Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

78- zakup i dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

27/08/2013 S165 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Zestawy medyczne

2013/S 165-286836

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
zakup odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
zakres 1.
Prześcieradła,pościel włókninowa nie sterylne;
zakres 2.
obłożenia pola operacyjnego – jednorazowe , akcesoria sterylne;
zakres 3.
obłożenia pola operacyjnego uniwersalne – jednorazowe w kompletach obłożenia pola operacyjnego uniwersalne – jednorazowe w kompletach;
zakres 4.
obłożenia pola operacyjnego jałowe – jednorazowe w kompletach dla neurochirurgii;
zakres 5.
sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego – ortopedia;
zakres 6.
sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego – urologia;
zakres 7.
Sterylne obłożenia do rozruszników;
zakres 8.
jednorazowe akcesoria sterylne – pokrowiec rtg;
zakres 9.
obłożenia pola operacyjnego sterylne – ginekologia -położnictwo;
zakres 10.
fartuchy chirurgiczne sterylne, jednorazowe;
zakres 11.
obłożenia do długich zabiegów;
zakres 12.
maski chirurgiczne do zabiegów implantowania;
zakres 13.
maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych;
zakres 14.
maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych osłona na twarz i oczy;
zakres 15.
Obłożenia pola operacyjnego jałowe dla Otolaryngologii;
zakres 16.
sterylne, jednorazowe obłożenia do zabiegów koronarografii i angiografii;
zakres 17.
sterylne, jednorazowe obłożenia do operacji tarczycy;
zakres 18.
osłonki foliowe;
Zakres 19
czepki pacjenta;
zakres 20
czapki chirurgiczne – osłona włosów i głowy do zabiegów operacyjnych;
zakres 21
fartuch niesterylny;
zakres 22
spodenki;
zakres 23
pokrowiec na zwłoki;
zakres 24
ochrona stołu operacyjnego n/ sterylna;
zakres 25
zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego;
zakres 26.
odzież operacyjna wielokrotnego użytku, bordowa- zgodna z normą PN-EN 13795;
Zakres 27.
odzież operacyjna wielokrotnego użytku, zielona- zgodna z normą PN-EN 13795;
Zakres 28.
odzież operacyjna wielokrotnego użytku, niebieska zgodna z normą PN-EN 13795;
Zakres 29
odzież operacyjna wielokrotnego użytku, popielata lub żółta zgodna z normą PN-EN 13795;
Zakres 30
fartruchy wielorazowego użytku- zgodny z normą PN-EN 13795;
Zakres 31
Prześcieradła niesterylne;
Zakres 32
Podkład chłonny niesterylny;
Zakres 33
Wysokochłonna serweta niesterylna;
Zakres 34
Obłożenia do operacji brzuszno - kroczowych;
Zakres 35
Maski z filtrem;
Zakres 36
szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego , wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: asortyment włókninowy, jednorazowy, niesterylny
1)Krótki opis
1
Prześcieradło nie sterylne o wymiarach min. 140 cm x 200 cm
szt. 6 000
2
Prześcieradło nie sterylne o wymiarach min. 160 cm x 200 cm
szt. 8 000
3
Pościel nie sterylna jednorazowa w składzie: prześcieradło o wymiarach min. 140 cm x 200 cm, poszwa o wymiarach min. 160 cm x 200 cm, poszewka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm
szt. 14 000
4
Jednorazowa higieniczna koszula dla pacjenta wykonana z włókniny PP 45g/m². Długość koszuli min. 115 cm
szt. 4 000
5
Ubranie jednorazowe chirurgiczne z włókniny n/sterylne męskie w rozmiarze XL, XXL
szt. 800
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
1
Prześcieradło nie sterylne o wymiarach min. 140 cm x 200 cm
szt. 6 000
2
Prześcieradło nie sterylne o wymiarach min. 160 cm x 200 cm
szt. 8 000
3
Pościel nie sterylna jednorazowa w składzie: prześcieradło o wymiarach min. 140 cm x 200 cm, poszwa o wymiarach min. 160 cm x 200 cm, poszewka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm
szt. 14 000
4
Jednorazowa higieniczna koszula dla pacjenta wykonana z włókniny PP 45g/m². Długość koszuli min. 115 cm
szt. 4 000
5
Ubranie jednorazowe chirurgiczne z włókniny n/sterylne męskie w rozmiarze XL, XXL
szt. 800
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: jednorazowe akcesoria sterylne
1)Krótki opis
1.
Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny sterylny, jednorazowy, o wymiarach min. 77cm x 140cm
Szt.
3 500
2.
Pokrowiec na kamerę, sterylny, jednorazowy, foliowy, o wym. min. 16cm x 200 cm
szt.
3 500
3.
Serweta sterylna, jednorazowa, do wkłuć centralnych i znieczuleń o wymiarach min. 45cm x 75cm z otworem przylepnym o min. 6cm x 8cm
szt.
1500
4.
Dwukomorowa sterylna, jednorazowa, samoprzylepna kieszeń, na ssak i koagulację
szt.
2000
5.
Serweta sterylna, jednorazowa, przylepna o wymiarze min. 100cm x 85cm
szt.
2000
6
Serweta sterylna, jednorazowa, na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 200cm x150cm
szt.
500
7
Serweta sterylna, jednorazowa, na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 100cm x140cm
szt.
1000
8
Serweta sterylna, jednorazowa, o wymiarach min. 200cm x150cm z otworem samoprzylepnym min. 6cm x 8cm
szt.
500
9
Serweta sterylna, jednorazowa, o wymiarach min. 100cm x140cm z otworem samoprzylepnym min. 6cm x 8cm
szt.
500
10
Pokrowce (osłonki) sterylne, jednorazowe, przeźroczyste na aparat o średnicy min. 80cm
szt.
3000
11
Serweta okulistyczna sterylna, jednorazowa, o wymiarach 100 cm x 120cm z przylepnym otworem z foli przeźroczystej o wymiarach min. 10cm x 12cm i kieszenią foliową (zbiornik na płyny)
szt.
360
12
Serweta okulistyczna , sterylna, jednorazowa, o wymiarach 60cm x 90cm z przylepnym otworem z foli przeźroczystej o wymiarach min. 5cm x 7,5 cm i kieszenią foliową (zbiornik na płyny )
Szt.
360
13
Serweta chirurgiczna o wymiarach min. 150cm x 200cm z otworem przylepnym „U” o wymiarach min. 8,5cm x 100cm
Szt.
100
14
Serweta chirurgiczna o wymiarach min. 150cm x 200cm z otworem przylepnym „U” o wymiarach min. 6cm x 40cm
Szt.
400
15
Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze min. 9cm x 49cm.
Szt.
400
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: obłożenia pola operacyjnego uniwersalne – jednorazowe, sterylne
1)Krótki opis
1.
Zestaw operacyjny uniwersalny, wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 60,5g/m2 wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho,
o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 140cm x 190cm - 1 szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 75cm x 90cm - 2 szt.
3. Serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 240cm – 1 szt.
4. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach: nie mniej niż 77cm x 140cm - 1szt
5. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 200cm - 1szt.
6. Ręczniki chłonne min. 2 szt.
7. Taśma samoprzylepna dostosowana do zestawu
Kpl.
4 500
2.
Prześcieradło sterylne jednorazowe samoprzylepne o wymiarze min. 160 cm x 210 cm.
Szt.
1 500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: obłożenia pola operacyjnego jałowe – jednorazowe dla neurochirurgii
1)Krótki opis
Zestaw operacyjny do kraniotomi, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 200cm x 240cm otwór: wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach: nie mniej niż 20cm x 22cm wyposażenie: worek do odprowadzania płynów oraz organizatory przewodów, obłożenie wykonane z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2
1. Serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 200cm - 1 szt.
2. Serwety o wymiarach: nie mniej niż 47cm x 60cm wykonany z laminatu czterowarstwowego o strukturze plastra miodu, o gramaturze min. 100 g/m2 – nie niej niż 2 szt.
3. Serweta na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach: nie mniej niż 78cm x 140 cm - 1szt
4. Ręczniki chłonne
5. Taśma samoprzylepna dostosowana do zestawu
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: obłożenia pola operacyjnego jałowe – jednorazowe dla ortopedii
1)Krótki opis
1.
Zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 60,5g/m2 wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach: nie mniej niż 195cm x 260cm. Otwór o wymiarach min. 8,5cm x 100cm otoczony taśma samoprzylepną - 1 szt.
2. Serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach min. 170cm x 180cm– 1 szt.
3. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach min. 77cm x 140cm - 1szt
4. Osłona na kończynę o wymiarach min. 30cm x 100cm - 1szt.
5. Ściereczki chłonne
6. Taśmy samoprzylepne – nie miej niż 2 szt.
7. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140cm x 190cm - 1 szt.
kpl
400
2.
Zestaw operacyjny do zabiegów artroskopii stawu kolanowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 60,5g/m2 wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach: nie mniej niż 200cm x 300cm z otworem o wymiarach min. 6cm x 8cm otoczony taśma samoprzylepną - 1 szt.
2. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach min. 77cm x 140cm - 1szt
3. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach min. 30cm x 60cm - 1szt.
4. Ściereczki chłonne
5. Taśmy samoprzylepne – nie mniej niż 2 szt.
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140cm x 190cm - 1 szt.
Kpl.
120
3.
Sterylny zestaw serwet do zabiegów ACL stawu kolanowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 60,5g/m2 wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach min. 200cm x 300cm wyposażona w warstwę chłonną i samozamykający się płat z otworem o średnicy nie mniejszej niż 6 cm oraz zintegrowany z serwetą główną worek przechwytujący płyny - 1 szt.
2. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach: nie mniej niż 77cm x 140cm - 1szt
3. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach min. 22cm x 75cm - 1szt.
4. Ściereczki chłonne
5. Taśmy samoprzylepne – nie mniej niż 2 szt.
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140cm x 190cm - 1szt.
Kpl.
40
4.
Zestaw serwet do zabiegów artroskopii stawu barkowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 60,5g/m2 wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach min. 150cm x 200cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 8,5cm x 85cm wykończona taśmą samoprzylepną - 1 szt.
2. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach min. 30cm x 60cm - 1szt.
3. Taśmy samoprzylepne – nie mniej niż 1 szt.
4. Serweta z taśma samoprzylepną o wymiarach min. 150cm x 180cm – 1 szt.
5. Ścierki chłonne
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140cm x 190cm -1 szt.
7. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach min. 77cm x 140cm - 1szt.
Kpl.
5
5
Osłona na kończynę górną o wymiarach: nie mniej niż: 33cm x 60cm
Szt.
400
6
Osłona na kończynę dolna o wymiarach: nie mniej niż: 33cm x 100cm
Szt.
400
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: obłożenia pola operacyjnego jałowe – jednorazowe dla urologii
1)Krótki opis
Sterylny zestaw serwet do zabiegów urologicznych PCNL, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach: nie mniej niż 180cm x 300 cm w części centralnej wyposażona w otwór o wymiarach: nie mniejszych niż 20cm x 23 cm otoczony taśma samoprzylepną, zintegrowany bezpośrednio z długim workiem z usztywnionym brzegiem przeznaczonym do przechwytywania płynów – 1szt
2. Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 100cm x 150 - 1 szt.
kpl
200
Sterylny zestaw serwet do przezcewkowych zabiegów urologicznych TUR, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 215cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie 5 x 7cm oraz osłonę lateksową na palec do badania per rectum, dookoła otworów warstwa chłonna – 1szt.
2. Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 100cm x 150cm - 1 szt.
kpl
200
Cystoskopia – Zestaw do cystoskopii
1. Serwety z otworem przylepnym średnicy nie mniej niż 7cm umieszczonym nie centralnie o wymiarach nie mniej niż 100cm x 150 cm.-1szt
2. Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 100cm x 150 cm - 1 szt.
3. Osłony na kończyny - 2 szt.
kpl
500
