Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

111-PN Dostawa opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymiociny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 240857 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - ZAKRES :1 L.P. NAZWA:KOMPRESY GAZOWE Z NITKĄ RADIACYJNĄ JM ILOŚĆ/12miesięcy 1. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 5cmx5cmx10 szt..; reguła 7 klasa II a OP 20 000 2. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 10cm x 10cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a OP 20 000 3. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n16w 10cm x 20cm x10szt.; reguła 7 klasa II a OP 10 000 4. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 5cmx5cmx20 szt..; reguła 7 klasa II a OP 500 5. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 10cm x 10cm x 20szt.; reguła 7 klasa II a OP 1 000 6. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n16w 10cm x 20cm x20szt.; reguła 7 klasa II a OP 1 000 ZAKRES :2 L.P. OPATRUNEK J.M. ILOŚĆ/12miesięcy 1. Kompres oczny włókninowo - celulozowy , jałowy , hypoalergiczny o rozmiarze 4,5cm x 6,5cm (+/- 1cm) Szt. 2 400 2. Opatrunek oczny z wkładem chłonnym , samoprzylepny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym , centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu , rozmiar opatrunku 5cm x 7,5cm (+/- 0,5cm) Szt. 600 ZAKRES:3 L.P. Opis wyrobu J.M. ILOŚĆ/12 miesięcy Opatrunek błona przeźroczysta, wodoodporna, nie przepuszczająca bakterii, umożliwiająca wymianę gazową, na rany ziarninujące, ochraniająca świeży naskórek, sterylny. Wymagana karta techniczna produktu. 1. 10cm x 10cm (+/- 3cm ) Szt. 200 2. 15cm x 15cm (+/- 3 cm ) Szt. 200 3. 10cm x 23cm (+/- 3 cm ) Szt. 200 ZAKRES: 4 L.P. Opis wyrobu J.M. ILOŚĆ/12 miesięcy Nieprzylepny opatrunek trójwarstwowy z warstwą węgla aktywnego, wchłaniający nieprzyjemny zapach i lepki wysięk z warstwą kontaktową tricotex, sterylny. Wymagana karta techniczna produktu. 1. 10cmx10cm (+/-2cm) Szt. 20 2. 15cmx15cm(+/-2cm) Szt. 30 ZAKRES: 5 L.P. Opis wyrobu J.M. ILOŚĆ/12miesięcy 1. worki przeźroczyste na wymiociny ze skalą o pojemności 1,5 L Szt. 4200 ZAKRES: 6 L.P. Opis wyrobu J.M. ILOŚĆ/10 miesięcy 1. Pantoprazol Dawka:inj.40mg Szt. 10000 ZAKRES:7 L.P. Nazwa leku J.M. ilość/4m-ce 1. ReoPro inj. 10Mg/5ml Szt. 80 Zakres: 8 L.P. Nazwa leku J.M. ilość/3m-cy 1. Myocet inj. 0,05x2 zestawy po 3 fiolki Op. 12 Zakres 9 L.P. Nazwa leku J.M. ilość/3m-cy 1. Tyverb tabl. 0,25mg x 140 tabl.(butelka) Op. 6 Zakres 10 L.P. Nazwa leku J.M. ilość/3m-cy 1. Votrient tabl. 400mgx60szt. Op. 6.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7, 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: -
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty
- oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych) -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ - dotyczy zakresów 1-6 - Karta techniczna produktu - dot. Zakresu 3 i 4.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KOMPRESY GAZOWE Z NITKĄ RADIACYJNĄ.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.P. NAZWA:KOMPRESY GAZOWE Z NITKĄ RADIACYJNĄ JM ILOŚĆ/12miesięcy 1. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 5cmx5cmx10 szt..; reguła 7 klasa II a OP 20 000 2. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 10cm x 10cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a OP 20 000 3. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n16w 10cm x 20cm x10szt.; reguła 7 klasa II a OP 10 000 4. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 5cmx5cmx20 szt..; reguła 7 klasa II a OP 500 5. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n8w 10cm x 10cm x 20szt.; reguła 7 klasa II a OP 1 000 6. Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 13n16w 10cm x 20cm x20szt.; reguła 7 klasa II a OP 1 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: opatrunek.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompres oczny włókninowo - celulozowy , jałowy , hypoalergiczny o rozmiarze 4,5cm x 6,5cm (+/- 1cm) Szt. 2 400 2. Opatrunek oczny z wkładem chłonnym , samoprzylepny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym , centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu , rozmiar opatrunku 5cm x 7,5cm (+/- 0,5cm) Szt. 600.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: opatrunki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunek błona przeźroczysta, wodoodporna, nie przepuszczająca bakterii, umożliwiająca wymianę gazową, na rany ziarninujące, ochraniająca świeży naskórek, sterylny. Wymagana karta techniczna produktu. 1. 10cm x 10cm (+/- 3cm ) Szt. 200 2. 15cm x 15cm (+/- 3 cm ) Szt. 200 3. 10cm x 23cm (+/- 3 cm ) Szt. 200.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: nieprzylepne opatrunki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nieprzylepny opatrunek trójwarstwowy z warstwą węgla aktywnego, wchłaniający nieprzyjemny zapach i lepki wysięk z warstwą kontaktową tricotex, sterylny. Wymagana karta techniczna produktu. 1. 10cmx10cm (+/-2cm) Szt. 20 2. 15cmx15cm(+/-2cm) Szt. 30.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: worki na wymiociny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. worki przeźroczyste na wymiociny ze skalą o pojemności 1,5 L Szt. 4200.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 1Pantoprazol.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pantoprazol Dawka:inj.40mg Szt. 10000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ReoPro.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ReoPro inj. 10Mg/5ml Szt. 80.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Myocet.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Myocet inj. 0,05x2 zestawy po 3 fiolki Op. 12.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Tyverb.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tyverb tabl. 0,25mg x 140 tabl.(butelka) Op. 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Votrient.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Votrient tabl. 400mgx60szt. Op. 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-11-14 (0131114142131-111 - -specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-11-14 (0131114142224-zalacznik 1b.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-11-21

