Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 103/2013 zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

12/12/2013 S241 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2013/S 241-418794

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres 1 Przyrząd do infuzji i transfuzji
Zakres 2 Przedłużki
Zakres 3 Strzykawki
Zakres 4 Igły iniekcyjne
Zakres 5 Igły do pobierania leków
Zakres 6 Igły do nakłuć lędźwiowych
Zakres 7 Igły do znieczuleń
Zakres 8 Igły do dializ
Zakres 9 Katetery
Zakres 10 Kaniulacja dużych naczyń
Zakres 11 Zestaw do wprowadzenia elektrod
Zakres 12 Kaniule noworodkowe (bez portu)
Zakres 13 Zgłębniki żołądkowe
Zakres 14 Cewniki Foley
Zakres 15 Cewniki Pezera
Zakres 16 Cewniki do odsysania dla OIT
Zakres 17 Rurki intubacyjne i ustno-gardłowe
Zakres 18 Rurki trachestomijne
Zakres 19 Kraniki
Zakres 20 Łączniki do drenów
Zakres 21 Elektrody EKG
Zakres 22 Ostrza
Zakres 23 Zestawy do drenażu opłucnej
Zakres 24 Drobny sprzęt dla noworodków
Zakres 25 Drobny sprzęt ogólnomedyczny
Zakres 26 Dreny, katetery, butelki
Zakres 27 Zestaw do autotransfuzji
Zakres 28 Zestaw do odsysania
Zakres 29 Retraktor narządów miękkich
Zakres 30 Katetery moczowodowe
Zakres 31 Kanki doodbytnicze
Zakres 32 Worki stomijne
Zakres 33 Zestaw do przetoki kałowej
Zakres 34 System do zbiórki stolca
Zakres 35 Worki do zbiórki moczu
Zakres 36 Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem
Zakres 37 Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem
Zakres 38 Przyrząd do treningu oddechowego
Zakres 39 Maski tlenowe
Zakres 40 Tlenoterapia z nawilżaniem
Zakres 41 Zamknięty system odsysania
Zakres 42 Zestaw do toalety jamy ustnej
Zakres 43 Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor
Zakres 44 Cewniki ; Tieman, Cuveriela, Nelaton
Zakres 45 Rurki tchawiczne metalowe
Zakres 46 Zgłębniki do tamowania krwotoków
Zakres 47 Igła do biopsji prostaty
Zakres 48 Dreny Kehra
Zakres 49 Żele USG, EKG
Zakres 50 Żele USG dla Centralnej Pracowni USG
Zakres 51 Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda
Zakres 52 Kaniule obwodowe
Zakres 53 Kaniule obwodowe bezpieczne
Zakres 54 Zestaw do pomp Terumo
Zakres 55 Noże okulistyczne
Zakres 56 System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych
Zakres 57 Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego
Zakres 58 Tubusy do rektoskopu Heing
Zakres 59 Kaniule dotętnicze dla noworodków
Zakres 60 Zastawki mózgowe
Zakres 61 Zestaw do pomp Infusomat
Zakres 62 Rurki do podawania leków dotchawicznych
Zakres 63 Rurki oddechowe specjalistyczne
Zakres 64 Układy oddechowe aparatów do znieczuleń
Zakres 65 Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe
Zakres 66 Sondy moczowodowe z koszykami Dormia
Zakres 67 Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych
Zakres 68 Zestaw do przezskórnej tracheostomii
Zakres 69 Trokary
Zakres 70 Sprzęt do respiratorów noworodkowych
Zakres 71 Filtr do respiratora Benet
Zakres 72 Łyżki laryngoskopowe
Zakres 73 Wkład do strzykawki automatycznej CT
Zakres 74 Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego
Zakres 75 Zestaw do wlewów kontrastowych
Zakres 76 Cewniki Dufor, Couvelaire
Zakres 77 Rurki intubacyjne do Lasera
Zakres 78 Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej
Zakres 79 Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion
Zakres 80 Wzierniki ginekologiczne
Zakres 81 Wkłady do strzykawki automatycznej CT, MR
Zakres 82 Maski krtaniowe
Zakres 83 Przewód do cystoskopu
Zakres 84 Akcesoria do aparatu Infant Flow
Zakres 85 Opaski, taśmy, podkładki do rurek
Zakres 86 Porty naczyniowe
Zakres 87 Sonda żołądkowa p/odleżynowa
Zakres 88 Akcesoria chemioterapii
Zakres 89 Zamknięty system bezigłowy
Zakres 90 Zamknięty system bezigłowy z drenem przedłużającym
Zakres 91 Cewniki permanentne do dializ
Zakres 92 Anestezjologia regionalna
Zakres 93 Anestezjologia specjalistyczna
Zakres 94 Zestawy do pomiaru OCŻ
Zakres 95 Aparaty do pobierania leków
Zakres 96 Igła kotwiczka
Zakres 97 Prowadnice do intubacji jednorazowe
Zakres 98 Prowadnice do intubacji wielorazowe
Zakres 99 Rurki dooskrzelowe
Zakres 100 Maski do AMBU jednorazowe
Zakres 101 Regulator przepływu
Zakres 102 Stazy jednorazowe
Zakres 103 Strzygarka chirurgiczna i ostrza
Zakres 104 Ostrza
Zakres 105 Filtr do respiratora typu Extend
Zakres 106 Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloświatłowe
Zakres 107 Kocyki do systemu grzewczego
Zakres 108 Gumki do żylaków
Zakres 109 Zestawy do systemu Multifiltrate
Zakres 110 Kołnierze ortopedyczne
Zakres 111 Papiery medyczne
Zakres 112 Papiery medyczne do Prac.Endoskopii
Zakres 113 Kapturki do termometru B Braun
Zakres 114 Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych
Zakres 115 Strzykawka do przepłukiwania
Zakres 116 Filtry oddechowe do respiratorów
Zakres 117 Koreczki
Zakres 118 Cewniki do hemodializy
Zakres 119 Cewniki Foley specjalistyczne
Zakres 120 Cewniki do kontrolowanego odsysania
Zakres 121 Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych
Zakres 122 Wkłady workowe do odsysania
Zakres 123 Igły akupunkturowe
Zakres 124 Zestaw moczowodowy Pigtayl
Zakres 125 Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego
Zakres 126 Zestaw do punkcji opłucnej
Zakres 127 Worki do żywienia pozajelitowego
Zakres 128 Akcesoria do Pracowni Cystostatyków
Zakres 129 Strzykawki do pomp Ascor
Zakres 130 Strzykawki do pomp Kwapisz
Zakres 131 Strzykawki do pomp Alaris
Zakres 132 Strzykawki do pomp Aesculap
Zakres 133 Strzykawki do pomp Fresenius
Zakres 134 Strzykawki do pomp Medima
Zakres 135 Igła Hubera do portu
Zakres 136 Igły do penów
Zakres 137 Strzykawka polipropylowa
Zakres 138 Zamknięty system do przenoszenia leków
Zakres 139 Układy oddechowe OIT
Zakres 140 Tlenoterapia dzieci i w OIT
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 032 930 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Przyrząd do infuzji i transfuzji
1)
Krótki opis
Przyrząd do infuzji i transfuzji
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Przedłużki
1)
Krótki opis
Przedłużki
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Strzykawki
1)
Krótki opis
Strzykawki
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Igły iniekcyjne
1)
Krótki opis
Igły iniekcyjne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Igły do pobierania leków
1)
Krótki opis
Igły do pobierania leków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Igły do nakłuć lędźwiowych
1)
Krótki opis
Igły do nakłuć lędźwiowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Igły do znieczuleń
1)
Krótki opis
Igły do znieczuleń
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: gły do dializ
1)
Krótki opis
gły do dializ
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Katetery
1)
Krótki opis
Katetery
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Kaniulacja dużych naczyń
1)
Krótki opis
Kaniulacja dużych naczyń
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zestaw do wprowadzenia elektrod
1)
Krótki opis
Zestaw do wprowadzenia elektrod
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Kaniule noworodkowe (bez portu)
1)
Krótki opis
Kaniule noworodkowe (bez portu)
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Zgłębniki żołądkowe
1)
Krótki opis
Zgłębniki żołądkowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Cewniki Foley
1)
Krótki opis
Cewniki Foley
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Cewniki Pezera
1)
Krótki opis
Cewniki Pezera
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Cewniki do odsysania dla OIT
1)
Krótki opis
Cewniki do odsysania dla OIT
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Rurki intubacyjne i ustno-gardłowe
1)
Krótki opis
Rurki intubacyjne i ustno-gardłowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Rurki trachestomijne
1)
Krótki opis
Rurki trachestomijne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Kraniki
1)
Krótki opis
Kraniki
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Łączniki do drenów
1)
Krótki opis
Łączniki do drenów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Elektrody EKG
1)
Krótki opis
Elektrody EKG
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Ostrza
1)
Krótki opis
Ostrza
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Zestawy do drenażu opłucnej
1)
Krótki opis
Zestawy do drenażu opłucnej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Drobny sprzęt dla noworodków
1)
Krótki opis
Drobny sprzęt dla noworodków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Drobny sprzęt ogólnomedyczny
1)
Krótki opis
Drobny sprzęt ogólnomedyczny
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Dreny, katetery, butelki
1)
Krótki opis
Dreny, katetery, butelki
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Zestaw do autotransfuzji
1)
Krótki opis
Zestaw do autotransfuzji
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Zestaw do odsysania
1)
Krótki opis
Zestaw do odsysania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Retraktor narządów miękkich
1)
Krótki opis
Retraktor narządów miękkich
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Katetery moczowodowe
1)
Krótki opis
Katetery moczowodowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Kanki doodbytnicze
1)
Krótki opis
Kanki doodbytnicze
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Worki stomijne
1)
Krótki opis
Worki stomijne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Zestaw do przetoki kałowej
1)
Krótki opis
Zestaw do przetoki kałowej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: System do zbiórki stolca
1)
Krótki opis
System do zbiórki stolca
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Worki do zbiórki moczu
1)
Krótki opis
Worki do zbiórki moczu
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem
1)
Krótki opis
Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem
1)
Krótki opis
Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Przyrząd do treningu oddechowego
1)
Krótki opis
Przyrząd do treningu oddechowego
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Maski tlenowe
1)
Krótki opis
Maski tlenowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Tlenoterapia z nawilżaniem
1)
Krótki opis
Tlenoterapia z nawilżaniem
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Zamknięty system odsysania
1)
Krótki opis
Zamknięty system odsysania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Zestaw do toalety jamy ustnej
1)
Krótki opis
Zestaw do toalety jamy ustnej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor
1)
Krótki opis
Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Cewniki ; Tieman, Cuveriela, Nelaton
1)
Krótki opis
Cewniki ; Tieman, Cuveriela, Nelaton
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Rurki tchawiczne metalowe
1)
Krótki opis
Rurki tchawiczne metalowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Zgłębniki do tamowania krwotoków
1)
Krótki opis
Zgłębniki do tamowania krwotoków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Igła do biopsji prostaty
1)
Krótki opis
Igła do biopsji prostaty
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Dreny Kehra
1)
Krótki opis
Dreny Kehra
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Żele USG, EKG
1)
Krótki opis
Żele USG, EKG
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Żele USG dla Centralnej Pracowni USG
1)
Krótki opis
Żele USG dla Centralnej Pracowni USG
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda
1)
Krótki opis
Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Kaniule obwodowe
1)
Krótki opis
Kaniule obwodowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Kaniule obwodowe bezpieczne
1)
Krótki opis
Kaniule obwodowe bezpieczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: Zestaw do pomp Terumo
1)
Krótki opis
Zestaw do pomp Terumo
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Noże okulistyczne
1)
Krótki opis
Noże okulistyczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych
1)
Krótki opis
System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego
1)
Krótki opis
Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: Tubusy do rektoskopu Heing
1)
Krótki opis
Tubusy do rektoskopu Heing
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: Kaniule dotętnicze dla noworodków
1)
Krótki opis
Kaniule dotętnicze dla noworodków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: Zastawki mózgowe
1)
Krótki opis
Zastawki mózgowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: Zestaw do pomp Infusomat
1)
Krótki opis
Zestaw do pomp Infusomat
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Rurki do podawania leków dotchawicznych
1)
Krótki opis
Rurki do podawania leków dotchawicznych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Rurki oddechowe specjalistyczne
1)
Krótki opis
Rurki oddechowe specjalistyczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: Układy oddechowe aparatów do znieczuleń
1)
Krótki opis
Układy oddechowe aparatów do znieczuleń
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe
1)
Krótki opis
Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: Sondy moczowodowe z koszykami Dormia
1)
Krótki opis
Sondy moczowodowe z koszykami Dormia
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych
1)
Krótki opis
Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: Zestaw do przezskórnej tracheostomii
1)
Krótki opis
Zestaw do przezskórnej tracheostomii
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 69 Nazwa: Trokary
1)
Krótki opis
Trokary
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: Sprzęt do respiratorów noworodkowych
1)
Krótki opis
Sprzęt do respiratorów noworodkowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: Filtr do respiratora Benet
1)
Krótki opis
Filtr do respiratora Benet
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: Łyżki laryngoskopowe
1)
Krótki opis
Łyżki laryngoskopowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: Wkład do strzykawki automatycznej CT
1)
Krótki opis
Wkład do strzykawki automatycznej CT
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego
1)
Krótki opis
Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: Zestaw do wlewów kontrastowych
1)
Krótki opis
Zestaw do wlewów kontrastowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: Cewniki Dufor, Couvelaire
1)
Krótki opis
Cewniki Dufor, Couvelaire
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 77 Nazwa: Rurki intubacyjne do Lasera
1)
Krótki opis
Rurki intubacyjne do Lasera
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 78 Nazwa: Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej
1)
Krótki opis
Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 79 Nazwa: Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion
1)
Krótki opis
Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 80 Nazwa: Wzierniki ginekologiczne
1)
Krótki opis
Wzierniki ginekologiczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 81 Nazwa: Wkłady do strzykawki automatycznej CT, MR
1)
Krótki opis
Wkłady do strzykawki automatycznej CT, MR
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 82 Nazwa: Maski krtaniowe
1)
Krótki opis
Maski krtaniowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 83 Nazwa: Przewód do cystoskopu
1)
Krótki opis
Przewód do cystoskopu
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 84 Nazwa: Akcesoria do aparatu Infant Flow
1)
Krótki opis
Akcesoria do aparatu Infant Flow
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 85 Nazwa: Opaski, taśmy, podkładki do rurek
1)
Krótki opis
Opaski, taśmy, podkładki do rurek
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 86 Nazwa: Porty naczyniowe
1)
Krótki opis
Porty naczyniowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 87 Nazwa: Sonda żołądkowa p/odleżynowa
1)
Krótki opis
Sonda żołądkowa p/odleżynowa
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 88 Nazwa: Akcesoria chemioterapii
1)
Krótki opis
Akcesoria chemioterapii
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 89 Nazwa: Zamknięty system bezigłowy
1)
Krótki opis
Zamknięty system bezigłowy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 90 Nazwa: Zamknięty system bezigłowy z drenem przedłużającym
1)
Krótki opis
Zamknięty system bezigłowy z drenem przedłużającym
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 91 Nazwa: Cewniki permanentne do dializ
1)
Krótki opis
Cewniki permanentne do dializ
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 92 Nazwa: Anestezjologia regionalna
1)
Krótki opis
Anestezjologia regionalna
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 93 Nazwa: Anestezjologia specjalistyczna
1)
Krótki opis
Anestezjologia specjalistyczna
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 94 Nazwa: Zestawy do pomiaru OCŻ
1)
Krótki opis
Zestawy do pomiaru OCŻ
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 95 Nazwa: Aparaty do pobierania leków
1)
Krótki opis
Aparaty do pobierania leków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 96 Nazwa: Igła kotwiczka
1)
Krótki opis
Igła kotwiczka
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 97 Nazwa: Prowadnice do intubacji jednorazowe
1)
Krótki opis
Prowadnice do intubacji jednorazowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 98 Nazwa: Prowadnice do intubacji wielorazowe
1)
Krótki opis
Prowadnice do intubacji wielorazowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 99 Nazwa: Rurki dooskrzelowe
1)
Krótki opis
Rurki dooskrzelowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 100 Nazwa: Maski do AMBU jednorazowe
1)
Krótki opis
Maski do AMBU jednorazowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 101 Nazwa: Regulator przepływu
1)
Krótki opis
Regulator przepływu
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 102 Nazwa: Stazy jednorazowe
1)
Krótki opis
Stazy jednorazowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 103 Nazwa: Strzygarka chirurgiczna i ostrza
1)
Krótki opis
Strzygarka chirurgiczna i ostrza
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 104 Nazwa: Ostrza
1)
Krótki opis
Ostrza
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 105 Nazwa: Filtr do respiratora typu Extend
1)
Krótki opis
Filtr do respiratora typu Extend
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 106 Nazwa: Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloświatłowe
1)
Krótki opis
Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloświatłowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 107 Nazwa: Kocyki do systemu grzewczego
1)
Krótki opis
Kocyki do systemu grzewczego
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 108 Nazwa: Gumki do żylaków
1)
Krótki opis
Gumki do żylaków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 109 Nazwa: Zestawy do systemu Multifiltrate
1)
Krótki opis
Zestawy do systemu Multifiltrate
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 110 Nazwa: Kołnierze ortopedyczne
1)
Krótki opis
Kołnierze ortopedyczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 111 Nazwa: Papiery medyczne
1)
Krótki opis
Papiery medyczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 112 Nazwa: Papiery medyczne do Prac.Endoskopii
1)
Krótki opis
Papiery medyczne do Prac.Endoskopii
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 113 Nazwa: Kapturki do termometru B Braun
1)
Krótki opis
Kapturki do termometru B Braun
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 114 Nazwa: Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych
1)
Krótki opis
Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 115 Nazwa: Strzykawka do przepłukiwania
1)
Krótki opis
Strzykawka do przepłukiwania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 116 Nazwa: Filtry oddechowe do respiratorów
1)
Krótki opis
Filtry oddechowe do respiratorów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 117 Nazwa: Koreczki
1)
Krótki opis
Koreczki
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 118 Nazwa: Cewniki do hemodializy
1)
Krótki opis
Cewniki do hemodializy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 119 Nazwa: Cewniki Foley specjalistyczne
1)
Krótki opis
Cewniki Foley specjalistyczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 120 Nazwa: Cewniki do kontrolowanego odsysania
1)
Krótki opis
Cewniki do kontrolowanego odsysania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 121 Nazwa: Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych
1)
Krótki opis
Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 122 Nazwa: Wkłady workowe do odsysania
1)
Krótki opis
Wkłady workowe do odsysania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 123 Nazwa: Igły akupunkturowe
1)
Krótki opis
Igły akupunkturowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 124 Nazwa: Zestaw moczowodowy Pigtayl
1)
Krótki opis
Zestaw moczowodowy Pigtayl
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 125 Nazwa: Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego
1)
Krótki opis
Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 126 Nazwa: Zestaw do punkcji opłucnej
1)
Krótki opis
Zestaw do punkcji opłucnej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 127 Nazwa: Worki do żywienia pozajelitowego
1)
Krótki opis
Worki do żywienia pozajelitowego
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 128 Nazwa: Akcesoria do Pracowni Cystostatyków
1)
Krótki opis
Akcesoria do Pracowni Cystostatyków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 129 Nazwa: Strzykawki do pomp Ascor
1)
Krótki opis
Strzykawki do pomp Ascor
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 130 Nazwa: Strzykawki do pomp Kwapisz
1)
Krótki opis
Strzykawki do pomp Kwapisz
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 131 Nazwa: Strzykawki do pomp Alaris
1)
Krótki opis
Strzykawki do pomp Alaris
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 132 Nazwa: Strzykawki do pomp Aesculap
1)
Krótki opis
Strzykawki do pomp Aesculap
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 133 Nazwa: Strzykawki do pomp Fresenius
1)
Krótki opis
Strzykawki do pomp Fresenius
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 134 Nazwa: Strzykawki do pomp Medima
1)
Krótki opis
Strzykawki do pomp Medima
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 135 Nazwa: Igła Hubera do portu
1)
Krótki opis
Igła Hubera do portu
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 136 Nazwa: Igły do penów
1)
Krótki opis
Igły do penów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 137 Nazwa: Strzykawka polipropylowa
1)
Krótki opis
Strzykawka polipropylowa
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 138 Nazwa: Zamknięty system do przenoszenia leków
1)
Krótki opis
Zamknięty system do przenoszenia leków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 139 Nazwa: Układy oddechowe OIT
1)
Krótki opis
Układy oddechowe OIT
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 140 Nazwa: Tlenoterapia dzieci i w OIT
1)
Krótki opis
Tlenoterapia dzieci i w OIT
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 80 329,00zł lub na poszczególne zakresy
Zakres PCV Wadium
1. 33.10.00.00-0 4720,00 pln
2. 33.10.00.00-0 1022,00 pln
3. 33.10.00.00-0 2564,00 pln
4. 33.10.00.00-0 525,00 pln
5. 33.10.00.00-0 1500,00 pln
6. 33.10.00.00-0 166,00 pln
7. 33.10.00.00-0 811,00 pln
8. 33.10.00.00-0 930,00 pln
9. 33.10.00.00-0 233,00 pln
10. 33.10.00.00-0 769,00 pln
11. 33.10.00.00-0 761,00 pln
12. 33.10.00.00-0 525,00 pln
13. 33.10.00.00-0 372,00 pln
14. 33.14.10.00-0 502,00 pln
15. 33.14.10.00-0 68,00 pln
16. 33.14.10.00-0 19,00 pln
17. 33.14.10.00-0 1450,00 pln
18. 33.14.10.00-0 335,00 pln
19. 33.14.10.00-0 842,00 pln
20. 33.14.10.00-0 249,00 pln
21. 33.14.10.00-0 520,00 pln
22. 33.14.10.00-0 520,00 pln
23. 33.14.10.00-0 1129,00 pln
24. 33.14.10.00-0 62,00 pln
25. 33.14.10.00-0 645,00 pln
26. 33.14.10.00-0 1995,00 pln
27. 33.14.10.00-0 775,00 pln
28. 33.14.10.00-0 460,00 pln
29. 33.14.10.00-0 15,00 pln
30. 33.14.10.00-0 2960,00 pln
31. 33.14.10.00-0 290,00 pln
32. 33.14.10.00-0 770,00 pln
33. 33.14.10.00-0 262,00 pln
34. 33.14.10.00-0 224,00 pln
35. 33.14.10.00-0 612,00 pln
36. 33.14.10.00-0 100,00 pln
37. 33.14.10.00-0 316,00 pln
38. 33.14.10.00-0 150,00 pln
39. 33.14.10.00-0 2510,00 pln
40. 33.14.10.00-0 285,00 pln
41. 33.14.10.00-0 166,00 pln
42. 33.14.10.00-0 1040,00 pln
43. 33.14.10.00-0 90,00 pln
44. 33.14.10.00-0 70,00 pln
45. 33.14.10.00-0 917,00 pln
46. 33.14.10.00-0 408,00 pln
47. 33.14.10.00-0 180,00 pln
48. 33.14.10.00-0 95,00 pln
49. 33.14.10.00-0 60,00 pln
50. 33.14.10.00-0 26,00 pln
51. 33.14.10.00-0 357,00 pln
52. 33.14.10.00-0 1665,00 pln
53. 33.14.10.00-0 1388,00 pln
54. 33.14.10.00-0 255,00 pln
55. 33.14.10.00-0 1260,00 pln
56. 33.14.10.00-0 36,00 pln
57. 33.14.10.00-0 135,00 pln
58. 33.14.10.00-0 52,00 pln
59. 33.14.10.00-0 242,00 pln
60. 33.14.10.00-0 495,00 pln
61. 33.14.10.00-0 780,00 pln
62. 33.14.10.00-0 288,00 pln
63. 33.14.10.00-0 71,00 pln
64. 33.14.10.00-0 1300,00 pln
65. 33.14.10.00-0 206,00 pln
66. 33.14.10.00-0 504,00 pln
67. 33.14.10.00-0 175,00 pln
68. 33.14.10.00-0 660,00 pln
69. 33.14.10.00-0 82,00 pln
70. 33.14.10.00-0 380,00 pln
71. 33.14.10.00-0 210,00 pln
72. 33.14.10.00-0 255,00 pln
73. 33.14.10.00-0 3122,00 pln
74. 33.14.10.00-0 615,00 pln
75. 33.14.10.00-0 36,00 pln
76. 33.14.10.00-0 472,00 pln
77. 33.14.10.00-0 500,00 pln
78. 33.14.10.00-0 156,00 pln
79. 33.14.10.00-0 640,00 pln
80. 33.14.10.00-0 42,00 pln
81. 33.14.10.00-0 8380,00 pln
82. 33.14.10.00-0 198,00 pln
83. 33.14.10.00-0 80,00 pln
84. 33.14.10.00-0 950,00 pln
85. 33.14.10.00-0 240,00 pln
86. 33.14.10.00-0 1230,00 pln
87. 33.14.10.00-0 87,00 pln
88. 33.14.10.00-0 490,00 pln
89. 33.14.10.00-0 250,00 pln
90. 33.14.10.00-0 360,00 pln
91. 33.14.10.00-0 590,00 pln
92. 33.14.10.00-0 1500,00 pln
93. 33.14.10.00-0 100,00 pln
94. 33.14.10.00-0 22,00 pln
95. 33.14.10.00-0 930,00 pln
96. 33.14.10.00-0 1070,00 pln
97. 33.14.10.00-0 23,00 pln
98. 33.14.10.00-0 5,00 pln
99. 33.14.10.00-0 52,00 pln
100. 33.14.10.00-0 108,00 pln
101. 33.14.10.00-0 280,00 pln
102. 33.14.10.00-0 300,00 pln
103. 33.14.10.00-0 240,00 pln
104. 33.14.10.00-0 550,00 pln
105. 33.14.10.00-0 80,00 pln
106. 33.14.10.00-0 238,00 pln
107. 33.14.10.00-0 84,00 pln
108. 33.14.10.00-0 98,00 pln
109. 33.14.10.00-0 2070,00 pln
110. 33.14.10.00-0 930,00 pln
111. 33.14.10.00-0 844,00 pln
112. 33.14.10.00-0 70,00 pln
113. 33.14.10.00-0 36,00 pln
114. 33.14.10.00-0 441,00 pln
115. 33.14.10.00-0 175,00 pln
116. 33.14.10.00-0 817,00 pln
117. 33.14.10.00-0 540,00 pln
118. 33.14.10.00-0 468,00 pln
119. 33.14.10.00-0 57,00 pln
120. 33.14.10.00-0 1000,00 pln
121. 33.14.10.00-0 16,00 pln
122. 33.14.10.00-0 590,00 pln
123. 33.14.10.00-0 60,00 pln
124. 33.14.10.00-0 825,00 pln
125. 33.14.10.00-0 32,00 pln
126. 33.14.10.00-0 105,00 pln
127. 33.14.10.00-0 57,00 pln
128. 33.14.10.00-0 620,00 pln
129. 33.14.10.00-0 407,00 pln
130. 33.14.10.00-0 43,00 pln
131. 33.14.10.00-0 30,00 pln
132. 33.14.10.00-0 160,00 pln
133. 33.14.10.00-0 49,00 pln
134. 33.14.10.00-0 18,00 pln
135. 33.14.10.00-0 285,00 pln
136. 33.14.10.00-0 11,00 pln
137. 33.14.10.00-0 125,00 pln
138. 33.14.10.00-0 460,00 pln
139. 33.14.10.00-0 175,00 pln
140. 33.14.10.00-0 696,00 pln
RAZEM: 80 329,00 PLN
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
NFZ.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć oddzielne oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3-9 i 12
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: ) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
13) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, foldery zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ potwierdzające wymagane parametry.
14) oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.)-zał. Nr 7. - dot: Zakresów nr 1 -140.
15) Wykonawca załączy wymagane instrukcje w języku polskim (angielskim na żądanie Zamawiającego) dp każdej pozycji, dostarczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – dot. Zakresów Nr : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140.
16) oświadczenie Wykonawcy, że proponowane produkty spełniają normę PN EN ISO 7886 – dot. Zakresów nr : 3, 115, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137.
) oświadczenie Wykonawcy, że proponowane produkty spełniają normę PN EN ISO 10555-3:2001 – dot. Zakresów nr : 10, 59, 91, 92 dot. poz. 14-17, Zakres nr 106, 118.
19) oświadczenie Wykonawcy, że proponowane produkty spełniają normę PN EN ISO 10555-5:2002 – dot. Zakresów nr : 12, 52, 53.
18) oświadczenie Wykonawcy, o zgodności z normą PN EN 27740:2001 – dot. Zakresów nr : 22,
19) Wykonawca wypełnia instrukcje dekontaminacji – załącznik nr 8 do szpitalnej procedury QP-023/E – dot. Zakresów nr : 27, 40, 45, 51 poz. 2, 5, 6, Zakres nr 65 poz. 1-6, Zakres nr 98, Zakres nr 103 poz. 1, Zakres nr 122, poz. 1, 2, 6,
20) oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu proponowanych zestawów /strzykawek do pracy z opisaną pompą – dot. Zakresu nr : 43, 54, 61, 129, 130, 131, 132, 133, 134.
21) oświadczenie Wykonawcy, że proponowane produkty spełniają normę ISO 7376-3/EN1819 – dot. Zakresu nr : 72.
22) Wymagane potwierdzenie wydajności filtra w instrukcji użycia dot. Zakresu nr : 105, 116.
23) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: wykazać że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 zamówienie o wartości co najmniej 2 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 16, 29, 50, 56, 75, 94, 97, 98, 113, 121, 125, 131, 134, 136. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
b) -1 zamówienie o wartości co najmniej 5 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 15, 24, 44, 49, 58, 63, 80, 99, 112, 119, 123, 127, 130, 133. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
c) -1 zamówienie o wartości co najmniej 10 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 36, 43, 48, 57, 69, 83, 87, 93, 100, 105, 107, 108, 126, 137 . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
d) -1 zamówienie o wartości co najmniej 20 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 6, 9, 20, 33, 34, 38, 41, 47, 59, 65, 67, 71, 78, 82, 85, 103, 106, 115, 132, 139. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
e) -1 zamówienie o wartości co najmniej 30 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 18, 31, 37, 40, 51, 54, 62, 70, 72, 73, 89, 90, 101, 102, 135. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
f) -1 zamówienie o wartości co najmniej 50 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 4, 12, 13, 14, 21, 22, 28, 46, 60, 66, 76, 77, 88, 104, 114, 117, 118, 122, 129, 138. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
g) -1 zamówienie o wartości co najmniej 70 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 7, 10, 11, 19, 25, 27, 32, 35, 61, 68, 74, 79, 91, 111, 116, 124, 128, 140. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
h) -1 zamówienie o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 2, 8, 17, 23, 42, 45, 53, 55, 64, 84, 86, 92, 95, 96, 110, 120. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
i) -1 zamówienie o wartości co najmniej 200 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 3, 5, 26, 52, 109. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
j) -1 zamówienie o wartości co najmniej 300 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 30, 39. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
k) -1 zamówienie o wartości co najmniej 500 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 1, 81 . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
103/2013
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.1.2014 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 29.1.2014 - 11:00
Miejscowość:
Tarnów
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.12.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-12-12 (0131212105227-siwz-nowa ue spr.103.doc)
Załącznik - 2013-12-12 (0131212105231-formularz nr 2- spr.103.doc)
Załącznik - 2013-12-12 (0131212105235-oswiadcz nr 7 spr.103.doc)
Załącznik - 2013-12-12 (0131212105238-oswiadczenia nr 5, 6, sp.103.doc)
Załącznik - 2013-12-12 (0131212105242-stano. zal. nr 8 spr.103.xls)
Załącznik - 2013-12-12 (0131212105246-umowa nr 4 spr.103.doc)
Załącznik - 2013-12-12 (0131212105250-wykaz zal. 3 spr.103.doc)
Załącznik - 2013-12-12 (0131212105253-zal cenowy nr 1spr.103.xls)
Załącznik - 2014-01-09 (0140109104904-umowa nr 4 spr.103 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-01-10 (0140110125001-zal cenowy nr 1spr.103- modyfikacja-opakowania.xls)
Załącznik - 2014-01-15 (0140115134746-zal cenowy nr 1spr.103- modyfikacja-zakres 92.xls)
Specyfikacja - 2014-01-21 (0140121135504-siwz-nowa ue spr.103-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-01-21 (0140121135527-zal cenowy nr 1spr.103- modyfikacja-zakresu 81 i 74.xls)
Załącznik - 2014-01-21 (0140121135536-formularz nr 2- spr.103-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-01-23 (0140123111417-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-01-27 (0140127114416-zal cenowy nr 1spr.103- modyfikacja-zakres 111.xls)
Załącznik - 2014-05-09 (0140509123212-informacja do wyniku.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-12-16
Tarnów, dnia 16.12.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 6383 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01312.2013. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Pakiet 25 – Drobny sprzęt ogólnomedyczny poz. 3 - Ustniki do Spirometru
Do jakiego spirometru Zamawiający potrzebuje ustniki ?
Odpowiedź:
Micro lab SN 30435 oraz MIR Eres Medical International Research.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-12-16

