Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 116/2013 zakup mammografu analogowego

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie : mammografu analogowego RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 509920 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: ww.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie : mammografu analogowego RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Mammograf Szt. 1. Zakład Diagnostyki Obrazowej.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.16.50-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
a. Deklaracje i certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie RP b. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zał. Nr 5.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-12-10 (0131210111149-siwz spr.116.doc)
Załącznik - 2013-12-10 (0131210111153-forl og. nr 2 spr.116.doc)
Załącznik - 2013-12-10 (0131210111155-kodeks etyki zal. nr 6 spr.116.pdf)
Załącznik - 2013-12-10 (0131210111158-oswiadczenia 4, 5, spr.116.doc)
Załącznik - 2013-12-10 (0131210111200-qp-034 zal. 7 spr.116.pdf)
Załącznik - 2013-12-10 (0131210111211-umowa - spr.116.doc)
Załącznik - 2013-12-10 (0131210111214-zal.1- 1a spr.116.doc)
Załącznik - 2013-12-13 (0131213123133-forl og. nr 2 spr.116-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-12-13 (0131213123139-umowa - spr.116-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-12-13 (0131213123143-zal.1- 1a spr.116-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-12-18 (0131218115808-zal.1- 1a spr.116-sprostowanie.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-12-13
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/116/KK/ 6370 /13 Tarnów,2013-12-13

Dot. przetargu nieograniczonego - zakup dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie Mammografu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 116/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o uściślenie terminu wykonania zamówienia?
Zamawiający podał w pkt. 1. Rozdział III SIWZ,: „… dla Zakresu nr 1, max do 45 dni od daty zawarcia umowy” natomiast w pkt. 4 „Oferta. Formularz ogólny” jest: „do 30 dni od daty podpisania umowy”.
Odpowiedź:
45 dni. Modyfikacja Formularza ogólnego - Rozdział III pkt. 4.
Pytanie nr 2
W nawiązaniu do ust. 3 § 3 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na wymianę w przypadku wadliwej aparatury do 14 dni tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami K.C.
Wyjaśniamy, że przedmiot zamówienia – mammograf pochodzi od producenta zagranicznego i jako specjalistyczny sprzęt produkowany jest pod konkretne zamówienie. W związku z tym, w przypadku wadliwej aparatury, Wykonawca nie ma wpływu na termin wymiany, który jest zależny od producenta mammografu, a konkretnie od tego od tego jak szybko wyprodukuje nowy mammograf. Z doświadczenia więc wiemy, że termin 3 dni na wymianę tak specyficznego urządzenia rentgenodiagnostycznego (produkowanego pod konkretne zamówienie), jest niemożliwy, gdyż oprócz terminu niezbędnego na produkcję, trzeba doliczyć czas transportu od producenta do Użytkownika. Natomiast nie dokonanie przez Wykonawcę wymiany wadliwej aparatury w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia, skutkuje odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o wydłużenie terminu na wymianę wadliwej aparatury do 14 dni, co gwarantują przepisy K.C.
Prosimy więc o wyrażenie zgody na następujący zapis ust. 3 § 3 Projektu Umowy:
„(…) Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ciągu 14 dni dokonać wymiany wadliwej aparatury na pełnowartościową pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za niewymienioną aparaturę.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje zapis Projektu Umowy § 3 ust.3, który otrzymuje brzmienie:
3.W przypadku dostarczenia aparatury wadliwej Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę.. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ciągu 14 dni dokonać wymiany wadliwej aparatury na pełnowartościową pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za niewymienioną aparaturę. (...)”.
Pytanie nr 3
W nawiązaniu do ust. 1 pkt. a) § 6 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kary, przynajmniej o połowę tj. do 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy lub dostawy niezgodnej z umową za każdy dzień zwłoki.
Kara określona przez Zamawiającego jest bardzo wysoka. Standardowo w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadku j/w określane są kary od 0,1% do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby j/w.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 4
W nawiązaniu do ust. 1 pkt. b) § 6 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o wykreślenie brzmienia : „niedostarczenia aparatu zastępczego zgodnie z § 5 ust.8”, jako niezasadnego. Zamawiający nie żąda dostarczenia aparatu zastępczego (co w przypadku mammografu, aparatu na stałe montowanego do podłoża jest uzasadnione) oraz nie ma w umowie, w § 5 ust. 8.
Ponadto, w związku z tym, że również nie ma w umowie w § 5 ust. 9, a przeglądy techniczne określone są w § 5 ust. , rozumiemy i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowe brzmienie powinno być?:
„(…) niedokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 5 ust.7”