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 19.11.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/111/MJ/ 6018 /2013

Dotyczy: dostawy opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieW odpowiedzi na zapytania z dnia 19.11. 2013 r Zamawiający wyjaśnia:
Pakiet 3
Czy Zamawiajacy oczekuje potwierdzenia bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32)? Opatrunki barierowe do kaniul i cewników powinny zapewniać ochronę przed krwią, płynami ustrojowymi i innymi potencjalnie zakaźnymi materiałami. Wykazanie bariery dla wirusów o wielkości >=27 nm dowodzi, że jest zapewniona bariera dla najbardziej niebezpiecznych wirusów przenoszonych drogą krwi czyli wirusa zapalenia wątroby HBV i HBC oraz wirusa HIV. Bariera taka zabezpiecza przed ewentualnym zakażeniem nie tylko pacjenta ale również personel szpitala.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 15.11.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/111/MJ/ 6018 /2013Dotyczy: dostawy opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytania z dnia 15. 11. 2013 r Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Czy w zakresie nr 5 Zamawiający wymaga zaoferowania worków wyposażonych w
uchwyt w kształcie maski wykonany z odpornego nieprzemakającego materiału,
posiadający nacięcie umożliwiające higieniczne zamkniecie worka i odcięcie źródła
przykrego zapachu ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.11.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/111/MJ/ 6018 /2013
Dotyczy: dostawy opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytania z dnia 15. 11. 2013 r Zamawiający wyjaśnia:Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga, by worek na wymiociny wyposażony był w trójkątny
uchwyt, który dopasowuje się do kształtu twarzy ?
Uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym
źródło przykrego zapachu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga aby torba na wymiociny ze skalą pomiarową w zakresie
do 1500 ml. wykonana była z przeźroczystego materiału – błękitnego, co pozwala na
łatwe rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymagaPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.11.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/111/MJ/ 6018 /2013

Dotyczy: dostawy opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.11. 2013 r Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 1 , pozycja 1-6
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe bez nitki RTG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 1 , pozycja 1-6
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 1 , pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w op. a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zakres 3 , pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek 10x15cm lub 10x20cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 3 , pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek 15x20cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 5 , pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z podziałką od 5-1000ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza..


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-11-21

Pytanie:dodano: 2013-11-21
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 15.11.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/111/MJ/ 6023 /2013Dotyczy: dostawy opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymioty dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytania z dnia 18. 11. 2013 r Zamawiający wyjaśnia:


Czy Zamawiający dopuści Torbę na wymiociny wyskalowaną co 100 ml
do pojemności 1800 ml, wykonaną z transparentnej folii pozwalającej weryfikować treść wymiocin co pozwala na łatwe rozpoznanie najmniejszej ilości krwi oraz posiadającą ergonomiczny trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, co zabezpiecza przed wylaniem treści oraz odcina przykry zapach ?

