Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

125-świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Tarnów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2013/S 240-417461

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Tarnów.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000, 50421000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Diatermia
1)Krótki opis
Diatermia Autocon II 400 KM/7107/01 2012 Karl Storz

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: PERYMETR
1)Krótki opis
Perymetr drukarka HP 1020 2007 Optopol Technology S.A.
Perymetr PTS-910 BY Compact komputerowy 041/G 2007 Optopol Technology S.A.
Perymetr stolik elektryczny SE 250 OPTOPOL 3734 2007 Optopol Technology S.A.
Perymetr monitor LCD MAG 17";";" 2007 Optopol Technology S.A.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: TOMOGRAF KOMPUTEROWY
1)Krótki opis
Tomograf komputerowy przystawka Anterior 160044/I 2009 Optopol Technology S.A. Oddział Okulistyczny
Tomograf komputerowy SOCT Copernicus HR 151109/I 2009 Optopol Technology S.A. Oddział Okulistyczny
Tomograf komputerowy stolik elektryczny SE-275 5936 2009 Optopol Technology S.A. Oddział Okulistyczny
Tomograf komputerowy zestaw komputerowy: HPxw4600, monitor LCD NEC 22, drukarka HP CP1215" 151109/I 2009 Optopol Technology S.A. Oddział Okulistyczny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: APARAT
1)Krótki opis
Aparat do badań przesiewowych słuchu ERO-SCAN YEPE129719monit., YBLS059614 komp. 2002 Oticon Oddział Noworodków
Aparat do badań przesiewowych słuchu OTOREAD 9109268 2009 Interacustics 14 listopada 2014 Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Tympanometr
1)Krótki opis
Tympanometr Z0901 Zodiak 40840 0 Madsen Pracownia Audiometryczna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Komora laminarna
1)Krótki opis
Komora laminarna KLVS-1c 226 2002 Polon Oddział Chemioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: MODUŁY
1)Krótki opis
Moduł do FiO2-EtO2, FiCo2, EtCO2, N2O, MAC, spirometrii brak 6072600 2006 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Moduł do FiO2-EtO2, FiCo2, EtCO2, N2O, MAC, spirometrii brak 6149969 2006 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Moduł do NIBP,EKG,ST,T1,T2,T1-T2,IBPx2,RESP,SPO2 E-PSMP 6138612 2006 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Moduł do NIBP,EKG,ST,T1,T2,T1-T2,IBPx2,RESP,SPO2 E-PSMP 6310555 2006 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor modułowy model S/5CAM, rama 6148781, 6130367 2006 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor modułowy model S/5CAM, rama 6148783, 6130365 2006 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Aparat do znieczulania
1)Krótki opis
Aparat do znieczulania Excel 210 SE AMAY01110 1995 Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania Excel 210 SE AMAY01109 1995 Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -respirator anestez. Ventilog 7022 CAAY 00584 1995 Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -respirator anestez. Ventilog 7022 CAAY 00585 1995 Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Aparat do znieczulania
1)Krótki opis
Aparat do znieczulania Aespire S/5 AMXL00496 2008 Ge Medical System IT INC Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania Aespire S/5 AMXM01318 2008 Ge Medical System IT INC Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania Aespire S/5 AMXR00296 2012 Ge Medical System IT INC 3 września 2014 Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -monitor centralna jednostka monitora S/5 CAM z ekranem TFT 12.1, oprogramowan" 6720000 2012 Datex-Ohmeda 3 września 2014 Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy BIS do oceny stanu świadomości pacjenta 6329977 2008 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy GAZOW ANESTETYCZNYCH 6222079 2008 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy GAZOW ANESTETYCZNYCH 6465003 2008 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy GAZOW ANESTETYCZNYCH 6823103 2012 Datex-Ohmeda 3 września 2014 Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy HEMODYNAMIKI 6210063 2008 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy HEMODYNAMIKI 6439133 2008 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy HEMODYNAMIKI 6578439 2012 Datex-Ohmeda 3 września 2014 Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy STOPNIA ZNIECZULENIA PACJENTA 6864982 2012 Datex-Ohmeda 3 września 2014 Anestezjologia Zabiegowa
Monitor modułowy CAM CCCM 6217649 2008 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa
Monitor modułowy CAM CCCM 6454243 2008 Datex-Ohmeda Anestezjologia Zabiegowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: SPRZĘT MEDYCZNY
1)Krótki opis
Fotel gin.-urologiczny Jordan H23e Z11101 2011 RESI Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Łóżko porodowe Affinity 4 K134AA1006 2009 HILL ROM S.A.S. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE
1)Krótki opis
Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484144 2010 HILL ROM S.A.S. Oddział Intensywnej Terapii
Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484145 2010 HILL ROM S.A.S. Oddział Intensywnej Terapii
Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484146 2010 HILL ROM S.A.S. Oddział Intensywnej Terapii
Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484147 2010 HILL ROM S.A.S. Oddział Intensywnej Terapii
Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484150 2010 HILL ROM S.A.S. Oddział Intensywnej Terapii
Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484151 2010 HILL ROM S.A.S. Oddział Intensywnej Terapii
Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484152 2010 HILL ROM S.A.S. Oddział Intensywnej Terapii
Materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1039 2010 HILL ROM S.A.S. 28 września 2014 Oddział Intensywnej Terapii
Materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1040 2010 HILL ROM S.A.S. 28 września 2014 Oddział Intensywnej Terapii
Materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1041 2010 HILL ROM S.A.S. 28 września 2014 Oddział Intensywnej Terapii
Materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1075 2010 HILL ROM S.A.S. 28 września 2014 Oddział Intensywnej Terapii
Materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1076 2010 HILL ROM S.A.S. 28 września 2014 Oddział Intensywnej Terapii
Materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1077 2010 HILL ROM S.A.S. 28 września 2014 Oddział Intensywnej Terapii
Materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1079 2010 HILL ROM S.A.S. 28 września 2014 Oddział Intensywnej Terapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Wycinarka do osłon
1)Krótki opis

Wycinarka do osłon Compu-Cutter III 2008 Huestis Zakład Radioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Stół operacyjny
1)Krótki opis
Stół operacyjny Scandia SC330 2011042020653 2011 Lojer Oy Blok Operacyjny
Stół operacyjny Scandia SC330 201301102128 2013 Lojer Oy 13 lutego 2015 Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: SPRZĘT REHABILITACYJNY
1)Krótki opis
Aparat fizykoterapeutyczny Firing EVO F7271 2012 Emildue Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Bieżnia rehabilitacyjna Marathon TX3 B00120101UTWHM 2010 Kettler Oddział Rehabilitacji
Bieżnia rehabilitacyjna Pacer 07880-300 2011 Kettler Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Platforma stabilograficzna Biosway 10080165 2010 Biodex Oddział Rehabilitacji
Stepper PMS-3588 2010 Oddział Rehabilitacji
Urządzenie z oporem wodnym Fluid 100056707 2010 SANIFIT Oddział Rehabilitacji

