Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

74-wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl--------------------------------------------------------------------------------


Tarnów: wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 173193 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań: -Zadanie nr 1 Remont wybranych pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w budynku D -Zadanie nr 2 Przebudowa pomieszczenia rejestracji Poradni Onkologicznej na gabinety lekarski i zabiegowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. Wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki pok. 21/49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-08-29 (0130829170545-74-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-08-29 (0130829170550-rejestracja onkologiczna.pdf)
Załącznik - 2013-08-29 (0130829170554-ubikacje.pdf)
Załącznik - 2013-08-29 (0130829170638-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2013-08-29 (0130829170642-qp-034-o.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-09-27
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 24.09.2013r

Nasz znak:SWLOG-271/74/MJ/5112 / 13

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.- NR SPR 74/2013

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość brutto(pln)
Dales Zygmunt Pawlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Prusa 140a
Zakres 1 – 11 070,00
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
zakres 1
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
01
3,83
15,32
02
7,50
30,00
03
5,90
23,62
04
2,31
9,25
05
8,20
32,80
06
10,00
40,00

3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 Przedsiębiorstwo usługowo produkcyjne Utex Sp. z o. o., 44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27
02 Studio IN s. c. ,51-616 Wrocław, ul. Parkowa 42/1
03 Pkprojekt Biuro Architektoniczne Piotr Kołodziej,33-100 Tarnów, ul. Bitwy Pod Monte Casino 12B
04 Eneprojekt Adam Dziamski 61-374 Poznań , os. Armii Krajowej 19/6
05 Green House Concept Architekci s. c. Michał Bisaga, Dariusz Cetnar, 33-100 Tarnów, ul. Żwirowa 16
06 Dales Zygmunt Pawlak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Prusa 140a

4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone oferty .
5. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.
W myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną. Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa z dnia 03.10.2013r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-04
03 września 2013 roku Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 187a, 33-100 Tarnów zawarł umowę z firmą
Dales Zygmunt Pawlak, ul. B.Prusa 140a, Nowy Sącz, kraj/woj. Polska
Cena wybranej oferty: 11070,00 zł