Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 91/2013 odczynniki wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz krążki podłoża szczepy wzorcowe

Tarnów: odczynniki, materiały kontrolne i wszystkie ewentualne elementy zużywalne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Noworodkowego oraz podłoża, krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 198653 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odczynniki, materiały kontrolne i wszystkie ewentualne elementy zużywalne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Noworodkowego oraz podłoża, krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 - odczynniki, materiały kontrolne i wszystkie ewentualne elementy zużywalne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Parametry graniczne Analizatora (załącznnik nr 1A) Zakres 2 - podłoża, krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Deklaracja zgodności CE dla analizatora.(dotyczy Zakres 1) 2) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry. (dotyczy Zakres 1) 3) Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy.(zakres 1, 2) 4) Metodyka w języku polskim (dotyczy Zakresu nr 2).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3),
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych ..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne i wszystkie ewentualne elementy zużywalne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: podłoża, krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: podłoża, krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 17.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-09-27 (0130927131317-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927131325-formularz-ogolny zal nr 2.xls)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927131330-parametry graniczne- zakres 1.doc)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927131339-projekt umowy - zakres 1.doc)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927131342-projekt umowy - zakres 2.doc)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927131355-zalacznik nr 3,4 - oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927131433-wykaz asortymento cenowy - zakres 1.xls)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927131436-wykaz asortymentowo cenowy - zakres2.doc)
Załącznik - 2013-10-07 (0131007120823-parametry graniczne- zakres 1 - modyfkacja.doc)
Załącznik - 2013-10-07 (0131007120828-projekt umowy - zakres 1-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-10-07 (0131007120838-wykaz asortymento cenowy - zakres 1-modyfikacja.xls)
Załącznik - 2013-10-07 (0131007135338-parametry graniczne- zakres 1 - modyfkacja2.doc)
Załącznik - 2013-10-08 (0131008135717-wykaz asortymento cenowy - zakres 1-modyfikacja - 1 rok.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-10-03
W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 10.10.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2013r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź:dodano: 2013-10-03

Sprostowanie:dodano: 2013-10-04
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 198653-2013 z dnia 2013-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1 - odczynniki, materiały kontrolne i wszystkie ewentualne elementy zużywalne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Parametry...
Termin składania ofert: 2013-10-09
Numer ogłoszenia: 403980 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 198653 - 2013 data 27.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert:09.10.2013r..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert:10.10.2013r..
Odpowiedź:dodano: 2013-10-04

Pytanie:dodano: 2013-10-07
Tarnów, dnia 07.10.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/91/KK/ 5197 /13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora dla Oddziału Noworodkowego oraz zakup podłoży, szczepów, krążków dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej