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Osmometr
1)Krótki opis
Osmometr 800cl OSG0166 1993 Laboratorium Analityczne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Nóż ultradźwiękowy
1)Krótki opis
Nóż ultradźwiękowy CUSA Excel-8 z uchwytami 36kHz (i 23kHz) U5122085 ET3235 (ES1324) 2005 Valleylab Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: MIKROSKOP
1)Krótki opis
Mikroskop Biolar 11865 1994 PZO Zakład Patomorfologii
Mikroskop Biolar 24978 1993 PZO Laboratorium Analityczne
Mikroskop BIOLAR z zasilaczem ZM50 2143 25381 0 PZO Pracownia Serologii Transfuzjologiczne
Mikroskop BX-41 5B20003statyw 5C06584tubus 4J17215mech.stolik 2005 Olympus Zakład Patomorfologii
Mikroskop BX60 F3 6F01152 1996 Olympus Zakład Patomorfologii
Mikroskop BXP 40F 4G03936 2009 Olympus Por. Ginekologiczno-Położnicza
Mikroskop CHS 4F0017 1994 Olympus Zakład Patomorfologii
Mikroskop JENAMED 663189 (003981) 1993 Carl Zeiss Pracownia Mikrobiologii
Mikroskop Nicon Eclipse E600 771356 1993 Nicon Laboratorium Analityczne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: LASER
1)Krótki opis
Laser Model 30C operacyjny do odparowania 059-02827 2000 Sharplan Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: SPRZĘT OKULISTYCZNY
1)Krótki opis
Aparat do kriochirurgii (N2O) AK-1 okulistyczny 1993 Metrium Krio Sala Oper.Okulistyczna
Aparat Jawalla- unit okulistyczny brak 1993 Oculus Sp. z o.o Por. Okulistyczna
Elektromagnes okulistyczny SEPD-1 221 1993 Spólnota Sala Oper.Okulistyczna
Exophthalmometr6330- unit okulistyczny 6330 0 Oculus Sp. z o.o Por. Okulistyczna
Foropter unit okulistyczny LM 100 (dioptriomierz z ramieniem ruchomym) 20881 1993 Oculus Sp. z o.o Oddział Okulistyczny
Foropter- unit okulistyczny z ramieniem ruchomym 0 Oculus Sp. z o.o Por. Okulistyczna
Frontofokometr brak 123113 0 Carl Zeiss Por. Okulistyczna
Lampa szczelinowa A7501 40044 1993 Oculus Sp. z o.o Pracownia Laserowa
Lampa szczelinowa SL450 20246 1993 Oculus Sp. z o.o Oddział Okulistyczny
Lampa szczelinowa-unit okulistyczny SL450 1993 Oculus Sp. z o.o Oddział Okulistyczny
Lampa szczelinowa-unit okulistyczny SL450 1993 Oculus Sp. z o.o Por. Okulistyczna
Oftalmometr unit okulistyczny KM 450keratometr 20138 1993 Oculus Sp. z o.o Oddział Okulistyczny
Polomierz perymetr Goldmana 0 Oculus Sp. z o.o Por. Okulistyczna
Projektor unit okulistyczny SCP 660 20138 1993 Oculus Sp. z o.o Oddział Okulistyczny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Aparat fizykoterapeutyczny
1)Krótki opis
Aparat fizykoterapeutyczny MF-10 Magnetronik 3089 2009 EiE Otwock Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Aparat fizykoterapeutyczny MF-10 Magnetronik 429 1995 EiE Otwock Zakład Rehabilitacji Leczniczej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Agregat sprężarkowy
1)Krótki opis
Agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K15 z KP-400/L10 S04860609 z 2491 2009 Airpol Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K15 z KP-400/L10 S04870609 z 2490 2009 Airpol Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K5 z KP-400/L10 S03650509 z 2498 2009 Airpol Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K5 z KP-400/L10 S04040609 z 2454 2009 Airpol Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Agregat sprężarkowy ze zbiornikiem "SCS 15-08AC z 021
" 0.164 z 021/248 2007 Airpol Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: zbiornik ciekłego tlenu
1)Krótki opis
zbiornik ciekłego tlenu Ferox 1990 Ferox Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: POMPY
1)Krótki opis
Filtr antybakteryjny BEA CMV-450-00 2008 Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Filtr antybakteryjny BEA CMV-450-00 2008 Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Panel kontrolny pomp próżniowych 8131215 2008 Samaras Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Pompa próżniowa MILS Evisa 200 8172 nr 2 2008 Samaras Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Pompa próżniowa MILS Evisa 200 8173 nr 3 2008 Samaras Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Pompa próżniowa MILS Evisa 200 8174 nr 1 2008 Samaras Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Przetwornik ciśnieniowy ABS 2008 Samaras Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Układ zasilania instalacji próżni medycznej Evisa E200 8131215 2008 Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Zbiornik ciśnieniowy próżni medycznej 705029016 2008 Samaras Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Zbiornik ciśnieniowy próżni medycznej 16235 1993 Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Zbiornik ciśnieniowy próżni medycznej 16248 1993 Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Osuszacz
1)Krótki opis
Osuszacz BA DME040 09DME 06 1069 2009 Dominick Hunter Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Osuszacz chłodniczy VT160/OP40 15-04MA0564 2004 Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
System odwadniania układu sprężarek powietrza Elektromagnetyczny odwadniacz Premium 2009 Airpol Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: TESTERY BEZPIECZEŃSTWA
1)Krótki opis
Symulator parametrów życiowych pacjenta Uni-Sim 31D-0561 2012 Rigel Medical Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Tester bezpieczeństwa elektrycznego Rigel 277 Y25-0612 2007 Rigel Medical Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Tester bezpieczeństwa elektrycznego Rigel 288 37D-0497 2012 Rigel Medical Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych
Tester defibrylatorów i ekg Rigel 344 22679 2007 Rigel Medical Sekcja Aparatury i Gazów Medycznych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: LANCETRON
1)Krótki opis
Lancetron VIO 11252800 2008 Erbe Elektromedizin GmbH Centralna Pracownia Endoskopii
Lancetron VIO 200S 11341813 2012 Erbe Elektromedizin GmbH 21 marca 2014 Oddział Otolaryngologiczny
Lancetron przystawka APC 2 11255252 2008 Erbe Elektromedizin GmbH Centralna Pracownia Endoskopii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: STÓŁ OPERACYJNY
1)Krótki opis
Stół operacyjny Polkam 16 51/07 2008 Instytut Problemów Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej Zakład Radioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: RADIOMETR
1)Krótki opis
Radiometr ECO-C 736/10 2010 Polon-Ekolab Pracownia Medycyny Nuklearnej
Radiometr ECO-C 758-2010 2010 Polon-Ekolab Pracownia Brachyterapii
Radiometr RKP-1-2 007/97 1997 Polon-Alfa Pracownia Medycyny Nuklearnej
Radiometr RUM-1 z sondą SGB-2P 030/96 z 002/97 1997 Pracownia Medycyny Nuklearnej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: DOZYMETR
1)Krótki opis
Dozymetr REF 90001N B093152 2009 Nucletron Pracownia Brachyterapii
Dozymetr absolutny Dose1 miernik dawki TNC 11860 2008 Wellhofer Zakład Radioterapii
Dozymetr absolutny Dose1 miernik dawki TNC 11861 2008 Wellhofer Zakład Radioterapii
Dozymetr absolutny komora 0.055ccm Markus TN23343 4002 2008 Wellhofer Zakład Radioterapii
Dozymetr absolutny komora FC65-P Farmer 1517 2008 Wellhofer Zakład Radioterapii
Dozymetr absolutny komora FC65-P Farmer 2329 2011 Wellhofer Zakład Radioterapii
Dozymetr absolutny komora FC65-P Farmer 2330 2011 Wellhofer Zakład Radioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: BIEZNIA
1)Krótki opis
Bieżnia Trackmaster FVX328 do prób wysiłkowych FVX770 2011 Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. Pracownia Medycyny Nuklearnej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: WIRÓWKA
1)Krótki opis
Wirówka 5702R 5703BN811566 2012 Eppendorf Laboratorium Analityczne
Wirówka 5804R 5805XM035041 2008 Eppendorf Laboratorium Analityczne
Wirówka Heraeus 226049 1993 Laboratorium Analityczne
Wirówka MPW 250 10250041405 2005 MPW MED. INSTRUMENTS Pracownia Mikrobiologii
Wirówka MPW 341 brak 1993 MPW MED. INSTRUMENTS Zakład Patomorfologii
Wirówka MPW 350 10350071704 2004 MPW MED. INSTRUMENTS Laboratorium Analityczne
Wirówka MPW 350e 10350e092209 2009 MPW MED. INSTRUMENTS Pracownia Serologii Transfuzjologiczne
Wirówka MPW 351 10351020910 2010 MPW MED. INSTRUMENTS Pracownia Serologii Transfuzjologiczne
Wirówka MPW 351 10351039911 2011 MPW MED. INSTRUMENTS Pracownia Serologii Transfuzjologiczne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: ANALIZATOR GLUKOZY
1)Krótki opis
Analizator glukozy B-Glucose Analyzer 9726103012 własność firmy 2008 HemoCue AB Oddział Noworodków
Analizator glukozy B-Glucose Analyzer 201+ 414141127 2008 HemoCue AB Oddział Noworodków
Analizator glukozy B-Glucose Analyzer 201+ 423141106 2008 HemoCue AB Oddział Noworodków
Analizator glukozy Gl201+ 820142267 2008 HemoCue AB Oddział Intensywnej Terapii
Analizator glukozy Gl201+ 837142110 2008 HemoCue AB Oddział Noworodków
Analizator hemoglobiny Hb201+ 801013382 2008 HemoCue AB Oddział Intensywnej Terapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: WIERTARKA
1)Krótki opis
Wiertarka dziecięca TPS typ 5100-088 99030103, końcówka 9902, uchwyt wierteł 99021123, 1999 Stryker Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: APARAT USG
1)Krótki opis
Aparat usg CV70 echokardiograf HAE0171 2003 Acuson Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: WIERTARKA
1)Krótki opis
Wiertarka XMAX 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
Wiertarka-frez neurochirurgiczny brak 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
Wiertarka-kaseta sterylizacyjna XM-Case A483000748 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-kątnica 20 stopni MA-D20 B06300195110 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-kątnica krótka QD8 E38305366704 (A4880002011) 2011 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-końcówka zagięta MA-15C 325119 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-pedał sterujący Autolube III Irr A49300071103 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-perforator AC-200-141 R3411 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-prostnica krótka Short A52300171202 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-reduktor obrotów CSR60 E44305668506 (A50300772503) 2012 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny
wiertarka-silnik XMAX A50300068702 2008 Anspach Effort Inc. Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: WIERTARKA
1)Krótki opis
Napęd do wiertarki ELAN-E GA B25 DBP i ELAN-E G415 4731 stojak 5652 1995 Aesculap Blok Operacyjny
Napęd do wiertarki GA820DBP 3970 1995 Aesculap Blok Operacyjny
Prostnica GB100R 2005 Aesculap Blok Operacyjny
Prostnica GB100R 1048 2005 Aesculap Blok Operacyjny
Wiertarka GA 140 , pedał GA148 659690, 651842 1982 AESCULAP Chifa Sp. z o.o. Oddział Otolaryngologiczny
Wiertarka GA054C 3430 1993 Aesculap Blok Operacyjny
Wiertarka GA054C 7053 1993 Aesculap Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: WIERTARKA
1)Krótki opis
Wiertarka Midas Rex Legend"" EK101 FM07400507 2008 Medtronic PhysioControl Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Aparat do znieczulania
1)Krótki opis
Aparat do znieczulania SNOOZE 200210012 2002 Dameca Szpitalny Oddział Ratunkowy

