Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

99-dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe

18/10/2013 S203 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne

2013/S 203-351132

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: mjacher@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka - Szpital.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu produktów leczniczych objętych decyzjami refundacyjnymi – aktualne Obwieszczenie Ministra Zdrowia na dzień realizacji zamówienia.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Avonex
1)Krótki opis
Avonex; roztwór do wstrzykiwań 30mcg x 4 amp.-strz. (+ 4 igły); EAN 5909990008148 op 78.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Rebif 44
1)Krótki opis
Rebif 44; roztwór do wstrzykiwań 44mcg/0,5ml x 4 wkł. a 1,5ml; EAN 5909990728497 op. 26.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Betaferon
1)Krótki opis
Betaferon; proszek i rozp.do sporz.roztw.do wstrzyk. 250mcg/ml x 15zest.; EAN 5909990619375, op. 754.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Extavia
1)Krótki opis
Extavia; proszek i rozp.do sporz.roztw.do wstrzyk. 250mcg/ml x 15 fiol.+15amp.-strz.rozp. a 1,2ml + zestaw do aplikacji dla każdego opakowania; EAN 5909990650996 op. 78.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 84 923,00 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1. 6 547
2. 3 221
3. 68 520
4. 6 635

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia,
11) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 10.10.2013 roku)
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
13)Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
99

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.12.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.12.2013 - 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy :
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2013


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-18 (0131018094202-99-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2013-11-19 (0131119151949-modyfikacja-wzór umowy.doc)
Zał±cznik - 2013-11-21 (0131121114340-modyfikacja-wzor umowy.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-11-19
OdpowiedĽ:dodano: 2013-11-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/97/AN/ ../13 Tarnów,2013-11-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe, znak sprawy: 99/13

W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.11.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶lił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno¶ciach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy będzie przes±dzać o nieważno¶ci zapisów z §2 ust.1, 5 i 8 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
Ad.1 Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych, zmniejszenia ilo¶ciowego przedmiotu zamówienia. Jednocze¶nie wskazuje, iż oszacował zamówienie z należyt± staranno¶ci±. Zdaniem Zamawiaj±cego nie winien nast±pić przypadek zmian ilo¶ciowych.
2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raż±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.10 projektu umowy)?
Ad.2 Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na cenę przybliżon±, wył±cznie na cenę zgodn± z umow±. W przypadku dłuższego braku – rozwi±żę umowę.
3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.6 poprzez zapis o ewentualnej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czę¶ci przedmiotu umowy?
Ad.3 Nie, zapis pozostaje bez zmian.
4. Prosimy o rozszerzenie zapisu §4 ust.7 projektu umowy poprzez zapis wskazuj±cy jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od warto¶ci niedostarczonego w terminie zamówienia: "... w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto niedostarczonego w terminie zamówienia czę¶ciowego za każdy dzień zwłoki.". Nadmieniamy, że opóĽnienie może dotyczyć niewielkiej czę¶ci zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za czę¶ć zamówienia dostarczon± terminowo.
Ad.4 Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę, modyfikuje § 4 ust. 7.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-12-05
Zamawiaj±cy:
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
tel./faks 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271/99/AN/6197/13 Tarnów,2013-12-05

Nr sprawy 99/13- sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena *
2 Konsorcjum firm: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ ZAKRES NR 1 – 209 252,16ZAKRES NR 4 – 193 752,00
4 Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław ZAKRES NR 2 – 62 818,61
5 Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń ZAKRES NR 3 – 1 666 913,04

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

Poniżej informacja o złożonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert (zał±cznik nr 1 do ogłoszenia o wyborze)

01- Salus International Spółka z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
02- Konsorcjum firm: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ
03- Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
04-Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
05- Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone ofert Wykonawców Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 16.12.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

…………….………………………………………….
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego lub osoby
przez niego upoważnionej)

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
sporz.
Anna Nowicka

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-15
17 grudnia 2013 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza zawarł umowę z firmami:
2 Konsorcjum firm: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ ZAKRES NR 1 – 209 252,16ZAKRES NR 4 – 193 752,00
4 Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław ZAKRES NR 2 – 62 818,61
5 Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń ZAKRES NR 3 – 1 666 913,04