Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

100-Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pt. „ZADANIE NR 6 - Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilającej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pt. ZADANIE NR 6 - Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilającej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 213663 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pt. ZADANIE NR 6 - Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilającej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Realizacja projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pt. ZADANIE NR 6 - Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilającej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 72.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium ogółem: 10163,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: - tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane tj. prace budowlano-montażowe w zakresie sieci zasilającej, instalacji wielobranżowych m.in. budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wszelkie prace rozruchowe w wykonane w ramach wykonanego przedmiotu zamówienia o łącznej wartości, co najmniej 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100gr) brutto polegające na przebudowie lub rozbudowie czynnych obiektów wg PKOB12 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie projektowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności -osobami uprawnionymi do projektowania bez ograniczeń (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz.1623 oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 Nr 73 poz.514.) w branży: konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, w zakresie robót budowlanych dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w poszczególnych branżach, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.: -osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i która pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U . Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), -osobami które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest: posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. lub posiadać zdolność kredytową w wysokości min. 500 000,00 zł. Dopuszcza się sytuację zsumowania tych dwóch form wykazania się zdolnością finansową tak aby łącznie wynosiły one 500 000,00 zł. Poprzez zdolność kredytową zamawiający rozumie realną zdolność do zaciągnięcia kredytu w danym banku lub kasie poświadczającej o zdolności. Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości brutto 500 000,00 zł. Zamawiający oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: - tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane tj. prace budowlano-montażowe w zakresie sieci zasilającej, instalacji wielobranżowych m.in. budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wszelkie prace rozruchowe w wykonane w ramach wykonanego przedmiotu zamówienia o łącznej wartości, co najmniej 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100gr) brutto polegające na przebudowie lub rozbudowie czynnych obiektów wg PKOB12 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 8.2 - 1 SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) harmonogram robót rzeczowo-finansowy 4) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (załącznik Nr 6 do SIWZ) , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający ponadto żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących informacji i dokumentów: zakresu udostępnionych zasobów okresu na jaki zasoby zostaną udostępnione sposobu wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez Wykonawcę charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie wydajności urządzeń, e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, f) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, g) wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, h) zaistnienie wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, i) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych, j) siła wyższa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-14 (0131014160513-siwz-100.doc)
Zał±cznik - 2013-10-14 (0131014160521-procedura qp.pdf)
Zał±cznik - 2013-10-14 (0131014160527-zalacznik nr 1_odgazowywacz.pdf)
Zał±cznik - 2013-10-14 (0131014160538-zalacznik nr 1a-pfu.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-30
Zamawiaj±cy

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/100/AN/5638/13 Tarnów,2013-10-30


Dot.: Nr sprawy 100/13 - Sporz±dzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pt. „ZADANIE NR 6 - Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilaj±cej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w robotę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę: Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD” Pi±tek i Ptak Spółka Jawna ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów, warto¶ć brutto oferty: 436 650,00 zł

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1. Zakład Remontów Urz±dzeń DĽwignicowych „REMD¬WIG” Sp. zo.o. ul. Kwiatkowskiego 13, 33-101 Tarnów. Warto¶ć brutto oferty: 449 565,00 zł
2. Zakład Budowlano – Montażowy „Polbud” Pi±tek i Ptak Spółka Jawna ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów Warto¶ć brutto oferty: 436 650,00 zł

Nr oferty nazwa Wykonawcy punkty suma
2 Zakład Budowlano – Montażowy „Polbud” 10,00 50,00

Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

01 - Zakład Remontów Urz±dzeń DĽwignicowych „REMD¬WIG” Sp. zo.o. ul. Kwiatkowskiego 13, 33-101 Tarnów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca przedłożył nie pełny harmonogram tj. Zamawiaj±cy wymagał przedłożenia harmonogramu robót rzeczowo-finansowego.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 04.11.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-18
14 listopada 2013r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę na Sporz±dzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pt.ZADANIE NR 6 - Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilaj±cej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza w Tarnowie
z firm±:
Zakład Budowlano - Montażowy Polbud Pi±tek i Ptak Spółka Jawna, ul.Spokojna 6, Tarnów, kraj/woj. Polska.

Cena wybranej oferty: 436650,00


Numer ogłoszenia: 244153 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane