Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona g³ówna
Dodaj og³oszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

106-dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl


Tarnów: dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy
Numer ogłoszenia: 219739 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 39.51.44.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty

dokument producenta potwierdzający gramaturę (np. karta charakterystyki, folder, ulotka) dla Zakresów od I do VIII. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. - dot. Zakresu IX i X.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2)oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ROLKA KUCHENNA PAPIEROWA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ROLKA KUCHENNA PAPIEROWA Nazwa towaru j.m. ilość Rolka kuchenna z tuleją , dwuwarstwowa, perforowana na całej szerokości listka, perforacja co 23 cm ( +/- 2 cm ) Długość papieru /wstęgi w rolce 15 mb (+/- 0,5 mb) ,szerokość wstęgi 23 cm, gramatura surowca minimum 2x 22g/m2, Ilość rolek w opakowaniu 2 Rol 1 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAPIER TOALETOWY SZARY (mały).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAPIER TOALETOWY SZARY (mały) Nazwa towaru j.m. ilość Papier toaletowy z tulejką szary, I gat. jednowarstwowy , perforowany na całej szerokości listka co 25 cm., gofrowany., długość wstęgi 25 mb (+/- 1 mb), szerokość wstęgi 9 cm, wymiar tulei 3,5 cm, pakowane po 8 rolek. Gramatura minimum 40 g/m2 Rol 60 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAPIER TOALETOWY SZARY (duży).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAPIER TOALETOWY SZARY (duży) Nazwa towaru j.m. ilość Papier toaletowy szary jednowarstwowy, w rolce, perforowany na całej długości listka, przeznaczony do dozowników. Długość wstęgi 140 mb, szerokość wstęgi 9,2 -10 cm. Gramatura minimum 40 g/m2, średnica tulei 6 cm, średnica roli papieru Ø 185-190 mm Rol 11 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WKŁADY RĘCZNIKOWE SZARE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WKŁADY RĘCZNIKOWE SZARE ZZ Nazwa towaru j.m. ilość Wkłady ręcznikowe szare, jednowarstwowe, gofrowane, bez zapachu, gramatura min. 40g/m2, wymiar listka 23x25 cm, sposób złożenia w ZZ, łatwe wyjmowanie pojedynczych listków pakowane wyłącznie po 200 ( +/- 5 ) listków w zgrzewie zgrz. 92 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: WKŁADY RĘCZNIKOWE ZIELONE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WKŁADY RĘCZNIKOWE ZIELONE ZZ Nazwa towaru j.m. ilość Wkłady ręcznikowe zielone, dwuwarstwowe, gofrowane, bez zapachu, gramatura minimum 2x20,7g/m2, wymiar listka 23x25 cm, sposób złożenia w ZZ, pakowane wyłącznie po 200 (+/- 5 ) listków w zgrzewie. zgrz. 3 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: WKŁADY RĘCZNIKOWE BIAŁE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WKŁADY RĘCZNIKOWE BIAŁE ZZ Nazwa towaru j.m. ilość Wkłady ręcznikowe białe, dwuwarstwowe, wykonane z celulozy, bez zapachu, gramatura minimum 2x20,5g/m2, wymiar listka 23x23 cm, sposób złożenia w ZZ, pakowane wyłącznie po 170 (+/- 5 ) listków w zgrzewie zgrz. 5 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLI L.p. Nazwa towaru j.m. ilość 1. Ręczniki papierowe w rolce, bez zapachu, długość wstęgi min 160 m,(dopuszczalna najkrótsza długość rolki 140 m po przeliczeniu żądanej ilości na 160 m/rok), średnica rolki nie więcej niż 20 cm, wysokość rolki nie więcej niż 20 cm, gramatura minimum 40g/m2. Rol 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI Nazwa towaru j.m. ilość Prześcieradła papierowe w roli, dwuwarstwowe, perforowane co 40-50 cm, szerokość roli 50 cm, gramatura 2x20g/m2, długość min 80 m (dopuszczalna długość rolki 50-100 m , po przeliczeniu żądanej ilości na 80 m/rok). Rol 4 300.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: POJEMNIKI NA RĘCZNIKI SKŁADANE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POJEMNIKI NA RĘCZNIKI SKŁADANE ZZ Nazwa towaru j.m. ilość Pojemnik na ręczniki jednowarstwowe papierowe, składane w ZZ, pojemność do 500 listków, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk, kolor biały, do ręczników o wymiarach 23x25 cm. szt. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.44.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY (duży).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY (duży) Nazwa towaru j.m. ilość Pojemniki na papier toaletowy o średnicy roli 19 cm, długość wstęgi 240 m i szerokości 10 cm , zamykany na kluczyk, w kolorze białym. szt. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.44.00-2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-21 (0131021142815-specyfikacja .doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-10-23
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/106/KK/5534 /13 Tarnów,2013-10-22

