Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

97-dostawa leków cytostatycznych

18/10/2013 S203 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne

2013/S 203-351172

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa leków cytostatycznych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Preparaty o tej samej nazwie chemicznej, ale o różnych dawkach, będą zaoferowane od jednego producenta, aby w praktyce istniała możliwość łączenia dawek.
Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu produktów leczniczych objętych decyzjami refundacyjnymi – aktualne Obwieszczenie Ministra Zdrowia na dzień realizacji zamówienia.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia Żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczaniu ceny, musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 Ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków (…) aktualne na dzień składania ofert, oraz informacje zawarte w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 16.3.2012.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Bevacizumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,1g/4ml szt. 150
2. Bevacizumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,4g/16ml szt. 150
3. Capecitabinum; tabl.powl. 0,15g x 60 op. 40
4. Capecitabinum; tabl.powl. 0,50g x 120 op. 170
6. Erlotinibum; tabl.powl. 100mg x 30 op. 4
7. Erlotinibum; tabl.powl. 150mg x 30 op. 21
8. Rituximabum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,1g/10ml x 2fiolki op. 330
9. Trastuzumabum; prosz.do przyg.konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,15g/15ml szt. 850

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml szt. 200
2. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,15g/15ml szt. 200
3. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,45g/45ml szt. 380
4. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,60g/60ml szt. 100
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 72h

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: leki
1)Krótki opis
ZAKRES: 3*
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,010g/10ml szt. 1000
2. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,050g/50ml szt. 1500
3. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,100g/100ml szt. 300
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 7 dni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Cyclophosphamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,2g/fiolka szt. 1000
2. Cyclophosphamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 1,0g/fiolka szt. 500
3. Ifosfamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 1,0g/fiolka szt. 200
4. Ifosfamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 2,0g/fiolka szt. 50

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Cytarabinum; roztw.do wstrzyk. 1,0g/20ml szt. 10
2. Cytarabinum; roztw.do wstrzyk. 2,0g/40ml szt. 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk.i infuzji 0,1g/fiolka x 10 op. 20
2. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk.i infuzji 0,2g/fiolka x 10 op. 20
3. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do infuzji 0,5g/fiolka szt. 100
4. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do infuzji 1,0g/fiolka szt. 100

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,02g/1ml szt. 230
2. Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,08g/4ml szt. 250

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,01g/5ml szt. 500
2. Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,05g/25ml szt. 200
3. Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,15g/75ml szt. 50
4. Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,20g/100ml szt. 160
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 7 dni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,01g/5ml szt. 75
2. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,05g/25ml szt. 30
3. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,10g/50ml szt. 50
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 7 dni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,1g/5ml szt. 500
2. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,2g/10ml szt. 200

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Everolimusum; tabl. 5mg x 30 op. 10
2. Everolimusum; tabl. 10mg x 30 op. 30

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Fluorouracilum; roztw.do wstrzyk. 1g/20ml szt. 1500
2. Fluorouracilum; roztw.do wstrzyk. 5g/100ml szt. 800
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 7 dni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,2g/5ml szt. 100
2. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 1,0g/25ml szt. 50
3. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 2,0g/50ml szt. 100
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 7 dni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,04g/2ml szt. 300
2. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,1g/5ml szt. 500
3. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,3g/15ml szt. 200

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Lapatynibum; tabl.powl. 0,25g x 140 op. 22
2. Melphalanum; tabl.powl. 0,002g x 25 op. 15
3. Pazopanibum; tabl.powl. 0,4g x 60 op. 48

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Mitomycinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,01g/fiolka szt. 20
2. Mitomycinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,02g/fiolka szt. 160

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/10ml szt. 400
2. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,10g/20ml szt. 500
3. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,20g/40ml szt. 200
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 7 dni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,03g/5ml szt. 200
2. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,10g/16,7ml szt. 300
3. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,30g/50ml szt. 250
* stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 7 dni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Panitumumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,1g/5ml szt. 80
2. Panitumumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,4g/20ml szt. 5

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Pemetreksedum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,1g/fiolka szt. 280
2. Pemetreksedum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,5g/fiolka szt. 100

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0125g x 28 op. 12
2. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0250g x 28 op. 12
3. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0500g x 28 op. 100

