielecka 28, 35-504 Rzeszów, Oddział Rudna Mała 49B
11) „PERS” Marek Sowiński, ul. B. Czecha 10, 33-300 Nowy S±cz

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

01- TABOX Sp. z o.o., Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 6 i 7 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny 60% bawełna 40% poliester natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 60% poliester 40% bawełna, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

02- P.U.H. „DEOBOX” Zbigniew Stępień, ul. Warszawska 1/3/114, 35-205 Rzeszów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 6 i 7 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny 60% bawełna 40% poliester natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 60% poliester 40% bawełna , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 W zakresie 23 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny bawełna z lateksem natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie wiskoza 82% i polipropylen 18% , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 W zakresie 24 poz. 4 Zamawiaj±cy wymagał ¶cierki w kolorze czerwonym natomiast Wykonawca zaoferował produkt w kolorze różowym, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

04- Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 6 i 7 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny 60% bawełna 40% poliester natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 70% bawełna; 25% poliester; 5% wiskoza, wymagane 60% bawełna 40% poliester, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 w zakresie 18 poz. 1 Zamawiaj±cy wymagał produktu w którego skład wchodziły 3 wiadra 25 l natomiast Wykonawca zaoferował produkt o niezgodnym składzie zestawu - 2 wiadra 25 l, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 W zakresie 23 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny bawełna z lateksem natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 25% bawełna; 30% wiskoza; 15% poliester; 20% guma; 10% ziemia krzemionkowa, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 W zakresie 24 poz. 4 Zamawiaj±cy wymagał ¶cierki w kolorze czerwonym natomiast Wykonawca zaoferował produkt w kolorze różowym, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

06- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perspektywa”, ul. Miłkowskiego 8 lok. 45, 30-349 Kraków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 6 i 7 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny 60% bawełna 40% poliester natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 60% poliester 40% bawełna , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

07- Firma Handlowa „MADO” Jerzy Le¶nika, Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 6 i 7 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny 60% bawełna 40% poliester natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 60% poliester 40% bawełna , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 w zakresie 18 poz. 1 Zamawiaj±cy wymagał produktu w którego skład wchodziły 3 wiadra 25 l natomiast Wykonawca zaoferował produkt o niezgodnym składzie zestawu - 2 wiadra 25 l, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

08- Firma Handlowa SOFT Marta Mazur Mariusz Mazur Spółka Jawna, ul. Prof. L. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)– jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 6 i 7 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny 60% bawełna 40% poliester natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 60% poliester 40% bawełna , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

09- F.H.U. KOGRAKO Sp. J. Grażyna i Krzysztof Kozak, ul. Sandomierska 6, 39-200 Dębica w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)– jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 3 poz. 6 Zamawiaj±cy wymagał preparat stosowany m.in. do mycia podług drewnianych natomiast Wykonawca zaoferował preparat nie potwierdzaj±cy spełnienia pozwyzszego warunku, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10- FOLPAK SP. z o.o., ul. Mielecka 28, 35-504 Rzeszów, Oddział Rudna Mała 49B w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 17 poz. 1-3 Zamawiaj±cy wymagał odrębnych preparatów do każdej pozycji natomiast Wykonawca zaoferował jeden produkt, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 26 w poz. 3 Zamawiaj±cy wymagał produktu o opakowaniu jednostkowym 1 l natomiast Wykonawca zaoferował produkt o pojemno¶ci 10 l, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11- „PERS” Marek Sowiński, ul. B. Czecha 10, 33-300 Nowy S±cz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)– jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 6 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny 60% bawełna 40% poliester natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 70% bawełna; 25% poliester; 5% wiskoza, wymagane 60% bawełna 40% poliester, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 w zakresie 18 poz. 1 Zamawiaj±cy wymagał produktu w którego skład wchodziły 3 wiadra 25 l natomiast Wykonawca zaoferował produkt o niezgodnym składzie zestawu - 2 wiadra 25 l, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 W zakresie 23 Zamawiaj±cy wymagał produktu o składzie tkaniny bawełna z lateksem natomiast Wykonawca zaoferował produkt o składzie 25% bawełna; 30% wiskoza; 15% poliester; 20% guma; 10% ziemia krzemionkowa, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cych Wykonawców:

• 05) PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław w zakresie 2; 12 ;13; 14
Pismem znak: SWLOG-271/KS/112/565/14 z dnia 03.02.2014 r. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych o¶wiadczeń, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postepowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

• 07) Firma Handlowa „MADO” Jerzy Le¶nika, Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów w zakresie 17
Pismem znak: SWLOG-271/KS/112/565/14 z dnia 03.02.2014 r. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił wymagane o¶wiadczenie lecz z dat± 07 lutego 2014 r. a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postepowania na dzień składania ofert tj. 30.12.2013 r. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

• 09) F.H.U. KOGRAKO Sp. J. Grażyna i Krzysztof Kozak, ul. Sandomierska 6, 39-200 Dębica w zakresie 2
Pismem znak: SWLOG-271/KS/112/565/14 z dnia 03.02.2014 r. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty lecz nie wymagane o¶wiadczenia, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postepowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.
• 11) - FOLPAK SP. z o.o., ul. Mielecka 28, 35-504 Rzeszów, Oddział Rudna Mała 49B
w zakresie 10
Pismem znak: SWLOG-271/KS/112/565/14 z dnia 03.02.2014 r. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty lecz nie wymagane o¶wiadczenia, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postepowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.


Zakres nr 6; 7; 9; 16; 18; 23; 24; 25; 26; 28- unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 18.02.2014 r.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-18
19.02.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z następuj±cymi firmami:
1. Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE IMPORT-EXPORT Sp. J., ul. Wolno¶ci 68, 41-800 Zabrze
Zakres 19 – 3 075,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perspektywa”,
ul. Miłkowskiego 8 lok. 45, 30-349 Kraków
Zakres 1 – 22 876,77 zł.
Zakres 2 - 9 550,74 zł.
Zakres 3 - 34 658,94 zł.
Zakres 4 - 29 991,58 zł.
Zakres 5 – 2 410,80 zł.
Zakres 8 - 12 609,30 zł.
Zakres 10 - 18 942,00 zł.
Zakres 11 - 27 922,23 zł.
Zakres 12 – 14 117,69 zł.
Zakres 13 - 8 571,87 zł.
Zakres 14 - 11 537,40 zł.
Zakres 15 - 6 691,20 zł.
Zakres 21 - 10 476,00 zł.
Zakres 22 – 3 013,50 zł.
Zakres 27 - 8 907,66 zł.
3. „PERS” Marek Sowiński, ul. B. Czecha 10, 33-300
Nowy S±cz Zakres 17 – 97 379,10 zł.
Zakres 20 – 7 456,26 zł.