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: KONSOLA
1)Krótki opis
Duplikator komp. HP8100ECMTWJ983EA, monitor HPLA1951gEM890AA, robot Rimage 2000i CZC035JCW, CNK0040LKQ, 10027043 2010 Pracownia Tomografii Komputerowej
Konsola postprocessingowa Vitrea 2 stacja Z600 z monitorem LCD 21 " CZC02707QF Z 20473109 2010 Toshiba Pracownia Tomografii Komputerowej
Konsola postprocessingowa Vitrea 2 stacja Z600 z monitorem LCD 21 " CZC02707QG z 20474109 2010 Toshiba Pracownia Tomografii Komputerowej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Miernik aktywności izotopów
1)Krótki opis
Miernik aktywności izotopów Curiementor 2 783-1055 1997 Canberra Packard Pracownia Medycyny Nuklearnej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: SPRZĘT MEDYCZNY
1)Krótki opis
Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych Centor-C 2002166 2002 Medi.Com Pracownia Audiometryczna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Aparat do urodynamiki
1)Krótki opis
Aparat do urodynamiki Solar Blue 1273773 2012 Medical Measurement Systems Holandia 5 czerwca 2014 Oddział Urologiczny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: System kompresji klatki piersiowej
1)Krótki opis
System kompresji klatki piersiowej Lukas 2 30124000 2012 Medtronic PhysioControl Pracownia Angiokardiografii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Artroskop
1)Krótki opis
Artroskop 1288HD 3CCD Full HD konsola kamery, 1288HD 3CCD głowica kamery z obiek 12DO47954 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop Compact-Cart wózek 001-007749 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop Crossfire konsola -shaver + waporyzator 12E024064 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop FloSteady pompa 1205ce461 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop Formula H/C shaver 12C056484 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop Formula H/C shaver 12E008204 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop kaseta sterylizacyjna do optyki 50583111 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop kaseta sterylizacyjna do optyki SS22684 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop kaseta sterylizacyjna na shaver 23541 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop kaseta sterylizacyjna na shaver SS15329 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop L9000 źródło światła ledowe 11LO17114 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop obturator ołówkowy 11J0029 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop obturator ołówkowy 12C0516 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop optyka Ideal Eyes HD 4mm 30 st. 755992 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop optyka Ideal Eyes HD 4mm 30 st. 769061 (770235) 2012 Stryker 11 czerwca 2014 Blok Operacyjny
Artroskop światłowód 5mm dł. 3m 258198-1-25 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop światłowód 5mm dł. 3m 258198-1-26 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop Vision Elect HDTV monitor kolor 26";VEH261L0099" 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Artroskop wyginarka elektrod 11I0102 2012 Stryker 30 maja 2014 Blok Operacyjny
Optyka 8880.543 artroskopowa 533098 (587473 (543946)) 2008 Stryker Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Lampa operacyjna
1)Krótki opis
Lampa operacyjna Estella 75 plus 80701109u0.01 2008 MEDlamp sprzęt medyczny 30 listopada 2017 Blok Operacyjny
Lampa operacyjna Estella 75 plus 2100727037002 2010 MEDlamp sprzęt medyczny Blok Operacyjny
Lampa operacyjna Estella One 6110407001002 2011 MEDlamp sprzęt medyczny Sala Oper.Okulistyczna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: LASER
1)Krótki opis
Laser Ultima 2000 okulistyczny argonowy HNLB21713 1998 Coherent Pracownia Laserowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Komora laminarna
1)Krótki opis
Komora laminarna Aura mini J2974 2009 Bioair Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Detektor
1)Krótki opis
Detektor promieniowania gamma Gamma Finder II G102-01 40186 2012 Healthcare Marketing Services Sp. z o.o. 5 marca 2014 Oddział Chirurgii Ogólnej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Densytometr
1)Krótki opis
Densytometr NormScan N0749 (1390) 2005 Pracownia Rentgenodiagnostyki
Miernik dawki pacjenta KermaX typ 120-IDP 01B07056 2012 IBA Dosimetry Pracownia Rentgenodiagnostyki
Sensytometr Sensi C 4384 (1308P) 2005 Pracownia Rentgenodiagnostyki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Densytometr
1)Krótki opis
Densytometr ATB 1550 M01A900 1994 Biomerieux Pracownia Mikrobiologii
Densytometr DENSIMAT 5366 1993 Biomerieux Pracownia Mikrobiologii
Koagulometr Hemolab 0 Biomerieux Laboratorium Analityczne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Analizator mikrobilogiczny
1)Krótki opis
Analizator mikrobilogiczny Stat Fax 303 Plus 303-9292 2007 Organon Teknika/Transfarm Pracownia Mikrobiologii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: APARAT RTG
1)Krótki opis
Aparat rtg Arcadis Varic wózek, monitor szt.2, drukarka Sony UP-970 10920, 3272, HXV7001674 i HXV7001667, 81206 2007 Siemens Pracownia Elektroterapii
Aparat rtg Luminos RF Classic I.I.33 PL F 80 10212 2010 Siemens Pracownia Rentgenodiagnostyki
Aparat rtg Multix Top 2637 (9135) 2008 Siemens Pracownia Rentgenodiagnostyki
Aparat rtg Siremobil Compact L jezdny 4372 2008 Siemens Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: STERYLIZATOR
1)Krótki opis
Sterylizator AS449 WPA 45 N2125000952 2011 SMS Spółdzielnia Mechaników Centralna Sterylizatornia
Sterylizator AS6612WPA parowy 89 N2125000770 2004 SMS Spółdzielnia Mechaników Centralna Sterylizatornia

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: APARATURA
1)Krótki opis
Aparatura koronarografii Angioskop Axiom Artis 25277 2006 Siemens Pracownia Angiokardiografii
Aparatura koronarografii Recor (6030253E287E) System monit.param.fizjol 01859 S11 1998 Siemens Pracownia Angiokardiografii
Aparatura koronarografii Stół Standard 3404 2006 Siemens Pracownia Angiokardiografii
Aparatura koronarografii sys.ster.Axiom CAA 1944 2006 Siemens Pracownia Angiokardiografii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: SPRZĘT MEDYCZNY
1)Krótki opis
Konsola akwizycyjna Komputer z monitorem LCD 23”, CD-R, DVD 002564a8D6A6 2010 Philips Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Konsola postprocessingowa Komputer z monitorem LCD szt.2 NMRB045, CD-R, DVD 173 2010 Philips Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Laserowy marker 2010 Philips Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pulsoksymetr do rezonansu 8215365 2010 Philips Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Rezonans magnetyczny Intera 1.5T Pulsar 30109 2010 Philips Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Stół pacjenta 2010 Philips Pracownia Rezonansu Magnetycznego
System monitorowania pacjenta ekg, puls, oddech 8215384 2010 Philips Pracownia Rezonansu Magnetycznego

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: STERYLIZATOR
1)Krótki opis
Sterylizator Formomat 249 formaldehydowy 9301118 1993 MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. Centralna Sterylizatornia

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: STERYLIZATOR
1)Krótki opis
Sterylizator Selectomat SL 90524 2009 MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. Centralna Sterylizatornia

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: STERYLIZATOR
1)Krótki opis
Sterylizator SteriVac 3 M gazowy 801156 1996 3M Centralna Sterylizatornia

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: MYJNIA
1)Krótki opis
Myjnia DECOMAT S 4656 G3ET 211 2002 Getinge Centralna Sterylizatornia

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: MYJNIA
1)Krótki opis
Myjnia Innova M4 52780001 2009 MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. Centralna Sterylizatornia
Myjnia Innova M4 52787001 2009 MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. Centralna Sterylizatornia

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: MYJNIA
1)Krótki opis
Myjnia REVO 100H 703190 2007 Tuttnauer HAIGH Engineering Company LTD. Oddział Intensywnej Terapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: MYJNIA
1)Krótki opis
Myjnia 731 Sirius 5164108 2008 KEN A/S Oddział Radioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: MYJNIA
1)Krótki opis
Myjnia 731 Sirius 5164108 2008 KEN A/S Oddział Radioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: STÓŁ OPERACYJNY
1)Krótki opis
Stół operacyjny 4-OI 10/038 2010 ALVO Medical Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stół operacyjny 4-OI 10/039 2010 ALVO Medical Szpitalny Oddział Ratunkowy
Stół operacyjny Alvo Serenada 11/044 2011 ALVO Medical Blok Operacyjny
Stół operacyjny Etiuda 10/038 2010 ALVO Medical Blok Porodowy

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: Tester trzeźwości
1)Krótki opis
Tester trzeźwości Blow In brak 0 Amii Sp. Z o.o. Ośrodek Leczenia Uzależnień

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: RESPIRATOR
1)Krótki opis
Respirator IV-100 B Infant 11386 1995 Sechrist Oddział Noworodków
Respirator IV-100 B Infant 11387 1995 Sechrist Oddział Noworodków
Respirator IV-100 B Infant 11388 1995 Sechrist Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: Aparat rehabilitacyjny
1)Krótki opis
Aparat rehabilitacyjny aplikator laserowy IR150mW/820nm 8.06.2001 2008 Astar S.A. Oddział Rehabilitacji
Aparat rehabilitacyjny DuoterPlus do elektroterapii i laseroterapii DP-29/09/07 2007 Astar S.A. Oddział Rehabilitacji