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Temozolomidum; kaps.twarde 0,005g x 5 op. 150
2. Temozolomidum; kaps.twarde 0,020g x 5 op. 100
3. Temozolomidum; kaps.twarde 0,100g x 5 op. 150
4. Temozolomidum; kaps.twarde 0,140g x 5 op. 100
5. Temozolomidum; kaps.twarde 0,180g x 5 op. 100
6. Temozolomidum; kaps.twarde 0,250g x 5 op. 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml x 10 op. 30
2. Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml x 10 op. 45

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,02g x1 szt. 1000
2. Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,03g x 1 szt. 450

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: leki
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Bicalutamidum; tabl.powl. 50mg x 28 op. 70
2. Fludarabini phosphas; konc.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,05g/2ml szt. 15
3. Mesnum; roztw.do wstrzyk. 0,4g/4ml x 15amp. op. 25
4. Vinblastini sulfas; prosz.i rozp.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,005g/fiolka x 10 op. 25

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Acidum levofolinicum
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1. Acidum levofolinicum; roztw.do wstrzyk. i infuzji 0,20g/4ml szt. 2000

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Aprepitantum; kaps.twarde
1)Krótki opis
Aprepitantum; kaps.twarde 0,125g x 1 i 0,8g x 2 op. 120

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Bleomycini sulfas
1)Krótki opis
1 Bleomycini sulfas; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 15000IU/fiolka szt. 220

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Cladribinum
1)Krótki opis
1 Cladribinum; roztw.do infuzji 0,01g/10ml szt. 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: leki
1)Krótki opis
1 Fulvestrantum; roztw.do wstrzyk. 0,25g/5ml x 2amp. op. 130

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Methotrexatum
1)Krótki opis
LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ
1 Methotrexatum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 1,0g/10ml szt. 100

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Sorafenibum
1)Krótki opis
Sorafenibum; tabl.powl. 0,2g x 112 op. 24

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Thalidomide
1)Krótki opis
Thalidomide; tabl. 0,1g x 30 op. 200

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Topotecanum;
1)Krótki opis
Topotecanum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,001g/1ml * stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 48h szt. 320

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Vincristini sulfas; roztw.do wstrzyk.
1)Krótki opis
Vincristini sulfas; roztw.do wstrzyk. 0,001g/1ml szt. 210

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Vemurafenib; tabl.powl.
1)Krótki opis
Vemurafenib; tabl.powl. 0,24mg x 56 op. 56

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Caphosol; płyn 30fiolek A + 30fiolek B
1)Krótki opis
Caphosol; płyn 30fiolek A + 30fiolek B op. 200

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 409 635,00 PLN lub na poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium
1. 137 704
2. 2 938
3. 2 377
4. 2 268
5. 74
6. 983
7. 7 862
8. 1 270
9. 877
10. 572
11. 17 833
12. 2 360
13. 2 147
14. 23 259
15. 22 550
16. 607
17. 2 735
18. 10 919
19. 5 088
20. 17 554
21. 68 558
22. 16 782
23. 5 566
24. 8 611
25. 700
26. 3 307
27. 706
28. 630
29. 145
30. 10 335
31. 254
32. 11 066
33. 1 320
34. 1 628
35. 162
36. 16 653
37. 1 234

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 10.10.2013 roku)
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, oryginał gwarancji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
97

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.12.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.12.2013 - 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy:
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-18 (0131018095843-97-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2013-10-18 (0131018095853-zalacznik nr 1b.xls)
Zał±cznik - 2013-10-25 (0131025123248-modyfikacja-zalacznik nr 1b.xls)
Zał±cznik - 2013-11-19 (0131119151330-modyfikacja- wzór umowy.doc)
Zał±cznik - 2013-11-21 (0131121114308-modyfikacja- wzor umowy.doc)
Zał±cznik - 2014-01-02 (0140102130911-zawiadomienie o wyborze.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-10-24
OdpowiedĽ:dodano: 2013-10-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-5571/13 Tarnów, dnia 24.10.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 97/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 22.10.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dot. Pakiet nr 12 pozycja 1, 2, Fluorouracil.
1. Czy Zamawiaj±cy wymaga w pakiecie nr 12 pozycja 1,2, wymaga kompatybilno¶ci produktu leczniczego Fluorouracil z Levofolinianem disodowym (Levofolic)?
OdpowiedĽ: Nie.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Ds. Pielęgniarstwa Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2013-10-25
OdpowiedĽ:dodano: 2013-10-25
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-5586/13 Tarnów, dnia 24.10.2013 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 97/13

W odpowiedzi na zapytania z dnia 22.10.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 15 pozycji nr 2 z powodu braku tego leku w naszej ofercie?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje tre¶ć specyfikacji oraz zał±cznik nr 1B.