Pytanie:dodano: 2013-12-31
Tarnów, dnia 30.12.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 6568 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2013r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Pytanie odnośnie punktu SIWZ 2 / 2.1 / k. Zwracamy się z prośbą, aby zamawiający zgodnie z „ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” dopuścił wykaz dwóch wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, których łączna kwota wynosiła będzie 500 000,00 zł.
Prośbę uzasadniamy tym, iż w Polsce było niewiele przetargów na asortyment z pakietu nr 81 którego wartość przekraczałaby pół miliona złotych. Także zapis taki wyeliminuje dużą część oferentów, którzy do tej pory nie wygrali tak dużego przetargu. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że państwa przetarg w pakiecie 81 jest na dwa lata, także nie ma potrzeby wykazywania, aż tak dużych kwot w referencjach.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-12-31

Pytanie:dodano: 2013-12-31
Tarnów, dnia 30.12.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 6568 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.12.2013r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: pakietu nr 91
Czy zamawiajacy dopusci zestaw z cewnikiem do dlugotrwalego dostepu naczyniowego do hemodializy zawierajacy cewnik w rozmiarze 14,5Fr ,przekroj cewnika podwojne D,cewnik zakonczony symetrycznie z dodatkowymi otworami bocznymi na koncach kanalow, wykonany z Carbothane,dlugosci cewnika do mufy:19,23,28,33 i 55cm ,w zestawie z igla wprowadzajaca,prowadnica J,rozszerzaczem 12Fr, 14Fr,bagnetem do tunelizacji,prowadnikiem rozdzieralnym Pull-apart 16Fr z zaworem zabezpieczajacym?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-12-31

Pytanie:dodano: 2013-12-31
Tarnów, dnia 30.12.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 6568 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.12.2013r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 63 lp 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej do przedłużonej intubacji z systemem drenażu przestrzeni podgłośniowej z cienkościennym poliuretanowy mankietem bez znacznika głębokości.
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjnej do przedłużonej intubacji z systemem drenażu przestrzeni podgłośniowej z cienkościennym poliuretanowy mankietem bez znacznika głębokości.
Pytanie nr 2 Zakres nr 63 lp 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim cienkościennym, niskociśnieniowym mankietem bez kaniuli wewnętrznej, ponieważ rurka tracheostomijna z systemem odsysania przestrzeni podgłośniowej nie posiadaja kaniuli wewnętrzej.
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza rurki tracheostomijnej z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim cienkościennym, niskociśnieniowym mankietem bez kaniuli wewnętrznej.
Pytanie nr 3 Zakres nr 99 lp1
Czy zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe lewostronne dwuświatłowe w rozmiarach 32, 35, 37, 39, 41 bez rozmiaru 33 ?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza dopuści rurki dooskrzelowe lewostronne dwuświatłowe w rozmiarach 32, 35, 37, 39, 41 bez rozmiaru 33.
Pytanie nr 4 Zakres nr 99 lp2
Czy zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe prawostronne dwuświatłowe w rozmiarach 35, 37, 39, 41 bez rozmiaru33 ?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza rurki dooskrzelowe prawostronne dwuświatłowe w rozmiarach 35, 37, 39, 41 bez rozmiaru 33.
Pytanie nr 5 Zakres 16
Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią, z atraumatyczną miękko zaokrągloną ściętą końcówką, z dwoma bocznymi otworami, złącze kodowane kolorami?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią, z atraumatyczną miękko zaokrągloną ściętą końcówką, z dwoma bocznymi otworami, złącze kodowane kolorami.
Pytanie nr 6 Zakres 69
Czy Zamawiający wymaga cewnika z Trokarem CH8 dł. 23 cm z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cewnik z Trokarem CH8 dł. 23 cm z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci.
Pytanie nr 7 Zakres 126
Czy Zamawiający dopuści zestaw Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą , cewnik poliuretanowy ze znacznikami głębokości co 1 cm( 8 znaczników), 8CH, strzykawka 50 ml Luer Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny
z przedłużaczem, igła z zielono- czerwonym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, sterylny?
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza zestaw: Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą , cewnik poliuretanowy ze znacznikami głębokości co 1 cm( 8 znaczników), 8CH, strzykawka 50 ml Luer Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny
z przedłużaczem, igła z zielono- czerwonym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, sterylny

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-12-31

Pytanie:dodano: 2014-01-09
Tarnów, dnia 08.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 73 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust 1, 2, 6
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5%wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy.
2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5%wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty
6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:
§ 4 ust. 1,2 Projektu Umowy zał. nr 4 otrzymuje brzmienie:
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.

Modyfikacja SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Umowa zal nr 4 spr. 103 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-09

Pytanie:dodano: 2014-01-10
Tarnów, dnia 07.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 140 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2013r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 do zakresu 66
Czy w poz.2 i 4 można zaproponować sondy bez filiformu, druty równoległe.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 do zakresu 124
Czy w poz. 1 można zaproponować zestawy moczowodowe o średnicy 4,7CH z prowadnikiem o długości 150 cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy w poz. 2-4 można zaproponować zestawy moczowodowe z prowadnikiem o długości 150cm, pozostałe parametry
bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-10

Pytanie:dodano: 2014-01-10
Tarnów, dnia 07.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 140 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2013r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 66
Pozycja 1: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 FR/CH – 65 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Pozycja 2: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 FR/CH – 65 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Pozycja 3: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 FR/CH – 65 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Pozycja 4: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 FR/CH – 65 cm o 5 spiralnych drutach spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Poz. 1 –4 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 124
Pytanie nr 2
Pozycje 1-4 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów moczowodowych pigtail zawierających prowadnik o długości 145 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Pozycja 1 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów moczowodowych pigtail w rozmiarze 4.7 FR/CH spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Pozycja 4 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów moczowodowych obustronnie otwartych spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-10

Pytanie:dodano: 2014-01-10
Tarnów, dnia 08.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 163 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.12.2013r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Zakres nr 4 - Igły do iniekcji
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w zadaniu nr 4 igły pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 2
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w poz. 8 i 9 igły były krótkościęte? Zastosowanie igieł krótkościętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji leku igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte.
Pytanie nr 4 - Zakres nr 5 – Igły do pobierania leków
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły były sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 2 igłę do pobierania leków z otworem bocznym?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1 igłę 1,2x40 tępą otworem centralnym?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 5 igieł pochodzących od jednego producenta, w celu łatwiejszej identyfikacji?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 8 - Zakres nr 6 – Igły do nakłuć lędźwiowych
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1 igłę 0,8x88mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę 0,8x88mm.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3 igłę 1,1 x88mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 3 igłę 1,1 x88mm.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 igłe 18G 1,3x88mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłe 18G 1,3x88mm.
Pytanie nr 11 - Zakres nr 7 – Igły do znieczuleń
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 igłę do znieczuleń 22G 0,7x40mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę do znieczuleń 22G 0,7x40mm.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3 i 4 igły pencil point o długości 88mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 3 i 4 igły pencil point o długości 88mm
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyłączy z zakresu nr 7 igłę do neurolizy?
Odpowiedź:
Nie –zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 14 - Zakres nr 52 – kaniule obwodowe
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul wyposażonych w filtr hydrofobowy?
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującą normą 10-555.
Pytanie nr 15 Zakres nr 53 – kaniule obwodowe bezpieczne
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 53 kaniul obwodowych bezpiecznych wyposażonych w korek samodomykający z logo producenta?
Odpowiedź:
Zamawiący dopuszcza.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 53 kaniul obwodowych bezpiecznych wyposażonych w filtr hydrofobowy?
Odpowiedź:
Zamawiący dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-10

Pytanie:dodano: 2014-01-10
Tarnów, dnia 09.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 169/14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.12.2013r. i 03.01.2014r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 – Zakres nr 118 pkt. 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik zgodny z opisem, o długości 175 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dotyczy punktu SIWZ 2 / 2.1 / k.
Zwracamy się z prośbą, aby zamawiający zgodnie z „ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” dopuścił wykaz dwóch wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, których łączna kwota wynosiła będzie 500 000,00 zł. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEm PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Cyt.: § 1. 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający może żądać następujących dokumentów:
3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (...)”
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wskazał w SIWZ w Rozdziale V – Podmiot Trzeci, iż każdy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-10

Pytanie:dodano: 2014-01-10
Tarnów, dnia 09.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 162 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Dotyczy Zakresu nr 1 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 3 Dotyczy zakresu nr 1 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone.
Odpowiedź:
Nie wymaga.
Pytanie nr 4 Dotyczy zakresu nr 3 poz. 1 - 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie w Formularzu cenowym Zakres nr 3 ceny za 100 szt. =1 z odpowiednim przeliczeniem. Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 – Formularz cenowy w Zakresach: 4,5,22, 25, 102, 111, 129, 130 131, 132, 133, 134.
Pytanie nr 5 Dotyczy zakresu nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową 40 IU z igłą nie wtopioną?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 6 Dotyczy zakresu nr 3 poz. 3-6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe Luer ze skalą rozszerzoną o min. 20%?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki zgodnie z normą PN EN 7886.
Pytanie nr 7 Dotyczy zakresu nr 3 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer o poj. 50 ml z centralnie umieszczonym stożkiem?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 8 Dotyczy zakresu nr 3 poz. 8
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka cewnikowa o poj. 100 ml posiadała podwójną skalę?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający wymaga strzykawki zgodnej z normą PN EN 7886.
Pytanie nr 9 Dotyczy zakresu nr 4 poz. 1 - 9
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła pomyłka w opisie w formularzu cenowym : Zamawiający w rubryce nr 4 podaje zapotrzebowanie jako ilość opakowań, natomiast w rubryce 5 i 6 wymaga podania ceny za 1 szt.
Odpowiedź:
Modyfikacja Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – Zakres nr 4. Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 – Formularz cenowy w Zakresach: 3,5,22, 25, 102, 111, 129, 130 131, 132, 133, 134.

Pytanie nr 10 Dotyczy zakresu nr 13 poz. 4-14
Prosimy o podanie jakiej długości zgłębników żołądkowych Zamawiający będzie oczekiwał?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje długość standardową dla średnicy zgłębnika.
Pytanie nr 11 Dotyczy zakresu nr 14 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników sterylne gładkie?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 12 Dotyczy zakresu nr 25 poz. 3
Prosimy o podanie do jakiego rodzaju spirometrów mają być ustniki.
Odpowiedź:
Odpowiedź z dnia 16.12.2013r. Znak: SWLOG-271/103/KK/6383/13
Pytanie nr 13 Dotyczy zakresu nr 48 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty,
Odpowiedź:
Nie- zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja Formularza cenowego – załącznik nr 1 w Zakresach: 3,4,5,22, 25, 102, 111, 129, 130 131, 132, 133, 134 została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 zal cenowy nr 1 spr. 103 - modyfikacja - opakowania

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-10

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Tarnów, dnia 14.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 222 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Pakiet 6 poz.1 IGŁY DO NA NAKŁUĆ LĘDŻWIOWYCH
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1xużytku, sterylna, pakowana pojedynczo 0,7x88mm 22G
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Pakiet 6 poz.2 IGŁY DO NA NAKŁUĆ LĘDŻWIOWYCH
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1xużytku, sterylna, pakowana pojedynczo 0,9x88mm 20G
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Pakiet 6 poz.3 IGŁY DO NA NAKŁUĆ LĘDŻWIOWYCH
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1xużytku, sterylna, pakowana pojedynczo 1,1x88mm 19G
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Pakiet 6 poz.4 IGŁY DO NA NAKŁUĆ LĘDŻWIOWYCH
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1xużytku, sterylna, pakowana pojedynczo 1,3x88mm 18G
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 Pakiet 6 poz.1-4 IGŁY DO NA NAKŁUĆ LĘDŻWIOWYCH
Czy Zamawiający oczekuje aby igły do znieczuleń podpajeczynówkowych (standard Ouincke) posiadały przeźroczysty uchwyt ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci krystalicznego pryzmatu potwierdzającego wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej poprzez zmianę jego barwy oraz posiadały ergonomiczny uchwyt, który umożliwia łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą i który zwiększa kontrolę nad igłą.
Odpowiedź:
W zakresie nr 6 nie występują igły podpajeczynówkowe.
Pytanie nr 6 Pakiet 137 poz.1 Strzykawka polipropylenowa
Czy Zamawiający dopuści strzykawka polipropylenowa, trzyczęściowa 3ml, sterylna, j.u., typu luer lock, z końcówką położoną centralnie. Wyposażona w gumową (bezlateksową) część tłoka z podwójnym uszczelnieniem i blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czytelna niezmywalna skala, precyzyjne dozowanie małych ilości, skala co 0,1 ml
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7 Pakiet 137 poz.1 Strzykawka polipropylenowa
Czy Zamawiający dopuści strzykawka polipropylenowa, trzyczęściowa 3ml, sterylna, j.u., typu luer , z końcówką położoną centralnie. Wyposażona w gumową (bezlateksową) część tłoka z podwójnym uszczelnieniem i blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czytelna niezmywalna skala, precyzyjne dozowanie małych ilości, skala co 0,1 ml
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga strzykawki typu luer lock ze względu na używanie ich do sporządzenia preparatów cytotoksycznych.
Pytanie nr 8 Pakiet 137 poz.1-4 Strzykawka polipropylenowa
Czy Zamawiający dopuści strzykawka polipropylenowa, trzyczęściowa, sterylna, j.u., typu luer, z końcówką położoną centralnie. Wyposażona w gumową (bezlateksową) część tłoka z podwójnym uszczelnieniem i blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czytelna niezmywalna skala, precyzyjne dozowanie małych ilości, skala jak w SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga strzykawki typu luer lock ze względu na używanie ich do sporządzenia preparatów cytotoksycznych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-15

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Tarnów, dnia 13.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 226 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. zakresu nr 47
Czy Zamawiający wymaga oryginalnych igieł do aparatu HS GUN pobierających nie poszarpane wycinki?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga oryginalnych igieł.
Pytanie nr 2 dot. zakresu nr 57, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć talerza biodrowego 15 G o długości 75 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot. zakresu nr 57, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć talerza biodrowego 18 G o długości 45 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 dot. zakresu nr 124, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu moczowodowego podwójnie zagiętego w rozmiarze CH 4,7?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 dot. zakresu nr 124, poz. 1-4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu moczowodowego z prowadnikiem o dł. 125 cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-15

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Tarnów, dnia 14.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 225 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Pakiet 92 poz. 17
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i oczekuje, cewnika do żył centralnych dwukanałowych F7 o długości od 15 cm – 20cm, zakładany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje Zakres 92 poz. 17 oraz dopuszcza długość cewnika od 15 cm-20cm.
Pytanie nr 2 Pakiet 92 poz. 18
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i oczekuje, cewnika do żył centralnych dwukanałowych F7 o długości od 15 cm – 20cm, zakładany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu o dużym przepływie.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje Zakres 92 poz. 18 oraz dopuszcza długość cewnika od 15 cm-20cm.
Pytanie nr 3 Pakiet 132 poz. 1-3
Czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki do pomp były wpisane w instrukcję obsługo pompy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki do pomp wpisane w instrukcję obsługo pompy.
Pytanie nr 4 Pakiet 132 poz. 1-3
Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1-3 strzykawek od jednego producenta.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawek od jednego producenta.
Pytanie nr 5 Pakiet 132 poz. 1-3
Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1-3 strzykawek aby umieszczona była nazwa własna strzykawki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki na których umieszczona jest nazwa własna strzykawki.
Pytanie nr 6 Pakiet 132 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 strzykawek posiadających zieloną czytelną skalę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki posiadające zieloną czytelną skalę.
Pytanie nr 7 Pakiet 132 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 strzykawek luer lock 50 ml do podawania leków światłoczułych z dołączoną igłą.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki luer lock 50 ml do podawania leków światłoczułych z dołączoną igłą.

Modyfikacja Formularza cenowego – załącznik nr 1 w Zakresie: 92 została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 zal cenowy nr 1 spr. 103 - modyfikacja – Zakres 92

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-15

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Tarnów, dnia 15.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 213 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 ZAKRES NR 65 - MASKI TWARZOWE DO APARATU AMBU WIELORAZOWE
Prosimy o dopuszczenie wielorazowych masek twarzowych w z miękkim otwartym mankietem uszczelniającym (zapewniającym doskonałą szczelność) i z cyfrowym znacznikiem wielkości .
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 ZAKRES NR 82 - MASKI KRTANIOWE
Ponieważ tylko jeden producent oferuje maski krtaniowe z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni w postaci użebrowania, wyposażone w żel 5g na bazie wody oraz strzykawkę, prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych z mocno uwypuklaną kopułą oraz dużym otworem oddechowy (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni) bez żelu i strzykawki.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3 ZAKRES NR 100 – MASKI TWARZOWE DO APARATU AMBU JEDNORAZOWE
Czy Zamawiający dopuści maski z mankietem otwartym, bardzo dobrze dopasowujące się do twarzy bez potrzeby pompowania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga maski bez szkodliwych ftalanów?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiajacy nie wymaga.
Pytanie nr 5 ZAKRES NR 116 – FILTRY ODDECHOWE DO RESPIRATORÓW
Prosimy o wydzielenie z pakietu poz. 4 Filtr mechaniczny
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6 ZAKRES NR 139 – UKŁADY ODDECHOWE OIT dot.. poz. 3
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora PB 7200 z prostymi złączami?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-15

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Tarnów, dnia 15.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 214 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 17.
Prosimy o wyłączenie pozycji 27 – 38 z pakietu, co pozwoli na zaoferowanie rurki zbrojonej z prowadnicą w środku rurki, z powodzeniem stosowanej przez Państwa szpital od dwóch lat, a jednocześnie ekonomiczniejszej.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2 dot.: Zakres nr 18 pozycja 1 – 6 i 7 – 20.
Czy Zamawiający wymaga rurki tracheotomijnej z dwoma tasiemkami?
Odpowiedź:
Nie Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 3 Zakres nr 16 pozycja 21.
Prosimy o wyjaśnienie, jakich rozmiarów Zamawiający wymaga w tej pozycji. Czy Zamawiający dopuści rurkę zbrojoną z mankietem w rozmiarach 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0?
Odpowiedź:
W Zakresie 16 brak jest rurek zbrojonych z mankietem.
Pytanie nr 4 dot.: Zakres nr 28 pozycja 2.
Czy Zamawiający wymaga drenu 25CH o długości 210cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza drenu 25CH o długości 210cm.
.0
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-15

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Tarnów, dnia 13.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 217 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 – Dot. Zakresu nr 84 poz. 22 Jednorazowy układ oddechowy
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania układu z generatorem czterodyszowym mocowanym na zaczepie kołyskowym? Układ pacjenta ma być kompatybilny z maskami nosowymi, końcówkami nosowymi, paskowym mocowaniem i czapeczką.
Odpowiedź:
Tak, układ pacjenta ma być kompatybilny z maskami nosowymi, końcówkami nosowymi, paskowym mocowaniem i czapeczką.
Pytanie nr 2 Dot. Zakresu nr 84 poz. 1-22, 25 i 28 Końcówka donosowa, Maska nosowa, Czapeczka, Paskowe mocowanie, Jednorazowy układ oddechowy, Czujnik oddechów, Filtr bakteryjny
Czy Zamawiający ma na myśli akcesoria oddechowe atestowane przez producenta urządzenia Infant Flow, to znaczy takie, które posiadają pisemne potwierdzenie producenta o kompatybilności z użytkowanym aparatem Infant Flow i stanowiące spójny system kompatybilnych ze sobą akcesoriów?
Odpowiedź:
Akcesoria oddechowe mają być kompatybilne z aparatem Infant Flow.
Pytanie nr 3 dot. 74 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika CH 10 a;e o długości 110 cm w związku z zakończeniem produkcji o dł. 130 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-15

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Tarnów, dnia 13.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 216 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 do ZAKRESU NR 70 - SPRZĘT DO RESPIRATORÓW NOWORODKOWYCH.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,3,4,5,6 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na wystartowanie wyłącznemu Dystrybutorowi a tym samym zmniejszy koszt zakupu sprzętu medycznego bez udziały firmy trzecich i dodatkowych ich marż.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2
Jakie Komplet drenów do respiratora Babylog ma na myśli Zamawiający z komorą czy bez komory.
Odpowiedź:
Dreny do respiratora Babylog z komorą.
Pytanie n 3 do ZAKRESU NR 84 - AKCESORIA DO APARATU INFANT FLOW.
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu poz nr.: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,,27,28 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców i nie ograniczy możliwości wystartowania tylko jednej firmie jak to jest w tej chwili, co jest oczywiście niezgodne z ustawą PZP.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie n 4
W przypadku czapeczek prosimy o dopuszczenie niżej podanych rozmiarów:
Kolor Rozmiar Obwód głowy
Szara 00 18-20
Różowa 0 20-22
Brązowa 1 22-24
Żółta 2 24-26
Niebieska 3 26-28
Złota 4 28-30
Zielona 5 30-32
Bordowa 6 32-34
Pomarańczowa 7 34-36
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozmiary.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-15