W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.10.2013 do projektu umowy Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy SIWZ – dotyczy Zakresu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o oddzielnie wymieniane 3 elementy: kasetę umożliwiającą wykonanie 200 lub 400 oznaczeń, zawierającą odczynniki, kalibratory płynne oraz pojemnik na odpady, osobno wymienianą płytkę zawierającą czujniki pomiarowe oraz kasetę zawierającą materiał kontrolny, oznaczającego wymagane parametry z próbki o objętości 123 mikrolitrów w ciągu 120 sekund, z funkcją mikropróbki - gazometria, kooksymetria i Hct oznaczane z objętości 55 mikrolitrów lub z 37 mikrolitrów sama gazometria i Hct? Proponowane rozwiązanie umożliwia uniknięcie kosztów związanych z potencjalnymi stratami wynikającymi z różnych przyczyn: błędów przed laboratoryjnych związanych z próbką lub niezależnych od użytkownika. Jednocześnie możliwość złożenia konkurencyjnej oferty daje szansę ograniczenia kosztów związanych z użytkowaniem tego typu urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 oddzielne kasety, umożliwiające wykonanie maksymalnie 200 oznaczeń. Modyfikacja załącznika nr 1A (Parametry graniczne) poz. 2, 8 i 12 oraz załącznika nr 1 (Wykaz asortymentowo-cenowy – Zakres nr 1).
Pytanie nr 2
2. Zwracamy sie z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora umozliwiającego prowadzenie statystyki kontroli jakości wg reguł Levey-Jenningsa, umożliwiającego prezentację wyników w postaci mapy równowagi-kwasowo zasadowej oraz tzw trendów pacjenta dla wybranych parametrów i pracującego w oparciu o materiały zużywalne, które można ponownie zainstalować w tym samym lub innym analizatotorze? Proponowane rozwiazanie umożliwia błyskawiczne podjęcie ukierunkowanego leczenia pacjenta oraz w przypadku awarii lub innej przyczyny wymiany aparatu brak strat materiałowych przy przenoszeniu materiałów zuzywalnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga analizatora umożliwiającego prowadzenie statystyki kontroli jakości wg reguł Levey-Jenningsa, umożliwiającego prezentację wyników w postaci mapy równowagi-kwasowo zasadowej oraz tzw trendów pacjenta dla wybranych parametrów i pracującego w oparciu o materiały zużywalne, które można ponownie zainstalować w tym samym lub innym analizatotorze.
Pytanie nr 3
Prosimy o informacje, jaki system informatyczny posiada Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada system informatyczny LSI firmy Proflab – ATD – Software.
Dotyczy Projektu Umowy – załącznik nr 5 – Zakres 1
Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy Par. 1 ust. 5 i 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia par. 1 ust. 5 poprzez dodanie brzmienia: „z zastrzeżeniem, że termin maksymalny termin dostawy wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 2 dni robocze?
Uzasadnienie:
Zapis w obecnej formie daje Zamawiającemu prawo do jednostronnego określenia terminu realizacji zamówienia bez uwzględnienia jakichkolwiek możliwości Wykonawcy. W przypadku wyznaczenia bardzo krótkich terminów (np. jednodniowych) nie będzie możliwe wykonanie dostawy w terminie. Biorąc pod uwagę, że za nieterminową realizację zamówień Wykonawcy grożą kary umowne określone w par. 5 ust. 1, a także Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, wyznaczenie ściśle określonego terminu dostawy wydaje się dostatecznie uzasadnione dla zachowania równości stron umowy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i § 1 ust.5 Projektu Umowy załacznik nr 5 – dot. Zakresu nr 1 otrrzymuje brzmienie:
5. Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy z zastrzeżeniem, że maksymalny termin dostawy wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 2 dni robocze.