Otrzymuj±: Adresat
a/a


Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-10-25
OdpowiedĽ:dodano: 2013-10-25
Tarnów,2013-10-24


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Przedmiotem jest - sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 97/13


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 97/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu 15 i dodania Zakresu 15A Zamawiaj±cy zmienia zał±cznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów i poniższe terminy.
2. Wadium dla Zakresu 15 – 22 413,00 zł., Zakresu 15A – 137,00 zł. , wadium ogółem 409 635,00 – wadium dla pozostałych zakresów pozostaje bez zmian.
3. Termin składania ofert: 03.12.2013 godz. 10.00, otwarcie 11.30
4. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 31.01.2014 roku
5. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 31.01.2014 r.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.Zał±czniki: Zał±cznik Nr 1BDyrektor Szpitala Wojewódzkiego Anna Czech
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynno¶ci)

Sprostowanie:dodano: 2013-10-28
Dz.U./S S209
26/10/2013
361643-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/3
26/10/2013S209
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/3
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361643-2013:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne
2013/S 209-361643
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: AnnaNowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2013, 2013/S 203-351172)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000
Produkty farmaceutyczne
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 409
635,00 zł. lub na poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium
1. 137 704
2. 2 938
3. 2 377
4. 2 268
5. 74
6. 983
7. 7 862
8. 1 270
9. 877
10. 572
11. 17 833
12. 2 360
13. 2 147
14. 23 259
15. 22 550
16. 607
17. 2 735
18. 10 919
19. 5 088
20. 17 554
21. 68 558
22. 16 782
23. 5 566
24. 8 611
25. 700
26. 3 307
Dz.U./S S209
26/10/2013
361643-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/3
26/10/2013S209
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/3
27. 706
28. 630
29. 145
30. 10 335
31. 254
32. 11 066
33. 1 320
34. 1 628
35. 162
36. 16 653
37. 1 234
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
02.12.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
02.12.2013 (11:30)
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci:
409 635,00 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1. 137 704
2. 2 938
3. 2 377
4. 2 268
5. 74
6. 983
7. 7 862
8. 1 270
9. 877
10. 572
11. 17 833
12. 2 360
13. 2 147
14. 23 259
15. 22 413
15A. 137
16. 607
17. 2 735
18. 10 919
19. 5 088
20. 17 554
21. 68 558
22. 16 782
23. 5 566
24. 8 611
Dz.U./S S209
26/10/2013
361643-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
3/3
26/10/2013S209
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/3
25. 700
26. 3 307
27. 706
28. 630
29. 145
30. 10 335
31. 254
32. 11 066
33. 1 320
34. 1 628
35. 162
36. 16 653
37. 1 234
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
03.12.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
03.12.2013 (11:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamiast:
Zakres: 15
1.Lapatynibum, tabl.powl. 0,25 g x 140 op. 22
2.Melphalanum, tabl.powl. 0,002 g x 25 op. 15
3.Pazopanibum, tabl.powl. 0,4 g x 60 op. 48
Powinno być:
Zakres: 15
1. Lapatynibum, tabl.powl. 0,25 g x 140 op. 22
2. Pazopanibum, tabl.powl. 0,4 g x 60 op. 48
Zakres: 15A
1. Melphalanum, tabl.powl. 0,002 g x 25 op. 15
OdpowiedĽ:dodano: 2013-10-28