Odpowiedź: Nie, za duża pojemność.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PODPISAŁ; STANISŁAW ŁATA DYREKTOR DS LECZNICTWA
Odpowiedź:dodano: 2013-11-21

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-12-12
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 11.12.2013r

Nasz znak:SWLOG-271/111/MJ/ 6359 / 13


INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Dostawy opatrunków specjalistycznych, leków z pełnymi wskazaniami i worków na wymiociny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - NR SPR 111/2013
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wartość brutto(pln)
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres nr 3 – 676,08
Beryl MED Ltd. ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
Zakres nr 5 – 10.659,60
Konsorcjum firm: PGF Utrica Sp. z .o. o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Zakres Nr 6 – 36.396,00
Zakres Nr 7 –108.100,22
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres Nr 8– 53.972,31
GSK Services SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Zakres Nr 9 – 52.142,81
Zakres Nr 10- 75.760,01
Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznana za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert w załączeniu
3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

01 - Konsorcjum: Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice / Farmacol DS Sp. z o. o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
02 - Beryl MED Ltd. ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
03 - INTRA Sp. z o. o. ,ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
04 - GSK Services SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, Biuro w Warszawie: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
05 - SALUS INTERNATIONAL Spółka z o. o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
06 - Konsorcjum firm: PGF Utrica Sp. z .o. o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
07- STEMED Sp. z o. o. ul. Bytomska 8 61-403 Poznań
08 - Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
09 - Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie została odrzucona oferta.

5. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następujący Wykonawca:
(07) - STEMED Sp. z o. o. ul. Bytomska 8 61-403 Poznań
Pismem Znak: SWLOG-271/111/AN/6150/13 z dnia 29.11.2013r. Zamawiający zwrócił się z prośbą o uzupełnienie oświadczenia, Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zakresy nr 1,2;4 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)”

W myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.
Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 17.12.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w TarnowieDziałLogistykiul.Lwowska178a,33-100Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.Podpisał Stanisław Łata – Dyrektor DS LecznictwaRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-12-12
Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA Uwagi
#DZIEL/0! n 0,00
BRAK OFERT #DZIEL/0! #DZIEL/0!

Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA Uwagi
BRAK OFERT #DZIEL/0! n 0,00
#DZIEL/0! #DZIEL/0!

Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA 676,08 Uwagi
8 ZARYS 10,00 676,08 n 676,08
40,00 40,00

Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA Uwagi
BRAK OFERT #DZIEL/0! n 0,00
#DZIEL/0! #DZIEL/0!

Zakres 5 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA 10 659,60 Uwagi
2 BERYL MED 10,00 10 659,60 n 10 659,60
40,00 40,00
7 STEMED #DZIEL/0! 19 051,20 n wykluczenie
#DZIEL/0! #DZIEL/0!

Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA 36 396,00 Uwagi
1 KONSORCJUM FARMACOL 9,66 37 692,00 n 37 692,00
38,62 38,62
3 INTRA 7,25 50 220,00 n 50 220,00
28,99 28,99
5 SALUS 7,26 50 112,00 n 50 112,00
29,05 29,05
6 KONSORCJUM URTICA 10,00 36 396,00 n 36 396,00
40,00 40,00
9 ASCLEPIOS 9,39 38 772,00 n 38 772,00
37,55 37,55

ZAKRES 7
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA 108 100,22 Uwagi
6 KONSORCJUM URTICA 10,00 108 100,22 n 108 100,22
40,00 40,00

Zakres 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA 53 972,31 Uwagi
1 ASCLEPIOS 10,00 53 972,31 n 53 972,31
40,00 40,00

Zakres 9 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA 52 142,81 Uwagi
4 GSK SERVICES 10,00 52 142,81 n 52 142,81
40,00 40,00

Zakres 10 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 100% 100% CENA 75 760,01 Uwagi
4 GSK SERVICES 10,00 75 760,01 n 75 760,01
40,00 40,00

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-15
18 grudnia 2013 roku Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres nr 3 – 676,08
Beryl MED Ltd. ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
Zakres nr 5 – 10.659,60
Konsorcjum firm: PGF Utrica Sp. z .o. o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Zakres Nr 6 – 36.396,00
Zakres Nr 7 –108.100,22
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres Nr 8– 53.972,31
GSK Services SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Zakres Nr 9 – 52.142,81
Zakres Nr 10- 75.760,01