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa papieru toaletowego, rźczników i prze¶cierade³ papierowych, pojemników na rźczniki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 106/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.10.2013r.Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie nr 1 dotyczy Zakresu VII
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie prze¶cierade³ dwuwarstwowych
z celulozy o gramaturze 2 x 17,50 g/m2 ?
Prze¶cierad³a z celulozy cechuje lepsza wytrzyma³o¶ę na rozci±ganie oraz doskona³a wch³anialno¶ę mimo niæszej gramatury materia³u.
Odpowied¼:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie podk³adów na rolce z perforacj± co 38cm zamiast 40cm ?
Odpowied¼:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot.: Pakiet nr IX
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci podajnik na rźczniki sk³adane w kolorze bia³ym (przód) z delikatnie szar± czź¶ci± tyln± mocowan± do ¶ciany ?Odpowied¼:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza, pozosta³e parametry bez zmian.
Pytanie nr 3 dot.: Pakiet nr X
- Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci podajnik na papier toaletowy w kolorze bia³ym (przód) z delikatnie szar± czź¶ci± tyln± mocowan± do ¶ciany ?


Odpowied¼:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza, pozosta³e parametry bez zmian.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymuj±: Adresat
a/a
Odpowied¼:dodano: 2013-10-23

Pytanie:dodano: 2013-10-23
Odpowied¼:dodano: 2013-10-23
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: kasia23@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/106/AN/ .. /13 Tarnów,2013-10-23.

Dot. przetargu nieograniczonego - sukcesywna dostawa papieru toaletowego, rźczników i prze¶cierade³ papierowych, pojemników na rźczniki i papier toaletowy - nr 106/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.10.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. dot. zakresu II Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci perforacjź papieru co 22 cm? Reszta parametrów bez zmian.
Ad. 1 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci. Pozosta³e parametry bez zmian.

2. dot. zakresu V Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rźcznik ZZ pakowany po 250 szt. w zgrzewie? Reszta parametrów bez zmian.
Ad. 2 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci. Pozosta³e parametry bez zmian.

3. dot. zakresu VI Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rźcznik pakowany po 200 szt. w zgrzewie? Reszta parametrów bez zmian.
Ad. 3 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci. Pozosta³e parametry bez zmian.Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

sporz. A.Nowicka
Pytanie:dodano: 2013-10-25
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81

Nasz znak: SWLOG-271/106/KK/ 5579 /13 Tarnów,2013-10-24

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa papieru toaletowego, rźczników i prze¶cierade³ papierowych, pojemników na rźczniki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 106/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.10.2013r.Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 dotyczy: Zakres nr IV
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rźcznik sk³adany ZZ szary o gramaturze 38 g/m2 i pozosta³ych parametrach bez zmian?
Odpowied¼:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza, pozosta³e parametry bez zmian.
Pytanie nr 2 Dotyczy: Zakres nr V
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rźcznik zielony o wymiarach listka 23 cm x 23,2 cm pakowany po 150 litków o pozosta³ych parametrach bez zmian.
Odpowied¼:
Nie, zapisy pozostaj± bez zmian.
Pytanie nr 3 Dotyczy: Zakres nr VI
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rźcznik bia³y, celuloza o wymiarach listka 23 cm x 23,2 cm pakowany po 150 litków o pozosta³ych parametrach bez zmian.
Odpowied¼:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci. Pozosta³e parametry bez zmian.
Pytanie nr 4 dotyczy Zakresu nr 2
Czy dopuszcz± Państwo papier perforowany co 10 cm ?
Odpowied¼:
Nie, zapisy pozostaj± bez zmian.
Pytanie nr 5 dotyczy Zakresu nr 3
Czy dopuszcz± Państwo papier nielistkowany. U³atwia to wyci±ganie z dozownika, papier nie "zacina siź"
Odpowied¼:
Nie, zapisy pozostaj± bez zmian.
Pytanie nr 6 dotyczy Zakresu nr 6
Czy dopuszcz± Państwo rźcznik pakowany po 150 listków ?
Odpowied¼:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci. Pozosta³e parametry bez zmian.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Otrzymuj±: Adresat
a/a
Odpowied¼:dodano: 2013-10-25

