Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

STRZYKAWKI-ZAMKNIETY SYSTEM

Nr 181/2013 Tarnów, 2013-10-08.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„STRZYKAWKI-ZAMKNIĘTY SYSTEM dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ „
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
1). STRZYKAWKI-ZAMKNIĘTY SYSTEM wg. Zakresu nr 1
ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2). STRZYKAWKI-ZAMKNIĘTY SYSTEM wg. Zakresu nr 1
3. Wymagany termin realizacji umowy: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacji zamówienia do 7 dni od daty wysłania zamówienia faxem.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
- Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
- Załączyć katalogi/materiały informacyjne potwierdzające n/w wymogi
- Prosimy o załączenie do oferty Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane, lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych lub Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 (Dz.U. z dnia 17 czerwca 2010r) , uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia
3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 18 PAZDZIERNIKA 2013r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: “ STRZYKAWKI-ZAMKNIĘTY SYSTEM wg. Zakresu nr 1 „
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.
5. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 18 PAZDZIERNIKA 2013r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Kierownik Działu Logistyki Stanisław Mróz Tarnów ul. Lwowska 178A tel/fax. 14/ 631-54-04.
-Wymagany termin realizacji umowy: do 14 dni od daty popisania umowy.
-Termin płatności : min. 30 dni
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje z zakresu
………..……………………..
(podpisał/a)
……………………….
(przygotował/a)
W załączeniu:
1. wzór druku dla “propozycji cenowej”.zał. Nr 1 ,
.2. wzór umowySzpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„ STRZYKAWKI-ZAMKNIĘTY SYSTEM „
…………………………… ……………………………
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowość, data)
tel. ……………… fax………………
……………………………..………..
ul. ………………………………….. ZAŁĄCZNIK NR 1
………………………………………
PROPOZYCJA CENOWA NA ZAKRES NR 1 .
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
(na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych)
Oferuję wykonanie usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: FORMULARZ CENOWY -
Lp.
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia-parametry wymagane
Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK

Ilość szt
Cena jed. Netto szt.w PLN
Cena jed. Brutto szt. w PLN
Wartość zamówienia Netto w PLN
Wartość zamówienia Brutto w PLN
Stawka Vat % /
1..
Strzykawka polipropylenowa, trzyczęściowa, sterylna, j.u., typu Luer lock, z końcówką położoną centralnie. Wyposażona w gumową (bezlateksową) część tłoka z podwójnym uszczelnieniem i blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki
2 ml (skala 0,1 ml)


Szt. 1000.

2..
Strzykawka polipropylenowa, trzyczęściowa, sterylna, j.u., typu Luer lock, z końcówką położoną centralnie. Wyposażona w gumową (bezlateksową) część tłoka z podwójnym uszczelnieniem i blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki 5 ml (skalna 0,2ml)


Szt. 800.

3..
Strzykawka polipropylenowa, trzyczęściowa, sterylna, j.u., typu Luer lock, z końcówką położoną centralnie. Wyposażona w gumową (bezlateksową) część tłoka z podwójnym uszczelnieniem i blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki 10 ml (skala 0,5 ml)


Szt. 500.

4..
Zamknięty system do przenoszenia leku, który w sposób mechaniczny zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń do wewnątrz systemu i jednocześnie zabiezpiecza przed wydostaniem się niebezpiecznej substancji i jej aerozoli poza system dzięki podwójnym membranom i szczelnej komorze rozprężeniowej wyrównującej ciśnienie. Składający się z podzespołów o kompatybilnym złączu:
-element mocowany do strzykawki umożliwiające pobranie leku z fiolki do strzykawki, i dodanie go do pojemnika z płynem infuzyjnym

4.1.- element mocowany do strzykawki umożliwiające pobranie leku z fiolki do strzykawki, i dodanie go do pojemnika z płynem infuzyjnym
4.2.- element umożliwiający połączenie z żeńską końcówką luer-lock, tworząc zamknięty system pobranie leku z fiolki do strzykawki, i dodanie go do pojemnika z płynem infuzyjnym
4.3.- element umożliwiający dodanie roztworu leku do pojemnika z płynem infuzyjnym

P50
P21
P14


szt. 200.
szt.50.
szt.150.


Szt. 250.Szt. 100.
Szt. 250.