Pytanie:dodano: 2013-11-14
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/ 5864/13 Tarnów,2013-11-13Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1) Czy zamawiaj±cy odst±pi w pakiecie nr 33 od wymogu dostarczenia - o¶wiadczenie, że oferowane produkty lecznicze s± dopuszczone do obrotu zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami i posiadaj± wymagane ¶wiadectwa rejestracji posiadania dopuszczeń z powodu iż lek ten jest sprowadzany w ramach importu docelowego?
Ad.1. Tak, Zamawiaj±cy odstępuje w zakresie 33 od wymogu dostarczenia w/w o¶wiadczenia


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2013-11-19
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/ ... /13 Tarnów,2013-11-19

Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie:
Dotyczy zakresu 36 - Zwracamy się z pro¶b± o rozważenie możliwo¶ci uzupełnienia tre¶ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o zapisy umożliwiaj±ce zmianę tre¶ci umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania. Zgodnie z ustaw± Prawo zamówień publicznych możliwo¶ć dokonywania zmian w umowie zawartej w wyniku postępowania przetargowego możliwa będzie wył±cznie w sytuacji, gdy zamawiaj±cy przewidzi tak± możliwo¶ć, gdy zmiana ta jest dla niego korzystna lub wynika z okoliczno¶ci, których nie można było przewidzieć. Maj±c na uwadze powyższe, proponujemy:

1. W uzasadnionych sytuacjach, gdy jest to podyktowane dobrem pacjentów i okoliczno¶ciami realizacji umowy, chcieliby¶my, o ile nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz±, móc zaoferować Państwu dodatkowy rabat. Przyjęcie przez Państwa takiej propozycji może spowodować konieczno¶ć wprowadzenia zmian do tre¶ci zawartej umowy.
Zwracam się zatem z pro¶b± o rozważenie zamieszczenia w tre¶ci ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ stosownych zapisów umożliwiaj±cych dokonywanie zmian, w zakresie wskazanym powyżej, np. o tre¶ci: W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiaj±cemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony w Aneksie do umowy.

OdpowiedĽ:
Zamawiaj±cy przewidział zapisy umożliwiaj±ce zmianę tre¶ci umowy, patrz § 2 i 7 zał±czonego projektu umowy. Ponadto § 2 - Cena i warunki dostawy ust. 11 mówi cyt.: W przypadki prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców leków objętych umow±, Wykonawca zobowi±zany jest obj±ć promocj± produkty z przedmiotowej umowy” a § 7 - Postanowienia końcowe – ust. 3 mówi iż zmiany te nie wymagaj± formy pisemnej (sporz±dzenia aneksu) Wszelkie zmiany umowy wymagaj± formy pisemnej pod rygorem nieważno¶ci z zastrzeżeniem § 2 ust. 11.
Otrzymuj±: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2013-11-19
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl
Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/ ... /13 Tarnów,2013-11-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13

W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶lił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno¶ciach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy będzie przes±dzać o nieważno¶ci zapisów z §2 ust.1, 5 i 8 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
Ad.1 Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych, zmniejszenia ilo¶ciowego przedmiotu zamówienia. Jednocze¶nie wskazuje, iż oszacował zamówienie z należyt± staranno¶ci±. Zdaniem Zamawiaj±cego nie winien nast±pić przypadek zmian ilo¶ciowych.
2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raż±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.10 projektu umowy)?
Ad.2 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na cenę przybliżon±, wył±cznie na cenę zgodn± z umow±. W przypadku dłuższego braku – rozwi±żę umowę.
3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.6 poprzez zapis o ewentualnej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czę¶ci przedmiotu umowy?
Ad.3 Nie, zapis pozostaje bez zmian.
4. Prosimy o rozszerzenie zapisu §4 ust.7 projektu umowy poprzez zapis wskazuj±cy jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od warto¶ci niedostarczonego w terminie zamówienia: "... w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto niedostarczonego w terminie zamówienia czę¶ciowego za każdy dzień zwłoki.". Nadmieniamy, że opóĽnienie może dotyczyć niewielkiej czę¶ci zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za czę¶ć zamówienia dostarczon± terminowo.
Ad.4 Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę, modyfikuje § 4 ust. 7.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2013-11-19
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl
Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/ ... /13 Tarnów,2013-11-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13

W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zakres 2 poz. 1,4 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na złożenie oferty w ogólnie dostępnych dawkach będ±cych w ofercie firm konkurencyjnych z zastosowaniem przeliczenia dawek .
Ad.1 Zamawiaj±cy nie może wyrazić zgody na zaproponowanie zamienników dawek bez dokładnego podania jaka dawka w zamian za pozycję ze specyfikacji jest proponowana przez oferenta.

2. Zakres 2 poz. 1,2,3,4, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wycenę leków o stabilno¶ci fizycznej i chemicznej do 24 godzin w temperaturze pokojowej i do 30 godzin w temperaturze 2-8 °C
Ad.2. Zamawiaj±cy podtrzymuje zapis w SIWZ. Wybieraj±c preparaty o dłuższej trwało¶ci po nakłuciu, zamawiaj±cy minimalizuje ubytki jakie mog± powstać ze względu na zlecenia lekarskie, zawieraj±ce dawki nie będ±ce krotno¶ci± pełnych opakowań jednostkowych leku.

3. Zakres 3 Poz. 1,2,3 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wycenę luków o stabilno¶ci fizycznej i chemicznej do 24 godzin w temperaturze pokojowej 20-25 °C . Brak zarejestrowanego leku o tej nazwie międzynarodowej który posiada stabilno¶ci do 7 dni
Ad.3 Zamawiaj±cy podtrzymuje zapis w SIWZ. Wybieraj±c preparaty o dłuższej trwało¶ci po nakłuciu, zamawiaj±cy minimalizuje ubytki jakie mog± powstać ze względu na zlecenia lekarskie, zawieraj±ce dawki nie będ±ce krotno¶ci± pełnych opakowań jednostkowych leku.

4. Zakres 8 Poz. 2 Badzo proszę Zamawiaj±cego o wydzielenie leku z pakietu . Umożliwi to do przyst±pienia większej liczbie oferentów i uzyskania oferty korzystniejszej cenowo .
Ad.4 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody. Ze względu na konieczno¶ć ł±czenia dawek zamawiaj±cy wymaga zaproponowanie wszystkich dawek od jednego producenta. Przygotowanie leku dla pacjenta wi±żę się z wykorzystaniem wszystkich dostępnych opakowań tak, aby do jego sporz±dzenia użyć optymaln± ilo¶ć fiolek, która pozwala na szybkie przygotowanie preparatu, jak i minimalizuje ryzyko powstania ubytków produkcyjnych.

5. Zakres 8 poz. 1,3,4 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na złożenie oferty w ogólnie dostępnych dawkach będ±cych w ofercie firm konkurencyjnych z zastosowaniem przeliczenia dawek.
Ad.5 Zamawiaj±cy nie może wyrazić zgody na zaproponowanie zamienników dawek bez dokładnego podania jaka dawka w zamian za pozycję ze specyfikacji jest proponowana przez oferenta.

6. Zakres 8 poz. 1,2,3,4, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wycenę luków o stabilno¶ci fizycznej i chemicznej do 28 dni w temperaturze 2-8 °C .oraz przez okres do 7 dni w temperaturze do 25°C Brak zarejestrowanego leku o tej nazwie międzynarodowej który posiada stabilno¶ci do 7 dni
Ad.6 Z zapisu wynika, że oferent proponuje leki o dłuższej trwało¶ci od umieszczonych w specyfikacji. W pytaniu brak jest informacji, że proponowana trwało¶ć dotyczy opakowania po nakłuciu, dlatego podtrzymujemy zapis z SIWZ.

7. Zakres 9 poz. 3 Bardzo proszę Zamawiaj±cego o wydzielenie leku z pakietu . Umożliwi to do przyst±pienia większej liczbie oferentów i uzyskania oferty korzystniejszej cenowo .
Ad.7 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody. Ze względu na konieczno¶ć ł±czenia dawek zamawiaj±cy wymaga zaproponowanie wszystkich dawek od jednego producenta. Przygotowanie leku dla pacjenta wi±żę się z wykorzystaniem wszystkich dostępnych opakowań tak, aby do jego sporz±dzenia użyć optymaln± ilo¶ć fiolek, która pozwala na szybkie przygotowanie preparatu, jak i minimalizuje ryzyko powstania ubytków produkcyjnych.