Pytanie nr 5 Par. 2 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odpowiedź:
Nie - zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający z należytą starannością oszacowała ilości.
Pytanie nr 5 Par 2 ust.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu dotyczącego ubezpieczenia w ten sposób, że zmieni wyrażenie ,,ubezpieczenie' na ,,ubezpieczenie do momentu wydania towaru'?
Odpowiedź:
Tak, Par 2 ust.2 otrzymuje brzmienie o następującej treści:
2. Podane w załączniku nr 1 i nr 2 ceny zawierają podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie do momentu wydania towaru', transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego –Magazyn Szpitala w godzinach 700 – 1300.
Pytanie nr 6 Par. 2 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,3 dni’’ na ,,3 dni roboczych’’?
Odpowiedź:
Tak, Par 2 ust.4 otrzymuje brzmienie o następującej treści:
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności między zamówieniem a ilością, bądź jakością dostarczonego towaru zamawiający zgłosi ten fakt wykonawcy w ciągu 3 dni robocze od daty jego odbioru. Inne wykryte wady zamawiający zgłosi niezwłocznie po ich wykryciu
Pytanie nr 7 Par. 2 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słów: ,,W razie nie dokonania wymiany, bądź dokonania wymiany na towar wadliwy, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy.’’?
Uzasadnienie:
Interes Zamawiającego został dostatecznie zabezpieczony poprzez obowiązek zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej określonej w par. 2 ust. 5 w przypadku opóźnienia w realizacji uprawnień Zamawiającego w zakresie wymiany na towar wolny od wad. Wobec tego wydają się niepotrzebne dodatkowe obostrzenia w postaci uprawnienia do rozwiązania umowy.
Odpowiedź:
Nie - zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8 Par. 2 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia par. 2 ust 7 poprzez usunięcie słów: ,,jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu’’? Zgodnie z obowiązującym prawem cena brutto musi uwzględniać aktualnie obowiązującą stawkę VAT, dlatego konieczne jest, aby zmiana obowiązywała od dnia jej wejścia w życie.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 8 ust.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 9 Par. 3 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,48 godzin’’ na ,,2 dni roboczych’’?
Odpowiedź:
Tak, Par 3 ust.3 otrzymuje brzmienie o następującej treści:
3. W przypadku stwierdzenia wad aparatu uniemożliwiających korzystanie zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca zobowiązany jest do zbadania aparatu i w przypadku potwierdzenia zarzutów, zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych wymiany reklamowanego aparatu na aparat wolny od wad.
Pytanie nr 10 Par. 3 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie par. 3 ust. 4 następującego brzmienia: ,,W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę aparatu wolnego od wad lub dostarczenia niezgodnego z wymaganiami granicznymi Zamawiający może naliczyć karę umowną określoną w § 5 ust. 3 niniejszej umowy’’?
Odpowiedź:
Nie - zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 11 Par. 3 ust. 8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 3 ust. 8 ?
Uzasadnienie:
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 12 Par. 3 ust. 9 pkt a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy w zakresie liczby osób, która ma zostać poddana szkoleniu w zakresie, o którym mowa w par. 3 ust. 9 Umowy?
Pytanie nr 13 Par. 3 ust. 9 pkt b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,bezpłatnego’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego’’?
Odpowiedź do Pytanie nr 12 i 13
Tak, Par 3 ust.9 otrzymuje brzmienie o następującej treści:
9. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia szkolenia 10 pielęgniarek i 2 lekarzy w zakresie obsługi aparatu.
b) autoryzowanego serwisu producenta analizatora w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne - w ramach czynszu dzierżawnego
Pytanie nr 14 Par. 3 ust. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 3 ust. 11? A w przypadku braku zgody na powyższe czy Zamawiający zmodyfikuje jego brzmienie w następujący sposób: ,,W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wymiany aparatu na inny wolny od wad’’?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 15 Par. 5 ust. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na nadanie par. 5 ust. 1 następującego brzmienia: ,,W razie zwłoki w realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki’’?
Uzasadnienie:
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 16 Par. 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,opóźnienia na ,,zwłoki’’?
Uzasadnienie:
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 17 Par. 5 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Patrz ust. 5 Par.5 Projektu Umowy – Załącznik nr 5.
Pytanie nr 18 Par. 5 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę modyfikację brzmienia par. 5 ust. 4 i nadanie mu brzmienia: ,,Prawo odstąpienia od umowy ogranicza się do części umowy objętej określonym zamówieniem.’’?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 19 Par. 5 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 20 Par. 5 ust. 6
Prosimy o wykreślenie tego zapisu. W przypadku, gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na powyższe prosimy o ograniczenie kary umownej do wysokości 5% brutto niezrealizowanej części umowy.
Uzasadnienie:
Zapisy sankcjonujące, zwłaszcza uprawniające do żądania tak wysokich kar powinny mieć jasno i precyzyjnie określone przesłanki. Zapis w obecnej postaci traktuje przesłanki do naliczenia kary ogólnikowo i niekonkretnie formułując obowiązek zapłaty bardzo wysokiej kary umownej za najmniejsze przewinienie. Podkreślamy, że Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, utrzymanie zapisu w obecnej postaci może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – ponieważ eliminuje mniejszych wykonawców, którzy są zdolni wykonać zamówienia, jednak nie są w stanie zgodzić się na ryzyko związane z tak wysoką karą umowną m która w większości wypadków (przy tak określonych przesłankach naliczenia) będzie rażąco wygórowana i nieadekwatna do ewentualnego uchybienia.
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 21 Par. 5 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,opóźnienia na ,,zwłoki’’?
Uzasadnienie:
„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 21 Par. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 22 Par. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?
Uzasadnienie:
Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.
Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 5 ust. 8
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 22 Par. 5
Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej’’ ?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 23 Par. 5 ust. 1, 2, 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę zastąpienie słów ,,naliczy karę’’ na ,, jest uprawniony do naliczenia kary’’ ?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 24
Wnosimy o zmniejszenie wartości kary umownej za nieterminowe dostawy do 5% wartości zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia. Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia narusza zasady równości stron i jest krzywdząca dla Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Nieterminowe dostawy - patrz § 5 ust.1 Projektu Umowy – Załącznik nr 5. Natomiast ust. 2 Par.5 wskazuje obowiązek dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku polskim. W Par. 5 ust.2 1 Projektu Umowy – Załącznik nr 5 wykreślamy słowo” i 9”.
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na zdalny nadzór i monitoring pracy aparatu przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej za pomocą bezpłatnego oprogramowania np. Gem Web?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie gdyż zgodnie z pkt. 11 załącznika nr 1A dotyczy Zakresu 1, Zamawiający wymaga zdalnego nadzoru i monitoring aparatu przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.

Modyfikacja SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Parametry graniczne – Zakres nr 1 – modyfikacja
 Projekt umowy – Zakres nr 1 – modyfikacja
 Wykaz asortymentowo cenowy – Zakres nr 1 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2013-10-07

Sprostowanie:dodano: 2013-10-07
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUZamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/91/KK/ 5199 /13 Tarnów, dnia 07.10.2013r


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora dla Oddziału Noworodkowego oraz zakup podłoży, szczepów, krążków dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej – nr sprawy 91/2013

SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 07.10.2013R. ZNAK: SWLOG-271/91/KK/5197/13

W odpowiedzi na pytanie nr 1 do SIWZ – Zakres 1 - wkradł się błąd.
Jest:
Zamawiający zgadza się na analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 oddzielne kasety, umożliwiające wykonanie maksymalnie 200 oznaczeń. Modyfikacja załącznika nr 1A (Parametry graniczne) poz. 2, 8 i 12 oraz załącznika nr 1 (Wykaz asortymentowo-cenowy – Zakres nr 1).
a powinien być:
Zamawiający zgadza się na analizator pracujący w oparciu o maksymalnie 3 oddzielne kasety, umożliwiające wykonanie maksymalnie 200 oznaczeń. Modyfikacja załącznika nr 1A (Parametry graniczne) poz. 2, 6, 8 i 12 oraz załącznika nr 1 (Wykaz asortymentowo-cenowy – Zakres nr 1).

Modyfikacja załącznika nr 1A – Parametry graniczne poz. 6 - umieszczona na stronie Zamawiającego pod nazwą:
Parametry graniczne – Zakres nr 1 – modyfikacja 2

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Otrzymują
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-10-07

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/91 /KK / 5570 /13 Tarnów, 2013-10-23


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora dla Oddziału Noworodkowego oraz zakup podłoży, szczepów, krążków dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej - nr sprawy 91/2013r


Zawiadomienie o wyborze oferty.


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007, Nr 223 poz.1655 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników, podłoży, szczepów wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Werfen Polska Sp.zo.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa Zakres 1 – 43.377,30 PLN
02
Argenta Mikrobiologia Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 115, 60-401 Poznań
Zakres 2 – 13.457,04 PLN
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.


1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Werfen 10,00
1 Werfen 40,00 40,00
Roche 8,95
3 Roche 35,80 35,80
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Argenta 10,00
2 Argenta 40,00 40,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

01- Werfen Polska Sp.zo.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
02- Argenta Mikrobiologia Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 115, 60-401 Poznań
03- Roche Dianostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdayńskie 6B, 01-531 Warszawa


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust.3 a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 28.10 .2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują :
Adresat
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-01

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. przetargu nieograniczonego - Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora dla Oddziału Noworodkowego oraz zakup podłoży, szczepów, krążków dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej - nr sprawy 91/2013rw wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:

dniu 31.10.2013r. z następującymi Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Werfen Polska Sp.zo.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa Zakres 1 – 43.377,30 PLN
02
Argenta Mikrobiologia Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 115, 60-401 Poznań
Zakres 2 – 13.457,04 PLN