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: LASER
1)Krótki opis
Laser fizykoterapeutyczny aplikator laserowy IR808/400 8.05.2012 2009 Astar S.A. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Laser fizykoterapeutyczny aplikator laserowy SK-400 SK4 41/11/08 2009 Astar S.A. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Laser fizykoterapeutyczny Polaris 2 PM2 64/12/08 2009 Astar S.A. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 69 Nazwa: ALKOMETR
1)Krótki opis
Alkometr A2.0(15) 1218/04 2005 Awat Ośrodek Leczenia Uzależnień
Alkometr A2.0/04 01712/09 2009 Awat Ośrodek Leczenia Uzależnień

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: APARAT RTG
1)Krótki opis
Aparat rtg TX-32HF-B (Transportix B) G-40371 2012 Radiologia Pracownia Rentgenodiagnostyki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: Lampa do fototerapii
1)Krótki opis
Lampa do fototerapii PT533-2E YM02375 1995 Vickers Oddział Noworodków
Lampa do fototerapii PT533-2E YM02391 1995 Vickers Oddział Noworodków
Lampa do fototerapii PT533-2E YM02396 1995 Vickers Oddział Noworodków
Lampa do fototerapii PT533-2E YM02404 1995 Vickers Oddział Noworodków
Lampa do fototerapii PT533-2E YM02406 1995 Vickers Oddział Noworodków
Lampa do fototerapii PT533-2E YM02407 1995 Vickers Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: Inkubator
1)Krótki opis
Inkubator C100/200QT-EC AIR SHIELDS QM25478 1995 Vickers Oddział Noworodków
Inkubator C100/200QT-EC AIR SHIELDS RF26675 1995 Vickers Oddział Noworodków
Inkubator C100/200QT-EC AIR SHIELDS YM26394 1995 Vickers Oddział Noworodków
Inkubator IICS-90 otwarty XG16112 1995 Vickers Oddział Noworodków
Inkubator IICS-90 otwarty XG16122 1995 Vickers Oddział Noworodków
Inkubator IICS-90 otwarty XG16124 1995 Vickers Oddział Noworodków
Inkubator TI100 transportowyAIR SHIELDS LM04140 1995 Vickers Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: Ablator
1)Krótki opis
Ablator EP-Tracer 38Ch stymulator diagnostyczny 5.02.2006 2006 CardioTec Pracownia Elektroterapii
Ablator HAT 300 Smart 2005.025 2006 DR Osypka Pracownia Elektroterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: MIKROSKOP
1)Krótki opis
Mikroskop neuro OPMiORL głowica 267552 1996 Carl Zeiss Blok Operacyjny
Mikroskop okul/laryn OPMI Visu 200 381208głowica,371148statywS8,sterownik 372619 2002 Carl Zeiss Sala Oper.Okulistyczna
Mikroskop OPMI Pentero z monitorem SONY LMD-214OMD 6631480087 z 2015668 2010 Carl Zeiss Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: ANALIZATOR
1)Krótki opis
Analizator parametrów krytycznych GEM Premier 3000 24758 2010 Instrumentation Laborarory Szpitalny Oddział Ratunkowy

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: MIKROSKOP
1)Krótki opis
Mikroskop lustrzany z laptopem DELL Vostro 1015 2007/00037 z C47R8111 2010 Rhine-tec Oddział Okulistyczny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 77 Nazwa: SKANER
1)Krótki opis
System skanera cyfrowego rtg skaner CR-30X 2nd, komputer HP 8200 Elite, monitor HP 19 LA1951g, UPS" NX278-11685, CNC150QMYT, GE322A0421, FCZ150494PX, 2012 Agfa Sp. z o.o. Pracownia Rentgenodiagnostyki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 78 Nazwa: GENERATOR
1)Krótki opis
Generator chirurgiczny LigaSure-8 L8114754V 2008 Covidien Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 79 Nazwa: LANCETRON
1)Krótki opis
Lancetron Force 2 CEM F6A 29170T s.6 1996 Valleylab Blok Operacyjny
Lancetron Forcez 8C F5C7924B s.4 2005 Forcez Blok Operacyjny
Lancetron Forcez 8C F5F8075B s.3 2005 Forcez Blok Operacyjny
Lancetron Forcez 8C F5F8115B s.1 2005 Forcez Blok Operacyjny
Lancetron Forcez 8C F5G8157B s.5 2005 Forcez Blok Operacyjny
Lancetron Forcez 8C EZ F2D5890B s.2 2002 Forcez Blok Operacyjny
Lancetron Forcez EZ_8CS SF8D01055B 2010 Forcez Blok Operacyjny
Lancetron przystawka Forceargon-II G5H1508U s.3 2005 Forcez Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 80 Nazwa: Strzykawka automatyczna
1)Krótki opis
Strzykawka automatyczna CT9000 ADV CI0708B003 2008 Covidien Zakład Radioterapii
Strzykawka automatyczna CT9000 ADV CI0808B010 2009 Covidien Pracownia Tomografii Komputerowej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 81 Nazwa: RESPIRATOR
1)Krótki opis
Respirator NPB 840 3121125910 2011 Puritan Bennett Oddział Intensywnej Terapii
Respirator NPB 840 3121126580 2011 Puritan Bennett Oddział Intensywnej Terapii
Respirator NPB 840 3121126940 2011 Puritan Bennett Oddział Intensywnej Terapii
Respirator NPB 840 3121127220 2011 Puritan Bennett Oddział Intensywnej Terapii
Respirator NPB 840 3510101046 2010 Puritan Bennett Szpitalny Oddział Ratunkowy
Respirator System 760 3501061253 2006 Nellcor Puritan Bennett Szpitalny Oddział Ratunkowy
Respirator System 760 3501071198 2008 Nellcor Puritan Bennett Oddział Radioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 82 Nazwa: LASER
1)Krótki opis
Laser fizykoterapeutyczny CTL-1106-MX MX/154H 1999 Laser Instruments Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Laser fizykoterapeutyczny CTL-1202 aplikator do CTL-1106-MX 028-31I 1999 Laser Instruments Zakład Rehabilitacji Leczniczej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 83 Nazwa: MIKROSKOP
1)Krótki opis
Mikroskop operacyjny SOM 62 13523 (4134) 1993 Karl Kaps Oddział Otolaryngologiczny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 84 Nazwa: RESPIRATOR
1)Krótki opis
Respirator eXtend XT XT0427 2008 Taema Oddział Neurologiczny
Respirator eXtend XT XT1199 2010 Taema Oddział Neurologiczny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 85 Nazwa: Aparat do znieczulania
1)Krótki opis
Aparat do znieczulania Sulla 808V ARFA 0020 11/M/017/91 1993 Drager Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania Sulla 808V ARFA 0041 11/M/017/91 1993 Drager Sala Oper.Okulistyczna
Aparat do znieczulania Sulla 909v ARJE 0015 11/M/005/93 1994 Drager Pracownia Brachyterapii
Aparat do znieczulania Sulla 909v ARJE 0021 11/M/005/93 1994 Drager Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -monitor Barolog A 8305550 ARFE 0002 do Sulli 808V AREN0020 1993 Drager Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -monitor PM8030 SD 8201830 ARJB 0014 do Sulli 909 ARJE 0015 1994 Drager Pracownia Brachyterapii
Aparat do znieczulania -monitor PM8030 SD 8201830 ARJB 0015 do Sulli 909 ARJE 0021 1994 Drager Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -respirator anestez. Ventilog 2 AREN 0089 do Sulli 808V ARFA0041 1993 Drager Sala Oper.Okulistyczna
Aparat do znieczulania -respirator anestez. Ventilog 2 AREN 0107 do Sulli 808V AREN0020 1993 Drager Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -respirator anestez. Ventilog 2 ARJD 0006 do Sulli 909 ARJE 0021 1994 Drager Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -respirator anestez. Ventilog 2 ARJD 0013 do Sulli 909 ARJE 0015 1994 Drager Pracownia Brachyterapii
Aparat do znieczulania -układ okrężny Sulla 808V AREB 0389 do Sulli AREN0020 1994 Drager Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -układ okrężny Sulla 808V AREE 0483 do Sulli ARFA0041 1994 Drager Sala Oper.Okulistyczna
Aparat do znieczulania -układ okrężny Sulla 909v ARHN 0060 do Sulli ARJE0015 1994 Drager Pracownia Brachyterapii
Aparat do znieczulania -układ okrężny Sulla 909v ARHN 0190(0180) do Sulli ARJE0021 1994 Drager Anestezjologia Zabiegowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 86 Nazwa: RESPIRATOR
1)Krótki opis
Respirator Babylog 8000 (wer.oprogr.5.n) ARTB-0009 2003 Drager Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 87 Nazwa: POMPA
1)Krótki opis
Pompa do kontrapulsacji Datascope S97E S79236 - L7 2002 DRG Med. Tek Pracownia Angiokardiografii
Pompa do kontrapulsacji IABP Datascope CS100 SA172136CO SL-105 2010 DRG Med. Tek Pracownia Angiokardiografii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 88 Nazwa: Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią
1)Krótki opis
Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią CASE VALUE z T2100 SCF082933615A z SBCOB374378SA 2008 DRG Med. Tek Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 89 Nazwa: INKUBATOR
1)Krótki opis
Inkubator V-2100G 1890155 2008 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków
Inkubator V-2100G 18x0979 2009 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków
Inkubator V-2100G 20X0613 2011 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków
Inkubator V-2100G 20X0987 2011 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków
Inkubator V-2100G 20X0988 2011 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków
Inkubator V-2100G 20X0989 2011 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków
Inkubator V-80TR transportowy 4011427 1995 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków
Inkubator V-85 4120420 1995 ATOM Medical Corp. Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 90 Nazwa: RESPIRATOR
1)Krótki opis
Respirator Infant Flow SiPAP Comprehensive AFN01463 2005 Viasys Oddział Noworodków
Respirator Infant Flow SiPAP Comprehensive AJN01717 2008 Viasys Oddział Noworodków
Respirator Infant Flow SiPAP Comprehensive AJN02494 2008 Viasys Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 91 Nazwa: RESPIRATOR
1)Krótki opis
Respirator AVEA Clio BAV01062 2010 Carefusion Oddział Noworodków
Respirator SensorMedics 3100A BAW01487 2010 Viasys Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 92 Nazwa: Lampa do fototerapii
1)Krótki opis
Lampa do fototerapii Bilitron 3006 BTB DAE50804 0 Fanem Oddział Noworodków
Lampa do fototerapii Bilitron 3006 BTB TAG80335 2010 Fanem Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 93 Nazwa: Urządzenie do resuscytacji
1)Krótki opis
Urządzenie do resuscytacji BabyPuff 1020 JAI96829 2012 Fanem 16 sierpnia 2014 Oddział Noworodków
Urządzenie do resuscytacji BabyPuff 1020 SAG 78514 2010 Fanem Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 94 Nazwa: Stanowisko do resuscytacji
1)Krótki opis
Stanowisko do resuscytacji RN 04 M 88 1996 ZNSM Bydgoszcz Oddział Noworodków
Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-111 2009 Unimed Zakład Urządzeń Medycznych Oddział Noworodków
Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-259 2012 Unimed Zakład Urządzeń Medycznych 16 sierpnia 2014 Oddział Noworodków
Stanowisko do resuscytacji SRN-10M 18-074 2009 Unimed Zakład Urządzeń Medycznych Oddział Noworodków
Stanowisko do resuscytacji SRN-10M 18-114 2010 Unimed Zakład Urządzeń Medycznych Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 95 Nazwa: NAWILŻACZ
1)Krótki opis
Nawilżacz HumiCare 200 90244805 2008 Grundler Medical Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 730 21010013902 2002 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 730 9373 AEU 08753 2000 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 730 9373 AEU 08767 2000 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 730 9373 AEU 08955 1994 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 730 9573 AEU 20524 2003 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 850 50614009325 2005 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 850 80703020483 2008 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 850 91208068796 2010 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 850 101110097527 2010 Fisher&Paykel Oddział Noworodków
Nawilżacz MR 850 111213128158 2012 Fisher&Paykel 5 września 2015

