Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

127 PN - sprzęt medyczny jednorazowego użytku do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 272575 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Introduktor naczyniowy zbrojony Zakres 2 Cewniki balonowe do postdylatacji Zakres 3 Cewniki balonowe do udrożnień Zakres 4 Prowadniki diagnostyczne hydrofilne Zakres 5 Zestaw do oszczędzania kontrastu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

6) oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6. 7) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, foldery zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ potwierdzające wymagane parametry. 8) tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic, (dot. Zakresów nr 2, 3) 9) dostępna rozszerzalność balonu uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu xero opakowania (dot. Zakresów nr 2, 3)


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: INTRODUKTOR NACZYNIOWY ZBROJONY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Introduktor naczyniowy zbrojony dł. 11cm 5,6,7,8F 120 SZT. Introduktor naczyniowy zbrojony dł. 24 cm 5,6,7,8F 60 SZT. Introduktor naczyniowy zbrojony dł. 45 cm 5,6,7,8F 20 SZT..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CEWNIK BALONOWY DO POSTDYLATACJI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik balonowy do postdylatacji Średnica balonu od od 2,0 do 5mm 100 SZT..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CEWNIK BALONOWY DO UDRAŻNIEŃ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik balonowy do udrażnień Średnica balonu max 1,0 mm 40 SZT..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PROWADNIK DIAGNOSTYCZNY HYDROFILNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadnik diagnostyczny hydrofilny Średnica od 0,18 do 0,38 30 Szt..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZESTAW DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kolce do kontrastu dł. 15 cm 50 SZT. Dren do oszczędzania kontrastu dł. 140 cm 100 SZT..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-12-16 (0131216091704-siwz nowa 2013 spr.127.doc)
Zał±cznik - 2013-12-16 (0131216091727-formularz 0- spr.127.doc)
Zał±cznik - 2013-12-16 (0131216091731-oswiadcz nr 6 spr.127.doc)
Zał±cznik - 2013-12-16 (0131216091734-oswiadczenia 4, 5,spr.127.doc)
Zał±cznik - 2013-12-16 (0131216091741-umowy nr 3 spr.127.doc)
Zał±cznik - 2013-12-16 (0131216091746-zal. nr 1 - cenowy nr sp.127.xls)
Zał±cznik - 2013-12-16 (0131216091941-zal. 1a.spr.127.doc)
Zał±cznik - 2013-12-24 (0131224085311-formularz 0- spr.127modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2013-12-24 (0131224085324-umowy nr 3 spr.127modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-12-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.12.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/127/MJ/ 6409 /2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 127/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytania dotycz±ce SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dopisanie do §2 ust. 1 i 5 zdania: „Zmniejszenie warto¶ci przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% warto¶ci umowy”?
OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 2
Prosimy Zamawiaj±cego o potwierdzenie, iż w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy.
Pytanie 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikaj±cych z zapisów
§4 ust. 1 i 2 do 0,2%?
OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 3 a i b na następuj±ce: „ w razie trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia” i „ w razie trzykrotnego nienależytego wykonania zamówienia”?
OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 3 na następuj±cy: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelno¶ci wynikaj±cych z umowy bez zgody Zamawiaj±cego, pod rygorem nieważno¶ci, wyrażonej w formie pisemnej. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiaj±cego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, wykonawca ma prawo dokonać cesji przelewu wierzytelno¶ci zgodnie z art. 509 k.c., a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzaj±cym strony traktuj± jako nieistniej±ce”?
OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2013-12-18

Pytanie:dodano: 2013-12-24
OdpowiedĽ:dodano: 2013-12-24

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.12.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/127/MJ/ 6517 /2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 127/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1, dot. zakresu nr 2)

Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie w zakresie nr 2 cewników balonowych do postdylatacji o ci¶nieniu RBP 18 atm o długo¶ciach 6; 9; 12;15; 21; 27 mm?
Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.12.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/127/MJ/ 6515 /2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 127/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodę na samodzieln± poprawę omyłki pisarskiej zaistniałym w formularzu ogólnym oferty zał±cznik nr 2 do siwz w punkcie VI
VI. O¶wiadczam, iż towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy loco magazyn medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie ul. Lwowska 178 a (dotyczy pakietów nr : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44)
O¶wiadczam, iż towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy loco Pracownia Hemodynamiki Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie ul. Lwowska 178 a (dotyczy pakietów nr :7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 34, 38, 39)

na:

VI. O¶wiadczam, iż towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy loco magazyn medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie ul. Lwowska 178 a (dotyczy pakietów nr : 1, 4, 5)
O¶wiadczam, iż towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy loco Pracownia Hemodynamiki Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie ul. Lwowska 178 a (dotyczy pakietów nr :2;3)

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 2. Modyfikacja w zał±czeniu.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała: Anna Czech - Dyrektor

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.12.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/127/MJ/ 6516/2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 127/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy: Wzoru Umowy nr 3 (dotyczy pakietów nr : 2, 3)
1. W § 1 ust. 5 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 24 godziny „robocze”, tj. liczone w dni robocze w godzinach 6.00 – 22.00?;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy precyzuje projekt umowy. Modyfikacja w zał±czeniu.

