Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 110/2013 sprzęt medyczny jednorazowego użytku na okres 6 miesięcy

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 230061 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: ww.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 PRZRZĄDY DO INFUZJI I TRANSFUZJI Zakres 2 ELEKTRODY EKG Zakres 3 ZESTAWY DO ODSYSANIA Zakres 4 PRZYRZĄD DO TRENINGU ODDECHOWEGO Zakres 5 IGŁA DO BIOPSJI Zakres 6 ZESTAW DO POMP TERUMO Zakres 7 NOŻE OKULISTYCZNE Zakres 8 OPASKI DO RUREK, UCHWYTY DO CEWNIKÓW Zakres 9 IGŁA KOTWICZNA Zakres 10 WKŁADY WORKOWE DO ODSYSANIA Zakres 11 KANIULE OBWODOWE.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog) oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4),
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych sprzętu objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 9. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza produkt równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu równoważnego przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRZRZĄDY DO INFUZJI I TRANSFUZJI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZRZĄDY DO INFUZJI I TRANSFUZJI.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ELEKTRODY EKG.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELEKTRODY EKG.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZESTAWY DO ODSYSANIA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAWY DO ODSYSANIA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PRZYRZĄD DO TRENINGU ODDECHOWEGO.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYRZĄD DO TRENINGU ODDECHOWEGO.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: IGŁA DO BIOPSJI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IGŁA DO BIOPSJI.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZESTAW DO POMP TERUMO.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO POMP TERUMO.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: NOŻE OKULISTYCZNE.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NOŻE OKULISTYCZNE.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: OPASKI DO RUREK, UCHWYTY DO CEWNIKÓW.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPASKI DO RUREK, UCHWYTY DO CEWNIKÓW.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: IGŁA KOTWICZNA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IGŁA KOTWICZNA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: WKŁADY WORKOWE DO ODSYSANIA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WKŁADY WORKOWE DO ODSYSANIA.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: KANIULE OBWODOWE.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KANIULE OBWODOWE.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-31 (0131031140600-siwz 2013 spr.110.doc)
Załącznik - 2013-10-31 (0131031140606-formularz nr 2- spr.110.doc)
Załącznik - 2013-10-31 (0131031140609-oswiadcz nr 6 spr.110.doc)
Załącznik - 2013-10-31 (0131031140612-oswiadczenia 4, 5,spr.110.doc)
Załącznik - 2013-10-31 (0131031140616-umowa nr 3 spr.110.doc)
Załącznik - 2013-10-31 (0131031140619-zal cenowy nr 1spr.110.xls)
Załącznik - 2013-11-07 (0131107105440-zal cenowy - zakres 7 - modyfikacja.xls)
Załącznik - 2013-11-07 (0131107134210-umowa nr 3 spr.110-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-11-07
Tarnów, dnia 06.11.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/110 /KK/ 5755 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 110/2013r
W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.11.2013. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczą Zakresu nr 8:
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie 8 w pozycji 2 Taśmę mocującą rurkę intubacyjną w kształcie anatomicznym jednoczęściowa, poliuretanową obejmująca policzki a omijająca usta pacjenta tak jak dotychczas używaną ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga w Zakresie 8 w pozycji 3 Podkładkę do tracheostomii, z właściwościami przeciwodleżynowymi z rozcięciem w kształcie zygzaka w celu zapobieganiu wypadnięciu podkładki spod rurki i otworem 15mm, tak jak dotychczas używaną ?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie 8 w pozycji 4 Nieinwazyjny system mocowania cewników zewnątrzoponowych posiadający wyprofilowaną, piankową poduszkę z adhezyjną warstwą stabilizującą oraz dwuwarstwowy fiksator rzepowy. Produkt hypoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier, tak jak dotychczas używany ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-11-07

Pytanie:dodano: 2013-11-07
Tarnów, dnia 06.11.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/110 /KK/ 5755 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 110/2013r
W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.11.2013. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dotyczy: Zakresu 2 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnej elektrody do EKG: Elektroda do EKG, okrągła z języczkiem, dla dzieci, z żelem stałym o rozmiarach 36mm/42mm. Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dotyczy: Zakresu 2 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnej elektrody do EKG:Elektroda do EKG dla dorosłych, nie widoczna w Rtg, okrągła z języczkiem, z żelem stałym o rozmiarach 42mm/45mm. Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot. Projektu umowy- §2 ust. 4
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu odnośnie zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający w ostatnim zdaniu zapisał, iż zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena. Chodzi o cenę netto czy brutto? Czy przy zmianie stawki podatku VAT Zamawiający zakłada zmianę ceny brutto przy stałości ceny netto?
Odpowiedź:
Zapis § 2 ust.4 Projektu Umowy – zał. nr 3 otrzymuje brzmienie:
4. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4 dot. Projekt umowy- §4 ust. 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
- Umowy nr 3 nr spr. 110 – modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-11-07