Pytanie:dodano: 2014-01-17
Tarnów, dnia 17.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 288 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.01.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 86 poz. 1 dopuści port tytanowy, kompatybilna biologicznie, obudowana silikonem podstawa sprzyja odrastaniu tkanki w kieszeni, stożkowe obrzeże zmniejsza ryzyko wynaczynienia, umożliwiając wygięcie się igły w kierunku przegrody, ze standardowym ułożeniem kaniuli wyjściowej, z cewnikiem silikonowym GroshongŸ - opatentowany zawór trójdrożny Groshong umożliwia infuzję i zasysanie krwi, jednocześnie zmniejszając ryzyko powstawania zatorów powietrznych, wstecznego przepływu krwi i krzepnięcia, częstotliwość przemywania zmniejsza się, gdyż zawór nie dopuszcza do cofania się krwi do cewnika oraz do jej krzepnięcia, ponieważ jest to układ zamknięty, rutynowe czynności konserwacyjne są uproszczone, a potrzeba stosowania heparyny zostaje praktycznie wyeliminowana, rozmiar 8Fr i długości 50 cm, oznaczeniami głębokości co 5 cm, bez opaski w zestawie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 86 poz. 2 dopuści port tytanowy, kompatybilna biologicznie, obudowana silikonem podstawa sprzyja odrastaniu tkanki w kieszeni, stożkowe obrzeże zmniejsza ryzyko wynaczynienia, umożliwiając wygięcie się igły w kierunku przegrody, ze standardowym ułożeniem kaniuli wyjściowej, z cewnikiem silikonowym rozmiar 9,6Fr i długości 76cm, bez znaków głębokości, bez opaski w zestawie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pakiecie 86 poz. 3 dopuści port tytanowy niskoprofilowy z komorą o większej objętości (0,6ml) z cewnikiem poliuretanowym ChronoflexŸ 6Fr i długości 45cm, odpornym na leki TaxolŸ i TaxolereŸ, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w pakiecie 86 poz. 3 dopuści port tytanowy slim z komorą o większej objętości , z cewnikiem poliuretanowym ChronoflexŸ 6Fr i długości 60cm, odpornym na leki TaxolŸ i TaxolereŸ, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 3.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie 91 dopuści zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy zawierający cewnik w rozmiarze 16Fr ,przekrój cewnika podwójne D, odgięta końcówka cewnika, cewnik zakończony niesymetrycznie z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach kanałów, wykonany z materiału Carbothane- Wyjątkowa wydajność działania:
 Cewnik z materiału Carbothane* – cechuje się wytrzymałością zapewniającą trwałość jak również miękkością i giętkością zapewniającymi komfort pacjenta
 otwory boczne na całym obwodzie – zmniejszają ryzyko okluzji cewnika przez ścianę naczynia, zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia niewydolności krążeniowej
 Duże światło i nieograniczająca końcówka – umożliwiają prędkość przepływu rzędu 500 ml/min
 Wyjątkowa odporność na skręcanie – ułatwia przeprowadzenie cewnika w tunelu dzięki większej giętkości
 Kanał prowadnika – upraszcza nasunięcie końcówki cewnika żylnego w celu łatwego wprowadzenia techniką over-the-wire
 Elastyczny tuneler, introduktor wykonany z PTFE i sztywny prowadnik – ułatwiają wprowadzenie cewnika, zestaw nie zawiera skalpela, długości cewnika do mufy: 19,23,27,31, 35 i 42cm ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w pakiecie 91 dopuści zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy zawierający cewnik w rozmiarze 14,5Fr, przekrój cewnika podwójne D, odgięta końcówka cewnika, cewnik zakończony niesymetrycznie z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach kanałów, wykonany z materiału Carbothane- Wyjątkowa wydajność działania:
 Cewnik z materiału Carbothane* – cechuje się wytrzymałością zapewniającą trwałość jak również miękkością i giętkością zapewniającymi komfort pacjenta
 otwory boczne na całym obwodzie – zmniejszają ryzyko okluzji cewnika przez ścianę naczynia, zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia niewydolności krążeniowej
 Duże światło i nieograniczająca końcówka – umożliwiają prędkość przepływu rzędu 500 ml/min
 Wyjątkowa odporność na skręcanie – ułatwia przeprowadzenie cewnika w tunelu dzięki większej giętkości
 Kanał prowadnika – upraszcza nasunięcie końcówki cewnika żylnego w celu łatwego wprowadzenia techniką over-the-wire
 Elastyczny tuneler, introduktor wykonany z PTFE i sztywny prowadnik – ułatwiają wprowadzenie cewnika, zestaw nie zawiera skalpela, długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31, 35 i 42cm ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie 86 poz. 3 dopuści port tytanowy niskoprofilowy z komorą o większej objętości (0,6ml) z cewnikiem poliuretanowym ChronoflexŸ 6Fr i długości 75cm, odpornym na leki TaxolŸ i TaxolereŸ, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-17

Pytanie:dodano: 2014-01-17
Tarnów, dnia 15.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 281 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający, w zakresie 86 poz. 1, dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi wykonanymi w pełni z tytanu, z komorą w kształcie okręgu o pojemności 0,7ml i wysokości 13mm, wyposażonymi w cewnik silikonowy o średnicy 8,4F ( 1,6x2,8mm) oraz zestaw akcesoriów o następującym składzie:
 2 Łączniki typu klik - konektor
 1 Igła do przepłukiwania
 1 prosta igła Hubera (22 G, 25mm)
 zakrzywiona igła Hubera z drenem (22 G, 25 mm)
 Igła do podnoszenia naczynia
 Strzykawka 10 ml
 Zestaw wprowadzający ( koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700 mm z końcówką J, igła punkcyjna)
 Karta identyfikacyjna dla pacjenta
 Dzienniczek dla pacjenta z instrukcją pielęgnacji portu?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający, w zakresie 86 poz. 2, dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi wykonanymi w pełni z tytanu, z komorą w kształcie okręgu o pojemności 0,7ml i wysokości 13mm, wyposażonymi w cewnik silikonowy o średnicy 8,4F ( 1,6x2,8mm) oraz zestaw akcesoriów o następującym składzie:
 2 Łączniki typu klik - konektor
 1 Igła do przepłukiwania
 1 prosta igła Hubera (22 G, 25mm)
 zakrzywiona igła Hubera z drenem (22 G, 25 mm)
 Igła do podnoszenia naczynia
 Strzykawka 10 ml
 Zestaw wprowadzający ( koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700 mm z końcówką J, igła punkcyjna)
 Karta identyfikacyjna dla pacjenta
 Dzienniczek dla pacjenta z instrukcją pielęgnacji portu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający, w zakresie 86 poz. 3 i 4, dopuści złożenie oferty z portami naczyniowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego, z komorą tytanową o kształcie okręgu i pojemności 0,3ml i wysokości 10,3mm, wyposażonymi w cewnik poliuretanowy o średnicy 6,6F ( 1,3x2,2mm), z możliwością podaży kontrastu pod ciśnieniem 300psi oraz zestaw akcesoriów o następującym składzie:
 2 Łączniki typu klik
 1 Igła do przepłukiwania
 1 prosta igła Hubera (22 G,25mm),
 1 Igła do unoszenia naczynia
 Akcesoria do identyfikacji portu wysokociśnieniowego (bransoletka (purpurowa), karta pacjenta, breloczek do kluczy)
 1 Zestaw do wprowadzania (koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700 mm z końcówką J, igła punkcyjna)
 1 Tunelizator
 1 karta pacjenta
 Strzykawka 10 ml
 Dzienniczek dla pacjenta z instrukcją pielęgnacji portu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-17

Pytanie:dodano: 2014-01-17
Tarnów, dnia 17.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 280 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Ad zakres 57
Prosimy o doprecyzowanie,. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 1 tego pakietu igieł z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem typu motylkowego ułatwiającym nakłucie, igieł o długości całkowitej 70mm z regulacją długości w zakresie 50-70mm.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza igieł z dodatkowym zdejmowanym uchwytem typu motylkowego ułatwiającym nakłucie, igieł o długości całkowitej 70mm z regulacją długości w zakresie 50-70mm.
Pytanie nr 2 Ad zakres 57
Prosimy o doprecyzowanie,. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 2 tego pakietu igieł z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem typu motylkowego ułatwiającym nakłucie, igieł o długości całkowitej 50mm z regulacją długości w zakresie 30-50mm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza igieł z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem typu motylkowego ułatwiającym nakłucie, igieł o długości całkowitej 50mm z regulacją długości w zakresie 30-50mm
Pytanie nr 3 Ad Zakres 96
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 1 tego pakietu igieł o długości 80mm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-17

Pytanie:dodano: 2014-01-17
Tarnów, dnia 15.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 276 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 100.
Prosimy o dopuszczenie masek w zakresie rozmiarowym od 0 do 6, gdzie poszczególne rozmiary przeznaczone są dla: 0 – wcześniaków, 1 – noworodków, 2 – niemowląt, 3 – dzieci, 4 – dorosłych (mała), 5 – dorosłych (średnia), 6 – dorosłych (duża). Prosimy również o wyjaśnienie, czy Zamawiający – mając na uwadze przedstawiony zakres rozmiarowy – oczekuje masek w rozmiarze od 1 do 6.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2, dotyczy pakietu 65.
Prosimy o dopuszczenie silikonowych masek wielorazowego użytku, posiadających elastyczny, miękki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt. Maski wyposażone w ukształtowany, wywinięty kołnierz, umożliwiający „szczelne” jej dopasowanie do twarzy, wykonany z wysokiej klasy, elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji. Maski w zakresie rozmiarowym 0 – 5, dopasowane anatomicznie, rozmiary 0-2 mają okrągły kształt, natomiast 3-5- są uformowane w kształcie kropli.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-17

Pytanie:dodano: 2014-01-17
Tarnów, dnia 16.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 275 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 pytanie do pakietu 103.
Czy zamawiający dopuści strzygarkę wraz z ostrzami o szerokości cięcia 36,4 mm i wysokości strzyżenia 0,372 mm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-17

Pytanie:dodano: 2014-01-17
Tarnów, dnia 15.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 282 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy zakresu nr 82 – Maski krtaniowe
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazową silikonową?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Dotyczy zakresu nr 82 – Maski krtaniowe
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez żelu 5g na bazie wody oraz strzykawki w zestawie?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-17

Pytanie:dodano: 2014-01-20
Tarnów, dnia 17.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 294 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Zakres nr 3 pozycja 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej skala 40j/ml
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 2 Zakres nr 3 pozycja 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej skala 100j/ml z igłą wtopioną
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 3 Zakres nr 5 pozycja 1
Zwracam się z prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków w rozmiarze 1,2x30
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4 Zakres nr 19 pozycja 5
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu zabieg ten zwiększy konkurencje i pozwoli na osiągniecie korzystniejszej ceny zakresu.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5 Zakres nr 90 pozycja 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego z drenem o długości całkowitej 10 cm pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6 Zakres nr 117 pozycja 1,2
Czy Zamawiający wymaga aby korki posiadały trzpień znajdujący się poniżej krawędzi korka co zwiększa aseptykę
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie 7 Zakres nr 101 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnej z linią długości 180cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie 8 Zakres nr 52 pozycja 1-7
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były wyposażone w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekiem krwi oraz 3 paski widoczne w promieniach RTG tak ja obecnie stosowane w państwa placówce?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z wymaganą normą.
Pytanie 9 Zakres nr 1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową 45mm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie 10 Zakres nr 1 pozycja 1,2
Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy były pozbawione ftalanów
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 11 Zakres nr 1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrządy pakowane w foli
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-20

Pytanie:dodano: 2014-01-20
Tarnów, dnia 17.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 293 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w zakresie nr 32 dopuszcza:
Poz. 1 worek do przetoki kałowej, jednoczęściowy z filtrem, z przylepcem antyalergicznym, z otworem, rozmiar do docięcia 10-76mm
Poz. 1 worek do przetoki kałowej, jednoczęściowy z filtrem, z przylepcem antyalergicznym, z otworem, rozmiar do docięcia 12-75mm
Poz. 2 worek ileostomijny jednoczęściowy, z filtrem, z możliwością opróżniania, samoprzylepne, zapinane na rzep, rozmiar do docięcia 10-76mm
Poz. 2 worek ileostomijny jednoczęściowy, z filtrem, z możliwością opróżniania, samoprzylepne, zapinane na rzep, rozmiar do docięcia 12-75mm
Poz. 5 worek urostomijny, wyposażony w system zapobieganiu cofaniu się moczu rozmiar 10-66mm, 10-76mm lub 15-43mm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione worki w poz. 1,2,5.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w zakresie nr 36 dopuszcza:
Poz. 1 płytkę do przetoki kałowej o rozmiarze do docięcia 50/10-45mm oraz 60/10-55mm
Odpowiedź:
W zakresie nr 36 w poz. 1 nie występują płytki do przetoki kałowej.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w zakresie nr 35 dopuszcza:
Poz. 1 worek do dobowej zbiórki moczu, zgodny z opisem, niesterylny, ze skalą rozpoczynającą się od 100ml a następnie co 200ml, pojemność 2000ml.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4 dot. Zakres nr 35
Poz. 2 worek do dobowej zbiórki moczu, zgodny z opisem, niesterylny, ze skalą, pojemność 0,8l dren długości 45cm
Poz. 2 worek do dobowej zbiórki moczu, zgodny z opisem, niesterylny, ze skalą, pojemność 0,5l dren długości 50cm
Odpowiedź:
W Zakresie nr 35 nie występuje w poz. 2 worek do dobowej zbiórki moczu.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych m(worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym, worki do zbiórki moczu pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza aby zapłata za dostarczony towar nastąpiła w okresie do 60 dni od daty złożenia zamówienia? W przypadku naszej firmy w systemie po wprowadzeniu zamówienia z automatu generuje się faktura VAT, która nalicza termin płatności od momentu jej powstania czyli w większości przypadków jest to ten sam dzień wprowadzenia zamówienia. Niestety dopiero w przyszłości po nowym roku nastąpi zmiana w systemie. Czy Zamawiający póki co dopuści taką możliwość?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-20

Pytanie:dodano: 2014-01-21
Tarnów, dnia 20.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 312 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.01.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia określonego Formularzu Cenowym Załącznik nr 1 do SIWZ dla Zakresu nr 81.
Zwracamy uwagę na fakt, iż eksploatacja automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual oraz Medrad Spectris Solaris EP MR wyłącznie z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych, które są znane i atestowane przez producenta przedmiotowego wstrzykiwacza lub/i jego przedstawiciela (autoryzowaną organizację serwisową), eliminować będzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ramach zaprogramowanych sekwencji i protokołów podawania kontrastu w prowadzonych procedurach medycznych (ryzyko takie powstaje w przypadku zastosowania nieznanych producentowi lub autoryzowanemu serwisowi materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu określonych w pytaniu powyżej). Wystąpienie nieprawidłowości w prawidłowym działaniu wstrzykiwaczy kontrastu (np. w ramach wystąpienia różnicy pomiędzy zaprogramowaną sekwencją i protokołem podania kontrastu, a wartością tych elementów faktycznie stwierdzoną w trakcie prowadzonego badania) w konsekwencji może być bezpośrednim powodem uszkodzenia aparatury, lub nawet – zaistnienia incydentu medycznego. Informujemy również, iż zgodnie z opinią producenta w/w urządzeń MEDRAD, obecnie: xxxxxxxx(Dział ds. Zapewnienia Jakości i Kwestii Regulacyjnych), w przypadku eksploatacji aparatów MEDRAD (xxxxxx), z wykorzystaniem nieznanych zamienników sprzętu oryginalnego, odpowiedzialność za to, że oferowane i stosowane wkłady generyczne (zamienniki oryginalnego sprzętu) są w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczami MEDRAD, leży całkowicie po stronie producenta lub dostawcy takich wkładów generycznych. Jest to zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej – MDD 93/42/WEE/Artykuł 12 – i dotyczy także wspominanych powyżej okoliczności, związanych z zaistniałym incydentem medycznym (za którego skutki, w przypadku eksploatacji wstrzykiwaczy kontrastu z wykorzystaniem nieznanych i nieatestowanych jednorazówek generycznych, ponosi odpowiedzialność Użytkownik sprzętu oraz jego dostawca lub wytwórca). Istotnym jest fakt, iż na chwile obecną ani firma MEDRAD, ani jej lokalny przedstawiciel (serwis) w Polsce, nie przeprowadziły właściwych testów walidacyjnych, których przedmiotem byłyby wszystkie dostępne na rynku w Polsce, generyczne (zamienne) materiały eksploatacyjne do wstrzykiwaczy kontrastu firmy MEDRAD (w tym: zamienniki sprzętu oryginalnego, nieznane producentowi wstrzykiwaczy ani jego lokalnemu przedstawicielowi lub serwisowi, których potencjalną „kompatybilność” z urządzeniami MEDRAD potwierdzają tylko i wyłącznie ich producenci lub oferenci). W odniesieniu do produktów jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy kontrastu MEDRAD, które są nieznane producentowi takich urządzeń, ani jego przedstawicielowi lub serwisowi, nie wypracowano dotąd wspólnej oceny i weryfikacji powyżej omawianej jakości sprzętu generycznego, ani jego potwierdzonej kompatybilności z urządzeniami MEDRAD. Uprzejmie informujemy również, że prowadzona przez autoryzowany serwis, w ramach przeglądów okresowych w/w aparatów Medrad Stellant CT Dual i Medrad Spectris Solaris EP MR , kalibracja potencjometrów pozycji tłoka, limitu ciśnienia, prędkości przepływu i tym podobne działania, prowadzona jest zawsze i bez wyjątku na wkładach jednorazowego użytku, których parametry fizyko-chemiczne znane są serwisowi firmy MEDRAD. Eksploatacja w/w wstrzykiwaczy z wykorzystaniem wkładów do kontrastu innych niż wkłady, których parametry fizyko-chemiczne znane są serwisowi producenta urządzeń (a więc stosowanie produktów generycznych, nieznanych wspominanym tu podmiotom), nie gwarantuje poprawności działania danego urządzenia firmy MEDRAD po przeprowadzeniu jego przeglądu lub napraw, co generować może ryzyko cofnięcia praw gwarancyjnych i rękojmi udzielanych po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych.
W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź na pytanie:
Czy Zamawiający w ramach poz. 1, 2, 3 i 4 Zakresu nr 81 wymagać będzie od wykonawców zaoferowania materiałów eksploatacyjnych, które są znane i atestowane przez producenta eksploatowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela lub/i serwis, czyli takich, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami kontrastu:
 Medrad Stellant CT Dual (nr seryjny 34798)
 Medrad Spectris Solaris EP MR(nr seryjny 44895)
i które, jako w pełni kompatybilne z w/w urządzeniami nie spowodują usterek w ich działaniu, ani nie będą powodem ich uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi, udzielanych standardowo, przez ww. podmioty po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych i okresowych przeglądach technicznych?
Pytanie nr 2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia określonego Formularzu Cenowym dla Zakresu nr 81, poz. 1.
W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 1 Zakresu nr 81 oraz używanych dotychczas przez Zamawiającego zestawów wkładów do aparatu Medrad Stellant CT D, prosimy Zamawiającego o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc w SIWZ: Wkłady do strzykawki automatycznej (wstrzykiwacza kontrastu) system Medrad Stellant CT D, 2 jednorazowe strzykawki o pojemności 200ml, 2 złącza szybkiego napełniania, ostrze typu "Spike", oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem rozumie przez to i będzie wymagał zaoferowania następującego zestawu, składającego się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów wkładowych, w tym:
Zestaw A (oddzielnie pakowany), w skład którego wchodzą elementy:
 1 x wkład o pojemności 200 ml
 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z trójnikiem Y o wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI z jedna zastawką antyzwrotną, , gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm
 złącze szybkiego napełniania typu „J”
Zestaw B (oddzielnie pakowany), w skład którego wchodzą elementy:
 1 x wkład o pojemności 200 ml
 1 x ostrze typu „Spike”
 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J” ?
Uzasadnienie:
Wskazany wyżej sposób konfekcjonowania (pakowania) zestawu do wstrzykiwacza STELLANT CT w DWIE osobne, sterylnie pakowane formy polistyrenowe, pozwala na oddzielne wykorzystanie każdego z zapakowanych do takiej formy elementów składowych zestawu, z zachowaniem pełnej sterylności elementów (np. w sytuacji badania tomograficznego, gdzie podawany jest wyłącznie kontrast – bez soli fizjologicznej – iniekcja z wykorzystaniem wyłącznie jednej głowicy urządzenia).
Istotna jest także RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y” będącego elementem składowym nabywanych zestawów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie (+/– 10 cm) pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego ramienia, po podaniu środka cieniującego. Przy zapotrzebowaniu Zamawiającego, określonym dla poz. 1 Zakresu nr 81 na 20 000 zestawów wkładów do wstrzykiwacza STELLANT CT (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem), oszczędność kontrastu przyniesie wymierne korzyści finansowe.
Pytanie nr 3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia określonego Formularzu Cenowym dla Zakresu nr 81, poz. 2.
W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 2 Zakresu nr 81 oraz używanych dotychczas przez Zamawiającego złączy niskociśnieniowych do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT D, prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc w SIWZ:Złącze niskociśnieniowe o długości 150 cm z trójnikiem i limicie ciśnienia 350 OSI do automatycznej strzykawki Medrad Stellant CT rozumie przez to i będzie wymagał zaoferowania następującego złącza/przedłużacza ciśnieniowego: Złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm, z trójnikiem Y o wytrzymałości ciśnieniowej min. 350 PSI z jedna zastawką antyzwrotną, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm?
Uzasadnienie:
RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, gdzie odgałęzienie odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego jest krótsze i wynosi +/– 10 cm, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego ramienia, po podaniu środka cieniującego. Przy zapotrzebowaniu Zamawiającego, określonym dla poz. 2 Zakresu nr 81 na 200 sztuk, zapewniona w ten sposób oszczędność kontrastu przyniesie Zamawiającemu wymierne korzyści finansowe.
Pytanie nr 4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia określonego Formularzu Cenowym dla Zakresu nr 81, poz. 3.
W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 3 Zakresu nr 81 oraz używanych dotychczas przez Zamawiającego zestawów wkładów do aparatu Medrad Spectris Solaris EP MR, prosimy Zamawiającego o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc w SIWZ:
Wkłady do strzykawki automatycznej (wstrzykiwacza kontrastu) Medard Spectris Solaris Ep MR - 2 jednorazowe strzykawki o pojemności 65ml i 115ml.
rozumie przez to i będzie wymagał zaoferowania następującego zestawu, składającego się z:
Jednorazowy zestaw składający się z: wkładu do kontrastu o pomności 65 i wkładu do soli fizjologicznej 115 ml, dwóch ostrzy typu spike oraz złącza niskiego ciśnienie o długości 250 cm z trójnikiem wyposażonym w zawór zwrotny gdzie długość ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 15 cm - w 100 % kompatybilnym ze wstrzykiwaczem typu Medrad Spectris Solaris EP MR?
Uzasadnienie:
RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y” będącego elementem składowym nabywanych zestawów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Spectris Solaris EP MR. Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie (+/– 8 cm) pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego ramienia, po podaniu środka cieniującego. Przy zapotrzebowaniu Zamawiającego, określonym dla poz. 3 Zakresu nr 81 na 1 000 zestawów wkładów do wstrzykiwacza Medrad Spectris Solaris EP MR, oszczędność kontrastu przyniesie wymierne korzyści finansowe.
Pytanie nr 5. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia określonego Formularzu Cenowym dla Zakresu nr 81, poz. 4.
W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 4 Zakresu nr 81oraz używanych dotychczas przez Zamawiającego złączy niskociśnieniowych do wstrzykiwacza Medrad Spectris Solaris EP MR, prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc w SIWZ:
Łącznik typu "T" z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym, dł. 244 cm rozumie przez to i będzie wymagał zaoferowania następującego złącza/przedłużacza ciśnieniowego:
Złącze niskiego ciśnienia o długości 244-250 cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI z trójnikiem typu "T" wyposażonym w zawór zwrotny gdzie długość ramion trójnika jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 15 cm - w 100 % kompatybilnym ze wstrzykiwaczem typu Medrad Spectris Solaris EP MR?
Uzasadnienie:
RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika „Y”, gdzie odgałęzienie odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego jest krótsze i wynosi +/– 8 cm, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego ramienia, po podaniu środka cieniującego. Przy zapotrzebowaniu Zamawiającego, określonym dla poz. 4 Zakresu nr 81 na 200 sztuk, zapewniona w ten sposób oszczędność kontrastu przyniesie Zamawiającemu wymierne korzyści finansowe.
Pytanie nr 6. Dotyczy oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wg SIWZ.
Zwracamy uwagę na fakt, że od pewnego czasu, na rynku wyrobów medycznych, zaobserwować można niepokojące zjawisko bezceremonialnego składania przez niektórych Wykonawców oświadczeń, o posiadaniu przez nich dokumentów dopuszczających konkretny wyrób medyczny do obrotu na terenie Polski. Po analizie tych dokumentów niejednokrotnie okazuje się, że są one obarczone licznymi wadami merytoryczno – prawnymi. Z takich dokumentów często nie wynika w sposób jednoznaczny, iż konkretnie oferowany wyrób medyczny, o konkretnym numerze katalogowym, spełnia wymagania zasadnicze określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie. W dokumentach, o których tu mowa (np. w Deklaracji Zgodności), brak jest niejednokrotnie jednoznaczności numeru katalogowego oferowanego konkretnie wyrobu (np. katalog wytwórcy), z numerem katalogowym, jaki widnieje na wspominanych tutaj dokumentach formalnych, co w sposób oczywisty dyskwalifikuje oferowany produkt i składana ofertę jego dostawy. W sytuacji braku jednoznacznie zapisanego w SIWZ wymogu złożenia wraz z ofertę ww. dokumentów (np. Deklaracji Zgodności), a w konsekwencji braku możliwości wglądu w treść tych dokumentów, Zamawiający nie będzie w stanie dokonać stosownej oceny i weryfikacji wymaganej prawem unijnym jednoznaczności numerów katalogowych produktów, jakie widnieją w składanej ofercie przetargowej, z numerami katalogowymi, jakie widnieją w załączonych do oferty dokumentach formalnych. Znane są również przypadki dokonywania przez niektórych Wykonawców nieuprawnionych adnotacji lub przeróbek prospektów (katalogów) wytwórcy produktów (działanie wprost zakazane w § 8 ust. 2 oraz ust. 1, pkt. 3. Ustawy o wyrobach medycznych), które mają na celu „dostosowanie” parametrów oferowanych produktów do wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.
Zaistnienie podobnej ww. sytuacji zostało w ostatnim czasie potwierdzone m.in. wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 października 2013 r., sygnatura akt: KIO 2443/13.
W związku z powyższym, celowym byłoby po otwarciu złożonych ofert uzyskanie przez Zamawiającego (jak również innych wykonawców biorących udział w Postępowaniu) jednoznacznego i bezsprzecznego potwierdzenia, że oferowane wyroby medyczne, o wskazanych w ofercie, konkretnych numerach katalogowych, mają swoje odniesienie w złożonych dokumentach formalnych (jak np. Deklaracja Zgodności).W rezultacie Zamawiający będzie mieć pewność, czy oferowane i nabywane wyroby medyczne spełniają wymogi Ustawy o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (a tylko taki asortyment zagwarantuje bezpieczeństwo Pacjenta).
W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w zakresie Rozdziału V, punkt 3.2, „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, poprzez:
 wprowadzenie wymogu obligatoryjnego złożenia (oprócz wymaganego oświadczenia, Zał. nr 7) Deklaracji zgodności CE;
 modyfikację treści oświadczenia (Załącznik nr 7) poprzez zastąpienie sformułowania:
„Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, przedłożymy je wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzając za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.”
sformułowaniem:
„Na potwierdzenie powyższego oświadczenia Wykonawca składa wymagane prawem dokumenty uprawniające do wprowadzenia i obrotu oraz do używania oferowanych wyrobów medycznych. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, przedkłada je wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzając za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.” Uprzejmie prosimy o pozytywne odniesienie się do składanych przez nas pytań i umożliwienie nam tym samym wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania i stawiane postulaty do zapisów SIWZ prowadzonego postępowania przetargowego i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.
Odpowiedź na Pytania 1 –6:
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wykreślenie Zakresu nr 81. Numeracja zakresów pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7 Zakres 21 poz. 4
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu elektrody. Wymagają Państwo jednocześnie elektrody z czujnikiem Ag/AgCl i elektrody radioprzeziernej. Jest to sprzeczny zapis. Elektroda niewidoczna w rtg ma czujnik węglowy a nie pokryty chlorkiem srebra. Poza tym elektroda do rtg znajduje się w pozycji nr 7. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do Holtera, z klejem stałym, z czujnikiem Ag/AgCl, z wycięciem do mocowania elektrody o rozmiarze 40mm x 55mm Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8 Zakres 21 poz. 1-4,7
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie zawierające 50 sztuk elektrod z odpowiednim przeliczeniem ilości Zamawiającego.
Pytanie nr 9 Zakres 111 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier kompatybilny, nieoryginalny. Papier taki jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Odpowiedź:
Nie - tylko oryginał.
Pytanie nr 10 Zakres 111 poz. 4
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie ilości wymaganych sztuk papieru. Czy Zamawiający wymaga 200 bloków papieru 420x300x 1000 kartek (tym samym 100 bloków papieru 420x300x 2000 kartek)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11 Zakres 111 poz. 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru papieru.
Odpowiedź:
50/120/250.
Pytanie nr 12 Zakres 111 poz. 12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie czy papier ma być przeznaczony do aparatu K70-B czy K75-HM?
Odpowiedź:
Do aparatu K70-B.
Pytanie nr 13 Zakres 111 poz. 15,16
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru papieru.
Odpowiedź:
Poz. 15 – 210/295/150
Poz. 16 – 50-60/25
Pytanie nr 14 Dotyczy SIWZ Rozdział V pkt 3.3)
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od załączania Instrukcji obsługi dla produktów w klasie I i IIa
Powołujemy się na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. Wg rozporządzenia nie ma zasadności posiadania instrukcji obsługi dla klasy I i IIa jeżeli wyroby mogą być bezpiecznie używane bez takich instrukcji.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez wykreślenie punktu dotyczącego Instrukcji obsługi dla produktów w Rozdziału V pkt. 3 ust.3) oraz z pkt. 4 ust.15).
Pytanie nr 15 Projekt umowy- §2 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu odnośnie wyładunku towaru w miejscu wskazanym.
Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )
Odpowiedź:
Nie- Dostawa do magazynu medycznego Zamawiającego.
Pytanie nr 16 Projekt umowy- §2 ust. 5
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 17 Projekt umowy- §4 ust. 6
Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 4 ust. 6 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 18 Zakres 21 poz. 4
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu elektrody. Wymagają Państwo jednocześnie elektrody o średnicy 42-56mm i elektrody z nacięciem. Jest to sprzeczny zapis. Elektroda o średnicy 42-56 mm jest elektrodą okrągłą natomiast wycięcie/ nacięcie występuje w elektrodzie prostokątnej. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do Holtera, prostokątnej o rozmiarze 42mm x 56mm (+-2mm), przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 2 milimetrów w rozmiarze nie stanowi żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody. Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody przeznaczonej do Holtera, prostokątnej o rozmiarze 42mm x 56mm (+-2mm), przy pozostałych parametrach bez zmian.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1A w Zakresie nr 74 w poz. 1 wkradł się błąd pisarski w ilości - kolumna 4
Jest:
5000 szt.
powinno być:
2500szt.