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 96 Nazwa: APARAT RTG
1)Krótki opis
Aparat rtg Solo 51030 2012 Ziehm 4 grudnia 2014 Centralna Pracownia Endoskopii
Aparat rtg Ziehm 8000 4985 2008 Ziehm Blok Operacyjny
Aparat rtg Ziehm 8000 80454 2010 Ziehm Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 97 Nazwa: Ciepłe gniazdko
1)Krótki opis
Ciepłe gniazdko BW-50-001 B3948/03 2003 NZ Techno Sp. z o.o. Oddział Noworodków
Ciepłe gniazdko BW-50-001 B9584/10 2010 NZ Techno Sp. z o.o. Oddział Noworodków
Ciepłe gniazdko BW-50-001 B9591/10 2010 NZ Techno Sp. z o.o. Oddział Noworodków
Ciepłe gniazdko BW-50-020 B3338/01 2001 NZ Techno Sp. z o.o. Oddział Noworodków

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 98 Nazwa: Pompa objętościowa
1)Krótki opis
Pompa objętościowa Terufusion TE-171NW3 4100102 2005 Terumo Corp. Oddział Dziecięcy
Pompa objętościowa Terufusion TE-171NW3 4100105 2005 Terumo Corp. Oddział Dziecięcy
Pompa objętościowa Terufusion TE-171NW3 4100114 2005 Terumo Corp. Oddział Dziecięcy

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 99 Nazwa: Strzykawka automatyczna
1)Krótki opis
Strzykawka automatyczna Medrad Spectris Solaris EP MR 44895 (301201240895) 2010 Medrad Inc. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Strzykawka automatyczna Medrad Stellant CT Dual SCT 211 34798 /4054(konsola)40470(kontroler)39809(głowica) 2010 Medrad Inc. Pracownia Tomografii Komputerowej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 100 Nazwa: Aparat histopatologiczny
1)Krótki opis
Aparat histopatologiczny CTM 6 Cover tech automat do nakrywania preparatów 57046 2013 Microm 14 lutego 2014 Zakład Patomorfologii
System etykietowania preparatów histopatologicznych BRADY:zatapiarka do etykiet BSP31,drukarka BBP11-34LENG szt.3,skaner GHS311021402014, T342105224, T342105247, T34210526 2013 Brady 14 lutego 2014 Zakład Patomorfologii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 101 Nazwa: Aparat eeg
1)Krótki opis
Aparat eeg DigiTrack 209051012 2009 Elmiko Oddział Neurologiczny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 102 Nazwa: Ergometr
1)Krótki opis
Ergometr POLO M 4-75561V-31010255 2011 Kettler Zakład Rehabilitacji Leczniczej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 103 Nazwa: Artroskop
1)Krótki opis
Artroskop Kamera Stema ECO 12661 2007 StemaMedizintechnik Blok Operacyjny
Artroskop Monitor LCD 19";2007776" 2007 StemaMedizintechnik Blok Operacyjny
Artroskop pompa artroskop. 0-200Hg 0704CE616 2007 StemaMedizintechnik Blok Operacyjny
Artroskop shaver 8000 konsola centralna zrękojeścią i sterownikiem nożnym 2 007 208 123 2007 StemaMedizintechnik Blok Operacyjny
Artroskop światłowód 4.8mm 2,3m 2007 StemaMedizintechnik Blok Operacyjny
Artroskop wózek z uchwytem na kamerę 2007 StemaMedizintechnik Blok Operacyjny
Artroskop źródło światła halogen 250 M13100B-1087 2007 StemaMedizintechnik Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 104 Nazwa: APARATURA
1)Krótki opis
Aparatura do przesiewowego badania słuchu metodą rejestracji otoemisji akustycznej Scout Sport 580-OAESPG 19S01E5119C 2002 Bio-logic System Pracownia Audiometryczna
Aparatura do przesiewowego badania słuchu metodą rejestracji otoemisji akustycznej sonda 580-OAESM3 5595SM3AAB062 (0103P6240418) 2002 Bio-logic System Pracownia Audiometryczna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 105 Nazwa: ABLATOR
1)Krótki opis
Ablator CoolFlow pompa irygacyjna 5060 2011 Stockert GmbH Pracownia Elektroterapii
Ablator EP Shuttle Stockert generator ST4442 2011 Stockert GmbH Pracownia Elektroterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 106 Nazwa: Drzwi radialne
1)Krótki opis
Drzwi radialne ADR-S bunkier nr 1 2008 Jaroslav Cupr Zakład Radioterapii
Drzwi radialne ADR-S bunkier nr 2 2008 Jaroslav Cupr Zakład Radioterapii
Drzwi radialne ADR-S bunkier nr 3 2008 Jaroslav Cupr Zakład Radioterapii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 107 Nazwa: Aparat histopatologiczny
1)Krótki opis
Aparat histopatologiczny Hi1220 płyta grzewcza 5.04.5788 2005 Leica/GF Microsystems Zakład Patomorfologii
Aparat histopatologiczny Hi1220 płyta grzewcza 5.04.5789 2005 Leica/GF Microsystems Zakład Patomorfologii
Aparat histopatologiczny RM2245 mikrotom 1492245UL01 2005 Leica/GF Microsystems Zakład Patomorfologii
Aparat histopatologiczny ST5010XL barwacz 14045635136 2005 Leica/GF Microsystems Zakład Patomorfologii
Aparat histopatologiczny TP1020 procesor 2589 (14042231418) 2005 Leica/GF Microsystems Zakład Patomorfologii
Aparat histopatologiczny TP1020 procesor 3872 2009 Leica/GF Microsystems Zakład Patomorfologii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 108 Nazwa: APARAT
1)Krótki opis
Aparat do znieczulania Blease Sirius 990 SIRI-002162 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania Blease Sirius 990 SIRI-002456 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania Blease Sirius 990 SIRI-002966 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -monitor SL2700 z ekranem LCD ELO 15";1387-100052 z ELZ-79450107" 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -monitor SL2700 z ekranem LCD ELO 15";1387-102092 z ELZ-70160086 " 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -monitor SL2700 z ekranem LCD ELO 15";1387-103362 z ELZ-70290081" 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Aparat do znieczulania -sensor MultiStim 10233 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91482 BISx do oceny stanu świadomości pacjenta 1482-000900(000899) 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91482 BISx do oceny stanu świadomości pacjenta 1482-001102 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91482 BISx do oceny stanu świadomości pacjenta 1482-001237 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91496 EKG, SPO2, T, NIPC 1496-035255(027167(036513)) 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91496 EKG, SPO2, T, NIPC 1496-045501 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91496 EKG, SPO2, T, NIPC 1496-046889 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91518 gazów anestetycznych 1518-001871 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91518 gazów anestetycznych 1518-002104 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Monitor - moduł pomiarowy 91518 gazów anestetycznych 1518-002298 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Parownik sevofluranu VAP-106572 (107316) 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Parownik sevofluranu VAP-109521 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa
Parownik sevofluranu VAP-111310 2010 Spacelabs Healthcare Anestezjologia Zabiegowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 109 Nazwa: MONITORY
1)Krótki opis
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch 06-2011037 2012 Organon Anestezjologia Zabiegowa
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch 06-2011041 2012 Organon Anestezjologia Zabiegowa
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 04-2002072 2002 Organon Anestezjologia Zabiegowa
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 17-2008062 2009 Organon Anestezjologia Zabiegowa
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 17-2008063 2009 Organon Anestezjologia Zabiegowa
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 17-2008064 2009 Organon Anestezjologia Zabiegowa
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 29-2005112 2007 Organon Anestezjologia Zabiegowa