2. W § 1 ust. 5 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że z tytułu wjazdu na teren Szpitala Wykonawca nie będzie ponosił kosztów? Ewentualnie czy możliwe jest uregulowanie zasad rozliczania poniesionych kosztów?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

3. W § 3 ust. 11 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że za datę zapłaty przyjęta zostanie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

4. W § 4 ust. 1 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że kara umowna będzie naliczana w wysoko¶ci „0,1 %”, a nie „1%” warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień „roboczy” zwłoki?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

5. W § 4 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że kara umowna będzie naliczana w wysoko¶ci „0,1 %”, a nie „1%” warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień „roboczy” zwłoki?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

6. W § 4 ust. 3 lit. a) Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że prawo odst±pienia będzie przysługiwało w razie „dwukrotnej” nieterminowej realizacji zamówienia?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

7. W § 4 ust. 3 lit. b) Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że prawo odst±pienia będzie przysługiwało w razie „dwukrotnego” nienależytego wykonania zamówienia?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

8. W § 4 ust. 7 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci polegaj±ce na tym, że zamiast dotychczasowego ust. 7 wskazuje się nowy ust. 7 o tre¶ci: "7. Ł±czna kwota kar umownych, jakimi Zamawiaj±cy  może obci±żyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty przewidzianej dla realizacji przedmiotowej Umowy."?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

9. W § 6 ust. 3 Umowy - czy możliwa jest rezygnacja z przedmiotowego zapisu?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

10. W § 7 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci polegaj±ce na tym, że Zał±cznik nr 2 również stanowi integraln± czę¶ć umowy?;
OdpowiedĽ: Tak, modyfikacja w zał±czeniu.

11. W § 7 ust. 4 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci polegaj±ce na tym, że s±dem wła¶ciwym będzie s±d wła¶ciwy ze względu na siedzibę powoda?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.
Dotyczy:  Wzoru Umowy nr 3 (Zał±cznik nr 4; dot. pakietów nr 1, 4, 5)

1. W § 1 ust. 4 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 48 godzin „roboczych”, tj. liczonych w dni robocze w godzinach 6.00 – 22.00?;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy precyzuje projekt umowy. Modyfikacja w zał±czeniu.

2. W § 2 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że z tytułu wjazdu na teren Szpitala Wykonawca nie będzie ponosił kosztów? Ewentualnie czy możliwe jest uregulowanie zasad rozliczania poniesionych kosztów?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

3. W § 3 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że zostanie dodany ust. 5 o następuj±cej tre¶ci: „Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

4. W § 4 ust. 1 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że kara umowna będzie naliczana w wysoko¶ci „0,1 %”, a nie „1%” warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień „roboczy” zwłoki?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

5. W § 4 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że kara umowna będzie naliczana w wysoko¶ci „0,1 %”, a nie „1%” warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień „roboczy” zwłoki?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

6. W § 4 ust. 3 lit. a) Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że prawo odst±pienia będzie przysługiwało w razie „dwukrotnej” nieterminowej realizacji zamówienia?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

7. W § 4 ust. 3 lit. b) Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że prawo odst±pienia będzie przysługiwało w razie „dwukrotnego” nienależytego wykonania zamówienia?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

8. W § 4 ust. 7 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci polegaj±ce na tym, że zamiast dotychczasowego ust. 7 wskazuje się nowy ust. 7 o tre¶ci: "7. Ł±czna kwota kar umownych, jakimi Zamawiaj±cy  może obci±żyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty przewidzianej dla realizacji przedmiotowej Umowy."?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

9. W § 6 ust. 3 Umowy - czy możliwa jest rezygnacja z przedmiotowego zapisu?;
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

10. W § 7 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci polegaj±ce na tym, że Zał±cznik nr 2 również stanowi integraln± czę¶ć umowy?;
OdpowiedĽ: Tak, modyfikacja w zał±czeniu.