8. Zakres 9 poz. 3 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na złożenie oferty w ogólnie dostępnych dawkach będ±cych w ofercie firm konkurencyjnych z zastosowaniem przeliczenia dawki .
Ad.8 Zamawiaj±cy nie może wyrazić zgody na zaproponowanie zamienników dawek bez dokładnego podania jaka dawka w zamian za pozycję ze specyfikacji jest proponowana przez oferenta.

9. Zakres 9 Poz. 1,2,3 Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast . Okres przechowywania nie powinien być zwykle dłuższy niż 24h w temperaturze od 2°C do8°C chyba że rozcieńczenie dokonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki . Żaden lek o tej nazwie międzynarodowej nie posiada stabilno¶ci do 7 dni Brak zarejestrowanego leku o tej nazwie międzynarodowej który posiada stabilno¶ci do 7 dni
Ad.9 Zamawiaj±cy podtrzymujemy zapis w SIWZ. Przygotowanie leków w Pracowni Leku Cytostatycznego odbywa się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

10. Zakres 12 Poz. 1,2 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wycenę luków o stabilno¶ci fizycznej i chemicznej do 24 godzin w temperaturze do 25°C jak i w temperaturze od 2°C do 8°C Brak zarejestrowanego leku o tej nazwie międzynarodowej który posiada stabilno¶ci do 7 dni
Ad.10 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody. Podtrzymujemy zapis zawarty w SIWZ.

11. Zakres 13 Poz. 1,2,3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wycenę luków o stabilno¶ci fizycznej i chemicznej do 28 dni w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia raz otwarty produkt może być przechowywany maksymalnie przez 28 dni w temperaturze 25° C .
Ad.11 Pytanie budzi w±tpliwo¶ci, co do zawartych zapisów. Nieprawdziwym jest zapis, że z mikrobiologicznego punktu widzenia raz otwarty produkt może być przechowywany przez 28dni w temp. 250C. Podtrzymujemy zapis z SIWZ.

12. Zakres 17 Poz. 1,2,3 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wycenę luków o stabilno¶ci fizycznej i chemicznej do 24 godzin.Brak zarejestrowanego leku o tej nazwie międzynarodowej który posiada stabilno¶ci do 7 dni
Ad.12 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody. Podtrzymujemy zapis zawarty w SIWZ.

13. Zakres 18 Poz. 1,2,3, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wycenę leku o stabilno¶ci fizycznej i chemicznej przez 7 dni w temperaturze od 5°C i 25°C w 5% roztworze glukozy i przez 14 dni rozcieńczony w chlorku sodu .
Ad.13 Pytanie odnosi się do trwało¶ci preparatu po rozcieńczeniu. Zamawiaj±cy oczekuje stabilno¶ci leku minimum 7 dni po nakłuciu opakowania jednostkowego, przed rozcieńczeniem. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.

14. Zakres 23 Poz. 1,2
▪ 1)"Czy zamawiaj±cy dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca wył±cznie w stopniu III i IV, bez rejestracji w stopniu IIB, co uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca? "
▪ 2 Czy Zamawiaj±cy wymaga preparatu Vinorelbiny,który po rozpuszczeniu w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań jest stabilny pod względem fizyko-chemicznym przez 8 dni w temperaturze pokojowej (tj. 15˚C-25˚C) lub w lodówce (tj. 2˚C-8˚C) w miejscu chronionym od ¶wiatła i w butelkach z neutralnego szkła, PCW i torebkach z octanu winylu?
Ad.14 Zamawiaj±cy wymaga pełnych wskazań, zarówno do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca III i IV, jak i w stopniu IIB.

15. Zakres 23 poz. 1,2 Zakres 24 poz. 1,2 - 1)"Czy ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane form± iniekcyjn± kontynuowane jest u tego samego pacjenta form± doustn±) należy wycenić preparat tego samego producenta (formę doustn± i dożyln±) aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwo¶ć ł±czenia dawek?”
Ad.15. Tak.
16. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na oferowanie innych wielko¶ci opakowań preparatów niż wymagane w SIWZ (n.p. ze względów ekonomicznych lub, gdy na rynku jest dostępne tylko opakowanie handlowe o wielko¶ci innej, niż wymagane w SIWZ), z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilo¶ci i zaokr±gleniem ewentualnych ułamkowych ilo¶ci do pełnego opakowania w górę?
Ad.16 Pytanie zbyt ogólne, winno odnosić się do konkretnego zakresu, Zamawiaj±cy nie może wyrazić zgody