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2013-11-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271/106/AN/ 5932 /13 Tarnów,2013-11-18


Nr sprawy 106/13- sukcesywna dostawa papieru toaletowego, rźczników i prze¶cierade³ papierowych, pojemników na rźczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawź papieru toaletowego, rźczników i prze¶cierade³ papierowych, pojemników na rźczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty z³oæone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena *
2 PPHU „DAFI” Adam £obodziński ul. Rylska 1, 15-008 Bia³ystok Zakres Nr 6 – 15.409,44 PLN
7 Flesz Sp. zo.o. ul. Cie¶lewskich 25 F, 03-017 Warszawa
Zakres Nr 1 – 3.763,80 PLN
Zakres Nr 7 – 713,40 PLN
Zakres Nr 9 – 1. 070,10 PLN
Zakres Nr 10 – 1.070,10 PLN
9 DABEX Ko³odziej i Jźczmionka Sp. zo.o. ul. Æelazna 4, 41-709 Ruda ¦l±ska Zakres Nr 2 – 14.760,00 PLN
10 ADATEX Firma Handlowa Robert Grabarczyk ul. Szklana 20m. 3 26-600 Radom Zakres Nr 3 – 13.437,75
Zakres Nr 8 – 36.223,20
11 P.P.H.U. “WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski ul. W³oszczowska 31, 26-070 £opuszno Zakres Nr 4 – 123.344,40
12 Barbara Szczepaniec Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe „Perspektywa” ul. Mi³kowskiego 8/45, 30-349 Kraków
Zakres Nr 5 – 23.522,52 PLN

Oferta/y w/w Wykonawców zosta³y uznane za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków tj. zawiera³y najniæsz± cenź spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

Poniæej informacja o z³oæonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem z³oæonych ofert (za³±cznik nr 1 do og³oszenia o wyborze)

1. Jan Trochimczyk i S-ka Linea Trade Import-Export Sp.j. ul. Wolno¶ci 68, 41-800 Zabrze
2. PPHU „DAFI” Adam £obodziński ul. Rylska 1, 15-008 Bia³ystok
3. ASEO PAPER Sp. zo.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
4. „Tabox” Sp.zo.o. Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków
5. Higma Service Sp z.o.o. ul. Gos³awicka 2, 45-446 Opole
6. Firma Handlowa „Mado” s.c. Jerzy Lesniak, Mariusz Wardza³a ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów
7. Flesz Sp. zo.o. ul. Cie¶lewskich 25 F, 03-017 Warszawa
8. Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe Maja Maciej Niemczyk Majków, ul. L.Staffa 115, 26-110 Skaræysko-Kamienna
9. DABEX Ko³odziej i Jźczmionka Sp. zo.o. ul. Æelazna 4, 41-709 Ruda ¦l±ska
10. ADATEX Firma Handlowa Robert Grabarczyk ul. Szklana 20m. 3 26-600 Radom
11. P.P.H.U. “WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski ul. W³oszczowska 31, 26-070 £opuszno
12. Barbara Szczepaniec Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe „Perspektywa” ul. Mi³kowskiego 8/45, 30-349 Kraków
13. SOFT Stanis³aw Wójcik ul. Braci Saków 5, 33-100 Tarnów

Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, æe na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zosta³y odrzucone ofert nastźpuj±cych Wykonawców:

1. 10 - ADATEX Firma Handlowa Robert Grabarczyk ul. Szklana 20m. 3 26-600 Radom w zakresie 4 w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej tre¶ę nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiaj±cy wymaga³ wk³adów rźcznikowych pakowanych wy³±cznie po 200 (+/- 5) listków w zgrzewie Wykonawca zaoferowa³ pakowane po 250 listków.

2. 13 - SOFT Stanis³aw Wójcik ul. Braci Saków 5, 33-100 Tarnów w zakresie: IV, VI, VII, w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej tre¶ę nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferowane produkty w/w zakresach nie posiadaj± minimalnej wymaganej gramatury surowca.