11. W § 7 ust. 4 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci polegaj±ce na tym, że s±dem wła¶ciwym będzie s±d wła¶ciwy ze względu na siedzibę powoda?
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 1 dot. zakresu nr. 2

12. Czy Zamawiaj±cy dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego do post dylatacji o warto¶ci szaftu dystalnego – 2.6F (ø 2.0-3.75 mm), 2.7F (ø 4.0 – 5.0 mm). Reszta parametrów zgodna z SIWZ

OdpowiedĽ: Tak.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała:Anna Czech Dyrektor

Pytanie:dodano: 2013-12-24
OdpowiedĽ:dodano: 2013-12-24
1.


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.12.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/127/MJ//2013


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 127/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

2. Czy Zamawiaj±cy w pakiecie nr 2 – Cewnik balonowy do postdylatacji, dopu¶ci cewniki balonowe o następuj±cych parametrach technicznych:
¦rednice od 1.5 mm do 4.5 mm
Długo¶ci od 10 mm do 30 mm
RBP 24 atm. dla wszystkich rozmiarów
Cewnik non compliant
Lesion crossing profile 0.022“ (dla ¶r. 1.5 mm)
Lesion entry profile: 0.016“
ODPOWIED¬: TAK, Zamawiaj±cy dopuszcza.

3. Czy Zamawiaj±cy w pakiecie nr 3 – Cewnik balonowy do udrożnień, dopu¶ci cewniki balonowe o następuj±cych parametrach technicznych:
¦rednica 0.85 mm oraz 1.1 mm
Długo¶ci 10 mm, 15 mm (dla 0.85 mm) i 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 22 mm (dla 1.1 mm)
Dostępne w wersji RX i OTW
Wysokie ci¶nienie rozerwania: 23 atm (bar) (dla 0.85 mm), 18 atm (bar) (dla 1.1 mm)
Mało podatny: 0,85 mm przy ci¶nieniu nominalnym , 1.00 mm przy 23 atm
Profil wej¶cia do zmiany chorobowej: 0,016”
Nowa, niejednolita powłoka zapewnia łatwiejsze przej¶cie przez warstwę chorobow±
Profil przej¶cia: 0,0195" (dla 0.85 mm), 0.0205“ (dla 1.1 mm)
Położenie markera proksymalnego (zgłoszenie patentowe) – dla 0.85 mm, 1 pojedynczy centralny marker – dla 1.1. mm
Przej¶cie między rurk± mniejszej ¶rednicy a wałem dystalnym wykonane z nowego tworzywa polimerowego pebax w celu poprawy przej¶cia podczas popychania.

ODPOWIED¬: TAK, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

Wykonawcy
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271/ 127 /MJ / 304 /14 Tarnów, 2014-01-20

Dot. Przetargu nieograniczonego – sukcesywna dostawa sprzętu medycznego j. u. do koronarografii i koronaroplastyki wg. n/w zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy – spr. Nr 127/2013

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Zakres (pln)
05
Promed S.A. ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

Zakres 1 – 16 548,84
04
Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Zakres 2 – 19 224,00
06
ADYTON Medical Polska Sp. z o. o., ul. Kraszewskiego 11a, 43-400 Cieszyn
Zakres 3 - 25 056,00
03
MDS Cardio Sp. z o. o., ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa

Zakres 4 – 4 050,00
01
Tietze Medical Sp. z o. o., ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków

Zakres 5 – 1 996,92

W my¶l art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano oferty z najniższ± cen±.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę, nie podlegaj±c± odrzuceniu odnosz±c± się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 1
05-10,00-50,00
zakres 2
06-5,56-27,81
04-10,00-50,00
02-6,77- 33,84
zakres 3
06-10,00-50,00
04-9,83-49,15
zakres 4
03-10,00-50,00
zakres 5
01-10,00-50,00

2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01. Tietze Medical Sp. z o. o., ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków

02. Biotronik Polska Sp. z o. o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

03. MDS Cardio Sp. z o.o., ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa

04. Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

05. Promed S.A. ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

06. ADYTON Medical Polska Sp. z o. o., ul. Kraszewskiego 11a, 43-400 Cieszyn


3. Ponadto, Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie odrzucił żadnej oferty.

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Zgodnie z dyspozycj± art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 24.01.2014r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art. 27 ust.2(...)” .


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-05
24 stycznia 2014roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza zawarł umowę z firmami:
Promed S.A. ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

Zakres 1 – 16 548,84
Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Zakres 2 – 19 224,00
ADYTON Medical Polska Sp. z o. o., ul. Kraszewskiego 11a, 43-400 Cieszyn
Zakres 3 - 25 056,00
MDS Cardio Sp. z o. o., ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa

Zakres 4 – 4 050,00
Tietze Medical Sp. z o. o., ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków

Zakres 5 – 1 996,92