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2013-11-19
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/ .../13 Tarnów,2013-11-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy zamawiaj±cy w pakiecie nr 2 poz nr 4 carboplatin kon . do sporz±dzenia roztworu do infuzji 0,60g/60 ml – 100 szt dopu¶ci wycenę preparatu w dawce 0,15g/15 ml w ilo¶ci 400 szt. Umożliwi to przyst±pienie do wyżej wymienionego pakietu większej liczby wykonawców
Ad.1 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na zmianę dawki carboplatyny 600 mg – 100 szt. na 150 mg – 400 szt. Zwiększenie liczby opakowań jednostkowych, użytych do przygotowania wlewu dla jednego pacjenta, znacz±co wydłuża czas przygotowania preparatu, zwiększa zużycie ¶rodków do dezynfekcji oraz generuje powstanie większej liczby odpadów niebezpiecznych.

2. Czy zamawiaj±cy w pakiecie nr 8 poz nr 3, 4 Doxorubicin roztwór do infuzji w dawkach 0,15 g /75 ml dopu¶ci wycenę preparatu Doxorubicin 0,1g/5 ml w ilo¶ci 750 szt a w dawce 0,20g/100 ml dopu¶ci wycenę preparatu Doxorubicin 0,05g/ 25ml w ilo¶ci 640 op. Umożliwi to przyst±pienie do wyżej wymienionego pakietu większej liczby wykonawców
Ad.2 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na zmianę dawki Doxorubicyny 150mg/75ml – na dawkę 10mg/5ml (nie istnieje dawka 0,1g/5ml) i dawki 200mg/100ml na dawkę 100mg/50ml. Zwiększenie liczby opakowań jednostkowych, użytych do przygotowania wlewu dla jednego pacjenta, znacz±co wydłuża czas przygotowania preparatu, zwiększa zużycie ¶rodków do dezynfekcji oraz generuje powstanie większej liczby odpadów niebezpiecznych.

3. Czy zamawiaj±cy w pakiecie nr 9 poz nr 3 Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,10g/50ml 50 szt. dopuszcza wycenę preparatu Epirubicini hydrochloridum; roztw. do wstrzyk. 0,05g/25ml w ilo¶ci 100 szt ?
Ad.3 Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę na przeliczenie, przy zachowaniu wymogu stabilno¶ci fizyko-chemicznej min 7 dni.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-11-19
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/ .. /13 Tarnów,2013-11-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 1 - Zakres nr 22
1. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby zaoferowany preparat Temozolomidum znajdował się w wykazie refundowanych leków, ¶rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie leków dostępnych w ramach programów lekowych, chemioterapii?
Ad.1. Tak, Zamawiaj±cy wymaga.

Pytanie nr 2 - Zakres nr 7
Czy Zamawiaj±cy wymaga aby oferowany preparat Docetaxel znajdował się na li¶cie leków refundowanych w zał±czniku B – Leki dostępne w ramach programu lekowego?
Ad.2. Tak, Zamawiaj±cy wymaga.

Pytanie nr 3 Zakres nr 7
Z uwagi na obecno¶ć na rynku preparatów Docetaxel różni±cych się stabilno¶ciami przygotowanego roztworu prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiaj±cy wymaga aby proponowany preparat Docetaxel miał potwierdzon± w Charakterystyce Produktu Leczniczego stabilno¶ć przygotowanego roztworu minimum 48 godzin.?
Ad.3. Tak, Zamawiaj±cy wymaga.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymuj±: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2013-11-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-…6024./13 Tarnów, dnia 21.11.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 97/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.11.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilo¶ć opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadaj±cych inn± ilo¶ć sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniaj±cych wła¶ciwo¶ci terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilo¶ci opakowań zaokr±glone w górę, czy ilo¶ć opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
OdpowiedĽ: W przypadku wyst±pienia na rynku opakowań posiadaj±cych inn± ilo¶ć sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ, ilo¶ci opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

2. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę wył±cznie po przedstawieniu, której pozycji zmiana dotyczy i na jaka formę

3. Zwracamy się z pro¶b± o okre¶lenie w jaki sposób post±pić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem

4. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różni±cy się postaci± (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wyrazi zgodę po przedstawieniu propozycji zmian i podaniem, której pozycji zmiana dotyczy.
Podpisał:Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa

OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-21

Pytanie:dodano: 2013-11-21
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniuNasz znak: SWLOG-271/97/AN/6025/13 Tarnów,2013-11-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Dot. Zakres nr 22, Temozolomidum.