Pytanie:dodano: 2013-11-07
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5755 /13 Tarnów,2013-11-07

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy w zakresie nr 7 poz. 2 Zamawiający dopuści noże o kalibracji: 0.9 lub 1.1 oraz 1.2 i 1.5 ?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy – Zakres nr 7.
Pytanie nr 2
Czy w zakresie nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści noże ostrzone od góry ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Modyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal. Cenowy - Zakres nr 7 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Otrzymują: Adresat
a/a

Odpowiedź:dodano: 2013-11-07

Pytanie:dodano: 2013-11-07
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5755 /13 Tarnów,2013-11-07

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – Zakres 7 poz. 2
Czy Zamawiający wykluczy z zamówienia nóż o kalibracji 1,5?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy – Zakres nr 7.
Pytanie nr 2 Zakres 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do zamówienia nóż Crescent o kalibracji 2,2?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Modyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal. Cenowy - Zakres nr 7 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Otrzymują: Adresat
a/a

Odpowiedź:dodano: 2013-11-07

Pytanie:dodano: 2013-11-07
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5755 /13 Tarnów,2013-11-07

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 2 wymaga noża grotowego zagiętego czy prostego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga noża grotowego zagiętego.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 3 dopuści nóż Crescent o kalibracji 2,5 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 3 wymaga nóż Crescent prosty czy zagięty?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga nóż zagiętego Crescent zagięty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a

Odpowiedź:dodano: 2013-11-07

Sprostowanie:dodano: 2013-11-08
W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15.11.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 15.11.2013r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź:dodano: 2013-11-08

Pytanie:dodano: 2013-11-08
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 230061-2013 z dnia 2013-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1 PRZRZĄDY DO INFUZJI I TRANSFUZJI Zakres 2 ELEKTRODY EKG Zakres 3 ZESTAWY DO ODSYSANIA Zakres 4 PRZYRZĄD DO TRENINGU ODDECHOWEGO Zakres 5 IGŁA DO BIOPSJI Zakres 6 ZESTAW DO POMP TERUMO Zakres 7 NOŻE OKULISTYCZNE ...
Termin składania ofert: 2013-11-13
Numer ogłoszenia: 236443 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 230061 - 2013 data 31.10.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert:13.11.2013.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert:15.11.2013r..
Odpowiedź:dodano: 2013-11-08

Pytanie:dodano: 2013-11-08
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/5755 /13 Tarnów,2013-11-07

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: zakresu nr 7 pozycji 2:
Czy Zamawiający dopuści noże w rozmiarze 1,0; 1,2; 1,4 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy – Zakres nr 7.
Pytanie nr 2 dot.: zakresu nr 7 pozycji 3:
Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5 mm ostrzony od góry?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 3 dot.: zakresu nr 7 pozycji 3:
Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5 mm ostrzony od dołu?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Modyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal. Cenowy - Zakres nr 7 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują: Adresat
a/a

Odpowiedź:dodano: 2013-11-08

Pytanie:dodano: 2013-11-08
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5755 /13 Tarnów,2013-11-07

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zakresu nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji noża typu Crescent, jednostronnie ostrzonego (z góry)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2: dot. § 3 ust.3 Projektu Umowy
Zwracam się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów ww paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:
„Reklamacje ilościowe Zamawiający powinien zgłosić w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy, natomiast reklamacje jakościowe w chwili ujawnienia wady zamówionego produktu”.
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3: dot. § 3 ust.3 Projektu Umowy
Zwracamy się z prośbą o modyfikacją zapisu ww paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie jednakże nie później niż do 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego/wadliwego produktu przez Wykonawcę. Zamawiający odsyła reklamowany/wadliwy produkt niezwłocznie na koszt Wykonawcy.”
W przypadku reklamacji jakościowej Wykonawca/ Producent powinien dokonać oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych przed dokonaniem wymiany. W obecnej formie zapisu Zamawiający nie pozostawia Wykonawcy możliwości rozpatrzenia reklamacji pod względem wad jakościowych – nie jest to możliwe przed otrzymaniem reklamowanego towaru.
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pytanie nr 4: dot. § 4 ust.1 Projektu Umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu: ww paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pytanie nr 5: dot. § 4 ust.2 Projektu Umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu: ww paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Nie, zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-11-08