Modyfikacja SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 SIWZ – spr 103 - modyfikacja
 Zalacznik cenowy spr 103 – modyfikacja- zakresu 81 i Zakres 74
 Formularz nr 2 – spr 103 - modyfikacja

W związku z modyfikacją warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 14.02.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2014r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 60 dni tj. do 14.04.2014r. nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-21

Pytanie:dodano: 2014-01-22
Tarnów, dnia 21.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 318 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy pak. 17
1) Czy Zamawiający w pozycji 11-14 dopuści rurki posiadające standardowy baryłkowaty mankiet?
2)Czy Zamawiający w pozycji 15-24 dopuści rurki posiadające mankiet zwężający się ku dołowi (funkcjonalnie stożkowy, o zmniejszonej powierzchni przylegania do tchawicy)?
3) Czy Zamawiający w pozycji 25 dopuści rurki posiadające mankiet zwężający się ku dołowi (funkcjonalnie stożkowy, o zmniejszonej powierzchni przylegania do tchawicy)?
Odpowiedź do 1),2),3) :
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy pak. 18
1) Czy Zamawiający w pozycji 21 dopuści rurki w rozmiarach 7,0 – 10,0?
2) Czy Zamawiający w pozycji 22 dopuści rurki w rozmiarach 7,5 – 10,0?
3) Czy Zamawiający w pozycji 23-25 dopuści rurki tracheostomijne z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, w wymaganych rozmiarach?
Odpowiedź do 1),2),3) :
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Dotyczy pak. 27
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści używany już wcześniej przez Zamawiającego w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:
- silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona,
- worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu,
- dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji,
- dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch,
- z oddzielnie pakowanym przyrządem do przetaczania krwi?
Oferowany przez nas zestaw jest używany w renomowanych klinikach w kraju i za granicą oraz posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo jego stosowania.Wykonanie mieszka z silikonu zapewnia najwyższą możliwą hemokompatybilność, większa niż wymagana pojemność mieszka ogranicza ilość działań personelu tj. przepompowywania krwi z mieszka do worka, specjalny dren łączący pozwala na stworzenie układu w pełni zamkniętego, umożliwiającego przeniesienie krwi z mieszka do worka bez konieczności rozłączania układu i stosowania zapasowego worka, a zastosowany system filtracji jest przyjętym przez największych producentów sprzęt ortopedycznego w pełni bezpiecznym standardem zapewniającym drożność infuzji i chroniącym przetaczaną krew przed hemolizą i zubożeniem na skutek zatrzymywania części jej składników?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4 Dotyczy pak. 86
1) Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści port różniący się względem SIWZ:
- centralne, prostopadłe ułożenie kaniuli wyjściowej,
- komora o objętości 0,5 ml,
- cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu o długości 76 cm, ze znacznikami naniesionymi co 5 cm,
- prowadnik 6 Fr?
2) Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści port różniący się względem SIWZ:
- centralne, prostopadłe ułożenie kaniuli wyjściowej,
- komora o objętości 0,5 ml,
- cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu o długości 76 cm, ze znacznikami naniesionymi co 5 cm,
- prowadnik 8,5 Fr?
Odpowiedź pkt. 1) 2):
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 5 Dotyczy pak. 86
3) Czy Zamawiający w poz. 3 i 4 dopuści port różniący się względem SIWZ:
- komora o objętości 0,3 ml,
- cewnik o długości 76 cm, ze znacznikami naniesionymi co 5 cm?
Odpowiedź pkt. 3):
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6 Dotyczy pak. 89
1) Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na bezpieczeństwo port bezigłowy powinien charakteryzować się bardzo małym poziomem refluksu (nie więcej niż 0,004ml)?
2) Czy membrana portu bezigłowego powinna charakteryzować się możliwością łatwej i dokładnej dezynfekcji (płaska membrana silikonowa, nie wystająca poza obrys obudowy portu)?
3) Czy Zamawiający będzie wymagał, aby port bezigłowy pozwalał na co najmniej 400 aktywacji?
Odpowiedź pkt. 1),2) 3):
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 7 Dotyczy pak. 90
Czy Zamawiający dopuści system o długościach drenu 8 cm i 13,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza system o długości drenu 13,5 cm.
Pytanie nr 8 Dotyczy pak. 101
Czy Zamawiający dopuści zestaw o długości 195 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9 Dotyczy pak. 135
1) Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści igły o rozmiarach: 20G x 13mm, 20G x 19mm, 20G x 25mm, 22G x 13mm, 22G x 25mm?
2) Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści igły o rozmiarach: 19G x 19mm, 19G x 25mm, 20G x 16mm, 20G x 19mm, 20G x 25mm, 22G x 16mm, 22G x 19mm, 22G x 25mm?
Obecny opis nie pozwala na złożenie konkurencyjnej oferty – wskazuje wyłącznie na jedną firmę.
Odpowiedź pkt. 1),2):
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-22

Pytanie:dodano: 2014-01-22
Tarnów, dnia 21.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 317 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 do Zakresu NR 27 – Zestaw do autotransfuzji:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji o następujących parametrach:
Zestaw do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny z przenośną automatyczna pompką podciśnieniową wielorazowego użytku z płynną regulacją poziomu podciśnienia, zasilaną baterią akumulatorową. Zestaw wyposażony w łącznik typu Y do drenów redona, sztywny zbiornik na krew o pojemności 800ml, worek na krew o pojemności 1000ml, przyrząd do transfuzji krwi oraz dwustopniowy system filtracji krwi 120/20 mikronów. Każdy komplet zawiera dwa dreny ssące 16CH z trokarami. Zastrzeżenia: Wykonawca w ramach oferty przetargowej użyczy nieodpłatnie zamawiającemu na okres obowiązywania umowy 3 szt.pomp podciśnieniowych i współpracujących z oferowanym zestawem do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel lekarski i pielęgniarski w zakresie wykorzystania zestawów. Przystępujący do przetargu zobowiązuje się do dotrzymania zgodności ze specyfikacją składanej oferty. Dostawa zestawów zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy, dopuszcza się dostarczenie zestawów w mniejszych pakietach ilościowych wg. zapotrzebowania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-22

Sprostowanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów,2014.01.20


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 103/13


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanej modyfikacji: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział I i V – wyłączenie Zakresu nr 81 i wykreślenie pkt. 15 – Rozdział V; Rozdział XX – wadium), Załącznika cenowego Zakres Nr 81 i 74 (wyłączenie Zakresu nr 81 oraz zmiana ilości w Zakresie 74 poz. 1), oraz Formularza Ogólnego (wykreślenie Zakresu nr 81) stanowiącego załącznik Nr 2,

Zamawiający w postępowaniu zmienia poniższe terminy:

1) Termin składania ofert: 14.02.2014 godz. 10.00, otwarcie 11.00
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 14.04.2014 roku
3) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 14.04.2014r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Załączniki:
1 x SIWZ -modyfikacja
1 x Formularz Ogólny zał nr 2
1 x załącznik cenowy – modyfikacja – Zakres 81 i Zakres 74

....................Anna Czech ................

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)


Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 21.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 339 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.12.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Dotyczy: Zakresu nr 17 pozycji 1-10
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 17 pozycji 1-10 rurek intubacyjnych bez mankietu nie silikonowanych tylko wykonanych z medycznego PCV.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 2 Dotyczy : Zakresu nr 17 pozycji 11-24
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 17 pozycji 11-24 rurek intubacyjnych z mankietem posiadających balonik wskazujący rozmiar rurki.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3 Dotyczy : Zakresu nr 17 pozycji 25
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 17 pozycji 25 rurek intubacyjnych posiadających balonik wskazujący rozmiar rurki. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania rurek z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4 Dotyczy : Zakresu nr 116 pozycja 2,4,5
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie 116 pozycji 2,4,5 wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z pianki, który jest równoważny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy? W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o podanie klinicznego uzasadnienia wymogu posiadania przez filtr wymiennika ciepła i wilgoci wykonanego z celulozy. Ponieważ zgodnie z naszą wiedzą celulozowe wymienniki ciepła i wilgoci nie wykazują żadnej przewagi nad wkładkami HME z pianki, wręcz przeciwnie. Z badań przeprowadzonych przez niezależną brytyjską rządową agencję MHRA wynika, iż filtry posiadające wymiennik ciepła i wilgoci wykonane z pianki wykazują dodatkowo niższy opór przepływu oraz większą skuteczność filtracji. Zamawiający nie może dostosowywać Specyfikacji do warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych Oferentów, zawyżając lub obniżając tym samym wymagania techniczne w odniesieniu do swoich potrzeb. Próba ustalenia wymagań technicznych zawartych w Specyfikacji przez Oferentów, a nie przez Zamawiającego prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy poszczególnymi oferentami i w konsekwencji naruszenia zasad uczciwej konkurencji. odpowiedź pozwoli na startowanie przetargu większej ilości Wykonawców, a przez to pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najbardziej korzystnej dla niego ceny.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 5 Dotyczy : Zakresu nr 116 pozycja 3
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 116 pozycji 3 filtrów elektrostatycznych o przestrzeni martwej 26 ml.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 21.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 338 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r
W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.12.2013r.. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie 101 aparatu do infuzji grawitacyjnej, z regulatorem przepływu, z portem do wkłuć, zakończenie drenu lock, wentylowana komora kroplowa z zaciskiem blokującym, linia długości 210cm, z nieprzeźroczystym przewodem dla leków światłoczułych, sterylny.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 21.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 337 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.01. 2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 ZAKRES NR 67 - ZESTAW DO DRENAŻU ZEWNĘTRZNYCH KOMÓR MÓZGOWYCH
„Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych. Standardowy zestaw do drenażu składa się z: drenu komorowego, prowadnicy drenu dokomorowego, łącznika Luer, uchwytu do szwu, trokara, worka drenażowego 500ml połączonego z drenem, dokomorowym systemem drenów, sterylny”
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał również komorę kroplową z podziałką i odpowietrznikiem hydrofobowym ? Komora kroplowa ułatwia min. monitorowanie ilości odprowadzonego płynu.
Odpowiedź:
Nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 2 ZAKRES NR 67 - ZESTAW DO DRENAŻU ZEWNĘTRZNYCH KOMÓR MÓZGOWYCH
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zawierające worek drenażowy o pojemności 700 ml ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 ZAKRES NR 60 - ZASTAWKI MÓZGOWE
„Zestaw zastawkowy z zaworem antysyfonowym”
1. Czy Zamawiający wymaga aby zawór antysyfonowy był zintegrowany z zastawką ?
2.Czy Zamawiający wymaga aby mechanizm antysyfonowy był mechanizmem typu rozwiernego- otwiera się po wystąpieniu nadciśnienia wewnątrzkomorowego i ogranicza do minimum ponadnormatywny drenaż płynu mózgowo- rdzeniowego.
3.Czy Zamawiający wymaga zastawki konturowej, czy otworowej o średnicy 12 lub 16 mm ?
4.Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał dreny : komorowy i otrzewnowy ?
5.Czy Zamawiający wymaga aby dreny były impregnowane barem ?
Odpowiedź do pkt. 1-5:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 334 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.01. 2014r Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 52 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami? Takie rozwiązanie zapobiega drażnieniu żył w momencie umieszczania strzykawki w porcie
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga kaniul zgodnych z normą PN EN 10555.
PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 52 poz 1-7 celem identyfikacji wytwórcy kaniuli wymaga kaniul z nazwą producenta lub nazwą materiału z którego kaniula jest wykonana umieszczoną bezpośrednio na kaniuli? Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dn. 12 01 2011 (Dz.Ust.nr 16, poz 74, str 1221) stwierdza , że w pkt. 13.1 zapisano: „do każdego wyrobu medycznego należy dołączyć informacje do jego bezpiecznego i właściwego użytkowania…..oraz informacje konieczną do identyfikacji wytwórcy
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oznaczeń zgodnych z PN EN 10555 oraz z obowiązującym prawem.
PYTANIE NR 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 53 poz 1-7 celem identyfikacji wytwórcy kaniuli wymaga kaniul z nazwą producenta lub nazwą materiału z którego kaniula jest wykonana umieszczoną bezpośrednio na kaniuli?
Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dn. 12 01 2011 (Dz.Ust.nr 16, poz 74, str 1221) stwierdza , że w pkt. 13.1 zapisano:„do każdego wyrobu medycznego należy dołączyć informacje do jego bezpiecznego i właściwego użytkowania…..oraz informacje konieczną do identyfikacji wytwórcy
Odpowiedź:
Odpowiedź jak do Pytania nr 2.
PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 53 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami? Takie rozwiązanie zapobiega drażnieniu żył w momencie umieszczania strzykawki w porcie
Odpowiedź:
Odpowiedź jak do Pytania nr 1.
PYTANIE NR 5
Czy Zamawiający w pakiecie nr 52 pozycje 1-7 w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga minimum czterech pasków radiocieniujących wtopionych w kaniulę ? Takie rozwiązanie umożliwia zawsze pewną identyfikację ułamanej kaniuli w organiźmie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oznaczeń zgodnych z normą PN EN 10555.
PYTANIE NR 6
Czy Zamawiający w pakiecie nr 53 pozycje 1-7 w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga minimum czterech pasków radiocieniujących wtopionych w kaniulę ? Takie rozwiązanie umożliwia zawsze pewną identyfikację ułamanej kaniuli w organiźmie.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak do Pytania nr 5.
PYTANIE NR 7
Czy Zamawiający w pakiecie 89 dopuści do zaoferowania produkt równoważny Safeflow BBraun - zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego posiadający przeźroczystą obudowę oraz membranę silikonową w kolorze niebieskim lub czerwonym, bez części mechanicznych który może być stosowany do wkłuć obwodowych , centralnych oraz hemodializy o przepływie spełniającym wymogi Zamwiającego?? Obecny opis portów bezigłowych w pakiecie 89 dopuszcza wyłącznie firmę Skamex oferującą najdroższe na rynku polskim porty firmy Becton ,co znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania o obrębie tego pakietu a tym może spowodować uzyskanie dużo wyższych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny Safeflow BBraun - zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego posiadający przeźroczystą obudowę oraz membranę silikonową w kolorze niebieskim lub czerwonym, bez części mechanicznych który może być stosowany do wkłuć obwodowych , centralnych oraz hemodializy o przepływie spełniającym wymogi Zmawiającego.
PYTANIE NR 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 53 pozycji nr 8. Bezpieczne kaniule w rozmiarze 26 G nie występują obecnie na rynku .
Odpowiedź:
Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
PYTANIE NR 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 52 pozycji nr 8?. Wydzielenie kaniul 26G z pakietu znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania a tym samym pozwoli na osiągnięcie korzystnej ceny przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
PYTANIE NR 10
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 95 pozycja 1,2 wymaga w celu usprawnienia pracy aparatów posiadających zastawkę zapobiegającą wyciekaniu płynu w pozycji odwróconej? Takie rozwiązanie wpływa obniżenie kosztów oraz na optymalizację czasu pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 332 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresu 1 poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji pozbawione były ftalanów? Ftalany (DEHP) są sklasyfikowane jako substancje mutagenne i szkodliwe. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem MZ, należy zastępować ftalany (DEHP) innymi wypełniaczami. Na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów wymagane jest oświadczenie Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenie karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 331 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.01.2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu 111 pozycji numer 3 (Papier do rejestratora USG Video Sony UPP 110S – oryginał ) oraz 8 (Papier do aparatu RTG UPP 210HD). Pozwoli to Wykonawcy, będącemu autoryzowanym dystrybutorem marki SONY w Polsce, na złożenie oferty w ramach w/w/ przetargu, a Zamawiającemu na obniżenie ceny zakupu papieru, albowiem autoryzowani dystrybutorzy marki SONY, posiadający możliwość zakupu produktów bezpośrednio u producenta są w stanie zakreować niższe ceny ich sprzedaży niż inni Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu 112 pozycji numer 1 (Papier do aparatu Rtg z ramieniem C - Ziehm Solo - Sony video graphic printer VP-897 MD). Pozwoli to Wykonawcy, będącemu autoryzowanym dystrybutorem marki SONY w Polsce, na złożenie oferty w ramach w/w/ przetargu, a Zamawiającemu na obniżenie ceny zakupu papieru, albowiem autoryzowani dystrybutorzy marki SONY, posiadający możliwość zakupu produktów bezpośrednio u producenta są w stanie zakreować niższe ceny ich sprzedaży niż inni Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3
Na podstawie art. 14, ust 2 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów posiadających instrukcję obsługi w języku angielskim. Pragniemy poinformować, iż produkty marki SONY nie posiadaą instrukcji obsługi w języku polskim, zgodnie z przywołanym powyżej zapisem ustawy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści złożenie materiałów informacyjnych, katalogów, folderów etc. w języku angielskim?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 330 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1, dot. Rozdziału V ust. 2 pkt. 2.1 ppkt h) SIWZ – dotyczy Zakresu nr 55:
Czy Zamawiający uzna ze spełnienie warunku wykazania dostaw wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat przez Wykonawcę, załączenie wykazu zrealizowanych dostaw jałowych jednorazowych zestawów operacyjnych Custom Pak stosowanych do zabiegów okulistycznych, których elementami składowymi są noże stanowiące przedmiot zamówienia w ramach Zakresu nr 55?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia w ramach zakresu nr 55 – noże okulistyczne:
Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści noże o kalibracji 1,0 oraz 1,2 (bez kalibracji 1,1), przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia w ramach zakresu nr 55 – noże okulistyczne:
Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści noże jednostronnie ostrzone (z góry), przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4, dot. zapisów § 1 ust.4 projektu umowy:
Czy w odniesieniu do Zakresu nr 55 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw
na cito z 24 do 72 godzin?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z Projektem Umowy § 1 ust.4.
Pytanie 5, dot. zapisów § 2 ust. 1 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu zdania, zgodnie z następującą propozycją:
„(…), przy czym zmniejszenie to nie przekroczy 30% wartości przedmiotu umowy brutto.”
Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany w 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 6, dot. zapisów § 2 ust. 4 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana stawki podatku VAT następuje automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 7, dot. zapisów § 2 ust. 5 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu zdania, zgodnie z następującą propozycją:
„(…), przy czym zmniejszenie to nie przekroczy 30% wartości przedmiotu umowy brutto.”
Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany w 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 8, dot. zapisów § 3 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów ww. paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:
„Reklamacje ilościowe Zamawiający powinien zgłosić w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy, natomiast reklamacje jakościowe w chwili ujawnienia wady zamówionego produktu.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 9 dot. zapisów § 3 ust. 3 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
” W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego/ wadliwego produktu przez Wykonawcę. Zamawiający odsyła reklamowany/ wadliwy produkt niezwłocznie na koszt Wykonawcy”.
W przypadku reklamacji jakościowej Wykonawca/ Producent powinien dokonać oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych przed dokonaniem wymiany. W obecnej formie zapisu Zamawiający nie pozostawia Wykonawcy możliwości rozpatrzenia reklamacji pod względem wad jakościowych – nie jest to możliwe przed otrzymaniem reklamowanego towaru.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 10, dot. zapisów § 4 ust. 1 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 08.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/73/14.
Pytanie 11, dot. zapisów § 4 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 08.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/73/14.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 328 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.12.2013r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy załącznik nr 1 Zakres nr 55 – noże okulistyczne
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 2 noże grotowe o kalibracji 1.0.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 2. Dotyczy załącznik nr 1 Zakres nr 55 – noże okulistyczne
Czy Zamawiający dopuści do przetargu noże typu Crescent o kalibracji 2,2.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 329 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.01.2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 (zakres 55, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści noże w rozmiarze: 1,1mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem SIWZ poz. 2 Zakres 55.
Pytanie nr 2
(zakres 7, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm ostrzony od góry?
Odpowiedź:
Zakres 7 nie dotyczy noży Crescent.
Pytanie nr 3
(zakres 7, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm ostrzony od dołu?
Odpowiedź:
Zakres 7 nie dotyczy noży Crescent.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 21.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 335 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.12.2013r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 ZAKRES NR 32
1. Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do przetoki kałowej z otworem o średnicy 20-60 mm lub 10-55/70mm ( wys/szer), pozostałe parametry bez zmian?
2. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka ileostomijnego z otworem o średnicy 15-60 mm lub 10-55/70mm ( wys/szer), pozostałe parametry bez zmian?
3. Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu 2- częściowego, w którym płytki oraz worki stomijne pakowane są oddzielnie?
4. Poz. nr 3-4 czy Zamawiający oczekuje zaoferowania worka zamkniętego czy z możliwością opróżniania?
5. Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków urostomijnych o średnicy otworu do przycięcia 12-46 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: do pkt. 1,2,3,4,5
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 PROJEKT UMOWY
1) § 4, ust. 1-2 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do 0,2 % wartości niedostarczonego/ wadliwego towaru.
2) § 4, ust. 6 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i naliczanie ich wysokości od wartości niezrealizowanej części umowy
Odpowiedź: do pkt. 1,2
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia 08.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/73/14Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-23
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 333 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01. 2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet. 129 Poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20 ml pakowanych po 120 szt.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Pakiet 130 Poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20 ml pakowanych po 120 szt.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Pakiet 132 Poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20 ml pakowanych po 120 szt.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Pakiet 133 Poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20 ml pakowanych po 120 szt.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 Pakiet 129 poz 1.i 2, 130 poz. 1i 2, 131 poz.1 i 2, 132 poz.1 i 2, 133 poz. 1 i 2, 134 poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych , 3-częściowych, Luer-Lock o pojemności 50/60, gdyż takie strzykawki są wpisane w oryginalne instrukcje obsługi producentów pomp wskazanych w SIWZ, i są obecnie stosowane w Państwa placówce.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-23

Pytanie:dodano: 2014-01-24
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.01.2014r Zamawiający wyjaśnia: NIESKOŃCZONE