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, æe na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postźpowania zosta³ wykluczony nastźpuj±cy Wykonawca:

a. 08 - Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe Maja Maciej Niemczyk Majków, ul. L.Staffa 115, 26-110 Skaræysko-Kamienna w zakresie III, IV i VIII z postźpowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).. Pismem znak: SWLOG-271/106/AN/5850/13 z dnia 2013-11-12 Zamawiaj±cy wezwa³ Wykonawcź do uzupe³nienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupe³ni³ wymaganych dokumentów a tym samym nie potwierdzi³ spe³nienia warunków udzia³u w postźpowaniu. Ofertź Wykonawcy wykluczonego uznaje siź za odrzucon±.

b. 09 - DABEX Ko³odziej i Jźczmionka Sp. zo.o. ul. Æelazna 4, 41-709 Ruda ¦l±ska w zakresie VI i IX z postźpowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).. Pismem znak: SWLOG-271/106/AN/5659/13 z dnia 2013-11-03 Zamawiaj±cy wezwa³ Wykonawcź do uzupe³nienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupe³ni³ wymaganych dokumentów a tym samym nie potwierdzi³ spe³nienia warunków udzia³u w postźpowaniu. Ofertź Wykonawcy wykluczonego uznaje siź za odrzucon±.

c. 13 - SOFT Stanis³aw Wójcik ul. Braci Saków 5, 33-100 Tarnów w zakresie II z postźpowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).. Pismem znak: SWLOG-271/106/AN/5679/13 z dnia 2013-11-03 Zamawiaj±cy wezwa³ Wykonawcź do uzupe³nienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupe³ni³ wymaganych dokumentów a tym samym nie potwierdzi³ spe³nienia warunków udzia³u w postźpowaniu. Ofertź Wykonawcy wykluczonego uznaje siź za odrzucon±.

Zamawiaj±cy zawiadamia równieæ, iæ zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie z³oæenia odwo³ania moæe zawrzeę umowź w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po up³ywie, którego moæe byę zawarta umowa z Wykonawc± to 23.11.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszź o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie Dzia³ Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ę odwo³anie „w terminie 5 dni od dnia przes³ania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawź jego wniesienia, je¶li zosta³y przes³ane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udzia³ w postźpowaniu
a/a


Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Higma 9,50
Higma 37,99 37,99
6 Mado 9,50
Mado 37,99 37,99
7 Flesz 10,00
Flesz 40,00 40,00
10 Adatex 8,50
Adatex 34,00 34,00
12 Perspektywa 8,72
Perspektywa 34,87 34,87

Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Dabex 10,00
Dabex 40,00 40,00
10 Adatex 8,33
Adatex 33,33 33,33
12 Perspektywa 6,67
Perspektywa 26,67 26,67
13 Soft #DZIEL/0!
Soft #DZIEL/0! #DZIEL/0!

Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Mado 8,26
Mado 33,04 33,04
7 Flesz 9,60
Flesz 38,38 38,38
8 PW Maja #DZIEL/0!
PW Maja #DZIEL/0! #DZIEL/0!
9 Dabex 6,69
Dabex 26,76 26,76
10 Adatex 10,00
Adatex 40,00 40,00
11 Wódkowski 8,96
Wódkowski 35,85 35,85

Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Mado 8,72
Mado 34,88 34,88
7 Flesz 9,56
Flesz 38,25 38,25
8 PW Maja #DZIEL/0!
PW Maja #DZIEL/0! #DZIEL/0!
9 Dabex 9,48
Dabex 37,91 37,91
10 Adatex #DZIEL/0!
Adatex #DZIEL/0! #DZIEL/0!
11 Wódkowski 10,00
Wódkowski 40,00 40,00
12 Perspektywa 9,48
Perspektywa 37,91 37,91
13 Soft #DZIEL/0!
Soft #DZIEL/0! #DZIEL/0!


Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Mado 9,76
Mado 39,03 39,03
12 Perspektywa 10,00
Perspektywa 40,00 40,00

Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 DAFI 10,00
DAFI 40,00 40,00
3 Aseo Paper 8,00
Aseo Paper 32,00 32,00
6 Mado 3,10
Mado 12,40 12,40
7 Flesz 6,13
Flesz 24,51 24,51
9 Dabex #DZIEL/0!
Dabex #DZIEL/0! #DZIEL/0!
11 Wódkowski 6,71
Wódkowski 26,83 26,83
12 Perspektywa 3,07
Perspektywa 12,28 12,28
13 Soft #DZIEL/0!
Soft #DZIEL/0! #DZIEL/0!

Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 Flesz 10,00
Flesz 40,00 40,00
9 Dabex 6,33
Dabex 25,33 25,33
10 Adatex 7,25
Adatex 29,00 29,00
13 Soft #DZIEL/0!
Soft #DZIEL/0! #DZIEL/0!

Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 DAFI 7,20
DAFI 28,81 28,81
3 Aseo Paper 5,27
Aseo Paper 21,08 21,08
4 Tabox 6,04
Tabox 24,16 24,16
6 Mado 4,76
Mado 19,02 19,02
7 Flesz 8,67
Flesz 34,68 34,68
8 PW Maja #DZIEL/0!
PW Maja #DZIEL/0! #DZIEL/0!
9 Dabex 6,38
Dabex 25,51 25,51
10 Adatex 10,00
Adatex 40,00 40,00
11 Wódkowski 7,79
Wódkowski 31,17 31,17
12 Perspektywa 5,80
Perspektywa 23,22 23,22
13 Soft 5,87
Soft 23,47 23,47

Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Linea Trade 9,06
Linea Trade 36,25 36,25
3 Aseo Paper 7,16
Aseo Paper 28,64 28,64
5 Higma 4,33
Higma 17,31 17,31
7 Flesz 10,00
Flesz 40,00 40,00
9 Dabex #DZIEL/0!
Dabex #DZIEL/0! #DZIEL/0!
13 Soft 8,13
Soft 32,54 32,54

Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Linea Trade 7,84
Linea Trade 31,35 31,35
3 Aseo Paper 7,53
Aseo Paper 30,13 30,13
5 Higma 4,39
Higma 17,58 17,58
7 Flesz 10,00
Flesz 40,00 40,00
9 Dabex 5,92
Dabex 23,66 23,66
13 Soft 6,75
Soft 27,00 27,00

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2013-11-27

OG£OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, æe w zwi±zku z postźpowaniem Dot. przetargu nieograniczonego - na zakup i dostawź papieru toaletowego, rźczników i prze¶cierade³ papierowych, pojemników na rźczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 106/2013r w wyniku rozstrzygniźcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyraæonej w z³otych równowarto¶ci kwoty 200 000 euro/ przekraczaj±cej kwotź wyraæon± w z³ równowarto¶ci 200.000 euro zawarto umowź w:

dniu 25.11.2013r. z nastźpuj±cymi Wykonawcami:


2PPHU „DAFI” Adam £obodziński ul. Rylska 1, 15-008 Bia³ystok Zakres Nr 6 – 15.409,44 PLN
Flesz Sp. zo.o. ul. Cie¶lewskich 25 F, 03-017 Warszawa
Zakres Nr 1 – 3.763,80 PLN
Zakres Nr 7 – 713,40 PLN
Zakres Nr 9 – 1. 070,10 PLN
Zakres Nr 10 – 1.070,10 PLN
DABEX Ko³odziej i Jźczmionka Sp. zo.o. ul. Æelazna 4, 41-709 Ruda ¦l±ska Zakres Nr 2 – 14.760,00 PLN
ADATEX Firma Handlowa Robert Grabarczyk ul. Szklana 20m. 3 26-600 Radom Zakres Nr 3 – 13.437,75
Zakres Nr 8 – 36.223,20
P.P.H.U. “WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski ul. W³oszczowska 31, 26-070 £opuszno Zakres Nr 4 – 123.344,40
Barbara Szczepaniec Przedsiźbiorstwo Wielobranæowe „Perspektywa” ul. Mi³kowskiego 8/45, 30-349 Kraków
Zakres Nr 5 – 23.522,52 PLN

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2013-12-09
OG£OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, æe w zwi±zku z postźpowaniem Dot. przetargu nieograniczonego - na zakup i dostawź papieru toaletowego, rźczników i prze¶cierade³ papierowych, pojemników na rźczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 106/2013r w wyniku rozstrzygniźcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyraæonej w z³otych równowarto¶ci kwoty 200 000 euro/ przekraczaj±cej kwotź wyraæon± w z³ równowarto¶ci 200.000 euro zawarto umowź w:

dniu 09.12.2013r. z nastźpuj±cym Wykonawc±: Dotyczy Zakresu nr 2

ADATEX Firma Handlowa Robert Grabarczyk ul. Szklana 20m. 3 26-600 Radom