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy Projektu umowy poprzez wykreślenie w § 6 ust.1 pkt.b) słów: (...) niedostarczenia aparatu zastępczego zgodnie z § 5 ust.8. oraz poprawienia w § 6 ust. 1 pkt. b) zapisu nr cyt.: niedokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 5 ust.7”
Pytanie nr 5
W nawiązaniu do ust. 1 pkt. b) § 6 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kary, do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.Kara określona przez Zamawiającego jest bardzo wysoka. Standardowo w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadku j/w określane są kary od 0,1% do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6
W nawiązaniu do pytania nr 2) oraz zapisu ust. 2 pkt. b) § 7 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na wymianę wadliwej aparatury tj. do 14 dni, czyli zgodnie z obowiązującymi K.C.
W związku z tym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na następujące brzmienie
ust. 2 pkt. b) § 7 Projektu Umowy:
„nie dokonania wymiany wadliwej aparatury w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia”
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje Projekt Umowy w § 7 ust.2 pkt. b), który otrzymuje brzmienie:
„b) nie dokonania wymiany wadliwej aparatury w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia”
Pytanie nr 7
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie stron, w nawiązaniu do ust. 2 pkt. c) § 7, zwracamy się z prośbą o określenie kary również dla Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto umowy, za odstąpienie przez Strony od umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 8
W nawiązaniu do pkt. 5 tabeli „1A. Warunki gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.”, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie odrębnego terminu dla naprawy wymagającej wymiany sprowadzanych od producenta z zagranicy części zamiennych wynoszącej ≤ 168 godz. w dni robocze, tj. 7 dni roboczych.
Wyjaśniamy, że czas naprawy ≤ 96 godzin w dni robocze (tj. 4 dni robocze) dla naprawy wymagającej wymiany części zamiennej sprowadzanej bezpośrednio od producenta, może okazać się niewystarczający. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o czas sprowadzenia (transportu ) danej części z zagranicy i w przypadku nawet poczty kurierskiej, realny czas naprawy wyniesie od 5 do 7 dni roboczych.
Natomiast za nieterminową naprawę Wykonawcy grożą wysokie kary umowne.
W związku z powyższym bardzo prosimy o wyrażenie zgody na uwzględnienie odrębnego terminu dla naprawy wymagającej wymiany sprowadzanych od producenta z zagranicy części zamiennych wynoszącej ≤ 168 godz. w dni robocze.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje tabelę zał. Nr 1A pkt. 5 – Warunki graniczne poprzez wprowadzenie zapisu o treści:
≤ 168 godz. w dni robocze, tj. 7 dni roboczych, podać

Modyfikacja załączników została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Formularz Ogólny zal nr 2 – modyfikacja
 Zal nr 1 – 1A – modyfikacja
 Umowa - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-12-13

Pytanie:dodano: 2013-12-16
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/116/KK/ 6382 /13 Tarnów,2013-12-16

Dot. przetargu nieograniczonego - zakup dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie Mammografu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 116/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 pkt 1.4
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu mammografu w którym zakres nastaw napięcia anodowego wynosi 22-39 kV. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego zakresu zapięcia anodowego.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 2 pkt 1.11
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu mammografu w którym generator będzie zabudowany w stoliku z szybą ochronną dla operatora. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 3 pkt 3.4
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu mammografu w którym zakres regulacji wysokości górnej powierzchni szuflady bucky od podłogi wynosi 86-156 cm. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 4 pkt 3.5
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu mammografu w którym zakres obrotu ramienia C wynosi 180°/ -180°. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 5 pkt 3.6
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu aparat mammografu w którym nie będzie izocentrycznego obrotu ramienia C. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, izocentryczny obrót ramienia C ułatwia prawidłowe pozycjonowanie co w konsekwencji prowadzi do lepszych diagnostycznych badań.
Pytanie nr 6 pkt 4.2
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu aparat mammografu w którym liczba pozycji położenia detektorów pomiarowych AEC w osi stolika wynosi 3. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, większa ilość detektorów pomiarowych AEC pozwala na uzyskiwanie lepszych diagnostycznych badań
Pytanie nr 7 pkt 5.1
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu aparat mammografu w którym zakres regulacji siły nacisku wynosi 0-200N. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
.