Pytanie nr 1 Pakiet 4
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy igły w poz. 2-9 mają być pakowane w blistry =5szt.Opk=100szt.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie pakowanie.
Pytanie nr 2 Pakiet 12 poz. 1 i 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul z PTFE z możliwością diagnozowania ciał obcych w naczyniach krwionośnych tylko za pomocą aparatu USG, tak jak obecnie stosowane.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z PN EN 10555.
Pytanie nr 3 Pakiet 12
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kaniule dożylne dla noworodków 24 i 26 G posiadały przepływ 13 ml/min, tak jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Pakiet 14 Poz. 1-3
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy cewniki w Poz. 1-3 powinny posiadać min. Dł. 28 czy 29 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 Pakiet 14 Poz.4-12
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy cewniki w Poz. 4-12 powinny posiadać min. Dł. 40 czy 41 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6 Pakiet 14 Poz 11
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać min. trzy czy cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, przy balonie 30-50 ml?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7 Pakiet 15
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Pezzera powinien mieć 3 czy 4 otwory drenujące
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8 Pakiet 16 poz. 1-7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z kontrolą odsysania typu Vacutip. Nadmieniamy, iż tego rodzaju kontrola ssania eliminuje całkowicie zjawisko podkradania powietrza z płuc pacjenta w trakcie wprowadzania cewnika a jednocześnie gwarantuje max wydajność odsysania w momencie kiedy jest to konieczne, tj. w trakcie wycofywania cewnika.?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9 Pakiet 17 Poz 1-10
Prosimy o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych bez mankietu od rozmiaru wykonanych z termoplastycznego PCV o właściwościach poślizgowych równoważnych powierzchniom silikonowanym, pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 10 Pakiet 17 Poz 11-16
Prosimy o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych w poz 11-16 (rozmiary 3,0-5,5) z mankietem niskoobjetościowym walcowatym z oznaczeniem nazwy producenta i rozmiaru rurki w dobrze widocznym miejscu na korpusie rurki
Odpowiedź:
Pytanie nr 11 Pakiet 17 Poz 17- 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych z mankietem niskocisnieniowym wysokobjętościowym w kształcie stożka w rozmiarach od 6-9 co pół, z oznaczeniem nazwy producenta i rozmiaru rurki w dobrze widocznym miejscu na korpusie rurki.
Odpowiedź

Pytanie nr 12 Pakiet 17 Poz 25
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych do przedłużonej intubacji z mankietem niskocisnieniowym wysokobjętościowym w kształcie stożka z systemem odsysania z przestrzeni podgłosniowej, o przenikalności dla podtlenku azotu typowej dla mankietów wykonanych z PCV, z oznaczeniem nazwy producenta i rozmiaru rurki w dobrze widocznym miejscu na korpusie rurki. Pragniemy jednocześnie nadmienić , iż rurki do przedłużonej intubacji stosuje się do wentylacji pacjentów w oddziale OIT gdzie nie używa się podtlenku azotu.
Odpowiedź

Pytanie nr 13 Pakiet 17 Poz 26
Nie posiadamy długości 11 cm w roz 5 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej z blokadą antyzagryzieniową, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru w następujących rozmiarach i długościach:
00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 6/12cm
Odpowiedź

Pytanie nr 14 Pakiet 19 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zezwoli na zaoferowanie, przedłużacza w kranikach zawierającego DEHP czyli PVC nie zawierającego ftalanów di (2-etyloheksylowych) ? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza rozwój komórek, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, żywieniu parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez wymienione produkty może dostawać się ich drogą do organizmu

Pytanie nr 15 Pakiet 19 Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójdrożnej luer lock ( 3 kraniki scalone za sobą), sterylna
Pakiet 27
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do re transfuzji z początkowy aktywnym drenażem 65mmHg. Zestaw pozwala na automatyczne przejście drenażu na pasywny bez rozłączania systemu i posiada 2 poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka – 200u a drugi stopień trójstopniowy w linii kroplówkowej – 175/40/10u lub do szybkiego przetaczania filtr mikrocząsteczkowy 40 mikronów o powierzchni filtrującej powyżej 100 cm2. Zestaw posiada dodatkowo zbiornik na krew 700 ml, mieszek 125 ml, obydwa z systemem zastawek przeciwzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaż z kranikiem spustowym bez filtra o poj. 700 ml. Linia przetoczeń zawirajaca filtr, klamrę do regulacji przepływu systemem łączników Luer Lock lub Spike. System pozwala na drenaż krwi z jednego lub dwóch cewników.
Zestaw który chcemy zaoferować od kilku lat jest stosowany z powodzeniem w Państwa jednostce i kilkudziesięciu klinikach w Polsce. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż system który pragniemy zaoferować może być stosowany jednocześnie u dowolnie dużej grupy pacjentów (nie istnieje ograniczenie ilości sprawnych pomp, braku zasilania, rozładowanych baterii itp), a ponadto umożliwia aktywny, niskociśnieniowy drenaż ssący również w okresie poautotransfuzyjnym, w przeciwieństwie do opisanego systemu gdzie instrukcja obsługi jasno umożliwia jedynie drenaż bierny, co stanowi większe zagrożenie uformowania się krwiaka.

Pakiet 27.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składającego się z:
- -ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y,
- z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65mmHg , pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu,
- na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200u.
- na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym ( pakowany oddzielnie)
- aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 40u i z klamrą do regulacji przepływu ( pakowany oddzielnie)

Pakiet 28
Prosimy Zamawiającego o określenie jaką długość mają posiadać końcówki ssące?
Pakiet 30
Poz.18 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawów w rozmiarze 8F lub 10 F
Poz.21 . Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do nefrostomii z rowkami ułatwiającymi przyszycie cewnika, łącznika do worka na mocz i kraniku w rozmiarze 6F?
Poz.22 Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do nefrostomii z rowkami ułatwiającymi przyszycie cewnika, łącznika do worka na mocz i kraniku w rozmiarze 8F lub 10F?
Poz.23 Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do z rowkami ułatwiającymi przyszycie cewnika, łącznika do worka na mocz i kraniku w rozmiarze 10F?

Pakiet 48
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki żółci ze standardową ścianką przylegajacą do pacjenta.
Pakiet 52
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul obwodowych z PTFE widocznych w USG. Jest to skuteczna metoda kontroli i diagnozowania ciał obcych w naczyniach krwionośnych
Pakiet 59
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu Wykonawców
Pakiet 66
Lp.2 Czy Zamawiający dopuszcza koszyczki długości 65cm , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego
Lp.4 Czy Zamawiający dopuszcza koszyczki długości 65cm , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego
Pakiet 71 Czy Zamawiający oczekuje filtra mechanicznego czy elektrostatycznego ?
Pakiet 76
Lp.1 Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar balonu 50ml, który jest anatomicznie dopasowany do mniejszego rozmiaru cewnika
Lp.6 Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar balonu 50ml, który jest anatomicznie dopasowany do mniejszego rozmiaru cewnika
Pakiet 89
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie - czy w związku z wymogiem, że zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego ma być stosowany do cewników centralnych a także do hemodializy, która jest procedurą na tyle niestandardową i inwazyjną, że konieczne jest zachowanie szczególnych rygorów bezpieczeństwa dializowanego pacjenta - oczekuje, by możliwość użytkowania oferowanego produktu minimum 7 dni w procedurze hemodializy była potwierdzona min. 1 badaniem klinicznym


Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w związku z wymogiem, że zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego ma być stosowany do hemodializy - która jest procedurą na tyle niestandardową i inwazyjną, że konieczne jest zachowanie szczególnych rygorów bezpieczeństwa dializowanego pacjenta - oczekuje aby oferowany produkt nie wpływał na zwiększenie fragmentacji czerwonych krwinek ( nie wywoływał zjawiska hemolizy ), potwierdzone min. 1 badaniem klinicznym


Pakiet 90
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego systemu dostępu naczyniowego z drenem do przedłużenia cewnika o długości 15 cm


Pakiet 95
Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek z filtrem bakteryjnym, wyposażonego w samouszczelniający się i samozamykający się zawór bezigłowy

Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek. Wyposażony w filtr zatrzymujący toksyczne aerozole powstające podczas rozpuszczania toksycznych substancji, wyposażonego w samouszczelniający się i samozamykający się zawór bezigłowy, z oznaczeniem barwnym na korpusie aparatu umożliwiającym jego identyfikację

Pakiet 100
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy maski twarzowe mają posiadać dodatkowy wentyl umożliwiający dopompowywanie
Zakres 103, poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzygarki chirurgicznej z ładowarką, baterią nikolowo – wodorkową bez efektu pamięci z możliwością zanurzenia w całości w środku dezynfekcyjnym, o wysokości strzyżenia maksymalnie 0,3mm, o szerokości strzyżenia zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Zakres 103, poz. 1 i 2
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje strzygarki wraz z ostrzami o wysokości strzyżenia maksymalnie 0,3mm?
Zakres 104
Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo procedury przygotowywania pacjentów do zabiegów oczekuje, aby na każdym ostrzu i na opakowaniu był fabrycznie naniesiony numer LOT co pozwala na identyfikację ostrza po usunięciu opakowania?
Pakiet 116
Poz 4/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra mechanicznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratora, z portem kapno i przestrzenia martwą 70 ml i poziomem nawilżania 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, jednorazowe
Poz 4 / Prosimy zamawiającego o dopuszzcenie filtrów mechanicznych z celulozy z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci do respiratora , port kapno, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej : 99% przez co najmniej 24 godziny , przestrzeń martwa do 70ml
Pakiet 117
Poz. 2
Prosimy Zamawiajęcego o dopuszcznie koreczków luer lock pakowanych pojedynczo, po 4 sztuki na jednym blistrze
Pakiet 124
Poz.1-4 Czy Zamawiający dopuszcza zestawy z prowadnikiem długości 150cm , dający lepszą kontrolę nad wprowadzaniem cewnika
Pakiet. 129 poz 3, Pakiet 130 poz.3 Pakiet 132 poz. 3, Pakiet 133 poz.3
Prosimy o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20 ml pakowanych po 120 szt

Pakiet 129 poz 1.i 2, 130 poz. 1i 2, 131 poz.1 i 2, 132 poz.1 i 2, 133 poz. 1 i 2, 134 poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych , 3-częściowych, Luer-Lock o pojemności 50/60, wpisanych w instrukcje obsługi pomp wskazaskazynych w SIWZ .

pakiet 136
Poz. 1
prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena dł. 5 mm

poz. 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł 30 G x 8 mm
Poz. 4
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Igieł 29 G x 12,7 mm
Pakiet 140
Poz 1-3
1/Czy nebulizatory mają pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji?
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-24

Pytanie:dodano: 2014-01-27
Tarnów, dnia 22.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 351/14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.12.2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet 5 pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści igły 1,2x30mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Pakiet 6 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści igły 1,1x90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Pakiet 7 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x40mm 22G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4 Pakiet 7 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 5 Pakiet 13 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6 Pakiet 16 pozycja 1-7
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki były skalowane co 1cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.
Pytanie nr 7 Pakiet 19 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści rampę 3 drożną, w razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rampę 3 drożną a także nie wyraża zgodę na wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania.
Pytanie nr 8 Pakiet 19 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny niebieski z przedłużaczem o dł. 25cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9 Pakiet 22 pozycja 1-10
Czy Zamawiający oczekuje ostrza wymienne z wygrawerowaną nazwą producenta na pojedynczym ostrzu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ostrza wymienne z wygrawerowaną nazwą producenta na pojedynczym ostrzu.
Pytanie nr 10 Pakiet 25 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Pytanie nr 11 Pakiet 25 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Pytanie nr 12 Pakiet 25 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Pytanie nr 13 Pakiet 26 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści dren 2,1m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dren 2,1m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Pytanie nr 14 Pakiet 26 pozycja 3-11
Czy Zamawiający dopuści dreny Redona zawinięte, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 15 Pakiet 26 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści butelki 400ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza butelki 400ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Pytanie nr 16 Pakiet 28 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw ortopedyczny z jedną końcówka zagiętą, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 17 Pakiet 28 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z 3 końcówkami zagiętymi osobno pakowanymi?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 18 Pakiet 31 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą w rozmiarze CH18, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Kankę o rozmiarze CH18 opisano w poz. 2.
Pytanie nr 19 Pakiet 31 pozycja 5
Czy Zamawiający oczekuje Cewnika zakończonego miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza Cewnik zakończony miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi.
Pytanie nr 20 Pakiet 36 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności ok. 900ml lub 800ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza worek o pojemności ok. 900ml lub 800ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ
Pytanie nr 21 Pakiet 37 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji.
Pytanie nr 22 Pakiet 57 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć talerza biodrowego w rozmiarze 15Gx73mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 23 Pakiet 57 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć talerza biodrowego w rozmiarze 18Gx43mm lub 18Gx60mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 24 Pakiet 65 pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe bez możliwości pompowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza maski twarzowe z mankietem z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 25 Pakiet 70 pozycja 5,6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji.
Pytanie nr 26 Pakiet 90 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy z drenem o długości 15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Dren o długości 15 cm opisano w poz. 2.
Pytanie nr 27 Pakiet 102 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści stazy uciskowe perforowane co 45cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 28 Pakiet 111 pozycja 4
Czy Zamawiający oczekuje 200 bloków a’1000szt. czy 200 bloków a’2000szt.?
Odpowiedź:
Odpowiedź z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14.
Pytanie nr 29 Pakiet 111 pozycja 9
Proszę o doprecyzowanie jaki rozmiar papieru Zamawiający oczekuje?
Odpowiedź:
Odpowiedź z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14.
Pytanie nr 30 Pakiet 135 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igłę Huber 20G, 22G w trzech rozmiarach od 15-25mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 31 Pakiet 135 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera do portu z systemem stabilizującym 19G, 20G, 22G w trzech rozmiarach od 20-38mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32 Pakiet 137 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe ze skalą co 0,2ml?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33 Pakiet 137 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe ze skalą co 0,5ml?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34 Pakiet 137 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe ze skalą co 2ml?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-27

Sprostowanie:dodano: 2014-01-27
25/01/2014 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2014/S 018-027203

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418794)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia

Zakres 1 Przyrząd do infuzji i transfuzji

Zakres 2 Przedłużki

Zakres 3 Strzykawki

Zakres 4 Igły iniekcyjne

Zakres 5 Igły do pobierania leków

Zakres 6 Igły do nakłuć lędźwiowych

Zakres 7 Igły do znieczuleń

Zakres 8 Igły do dializ

Zakres 9 Katetery

Zakres 10 Kaniulacja dużych naczyń

Zakres 11 Zestaw do wprowadzenia elektrod

Zakres 12 Kaniule noworodkowe (bez portu)

Zakres 13 Zgłębniki żołądkowe

Zakres 14 Cewniki Foley

Zakres 15 Cewniki Pezera

Zakres 16 Cewniki do odsysania dla OIT

Zakres 17 Rurki intubacyjne i ustno-gardłowe

Zakres 18 Rurki trachestomijne

Zakres 19 Kraniki

Zakres 20 Łączniki do drenów

Zakres 21 Elektrody EKG

Zakres 22 Ostrza

Zakres 23 Zestawy do drenażu opłucnej

Zakres 24 Drobny sprzęt dla noworodków

Zakres 25 Drobny sprzęt ogólnomedyczny

Zakres 26 Dreny, katetery, butelki

Zakres 27 Zestaw do autotransfuzji

Zakres 28 Zestaw do odsysania

Zakres 29 Retraktor narządów miękkich

Zakres 30 Katetery moczowodowe

Zakres 31 Kanki doodbytnicze

Zakres 32 Worki stomijne

Zakres 33 Zestaw do przetoki kałowej

Zakres 34 System do zbiórki stolca

Zakres 35 Worki do zbiórki moczu

Zakres 36 Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem

Zakres 37 Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem

Zakres 38 Przyrząd do treningu oddechowego

Zakres 39 Maski tlenowe

Zakres 40 Tlenoterapia z nawilżaniem

Zakres 41 Zamknięty system odsysania

Zakres 42 Zestaw do toalety jamy ustnej

Zakres 43 Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor

Zakres 44 Cewniki ; Tieman, Cuveriela, Nelaton

Zakres 45 Rurki tchawiczne metalowe

Zakres 46 Zgłębniki do tamowania krwotoków

Zakres 47 Igła do biopsji prostaty

Zakres 48 Dreny Kehra

Zakres 49 Żele USG, EKG

Zakres 50 Żele USG dla Centralnej Pracowni USG

Zakres 51 Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda

Zakres 52 Kaniule obwodowe

Zakres 53 Kaniule obwodowe bezpieczne

Zakres 54 Zestaw do pomp Terumo

Zakres 55 Noże okulistyczne

Zakres 56 System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych

Zakres 57 Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego

Zakres 58 Tubusy do rektoskopu Heing

Zakres 59 Kaniule dotętnicze dla noworodków

Zakres 60 Zastawki mózgowe

Zakres 61 Zestaw do pomp Infusomat

Zakres 62 Rurki do podawania leków dotchawicznych

Zakres 63 Rurki oddechowe specjalistyczne

Zakres 64 Układy oddechowe aparatów do znieczuleń

Zakres 65 Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe

Zakres 66 Sondy moczowodowe z koszykami Dormia

Zakres 67 Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych

Zakres 68 Zestaw do przezskórnej tracheostomii

Zakres 69 Trokary

Zakres 70 Sprzęt do respiratorów noworodkowych

Zakres 71 Filtr do respiratora Benet

Zakres 72 Łyżki laryngoskopowe

Zakres 73 Wkład do strzykawki automatycznej CT

Zakres 74 Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego

Zakres 75 Zestaw do wlewów kontrastowych

Zakres 76 Cewniki Dufor, Couvelaire

Zakres 77 Rurki intubacyjne do Lasera

Zakres 78 Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej

Zakres 79 Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion

Zakres 80 Wzierniki ginekologiczne

Zakres 81 Wkłady do strzykawki automatycznej CT, MR

Zakres 82 Maski krtaniowe

Zakres 83 Przewód do cystoskopu

Zakres 84 Akcesoria do aparatu Infant Flow

Zakres 85 Opaski, taśmy, podkładki do rurek

Zakres 86 Porty naczyniowe

Zakres 87 Sonda żołądkowa p/odleżynowa

Zakres 88 Akcesoria chemioterapii

Zakres 89 Zamknięty system bezigłowy

Zakres 90 Zamknięty system bezigłowy z drenem przedłużającym

Zakres 91 Cewniki permanentne do dializ

Zakres 92 Anestezjologia regionalna

Zakres 93 Anestezjologia specjalistyczna

Zakres 94 Zestawy do pomiaru OCŻ

Zakres 95 Aparaty do pobierania leków

Zakres 96 Igła kotwiczka

Zakres 97 Prowadnice do intubacji jednorazowe

Zakres 98 Prowadnice do intubacji wielorazowe

Zakres 99 Rurki dooskrzelowe

Zakres 100 Maski do AMBU jednorazowe

Zakres 101 Regulator przepływu

Zakres 102 Stazy jednorazowe

Zakres 103 Strzygarka chirurgiczna i ostrza

Zakres 104 Ostrza

Zakres 105 Filtr do respiratora typu Extend

Zakres 106 Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloświatłowe

Zakres 107 Kocyki do systemu grzewczego

Zakres 108 Gumki do żylaków

Zakres 109 Zestawy do systemu Multifiltrate

Zakres 110 Kołnierze ortopedyczne

Zakres 111 Papiery medyczne

Zakres 112 Papiery medyczne do Prac.Endoskopii

Zakres 113 Kapturki do termometru B Braun

Zakres 114 Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych

Zakres 115 Strzykawka do przepłukiwania

Zakres 116 Filtry oddechowe do respiratorów

Zakres 117 Koreczki

Zakres 118 Cewniki do hemodializy

Zakres 119 Cewniki Foley specjalistyczne

Zakres 120 Cewniki do kontrolowanego odsysania

Zakres 121 Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych

Zakres 122 Wkłady workowe do odsysania

Zakres 123 Igły akupunkturowe

Zakres 124 Zestaw moczowodowy Pigtayl

Zakres 125 Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego

Zakres 126 Zestaw do punkcji opłucnej

Zakres 127 Worki do żywienia pozajelitowego

Zakres 128 Akcesoria do Pracowni Cystostatyków

Zakres 129 Strzykawki do pomp Ascor

Zakres 130 Strzykawki do pomp Kwapisz

Zakres 131 Strzykawki do pomp Alaris

Zakres 132 Strzykawki do pomp Aesculap

Zakres 133 Strzykawki do pomp Fresenius

Zakres 134 Strzykawki do pomp Medima

Zakres 135 Igła Hubera do portu

Zakres 136 Igły do penów

Zakres 137 Strzykawka polipropylowa

Zakres 138 Zamknięty system do przenoszenia leków

Zakres 139 Układy oddechowe OIT

Zakres 140 Tlenoterapia dzieci i w OIT

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

8032930

Informacja o częściach zamówienia

Zakresów od nr 1 do nr 140

II. 1.1) Wymagane wadia i gwarancja

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 80 329,00zł lub na poszczególne zakresy

Zakres PCV Wadium

1. 33.10.00.00-0 4720,00 pln

2. 33.10.00.00-0 1022,00 pln

3. 33.10.00.00-0 2564,00 pln

4. 33.10.00.00-0 525,00 pln

5. 33.10.00.00-0 1500,00 pln

6. 33.10.00.00-0 166,00 pln

7. 33.10.00.00-0 811,00 pln

8. 33.10.00.00-0 930,00 pln

9. 33.10.00.00-0 233,00 pln

10. 33.10.00.00-0 769,00 pln

11. 33.10.00.00-0 761,00 pln

12. 33.10.00.00-0 525,00 pln

13. 33.10.00.00-0 372,00 pln

14. 33.14.10.00-0 502,00 pln

15. 33.14.10.00-0 68,00 pln

16. 33.14.10.00-0 19,00 pln

17. 33.14.10.00-0 1450,00 pln

18. 33.14.10.00-0 335,00 pln

19. 33.14.10.00-0 842,00 pln

20. 33.14.10.00-0 249,00 pln

21. 33.14.10.00-0 520,00 pln

22. 33.14.10.00-0 520,00 pln

23. 33.14.10.00-0 1129,00 pln

24. 33.14.10.00-0 62,00 pln

25. 33.14.10.00-0 645,00 pln

26. 33.14.10.00-0 1995,00 pln

27. 33.14.10.00-0 775,00 pln

28. 33.14.10.00-0 460,00 pln

29. 33.14.10.00-0 15,00 pln

30. 33.14.10.00-0 2960,00 pln

31. 33.14.10.00-0 290,00 pln

32. 33.14.10.00-0 770,00 pln

33. 33.14.10.00-0 262,00 pln

34. 33.14.10.00-0 224,00 pln

35. 33.14.10.00-0 612,00 pln

36. 33.14.10.00-0 100,00 pln

37. 33.14.10.00-0 316,00 pln

38. 33.14.10.00-0 150,00 pln

39. 33.14.10.00-0 2510,00 pln

40. 33.14.10.00-0 285,00 pln

41. 33.14.10.00-0 166,00 pln

42. 33.14.10.00-0 1040,00 pln

43. 33.14.10.00-0 90,00 pln

44. 33.14.10.00-0 70,00 pln

45. 33.14.10.00-0 917,00 pln

46. 33.14.10.00-0 408,00 pln

47. 33.14.10.00-0 180,00 pln

48. 33.14.10.00-0 95,00 pln

49. 33.14.10.00-0 60,00 pln

50. 33.14.10.00-0 26,00 pln

51. 33.14.10.00-0 357,00 pln

52. 33.14.10.00-0 1665,00 pln

53. 33.14.10.00-0 1388,00 pln

54. 33.14.10.00-0 255,00 pln

55. 33.14.10.00-0 1260,00 pln

56. 33.14.10.00-0 36,00 pln

57. 33.14.10.00-0 135,00 pln

58. 33.14.10.00-0 52,00 pln

59. 33.14.10.00-0 242,00 pln

60. 33.14.10.00-0 495,00 pln

61. 33.14.10.00-0 780,00 pln

62. 33.14.10.00-0 288,00 pln

63. 33.14.10.00-0 71,00 pln

64. 33.14.10.00-0 1300,00 pln

65. 33.14.10.00-0 206,00 pln

66. 33.14.10.00-0 504,00 pln

67. 33.14.10.00-0 175,00 pln

68. 33.14.10.00-0 660,00 pln

69. 33.14.10.00-0 82,00 pln

70. 33.14.10.00-0 380,00 pln

71. 33.14.10.00-0 210,00 pln

72. 33.14.10.00-0 255,00 pln

73. 33.14.10.00-0 3122,00 pln

74. 33.14.10.00-0 615,00 pln

75. 33.14.10.00-0 36,00 pln

76. 33.14.10.00-0 472,00 pln

77. 33.14.10.00-0 500,00 pln

78. 33.14.10.00-0 156,00 pln

79. 33.14.10.00-0 640,00 pln

80. 33.14.10.00-0 42,00 pln

81. 33.14.10.00-0 8380,00 pln

82. 33.14.10.00-0 198,00 pln

83. 33.14.10.00-0 80,00 pln

84. 33.14.10.00-0 950,00 pln

85. 33.14.10.00-0 240,00 pln

86. 33.14.10.00-0 1230,00 pln

87. 33.14.10.00-0 87,00 pln

88. 33.14.10.00-0 490,00 pln

89. 33.14.10.00-0 250,00 pln

90. 33.14.10.00-0 360,00 pln

91. 33.14.10.00-0 590,00 pln

92. 33.14.10.00-0 1500,00 pln

93. 33.14.10.00-0 100,00 pln

94. 33.14.10.00-0 22,00 pln

95. 33.14.10.00-0 930,00 pln

96. 33.14.10.00-0 1070,00 pln

97. 33.14.10.00-0 23,00 pln

98. 33.14.10.00-0 5,00 pln

99. 33.14.10.00-0 52,00 pln

100. 33.14.10.00-0 108,00 pln

101. 33.14.10.00-0 280,00 pln

102. 33.14.10.00-0 300,00 pln

103. 33.14.10.00-0 240,00 pln

104. 33.14.10.00-0 550,00 pln

105. 33.14.10.00-0 80,00 pln

106. 33.14.10.00-0 238,00 pln

107. 33.14.10.00-0 84,00 pln

108. 33.14.10.00-0 98,00 pln

109. 33.14.10.00-0 2070,00 pln

110. 33.14.10.00-0 930,00 pln

111. 33.14.10.00-0 844,00 pln

112. 33.14.10.00-0 70,00 pln

113. 33.14.10.00-0 36,00 pln

114. 33.14.10.00-0 441,00 pln

115. 33.14.10.00-0 175,00 pln

116. 33.14.10.00-0 817,00 pln

117. 33.14.10.00-0 540,00 pln

118. 33.14.10.00-0 468,00 pln

119. 33.14.10.00-0 57,00 pln

120. 33.14.10.00-0 1000,00 pln

121. 33.14.10.00-0 16,00 pln

122. 33.14.10.00-0 590,00 pln

123. 33.14.10.00-0 60,00 pln

124. 33.14.10.00-0 825,00 pln

125. 33.14.10.00-0 32,00 pln

126. 33.14.10.00-0 105,00 pln

127. 33.14.10.00-0 57,00 pln

128. 33.14.10.00-0 620,00 pln

129. 33.14.10.00-0 407,00 pln

130. 33.14.10.00-0 43,00 pln

131. 33.14.10.00-0 30,00 pln

132. 33.14.10.00-0 160,00 pln

133. 33.14.10.00-0 49,00 pln

134. 33.14.10.00-0 18,00 pln

135. 33.14.10.00-0 285,00 pln

136. 33.14.10.00-0 11,00 pln

137. 33.14.10.00-0 125,00 pln

138. 33.14.10.00-0 460,00 pln

139. 33.14.10.00-0 175,00 pln

140. 33.14.10.00-0 696,00 pln

RAZEM: 80 329,00 PLN

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

15) Wykonawca załączy wymagane instrukcje w języku polskim (angielskim na żądanie Zamawiającego) dp każdej pozycji, dostarczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – dot. Zakresów Nr : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140.