Serweta nieprzylepna o wymiarach: nie mniej niż 60cmx 60cm po 1szt.
szt.
500
Serweta z przylepnym otworem umieszczonym centralnie o wymiarach: nie mniej niż 50cm x 70cm
szt.
200
Serweta z otworem przylepnym o śr. nie mniejszej niż 7cm o wymiarach nie mniejszych niż 70cm x 150cm
szt.
500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: sterylne obłożenia do rozruszników
1)Krótki opis
1
Zestaw operacyjny do rozruszników, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta o wymiarach nie mniej niż:180cm x 300 cm, serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12 cm x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 50cm x 80cm - 1 szt
2. Ręczniki chłonne 2 szt.
3. Osłona na ekran radiologiczny Ø 80 - 1 szt.
4. Serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach min.150cm x 180cm - 1 szt.
Kpl.
500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: jednorazowe akcesoria sterylne – Osłona na rmię C
1)Krótki opis
1.
1. Osłona górna o wymiarach: nie mniej niż 100cm x 160cm 1szt.
2. Osłona dolna o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 150cm 1szt.
3. taśma przylepna 2 szt.
Szt.
2500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: obłożenia pola operacyjnego jałowe – jednorazowe dla ginekologii i położnictwa
1)Krótki opis
1.
Serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyny i materiał opatrunkowy w przedniej części zbiornika o wymiarach: nie mniej niż 85 cm x 105 cm z możliwością
ukształtowania kieszeni na płyny.- po 1 szt.
Szt.
1100
2.
Zestaw porodowy w składzie:
1. Serweta o wymiarach nie mniej niż 150cmx 90 cm.- 1 szt.
2. podkład o wymiarach min. 90cm x 60cm.- 1 szt.
3. Serweta do osuszenia noworodka- 1 szt.
4. Kocyk bawełniany – 1szt
5. Czapeczka bawełniana – 1 szt
Kpl.
1100
3
Zestaw operacyjny do cięcia cesarskiego, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta do owinięcia noworodka o wymiarach: - 1 szt.
2. Serweta główna o wymiarach:
nie mniej niż 180cm x 300 cm- 1 szt.
3. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach min. 77cm x 140cm - 1szt
4. Taśma samoprzylepna o wymiarach: nie mniej niż 9 cm x 49cm - 1 szt.
Kpl.
600
4
Zestaw operacyjny do operacji krocza, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach:
nie mniej niż 75 cm x 120 cm
2. Wyposażona w przesłonę o wymiarach nie mniej niż 8 x12 cm i taśmą samoprzylepną - 1 szt.
3. Serweta o wymiarach: nie mniej niż 75 cm x 90 cm
kpl
100
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: fartuchy chirurgiczne sterylne, jednorazowe
1)Krótki opis
1
Fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 40 g/m² ze wzmocnieniami wykonanymi z włókniny o gramaturze min. 45g/m2, Rękawy fartucha klejone na całej długości zakończone poliestrowym niepylącym mankietem. Troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją na rzep o dużym zakresie regulacji, poziom barierowości kodowany kolorem bezpośrednio na fartuchu i na opakowaniu. Odporność na penetrację płynów szczególnie w obszarze wzmocnień min. 80 cmH2O Podwójne opakowanie (włóknina i torebka papierowo-foliowa) Rozmiar L, XL, XXL
Szt.
10000
2
Fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 34 g/m². Rękawy fartucha klejone na całej długości zakończone poliestrowym niepylącym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją na rzep o dużym zakresie regulacji, poziom barierowości kodowany kolorem bezpośrednio na fartuchu i na opakowaniu. Podwójne opakowanie (włóknina i torebka papierowo-foliowa). Rozmiar L, XL, XXL
Szt.
8000
3
Fartuch chirurgiczny sterylny bez wzmocnień, z mankietem, niepalny, do procedur standardowych do krótkotrwałych zabiegów wykonywanych w oddziałach szpitalnych. Rozmiar: L, XL, XXL.
Szt.
3000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: zestaw obłożeń uniwersalnych do długich zabiegów
1)Krótki opis
Zestaw operacyjny uniwersalny do długich, mokrych zabiegów. Obszar pokrywający pacjenta wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 65g/m2 , wodoszczelności powyżej 200cm H2O, wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho powyżej 200kPa, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach min. 150cm x 260cm - 1 szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną o wym. min.75cm x 90cm - 2szt.
3. Serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach min.190cm x 200cm - 1 szt.
4. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach min. 77cm x 140cm - 1szt.
5. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140cm x 190cm - 1szt.
6. Ręczniki chłonne
7. Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep
Kpl.
300
Zestaw operacyjny uniwersalny oddychający. Obszar pokrywający pacjenta wykonany z włókniny typy SMS ze wzmocnieniem w obszarze miejsca operowanego. Serwety o gramaturze min. 40g/m2 , wytrzymałe na rozerwanie na mokro i na sucho, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną chłonna o wym. min.150cm x 250cm - 1 szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną chłonne o wym. min.75cm x 90cm - 2szt.
3. Serweta z taśmą samoprzylepną chłonna o wymiarach min. 170cm x 180cm -1 szt.
4. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach: nie mniej niż 75cm x 140cm - 1szt
5. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 150cm x 190cm -1szt.
6. Ręczniki chłonne
7. Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep
Kpl.
2 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: maski chirurgiczne do zabiegów implantowania
1)Krótki opis
1.
Maska chirurgiczna, jednorazowa dla osób z zarostem i noszących okulary z trokami, hipoalergiczna, będąca wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93, o efektywności filtracji równej 89% lub wyższej, opory oddechowe < 5,0, odporna na przesiąkanie, zgodna z normą PN EN 14 683 typ II R
Szt.
10 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych
1)Krótki opis
1.
Maska chirurgiczna trójwarstwowa z trokami, jednorazowa, będąca wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93, o efektywności filtracji równej 89% lub wyższej, opory oddechowe < 3,0 zgodna z normą PN EN 14 683, typ II.
Szt.
120 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych osłona na oczy
1)Krótki opis
1.
Maska chirurgiczna, z trokami, jednorazowa, będąca wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93, o efektywności filtracji równej 89% lub wyższej, opory oddechowe < 3,0 zgodna z normą PN EN 14 683, typ II z osłoną antyrefleksyjną na twarz i oczy, zapobiegającą parowaniu
Szt.
2 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: obłożenia pola operacyjnego jałowe – jednorazowe dla otolaryngologii
1)Krótki opis
1.
Zestaw operacyjny laryngologiczny z wycięciem „U” sterylny, o minimalnym składzie:
1. serweta na stolik o wymiarach nie mniej niż 150cm x 190cm
2. serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. nie mniej niż 77cm x 140cm
3. serweta samoprzylepna z wycięciem „U” (min. 6cm x 50cm) o wymiarach nie mniej niż 150cm x 200cm
4. serweta samoprzylepna o wymiarach nie mniej niż 150cm x 180cm
5. serweta samoprzylepna o wymiarach nie mniej niż 75cm x 90cm
6. ręczniki chłonne 2 szt.
7. taśma samoprzylepna
Szt.
300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: sterylne, jednorazowe obłożenia do zabiegów koronarografii i angiografii
1)Krótki opis
1.
Zestaw zabiegowy do koronargrafii, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta angograficzna o wymiarach: nie mniej niż 218 cm x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm ( +/- 1 cm) otoczonymi taśma przylepną, brzeg dłuższy serwety połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego szerokości 70 cm ( +/- 1 cm) - 1 szt.
2. Miska z tworzywa o pojemności 500 ml - 1 szt.
3. Miska z tworzywa o pojemności 1000 ml – 1szt.
4. Skalpel nr 11- 1 szt
5. narzędzie jednorazowe do mycia pacjenta – 1 szt.
6. mały pean (rozszerzecz) jednorazowy – 1 szt
7. Igła iniekcyjna 0,8x40 mm – 1 szt.
8. Igła iniekcyjna 1,2x40 mm – 1szt.
9. Igła angograficzna 18 G ostro zakończona pod kątem poniżej 16 stopni długości 70 mm – 1 szt.
10. Przeźroczysta osłona na głowicę o wymiarach 85 cm x 90 cm z elastyczną krawędzią – 1szt.
11. Przeźroczysta osłonka na głowicę o wymiarach 75 cm x 100 cm z elastyczną krawędzią – 1szt.
12. Gaziki bawełniane o wymiarach 75mm x 75 mm – 20 szt.
13. Strzykawki iniekcyjne 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą – 2 szt.
14. Strzykawki iniekcyjne 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą – 2 szt.
15. Strzykawka 20 ml do podawania kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem, z podwójnym bezlateksowym uszczelnieniem , typu luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka – 1 szt.
16. Aparat do przytoczeń płynów infuzyjnych długości 150 cm wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówkę typu luer lock
– 2 szt.
17. Rampa trójdrożna , średniociśnieniowa do 500 psi wykonana z przeźroczystego materiału, z możliwością płynnego ustawienia zaworu (180o) z łącznikiem luer luck – 1 szt.
18. Dren ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia o średnicy 1,5x 2,7 mm, przeźroczysty, długości 150 cm – 1 szt.
19. Kompres absorpcyjny o zwiększonej chłonności płynów o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 40 cm – 1 szt.
20. Całość zestawu zawinięta w serwetę o wymiarach: nie mniej niż 100 cm x 150 cm
Kpl.
1200
2.
Zestaw operacyjny do angiografii , sterylny, o minimalnym składzie:
Obłożenia sterylne do angiografii:
1. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 100cm x 150cm - 1 szt.
2. Serweta o wymiarach; nie mniej niż 180 cm 220 cm z dwoma przylepnymi otworami – 1 szt.
3. Osłona na aparaturę o średnicy nie mniejszej niż Ø80 cm -1 szt.
kpl
2150
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: sterylne, jednorazowe obłożenia do operacji tarczycy
1)Krótki opis
1.
Zestaw do operacji tarczycy. Obszar pokrywający pacjenta wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 65g/m2 , wodoszczelności powyżej 200cm H2O, wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho powyżej 200kPa, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z obłożeniem ramion stołu o wymiarach: nie mniej niż 190/260 cm x 300 cm - 1 szt. Z przylepnym otworem w kształcie rombu 13cm x 13cm i wzmocnieniem chłonnym, ze zintegrowana matą antypoślizgową na narzędzia
2. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140cm x 190cm - 1szt.
3. 3 podwójne uchwyty na przewody
Kpl.
200
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: osłonki foliowe sterylne jednorazowe
1)Krótki opis
1
Osłonki na sondę śródoperacyjną z żelem, gumką i taśmą o wymiarach min. 10cm x 60cm
Szt.
300
2
Osłonki na głowicę mikroskopu operacyjnego OPMI Pentero firmy Zeiss o wymiarach 117cm x 267 (+/- 5cm )
Szt.
100
3
Pokrowiec foliowy na kamerę do larygofiberoskopu firmy Storz typ 11001RD1 o średnicy13cm (+/- 1cm) i długości 242cm (+/- 10cm )
Szt.
25
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: jednorazowe czepki dla pacjenta
1)Krótki opis
1
Czepek chirurgiczny z gumką jednorazowego użytku z włókniny nie sterylny
Szt.
10 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: czepek chirurgiczny do zabiegów operacyjnych
1)Krótki opis
1
Czepek chirurgiczny jednorazowy, męski z wstawka chłonącą pot w obrębie czoła, bez gumki w części przedniej, bezlateksowy
Szt.
21 000
2
Czepek chirurgiczny jednorazowy, damski z wstawka chłonącą pot w obrębie czoła, bez gumki w części przednie, bezlateksowy
Szt.
41 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: fartuch niesterylny
1)Krótki opis
1
Fartuch niesterylny ochronny jednorazowego użytku z włókniny, długi rękaw
Szt.
14 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: spodenki do kolonoskopii
1)Krótki opis
1
Spodenki z włókniny, krótkie, nie sterylne, z otworem do kolonoskopii
Szt.
2000
2
