Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 101 odczynniki wraz z dzierżawą analizatora dla Serologii i Patomorfologii

Tarnów: Zakres 1 - odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii Zakres 2 -dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii Zakres 3 - odczynniki dla Zakładu Patomorfologii
Numer ogłoszenia: 225545 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakres 1 - odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii Zakres 2 -dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii Zakres 3 - odczynniki dla Zakładu Patomorfologii.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 - odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii Zakres 2 -dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii Zakres 3 - odczynniki dla Zakładu Patomorfologii.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.61.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Deklaracja zgodności CE dla analizatorów.(dotyczy Zakres 1 i 2) 2) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry. (dotyczy Zakres 1 i 2 - wskazane pozycje w załączniku nr 2) 3) Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy.(zakres 1, 2, 3 ) 4) Metodyka w języku polskim (dotyczy Zakresu nr 1). 5) Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu certyfikatów IVD zezwalających na stosowanie w diagostyce przeciwciał. (Dotyczy Zakresu nr 2)
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4),
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia produktów po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnego towaru określonego w załączniku nr 1 do umowy w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki wraz z dzierżawą analizatora.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: odczynniki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki dla Zakładu Patomorfologii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-28 (0131028121041-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121236-formularz-ogolny zal nr 3.xls)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121241-procedura iso.pdf)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121245-projekt umowy - zakres 1, 2.doc)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121248-projekt umowy - zakres 3.doc)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121253-zal nr 1 - asortyment - zakres 2 i 3.doc)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121255-zal nr 1 - asortymentowy - zakres 1.xls)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121302-zal nr 2 - par granicz -zakres 1.doc)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121305-zal nr 2-par.gran-zakres 2.doc)
Załącznik - 2013-10-28 (0131028121308-zalacznik nr 4,5 - oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2013-11-05 (0131105092102-zal nr 1 - asortyment - zakres 2-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-11-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/101/KK/ 5661 /13 Tarnów,2013-11-04

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa odczynników do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii oraz dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 101/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.10.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zakres 1
Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe), Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 1, będzie odbywała się zgodnie z przedstawionym w ofercie harmonogramem dostaw na dany rok, a w sytuacjach pilnych do 7 dni roboczych?
Odpowiedź:
Harmonogram dostaw Wykonawca dołączy w momencie podpisania Umowy.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści mikrokasety do badania grup krwi noworodka o następujących profilach:
1-sza seria: Anty-A, Anty-B, Anty-D(VI-), ctl, BTA, 2-ga seria: Anty-A, Anty-B, Anty-D(VI+), co jest zgodne z aktualnymi obowiązującymi przepisami IHiT w Warszawie
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-11-04

Pytanie:dodano: 2013-11-05
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/101/KK/ /13 Tarnów,2013-11-05

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa odczynników do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii oraz dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 101/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.11.2013r.Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy SIWZ:
Załącznik nr 1, Zakres 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na modyfikację tabeli ze specyfikacją asortymentowo-cenową i dodanie punktu nr 68 "Wszystkie dodatkowe odczynniki niezbędne do wykonania barwień immunohistochemicznych", w którym Oferent będzie mógł wyszczególnić bufory, zestawy detekcyjne, szkiełka oraz elementy zużywalne czyli wszystkie elementy posiadające odrębny numer katalogowy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje tabelę - Specyfikacja asortymentowo-cenową dot. Zakresu nr 2.
Dotyczy wzoru umowy
Pytanie nr 2
Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 2 ust. 6?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3
Par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmiana stawki podatku VAT obowiązywała od momentu wejścia w życie ustawy?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 8 ust.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4
Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5%?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 5
Par. 5 Czy mając na uwadze poniższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par 4 wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka”?
Uzasadnienie
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 6
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?
Uzasadnienie:
Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 4 ust.8.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8
Par. 8 Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzorów umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.
2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź
2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź
2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź
2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostaje bez zmian.

Modyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal. Nr 1- asortyment -Zakres nr 2 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.Otrzymują: Adresat
a/a

Odpowiedź:dodano: 2013-11-05

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/101 /KK / 6029/13 Tarnów, 2013-11-23


Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa odczynników do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii oraz dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 101/13


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 AQUA-med. ZPAM Kolasa Sp.zJ. ul Targowa 55, 90-323 Łódź Zakres 3 – 3.304,80 PLN
02 DiaHem AG Diagnostic Products Schlosserstrasse 4, 8180 Bulach, Szwajcaria Adres do korespondencji: DiaHem AG Diagnostic Products Sp.zo.o. Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków Zakres 1 – 90.623,23 PLN
03
Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa
Zakres 2 – 175.482,90 PLN
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
DiaHEM AG 10,00
2 DiaHEM AG 60,00 60,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Roche 10,00
3 Roche 60,00 60,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aqua-Med. 10,00
1 Aqua-Med. 60,00 60,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

01- AQUA-med. ZPAM Kolasa Sp.zJ. ul Targowa 55, 90-323 Łódź
02- DiaHem AG Diagnostic Products Schlosserstrasse 4, 8180 Bulach, Szwajcaria
Adres do korespondencji: DiaHem AGDiagnostic Products Sp.zo.o. Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków
03- Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust.3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 25.11.2013r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.Otrzymują :
Adresat
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-26
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa odczynników do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii oraz dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania odczynów immunohistochemicznych wraz z odczynnikami dla Zakłady Patomorfologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 101/13 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:

dniu 25.11.2013r. z następującymi Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 AQUA-med. ZPAM Kolasa Sp.zJ. ul Targowa 55, 90-323 Łódź Zakres 3 – 3.304,80 PLN
02 DiaHem AG Diagnostic Products Schlosserstrasse 4, 8180 Bulach, Szwajcaria Adres do korespondencji: DiaHem AG Diagnostic Products Sp.zo.o. Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków Zakres 1 – 90.623,23 PLN
03
Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa
Zakres 2 – 175.482,90 PLN