Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

108-świadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; wywóz odpadów pochodzących z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie śniegu i lodu na terenie będącego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl


Tarnów: świadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; wywóz odpadów pochodzących z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie śniegu i lodu na terenie będącego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 222177 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; wywóz odpadów pochodzących z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie śniegu i lodu na terenie będącego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sprzątanie, zamiatanie dróg, chodników, parkingów, placów (w tym pod wiatą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) tj. ręczne i mechaniczne zamiatanie, utrzymywanie porządku, zbieranie śmieci, liści, gałęzi itp. na terenach zielonych oraz placach, parkingach i drogach z częstotliwością niezbędną do zapewnienia czystości, 2. Codziennego usuwania odpadów z koszy. 3. Porządkowanie i sprzątanie na bieżąco kratek, wycieraczek sprzed drzwi wejściowych budynków, 4. W razie potrzeby (nie rzadziej niż raz na pół roku) sprzątania rynien odpływowych obiektów Szpitala. 5. Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych i mechanicznie. Przez trakty komunikacyjne zamawiający rozumie wszystkie wyasfaltowane, wybrukowane lub wybetonowane drogi, chodniki, place, parkingi itp. Opryski należy wykonać środkami: chwastobójczymi, grzybobójczymi i szkodnikobójczymi. Usługa zawiera dobór odpowiedniego środka chemicznego, wykonanie oprysku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, mechaniczne usunięcie chwastów lub ich pozostałości, zamiecenie traktu, zebranie i wywóz materiału po usunięciu roślinności; 6. Usuwania traw i chwastów z chodników (liczba zabiegów min 3 w okresie trwania umowy) oraz renowacje zniszczonych fragmentów trawników (wydepty) polegające na spulchnieniu gleby i zasilaniu trawą. 7. Bieżący załadunek i wywóz z terenów Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych z koszenia, plewienia, przycinania drzew i krzewów, sprzątania i pozostałych prac porządkowych. 8. Pielęgnacji trawników - liczba zabiegów min. 3 w okresie trwania umowy (nawożenie, niszczenie kretowisk), koszenie trawy wg potrzeb -nie rzadziej niż 60 razy w okresie trwania umowy. 9. Pielęgnacji krzewów i drzew (obcinanie, przycinanie, nawożenie) - liczba zabiegów min.3 zabiegów w trakcie umowy. 10. Pielęgnacja 144 szt. gazonów (bieżące przycinanie, nawożenie) znajdujących się na trasie dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 11. Grabienie liści tj. wygrabienie trawników z zalegających liści oraz wszystkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych wraz z zebraniem, załadunkiem i wywozem zebranych zanieczyszczeń (grabienie wiosenne - liczba zabiegów min 3 w okresie trwania umowy; grabienie jesienne - liczba zabiegów min 3 w okresie trwania umowy). 12. Czyszczenia chodników po zimie. 13. Bieżącego usuwania śniegu i lodu (poprzez odśnieżania oraz posypywanie piaskiem lub solą) z dróg, chodników, placów, parkingów, patia przy Zakładzie Radioterapii, pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów na zewnątrz budynku szpitala. 14. w razie wystąpienia ciągłych opadów śniegu systematyczne jego usuwanie w odstępach czasu gwarantujących w miarę swobodne korzystanie z parkingów, dróg wewnętrznych chodników i przejść, a po ustaniu opadów usunięcie śniegu z parkingów, chodników, dróg wewnętrznych, dojść i spryzmowanie przy krawędzi chodnika 15. likwidacja gołoledzi i śliskości pośniegowej z zastosowaniem środków stosownie do postanowień Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków , jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r nr 230 poz. 1960). Likwidacja gołoledzi i śliskości pośniegowej powinna odbywać się stale w miarę potrzeby i w takich odstępach czasu aby oblodzona nawierzchnia nie była śliska - ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu na placach (parkingach), jedni i chodniku. 