Pokrowce na słuchawki na uszy używane przy badaniu rezonansem magnetycznym, średnica słuchawki 10 cm. Wyrób niesterylny
kpl
2000
3
Ochraniacze na stopy dla pacjentów włókninowe rozmiar uniwersalny,gramatura PP 45g/m2.
kpl
2000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: pokrowiec na zwłoki
1)Krótki opis
1
Pokrowiec na zwłoki z włókniny, na troki, kolor czarny rozmiar: 220cm x 190cm
Szt.
2 500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: ochrona stołu operacyjnego
1)Krótki opis
1.
Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni. Wchłanialność co najmniej 4l. Produkt spełniający normę 13795
Szt.
2000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: zestawy sterylne jednorazowe
1)Krótki opis
1
Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego o minimalnym składzie:
1. twardy pojemnik - 1 szt.
2. Tupfer kula 20x20 cm.- 7 szt.
3. Korcang plastikowy – 1 szt.
Szt.
8 000
2
Zestaw do wkłuć centralnych o minimalnym składzie:
1. Serweta o wymiarach min. 75 x 100 cm – 1 szt.
2. Serweta o wymiarach min. 75 x 100 cm z otworem samoprzylepnym 6 x 8 cm – 1 szt.
3. Imadło – 1 szt.
4. Gąbka do mycia pola – 2 szt.
5. Strzykawka 5 ml – 1 szt.
6. Strzykawka 10 ml – 1 szt.
7. Igła 1,2 – 1 szt.
8. Igła 0,5 – 1 szt.
9. Pęseta - 1 szt.
Szt.
250
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca, bordowa lub czerwona
1)Krótki opis
1.
Sukienka wielokrotnego użytku wykonana z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125g/m2, zawartość bawełny minimum 60%.
Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795. Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniają łatwą identyfikację rozmiaru.
Dekolt w serek, dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna na wysokości klatki piersiowej.
Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL
Szt.
200
2.
Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125g/m2, zawartość bawełny minimum 60%.
Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795. Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniają łatwą identyfikację rozmiaru.
Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL
Kpl.
500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca, zielona
1)Krótki opis
Sukienka wielokrotnego użytku wykonana z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125g/m2, zawartość bawełny minimum 60%.
Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniają łatwą identyfikację rozmiaru.
Dekolt w serek, dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna na wysokości klatki piersiowej. Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL
Szt.
50
Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125g/m2, zawartość bawełny minimum 60%. Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniają łatwą identyfikację rozmiaru.
Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki. Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL
Kpl.
150
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca, niebieska
1)Krótki opis
1.
Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m2 . Poziom przepuszczalności powietrza minimum 55cm3/cm2*s.
Ubranie zgodne z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniające łatwą identyfikację rozmiaru.
Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL
Kpl.
100
1.
Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m2 . Poziom przepuszczalności powietrza minimum 55cm3/cm2*s.
Ubranie zgodne z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniające łatwą identyfikację rozmiaru.
Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL
Kpl.
100
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca, popielata lub żółta
1)Krótki opis
1.
Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m2 . Poziom przepuszczalności powietrza minimum 55cm3/cm2*s.
Ubranie zgodne z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniające łatwą identyfikację rozmiaru. Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL
Kpl.
60
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: fartruchy wielorazowego użytku- na 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji
1)Krótki opis
1.
Fartuch standardowego ryzyka:
Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin:
- pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 100 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90cm wysokości słupa wody,
- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze max. 125 g/m2.
Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor niebieski.
Lamówka szyjna w różnych kolorach zapewnia łatwą identyfikację rozmiaru.
Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć. Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary fartucha: M, L, XL
Szt.
100
2.
Fartuch standardowego ryzyka:
Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin:
- pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 100 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90cm wysokości słupa wody,
- pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% o gramaturze max. 120 g/m2; tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 55 cm3/cm2*s;
Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor niebieski lub zielony.
Lamówka szyjna w różnych kolorach zapewnia łatwą identyfikację rozmiaru.
Fartuch ma zachować w polu krytycznym właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć. Fartuch w polu krytycznym w pełni zgodny z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych. Rozmiary fartucha: M, L, XL
Szt.
400
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: prześcieradła włókninowe nie sterylne
1)Krótki opis
1
Prześcieradło nie sterylne włókninowe nieprzeźroczyste o gramaturze nie mniej niż 45g/m2 o wymiarach: nie mniej niż 140cm x 200 cm
szt.
10 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: podkład chłonny niesterylny
1)Krótki opis
1
Jednorazowy, podkład chłonący wilgoć z wkładem żelowym, pełnobarierowy, przepuszczalny dla powietrza, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw. Rozmiar min 60 x 90
Szt.
360
2
Jednorazowy, podkład chłonący wilgoć z wkładem żelowym, pełnobarierowy, przepuszczalny dla powietrza, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw. Rozmiar min 40 x 60
Szt.
240
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: wysokochłonna serweta niesterylna
1)Krótki opis
1
Wysokochłonna serweta chirurgiczna, wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160% i gramaturze minimum 280g/m2, o wymiarach min. 150cm x 200cm.
Szt.
100
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: zestaw obłożeń do operacji brzuszno–kroczowych jednorazowe, sterylne
1)Krótki opis
1.
Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych trzywarstwowy o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny, z otworem w okolicy jamy brzusznej, otoczonym folią, z otworem w okolicy krocza z zabezpieczeniem w postaci klapki, o wymiarach minimum 240cm x 280cm - 1 szt.
2. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach min. 77cm x 140cm - 1szt
3. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 150cm x 200cm - 1szt.
4. Ręczniki chłonne - min. 2 szt.
Szt.
50
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: maski z filtrem
1)Krótki opis
1.
Maska z filtrem FFP3 z częścią nosową regulowaną posiadająca zawór wydechowy, certyfikowana jako środek ochrony indywidualnej
Szt.
1000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Szczoteczki
1)Krótki opis
1.
Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, nasączoną 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny
Szt.
2 500
2
Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką
szt
1 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.
2 945,80
2.
2 171,75
3.
3 960,82
4
528,53
5
888,89
6
888,89
7
625,00
8
1 055,56
9
1 805,56
10
3 611,11
11
2 611,11
12
115,50
13
356,40
14
32,34
15
544,50
16
5 638,71
17
330,00
18
206,25
19
26,40
20
554,40
21
475,86
22
77,78
23
182,33
24
1 119,88
25
1 056,00
26
1 980,00
27
482,49
28
297,00
29
178,20
30
1 397,55
31
838,20
32
150,48
33
165,00
34
112,20
35
264,00
36
330,00
Razem
38 004,47
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11) oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych)
12) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. materiały informacyjne, katalogi oferowanego asortymentu zawierające dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
13) oświadczenie oferenta potwierdzające zgodność użytych materiałów z normą:
- PN-EN13795 1-3 dla użytych materiałów – dotyczy zakresu: 2;3;4;5;6;7;9;10(poz 1i2);11;15;16;17;24;26;27;30;34
- PN-EN14 683 dla użytych materiałów – dotyczy zakresu:12;13;14;
14) karta techniczna tkaniny, technologia prania konserwacji/sterylizacji dotyczy zakresów 26-30.
15) oświadczenie oferenta o prowadzeniu zwalidowania procesu sterylizacji dla oferowanego wyrobu – dotyczy zakresu:2-11; 15-18;25;34
16) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych do SWIZ - dołączonych do oferty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
78
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 PLN. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.10.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.10.2013 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Podmiot trzeci
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt. 3-9. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4:
1) pkt 4-6 i pkt 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 7 i 9 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.8.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-08-27 (0130827112504-numer sprawy 78 swiz.doc)
Załącznik - 2013-08-27 (0130827112542-opis przedmiotu zamowienia-zal 1a.doc)
Załącznik - 2013-09-11 (0130911140916-umowa modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-09-27 (0130927112712-odpowiedzi na pytania.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-09-11
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 11.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 4857 //2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.08.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.1 prześcieradła o wymiarowaniu 130x200cm lub 160x200cm?
Odpowiedź:TAK, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.3 kompletu pościeli o następującym składzie:
- poszewka 70x80cm – 1szt,
- poszwa 160x200cm – 1szt,
- prześcieradło 160x210cm – 1szt?
Odpowiedź:TAK, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.4 koszuli z włókniny o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 31 prześcieradła z włókniny o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał:Stanisław Łata – Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 11.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 4857 //2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.08.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie do wzoru umowy:
Pytanie 1:
Zamawiający we zworze umowy zawarł zapis dotyczący terminu realizacji zamówień na 5 dni
roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. W swojej ofercie posiadamy asortyment
wielorazowego użytku, zgodny z wymogami SIWZ, jednak nie jesteśmy w stanie dokonywać
dostaw w tak krótkim czasie. Ze względu na zamówiony asortyment, który ma być w różnych
rozmiarach i kolorach, potrzebny jest znacznie wydłużony termin dostaw. Wynika to z konieczności
wyprodukowania, a następnie dostarczenia do Zamawiającego asortymentu.
Zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu realizacji zamówień asortymentu
wielorazowego użytku z Zakresu XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX i XXXIII na 20 dni roboczych,
licząc od daty złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, modyfikacja umowy w załączeniu.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał:Stanisław Łata – Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-09-11