IV.3.4) Termin składania ofert w postępowaniu

29.01.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

29.01.2014 (11:00)

Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia

Zakres 1 Przyrząd do infuzji i transfuzji

Zakres 2 Przedłużki

Zakres 3 Strzykawki

Zakres 4 Igły iniekcyjne

Zakres 5 Igły do pobierania leków

Zakres 6 Igły do nakłuć lędźwiowych

Zakres 7 Igły do znieczuleń

Zakres 8 Igły do dializ

Zakres 9 Katetery

Zakres 10 Kaniulacja dużych naczyń

Zakres 11 Zestaw do wprowadzenia elektrod

Zakres 12 Kaniule noworodkowe (bez portu)

Zakres 13 Zgłębniki żołądkowe

Zakres 14 Cewniki Foley

Zakres 15 Cewniki Pezera

Zakres 16 Cewniki do odsysania dla OIT

Zakres 17 Rurki intubacyjne i ustno-gardłowe

Zakres 18 Rurki trachestomijne

Zakres 19 Kraniki

Zakres 20 Łączniki do drenów

Zakres 21 Elektrody EKG

Zakres 22 Ostrza

Zakres 23 Zestawy do drenażu opłucnej

Zakres 24 Drobny sprzęt dla noworodków

Zakres 25 Drobny sprzęt ogólnomedyczny

Zakres 26 Dreny, katetery, butelki

Zakres 27 Zestaw do autotransfuzji

Zakres 28 Zestaw do odsysania

Zakres 29 Retraktor narządów miękkich

Zakres 30 Katetery moczowodowe

Zakres 31 Kanki doodbytnicze

Zakres 32 Worki stomijne

Zakres 33 Zestaw do przetoki kałowej

Zakres 34 System do zbiórki stolca

Zakres 35 Worki do zbiórki moczu

Zakres 36 Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem

Zakres 37 Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem

Zakres 38 Przyrząd do treningu oddechowego

Zakres 39 Maski tlenowe

Zakres 40 Tlenoterapia z nawilżaniem

Zakres 41 Zamknięty system odsysania

Zakres 42 Zestaw do toalety jamy ustnej

Zakres 43 Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor

Zakres 44 Cewniki ; Tieman, Cuveriela, Nelaton

Zakres 45 Rurki tchawiczne metalowe

Zakres 46 Zgłębniki do tamowania krwotoków

Zakres 47 Igła do biopsji prostaty

Zakres 48 Dreny Kehra

Zakres 49 Żele USG, EKG

Zakres 50 Żele USG dla Centralnej Pracowni USG

Zakres 51 Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda

Zakres 52 Kaniule obwodowe

Zakres 53 Kaniule obwodowe bezpieczne

Zakres 54 Zestaw do pomp Terumo

Zakres 55 Noże okulistyczne

Zakres 56 System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych

Zakres 57 Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego

Zakres 58 Tubusy do rektoskopu Heing

Zakres 59 Kaniule dotętnicze dla noworodków

Zakres 60 Zastawki mózgowe

Zakres 61 Zestaw do pomp Infusomat

Zakres 62 Rurki do podawania leków dotchawicznych

Zakres 63 Rurki oddechowe specjalistyczne

Zakres 64 Układy oddechowe aparatów do znieczuleń

Zakres 65 Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe

Zakres 66 Sondy moczowodowe z koszykami Dormia

Zakres 67 Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych

Zakres 68 Zestaw do przezskórnej tracheostomii

Zakres 69 Trokary

Zakres 70 Sprzęt do respiratorów noworodkowych

Zakres 71 Filtr do respiratora Benet

Zakres 72 Łyżki laryngoskopowe

Zakres 73 Wkład do strzykawki automatycznej CT

Zakres 74 Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego

Zakres 75 Zestaw do wlewów kontrastowych

Zakres 76 Cewniki Dufor, Couvelaire

Zakres 77 Rurki intubacyjne do Lasera

Zakres 78 Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej

Zakres 79 Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion

Zakres 80 Wzierniki ginekologiczne

Zakres 81 WYKREŚLONY*

Zakres 82 Maski krtaniowe

Zakres 83 Przewód do cystoskopu

Zakres 84 Akcesoria do aparatu Infant Flow

Zakres 85 Opaski, taśmy, podkładki do rurek

Zakres 86 Porty naczyniowe

Zakres 87 Sonda żołądkowa p/odleżynowa

Zakres 88 Akcesoria chemioterapii

Zakres 89 Zamknięty system bezigłowy

Zakres 90 Zamknięty system bezigłowy z drenem przedłużającym

Zakres 91 Cewniki permanentne do dializ

Zakres 92 Anestezjologia regionalna

Zakres 93 Anestezjologia specjalistyczna

Zakres 94 Zestawy do pomiaru OCŻ

Zakres 95 Aparaty do pobierania leków

Zakres 96 Igła kotwiczka

Zakres 97 Prowadnice do intubacji jednorazowe

Zakres 98 Prowadnice do intubacji wielorazowe

Zakres 99 Rurki dooskrzelowe

Zakres 100 Maski do AMBU jednorazowe

Zakres 101 Regulator przepływu

Zakres 102 Stazy jednorazowe

Zakres 103 Strzygarka chirurgiczna i ostrza

Zakres 104 Ostrza

Zakres 105 Filtr do respiratora typu Extend

Zakres 106 Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloświatłowe

Zakres 107 Kocyki do systemu grzewczego

Zakres 108 Gumki do żylaków

Zakres 109 Zestawy do systemu Multifiltrate

Zakres 110 Kołnierze ortopedyczne

Zakres 111 Papiery medyczne

Zakres 112 Papiery medyczne do Prac.Endoskopii

Zakres 113 Kapturki do termometru B Braun

Zakres 114 Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych

Zakres 115 Strzykawka do przepłukiwania

Zakres 116 Filtry oddechowe do respiratorów

Zakres 117 Koreczki

Zakres 118 Cewniki do hemodializy

Zakres 119 Cewniki Foley specjalistyczne

Zakres 120 Cewniki do kontrolowanego odsysania

Zakres 121 Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych

Zakres 122 Wkłady workowe do odsysania

Zakres 123 Igły akupunkturowe

Zakres 124 Zestaw moczowodowy Pigtayl

Zakres 125 Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego

Zakres 126 Zestaw do punkcji opłucnej

Zakres 127 Worki do żywienia pozajelitowego

Zakres 128 Akcesoria do Pracowni Cystostatyków

Zakres 129 Strzykawki do pomp Ascor

Zakres 130 Strzykawki do pomp Kwapisz

Zakres 131 Strzykawki do pomp Alaris

Zakres 132 Strzykawki do pomp Aesculap

Zakres 133 Strzykawki do pomp Fresenius

Zakres 134 Strzykawki do pomp Medima

Zakres 135 Igła Hubera do portu

Zakres 136 Igły do penów

Zakres 137 Strzykawka polipropylowa

Zakres 138 Zamknięty system do przenoszenia leków

Zakres 139 Układy oddechowe OIT

Zakres 140 Tlenoterapia dzieci i w OIT

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

7194930

Informacja o częściach zamówienia

Zakresy od nr 1 do 140 bez zakresu nr 81

II. 1.1) Wymagane wadia i gwarancja

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: * 71.949,00 zł lub na poszczególne zakresy

Zakres PCV Wadium

1. 33.10.00.00-0 4720,00 pln

2. 33.10.00.00-0 1022,00 pln

3. 33.10.00.00-0 2564,00 pln

4. 33.10.00.00-0 525,00 pln

5. 33.10.00.00-0 1500,00 pln

6. 33.10.00.00-0 166,00 pln

7. 33.10.00.00-0 811,00 pln

8. 33.10.00.00-0 930,00 pln

9. 33.10.00.00-0 233,00 pln

10. 33.10.00.00-0 769,00 pln

11. 33.10.00.00-0 761,00 pln

12. 33.10.00.00-0 525,00 pln

13. 33.10.00.00-0 372,00 pln

14. 33.14.10.00-0 502,00 pln

15. 33.14.10.00-0 68,00 pln

16. 33.14.10.00-0 19,00 pln

17. 33.14.10.00-0 1450,00 pln

18. 33.14.10.00-0 335,00 pln

19. 33.14.10.00-0 842,00 pln

20. 33.14.10.00-0 249,00 pln

21. 33.14.10.00-0 520,00 pln

22. 33.14.10.00-0 520,00 pln

23. 33.14.10.00-0 1129,00 pln

24. 33.14.10.00-0 62,00 pln

25. 33.14.10.00-0 645,00 pln

26. 33.14.10.00-0 1995,00 pln

27. 33.14.10.00-0 775,00 pln

28. 33.14.10.00-0 460,00 pln

29. 33.14.10.00-0 15,00 pln

30. 33.14.10.00-0 2960,00 pln

31. 33.14.10.00-0 290,00 pln

32. 33.14.10.00-0 770,00 pln

33. 33.14.10.00-0 262,00 pln

34. 33.14.10.00-0 224,00 pln

35. 33.14.10.00-0 612,00 pln

36. 33.14.10.00-0 100,00 pln

37. 33.14.10.00-0 316,00 pln

38. 33.14.10.00-0 150,00 pln

39. 33.14.10.00-0 2510,00 pln

40. 33.14.10.00-0 285,00 pln

41. 33.14.10.00-0 166,00 pln

42. 33.14.10.00-0 1040,00 pln

43. 33.14.10.00-0 90,00 pln

44. 33.14.10.00-0 70,00 pln

45. 33.14.10.00-0 917,00 pln

46. 33.14.10.00-0 408,00 pln

47. 33.14.10.00-0 180,00 pln

48. 33.14.10.00-0 95,00 pln

49. 33.14.10.00-0 60,00 pln

50. 33.14.10.00-0 26,00 pln

51. 33.14.10.00-0 357,00 pln

52. 33.14.10.00-0 1665,00 pln

53. 33.14.10.00-0 1388,00 pln

54. 33.14.10.00-0 255,00 pln

55. 33.14.10.00-0 1260,00 pln

56. 33.14.10.00-0 36,00 pln

57. 33.14.10.00-0 135,00 pln

58. 33.14.10.00-0 52,00 pln

59. 33.14.10.00-0 242,00 pln

60. 33.14.10.00-0 495,00 pln

61. 33.14.10.00-0 780,00 pln

62. 33.14.10.00-0 288,00 pln

63. 33.14.10.00-0 71,00 pln

64. 33.14.10.00-0 1300,00 pln

65. 33.14.10.00-0 206,00 pln

66. 33.14.10.00-0 504,00 pln

67. 33.14.10.00-0 175,00 pln

68. 33.14.10.00-0 660,00 pln

69. 33.14.10.00-0 82,00 pln

70. 33.14.10.00-0 380,00 pln

71. 33.14.10.00-0 210,00 pln

72. 33.14.10.00-0 255,00 pln

73. 33.14.10.00-0 3122,00 pln

74. 33.14.10.00-0 615,00 pln

75. 33.14.10.00-0 36,00 pln

76. 33.14.10.00-0 472,00 pln

77. 33.14.10.00-0 500,00 pln

78. 33.14.10.00-0 156,00 pln

79. 33.14.10.00-0 640,00 pln

80. 33.14.10.00-0 42,00 pln

81. * Wykreślone

82. 33.14.10.00-0 198,00 pln

83. 33.14.10.00-0 80,00 pln

84. 33.14.10.00-0 950,00 pln

85. 33.14.10.00-0 240,00 pln

86. 33.14.10.00-0 1230,00 pln

87. 33.14.10.00-0 87,00 pln

88. 33.14.10.00-0 490,00 pln

89. 33.14.10.00-0 250,00 pln

90. 33.14.10.00-0 360,00 pln

91. 33.14.10.00-0 590,00 pln

92. 33.14.10.00-0 1500,00 pln

93. 33.14.10.00-0 100,00 pln

94. 33.14.10.00-0 22,00 pln

95. 33.14.10.00-0 930,00 pln

96. 33.14.10.00-0 1070,00 pln

97. 33.14.10.00-0 23,00 pln

98. 33.14.10.00-0 5,00 pln

99. 33.14.10.00-0 52,00 pln

100. 33.14.10.00-0 108,00 pln

101. 33.14.10.00-0 280,00 pln

102. 33.14.10.00-0 300,00 pln

103. 33.14.10.00-0 240,00 pln

104. 33.14.10.00-0 550,00 pln

105. 33.14.10.00-0 80,00 pln

106. 33.14.10.00-0 238,00 pln

107. 33.14.10.00-0 84,00 pln

108. 33.14.10.00-0 98,00 pln

109. 33.14.10.00-0 2070,00 pln

110. 33.14.10.00-0 930,00 pln

111. 33.14.10.00-0 844,00 pln

112. 33.14.10.00-0 70,00 pln

113. 33.14.10.00-0 36,00 pln

114. 33.14.10.00-0 441,00 pln

115. 33.14.10.00-0 175,00 pln

116. 33.14.10.00-0 817,00 pln

117. 33.14.10.00-0 540,00 pln

118. 33.14.10.00-0 468,00 pln

119. 33.14.10.00-0 57,00 pln

120. 33.14.10.00-0 1000,00 pln

121. 33.14.10.00-0 16,00 pln

122. 33.14.10.00-0 590,00 pln

123. 33.14.10.00-0 60,00 pln

124. 33.14.10.00-0 825,00 pln

125. 33.14.10.00-0 32,00 pln

126. 33.14.10.00-0 105,00 pln

127. 33.14.10.00-0 57,00 pln

128. 33.14.10.00-0 620,00 pln

129. 33.14.10.00-0 407,00 pln

130. 33.14.10.00-0 43,00 pln

131. 33.14.10.00-0 30,00 pln

132. 33.14.10.00-0 160,00 pln

133. 33.14.10.00-0 49,00 pln

134. 33.14.10.00-0 18,00 pln

135. 33.14.10.00-0 285,00 pln

136. 33.14.10.00-0 11,00 pln

137. 33.14.10.00-0 125,00 pln

138. 33.14.10.00-0 460,00 pln

139. 33.14.10.00-0 175,00 pln

140. 33.14.10.00-0 696,00 pln

RAZEM: * 71.949,00 PLN

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

wykreślenie pkt. 15

IV.3.4) Termin składania ofert w postępowaniu

14.02.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

14.02.2014 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Pierwotna numeracja zakresów pozostaje bez zmian.
Odpowiedź:dodano: 2014-01-27

Pytanie:dodano: 2014-01-27
Tarnów, dnia 23.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 359 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zakresu nr 66
Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na sondy z koszykiem Dormia wykonane z nitinolu czy ze stali chirurgicznej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sondy z koszykiem Dormia wykonane z nitinolu lub ze stali chirurgicznej.
Pytanie nr 2 Dotyczy Zakresu nr 66 poz.3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sondy z koszykiem Dormia - 5 spiralnych drutów, reszta parametrów jak w opisie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sondy z koszykiem Dormia - 5 spiralnych drutów.
Pytanie nr 3 Dotyczy Zakresu nr 66 poz.4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sondy z koszykiem Dormia - 5 spiralnych drutów, reszta parametrów jak w opisie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sondy z koszykiem Dormia - 5 spiralnych drutów.
Pytanie nr 4 Dotyczy Zakresu nr 124
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów moczowodowych jak w opisie lecz z prowadnikiem długości 150cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zestawy moczowodowe jak w opisie z prowadnikiem długości 150cm.
Pytanie nr 5 Dotyczy Zakresu nr 121
Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli cewniki Foley’a pediatryczne z balonem, wykonane z silikonu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cewnik Foley’a pediatryczny z balonem, wykonany z silikonu.
Pytanie nr 6 Dotyczy Zakresu nr 96 poz.4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do pistoletu Bard Magnum o długości 150 mm, reszta parametrów jak w opisie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza igły do pistoletu Bard Magnum o długości 150 mm.
Pytanie nr 7 Dotyczy Zakresu nr 96 poz.5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do pistoletu Bard Magnum o długości 150 mm, reszta parametrów jak w opisie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza igły do pistoletu Bard Magnum o długości 150 mm.
Pytanie nr 8 Dotyczy Zakresu nr 76 poz. 1-5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Dufoura wykonanych z silikonu o pojemnościach balona od 40 do 70ml w rozmiarach 18-26 FR, z łącznikiem luer na kanale do płukania?

Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 9 Dotyczy Zakresu nr 76 poz. 6-10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Couvelaira wykonanych z silikonu o pojemnościach balona od 40 do 70ml w rozmiarach 18-26 FR, z łącznikiem luer na kanale do płukania?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-27

Pytanie:dodano: 2014-01-27
, dnia 24.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 358/14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.12.2013r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 ZAKRES NR 21 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody EKG dla dzieci w rozmiarze 32 x 38 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza elektrody EKG dla dzieci w rozmiarze 32 x 38 mm
Pytanie nr 2 ZAKRES NR 21 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody EKG dla noworodków w rozmiarze 32 x 38 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3 ZAKRES NR 21 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody EKG dla noworodków o średnicy 30 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 4 ZAKRES NR 111 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier KTG HPM 191A składanka 150 szt.?.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza papier KTG HPM 191A składanka 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 5 ZAKRES NR 111 poz. 8
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego parametru dotyczy rozmiar 10,9 mm w papierze do aparatu RTG UPP 210HD?
Pytanie nr 6 ZAKRES NR 111 poz. 8
Czy zamawiający wymaga zaoferowania papieru o szerokości 210 mm?
Odpowiedź do Pytania nr 5,6
Szerokość 210 mm. Modyfikacja załącznika cenowego – Zakres 111 poz. 8
Pytanie nr 7 ZAKRES NR 111 poz. 9
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego rozmiaru papieru oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14.
ZAKRES NR 111 poz. 12
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru Mitsubishi K-70B czy K-75HM?
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14.
ZAKRES NR 111 poz. 13
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru o rozmiarze 110x30?
Odpowiedź:
Papier o rozmiarze 110x30.


ZAKRES NR 111 poz. 15
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru do rejestratora EKG w rozmiarze 210 x 295 x 150?
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14.
ZAKRES NR 111 poz. 16
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru do rejestratora EKG w rozmiarze 58x25 do aparatu B5 Eco?
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14.

Miejsce w który dokonuje się zmiany dotyczy : załącznika cenowego Załącznik nr 1- Zakres Nr 111, który został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą: „zal nr 1 – nr spr 103 - modyfikacja – zakres 111.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Odpowiedź:dodano: 2014-01-27

Sprostowanie:dodano: 2014-01-29
Tarnów, dnia 28.01.2014r

W przygotowywaniu są jeszcze odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź:dodano: 2014-01-29

Pytanie:dodano: 2014-01-31
Tarnów, dnia 28.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 460 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.01.2014r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet 4
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy igły w poz. 2-9 mają być pakowane w blistry =5szt.Opk=100szt.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie pakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 2 Pakiet 12 poz. 1 i 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul z PTFE z możliwością diagnozowania ciał obcych w naczyniach krwionośnych tylko za pomocą aparatu USG, tak jak obecnie stosowane.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z PN EN 10555.
Pytanie nr 3 Pakiet 12
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kaniule dożylne dla noworodków 24 i 26 G posiadały przepływ 13 ml/min, tak jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Pakiet 14 Poz. 1-3
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy cewniki w Poz. 1-3 powinny posiadać min. Dł. 28 czy 29 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza min. dł. 28 i dł. 29 cm.
Pytanie nr 5 Pakiet 14 Poz.4-12
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy cewniki w Poz. 4-12 powinny posiadać min. Dł. 40 czy 41 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza min.dł. 40 czy 41 cm.
Pytanie nr 6 Pakiet 14 Poz 11
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać min. trzy czy cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, przy balonie 30-50 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cewniki Foleya posiadające min. trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, przy balonie 30-50 ml.
Pytanie nr 7 Pakiet 15
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Pezzera powinien mieć 3 czy 4 otwory drenujące.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cewniki Foleya posiadające min. trzy lub cztery otwory drenujące.
Pytanie nr 8 Pakiet 16 poz. 1-7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z kontrolą odsysania typu Vacutip. Nadmieniamy, iż tego rodzaju kontrola ssania eliminuje całkowicie zjawisko podkradania powietrza z płuc pacjenta w trakcie wprowadzania cewnika a jednocześnie gwarantuje max wydajność odsysania w momencie kiedy jest to konieczne, tj. w trakcie wycofywania cewnika.?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki z kontrolą odsysania typu Vacutip.
Pytanie nr 9 Pakiet 17 Poz 1-10
Prosimy o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych bez mankietu od rozmiaru wykonanych z termoplastycznego PCV o właściwościach poślizgowych równoważnych powierzchniom silikonowanym, pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 10 Pakiet 17 Poz 11-16
Prosimy o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych w poz 11-16 (rozmiary 3,0-5,5) z mankietem niskoobjetościowym walcowatym z oznaczeniem nazwy producenta i rozmiaru rurki w dobrze widocznym miejscu na korpusie rurki
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 11 Pakiet 17 Poz 17- 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych z mankietem niskocisnieniowym wysokobjętościowym w kształcie stożka w rozmiarach od 6-9 co pół, z oznaczeniem nazwy producenta i rozmiaru rurki w dobrze widocznym miejscu na korpusie rurki.
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 12 Pakiet 17 Poz 25
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych do przedłużonej intubacji z mankietem niskocisnieniowym wysokobjętościowym w kształcie stożka z systemem odsysania z przestrzeni podgłosniowej, o przenikalności dla podtlenku azotu typowej dla mankietów wykonanych z PCV, z oznaczeniem nazwy producenta i rozmiaru rurki w dobrze widocznym miejscu na korpusie rurki. Pragniemy jednocześnie nadmienić , iż rurki do przedłużonej intubacji stosuje się do wentylacji pacjentów w oddziale OIT gdzie nie używa się podtlenku azotu.
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 13 Pakiet 17 Poz 26
Nie posiadamy długości 11 cm w roz 5 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej z blokadą antyzagryzieniową, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru w następujących rozmiarach i długościach:
00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 6/12cm
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 14 Pakiet 19 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zezwoli na zaoferowanie, przedłużacza w kranikach zawierającego DEHP czyli PVC nie zawierającego ftalanów di (2-etyloheksylowych) ? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza rozwój komórek, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, żywieniu parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez wymienione produkty może dostawać się ich drogą do organizmu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przedłużacza w kranikach zawierającego DEHP czyli PVC nie zawierającego ftalanów di (2-etyloheksylowych).
Pytanie nr 15 Pakiet 19 Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójdrożnej luer lock ( 3 kraniki scalone za sobą), sterylna
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 16 Pakiet 27
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do re transfuzji z początkowy aktywnym drenażem 65mmHg. Zestaw pozwala na automatyczne przejście drenażu na pasywny bez rozłączania systemu i posiada 2 poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka – 200u a drugi stopień trójstopniowy w linii kroplówkowej – 175/40/10u lub do szybkiego przetaczania filtr mikrocząsteczkowy 40 mikronów o powierzchni filtrującej powyżej 100 cm2. Zestaw posiada dodatkowo zbiornik na krew 700 ml, mieszek 125 ml, obydwa z systemem zastawek przeciwzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaż z kranikiem spustowym bez filtra o poj. 700 ml. Linia przetoczeń zawirajaca filtr, klamrę do regulacji przepływu systemem łączników Luer Lock lub Spike. System pozwala na drenaż krwi z jednego lub dwóch cewników.
Zestaw który chcemy zaoferować od kilku lat jest stosowany z powodzeniem w Państwa jednostce i kilkudziesięciu klinikach w Polsce. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż system który pragniemy zaoferować może być stosowany jednocześnie u dowolnie dużej grupy pacjentów (nie istnieje ograniczenie ilości sprawnych pomp, braku zasilania, rozładowanych baterii itp), a ponadto umożliwia aktywny, niskociśnieniowy drenaż ssący również w okresie poautotransfuzyjnym, w przeciwieństwie do opisanego systemu gdzie instrukcja obsługi jasno umożliwia jedynie drenaż bierny, co stanowi większe zagrożenie uformowania się krwiaka.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.
Pytanie nr 17 Pakiet 27.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składającego się z:
2 -ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y,
- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65mmHg , pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu,
- worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200u.
- worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym ( pakowany oddzielnie)
- specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 40u i z klamrą do regulacji przepływu
( pakowany oddzielnie)
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.
Pytanie nr 18 Pakiet 28
Prosimy Zamawiającego o określenie jaką długość mają posiadać końcówki ssące?
Odpowiedź:
Nie 10 cm długość końcówki ssącej.
Pytanie nr 19 Pakiet 30
Poz.18 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawów w rozmiarze 8F lub 10 F
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pytanie nr 20 Pakiet 30
Poz.21 . Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do nefrostomii z rowkami ułatwiającymi przyszycie cewnika, łącznika do worka na mocz i kraniku w rozmiarze 6F?
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pytanie nr 21 Pakiet 30
Poz.22 Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do nefrostomii z rowkami ułatwiającymi przyszycie cewnika, łącznika do worka na mocz i kraniku w rozmiarze 8F lub 10F?
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pytanie nr 22 Pakiet 30
Poz.23 Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do z rowkami ułatwiającymi przyszycie cewnika, łącznika do worka na mocz i kraniku w rozmiarze 10F?
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pytanie nr 23 Pakiet 48
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki żółci ze standardową ścianką przylegajacą do pacjenta.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza worek do zbiórki żółci ze standardową ścianką przylegajacą do pacjenta przy zachowaniu wszystkich zapisów SIWZ.
Pytanie nr 24 Pakiet 52
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul obwodowych z PTFE widocznych w USG. Jest to skuteczna metoda kontroli i diagnozowania ciał obcych w naczyniach krwionośnych
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 25 Pakiet 59
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu Wykonawców
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 26 Pakiet 66
Lp.2 Czy Zamawiający dopuszcza koszyczki długości 65cm , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego
Lp.4 Czy Zamawiający dopuszcza koszyczki długości 65cm , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego
Odpowiedź do Lp,2 i Lp 4:
Nie Zamawiający nie dopuszcza – za krótkie.
Pytanie nr 27 Pakiet 71
Czy Zamawiający oczekuje filtra mechanicznego czy elektrostatycznego ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny.
Pytanie nr 28 Pakiet 76
Lp.1 Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar balonu 50ml, który jest anatomicznie dopasowany do mniejszego rozmiaru cewnika
Lp.6 Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar balonu 50ml, który jest anatomicznie dopasowany do mniejszego rozmiaru cewnika
Odpowiedź do Lp,1 i Lp 6:
Nie Zamawiający nie dopuszcza – za mała pojemność..
Pytanie nr 29 Pakiet 89
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie - czy w związku z wymogiem, że zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego ma być stosowany do cewników centralnych a także do hemodializy, która jest procedurą na tyle niestandardową i inwazyjną, że konieczne jest zachowanie szczególnych rygorów bezpieczeństwa dializowanego pacjenta - oczekuje, by możliwość użytkowania oferowanego produktu minimum 7 dni w procedurze hemodializy była potwierdzona min. 1 badaniem klinicznym
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje takie potwierdzenie.
Pytanie nr 30 Pakiet 89
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w związku z wymogiem, że zamknięty bezigłowy system dostępu naczyniowego ma być stosowany do hemodializy - która jest procedurą na tyle niestandardową i inwazyjną, że konieczne jest zachowanie szczególnych rygorów bezpieczeństwa dializowanego pacjenta - oczekuje aby oferowany produkt nie wpływał na zwiększenie fragmentacji czerwonych krwinek ( nie wywoływał zjawiska hemolizy ), potwierdzone min. 1 badaniem klinicznym
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje takie potwierdzenie.
Pytanie nr 31 Pakiet 90
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego systemu dostępu naczyniowego z drenem do przedłużenia cewnika o długości 15 cm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 2 bezigłowego systemu dostępu naczyniowego z drenem do przedłużenia cewnika o długości 15 cm.
Pytanie nr 32 Pakiet 95
Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek z filtrem bakteryjnym, wyposażonego w samouszczelniający się i samozamykający się zawór bezigłowy
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33 Pakiet 95 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek. Wyposażony w filtr zatrzymujący toksyczne aerozole powstające podczas rozpuszczania toksycznych substancji, wyposażonego w samouszczelniający się i samozamykający się zawór bezigłowy, z oznaczeniem barwnym na korpusie aparatu umożliwiającym jego identyfikację
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34 Pakiet 100
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy maski twarzowe mają posiadać dodatkowy wentyl umożliwiający dopompowywanie
Odpowiedź:
Zamawiający określił rodzaj maski twarzowej oraz jej możliwy mechanizm uszczelniania, w przypadku masek z mankietem powietrznym maska powinna posiadać wentyl.
Pytanie nr 35 Zakres 103, poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzygarki chirurgicznej z ładowarką, baterią nikolowo – wodorkową bez efektu pamięci z możliwością zanurzenia w całości w środku dezynfekcyjnym, o wysokości strzyżenia maksymalnie 0,3mm, o szerokości strzyżenia zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną strzygarkę chirurgiczną..
Pytanie nr 36 Zakres 103, poz. 1 i 2
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje strzygarki wraz z ostrzami o wysokości strzyżenia maksymalnie 0,3mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza strzygarki wraz z ostrzami o wysokości strzyżenia maksymalnie 0,3mm.
Pytanie nr 37 Zakres 104
Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo procedury przygotowywania pacjentów do zabiegów oczekuje, aby na każdym ostrzu i na opakowaniu był fabrycznie naniesiony numer LOT co pozwala na identyfikację ostrza po usunięciu opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza aby na każdym ostrzu i na opakowaniu był fabrycznie naniesiony numer LOT.
Pytanie nr 38 Pakiet 116
Poz 4/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra mechanicznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratora, z portem kapno i przestrzenia martwą 70 ml i poziomem nawilżania 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, jednorazowe
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza sterylny filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratora, z portem kapno i przestrzenia martwą 70 ml i poziomem nawilżania 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, jednorazowe
Pytanie nr 39 Pakiet 116 Poz 4 /
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtrów mechanicznych z celulozy z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci do respiratora , port kapno, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej : 99% przez co najmniej 24 godziny , przestrzeń martwa do 70ml
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 40 Pakiet 117 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni koreczków luer lock pakowanych pojedynczo, po 4 sztuki na jednym blistrze
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 41 Pakiet 124 Poz.1-4
Czy Zamawiający dopuszcza zestawy z prowadnikiem długości 150cm , dający lepszą kontrolę nad wprowadzaniem cewnika?
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 23.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/359/14
Pytanie nr 42 Pakiet. 129 poz 3, Pakiet 130 poz.3 Pakiet 132 poz. 3, Pakiet 133 poz.3
Prosimy o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20 ml pakowanych po 120 szt
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 43 Pakiet 129 poz 1.i 2, 130 poz. 1i 2, 131 poz.1 i 2, 132 poz.1 i 2, 133 poz. 1 i 2, 134 poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych , 3-częściowych, Luer-Lock o pojemności 50/60, wpisanych w instrukcje obsługi pomp wskazaskazynych w SIWZ .
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki do pomp infuzyjnych , 3-częściowych, Luer-Lock o pojemności 50/6. Instrukcja została wykreślona ze SIWZ – modyfikacja z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14
Pytanie nr 44 pakiet 136 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena dł. 5 mm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 45 pakiet 136 poz. 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł 30 G x 8 mm
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana igła jest w poz. 3.
Pytanie nr 46 pakiet 136 Poz. 4
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Igieł 29 G x 12,7 mm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 47 Pakiet 140 Poz 1-3
Czy nebulizatory mają pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji?
Odpowiedź:
Tak.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-31