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 110 Nazwa: Aparat fizykoterapeutyczny
1)Krótki opis
Aparat fizykoterapeutyczny Thermo 500 839 2011 Uniphy Elektromedizin GmbH & Co.KG Zakład Rehabilitacji Leczniczej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 111 Nazwa: Stymulator-kalorymetr
1)Krótki opis
Stymulator-kalorymetr AIRMATIC typ 148 6148015 0 HortMann NeuroOtometrie Pracownia Audiometryczna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 112 Nazwa: RESPIRATOR
1)Krótki opis
Respirator ParaPAC 200 01/02/081 2001 Sims Pneupac Szpitalny Oddział Ratunkowy

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 113 Nazwa: Aparat do krioterapii
1)Krótki opis
Aparat do krioterapii Cryo-T CT1237KC 2006 Metrium Krio Oddział Rehabilitacji

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 114 Nazwa: APARAT USG
1)Krótki opis
Aparat usg Acuson X300 320241 2009 Siemens Centralna Pracownia USG

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 115 Nazwa: MYJNIA ENDOSKOPÓW
1)Krótki opis
Myjnia endoskopów MINI ETD2 GA 9726131 2010 Olympus Centralna Pracownia Endoskopii
Myjnia endoskopów MINI ETD2 GA 541376 2005 Olympus Centralna Pracownia Endoskopii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 116 Nazwa: Autorefraktokeratometr
1)Krótki opis
Autorefraktokeratometr KR-8800 TOPCON 4115794 2007 Topcon Por. Okulistyczna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 46 950,00 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres; Wadium; Zakres; Wadium; Zakres; Wadium
1. 120 40. 180 79. 528
2. 9 41. 60 80. 216
3. 78 42. 120 81. 1 200
4. 18 43. 60 82. 78
5. 30 44. 240 83. 12
6. 72 45. 240 84. 312
7. 108 46. 120 85. 1 200
8. 366 47. 180 86. 336
9. 600 48. 120 87. 660
10. 150 49. 420 88. 60
11. 360 50. 120 89. 480
12. 300 51. 120 90. 180
13. 90 52. 2 400 91. 180
14. 120 53. 1 800 92. 12
15. 30 54. 4 500 93. 24
16. 240 55. 12 000 94. 288
17. 132 56. 180 95. 120
18. 36 57. 1 800 96. 540
19. 132 58. 240 97. 90
20. 18 59. 180 98. 72
21. 408 60. 480 99. 156
22. 114 61. 180 100. 150
23. 414 62. 180 101. 90
24. 402 63. 186 102. 12
25. 600 64. 180 103. 114
26. 90 65. 9 104. 30
27. 420 66. 480 105. 120
28. 90 67. 12 106. 174
29. 1 200 68. 12 107. 492
30. 120 69. 180 108. 420
31. 72 70. 300 109. 90
32. 120 71. 210 110. 72
33. 120 72. 408 111. 18
34. 348 73. 360 112. 222
35. 120 74. 240 113. 60
36. 120 75. 120 114. 300
37. 120 76. 36 115. 600
38. 120 77. 180 116. 18
39. 300 78. 84 - -

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
11) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca zobligowany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże że:
a) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;
b) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych;
c) dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W tym zakresie Wykonawca przedłoży:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
— oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
125

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 PLN - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.1.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.1.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.12.2013


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-12-11 (0131211111410-125-specyfikacja..doc)
Zał±cznik - 2013-12-11 (0131211111417-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2013-12-11 (0131211111420-procedura qp-034 akt..pdf)
Zał±cznik - 2013-12-11 (0131211111424-zalacznik 1b_2013_do specyfikacji.xls)
Zał±cznik - 2014-01-14 (0140114093919-zalacznik 1b_2013_do specyfikacji modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2014-01-15 (0140115144359-umowa modyfikacja nowa.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-01-13
Dotyczy: ¦wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 125/13


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 125/13


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu 17 i 39 i dodania Zakresu 17A i 39A Zamawiaj±cy zmienia zał±cznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów i poniższe terminy.
2. Wadium dla Zakresu 17 – 215,00 zł., Zakresu 17A – 361,00 zł. ,
3. Wadium dla Zakresu 39 –180,00 zł., Zakresu 39A – 120,00 zł. ,
4. Wadium ogółem 47 394,00 zł.
– wadium dla pozostałych zakresów pozostaje bez zmian.

3. Termin składania ofert: 05.02.2014 godz. 10.00, otwarcie 11.30
4. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 05.04.2014 roku
5. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 05.04.2014 r.
6. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazw± i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 125/13. Nie otwierać przed dniem 05.02.2014 r. przed godzin± 10.00”

Zamawiaj±cy zmodyfikował ROZDZIAŁ VIII ust 1,ROZDZIAŁ XI;ROZDZIAŁ XII;ROZDZIAŁ XIX ust 1;6;7;
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Zał±czniki:
- Zał±cznik Nr 1B
OdpowiedĽ:dodano: 2014-01-13

Pytanie:dodano: 2014-01-15
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.01.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/125/MJ/219 /2014

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 125/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zamianę kary umownej w wysoko¶ci 50,00 zł (słownie:pięćdziesi±t złotych 00/100) za każdy dzień opóĽnienia w realizacji usługi przegl±du, diagnozy i naprawy na zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.
OdpowiedĽ:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.01.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/125/MJ/ 220/2014
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 125/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie nr 1:
W pakiecie nr 39 Zamawiaj±cy wymaga wykonywania przegl±dów duplikatora Rimage 2000i oraz konsol Vitrea.
Prosimy o wył±czenie z tego pakietu duplikatora. Nasza firma nie posiada uprawnień do wykonywania przegl±dów tego typu urz±dzeń.

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wył±cza duplikator do osobnego zakresu tworz±c zakres 39a.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.01.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/125/MJ/ 221 /2014


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 125/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie nr 1: Dotyczy: zakres 37 „Wiertarka Midas Rex Legend”
 Pytanie 1
Zwracamy się z pro¶ba o wydłużenie terminu zakończenia usługi przegl±du i konserwacji do 30 dni roboczych, w przypadku kiedy przegl±d i konserwacja będzie trwała powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na swój koszt o parametrach nie gorszych niż urz±dzenie Zamawiaj±cego.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy. Modyfikacja w zał±czeniu.
 Pytanie 2
Zwracamy się z pro¶b± o wydłużenie terminu usunięcie nieprawidłowo¶ci w działaniu urz±dzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych czę¶ci i wykonania naprawy do 30 dni roboczych, a w przypadku, kiedy usunięcie nieprawidłowo¶ci w działaniu będzie dłuższe niż 72 godziny Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na swój koszt o parametrach nie gorszych niż urz±dzenie Zamawiaj±cego.
OdpowiedĽ:Nie, patrz zapis §3 ust 13
 Pytanie 3
Zwracamy się z pro¶b± o zmianę jednostki kalkulacyjnej z roboczogodziny na koszt naprawy każdego z elementów wchodz±cego w skład zakresu nr 37 pt. „wiertarka Midas Rex Legend”, wg poniższego:
1. Naprawa konsoli steruj±cej
2. Naprawa pedału steruj±cego
3. Naprawa silnika
4. Naprawa kabli
5. Naprawa k±tnicy krótkiej
6. Naprawa k±tnicy długiej
 OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

 Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.01.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/125/MJ/ 218 /2014


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 125/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie nr 1:
1)Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydzielenie z Zakresu 17 pozycji:
Mikroskop
BX-41
5B20003statyw 5C06584tubus 4J17215mech.stolik
2005
Olympus
 
Zakład Patomorfologii
Mikroskop
BX60 F3
6F01152
1996
Olympus
 
Zakład Patomorfologii
Mikroskop
BXP 40F
4G03936
2009
Olympus
 
Por. Ginekologiczno-Położnicza
Mikroskop
CHS
4F0017
1994
Olympus
 
Zakład Patomorfologii
i stworzenie z w/w pozycji oddzielnego zakresu.
OdpowiedĽ:Tak, Zamawiaj±cy wył±cza wymienione mikroskopy do osobnego zakresu tworz±c zakres 17a.