Pytanie:dodano: 2013-09-27
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5115//2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1:
Zamawiający złożył zamówienie na asortyment o różnych parametrach granicznych. Aby mieć pewność, że oferowany asortyment spełnia wymagania opisane w SIWZ, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty próbek tkanin, z których wykonane są oferowane wyroby.
Czy Zamawiający, w celu zweryfikowania zaoferowanych wyrobów z opisanymi we SIWZ, wymaga załączenia do oferty w zakresie wyrobów wielorazowego użytku, tj. pakiety od XXVI do XXX i XXXIII próbek tkanin, z których wykonany jest oferowany asortyment?
 Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą próbek tkanin.

Pytanie 2:
Zamawiający wymaga z zakresie wyrobów wielorazowego użytku załączenia do oferty oświadczenia oferenta potwierdzającego zgodność użytych materiałów z normą PN-EN 13795. Oświadczenie oferenta jest dokumentem mało obiektywnym.
Czy Zamawiający, aby mieć pewność, iż zaoferowane wyroby wielorazowego użytku spełniają wymagania normy PN-EN 13795, wymaga załączenia do oferty w zakresie wyrobów z Pakietów XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX i XXXIII badań tkanin wykonanych przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane we SIWZ parametry w/w normy?
 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5115 /2013


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia12.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1
Dotyczy: Zakres XVI STERYLNE, JEDNORAZOWE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW KORONAROGRAFII I ANGIOGRAFII
Pozycja 1: Zestaw zabiegowy do koronargrafii
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w zakresie i pozycji:
- Drenu ciśnieniowego do pomiaru ciśnienia o średnicy 1,5x 2,7 mm, przeźroczysty, długości 120 cm
Odp. Tak.
- Prosimy o dookreślenie, czy mały pean (rozszerzecz) jednorazowy powinien być wykonany ze stali czy z tworzywa sztucznego oraz jakiej powinien być długości?
Odp. Materiał z którego winien być wykonany mały pean powinien posiadać odpowiedni stopień twardości, dł około 10 cm.
- Prosimy o informację, czy w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z zakupem osobnego łącznika z 2 końcówkami żeńskimi luer lock do stosowania w trakcie podawania leku, Zamawiający będzie wymagał dołączenia w/w łącznika do składu zestawu?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.
- Prosimy o informację, czy w celu uniknięcia skaleczenia, Zamawiający będzie wymagał skalpela nr 11 z rączką i zabezpieczeniem przeciwko skaleczeniu ostrzem?
Odp. Tak, zgodnie ze SWIZ skalpel nr 11 jednorazowy z rączką i zabezpieczeniem.

Pytanie nr 2
Dotyczy: Zakres XVI STERYLNE, JEDNORAZOWE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW KORONAROGRAFII I ANGIOGRAFII
Pozycja 2: Zestaw operacyjny do angiografii , sterylny:
Prosimy o dookreślenie czy w w/w pozycji serweta angiograficzna powinna posiadać przeźroczystą osłonę na pulpit?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3
Dotyczy: Zakres XVI STERYLNE, JEDNORAZOWE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW KORONAROGRAFII I ANGIOGRAFII
Pozycja 1: Zestaw zabiegowy do koronarografii
Pozycja 2: Zestaw operacyjny do angiografii , sterylny
Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał aby w/w pozycje zawierały etykiety z minimum dwoma częściami do wklejenia do dokumentacji szpitala i pacjenta, numerem katalogowym, datą przydatności, i nazwą producenta, posiadały również nazwę wyrobu w języku polskim i kod paskowy?
Odp. Zgodnie z zapisami umowy § 3ust 5 umowy

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5115/2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Zakres III poz.1. pkt.4
Prosimy o dopuszczenie  pokrowca na stolik Mayo wykonanego z folii PE, po środku z  częścią chłonną z włókniny.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres III poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 150 x 210 cm  spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres X poz. 1, 2
Prosimy o dopuszczenie fartuchów  wykonanych z włókniny SMS  o gramaturze min. 35 g/m2 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres XI poz 1, 2
Prosimy o określenie wymaganej ilości ręczników chłonnych.
Odp. Minimum 2 ręczniki

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 5115 /2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Zakres V OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO JAŁOWE – JEDNORAZOWE DLA ORTOPEDII
Poz.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w następującym składzie:
 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
 4 ręczniki do rąk
 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm
 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm
 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczny otwór 7 cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odp. TAK,Zamawiający dopuszcza.

Poz.3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w następującym składzie:
 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
 4 ręczniki do rąk
 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm
 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm
 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w następującym składzie:
-serweta na stolik narzęd. 150x190cm
-serweta na stolik Mayo 78x145cm
- elastyczna osłona na kończynę 22 x 75
- reczniki 2szt
-taśma przylepna 9x50
-serweta gł. 230x260cm z wycięciem U 20x100cm
-serweta przylepna 150x180cm
-serweta przylepna 160x180
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elastyczną osłonę na kończynę górną w rozmiarze 22 x 75cm w stanie nierozciągniętym?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz.6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elastyczną osłonę na kończynę dolną w rozmiarze32 x 120cm w stanie nie rozciągniętym?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.


Zakres XV OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO JAŁOWE – JEDNORAZOWE DLA OTOLARYNGOLOGII
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w następującym składzie:
 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145
 4 ręczniki do rąk
 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
 1 przylepna serweta 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50 cm
 1 serweta 75 x 80 cm
 1 serweta z wcięciem 150 x 250 cm, warstwa chłonna 50 x 50 cm, wcięcie 7 x 70 cm, z organizatorami przewodów
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.


Zakres XXI FARTUCH NIESTERYLNY
Poz.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch wizytacyjny jednorazowego użytku wykonany z włókniny z dwiema parami troków, rękawy zakończone elastycznym mankietem w uniwersalnej wielkości 120x140 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor SzpitalaSzpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5115 //2013Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1.
Dotyczy zakresu XXX, pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie barierowego chirurgicznego fartucha wielokrotnego użytku standardowego ryzyka w pełni zgodnego z normą PN-EN 13795 wykonanego w całości z tkaniny poliestrowej o zróżnicowanej gramaturze:
Strefa krytyczna :
poliester 98%
włókno węglowe 2 %
gramatura 135g/m² +/- 5%
Strefa mniej krytyczna
poliester 98%
włókno węglowe 2%
gramatura 84g/m² +/- 5%
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2.
Dotyczy zakresu XXX, pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie barierowego fartucha chirurgicznego wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonanego z dwóch różnych tkanin: poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego w strefie krytycznej o właściwościach hydrobfobowych (nieprzemakalny) oraz w strefie mniej krytycznej z komfortowej, oddychającej i niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o następujących parametrach i właściwościach :
Strefa krytczna
poliester 98%
włókno węglowe 2 %
gramatura 135g/m² +/- 5%
Strefia mniej krytycznej
poliester 44%
bawełna 54,6%
włókno węglowe 1,4%
o gramaturze 126 +/- 6 g/m²
gdzie średnia przepuszczalność powietrza wynosi powyżej 45 cm³/cm²/s
Odp. Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 pakietu XXX fartuch z tkanin o gramaturach i składzie zaproponowanym przez Wykonawcę, podtrzymując jednocześnie wymóg odporności na przesiąkanie cieczy minimum 90 cm wysokości słupa wody.


Pytanie nr 3.
Dotyczy zakresów: XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX
Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na wykonanie w w/w zakresach odzieży operacyjnej (ubrań i sukienek) wykonanych z chłonnej płyny, oddychającej, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach :
poliester 44%
bawełna 54,6%
włókno węglowe 1,4%
o gramaturze 126 +/- 6 g/m²
gdzie średnia przepuszczalność powietrza wynosi powyżej 45 cm³/cm²/s
w kolorach; bordo, zieleń, niebieski, popielaty
Zgodnej z normą PN-EN 13795 pod względem:
czystości zawartość cząstek stałych
pylenia
wytrzymałości na wypychanie na sucho
wytrzymałości na rozciąganie na sucho
Odp. Zgodnie ze SIWZ. Zamawiający opisał wymagane minimalne parametry.


Pytanie nr 4.
Dotyczy zakresów: XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX
Z uwagi na poliester zawarty w tkaninie do produkcji Fartuchów chirurgicznych zakładanych na Ubrania dwuczęściowe operacyjne i Sukienki operacyjne oraz dużą ilość aparatury diagnostycznej, która znajduje się na bloku operacyjnym i zabezpieczenie jej przed ewentualnymi zakłóceniami, które mogą wynikać z uwagi na włókno poliestrowe, z którego wykonana jest w większości odzież operacyjna, odzież spodnia (ubrania, sukienki) musi zawierać nitkę węglową, która zabezpiecza przed ewentualnymi zakłóceniami aparatury i niweluje elektryzowanie się poliestrowego Fartucha chirurgicznego z odzieżą spodnią. Czy w związku z tym nitka węglowa jest bezwzględnym wymogiem?
Odp. Zamawiający dopuszcza nitkę węglową, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5.
Dotyczy wzoru umowy (terminu dostaw przedmiotu zamówienia):
Z powodu dużej ilości asortymentu prosimy aby Zamawiający zmodyfikował wzór umowy dotyczący dostawy przedmiotu zamówienia i zmieni termin realizacji zamówienia na 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?
Odp. Patrz odpowiedź z dnia 11.09.2013r

Pytanie nr 6.
Dotyczy wzoru umowy (terminu wymiany wadliwego towaru):
Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy i wydłuży termin wymiany wadliwego towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji?
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 5115 /2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust 1
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy.

Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor SzpitalaSzpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5115/2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Zakres XXV ZESTAWY STERYLNE JEDNORAZOWE
Pozycja 1: Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego:
Prosimy o informację, czy w celu zabezpieczenia zestawu, Zamawiający będzie wymagał dodatkowej serwety służącej jako owinięcie zestawu o wymiarach min. 45 x 75 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 1
Dotyczy: Zakres XXV ZESTAWY STERYLNE JEDNORAZOWE –
Pozycja 2: Zestaw do wkłuć centralnych.
Prosimy o dopuszczenie w w/w zadaniu i pozycji serwety o wymiarach min. 75 x 110 cm z otworem samoprzylepnym 9 cm – 1 szt. Pozostałe parametry zestawu, zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 5115 /2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust 1
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy.

Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 5115/2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Pakiet nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:
prześcieradło 210x150
poszewka na kołdrę 210x160
poszewka na poduszkę 70x80
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta o gramaturze 40g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. NIE,Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 190cmx150cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 170cmx120cm z otworem 12cm lub 200cmx280cm z otworem 10cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120cmx170cm z otworem 12cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o rozmiarze 100cm x 100cm z przylepnym otworem z folii przezroczystej o wymiarach 10cm x 10cm i kieszenią foliową?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o rozmiarze 100cm x 100cm z przylepnym otworem z folii przezroczystej o wymiarach 10cm x 10cm i kieszenią foliową?
Odp. NIE,Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 13, 14
Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 150cm x 200cm z otworem przylepnym „U” o wymiarach 6cm x 65cm?
Odp. TAK do poz. 14. NIE do poz. 13

Pakiet nr 2, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarze 10x50cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne, w którym serwety boczne z taśmą samoprzylepną posiadają wymiary : 70 cm x 90 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne, w którym serweta z taśmą samoprzylepną posiadają wymiary : 150 cm x 180 cm, z dołączoną (zapakowaną osobno) taśmą samoprzylepną w oczekiwanym rozmiarze spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści obłożenie, w którym serweta główna w oczekiwanym rozmiarze posiada otwór o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny , w którym pokrowiec na stolik Mayo posiada wymiar 80 cm x 140 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny , w którym pokrowiec na stolik Mayo posiada wymiar 80 cm x 140 cm, z 1 taśmą samoprzylepną w oczekiwanym rozmiarze, z dołączoną (zapakowaną osobno) 1 taśmą samoprzylepną w oczekiwanym rozmiarze, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Dopuszcza za wyjątkiem zapisów dotyczących rozmiaru otworu. Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarze większym niż opisany w SIWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło niesterylne, w razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji do osobnego zadania?
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta o wym. 200 x 240cm Serweta z otworem o śred.12 cm, przylepnym, z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp. NIE,Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x Nogawica o wym. 70x120cm
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o śr. 10cm, o wymiarach 90cm x 120cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 90cm x 120cm z osobno pakowaną kieszenią?
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 x Serweta 90 x 120 cm Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Fartuch foliowy o wym. 80 x 130 cm
1 x Podkład chłonny o wym. 60 x 90cm
1 x Serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 x 80cm
6 x Ręcznik chłonny o wym. 30 x 30cm
1 x Taśma do zawiązania pępowiny o wym. 1 x 20cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.Pakiet nr 9, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.
1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm
1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta o wym. 200 x 240cm Serweta z otworem o śred.12 cm, przylepnym, z łatą chłonną/wzmocniniem w polu krytycznym. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.