Zakres nr 1 poz. 1-4
netto: …………………… zł (słownie: …………………………………..…….)
Podatek VAT: …………. % tj. …………… zł (słownie: ....……………..…....)
brutto: …………………… zł (słownie: ……………………………………….)
Sukcesywna dostawa : Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wymagany termin realizacji zamówienia: max. Do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia faksem.
Oświadczam, że zawarte w “zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w zaproszeniu.
6. Płatność 30 dni
7. Załączyć katalogi/materiały informacyjne potwierdzające w/w wymogi.
8. Załączyć : Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 (Dz.U.nr 107 poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010r) , uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia
Termin składania ofert do 18 PAŻDZIERNIKA 2013r do godz. 12.00 tel/fax:14/631 54 04
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje z zakresu
……………………..…………
Podpis i pieczątka wykonawcy


PROJEKT UMOWY

Umowa Nr .../2013

zawarta w dniu .......... 2013r. w Tarnowie pomiędzy Szpitalem wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowskiej 178 a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 000000005908 W-12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000027124, NIP nr 873-27-13-732 , REGON nr 850052740 reprezentowanym przez:

Anna Czech - Dyrektor Szpitala
zwanym w dalszej części umowy “zamawiającym”,

a „ ….............................................................................................................................................
reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Firma jest zarejestrowana w : .
NIP :
KRS :
zwana w dalszej części umowy “wykonawca”

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póż. z.m. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217)

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa : …................... zwanego dalej wyrobami medycznymi, wymienionym w załączniku nr 1, Zakres nr 1 poz. …. do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.
2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do dostawy wyrobów medycznych zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.
3. Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość wyrobów medycznych oraz termin dostawy.
4. Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust.3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy.
5.Dostawy będą poprzedzone zamówieniem pisemnym Zamawiającego.


§ 2 - Cena i warunki dostawy

1. Cenę zgodna z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy załącznik nr 1, nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień.
2. Podane w załączniku nr 1 ceny zawierają podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego – Magazyn Szpitala w godz..7 - 14.
3. Dostawa wraz z wyładunkiem odbywać się będą do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy.
6. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
7. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów medycznych po cenie niższej od wskazanej w umowie.
8.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych wyrobów medycznych objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
9. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalogowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego.
10. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw wyrobów medycznych o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu wyrobu medycznego równoważnego przez Zamawiającego.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

1. Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostawy.
3. W razie dostawy wyrobu medycznego wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.
4. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1.
5. Nazwa i kod produktu zawarta w ofercie i umowie musi być kompatybilna z fakturą. (* jeśli dotyczy)

§ 4 – Odpowiedzialność

6. 1. W razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od daty umownego terminu realizacji dostawy, określonego w § 1 ust. 3 lub 4.
7. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobów medycznych po upływie terminu ich ważności, względnie powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% wartości umowy brutto części umowy pozostałej do realizacji.
8. 3. Strony mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych.
9. 4. Zamawiający może również w innych przypadkach odstąpić od umowy w całości lub części, nie naliczając kary umownej, a jego odpowiedzialność w tym zakresie kształtują wyłącznie bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, tj. odpowiada za wyrządzenie szkody z winy umyślnej.
9.1. 5.W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto części umowy pozostałej do realizacji.

§5 - Okres obowiązywania umowy.

Umowa została zawarta na okres 6 m-cy, począwszy od dnia .. ….... 2013 roku do dnia …......2014 roku.

§ 6 - Inne postanowienia

1. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1 posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany termin ważności do stosowania, co najmniej 12 miesięczny.
3.Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.
4.Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.§ 7 - Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy:
1. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
2. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub
3. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub,
4. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub
5. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
6. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. 4. Załączniki stanowią integralną część umowy:
Załącznik nr 1.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Wykonawca Zamawiający


………………………………….. ……………………………………..

Załącznik Nr 1: Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowaPliki do pobrania
Załącznik - 2013-10-14 (0131014072448-zapytanie strzykawki-zamkniety - 2.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-10-14
Odpowiedź:dodano: 2013-10-14

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-21
Wykonawcy, którzy złożyli
oferty
w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia publicznegoDotyczy: propozycji cenowej na zadanie pt: STRZYKAWKI-ZAMKNIĘTY SYSTEM

Znak: SWLOG/181/2013 Tarnów, dnia 21. 10. 2013 R
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia Propozycji cenowej na dostawę: STRZYKAWKI-ZAMKNIĘTY SYSTEM wybrano ofertę firm/y

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena Brutto
1
SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52
Wartość ogólna oferowanej dostawy brutto: 13 156,00 PLNUmowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/88 /KK / 5487 /13 Tarnów, 2013-10-16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa - Zamknięty system bezigłowy – nr sprawy 88/2013r

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007, Nr 223 poz.1655 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: zamkniętego systemu bezigłowego, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
04
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres 1 – 31.968,00 PLN
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 100% 100%
Medica 8,51
1 Medica 34,02 34,02
Vygon 9,25
2 Vygon 37,00 37,00
Biochem 3,52
3 Biochem 14,10 14,10
Zarys 10,00
4 Zarys 40,00 40,00
Anmar 4,07
5 Anmar 16,26 16,26
Skamex 3,22
6 Skamex 12,87 12,87
2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01 - J.Chodecki A.Misztal „Medica” Sp.Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lublin
02 – Vygon Polska Sp.zo.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
03 – Biochem Polska Sp.zo.o. ul. Nowa 23, Stara Iwuczna, 05-500 Piaseczno
04 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
05 – P.H.U. Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy
06 – Skamex Sp.zo.o. Sp.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 21.10 .2013r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-21