Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

90-Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
Numer ogłoszenia: 192835 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. 1.Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno - administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 2.Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilającej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie realizacja projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - czyli pełnienie funkcji Inwestora zastępczego administrującego umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w/w robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium ogółem: - 10 729,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: Warunek zostanie spełniony jeżeli Inwestor zastępczy składający ofertę w w/w postępowaniu wykaże, że zrealizował jako strona umowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego, dla co najmniej dwóch inwestycji w obiektach użyteczności publicznej, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 10.000.000,00 złotych każda (słownie: dziesięć milionów złotych 0/100gr), oraz załączy dowody, że zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inwestor Zastępczy składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone Lp.Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako kierownika podobnych robót(w latach)Uprawnienia budowlanewykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej 2.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej _ _ 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 3.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 4.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej. _ _ ) Praktyka zawodowa na budowie a.osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, która: -posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, -w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł. (dziesięć milionów zł. 00/100 gr.) każda. b)osobami, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli przełoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
a) Warunek zostanie spełniony jeżeli Inwestor zastępczy składający ofertę w w/w postępowaniu wykaże, że zrealizował jako strona umowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego, dla co najmniej dwóch inwestycji w obiektach użyteczności publicznej, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 10.000.000,00 złotych każda (słownie: dziesięć milionów złotych 0/100gr), oraz załączy dowody, że zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2)oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) Zobowiązanie wynikające z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli dotyczy. 4) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a.zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, b.zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, c.zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego kluczowego specjalistę, d.zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. podatek VAT, przepisy branżowe), e.zmiana treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. f.zmiana personelu Inwestora zastępczego, o którym mowa w § 11 ust. 1 , w tym: -z powodu konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 14 ust. 1 nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wskazanej w załączniku nr 5 do umowy - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 5 do siwz, g.zmiana sposobu, częstotliwości oraz terminu płatności Wykonawcy, o których mowa w § 11 w tym: a)z powodu zmian terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, b)z powodu zmian w terminach odbioru robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki pok. 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-09-20 (0130920171635-90-siwz.doc)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171642-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171646-kopia mapy ewidencji gruntow.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171651-kopia mapy zasadniczej.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171656-krs.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171700-ksiega wieczysta.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171704-program funkcjonalno-uzytkowy.zip)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171709-przykladowa tabliczka.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171714-qp-034-o.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171722-zalacznik nr 1_odgazowywacz.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171726-zalacznik nr 1a-pfu.doc)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171820-1.tarnow_tekst.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171823-1_topograficzna.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171828-2_dokumentacyjna.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171832-3_profile.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171836-4_objasnienia przekrojow.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-20 (0130920171839-5_przekroje.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-25 (0130925183801-odpowiedzi na pytania z dnia 24.09.pdf)
Zał±cznik - 2013-09-26 (0130926130437-modyfikacja-umowa.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-09-25
OdpowiedĽ:dodano: 2013-09-25
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/90/AN/ .. /13 Tarnów,2013-09-25.

Dot. przetargu nieograniczonego - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego - nr 90/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.09.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Nawi±zuj±c do zał±czonej w pkt. 2.4 Rozdziału V SIWZ Tabeli Nr 1 prosimy o wyja¶nienie, czy osoby (Inspektorzy nadzoru) powinni wykazać się praktyk±, jako „kierownicy robót”, czy jako „inspektorzy nadzoru” lub praktyk± jako „kierownicy robót lub inspektorzy nadzoru”.
Ad.1 Inspektorzy nadzoru winni wykazać się do¶wiadczeniem - praktyk± jako Inspektorzy Nadzoru podobnych robót w latach wymaganych w SIWZ.
2. Ze względu na brak wg obowi±zuj±cych przepisów, tj. w Rozporz±dzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z póĽn. zm.), „uprawnień budowlanych w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej”, wskazanych w SIWZ – Tabela Nr 1, prosimy o potwierdzenie, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży elektrycznej powinna:
- posiadać odpowiednie do tej specjalno¶ci wykształcenie wyższe,
- posiadać uprawnienia budowlane w zakresie „sieci i instalacji elektrycznych - obejmuj±cych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urz±dzenia elektroenergetyczne”
Ad.2 Patrz modyfikacja SIWZ

3. Czy Zamawiaj±cy dopuszcza ł±czenie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci konstrukcyjno-budowlanej z funkcj± Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego? Czy maj± to być dwie różne osoby tzn. osoba do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoba do pełnienia funkcji Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
Ad.3. Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci konstrukcyjno – budowlanej jest jednocze¶nie Koordynatorem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i musi spełniać warunki podane w SIWZ


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówieniaOtrzymuj±: Adresat
a/a

sporz. A.NowickaPytanie:dodano: 2013-09-25
OdpowiedĽ:dodano: 2013-09-25
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/90/AN/.. /13 Tarnów,2013-09-25.