Pakiet nr 22, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 31, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 35g/m2?
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 34, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 170 x 180cm Serweta samoprzylepna, z łatą chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 2 x Serweta 100 x 150 cm Serweta 2 - warstwowa, przylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta o wym. 100 x 150 cm Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta o wym. 75 x 90 cm Serweta 2 - warstwowa, przylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Nogawica o wym. 70x120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 35, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maski z filtrem bez regulowanej części nosowej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 5115/2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Pakiet 11 Poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z osłoną na stolik Mayo wykonanej z folii z wzmocnieniem z włókniny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Tak. Dopuszcza.
Pakiet 11 Poz.2
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z osłoną na stolik Mayo wykonanej z folii z wzmocnieniem z włókniny.
2. Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zestawu posiadającego zintegrowany rzep z serwetą.
3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby uchwyty na przewody w formie rzepu posiadały podwójna blokadę zabezpieczającą przez przypadkowym wypięciem kabli i drenów.
Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.
Pakiet 17
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zaoferowany zestaw powinien zawierać serwetę z paskami kleju o szerokości max. 2,5 cm  dostosowanych do zabiegów na tarczycy.
Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.
Pakiet 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny,5-cio warstwowej  o powierzchni pikowanej, samo wygładzającej się, wykonanej z włókniny polipropylenowej, absorpcyjnej warstwie środkowej, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/ 100cm²,  w rozmiarze min. 100 x 228 cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej, o rdzeniu chłonnym nie większym niż 51 x 206 cm +/- 5cm, tj. zabezpieczającym całe łóżko.
Odp. Tak. Dopuszcza.
Pakiet 24
Prosimy  o odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN 13795-1,2,3.
Norma EN 13795  opisuje wymogi dla obłożeń pola operacyjnego (pacjenta i sprzętu) i fartuchów chirurgicznych, a zatem wyrobów włókninowych mających bezpośredni kontakt z raną chirurgiczną podczas zabiegu. Norma ta nie dotyczy natomiast podkładów operacyjnych (z nitką RTG lub bez). Podkład chłonny jako produkt umieszczony pod pacjentem jest oddzielony od rany chirurgicznej obłożeniem i według przepisów i norm zarówno polskich, jak i europejskich nie zaliczają się do produktów sterylnych tj. fartuchów chirurgicznych, obłożeń pola operacyjnego, których dotyczy wspomniana norma.
Oferowane podkłady chłonne, operacyjne posiadają oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych, będącym jedynym parametrem zgodnie z ustawami o Wyrobach Medycznych.
Odp. Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pakiet 10 poz1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z wzmocnieniami o gramaturze 41 g/m2, z rękawami łączonymi za pomocą klejenia lub ultradźwięków, pakowane w podwójne opakowanie wewnętrzne włókninowe lub papierowe, zewnętrzne foliowe, spełniający pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.
Odp. Tak. Dopuszcza.

Pakiet 10 poz. 1
W związku z chęcią zaoferowania fartucha najbardziej optymalnego dla Zamawiającego prosimy o doprecyzowanie długości rzepa mocującego fartuch.
Odp. Zamawiający nie określa tego parametru.
Pakiet nr 20, poz. 1 i 2
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepków chirurgicznych z napotnikiem uniwersalnego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5115/2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr I poz. 3:
Czy należy zaoferować pościel z włókniny o gramaturze min. 35g/m2?
Odp. Zamawiający nie określa w SIWZ gramatury, w związku z tym dopuszcza, ale nie wymaga.

Zakres nr I poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści pościel z poszwą 150cmx200cm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr I poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny polipropylenowej typu SB o gramaturze 38g/m2 lub z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 30g/m2; długość min. 110cm? W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr I poz. 5:
Czy należy zaoferować ubranie chirurgiczne z włókniny o gramaturze min. 45g/m2?
Odp. Zamawiający nie określa w SIWZ gramatury, w związku z tym dopuszcza, ale nie wymaga.

Zakres nr III poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 170cmx180cm w miejsce serwety 140cmx190cm oraz z serwetą na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm, pozostałe składowe zgodnie z siwz?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres nr III poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze min. 56g/m2 lub z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2

Zakres nr III poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bez przylepca?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr V poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do stawu biodrowego wykonany z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze min. 56g/m2 lub z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2; w miejsce serwety 170cmx180cm serweta 150cmx240cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2 i serwetę

Zakres nr V poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii wykonany z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze min. 56g/m2 lub z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2; serweta główna z otworem 6cm otoczonym taśmą samoprzylepną?
Odp. Nie,Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr V poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do ACL stawu kolanowego wykonany z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze min. 56g/m2 lub z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2
Zakres nr V poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego wykonany z laminatu 2 – warstwowego o gramaturze min. 56g/m2 lub z laminatu 3 – warstwowego o gramaturze min. 73g/m2; serweta główna z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 7cmx60cm wykończonym taśmą lepną?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr IX poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodowy z serwetą 130cmx90cm; z kocykiem flanelowym?
Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zakres nr IX poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną z otworem w kształcie rombu 20x10cm bez wyposażenia w przesłonę, pozostałe składowe zgodnie z siwz? W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie poz. z pakietu.
Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zakres nr X poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze min. 35g/m2, ze wzmocnieniami z barierowego laminatu o gramaturze min. 40 g/m2; szwy w rękawach wykonane metodą ultradźwiękową. Poziom barierowości oznaczony na etykiecie za pomocą nazwy własnej – fartuch Perfect, co oznacza fartuch podwyższonego ryzyka.
Podwójne opakowanie papier krepowy i torebka papierowo-foliowa, zapakowany łącznie z 2 serwetkami do osuszania rąk z włókniny kompresowej.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres nr X poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści, gdzie poziom barierowości oznaczony na etykiecie za pomocą nazwy własnej – fartuch Standard, co oznacza fartuch standardowego ryzyka?
Podwójne opakowanie papier krepowy i torebka papierowo-foliowa, zapakowany łącznie z 2 serwetkami do osuszania rąk z włókniny kompresowej.
Odp.Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres nr XIX poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści czepek pielęgniarski?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres nr XXI poz. 1:
Czy należy zaoferować fartuch ochronny wykończony gumką przy rękawie?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zakres nr XXV poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji pola o minimalnym składzie:
- twardy pojemnik – 1 szt.
- tupfer kula 20x20cm – 5 szt.
- korcang plastikowy – 1szt.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres nr XXV poz. 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 1 z pakietu, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert?
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres nr XXXIV poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych z serwetą operacyjną 240cmx260cm i serwetą na stolik narzędziowy 150cmx190cm; pozostałe składowe zgodnie z siwz?
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Projekt umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp. Tak.
2. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaki będzie minimalny termin dostawy wskazany w zamówieniu Zamawiającego?
Aktualnie wzór umowy nie określa minimalnego terminu dostawy wynikającego z zamówienia; dlatego wymaga doprecyzowania. Aby ocenić swoją zdolność do należytego (terminowego) wykonania umowy i należycie skalkulować cenę oferty wykonawca powinien znać minimalne terminy dostawy wynikającego z zamówienia. Wykonawca nie może należycie przygotować oferty nie wiedząc czy obowiązujące go terminy dostawy będą wynosić np. 1 dzień czy 5 dni.
Odp. Max - 5 dni, min – 48 godz.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakże zmiana w tym zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Zważywszy na treść § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.
Odp. Zamawiający z należytą starannością określił ilości roczne.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy brutto” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odp. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 5115 /2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

ZAKRES NR 3
1. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze min. 55g/m2 spełniającego minimalny skład i wymagania SIWZ, jednakże posiadającego serwetę z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 170 x 175 cm ( pkt. 1) oraz serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm ( pkt. 5)?
Odp. Nie,Zamawiający nie dopuszcza.
2. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 240 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR IV
3. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze min. 55 g/m2 w części niewzmocnionej oraz 110 g/m2 w części wzmocnionej o następującym składzie:

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 5
4. Poz. nr 1-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych wykonanych z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do zabiegów endoprotezy o następującym składzie:
0,
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do zabiegów artroskopii stawu kolanowego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 55 cm ( pkt. 3)?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do zabiegów artroskopii stawu barkowego o następującym składzie:


Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 6
8. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu PCNL, posiadającego serwetę główną w rozmiarze 170 x 300 cm wyposażoną w części centralnej w samoprzylepny otwór w rozmiarze 15 x 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR o następującym składzie:

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 7
10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji rozruszników o następującym składzie:
1 x serweta na stół instrumentariuszki 190 x 140 cm - opakowanie zestawu
1 x serweta do angiografii 200 x 280 cm z 2 przylepnymi otworami 16 x 20 cm z folią wokół brzegów otworu
2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
1 x osłona na sprzęt medyczny 85 x 85 cm, okrągła , PE
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 9
11. Poz. nr 2- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zakresu nr 9 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw obłożeń pola operacyjnego
Odp. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

12. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji krocza o następującym składzie:
1 x seweta na stół narzedziowy 90 x 75 cm - opakowanie zestawu
1 x serweta do ginekologii i cystoskopii 75 x 200 cm z przylepnym otworem 7 x 12 cm
1 x osłona na krocze z taśmą samoprzylepną 50 x 46 cm
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 10
13. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających wzmocnienia o gramaturze 38 g/m2, pakowanych w podwójne opakowanie- papier krepowy, torebka papierowo- foliowa), pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Dopuszcza za wyjątkiem zapisów dotyczących gramatury.

14. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS, pakowanych w podwójne opakowanie- papier krepowy, torebka papierowo- foliowa), pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Poz. nr 1-2- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogów oznaczenia poziomu barierowości na fartuchach oraz ich opakowaniach. Taki opis przedmiot zamówienia wskazuje na faworyzowanie jednej firmy, a tym samym łamie zasady uczciwej konkurencyjności
Odp. Zamawiający dopuszcza kodowanie poziomu barierowości na opakowaniu za pomocą nazwy własnej.

16. Poz. nr 1-3- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów nie posiadających w swoim składzie celulozy, której stopień pylenia jest dość wysoki?
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.

