Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Art4 pkt.8 Nr spr. 212/13 Mat ogólnobudowlane, informatyczne, krata, meblarskie, informatyczne i elektryczne

Nr 212/2013 Tarnów,2013-11-27

………………………….……………………


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A


ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ Materiały remontowe ”
Zadania 1 do 5 Nr Spr 212
( Mat ogólnobudowlane, informatyczne, krata, meblarskie, informatyczne i elektryczne )
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na : „ Materiały remontowe ” - Zadanie Nr ........ Nr spr. 212/2013
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia. Lub wybrane przez oferenta zadania
2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 4. – Zadania 1 do 5

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 14 dni roboczych od daty złożenie zamówienia lub możliwie najkrótszy.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP oświadczenie Wykonawcy, ze spełnia następujące warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-pewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 11 grudzień 2013r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na .: „ Materiały remontowe ” Zadania:........... Nr spr. 212 /2013
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 11 grudzień 2013r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 51, II piętro budynek główny D.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
St. Referent Działu Logistyki – Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.………..……………………..
(podpisał/a)
………….………… (w dniu)Wiesław Jarosz
……………………….
(przygotował )

W zalączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”.- wzór
2. Formularz cenowy – zal Nr 2- wzór
3. Projekt umowy
4. Opis przedmiotu zamówienia
Pliki do pobrania
Załącznik - 2013-11-29 (0131129083603-formularz wzor.xls)
Załącznik - 2013-11-29 (0131129083612-opis - zadania 1-5.xls)
Załącznik - 2013-11-29 (0131129083622-umowa wzor 1,2,4 i 5.doc)
Załącznik - 2013-11-29 (0131129083633-umowa wzor,3.doc)
Załącznik - 2013-11-29 (0131129083642-wzor propozycji.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-11-29
Odpowiedź:dodano: 2013-11-29