Pytanie:dodano: 2014-01-31
Tarnów, dnia 28.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 459 /14


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.12.2013r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
-czy zamawiający z pakietu nr 7 wydzieli pozycję nr 5 do osobnego pakietu, gdyż opis siwz nie pozwala na złożenie konkurencyjnej oferty pozostałym firmom?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2
-czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 52 pozycję 1,2,3,4,5,6 do osobnego pakietu, gdyż opis siwz nie pozwala na złożenie konkurencyjnej oferty pozostałym firmom?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3
- czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 53 pozycję 1,2,3,4,5,6 do osobnego pakietu, gdyż opis siwz nie pozwala na złożenie konkurencyjnej oferty pozostałym firmom?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 4
-czy zamawiający w pakiecie 86 pozycji nr 1 dopuści port tytanowy zawierający:Nisko profilowy całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczucie i nakłucie membrany. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG. Kontrastujący w rtg cewnik o długości 60 cm z mankietem do żywienia pozajelitowego, podawania leków, antybiotyków i chemioterapii, posiadający rękaw zapobiegający załamywaniu się. Oznaczniki co 1 cm, cewnik odłączalny w rozmiarze 6,6Fr .
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 5
-czy zamawiający w pakiecie 86 pozycji nr 2 dopuści port tytanowy zawierający:
Nisko profilowy całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczucie i nakłucie membrany. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG. Kontrastujący w rtg cewnik o długości 60 cm z ankietem do żywienia pozajelitowego, podawania leków, antybiotyków i chemioterapii, posiadający rękaw zapobiegający załamywaniu się. Oznaczniki co 1 cm, cewnik odłączalny w rozmiarze 9,6Fr wysokość 11 mm i waga 10,5 g, oraz dziurkami do lepszego umocowania portu do skóry z zestawem do wprowadzenia.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 6
-czy zamawiający w pakiecie 86 pozycji nr 3 dopuści mini port tytanowy zawierający:
Nisko profilowy całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczucie i nakłucie membrany. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG. Kontrastujący w rtg cewnik o długości 60 cm z mankietem do żywienia pozajelitowego, podawania leków, antybiotyków i chemioterapii, posiadający rękaw zapobiegający załamywaniu się. Oznaczniki co 1 cm, cewnik odłączalny w rozmiarze 6,6Fr wysokości 10 mm i wadze 8 g oraz dziurkami do lepszego umocowaniaportudoskóryzzestawemdowprowadzenia
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 7
-czy zamawiający w pakiecie 86 pozycji nr 4 dopuści micro port tytanowy zawierający:
Nisko profilowy całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczucie i nakłucie membrany. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG.
Kontrastujący w rtg cewnik o długości 60 cm z mankietem do żywienia pozajelitowego, podawania leków, antybiotyków i chemioterapii, posiadający rękaw zapobiegający załamywaniu się. Oznaczniki co 1 cm, cewnik odłączalny w rozmiarze 6,6Fr, wysokość 8 mm i wadze 3,5 g, oraz dziurkami do lepszego umocowania portu do skóry z zestawem do wprowadzenia?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 8
- czy zamawiający w pakiecie 87 dopuści Sondę żołądkową Rylea przeciwodleżynową wykonaną z medycznego PCW, zakończoną gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z linią widoczna w Rtg, ze znacznikami głębokości na 45cm, 55cm, 65cm i 75 cm z zatyczką, jednorazowa, sterylna, o długości 125cm?
Odpowiedź
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 9
czy zamawiający w pakiecie 87 pozycji 1 dopuści Zamknięty bezgłowy system dostępu naczyniowego przeźroczysty, z zakończeniem typu Luer, z membraną silikonową, nie zawierający elementów mechanicznych. Sterylny, stosowany do wkłuć obwodowych, centralnych i także do hemodializy, z okresem użytkowania 7 dni, o przepływie minimum 321ml/min, z drenem do przedłużenia cewnika o długości 8 cm?
Odpowiedź
W Pakiecie 87 nie występuje zamknięty bezgłowy system dostępu naczyniowego przeźroczysty.
Pytanie nr 10
czy zamawiający w pakiecie 87 pozycji 1 dopuści Zamknięty bezgłowy system dostępu naczyniowego przeźroczysty, z zakończeniem typu Luer, z membraną silikonową, nie zawierający elementów mechanicznych. Sterylny, stosowany do wkłuć obwodowych, centralnych i także do hemodializy, z okresem użytkowania 7 dni, o przepływie minimum 321ml/min, z drenem do przedłużenia cewnika o długości 8 cm?
Odpowiedź
W Pakiecie 87 nie występuje zamknięty bezgłowy system dostępu naczyniowego przeźroczysty.
Pytanie nr 11
-czy zamawiający pakiecie 106 pozycji nr 1 dopuści Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej z cewnikiem 20Ga – dł. 4cm 18Ga – dł. 6cm 20Ga – dł. 8 cm
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.
Pytanie nr 12
-czy zamawiający w pakiecie 106 pozycji 2 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy udowej 18Ga – dł.10 cm 16Ga – dł.18 cm
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.
Pytanie nr 13
-czy zamawiający w pakiecie 106 pozycji nr 3 dopuści Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem (wykonanymz PTFE lub FEP lub poliuretanu) - 1-,2-,3-,4-światłowym dla dorosłych 6Fr do 8,5Fr i dł. od 15cm do 30 cm
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.
Pytanie nr 14
-czy zamawiający wydzieli z pakietu 106 pozycję 4 i 5 do osobnego pakietu?
Odpowiedź
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 15
- czy zamawiający w pakiecie 118 dopuści cewniki do hemodializy w rozmiarze 10 Fr lub 12 Fr i długości 15 lub 20 cm odporny na roztwory dezynfekcyjne?
Odpowiedź
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 16
-czy zamawiający w pakiecie 135 dopuści Igła Hubera do płukania portu – igła z atrumatycznym szlifem 20G, 22G długość 20mm - 25mm
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.
Pytanie nr 17
- czy zamawiający w pakiecie 135 dopuści Igła Hubera do portu do wlewów i infuzji – igła z atrumatycznym szlifem z systemem stabilizującym 19G, 20G, 22G dług. od 15 do 30mm i cewnikiem do infuzji
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-31

Pytanie:dodano: 2014-01-31
Tarnów, dnia 28.01.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/458 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.12.2013r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy: pakiet nr 64 Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy z polipropylenu , z końcowką typu Twist , długość rur od 42-200 cm , dodatkowa rura 150cm , worek oddechowy 2 l bezlateksowy , trójnik kątowy , średnica rur 22mm, złączka prosta 22mmM-22mmM, mikrobiologicznie czysty
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Dotyczy pakiet 72
Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści łyżkę typu Millera w rozmiarach 0 i 1
Odpowiedź:
Nie, Zamawiającemu chodzi o łyżkę Macintosh zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie nr 3 Dotyczy pakiet 72
Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści łyżkę Millera Roz 1
Odpowiedź:
Nie, Zamawiającemu chodzi o łyżkę Macintosh zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie nr 4 Dotyczy pakiet 72
Czy Poz. 3 jest tożsama z poz. 8.
Czy poz. 4 jest tożsama z poz.9
Czy poz. 5 jest tożsama z poz.10
Odpowiedź:
Wyżej wymienione łyżki nie są tożsame. W poz. 3,4,5 są łyżki światłowodowe a w poz. 8,9,10 żarówkowe.
Pytanie nr 5 Poz. 7
Czy Zamawiający dopuści łyżkę Millera rozm 1
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż Zamawiającemu chodzi o łyżkę Macintosh zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie nr 6 Dotyczy pakiet 79
Prosimy o dopuszczenie do poz 1 i poz 2 układu oddechowego jednorazowego do respiratora Bennett-Companion w skład którego wchodzą następujące elementy:
 rura elastyczna karbowana o długości 160 cm;
 łącznik T z zastawką wydechową
 linia ciśnieniowa
 linia zastawki oddechowej
 łącznik typu „martwa przestrzeń” o dł 17 cm podwójnie obrotowy o zakończeniach 22M/15F
 filtr antybakteryjny z łącznikami prostymi 22mm/22mmM (22M/15F-22F/15M)
Mikrobiologicznie czysty. Całość zapakowana w 1 zestaw.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony zestaw.
Pytanie nr 7 Dotyczy pakiet 82
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z PCV , anatomicznie wyprofilowaną ,klasycznego kształtu, uniemożliwiającą wklinowanie się nagłośni , z pompowanym mankietem , bez żelu i strzykawki
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 8 Dotyczy pakiet 100
Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową przezroczystą wyprofilowaną anatomicznie , termoplastyczną , bez PCV i bez ftalanów , ze znacznikiem kolorów , zapewniającą szczelność podawania gazów
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w/w maskę z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 9 Dotyczy pakiet 139
1) Poz.2 - Czy Zamawiający dopuści układ mikrobiologicznie czysty , pakowany folia – folia spełniający pozostałe warunki
2) Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości od 160cm spełniający pozostałe warunki
Odpowiedź poz. 2,3:
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.
Pytanie nr 10 Pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dołączenia do oferty instrukcji w języku polskim?
Odpowiedź:
Tak, modyfikacja SIWZ z dnia 20.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/312/14.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% wartości umowy”?
Odpowiedź
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z §4 ust. 1 i 2 do 0,2% wartości brutto zamówienia?
Odpowiedź:
Modyfikacja SIWZ z dnia 08.01.2014r. Znak: SWLOG-271/103/KK/73/14.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust 3 na następujący: „ Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia
b) w razie trzykrotnego nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności, dostarczenia zbyt małej ilości produktów, dostarczenia produktów o jakości niezgodnej z umową”?
Odpowiedź
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 3 na następujący: „ wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”?
Odpowiedź
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy
traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-01-31

Sprostowanie:dodano: 2014-05-14
Nasz znak: SWLOG-271/103/KK/ 2214 /14 Tarnów,2014.05.13

Dot.: wyboru oferty firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Oddział Kraków w Zakresie nr 130 – Przetarg nieograniczony nr 103/2013

Zamawiający Szpital Wojewódzki im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w związku z uwagami firmy Skamex Spz.o.o. S.K.A. przesłanymi do postępowania na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w dniu 09.05.2014r. informuje, iż Zamawiający nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy PZP w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty wszystkich Wykonawców w Zakresie 130 zostały ocenione według jednolitych kryteriów zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: strzykawki miały być przystosowane do pracy z pompą typu Kwapisz. Obie oferty spełniły warunek postawiony przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawcy przedłożyli na tę okoliczność oświadczenie producenta (co nie było wymagane) o przystosowaniu tych strzykawek do pracy z pompą typu Kwapisz.
W świetle powyższego brak jest podstaw stwierdzenia naruszenia zasad uczciwej konkurencji w szczególności zasad równego traktowania Wykonawców.

Odpowiedź:dodano: 2014-05-14

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/KK/ 103 / 1042 /14 Tarnów,2014-03-05


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 103/2013r


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a informuje, iż unieważnia:
 Zakresy 20, 22, 45, 55, 58, 59, 76, 94, 107, 110, 112, 123, 127, 128, 140 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Otrzymują Adresat
A/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-29
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu
Nasz znak : SWLOG-271/ 103 /KK / 1976 /14 Tarnów, 2014-04-25