ZAKRES NR 11
17. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego o następującym składzie:
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie:

Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

ZAKRES NR 12-14
19. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek o odporności oddechowej <49,0, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Zakres nr 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek typu II?
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

21. Zakres 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek typu IIR?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 15
22. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu laryngologicznego o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wzmocniona 125 x 150 cm
1 serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 200 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
LUB
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 200 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 125 x 150 cm
1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

ZAKRES NR 16
23. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zabiegowych do koronografii, spełniających minimalny skłąd i wymagania SIWZ, jednakże posiadającego osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 85 x 95 cm, prostokątna,
( pkt. 10), osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 80 x 100 cm, prostokątną (pkt. 11) oraz aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, kolcem, filtrem i końcówką Luer Lock 175 cm ( pkt. 16)
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 20
24. Poz. nr 1-2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków posiadający wstawkę chłonącą pot wokół głowy, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAKRES NR 25
25. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji o następującym składzie:

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłuć centralnych o następującym składzie:
1 x serweta przylepna 60 x 75 cm, otwór przylepny typu romb 10 x 10 cm decentralnie
3 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 6 warstw, 30g/m2
6 x tupfer z gazy Nr 4, 24 x 24 cm, 20 nitek
1 x strzykawka 2 ml Luer, 2 części, biała
1 x strzykawka 5 ml Luer, 2 części, biała
1 x igła injekcyjna 1,20 x 38 mm
1 x igła injekcyjna 0,50 x 38 mm
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm
1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 45 cm (owinięcie zestawu)
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

ZAKRES NR 34
27. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzuszno- kroczowym o następującym składzie:
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta ginekologiczna z trzema uchwytami Velcro do mocowania kabli i drenów oraz dwoma oknami (samoprzylepne okno – jama brzuszna i nieprzylepne okno – krocze) 230 x 260
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

ZAPISY SIWZ
PROJEKT UMOWY
28. § 4, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i naliczanie ich od wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Odp. Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor SzpitalaSzpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/ 5115 /2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


1. Proszę o zgodę na zaoferowanie w zakresie X pozycja 1 fartuchów o gramaturze 35 g/m2 spełniających pozostałe wymogi specyfikacji.
Odp. Nie

2. Proszę o zgodę na zaoferowanie w zakresie X pozycja 2 fartuchów SMMMS spełniających pozostałe wymogi specyfikacji.
Odp. TakPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5115/2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Pak.2
poz.3 Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną jednorazową do wkłuć centralnych i znieczuleń o wymiarach 50x60cm z otworem 6cm lub 75x90cm z otworem 8cm?
Odp. Tak. Serwetę sterylną o wymiarach 75x90cm z otworem 8cm.

poz.6 Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną jednorazową na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm.?
Odp. Tak

poz.8 Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną jednorazową o wymiarach 200x150cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 12cm?
Odp. Tak

poz.11,12 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z całości pakietu poz. 11 i 12. Opisane serwety okulistyczne są specjalistycznymi serwetami dedykowanymi do ściśle określonych procedur. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe serwety standardowe znajdujące się w tym pakiecie.
Odp. Nie

Pak.3
poz.1 Czy zamawiający dopuści zestaw operacyjny uniwersalny, wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2, wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, o składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x180cm-1szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75cm x 90cm - 2 szt.
3. Serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150cm x 240cm 1 szt.
4. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach 80cm x 145cm - 1szt
5. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 150cm x 190cm - 1szt.
6. Ręczniki chłonne- 2 szt.
7. Taśma samoprzylepna do zestawu pakowana osobno
Odp. Nie

poz.2 Czy zamawiający dopuści prześcieradło sterylne jednorazowe samoprzylepne o wymiarze 150 cm x 240 cm.?
Odp. Tak

Pak.5
poz.1 Czy zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho?
Odp. Nie

poz.2 Czy zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów artroskopii stawu kolanowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 ,wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, o składzie:
1. Serweta główna o wymiarach: 225cm x 320cm z otworem o wymiarach 7cm otoczony taśma samoprzylepną - 1 szt.
2. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach 80cm x 145cm - 1szt
3. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach 33cm x 55cm - 1szt.
4. Ściereczki chłonne
5. Taśmy samoprzylepne -1 szt.
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 150cm x 190cm - 1 szt.
Odp. Nie

poz.3 Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw serwet do zabiegów ACL stawu kolanowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2 wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, o składzie:
1. Serweta główna o wymiarach 225cm x 320cm wyposażona w warstwę chłonną i samozamykający się płat z otworem o średnicy nie mniej niż 6 cm oraz zintegrowany z serwetą główną worek przechwytujący płyny - 1 szt.
2. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach 80cm x 145cm - 1szt
3. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach 33cm x 55cm - 1szt.
4. Ściereczki chłonne
5. Taśmy samoprzylepne -1 szt.
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 150cm x 190cm - 1szt.
7.Serweta operacyjna o wymiarach 150x180cm-1szt.

poz.4 Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów artroskopii stawu barkowego, sterylny wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho, składzie:
1. Serweta główna o wymiarach 225 cm x 260cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10cm x 100 cm wykończona taśmą samoprzylepną - 1 szt.
2. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach min. 33cm x 55cm - 1szt.
3. Taśmy samoprzylepne-1 szt.
4. Serweta z taśma samoprzylepną o wymiarach min. 150cm x 240cm 1 szt.
5. Ścierki chłonne
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 150cm x 190cm -1 szt.
7. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach min.80cmx145cm-1 szt
Odp. Nie

Poz.5 Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę górną o wymiarach 33x55cm?
Odp. Tak

Pak.8
poz.1 Czy zamawiający dopuści osłonę na ramię C o składzie :
1.Osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65x75cm-2szt.
2.Osłona na wygięcie w kształcie litery C o wymiarach 30x195 cm-1 szt.
Odp. Nie

Pak.10
poz.1 Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z z laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze 40,5 g/m2 rękaw i 42g/m2 przód, materiał wzmocnienia jest połączony z materiałem bazowym przy użyciu kleju topliwego. Poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami zakończone poliestrowym niepylącym mankietem. Troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją na rzep o dużym zakresie regulacji. Odporność na penetrację płynów szczególnie w obszarze wzmocnień min. 80 cmH2O. Podwójne opakowanie papier krepowy i torebka papierowo-foliowa. Rozmiar L-120, XL-130, XXL -150.
Odp. Dopuszcza za wyjątkiem zapisów dotyczących gramatury, oraz kodowania barierowości na fartuchu.

poz.2 Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 35g/m2. Poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami zakończone poliestrowym niepylącym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją na rzep o dużym zakresie regulacji. Podwójne opakowanie (papier krepowy i torebka papierowo-foliowa). Rozmiar L-120, XL-130, XXL -150.
Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

poz.3 Fartuch chirurgiczny sterylny bez wzmocnień, z mankietem, niepalny, do procedur standardowych do krótkotrwałych zabiegów wykonywanych w oddziałach szpitalnych. Rozmiar: L-120 XL-130, XXL-150.
Odp. Opis SIWZ – bez zapytania.

Pak.12
Czy zamawiający dopuści maski chirurgiczne, dla osób noszących okulary , hypoalergiczne, będące wyrobami medycznymi zgodnymi z dyrektywą 93 i z normą 14683 o skuteczności filtracji bakteryjnej =>98%, typ II?
Odp. Nie

Pak.13
Czy zamawiający dopuści maski chirurgiczne, trójwarstwowe z trokami ,będące wyrobami medycznymi zgodnymi z dyrektywą 93 i z normą 14683 o skuteczności filtracji bakteryjnej =>98%, typ II?
Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pak.14
Czy zamawiający dopuści maski chirurgiczne, trójwarstwowe z trokami ,będące wyrobami medycznymi zgodnymi z dyrektywą 93 i z normą 14683 o skuteczności filtracji bakteryjnej =>98%, typ II R?
Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pak.34
Czy zamawiający dopuści zestaw obłożeń do zabiegów brzuszno-kroczowych dwuwarstwowy o składzie:
1. Serweta operacyjna zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny, z otworem w okolicy jamy brzusznej, z otworem w okolicy krocza z zabezpieczeniem w postaci klapki, o wymiarach 260cm x 310cm - 1 szt.
2. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach 80cm x 145cm - 1szt
3. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 150cm x 190cm - 1szt.
4. Ręczniki chłonne - 4 szt.
Odp. Nie


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-09-27

Pytanie:dodano: 2013-09-27
Odpowiedź:dodano: 2013-09-27
Odpowiedźi na jedne z pytań znajdują się w pliku powyżej
http://www.lukasz.med.pl/bip/pliki/20130927112712-odpowiedzi%20na%20pytania.doc

Pytanie:dodano: 2013-10-01
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.09.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/78/MJ/5127/2013
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 78/13
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.09.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 1, poz.1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła nie sterylnego o wymiarach
140cm x 210cm
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.
Pakiet 1, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła nie sterylnego o wymiarach
160cm x 210cm
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.
Pakiet 1, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli jednorazowej nie sterylnej wykonanej z włókniny PP o gr min. 20g/m2 oraz o rozmiarach :
powłoczka na poduszkę 70X80 cm
powłoka na kołdrę 210X150 cm
prześcieradło 200x150 cm
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 9, poz.1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 9.
Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej cenowo oferty.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 10, poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego wykonanego z włókniny SMS.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet 10, poz. 1,2
Pyt 1.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów łączonych metodą ultradźwiękową.
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.
Pyt2.
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oznaczania barierowości kolorem na fartuchu i na opakowaniu.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza kodowanie poziomu barierowości na opakowaniu za pomocą nazwy własnej.
Pakiet 22 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dokładniejsze opisanie jakich pokrowców na słuchawki oczekuje.
Odp. Zgodnie z zapisami SWIZ pokrowce na słuchawki o średnicy 10 cm nauszne.
Pakiet 31 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie włókninowego, nie sterylnego prześcieradła , nieprzeźroczystego z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 35 g/m2
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-10-01