Pytanie:dodano: 2013-11-12
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5841/13 Tarnów,2013-11-12

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 11 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne ze standardowym portem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w pełnym zakresie.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-11-12

Pytanie:dodano: 2013-11-12
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5841 /13 Tarnów,2013-11-12

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dot. pakietu 11, poz. 1-6:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych, z dodatkowym portem, posiadająca samozamykający się zawór portu i skrzydełkami, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez pasków kontrastujących, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem. Kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie kaniule pod warunkiem, iż są widoczne w badaniu RTG.
Pytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula dożylna ma posiadać min. Przepływy: 270ml/min.-14G, 180ml/min.-16G, 125ml/min. – 17G, 80ml/min. – 18G, 54ml/min. – 20G, 31ml/min – 22G?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił min. przepływów w SIWZ gdyż wynikają one z normy PN EN 10555-5.
Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuć dożylnych z dodatkowym portem, posiadająca samozamykający się zawór portu i skrzydełkami, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 5
Prosimy o wyjaśnienie, czy kaniule mają posiadać min. 5 pasków radiocieniujących w RTG.
Odpowiedź:
Nie, nie muszą posiadać pod warunkiem, że kaniula będzie widoczna w RTG.
Pytanie nr 6
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną , zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 7
Prosimy o dopuszczenie kaniul z możliwością kontroli za pomocą aparatu USG bez pasków radiocieniujących.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-11-12

Pytanie:dodano: 2013-11-12
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5841 /13 Tarnów,2013-11-12

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 pozycje 1-6 wymaga kaniul bezpiecznych wyposażonych w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę po użyciu a tym samym chroniący personel przed zakłuciem?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 01 2011 (Dz.Ust.nr 16, poz 74, str 1221) nakłada na szpitale obowiązek zapobiegania zakłuciom i zranieniom pracowników poprzez stosowanie bezpiecznego sprzętu jednorazowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 11 pozycje nr 1-6 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami?
Takie rozwiązanie zapobiega drażnieniu żył w momencie umieszczania strzykawki w porcie bocznym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
PYTANIE NR 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 pozycje nr 1-6 celem identyfikacji rodzaju kaniuli wymaga kaniul z nazwą producenta wydrukowaną na kaniuli?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz 1-6 celem identyfikacji wytwórcy kaniuli wymaga kaniul z nazwą producenta lub nazwą materiału z którego kaniula jest wykonana umieszczoną bezpośrednio na kaniuli?
Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dn. 12 01 2011 (Dz.Ust.nr 16, poz 74, str 1221) stwierdza , że w pkt. 13.1 zapisano:
„do każdego wyrobu medycznego należy dołączyć informacje do jego bezpiecznego i właściwego użytkowania…..oraz informacje konieczną do identyfikacji wytwórcy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza..


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-11-12

Pytanie:dodano: 2013-11-12
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/110/KK/ 5841/ 13 Tarnów,2013-11-12

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 110/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zakresu nr 1 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 2
Dotyczy zakresu nr 11 poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, posiadające 3 paski radiocienujące, pozbawione lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a

Odpowiedź:dodano: 2013-11-12

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-12-10
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 110 /KK / 6319 /13 Tarnów, 2013-12-10

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u. dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 110/2013

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u. wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Skłądowa 12, 15-399 Białystok
Zakres 4 – 2.527,20 PLN
05
Billmed Sp.zo.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa
Zakres 8 – 15.687,00 PLN
09 J.Chodecki A.Misztal „Medica” Sp.Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin Zakres 1 – 72.705,60 PLN