2)Czy Zamawiaj±cy zgodzi się na wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowo¶ci w działaniu urz±dzenia do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia oraz do 14 dni w przypadku konieczno¶ci zamówienia czę¶ci zamiennych?

OdpowiedĽ: Tak, modyfikacja umowy w zał±czeniu. Modyfikacja dotyczy zakresu 17A

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.01.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/125/MJ/ 223 /2014


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 125/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.12.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust 1
1. Strony ustalaj±, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiaj±cy może ż±dać od Wykonawcy kar umownych według następuj±cych zasad:
a) w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień opóĽnienia w realizacji usługi przegl±du, diagnozy i naprawy, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto reklamowanego przedmiotu umowy .
b) w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto niezrealizowanej czesci umowy – w przypadku rozwi±zania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odst±pienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
OdpowiedĽ: Nie zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy maj±c na uwadze powszechnie przyjęt± na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo¶ci Unii Europejskiej konstrukcyjn± zasadę neutralno¶ci VAT dla podatnika - podatek ten powinien obci±żać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie za¶ Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczno¶ci wprowadzania zmian do tre¶ci umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiaj±cy dopuszcza zmianę projektu Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysoko¶ci obowi±zuj±cych stawek VAT dotycz±cych przedmiotu umowy, w okresie obowi±zywania umowy, Zamawiaj±cy będzie zobowi±zany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniaj±cego aktualn± (zmienion±) wysoko¶ć stawek VAT."
Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowi±zywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatn± na oddziaływania czynników cenotwórczych.
Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowi±cym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póĽn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póĽn. zm.), Cena stanowi warto¶ć wyrażon± w pieni±dzu, któr± kupuj±cy jest obowi±zany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT s± niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowi±zuj±cej stawki (w przypadku przeciwnym dopu¶ciłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkuj±cej odrzuceniem oferty).
Obci±żanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszaj±c zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiaj±cym a Wykonawc±, skutkuj±c± zmian± umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczno¶ci z prawem zamówień publicznych.


OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje projekt Umowy poprzez umieszczenie zapisu w § 4 ust. 8
Ceny okre¶lone przez Wykonawcę obowi±zuj± przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowi±zuj± dopiero po podpisaniu aneksu.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2014-01-15

Sprostowanie:dodano: 2014-01-17
17/01/2014 S12 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urz±dzeń medycznych i precyzyjnych

2014/S 012-016935

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.12.2013, 2013/S 240-417461)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50400000, 50421000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji urz±dzeń medycznych i precyzyjnych

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 46 950,00 zł. lub na poszczególne zakresy:

ZAKRES

Wadium

ZAKRES

Wadium

ZAKRES

Wadium

1.

120

40.

180

79.

528

2.

9

41.

60

80.

216

3.

78

42.

120

81.

1 200

4.

18

43.

60

82.

78

5.

30

44.

240

83.

12

6.

72

45.

240

84.

312

7.

108

46.

120

85.

1 200

8.

366

47.

180

86.

336

9.

600

48.

120

87.

660

10.

150

49.

420

88.

60

11.

360

50.

120

89.

480

12.

300

51.

120

90.

180

13.

90

52.

2 400

91.

180

14.

120

53.

1 800

92.

12

15.

30

54.

4 500

93.

24

16.

240

55.

12 000

94.

288

17.

132

56.

180

95.

120

18.

36

57.

1 800

96.

540

19.

132

58.

240

97.

90

20.

18

59.

180

98.

72

21.

408

60.

480

99.

156

22.

114

61.

180

100.

150

23.

414

62.

180

101.

90

24.

402

63.

186

102.

12

25.

600

64.

180

103.

114

26.

90

65.

9

104.

30

27.

420

66.

480

105.

120

28.

90

67.

12

106.

174

29.

1 200

68.

12

107.

492

30.

120

69.

180

108.

420

31.

72

70.

300

109.

90

32.

120

71.

210

110.

72

33.

120

72.

408

111.

18

34.

348

73.

360

112.

222

35.

120

74.

240

113.

60

36.

120

75.

120

114.

300

37.

120

76.

36

115.

600

38.

120

77.

180

116.

18

39.

300

78.

84

-

-

Czę¶ć nr: 39 Nazwa: Konsola:

Krótki opis

Duplikator komp. HP8100ECMTWJ983EA, monitor HPLA1951gEM890AA, robot Rimage 2000i CZC035JCW, CNK0040LKQ, 10027043 2010 Pracownia Tomografii Komputerowej

Konsola postprocessingowa Vitrea 2 stacja Z600 z monitorem LCD 21 " CZC02707QF Z 20473109 2010 Toshiba Pracownia Tomografii Komputerowej

Konsola postprocessingowa Vitrea 2 stacja Z600 z monitorem LCD 21 " CZC02707QG z 20474109 2010 Toshiba Pracownia Tomografii Komputerowej

Czę¶ć nr: 17 Nazwa: Mikroskop:

Krótki opis

Mikroskop Biolar 11865 1994 PZO Zakład Patomorfologii

Mikroskop Biolar 24978 1993 PZO Laboratorium Analityczne

Mikroskop BIOLAR z zasilaczem ZM50 2143 25381 0 PZO Pracownia Serologii Transfuzjologiczne

Mikroskop BX-41 5B20003statyw 5C06584tubus 4J17215mech.stolik 2005 Olympus Zakład Patomorfologii

Mikroskop BX60 F3 6F01152 1996 Olympus Zakład Patomorfologii

Mikroskop BXP 40F 4G03936 2009 Olympus Por. Ginekologiczno-Położnicza

Mikroskop CHS 4F0017 1994 Olympus Zakład Patomorfologii

Mikroskop JENAMED 663189 (003981) 1993 Carl Zeiss Pracownia Mikrobiologii

Mikroskop Nicon Eclipse E600 771356 1993 Nicon Laboratorium Analityczne

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.01.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.01.2014 (11:30)

Czę¶ć nr: 39A:

Czę¶ć nr: 17A:


Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 47 394,00 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres

Wadium

Zakres

Wadium

Zakres

Wadium

1.

120

40.

180

79.

528

2.

9

41.

60

80.

216

3.

78

42.

120

81.

1 200

4.

18

43.

60

82.

78

5.

30

44.

240

83.

12

6.

72

45.

240

84.

312

7.

108

46.

120

85.

1 200

8.

366

47.

180

86.

336

9.

600

48.

120

87.

660

10.

150

49.

420

88.

60

11.

360

50.

120

89.

480

12.

300

51.

120

90.

180

13.

90

52.

2 400

91.

180

14.

120

53.

1 800

92.

12

15.

30

54.

4 500

93.

24

16.

240

55.

12 000

94.

288

17.

215

17a 361

56.

180

95.

120

18.

36

57.

1 800

96.

540

19.

132

58.

240

97.

90

20.

18

59.

180

98.

72

21.

408

60.

480

99.

156

22.

114

61.

180

100.

150

23.

414

62.

180

101.

90

24.

402

63.

186

102.

12

25.

600

64.

180

103.

114

26.

90

65.

9

104.

30

27.

420

66.

480

105.

120

28.

90

67.

12

106.

174

29.

1 200

68.

12

107.

492

30.

120

69.

180

108.

420

31.

72

70.

300

109.

90

32.

120

71.

210

110.

72

33.

120

72.

408

111.

18

34.

348

73.

360

112.

222

35.

120

74.

240

113.

60

36.

120

75.

120

114.

300

37.

120

76.

36

115.

600

38.

120

77.

180

116.

18

39.

180

39a 120

78.

84

-

-

Czę¶ć nr: 39 Nazwa: Konsola:

Krótki opis

monitor HPLA1951gEM890AA, robot Rimage 2000i CZC035JCW, CNK0040LKQ, 10027043 2010 Pracownia Tomografii Komputerowej

Konsola postprocessingowa Vitrea 2 stacja Z600 z monitorem LCD 21 " CZC02707QF Z 20473109 2010 Toshiba Pracownia Tomografii Komputerowej

Konsola postprocessingowa Vitrea 2 stacja Z600 z monitorem LCD 21 " CZC02707QG z 20474109 2010 Toshiba Pracownia Tomografii Komputerowej

Czę¶ć nr: 17 Nazwa: Mikroskop:

Krótki opis

Mikroskop Biolar 11865 1994 PZO Zakład Patomorfologii

Mikroskop Biolar 24978 1993 PZO Laboratorium Analityczne

Mikroskop BIOLAR z zasilaczem ZM50 2143 25381 0 PZO Pracownia Serologii Transfuzjologiczne

Zakład Patomorfologii

Mikroskop JENAMED 663189 (003981) 1993 Carl Zeiss Pracownia Mikrobiologii

Mikroskop Nicon Eclipse E600 771356 1993 Nicon Laboratorium Analityczne.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05.02.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

05.02.2014 (11:30)

Czę¶ć nr: 39A:

Duplikator komp. HP8100ECMTWJ983EA

Czę¶ć nr: 17A:

Mikroskop BX-41 5B20003 statyw 5C06584 tubus 4J17215 mech. stolik 2005 Olympus Zakład Patomorfologii

Mikroskop BX60 F3 6F01152 1996 Olympus Zakład Patomorfologii

Mikroskop BXP 40F 4G03936 2009 Olympus Por. Ginekologiczno-Położnicza

Mikroskop CHS 4F0017 1994 Olympus Zakład Patomorfologii


Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy wydzielił pozycje z zakresu nr 17 I 39 tworz±c nowe zakresy nr 17A i 39A.