Dot. przetargu nieograniczonego - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego - nr 90/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.09.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 1
Zamawiaj±cy w SIWZ w ROZDZIALE V pkt. 2.4 wymaga, aby osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadały do¶wiadczenia "Praktyka jako kierownika podobnych robót". Przywołany zapis zamieszczony w SIWZ narusza art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113 poz. 759 ze zmianami), w którym widnieje zapis: „Zamawiaj±cy przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniaj±cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.
Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i dopuszczenie wykazania do¶wiadczenia dla wymaganych osób w pełnieniu funkcji INSPEKTORA NADZORU.

Ad.1 Inspektorzy nadzoru winni wykazać się do¶wiadczeniem - praktyk± jako Inspektorzy Nadzoru podobnych robót w latach wymaganych w SIWZ – patrz modyfikacja SIWZ.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Otrzymuj±: Adresat
a/a

sporz. A.Nowicka
Pytanie:dodano: 2013-09-25
OdpowiedĽ:dodano: 2013-09-25
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.09.2013 Zamawiaj±cy umie¶cił w plikach do pobrania Zał±cznik - 2013-09-25 (0130925183801-odpowiedzi na pytania z dnia 24.09.pdf)

Sprostowanie:dodano: 2013-09-25
Tarnów,2013-09-25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 90/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: warunki udziału w postępowaniu:

1. Punkt 8 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – Zamawiaj±cy modyfikuje warunek:
- wykazania się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek po modyfikacji brzmi:

Tabela Nr 1

Lp.Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako Inspektora Nadzoru podobnych robót(w latach) Uprawnienia budowlanewykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci drogowej 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci drogowej
2.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci konstrukcyjno – budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych.
4.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz±dzeń elektrycznych 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmuj±cych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urz±dzenia elektroenergetyczne
5.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci telekomunikacyjnej 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur± towarzysz±c± w zakresie linii, instalacji i urz±dzeń liniowych

* ) Praktyka zawodowa na budowie
a. osob±, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, która:
- posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalno¶ci konstrukcyjno – budowlanej,
- w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczno¶ci publicznej o warto¶ci inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł. (dziesięć milionów zł. 00/100 gr.) każda.

b) osobami, które będ± pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadaj±cymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następuj±cych specjalno¶ciach:
▪ drogowej,
▪ konstrukcyjno – budowlanej,
▪ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych.
▪ instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmuj±cych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urz±dzenia elektroenergetyczne
▪ instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur± towarzysz±c± w zakresie linii, instalacji i urz±dzeń liniowych

pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostaj± bez zmian.

Analogicznie zamawiaj±cy modyfikuje zapis projektu umowy § 14 - Przedstawiciele stron i pełnomocnictwa – ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Inspektorami nadzoru inwestorskiego, z ramienia Inwestora Zastępczego będ±:
a) branża drogowa: ...................................................................................,
nr uprawnień ........................................................,
b) branża konstrukcyjno-budowlana: ...................................................................................,
nr uprawnień ........................................................,
c) branża elektryczna: .................................................................................,
nr uprawnień ........................................................,
d) branża sanitarna: .....................................................................................,
nr uprawnień ........................................................,
e) branża telekomunikacyjna : .....................................................................................,
nr uprawnień ........................................................,
f) koordynatorem czynno¶ci inspektorów nadzoru będzie:
................................................................................................................. .


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się w/w zapisami...........................................

(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynno¶ci)OdpowiedĽ:dodano: 2013-09-25

Sprostowanie:dodano: 2013-09-26
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 192835-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. 1.Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni± Konsultacyjn± i zespołem techniczno - administracyjnym dla Szpitala...
Termin składania ofert: 2013-09-30


Numer ogłoszenia: 197307 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 192835 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Lp.Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako kierownika podobnych robót (w latach)Uprawnienia budowlanewykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci drogowej 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci drogowej 2.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej - - 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej 3.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych. 4.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz±dzeń elektrycznych 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej. - - ) Praktyka zawodowa na budowie a.osob±, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, która: -posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej, -w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczno¶ci publicznej o warto¶ci inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł. (dziesięć milionów zł. 00/100 gr.) każda. b)osobami, które będ± pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadaj±cymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następuj±cych specjalno¶ciach: drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym 15kV), sieci komputerowych, instalacji przyzywowych, RTV, telewizji przemysłowej..
W ogłoszeniu powinno być: Lp.Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako Inspektora Nadzoru podobnych robót(w latach) Uprawnienia budowlanewykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci drogowej 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci drogowej 2.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej 3.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych. 4.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz±dzeń elektrycznych 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmuj±cych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urz±dzenia elektroenergetyczne 5.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci telekomunikacyjnej 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalno¶ciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur± towarzysz±c± w zakresie linii, instalacji i urz±dzeń liniowych * ) Praktyka zawodowa na budowie a.osob±, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, która: -posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalno¶ci konstrukcyjno - budowlanej, -w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczno¶ci publicznej o warto¶ci inwestycji co najmniej 10 000 000,00 zł. (dziesięć milionów zł. 00/100 gr.) każda. b) osobami, które będ± pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadaj±cymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następuj±cych specjalno¶ciach: drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmuj±cych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urz±dzenia elektroenergetyczne instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur± towarzysz±c± w zakresie linii, instalacji i urz±dzeń liniowych.
OdpowiedĽ:dodano: 2013-09-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-25
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/90/AN/5580/13 Tarnów,2013-10-24