011
Alcon Polska Sp.zo.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Zakres 7 – 16.668,51 PLN
012 Sorimex Sp.zo.o. Sp.k. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
Zakres 2 – 12.789,36 PLN
06
Bialmed Sp.zo.o. ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska
Zakres 11 – 25.988,04 PLN
014 Beryl Med. Ltd 1 st. FLOOR 26 Fouberts Place, London, England W1F 7PP Adres do korespondencji w Polsce: 05-410 Józefów, ul. Sadowa 14 Zakres 3 – 29.224,80 PLN
Zakres 5 – 4.536,00 PLN
Zakres 9 – 28.620,00 PLN
Zakres 10 – 41.202,00 PLN
Zakres 6 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty (...)”.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Bialmed 9,77
Bialmed 48,83 48,83
8 Cezal Wrocław 9,18
Cezal Wrocław 45,91 45,91
9 Medica 10,00
Medica 50,00 50,00
13 Cezal Lublin 7,92
Cezal Lublin 39,59 39,59
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 Sorimex 10,00
Sorimex 50,00 50,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 Beryl Med. 10,00
Beryl Med. 50,00 50,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 BiaMediTek 10,00
BiaMediTek 50,00 50,00
2 E-mocja 2,28
E-mocja 11,39 11,39
4 Novamed 4,73
Novamed 23,64 23,64
14 Beryl Med. 7,98
Beryl Med. 39,92 39,92
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 Advance 6,67
Advance 33,33 33,33
14 Beryl Med. 10,00
Beryl Med. 50,00 50,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Inov8
Inov8
11 Alcon 10,00
Alcon 50,00 50,00
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Billmed 10,00
Billmed 50,00 50,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 Advance 5,96
Advance 29,81 29,81
10 MDS 6,94
MDS 34,70 34,70
14 BerylMed 10,00
BerylMed 50,00 50,00
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 BerylMed 10,00
BerylMed 50,00 50,00
Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Bialmed 10,00
Bialmed 50,00 50,00
8 Cezal Wrocław 7,09
Cezal Wrocław 35,43 35,43
9 Medica 9,29
Medica 46,43 46,43

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Skłądowa 12, 15-399 Białystok
02 E-mocja Sp.zo.o. ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
03 INOV8 Sp.zo.o. Sp.K. ul. Koński Jar 2/29, 02-785 Warszawa
04 Novamed Sp.zo.o. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
05 Billmed Sp.zo.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa
Zakres 8 – 15.687,00 PLN
06 Bialmed Sp.zo.o. ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska
07 Advance Europe Sp.zo.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa
08 CZM Cezal S.A. Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 20-149 Kraków
09 J.Chodecki A.Misztal „Medica” Sp.Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin
010 MDS Cardio Sp.zo.o. ul. Puławska 538,02-884 Warszawa
011 Alcon Polska Sp.zo.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
012 Sorimex Sp.zo.o. Sp.k. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
013 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp.zo.o. Al. Spółdzielnczości Pracy 38, 20-147 Lublin
014 Beryl Med. Ltd 1 st. FLOOR 26 Fouberts Place, London, England W1F 7PP Adres do korespondencji w Polsce: 05-410 Józefów, ul. Sadowa 14

Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy:
INOV8 Sp.zo.o. Sp.K. ul. Koński Jar 2/29, 02-785 Warszawa w Zakresie 7:
na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał noża zagiętego - brak zagięcia noży w pozycji od 1 do 3.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Zakresy 1,2,3,4,5,8,9,10,11 złożono tylko jedną ofertę lub nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 12.12.2013r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
2.
Zakres 7 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 16.12.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-02
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u. dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 110/2013 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 16.12.2013r. podpisano umowę z Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Skłądowa 12, 15-399 Białystok
Zakres 4 – 2.527,20 PLN
05
Billmed Sp.zo.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa
Zakres 8 – 15.687,00 PLN
09 J.Chodecki A.Misztal „Medica” Sp.Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin Zakres 1 – 72.705,60 PLN

012 Sorimex Sp.zo.o. Sp.k. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
Zakres 2 – 12.789,36 PLN
06
Bialmed Sp.zo.o. ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska
Zakres 11 – 25.988,04 PLN
014 Beryl Med. Ltd 1 st. FLOOR 26 Fouberts Place, London, England W1F 7PP Adres do korespondencji w Polsce: 05-410 Józefów, ul. Sadowa 14 Zakres 3 – 29.224,80 PLN
Zakres 5 – 4.536,00 PLN
Zakres 9 – 28.620,00 PLN
Zakres 10 – 41.202,00 PLN

W dniu 17.12.2013r. podpisano umowę z Wykonawcą:
011
Alcon Polska Sp.zo.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Zakres 7 – 16.668,51 PLN