Pytanie nr 8 pkt 5.3
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu aparat mammografu w którym nie będzie nastawianego przez obsługę siły nacisku. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, ręczne nastawianie siły ucisku pozwala na uzyskanie optymalnego obrazu diagnostycznego.
Pytanie 9 pkt. 6.1
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu aparat mammografu, w którym kratki przeciwrozproszeniowe 24x30 i 18x24cm nie będą wypełnione powietrzem. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IV i ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 10 pkt. 7.4
Wnosimy o dopuszczenie do przetargu aparat mammografu w którym konsola mammografu nie będzie wyposażona w ekran i podswietlaną klawiaturę służącą do wyświetlania informacji o statusie urządzenia i danych demograficznych pacjenta. Podany parametr w SIWZ jest charakterystyczny dla aparatu firmy Hologic Lorad M-IVi ogranicza możliwość złożenia oferty innym firmą. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

Odpowiedź:dodano: 2013-12-16

Pytanie:dodano: 2013-12-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/116/KK/ 6398 /13 Tarnów,2013-12-17

Dot. przetargu nieograniczonego - zakup dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie Mammografu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 116/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.12.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów SIWZ Rozdział X – Warunki płatności pkt. 1), gdyż Zamawiający podaję, że termin płatności wynosi 30 dni, natomiast w projekcie umowy §3 ust. 1 Zamawiający podaje iż zapłata dokonana będzie w 3 równych ratach miesięcznych. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ.
Odpowiedź:
Termin płatności zgodnie z Projektem Umowy § 3 ust.1. Modyfikacja SIWZ.
Pytanie nr 2
Z uwagi na ratalną formę płatności oraz konieczność pozyskania przez Wykonawców finansowania od podmiotu trzeciego prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisów §6 ustęp 4 co znacząco wpłynie na wzrost konkurencyjności postępowania oraz wysokość oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §3 ust.7 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Z tytułu nieterminowej płatności Zamawiający zapłaci odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne”.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §8 ustęp 8 wzoru umowy i nadanie im brzmienia: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 5
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6
W razie zgody, proponowany w pytaniu nr 5 zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 7
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 8
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 9
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 10
Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 11
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź:
Bilans znajduje się w Dzienniku Urzędowym.
Pytanie nr 12
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.
Odpowiedź:
Informacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 13
Prosimy o zmianę zapisu §6 ust.1 pkt a) i nadanie mu brzmienia:” w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczeniu niezgodnie z umową, w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy lub dostawy niezgodnej z umową za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.”
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 14
Prosimy o zmianę §7 ust.2 pkt a) i nadanie mu brzmienia:” zwłoki Wykonawcy w dostawie aparatury przekraczającej 7 dni.”
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 SIWZ nr spr 116 – modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
.


Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-12-17

Sprostowanie:dodano: 2013-12-18
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/116/KK/ /13 Tarnów, dnia 17.12.2013rDot. przetargu nieograniczonego - zakup dostawa , montaż, instalacja i uruchomienie Mammografu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 116/13
SPROSTOWANIE

W Załączniku nr 1A Zakres nr 1 do pkt.1.3 i 6.4 wkradł się błąd.
powinno być:
pkt. 1.3 Częstotliwość generatora - ≥ 22kHz
pkt. 6.4 Osłona dla operatora z szybą ochronną o równoważniku Pb dostarczona przez producenta zintegrowana z konsolą technika - ≥ 0,5 mm

Sprostowanie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1 – 1A – nr spr 116 - Sprostowanie

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się tym załącznikiem.

Otrzymują
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-12-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/116 /KK / 229 /14 Tarnów, 2014-01-14

Dot. Przetarg nieograniczony – Zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie mammografu analogowego 116/2013

Zawiadomienie o wyborze oferty.


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę mammografu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Timko Sp.zo.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
Zakres 2 – 269.028,00 PLN
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 TIMKO 10,00
TIMKO 50,00 50,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 - Timko Sp.zo.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust.3 a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 16.01 .2014 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują :
Adresat
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/116 /KK / 229 /14 Tarnów, 2014-01-14

Dot. Przetarg nieograniczony – Zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie mammografu analogowego 116/2013

Zawiadomienie o wyborze oferty.


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę mammografu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Timko Sp.zo.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
Zakres 1 – 269.028,00 PLN
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 TIMKO 10,00
TIMKO 50,00 50,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 - Timko Sp.zo.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust.3 a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 16.01 .2014 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują :
Adresat
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-03
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – Zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie mammografu analogowego 116/2013 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 22.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Timko Sp.zo.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
Zakres 1 – 269.028,00 PLN