O TED | Pomoc | Mapa witryny | Kontakt | Ważna informacja prawna
OdpowiedĽ:dodano: 2014-01-17

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-18


WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271/125/MJ/ 1260 /14 Tarnów, dnia 18.03.2014r


Dot.: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – nr sprawy 125/2013
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013, poz.907 z póĽn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zakres
Warto¶ć brutto (pln)
ANMEDIQ s. c. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa
ZAKRES NR 7 – 3 468,60
ZAKRES NR 8 – 4 920,00
Serwis Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
ZAKRES NR 9 – 8 289,42
Naprawa Aparatury Medycznej SERVEMED – Tadeusz Basta 31-845 Kraków, Os. Przy Arce 14/43
ZAKRES NR 17 - 2 437,00
ZAKRES NR 17A - 2 360,00
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek AIRPOL Sp. z o. o., 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24
ZAKRES NR 21 – 18 067,48
Medservice PRO Sp. z o. o., 40-580 Katowice, ul. Zapolskiej 7
ZAKRES NR 32 -4 428,00
Aesculap Chifa Sp. z o. o., Serwis ATS , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
ZAKRES NR 36 - 2 214,00
Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
ZAKRES NR 37 – 10 332,00
Agata Bonderek - Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji RESQ, 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 15/45
ZAKRES NR 43 – 1 697,40
ZAKRES NR 98 – 1 845,00
ZAKRES NR 112 – 811,80
Pol-Med Plus 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67 Biuro: 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 69
ZAKRES NR 44 – 5 100,00
ZAKRES NR 103 – 3 100,00
Mediland Grażyna Wykland ul. B. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk
ZAKRES NR 66 – 8 856,00
ZAKRES NR 85 – 16 285,20
ZAKRES NR 89 – 10 824,00
ZAKRES NR 90 – 16 236,00
ZAKRES NR 94 – 6 888,00
AB Med Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka
ZAKRES NR 80 – 9 348,00
Diagnos Sp. z o. o., ul. Ł±czyny 4, 02-820 Warszawa
ZAKRES NR 84 – 11 070,00
Elmiko Medical Sp. z o. o., ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa
ZAKRES NR 101 – 3 023,34
KAWA. SKA Sp. z o. o. ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne
ZAKRES NR 107 – 13 780,00
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

Zakres 7
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
20
PROMED
9,20
 

 
45,99
45,99
22
ANMEDIQ
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 8
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
22
ANMEDIQ
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 9
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
22
ANMEDIQ
7,54
 

 
37,69
37,69
20
PROMED
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 17
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
2
SERVEMED
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 17A
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
2
SERVEMED
10,00
 

 
50,00
50,00
21
OLYMPUS
6,00
 

 
29,98
29,98

Zakres 43
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
7
ResQ
10,00
 

 
50,00
50,00
17
PHYSIO-C.
7,26
 

 
36,32
36,32

Zakres 44
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
8
POLMED
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 66
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
11
MEDILAND
10,00
 

 
50,00
50,00
14
ANES
4,20
 

 
20,99
20,99

Zakres 77
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
9
AGFA
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 80
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
5
AB MED
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 84
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
13
DIAGNOS
9,78
 

 
48,89
48,89

Zakres 85
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
11
MEDILAND
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 89
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
11
MEDILAND
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 90
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
11
MEDILAND
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 94
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
11
MEDILAND
10,00
 

 
50,00
50,00 

Zakres 98
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
7
ResQ
10,00
 

 
50,00
50,00
16
EFMED
8,33
 

 
41,67
41,67

Zakres 101
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
10
ELMIKO
10,00
 

 
50,00
50,00 

Zakres 103
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
6
POLMED
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 107
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
1
servemed
10,00
 

 
50,00
50,00
15
KAWA.SKA
3,48
 

 
17,41
17,41

Zakres 112
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
7
ResQ
10,00
 

 
50,00
50,00

Zakres 114
PUNKTY


3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 - Naprawa Aparatury Medycznej SERVEMED – Tadeusz Basta 31-845 Kraków, os. Przy Arce 14/43
02 - Naprawa Aparatury Medycznej SERVEMED – Tadeusz Basta 31-845 Kraków, Os. Przy Arce 14/43
03 - Aesculap Chifa Sp. z o. o., Serwis ATS , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
04 - Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek AIRPOL Sp. z o. o., 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24
05 - AB Med Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka
06 - Medservice PRO Sp. z o. o., 40-580 Katowice, ul. Zapolskiej 7
07 - Agata Bonderek - Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji RESQ, 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 15/45
08 - Pol-Med Plus 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67 Biuro: 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 69
09 - Agfa Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 195 A, 02-222 Warszawa
10 - Elmiko Medical Sp. z o. o., ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa
11 - Mediland Grażyna Wykland ul. B. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk
12 - Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
13 - Diagnos Sp. z o. o., ul. Ł±czyny 4, 02-820 Warszawa
14 - Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes Med Sp. z o. o. ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa
15 - KAWA. SKA Sp. z o. o. ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne
16 - Efmed Sp. z o. o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
17 - Physio - Control Poland Sales Sp. z o. o., Pl. Lelewela 2, 01-624 Warszawa
18 - Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o. o., ul. Szyllinga 63, 30-433 Kraków
19 - TMS Sp. z o. o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84
20 - Serwis Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
21 - Olympus Polska Sp. z o. o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
22 - ANMEDIQ s. c. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

01 - Naprawa Aparatury Medycznej SERVEMED – Tadeusz Basta 31-845 Kraków, os. Przy Arce 14/43 W ZAKRESIE 107 oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada wymaganiom zawartym w tre¶ci SIWZ. Wykonawca przedstawił ofertę niezgodn± z zaleceniami przegl±dów przedstawionych przez producenta sprzętu. Cena jednostkowa brutto przegl±du /rubryka 9/ zał±cznika 1A jest równa warto¶ci brutto /rubryka 10/.


5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:

18 - Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o. o., ul. Szyllinga 63, 30-433 Kraków z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Wykonawca zgodnie z zał±czonym dokumentem do oferty dokonał wpłaty na kwotę niższ± niż wymagana przez Zamawiaj±cego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Zakres nr 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,38,39A,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,86,87,88,91,92,93,95,96,97,99,100,102,104,105,106,108,109,110,111,113,114115,116 –unieważniono na podstawie art. 93ust.1pkt1) PZP – „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”

Zakres 39;77 – unieważniony – art. .93.1.pkt. 4) ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±. Umowa z dnia 28.03.2014r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS Lecznictwa
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-18
31 marca 2014r Szpital Wojewódzki w Tarnowie zawarł umowę z poniżej wymienionymi firmami:
ANMEDIQ s. c. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa
ZAKRES NR 7 – 3 468,60
ZAKRES NR 8 – 4 920,00
Serwis Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
ZAKRES NR 9 – 8 289,42
Naprawa Aparatury Medycznej SERVMED – Tadeusz Basta 31-845 Kraków, Os. Przy Arce 14/43
ZAKRES NR 17 - 2 437,00
ZAKRES NR 17A - 2 360,00
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek AIRPOL Sp. z o. o., 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24
ZAKRES NR 21 – 18 067,48
Medservice PRO Sp. z o. o., 40-580 Katowice, ul. Zapolskiej 7
ZAKRES NR 32 -4 428,00
Aesculap Chifa Sp. z o. o., Serwis ATS , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
ZAKRES NR 36 - 2 214,00
Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
ZAKRES NR 37 – 10 332,00
Agata Bonderek - Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji RESQ, 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 15/45
ZAKRES NR 43 – 1 697,40
ZAKRES NR 98 – 1 845,00
ZAKRES NR 112 – 811,80
Pol-Med Plus 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67 Biuro: 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 69
ZAKRES NR 44 – 5 100,00
ZAKRES NR 103 – 3 100,00
Mediland Grażyna Wykland ul. B. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk
ZAKRES NR 66 – 8 856,00
ZAKRES NR 85 – 16 285,20
ZAKRES NR 89 – 10 824,00
ZAKRES NR 90 – 16 236,00
ZAKRES NR 94 – 6 888,00
AB Med Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka
ZAKRES NR 80 – 9 348,00
Diagnos Sp. z o. o., ul. Ł±czyny 4, 02-820 Warszawa
ZAKRES NR 84 – 11 070,00
Elmiko Medical Sp. z o. o., ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa
ZAKRES NR 101 – 3 023,34
KAWA. SKA Sp. z o. o. ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne
ZAKRES NR 107 – 13 780,00