Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

98-dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl


Tarnów: sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 212485 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Zakres 1-4 worki dwukomorowe i trzykomorowe Zakres 5 - nici syntetyczne plecione Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość lub na poszczególne zakresy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2, 33.14.11.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKi IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKi IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 19.11.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trójkomorowy worek do wkłucia centralnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trójkomorowy worek do wkłucia centralnego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Worek dwukomorowy do zywienia pozajelitowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Worek dwukomorowy do zywienia pozajelitowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: NICI SYNTETYCZNE PLECIONE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NICI SYNTETYCZNE PLECIONE WCHŁANIALNE DO PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY 30-35 DNI, OKRES WCHŁANIANIA DO 90 DNI.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-10-11 (0131011150508-98-specyfikacja .doc)
Załącznik - 2013-10-11 (0131011150520-zalacznik 1b.xls)
Załącznik - 2013-10-16 (0131016145344-modyfikacja umowy.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-10-16
Odpowiedź:dodano: 2013-10-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-98-/13 Tarnów, dnia 15.10.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - sprawa nr 98/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.10.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Takie zmiany są zupełnie niezależne od Wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”
Biorąc powyższe pod uwagę, wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego możliwości zmiany SIWZ w opisanym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §2 ust. 4 umowy który otrzymuje brzmienie:
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany podatku VAT - następuje z mocy prawa, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.


Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-10-16
Odpowiedź:dodano: 2013-10-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-98-/13 Tarnów, dnia 16.10.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - sprawa nr 98/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.10.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr V , pozycja 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania min. 28 dni?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Zakres nr V , pozycja 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 56-70dni?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie o stawkę VAT
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §2 ust. 4 umowy który otrzymuje brzmienie:
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany podatku VAT - następuje z mocy prawa, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.


Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2013-10-16
Odpowiedź:dodano: 2013-10-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-98//13 Tarnów, dnia 16.10.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - sprawa nr 98/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 16.10.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 2 ust 4a Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT." Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.
Ad. 1 : Zamawiający modyfikuje §2 ust. 4 umowy który otrzymuje brzmienie:
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany podatku VAT - następuje z mocy prawa, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust 1, 2, 6
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy.
2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia w ramach którego dostarczono wadliwe produkty.
3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
Ad 2: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmianOtrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-10-17
Odpowiedź:dodano: 2013-10-17
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak: SWLOG-271-AN-98-/13 Tarnów, dnia 17.10.2013 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - sprawa nr 98/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 16.10.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:


1. Paragraf 1 ust. 4
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 72 godzin, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy. W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 48 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (dotyczy zamówień na cito).
Ad.1 Zapis pozostaje bez zmian.

2. Paragraf 2 ust. 4
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany podatku VAT - następuje z mocy prawa. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany ceny netto. Zmianie ulega cena brutto.
Ad.2 Tak, patrz modyfikacja projektu umowy z dnia 15.10.2013r.

3. Paragraf 1
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu:
„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Ad.3 Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Otrzymują: Adresat
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: a.nowicka@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-98-5634/13 Tarnów, 2013-10-29

Dot. Przetarg nieograniczony– nr sprawy 98/2013 – sukcesywna dostawa worków dwukomorowych i trzykomorowych, nici chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto oferty PLN
03 Aesculap Chifa Sp. z o.o., Tysiąclecia 14,
64-300 Nowy Tomyśl Zakres 1 – 104 436,00 zł.
04 PPHU „Specjał” sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutyczna,
ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów Zakres 2 – 67 129,56 zł.
01 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa Zakres 3- 141 553,44 zł.
Zakres 4 - 8 212,53 zł.
02 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17,
97-400 Bełchatów Zakres 5 – 77 885,71 zł.
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 AESCULAP CHIFA 10,00
AESCULAP CHIFA 40,00 40,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 PPHU SPECJAŁ 10,00
PPHU SPECJAŁ 40,00 40,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 10,00
BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 40,00 40,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 10,00
BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 40,00 40,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. 10,00
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. 40,00 40,00
4 EPIC MEDICAL 7,38
EPIC MEDICAL 29,53 29,53


3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
2) Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów
3) Aesculap Chifa Sp. z o.o., Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
4) PPHU „Specjał” sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutyczna, ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
5) Epic Medical Marcin Plichta, ul. Dzikiej Róży 31, 62-023 Kamionki

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 06.11.2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-12-10
06.11.2013r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., Tysiąclecia 14,
64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 1 – 104 436,00 zł.
2. PPHU „Specjał” sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutyczna,
ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
Zakres 2 – 67 129,56 zł.
3. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
Zakres 3- 141 553,44 zł.
Zakres 4 - 8 212,53 zł.
4. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów
Zakres 5 – 77 885,71 zł.