Dot. : PN nr sprawy 103- zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 póź.zm ) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Sumi Zakład Tworzyw Sztucznych K.Rek, A.Krzanowski Sp.J. ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek Zakres 18 – 28.512,00 PLN
Zakres 28 – 32.389,20 PLN
Zakres 97 – 4.699,62 PLN
Zakres 98 – 615,60 PLN
03 Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszewska 32,96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres 9 –18.424,80 PLN
06 Covidien Sp.zo.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Zakres 16- 907,20 PLN
Zakres 63 – 9.504,00 PLN
Zakres 69 – 9.596,56 PLN
Zakres 99 –5.356,80 PLN
Zakres 105 – 10.800,00 PLN
Zakres 116- 82.047,60 PLN
Zakres 119 – 5.184,00 PLN
Zakres 126 – 8.586,00 PLN
Zakres 139 – 15.383,52 PLN
07
Mallinckrodt SP.zo.o. Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Zakres 73 – 25.272,00 PLN
08
Efmed Sp.zo.o. ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Zakres 54 – 23.490,00 PLN
011
BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok Zakres 38 – 12.636,00 PLN
Zakres 64 – 97.621,20 PLN
Zakres 79 – 65.124,00 PLN
012
Sorimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń Zakres 21 – 49.582,80 PLN
014 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 61 – 81.000,00 PLN
Zakres 92 – 121.068,00 PLN
Zakres 114 – 41.904,00 PLN
016 Instytute of Clinical Research Sp.zo.o. ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa
Zakres 60 – 55.890,00 PLN
017 Billmed Sp.zo.o. ul. Krypska 24/1 , 04-082 Warszawa
Zakres 85 – 24.451,20 PLN
Zakres 101 – 28.080,00 PLN
018 TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Zakres 108- 10.962,00 PLN
020 Beryl Med. Ltd st. Floor, 26 Foubers Place, London W1F 7PP Wielka Brytania
Adres korespondencyjny w Polsce:
Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
Zakres 23 – 122.256,00 PLN
Zakres 47 – 17.483,04 PLN
Zakres 57 – 12.247,20 PLN
Zakres 122- 59.454,00 PLN
021 IVRA Tomasz Kaczmarek, ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa
Zakres 66 – 17.193,60 PLN
023 Baxter Polska Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 88 – 63.838,80 PLN
024 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Zakres 39 – 88.182,00 PLN
025 Coloplast Sp.zo.o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa
Zakres 32 – 44.690,40 PLN
026 Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Zakres 109 – 203.212,80 PLN
027 COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdyńska 2, 40-719 Katowice
Zakres 67 – 19.224,00 PLN
029 Dutchmed PL Sp.zo.o. ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz
Zakres 84- 114.108,48 PLN
030 Lifemed Poland Sp.zo.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
Zakres 93 – 7.208,14 PLN
032 PPHU Specjał Sp.zo.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. Nr 5 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna ul. B.Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
Zakres 74 – 49.205,23 PN
033 Balton SP.zo.o. ul. Nowi Świat 7 m.14, 00-496 Warszawa
Zakres 7 – 70.416,00 PLN
Zakres 8 – 46.872,00 PLN
Zakres 10 – 62.262,00 PLN
Zakres 11 – 85.428,00 PLN
Zakres 19 – 73.764,00 PLN
Zakres 26 – 183.967,20 PLN
Zakres 30 – 268.617,60 PLN
Zakres 118 – 43.200,00 PLN
034 Vygon Polska Sp.zo.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
Zakres 62 – 28.512,00 PLN
Zakres 106 – 18.144,00 PLN
035 Medicus Sp..zo.o. SKA ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
Zakres 4 – 22.762,08 PLN
037
Nz Techno ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa
Zakres 70 – 37.605,60 PLN
038 Skamex Sp. z o.o. S.K..A u. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres 3 – 256.381,20 PLN
Zakres 27 – 55.350,00 PLN
Zakres 29 – 1.485,00 PLN
Zakres 31 – 21.632,40 PLN
Zakres 34 – 23.976,00 PLN
Zakres 35 – 37.514,88 PLN
Zakres 37 – 26.784,00 PLN
Zakres 40 – 26.892,00 PLN
Zakres 41 – 17.474,40 PLN
Zakres 42 – 101.196,00 PLN
Zakres 48 – 13.845,60 PLN
Zakres 56 – 2.851,20 PLN
Zakres 71 – 12.312,00 PLN
Zakres 77 – 52.380,00 PLN
Zakres 82- 20.196,00 PLN
Zakres 90- 36.288,00 PLN
Zakres 95 – 144.342,00 PLN
Zakres 103- 18.802,80 PLN
Zakres 104 – 46.980,00 PLN
Zakres 115 – 17.280,00 PLN
Zakres 120 – 110.808,00 PLN
Zakres 121 – 259,20 PLN
Zakres 125 – 371,52 PLN
Zakres 131 – 3.564,00 PLN
Zakres 132 – 19.656,00 PLN
Zakres 133 – 4.752,00 PLN
Zakres 138 – 47.466,00 PLN
039
Bialmed Sp.zo.o. ul. Marii Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska
Zakres 14 – 30.845,88 PLN
Zakres 52 – 103.206,96 PLN
Zakres 53 – 133.996,68 PLN
040 AKME Sp.zo.o. Sp.K. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
Zakres 17 – 156.162,60 pLN
Zakres 68 – 65.340,00 PLN
Zakres 87 – 8.883,00 PLN
Zakres 135 – 11.647,80 PLN
041 J.Chodacki, A.Misztal „Medica” Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin
Zakres 1 – 371.952,00 PLN
Zakres 2 – 23.349,60 PLN
Zakres 12 – 40.500,00 PLN
Zakres 117 – 32.400,00 PLN
Zakres 129 – 33.966,00 PLN
042
Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Zakres 51 – 32.724,00 PLN
044 P.H.U. Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy
Zakres 43 – 8.505,00 PLN
Zakres 46 – 47.934,72 PLN
Zakres 72 – 30.895,93 PLN
Zakres 78 – 17.852,40 PLN
Zakres 96 – 72.684,00 PLN
Zakres 113 – 3.758,40 PLN
Zakres 124 – 73.656,00 PLN
045 POiFAM Pofam-Poznań Sp.zo.o. ul. Lindego 6, 60-573 Poznań Zakres 33 – 23.402,52 PLN
047 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres 5 – 70.632,00 PLN
Zakres 6 – 9.486,72 PLN
Zakres 13 – 40.210,56 PLN
Zakres 15 – 3.835,08 PLN
Zakres 24 – 3.294,00 PLN
Zakres 25 – 39.873,60 PLN
Zakres 36 – 18.338,40 PLN
Zakres 44 – 4.867,56 PLN
Zakres 49- 4.157,46 PLN
Zakres 65 – 3.518,69 PLN
Zakres 75 – 4.315,68 PLN
Zakres 80 – 3.817,80 PLN
Zakres 83 – 11.214,72 PLN
Zakres 89 – 14.472,00 PLN
Zakres 100 – 8.984,52 PLN
Zakres 102 – 14.256,00 PLN
Zakres 111 – 63.572,31 PLN
Zakres 136 – 793,80 PLN
Zakres 137 – 3.983,04 PLN
048 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
Zakres 130 – 2.407,32 PLN
Zakres 134 – 1.533,60 PLN
050 Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków
Zakres 86 – 124.966,80 PLN
Zakres 91 – 62.208,00 PLN
051 Przedsiębiorstwo Yavo Sp.zo.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów
Zakres 50 – 2.488,32 PLN
Zakres 20,22,45,55,58,59,76,94,107,110,112,123,127,128,140 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.
Zakres nr 81 – wykreślony z uwagi na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
39 Bialmed 9,56
Bialmed 57,34 57,34
41 Medica 10,00
Medica 60,00 60,00
47 Zarys 9,90
Zarys 59,38 59,38
48 Cezal Kraków 8,93
Cezal Kraków 53,59 53,59
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
33 Balton 6,45
Balton 38,72 38,72
39 Bialmed 9,90
Bialmed 59,40 59,40
41 Medica 10,00
Medica 60,00 60,00
51 Yavo 6,64
Yavo 39,84 39,84
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
38 Skamex 10,00
Skamex 60,00 60,00
39 Bialmed 9,31
Bialmed 55,85 55,85
48 Cezal Kraków 9,28
Cezal Kraków 55,71 55,71
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
35 Medicus 10,00
Medicus 60,00 60,00
38 Skamex 4,38
Skamex 26,26 26,26
39 Bialmed 9,87
Bialmed 59,21 59,21
47 Zarys 8,91
Zarys 53,48 53,48
48 Cezal Kraków 8,69
Cezal Kraków 52,15 52,15
49 PW Intergos 9,98
PW Intergos 59,86 59,86
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
38 Skamex 4,66
Skamex 27,95 27,95
47 Zarys 10,00
Zarys 60,00 60,00
Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
17 Billmed 6,65
Billmed 39,93 39,93
33 Balton 7,08
Balton 42,50 42,50
47 Zarys 10,00
Zarys 60,00 60,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
33 Balton 10,00
Balton 60,00 60,00
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Colot Trading 9,21
Colot Trading 55,26 55,26
33 Balton 10,00
Balton 60,00 60,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Hagmed 10,00
Hagmed 60,00 60,00
33 Balton 9,39
Balton 56,32 56,32
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
33 Balton 10,00
Balton 60,00 60,00
Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Hagmed 7,90
Hagmed 47,40 47,40
14 Aesculap 7,95
Aesculap 47,73 47,73
33 Balton 10,00
Balton 60,00 60,00
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
38 Skamex 7,81
Skamex 46,88 46,88
41 Medica 10,00
Medica 60,00 60,00
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
47 Zarys 10,00
Zarys 60,00 60,00
Zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Covidien 8,77
Covidien 52,63 52,63
38 Skamex 9,92
Skamex 59,54 59,54
39 Bialmed 10,00
Bialmed 60,00 60,00
47 Zarys 9,86
Zarys 59,19 59,19
Zakres 15 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
38 Skamex 5,92
Skamex 35,51 35,51
47 Zarys 10,00
Zarys 60,00 60,00
Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Covidien 10,00
Covidien 60,00 60,00
38 Skamex 3,64
Skamex 21,82 21,82
Zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
40 Akme 10,00
Akme 60,00 60,00
Zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Sumi 10,00
Sumi 60,00 60,00
38 Skamex 8,53
Skamex 51,16 51,16
40 Akme 6,70
Akme 40,17 40,17
Zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
33 Balton 10,00
Balton 60,00 60,00
Zakres 21 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 Sorimex 10,00
Sorimex 60,00 60,00
Zakres 23 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
20 BerylMed 10,00
BerylMed 60,00 60,00
Zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
47 Zarys 10,00
Zarys 60,00 60,00
Zakres 25 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
47 Zarys 10,00
Zarys 60,00 60,00
19 NaturFarm 9,13
NaturFarm 54,80 54,80
Zakres 26 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
33 Balton 10,00
Balton 60,00 60,00
Zakres 27 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
38 Skamex 10,00
Skamex 60,00 60,00
Zakres 28 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Sumi 10,00
Sumi 60,00 60,00
20 BerylMed 8,35
BerylMed 50,12 50,12
38 Skamex 7,28
Skamex 43,67 43,67
Zakres 29 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
38 Skamex 10,00
Skamex 60,00 60,00
Zakres 30 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
33 Balton 10,00
Balton 60,00 60,00
Zakres 31 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
38 Skamex 10,00
Skamex 60,00 60,00
Zakres 32 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
25 ColoPlast 10,00
ColoPlast 60,00 60,00
38 Skamex 5,84
Skamex 35,06 35,06
45 Poifam 8,74
Poifam 52,41 52,41
31 Hartman 7,54
Hartman 45,27 45,27
Zakres 33 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Poifam 10,00
45 Poifam 60,00 60,00
Zakres 34 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 35 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Anmar 9,51
44 Anmar 57,04 57,04
Zarys 8,72
47 Zarys 52,32 52,32
Zakres 36 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 37 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 38 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
BiaMediTek 10,00
11 BiaMediTek 60,00 60,00
Billmed 6,50
17 Billmed 39,00 39,00
BerylMed 9,51
20 BerylMed 57,07 57,07
Skamex 6,24
38 Skamex 37,44 37,44
Zakres 39 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aero-Medica 10,00
24 Aero-Medica 60,00 60,00
Skamex 4,26
38 Skamex 25,57 25,57
Zarys 9,00
47 Zarys 53,98 53,98
Aksis 7,40
36 Aksis 44,39 44,39
Zakres 40 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 41 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 42 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 43 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 10,00
44 Anmar 60,00 60,00
Zakres 44 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 46
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 10,00
44 Anmar 60,00 60,00
Zakres 47
nazwa OFERENTA 100% 100%
Advence Europe 6,42
10 Advence Europe 38,54 38,54
BerylMed 10,00
20 BerylMed 60,00 60,00
Zakres 48
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 49
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Yavo 9,04
51 Yavo 54,22 54,22
Zakres 50
nazwa OFERENTA 100% 100%
Yavo 10,00
51 Yavo 60,00 60,00
Zakres 51
nazwa OFERENTA 100% 100%
Promed 10,00
42 Promed 60,00 60,00
Zakres 52
nazwa OFERENTA 100% 100%
Bialmed 10,00
39 Bialmed 60,00 60,00
Medica 9,28
41 Medica 55,69 55,69
Zarys 9,13
47 Zarys 54,78 54,78
Cezal Wrocaw 6,40
48 Cezal Wrocaw 38,37 38,37
Intergos 9,74
49 Intergos 58,42 58,42
Zakres 53
nazwa OFERENTA 100% 100%
Bialmed 10,00
39 Bialmed 60,00 60,00
Zarys 7,02
47 Zarys 42,11 42,11
Intergos 9,81
49 Intergos 58,85 58,85
Zakres 54
nazwa OFERENTA 100% 100%
Efmed 10,00
8 Efmed 60,00 60,00
Zakres 56
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zarys 7,80
47 Zarys 46,81 46,81
Cezal Wrocaw 3,44
48 Cezal Wrocaw 20,63 20,63
Zakres 57
nazwa OFERENTA 100% 100%
Advence Europe 8,89
10 Advence Europe 53,36 53,36
BerylMed 10,00
20 BerylMed 60,00 60,00
Zakres 60
nazwa OFERENTA 100% 100%
IMC 7,42
2 IMC 44,52 44,52
Instytut of 10,00
16 Instytut of 60,00 60,00
Medtronic 9,36
22 Medtronic 56,19 56,19
Comef 9,35
27 Comef 56,10 56,10
Zakres 61
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aesculap 10,00
14 Aesculap 60,00 60,00
Zakres 62
nazwa OFERENTA 100% 100%
Vygon 10,00
34 Vygon 60,00 60,00
Zakres 63
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00
Zakres 64
nazwa OFERENTA 100% 100%
BiaMediTek 10,00
11 BiaMediTek 60,00 60,00
Promed 7,33
42 Promed 43,96 43,96
Zakres 65
nazwa OFERENTA 100% 100%
BiaMediTek 6,58
11 BiaMediTek 39,46 39,46
Drager 6,21
46 Drager 37,23 37,23
Zarys 10,00
46 Zarys 60,00 60,00
Zakres 66
nazwa OFERENTA 100% 100%
Cook Medical 4,98
4 Cook Medical 29,85 29,85
Ivra 10,00
21 Ivra 60,00 60,00
Zakres 67
nazwa OFERENTA 100% 100%
IMC 9,89
2 IMC 59,33 59,33
Medtronic 9,67
22 Medtronic 58,00 58,00
Comef 10,00
27 Comef 60,00 60,00
Zakres 68
nazwa OFERENTA 100% 100%
Akme 10,00
40 Akme 60,00 60,00
Zakres 69
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00
Vygon 6,17
34 Vygon 37,05 37,05
Akme 7,59
40 Akme 45,57 45,57
Zarys 9,48
47 Zarys 56,87 56,87
Zakres 70
nazwa OFERENTA 100% 100%
NZ Techno 10,00
37 NZ Techno 60,00 60,00
Zakres 71
nazwa OFERENTA 100% 100%
Jamro 3,17
28 Jamro 19,00 19,00
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 72
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 10,00
44 Anmar 60,00 60,00
Zakres 73
nazwa OFERENTA 100% 100%
Mallincrod 10,00
7 Mallincrod 60,00 60,00
Zakres 74
nazwa OFERENTA 100% 100%
Specjal 10,00
32 Specjal 60,00 60,00
Zakres 75
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 77
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 78
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 10,00
44 Anmar 60,00 60,00
Zakres 79
nazwa OFERENTA 100% 100%
BiaMediTek 10,00
11 BiaMediTek 60,00 60,00
Promed 9,57
42 Promed 57,43 57,43
Zakres 80
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Cezal Wroclaw 8,07
48 Cezal Wroclaw 48,42 48,42
Intergos 9,99
49 Intergos 59,92 59,92
Zakres 82
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 83
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 84
nazwa OFERENTA 100% 100%
Dutchmed 10,00
29 Dutchmed 60,00 60,00
Zakres 85
nazwa OFERENTA 100% 100%
Billmed 10,00
17 Billmed 60,00 60,00
Zakres 86
nazwa OFERENTA 100% 100%
Bard
15 Bard
Optimed 10,00
50 Optimed 60,00 60,00
Zakres 87
nazwa OFERENTA 100% 100%
Akme 10,00
40 Akme 60,00 60,00
Zakres 88
nazwa OFERENTA 100% 100%
Baxter 10,00
23 Baxter 60,00 60,00
Zakres 89
nazwa OFERENTA 100% 100%
Vygon 9,93
34 Vygon 59,56 59,56
Skamex 2,91
38 Skamex 17,48 17,48
Akme 4,39
40 Akme 26,36 26,36
Medica 9,57
41 Medica 57,43 57,43
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 90
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Medica 9,33
41 Medica 56,00 56,00
Zakres 91
nazwa OFERENTA 100% 100%
Optimed 10,00
50 Optimed 60,00 60,00
Zakres 92
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aesculap 10,00
14 Aesculap 60,00 60,00
Zakres 93
nazwa OFERENTA 100% 100%
Lifemed 10,00
30 Lifemed 60,00 60,00
Zakres 95
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 96
nazwa OFERENTA 100% 100%
Advenca Euro 9,30
10 Advenca Euro 55,77 55,77
BerylMed 9,79
20 BerylMed 58,73 58,73
Anmar 10,00
44 Anmar 60,00 60,00
Zakres 97
nazwa OFERENTA 100% 100%
Sumi 10,00
1 Sumi 60,00 60,00
Zakres 98
nazwa OFERENTA 100% 100%
Sumi 10,00
1 Sumi 60,00 60,00
Akme 6,00
40 Akme 36,00 36,00
Zakres 99
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00
Zakres 100
nazwa OFERENTA 100% 100%
BiaMediTek 7,83
11 BiaMediTek 47,00 47,00
Vygon 6,56
34 Vygon 39,38 39,38
Skamex 6,16
38 Skamex 36,97 36,97
Promed 6,16
42 Promed 36,97 36,97
Drager 5,93
46 Drager 35,55 35,55
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 101
nazwa OFERENTA 100% 100%
Billmed 10,00
17 Billmed 60,00 60,00
Akme 9,35
40 Akme 56,12 56,12
Zarys 9,26
47 Zarys 55,56 55,56
Zakres 102
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 103
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
3M Poland 9,41
13 3M Poland 56,46 56,46
Zakres 104
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 105
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00
Jamro 8,33
28 Jamro 50,00 50,00
Zakres 106
nazwa OFERENTA 100% 100%
Vygon 10,00
34 Vygon 60,00 60,00
Zakres 108
nazwa OFERENTA 100% 100%
TZMO 10,00
18 TZMO 60,00 60,00
Zakres 109
nazwa OFERENTA 100% 100%
Fresenius 10,00
26 Fresenius 60,00 60,00
Zakres 111
nazwa OFERENTA 100% 100%
Sorimex 9,59
12 Sorimex 57,54 57,54
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 113
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 10,00
44 Anmar 60,00 60,00
Zakres 114
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aesculap Chifa 10,00
14 Aesculap Chifa 60,00 60,00
Zakres 115
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 116
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00
Zakres 117
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 4,93
38 Skamex 29,61 29,61
Vygon 4,84
34 Vygon 29,03 29,03
Bialmed 9,87
39 Bialmed 59,21 59,21
Medica 10,00
41 Medica 60,00 60,00
Zakres 118
nazwa OFERENTA 100% 100%
Balton 10,00
33 Balton 60,00 60,00
Gambro 6,50
43 Gambro 38,97 38,97
Zakres 119
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00
Skamex 9,14
38 Skamex 54,86 54,86
Zakres 120
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 121
nazwa OFERENTA 100% 100%
IVRA 0,63
21 IVRA 3,79 3,79
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 122
nazwa OFERENTA 100% 100%
BerylMed 10,00
20 BerylMed 60,00 60,00
Zakres 124
nazwa OFERENTA 100% 100%
Advence Euro 7,29
10 Advence Euro 43,76 43,76
Cook Medical 9,54
4 Cook Medical 57,23 57,23
Anmar 10,00
44 Anmar 60,00 60,00
Balton 9,34
33 Balton 56,05 56,05
SunMed 9,19
5 SunMed 55,11 55,11
Zakres 125
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 126
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00
Akme 9,41
40 Akme 56,45 56,45
Zakres 129
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 3,52
38 Skamex 21,13 21,13
Medica 10,00
41 Medica 60,00 60,00
Cezal Wrocław 8,30
48 Cezal Wrocław 49,78 49,78
Zakres 130
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 6,01
38 Skamex 36,07 36,07
Cezal Wrocław 10,00
48 Cezal Wrocław 60,00 60,00
Zakres 131
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 132
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Cezal Wrocław 8,22
48 Cezal Wrocław 49,30 49,30
Zakres 133
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 134
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 4,30
38 Skamex 25,82 25,82
Cezal Wrocław 10,00
48 Cezal Wrocław 60,00 60,00
Zakres 135
nazwa OFERENTA 100% 100%
Vygon 5,93
34 Vygon 35,59 35,59
Akme 10,00
40 Akme 60,00 60,00
Zarys 9,48
47 Zarys 56,87 56,87
Bard 5,21
15 Bard 31,26 31,26
Zakres 136
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 137
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 2,68
38 Skamex 16,09 16,09
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00
Zakres 138
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
38 Skamex 60,00 60,00
Zakres 139
nazwa OFERENTA 100% 100%
Covidien 10,00
6 Covidien 60,00 60,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 Sumi Zakład Tworzyw Sztucznych K.Rek, A.Krzanowski Sp.J. ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek
02 IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
03 Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszewska 32,96-200 Rawa Mazowiecka
04 Cook Medical Sp.zo.o. Pl. Piłsudkiego 1, 00-078 Warszawa
05 Sun-Med. Mirosława Siekierska ul. Jagoszewskiego 84, 91-357 Łódź
06 Covidien Sp.zo.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
07 Mallinckrodt SP.zo.o. Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
08 Efmed Sp.zo.o. ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
09 Color Trading Sp.zo.o. ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa
010 Advance Europe Sp.zo.o. ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa
011 BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok
012 Sorimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
013 3MPoland Sp.zo.o. Al. Katowicka 117 Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn
014 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
015 Bard Poland Sp.zo.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa
016 Instytute of Clinical Research Sp.zo.o. ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa
017 Billmed Sp.zo.o. ul. Krypska 24/1 , 04-082 Warszawa
018 TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
019 NaturFarm Piotr Wojciechowski Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
020 Beryl Med. Ltd st. Floor, 26 Foubers Place, London W1F 7PP Wielka Brytania Adres korespondencyjny w Polsce : Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
021 IVRA Tomasz Kaczmarek, ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa
022 Medtronic Poland Sp.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
023 Baxter Polska Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
024 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
025 Coloplast Sp.zo.o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa
026 Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
027 COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdyńska 2, 40-719 Katowice
028Jamro Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Małobądzka 186, 45-500 Będzin
029 Dutchmed PL Sp.zo.o. ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz
030 Lifemed Poland Sp.zo.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
031 Paul Hartmann Polska Sp.zo.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
032 PPHU Specjał Sp.zo.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. Nr 5 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna ul. B.Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
033 Balton SP.zo.o. ul. Nowi Świat 7 m.14, 00-496 Warszawa
034 Vygon Polska Sp.zo.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
035 Medicus Sp..zo.o. SKA ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
036 Aksis Hurtowni Sprzętu Medycznego ul. Unczniowska 33 80-530 Gdańsk
037 Nz Techno ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa
038 Skamex Sp. z o.o. S.K..A u. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
039 Bialmed Sp.zo.o. ul. Marii Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska
040 AKME Sp.zo.o. Sp.K. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
041 J.Chodacki, A.Misztal „Medica” Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin
042 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
043 Gambro Poland SP.zo.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
044 P.H.U. Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy
045 POiFAM Pofam-Poznań Sp.zo.o. ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
046 Drager Polska Sp.zo.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
047 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
048 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
049 PW Sp.zo.o. Intergos ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
050 Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków
051 Przedsiębiorstwo Yavo Sp.zo.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów3 Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy:
1. Bard Poland Sp.zo.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa w:
 Zakresie nr 86 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 4– port z komorą o objętości 0,3ml. Cewnik (...) , długość 550mm (...). Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania. Wykonawca oferuje asortyment, który nie spełnia parametrów pod kątem objętości komory, długości cewnika i braku opaski identyfikacyjnej w pakiecie edukacyjnym.
 Zakresie nr 91 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 1 – cewnik do długotrwałej hemodializy (...) odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego. Z przedłożonego katalogu wynika, iż Wykonawca proponuje cewnik z rozdwojoną końcówką co nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
2. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 w:
 Zakresie nr 127 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Brak załącznika nr 1 – Formularz cenowy dla Zakresu nr 127.

3. 041- J.Chodacki, A.Misztal „Medica” Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin w:
 Zakresie 101 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 1 – Aparat do infuzji grawitacyjnej (...) z nieprzeźroczystym przewodem (...)..Wykonawca oferuje aparat, który posiada przeźroczysty przewód co nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
4. 042 - Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa w:
 Zakresie 139 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 3 – Układ oddechowy dla dorosłych do respiratora Puritan Bennet 7200 (...) z jednym kolankiem (...).Wykonawca oferuje układ oddechowy, który nie posiada łącznika kolankowego.

I.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 09.05.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 103 /KK /2111 /14 Tarnów, 2014-05-08

Dot. : PN nr sprawy 103- zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29. Stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych, niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzęt medyczny jednorazowego użytku, uchyla decyzję odnośnie dokonanego wyboru w Zakresie nr 111 – Papiery medyczne przesłanego pismem w dniu 29 kwietnia 2014r. Znak: SWLOG –271-103/KK/1976/14 z dnia 25.04.2014r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokona ponownej czynności oceny ofert w tym zakresie.


Otrzymują :
1/ Adresart
2/ a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-09
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271/103/KK/14 Tarnów,2014.05.09


Dot. : ogłoszenia o wyborze oferty - nr sprawy 103/2013r na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie informuje, że w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w dniu 9 maja 2014r. została złożona informacji po wyniku złożona przez firmę Skamex Sp.zo.o. S.K.A ul. Częstochowska 38/52 Łódź wobec decyzji Zamawiającego na wybór jako najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 130 firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A.. Wrocław Oddział Kraków.

W załączeniu kopia pisma firmy Skamex Sp.zo.o. S.K.A.
Otrzymują : Adresat + Załącznik
A/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-14
Nasz znak: SWLOG-271/103/KK/ 2214 /14 Tarnów,2014.05.13

Dot.: wyboru oferty firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Oddział Kraków w Zakresie nr 130 – Przetarg nieograniczony nr 103/2013

Zamawiający Szpital Wojewódzki im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w związku z uwagami firmy Skamex Spz.o.o. S.K.A. przesłanymi do postępowania na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w dniu 09.05.2014r. informuje, iż Zamawiający nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy PZP w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty wszystkich Wykonawców w Zakresie 130 zostały ocenione według jednolitych kryteriów zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: strzykawki miały być przystosowane do pracy z pompą typu Kwapisz. Obie oferty spełniły warunek postawiony przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawcy przedłożyli na tę okoliczność oświadczenie producenta (co nie było wymagane) o przystosowaniu tych strzykawek do pracy z pompą typu Kwapisz.
W świetle powyższego brak jest podstaw stwierdzenia naruszenia zasad uczciwej konkurencji w szczególności zasad równego traktowania Wykonawców.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 103 /KK / 2263 /14 Tarnów, 2014-05-13

Dot. : PN nr sprawy 103- zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Zawiadomienie o wyborze oferty w Zakresie nr 111

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 póź.zm.) niniejszym informuje, iż dokonał ponownej oceny ofert w Zakresie nr 111.
Na podstawie art. 87 ust.2 pkt.3) ustawy PZP Zamawiający dokonał poprawy omyłki niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia nie powodującą istotnych zmian w treści oferty.
W związku z powyższym wybrano jako ofertę najkorzystniejszą na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Zakresie nr 111 ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
047
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres nr 111 – 63.572,31 PLN

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

Ocena ofert:
Zakres 111
nazwa OFERENTA 100% 100%
Sorimex 9,59
12 Sorimex 57,54 57,54
Zarys 10,00
47 Zarys 60,00 60,00

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 28.05.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-15
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. zakup i Dot. : Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i sprzętu medycznego j.u, dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 103/2013 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w dniu 14.05.2014r. z następującymi Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Sumi Zakład Tworzyw Sztucznych K.Rek, A.Krzanowski Sp.J. ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek Zakres 18 – 28.512,00 PLN
Zakres 28 – 32.389,20 PLN
Zakres 97 – 4.699,62 PLN
Zakres 98 – 615,60 PLN
03 Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszewska 32,96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres 9 –18.424,80 PLN
06 Covidien Sp.zo.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Zakres 16- 907,20 PLN
Zakres 63 – 9.504,00 PLN
Zakres 69 – 9.596,56 PLN
Zakres 99 –5.356,80 PLN
Zakres 105 – 10.800,00 PLN
Zakres 116- 82.047,60 PLN
Zakres 119 – 5.184,00 PLN
Zakres 126 – 8.586,00 PLN
Zakres 139 – 15.383,52 PLN
07
Mallinckrodt SP.zo.o. Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Zakres 73 – 25.272,00 PLN
08
Efmed Sp.zo.o. ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Zakres 54 – 23.490,00 PLN
011
BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok Zakres 38 – 12.636,00 PLN
Zakres 64 – 97.621,20 PLN
Zakres 79 – 65.124,00 PLN
012
Sorimex Sp.zo.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń Zakres 21 – 49.582,80 PLN
014 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 61 – 81.000,00 PLN
Zakres 92 – 121.068,00 PLN
Zakres 114 – 41.904,00 PLN
016 Instytute of Clinical Research Sp.zo.o. ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa
Zakres 60 – 55.890,00 PLN
017 Billmed Sp.zo.o. ul. Krypska 24/1 , 04-082 Warszawa
Zakres 85 – 24.451,20 PLN
Zakres 101 – 28.080,00 PLN
018 TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Zakres 108- 10.962,00 PLN
020 Beryl Med. Ltd st. Floor, 26 Foubers Place, London W1F 7PP Wielka Brytania
Adres korespondencyjny w Polsce:
Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
Zakres 23 – 122.256,00 PLN
Zakres 47 – 17.483,04 PLN
Zakres 57 – 12.247,20 PLN
Zakres 122- 59.454,00 PLN
021 IVRA Tomasz Kaczmarek, ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa
Zakres 66 – 17.193,60 PLN
023 Baxter Polska Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 88 – 63.838,80 PLN
024 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Zakres 39 – 88.182,00 PLN
025 Coloplast Sp.zo.o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa
Zakres 32 – 44.690,40 PLN
026 Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Zakres 109 – 203.212,80 PLN
027 COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdyńska 2, 40-719 Katowice
Zakres 67 – 19.224,00 PLN
029 Dutchmed PL Sp.zo.o. ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz
Zakres 84- 114.108,48 PLN
030 Lifemed Poland Sp.zo.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
Zakres 93 – 7.208,14 PLN
032 PPHU Specjał Sp.zo.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. Nr 5 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna ul. B.Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
Zakres 74 – 49.205,23 PN
033 Balton SP.zo.o. ul. Nowi Świat 7 m.14, 00-496 Warszawa
Zakres 7 – 70.416,00 PLN
Zakres 8 – 46.872,00 PLN
Zakres 10 – 62.262,00 PLN
Zakres 11 – 85.428,00 PLN
Zakres 19 – 73.764,00 PLN
Zakres 26 – 183.967,20 PLN
Zakres 30 – 268.617,60 PLN
Zakres 118 – 43.200,00 PLN
034 Vygon Polska Sp.zo.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
Zakres 62 – 28.512,00 PLN
Zakres 106 – 18.144,00 PLN
035 Medicus Sp..zo.o. SKA ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
Zakres 4 – 22.762,08 PLN
037
Nz Techno ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa
Zakres 70 – 37.605,60 PLN
038 Skamex Sp. z o.o. S.K..A u. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres 3 – 256.381,20 PLN
Zakres 27 – 55.350,00 PLN
Zakres 29 – 1.485,00 PLN
Zakres 31 – 21.632,40 PLN
Zakres 34 – 23.976,00 PLN
Zakres 35 – 37.514,88 PLN
Zakres 37 – 26.784,00 PLN
Zakres 40 – 26.892,00 PLN
Zakres 41 – 17.474,40 PLN
Zakres 42 – 101.196,00 PLN
Zakres 48 – 13.845,60 PLN
Zakres 56 – 2.851,20 PLN
Zakres 71 – 12.312,00 PLN
Zakres 77 – 52.380,00 PLN
Zakres 82- 20.196,00 PLN
Zakres 90- 36.288,00 PLN
Zakres 95 – 144.342,00 PLN
Zakres 103- 18.802,80 PLN
Zakres 104 – 46.980,00 PLN
Zakres 115 – 17.280,00 PLN
Zakres 120 – 110.808,00 PLN
Zakres 121 – 259,20 PLN
Zakres 125 – 371,52 PLN
Zakres 131 – 3.564,00 PLN
Zakres 132 – 19.656,00 PLN
Zakres 133 – 4.752,00 PLN
Zakres 138 – 47.466,00 PLN
039
Bialmed Sp.zo.o. ul. Marii Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska
Zakres 14 – 30.845,88 PLN
Zakres 52 – 103.206,96 PLN
Zakres 53 – 133.996,68 PLN
040 AKME Sp.zo.o. Sp.K. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
Zakres 17 – 156.162,60 pLN
Zakres 68 – 65.340,00 PLN
Zakres 87 – 8.883,00 PLN
Zakres 135 – 11.647,80 PLN
041 J.Chodacki, A.Misztal „Medica” Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin
Zakres 1 – 371.952,00 PLN
Zakres 2 – 23.349,60 PLN
Zakres 12 – 40.500,00 PLN
Zakres 117 – 32.400,00 PLN
Zakres 129 – 33.966,00 PLN
042
Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Zakres 51 – 32.724,00 PLN
044 P.H.U. Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy
Zakres 43 – 8.505,00 PLN
Zakres 46 – 47.934,72 PLN
Zakres 72 – 30.895,93 PLN
Zakres 78 – 17.852,40 PLN
Zakres 96 – 72.684,00 PLN
Zakres 113 – 3.758,40 PLN
Zakres 124 – 73.656,00 PLN
045 POiFAM Pofam-Poznań Sp.zo.o. ul. Lindego 6, 60-573 Poznań Zakres 33 – 23.402,52 PLN
047 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres 5 – 70.632,00 PLN
Zakres 6 – 9.486,72 PLN
Zakres 13 – 40.210,56 PLN
Zakres 15 – 3.835,08 PLN
Zakres 24 – 3.294,00 PLN
Zakres 25 – 39.873,60 PLN
Zakres 36 – 18.338,40 PLN
Zakres 44 – 4.867,56 PLN
Zakres 49- 4.157,46 PLN
Zakres 65 – 3.518,69 PLN
Zakres 75 – 4.315,68 PLN
Zakres 80 – 3.817,80 PLN
Zakres 83 – 11.214,72 PLN
Zakres 89 – 14.472,00 PLN
Zakres 100 – 8.984,52 PLN
Zakres 102 – 14.256,00 PLN
Zakres 136 – 793,80 PLN
Zakres 137 – 3.983,04 PLN
048 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków

Zakres 134 – 1.533,60 PLN
050 Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków
Zakres 86 – 124.966,80 PLN
Zakres 91 – 62.208,00 PLN
051 Przedsiębiorstwo Yavo Sp.zo.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów
Zakres 50 – 2.488,32 PLN

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-27
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. zakup i Dot. : Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i sprzętu medycznego j.u, dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 103/2013 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w dniu 26.05.2014r. z następującymi Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
047
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres nr 111 – 63.572,31 PLN

048 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
Zakres 130 – 2.407,32 PLN