Nr sprawy 90/13 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn.
a. „Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni± Konsultacyjn± i zespołem techniczno – administracyjnym” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
b. Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilaj±cej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” realizacja projektu pod nazw±: „Poprawa efektywno¶ci energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
– czyli pełnienie funkcji Inwestora zastępczego administruj±cego umowę zawart± pomiędzy Zamawiaj±cym a Wykonawc± w/w robót” wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę: Grupa Inwestor Sp. z.o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów - 215 127,00 zł

Oferta/y w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

nr oferty nazwa Wykonawcy Punkty
1 MBJ Corporation Sp. z o.o. 24,29
2 ECM GROUP POLSKA S.A. 19,14
3 BUD-INVENT Sp. z o.o. 12,10
4 GRUPA INWESTOR Sp. z o.o. 50,00
5 Oferta wspólna: SMAJDOR 27,84
6 ELMA SP. Z O.O. 29,74
8 G.P. INWESTIM 24,09

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01. MBJ Corporation Sp. z o. o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa
02. ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
03. Bud-Invent Spółka z o.o., ul. Odkryta 36 A, 03-140 Warszawa
04. Grupa Inwestor Sp. z o.o., ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów
05. Oferta wspólna- pełnomocnik: Smajdor inż. Leszek Smajdor, ul. Grunwaldzka 200f, 33-300 Nowy S±cz; Pracownia Projektowa ED-MAL Edward Malaga, ul. Jaworowa 4, 33-300 Nowy S±cz; Usługi Inwestycyjne Technika Budowlana WW Partner TB Ochrona ¦rodowiska, ul. ¦w. Heleny 53, 33-300 Nowy S±cz
06. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMA Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 23/20, 33-300 Nowy S±cz
07. Kro¶nieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ko¶ciuszki 49, 38-400 Krosno
08. G.P. Inwestim Sp. z o.o., ul. Siercza 386, 32-020 Wieliczka
09. PM Pilarski Mi¶kiewicz Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 135 lok. 127, 92-318 ŁódĽPonadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone ofert następuj±cych Wykonawców:

1. 07 – Kro¶nieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. zo.o. ul. Ko¶ciuszki 49, 38-400 Krosno w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 w zwi±zku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) – zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie do wyja¶nienia ceny (pismo znak SWLOG-271/90/AN/ 5349/13 z dnia 2013-10-09) Wykonawca nie wykazał, że cena nie jest raż±co niska w stosunku do przedmiotu zamówieniu. W ocenie Zamawiaj±cego z uwagi na wysoko¶ć kwoty przeznaczona na realizację tego zadania cena przedmiotowej oferty nie daje gwarancji pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Złożone wyja¶nienia s± ogólnikowe, zawieraj± niekonkretne i niczym nieudokumentowane twierdzenia, nie pozwalaj± na uznanie, iż zaoferowana cena nie jest raż±co niska. Pominięcie w wyja¶nieniach elementów oczekiwanych przez Zamawiaj±cego, przy jednoczesnym złożeniu wyja¶nień niepełnych, nierozpraszaj±cych w±tpliwo¶ci leż±cych u podstaw wezwania, poci±ga za sob± sankcję w postaci odrzucenia oferty. Wykonawca działaj±cy z należyt± staranno¶ci± winien odpowiednio zareagować na wezwanie zamawiaj±cego maj±c na względzie skutki, jakie ustawa wi±że z instytucj± wyja¶nień.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:

a. 09 – PM Pilarski Mi¶kiewicz Sp. zo.o. ul al. Piłsudskiego 135 lik. 127 92-318 ŁódĽ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Niezabezpieczenie oferty skutkuje bezwzględnym obowi±zkiem wykluczenia Wykonawcy. Przełożona gwarancja jako forma wniesienia wadium jest wystawiona na Szpital Wojewódzki im. ¦w. Tomasza. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±. Ponadto Wykonawca złożył ofertę tylko na zadanie 1 a postępowanie przetargowego obejmowało swym zakresem dwa zadania.

Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 30.10.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-07
06 listopada 2013 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn.

1. „Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni± Konsultacyjn± i zespołem techniczno – administracyjnym” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

2. Wymiana odgazowywacza, modernizacja sieci zasilaj±cej (c.o., para) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” realizacja projektu pod nazw±: „Poprawa efektywno¶ci energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

– czyli pełnienie funkcji Inwestora zastępczego administruj±cego umowę zawart± pomiędzy Zamawiaj±cym a Wykonawc± w/w robót.

z Grup± Inwestor Sp. z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów za kwotę 215.127,00 zł