16. Bieżące usuwanie piasku pozimowego z chodnika (po każdym zejściu pokrywy lodowej) 17. Usuwanie sopli lodowych, nawisów śniegowych z dachów budynków Zamawiającego - w razie potrzeby po uzgodnieniu z Zamawiającym. 18. Zebrania i wywozu na wysypisko o uregulowanym stanie prawnym śmieci odpadów pochodzących z oczyszczania dróg, placów, parkingów, terenów zielonych i okazania do rachunków miesięcznych kserokopii dokumentów potwierdzających przekazania odpadów na wysypisko. 19. Utrzymywanie czystości na placach z kontenerami na odpady komunalne (Zasoby Mieszkaniowe i Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia tut. Szpitala). Powyższe czynności mają być wykonywane w oparciu o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa zawarty w uchwale Nr XXVIII/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. (dokument stanowi załącznik nr 6 do umowy) Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zakupu we własnym zakresie i posadzenia czterech drzew liściastych o wysokości, co najmniej 1,5 metra na działce nr 164/21, obręb 213 przy ul. Lwowskiej, do dnia 30.04.2014 r., w oparciu o decyzje Prezydenta Miasta Tarnowa, z dnia 03.06.2013 r., znak SO-OŚ.6131.236.2013.MŻ. (dokument stanowi załącznik nr 5 do umowy).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 90.61.00.00-6, 90.63.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na codziennym utrzymaniu w czystości, pielęgnacji zieleni, jak również zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto (słownie: czterysta tysięcy 0/100gr), oraz załączy dowody, że została wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami pozwalającymi wykonać usługę tj.: ciągnik z osprzętem do odśnieżania - 2 szt.; kosiarki spalinowe - 4 szt.; piła do drewna - 1 szt.; piła do ścinania żywopłotu - 1 szt.; wykaszarka - 1 szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest: Posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 2.2a) SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ramowy Harmonogram Prac (od stycznia do grudnia) stanowiący przedmiot zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (załącznik Nr 7 do SIWZ) , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający ponadto żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących informacji i dokumentów: zakresu udostępnionych zasobów okresu na jaki zasoby zostaną udostępnione sposobu wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez Wykonawcę charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-23 (0131023134848-108-specyfikacja .doc)
Zał±cznik - 2013-10-23 (0131023134854-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2013-10-23 (0131023134858-procedura qp-034.pdf)
Zał±cznik - 2013-10-23 (0131023134910-zalacznik 5 i 6.pdf)
Zał±cznik - 2013-10-31 (0131031100700-modyfikacja-wzór umowy.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-10-31
OdpowiedĽ:dodano: 2013-10-31
Ogłoszenie powi±zane:
Ogłoszenie nr 222177-2013 z dnia 2013-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
1. Sprz±tanie, zamiatanie dróg, chodników, parkingów, placów (w tym pod wiat± Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) tj. ręczne i mechaniczne zamiatanie, utrzymywanie porz±dku, zbieranie ¶mieci, li¶ci, gałęzi itp. na terenach zielonych...
Termin składania ofert: 2013-11-05
Numer ogłoszenia: 229205 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222177 - 2013 data 23.10.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Sprostowanie:dodano: 2013-10-31
Tarnów,2013.10.31.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ¶wiadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; wywóz odpadów pochodz±cych z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie ¶niegu i lodu na terenie będ±cego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 108/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: zmienia terminy składania, otwarcia i inne:


1. Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiaj±cy zmienia powierzchnię całkowit± zadania z 43 290 m2 na 149 652 m2. Powyższe spowodowane jest brakiem podania powierzchni terenów zielonych. Opis powierzchni w M2 brzmi:

Powierzchnia M2 - Powierzchnia całkowita – 149 652 m2

1. Drogi o nawierzchni bitumicznej (asfaltowe) - 21 935 m2
2. Drogi o nawierzchni betonowej - 2 125 m2
3. Place o nawierzchni betonowej - 4 940 m2
4. Chodniki o nawierzchni betonowej - 8 790 m2
5. Miejsca parkingowe - 3 875 m2
6. Wiata pod Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym - 116 m2
7. Tereny zielone – 107 481 m2
8. Taras z drewna w budynku Zakładu Radioterapii: na zewn±trz - 390 m2,
Rynny odpływowe na budynkach: Pralni, Kuchni, Zwierzętami, Magazyn Materiałów Łatwopalny, Tlenowych, Zakład Patomorfologii, Wiaty Pogrzebowej - 271 m

Analogicznie zmianie ulega § 1 projektu umowy – w zał±czeniu modyfikacja umowy.

2. Zmianie ulegaj± zapisy Rozdziału XI i XII dotycz±ce terminu składania ofert: 08.11.2013 godz. 10.00, otwarcie 10.30
3. Zmianie ulega zapis Rozdziału VIII. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dni tj. do 07.12.2013 roku.
4. Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się w/w zapisami.


..............Anna Czech ...................
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynno¶ci)

W zał±czeniu 1x projekt umowy


OdpowiedĽ:dodano: 2013-10-31

Sprostowanie:dodano: 2013-10-31
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 222177-2013 z dnia 2013-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
1. Sprz±tanie, zamiatanie dróg, chodników, parkingów, placów (w tym pod wiat± Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) tj. ręczne i mechaniczne zamiatanie, utrzymywanie porz±dku, zbieranie ¶mieci, li¶ci, gałęzi itp. na terenach zielonych...
Termin składania ofert: 2013-11-05

Numer ogłoszenia: 229205 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222177 - 2013 data 23.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -.
OdpowiedĽ:dodano: 2013-10-31

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/108/AN/ 5933 /13 Tarnów,2013-11-18


Nr sprawy 108/13 - ¶wiadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; wywóz odpadów pochodz±cych z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie ¶niegu i lodu na terenie będ±cego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; wywóz odpadów pochodz±cych z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie ¶niegu i lodu na terenie będ±cego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę: Zakład Usługowo-Produkcyjny „Krokus” January Mi¶kowiec ul. Bitwy pod Monte Cassino 9/79 33-100 Tarnów. Warto¶ć brutto oferty: 511.272,00 PLN

Oferta/y w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


nr oferty nazwa Wykonawcy Punkty
1 Impel Cleaning Sp.zo.o 25,57
3 Zakład Usługowo-Produkcyjny Krokus 40,00
4 Zakład Usługowy Glanc 31,88

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1. Impel Cleaning Sp.zo.o. ul. ¦lężna 118, 53-111 Wrocław.
2. Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy “Dynamic” Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa
3. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Krokus” January Mi¶kowiec ul. Bitwy pod Monte Cassino 9/79 33-100 Tarnów
4. Zakład Usługowy „Glanc” Tadeusz Wyszyński ul. Graniczna 4, 33-100 Tarnów
5. Sławomir Kuczera Firma Usługowo-Transportowa ul. Polna 10, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:

a. 02 - Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy “Dynamic” Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).. Pismem znak: SWLOG-271/108/AN/5856/13 z dnia 2013-11-12 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

b. 05 - Sławomir Kuczera Firma Usługowo-Transportowa ul. Polna 10, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).. Pismem znak: SWLOG-271/108/AN/5855/13 z dnia 2013-11-12 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 23.11.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-25
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi oczyszczania dróg, placów, parkingów i terenów zielonych; wywóz odpadów pochodz±cych z oczyszczania dróg, placów parkingów i terenów zielonych; usuwanie ś¶niegu i lodu na terenie będ±cego w użytkowaniu wieczystym Szpitala Wojewódzkie– nr sprawy 108/2013 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 200 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 200.000 euro zawarto umowę w:

dniu 25.11.2013r. z następuj±cym Wykonawc±:

Zakład Usługowo-Produkcyjny „Krokus” January Mi¶kowiec ul. Bitwy pod Monte Cassino 9/79 33-100 Tarnów. Warto¶ć brutto oferty: 511.272,00 PLN