1. Czy w Zakresie nr 22 Temozolomidum, Zamawiaj±cy wymaga preparatu znajduj±cego się w wykazie leków refundowanych stosowanego w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań oraz w programach lekowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 01-09-2013r. i znajduj±cego się w wykazach B i C?

Ad.1 Zamawiaj±cy wymaga wył±cznie preparatu znajduj±cego się w wykazie leków stosowanych w ramach programu lekowego.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-11-28
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/../13 Tarnów,2013-11-28


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 97/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy Zamawiaj±cy zgodzi się na utworzyć z poz. 1 i 2 w zakresie osobn± pozycję?. Lek Bevacizumabum pozostaje w wył±cznej dystrybucji Producenta, tym samym taka konstrukcja pakietu uniemożliwia złożenie ofert przez hurtownie. Ta sytuacja drastycznie ogranicza konkurencyjno¶ć przetargu.

Ad.1. Nie, Zamawiaj±cy nie wyraża zgody. Producent winien udostępniać warunki sprzedaży wszystkim hurtowniom farmaceutycznym na identycznych zasadach finansowych.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-02
Nr sprawy 97/13- sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


Zawiadomienie o wyborze oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert dostępne w plikach do pobrania.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-02-26
14.01.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
1. CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA UL. JANA KAZIMIERZA 16, 01-248 WARSZAWA
Zakres nr 16- 20 605,54
2. INTRA SP. ZO.O., 03-310 WARSZAWA, UL. ODROWˇŻA 11
Zakres nr 37 – 38 620,80
3. SALUS INTERNATIONAL SP. ZO.O. 40-273 KATOWICE,
UL. PUŁASKIEGO 9 Zakres nr 4 – 79 690,50
Zakres nr 5 – 2 678,83
Zakres nr 10 – 20 606,40
Zakres nr 15a – 4 461,80
Zakres nr 22 – 144 687,09
Zakres nr 29 – 2 359,15
Zakres 33 – 32 508,00
4. ROCHE POLSKA SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 39B, 02-672 WARSZAWA Zakres nr 36 – 565 575,09
5. KONSORCJUM: LIDER PGF URTICA SP. ZO.O. 54-613 WROCŁAW, UL. KRZEMIENIECKA 120; PGF S.A. UL. ZBˇSZYŃSKA 3 , 91-342 ŁÓD¬
Zakres nr 20 – 587 718,72
Zakres nr 21 – 1 392 303,60
Zakres nr 23 – 66 096,00
Zakres nr 24 – 309 985,38
Zakres nr 27 – 24 071,90
Zakres nr 30 – 347 068,80
Zakres nr 32 – 213 684,48
6. GSK SERVICES SP. ZO.O. 60-322 POZNAŃ UL. GRUNWALDZKA 189 Zakres nr 15 – 797 270,41
7. ASCLEPIOS S.A. 50-502 WROCŁAW.,UL. HUBSKA 44
Zakres nr 2 – 89 179,92
Zakres nr 3 – 83 971,08
Zakres nr 6 – 34 498,65
Zakres nr 7 – 64 549,55
Zakres nr 8 – 40 294,26
Zakres nr 12 – 83 595,24
Zakres nr 13 – 29 670,30
Zakres nr 25 – 20 840,98
Zakres nr 26 – 119 059,20
Zakres nr 28 – 22 664,66
Zakres nr 34 – 8 792,06
Zakres nr 35 – 5 826,49
8. KONSORCJUM: LIDER FARMACOL S.A.; FARMACOL DS SP. ZO.O., UL. RZEPAKOWA 2, 40-541 KATOWICE
Zakres nr 9 – 11 496,82
Zakres nr 11 – 599 422,25
Zakres nr 18 – 42 586,02