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-20
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271/ 78/MJ / 5960 /13 Tarnów, 2013-11-18

Dot. Przetargu nieograniczonego – zakup odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, zakup odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Zakres (pln)
06
FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
ZAKRES NR 1 - 85 644,00
ZAKRES NR 13 – 11 664,00
ZAKRES NR 14 – 1 058,40
ZAKRES NR 31 – 19 440,00
12
EURO CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP. J. 96-503 SOCHACZEW, UL. CHODAKOWSKA 10
ZAKRES NR 2 – 75 161,52
ZAKRES NR 15 – 10 530,00
ZAKRES NR 20 – 10 044,00
ZAKRES NR 23 – 5 967,00

15
PANEP S.R.O. SP. ZO.O. ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
ZAKRES NR 3 – 134 460,00
ZAKRES NR 4 – 19 051,20
ZAKRES NR 5 – 26 562,60
ZAKRES NR 6 – 26 396,28
ZAKRES NR 8 – 31 725,00
ZAKRES NR 16 – 177 265,80
ZAKRES NR 25 – 52 693,20

14
AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
ZAKRES NR 7 – 16 173,00
ZAKRES NR 9 – 46 665,72
ZAKRES NR 11 – 74 800,80
05
JKT WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH SP. ZO.O. 15-703 BIAŁYSTOK, UL. ZWYCIĘSTWA 17A BIURO HANDLOWE UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA (intraco,24P.)
ZAKRES NR 10 – 139 212,00


01
POLMIL SP. ZO.O. UL. SCHULZA 1 85-315 BYDGOSZCZ
ZAKRES NR 12 – 8 208,00
ZAKRES NR 35 – 9 249,60
ZAKRES NR 36 – 5 762,55
11
SKAMEX UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52, 93-121 ŁÓDŹ
ZAKRES NR 17 – 10 778,40
ZAKRES NR 32 – 3 615,84

08
CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
ZAKRES NR 18 – 6 048,00

03
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26 87-100 TORUŃ
ZAKRES NR 19 – 864,00

10
IDEAL PARTNER 16-070, CHOROSZCZ UL. WARSZAWSKA 2
ZAKRES NR 21 – 15120,00

02
GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA UL. PRZEMYSŁOWA 1, 16-010 WASILKÓW
ZAKRES NR 26 – 65 880,00
ZAKRES NR 27 – 18 900,00
ZAKRES NR 28 – 8 100,00
ZAKRES NR 29 – 4 860,00
ZAKRES NR 30 – 42 120,00
ZAKRES NR 33 – 6 804,00

Zakres nr 22;34 unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu(...)”

Zakres nr 24 unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Zamawiający przyporządkował normę jako warunek graniczny, która nie mieści się w przedmiotowym zakresie podkładu higienicznego.

Uzasadnienie
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:

zakres I
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
85 644,00
6
KRUSZELNICKI
10,00
 
85 644,00
 

 
40,00
40,00
 
 
10
IDEAL
9,70
 
88 300,80
 

 
38,80
38,80
 
 
12
EURO
8,98
 
95 394,24
 

 
35,91
35,91
 
 

Zakres 2
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
75 161,52
12
EURO
10,00
 
75 161,52
 

 
40,00
40,00
 
 
15
PANEP
6,84
 
109 954,80
 

 
20,51
20,51
 
 

Zakres 3
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
134 460,00
5
JKT
9,33
 
144 131,40
 

 
37,32
37,32
 
 
12
EURO
8,69
 
154 710,00
 

 
34,76
34,76
 
 
14
SYMICO
8,72
 
154 110,60
 

 
34,90
34,90
 
 
15
PANEP
10,00
 
134 460,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 4
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
19 051,20
9
PAUL
9,82
 
19 392,91
 

 
39,30
39,30
 
 
15
PANEP
10,00
 
19 051,20
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 5
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
26 562,61
12
EURO
9,71
 
27 362,61
 

 
38,83
38,83
 
 
15
PANEP
10,00
 
26 562,60
 

 
40,00
40,00
 
 
16
ANMAR
5,87
 
45 249,57
 

 
23,48
23,48
 
 

Zakres 6
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
26 396,28
9
PAUL
8,60
 
30 688,20
 

 
34,41
34,41
 
 
12
EURO
9,55
 
27 653,40
 

 
38,18
38,18
 
 
15
PANEP
10,00
 
26 396,28
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 7
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
16 173,00
9
PAUL
7,59
 
21 303,00
 

 
30,37
30,37
 
 
14
SYMICO
10,00
 
16 173,00
 

 
40,00
40,00
 
 
15
PANEP
7,68
 
21 060,00
 

 
30,72
30,72
 
 

Zakres 8
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
31 725,00
13
ZARYS
#DZIEL/0!
 
13 959,00
 

 
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
 
 
15
PANEP
10,00
 
31 725,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 9
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
46 665,72
3
TZMO
7,15
 
65 273,04
 

 
28,60
28,60
 
 
5
JKT
6,49
 
71 919,36
 

 
25,95
25,95
 
 
14
SYMICO
10,00
 
46 665,72
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 10
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
139 212,00
3
TZMO
9,42
 
147 808,80
 

 
37,67
37,67
 
 
5
JKT
10,00
 
139 212,00
 

 
40,00
40,00
 
 
9
PAUL
8,25
 
168 739,20
 

 
33,00
33,00
 
 
11
SKAMEX
6,74
 
206 474,40
 

 
26,97
26,97
 
 
15
PANEP
9,34
 
149 040,00
 

 
37,36
37,36
 
 

Zakres 11
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
74 800,80
11
SKAMEX
8,70
 
86 011,20
 

 
34,79
34,79
 
 
14
SYMICO
10,00
 
74 800,80
 

 
40,00
40,00
 
 
15
PANEP
6,82
 
109 598,40
 

 
27,30
27,30
 
 

Zakres 12
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
8 208,00
1
POLMIL
10,00
 
8 208,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 13
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
11 664,00
1
POLMIL
6,00
 
19 440,00
 

 
24,00
24,00
 
 
6
KRUSZELNICKI
10,00
 
11 664,00
 

 
40,00
40,00
 
 
9
PAUL
4,29
 
27 216,00
 

 
17,14
17,14
 
 

Zakres 14
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
1 058,40
1
POLMIL
2,80
 
3 780,00
 

 
11,20
11,20
 
 
6
KRUSZELNICKI
10,00
 
1 058,40
 

 
40,00
40,00
 
 
9
PAUL
2,43
 
4 363,20
 

 
9,70
9,70
 
 

Zakres 15
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
10 530,00
12
EURO
10,00
 
10 530,00
 

 
40,00
40,00
 
 
15
PANEP
9,56
 
11 016,00
 

 
38,24
38,24
 
 

Zakres 16
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
177 265,80
4
AESCULAP
9,34
 
189 783,00
 

 
37,36
37,36
 
 
5
JKT
9,99
 
177 474,78
 

 
39,95
39,95
 
 
9
PAUL
8,78
 
201 983,22
 

 
35,11
35,11
 
 
14
SYMICO
8,94
 
198 275,58
 

 
35,76
35,76
 
 
15
PANEP
10
 
177 265,80
 

 
40
40
 
 

Zakres 17
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
10 778,40
11
SKAMEX
10,00
 
10 778,40
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 18
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6 048,00
8
CEZAL
10,00
 
6 048,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 19
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
864,00
1
POLMIL
8,89
 
972,00
 

 
35,56
35,56
 
 
3
TZMO
10,00
 
864,00
 

 
40,00
40,00
 
 
6
KRUSZELNICKI
8,89
 
972,00
 

 
35,56
35,56
 
 
8
CEZAL
7,27
 
1 188,00
 

 
29,09
29,09
 
 
9
PAUL
4,21
 
2 052,00
 

 
16,84
16,84
 
 
10
IDEAL
8,00
 
1 080,00
 

 
32,00
32,00
 
 
12
EURO
8,89
 
972,00
 

 
35,56
35,56
 
 

Zakres 20
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
10 044,00
5
JKT
5,54
 
18 144,00
 

 
22,14
22,14
 
 
9
PAUL
1,83
 
54 907,20
 

 
7,32
7,32
 
 
12
EURO
10,00
 
10 044,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 21
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
15 120,00
3
TZMO
7,52
 
20 109,60
 

 
30,08
30,08
 
 
6
KRUSZELNICKI
9,80
 
15 422,40
 

 
39,22
39,22
 
 
7
MERCATOR
9,09
 
16 632,00
 

 
36,36
36,36
 
 
8
CEZAL
6,67
 
22 680,00
 

 
26,67
26,67
 
 
9
PAUL
4,31
 
35 078,40
 

 
17,24
17,24
 
 
10
IDEAL
10,00
 
15 120,00
 

 
40,00
40,00
 
 
12
EURO
9,62
 
15 724,80
 

 
38,46
38,46
 
 
15
PANEP
8,00
 
18 900,00
 

 
32,00
32,00
 
 
16
ANMAR
9,09
 
16 632,00
 

 
36,36
36,36
 
 

Zakres 23
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
5 967,00
6
KRUSZELNICKI
5,67
 
10 530,00
 

 
22,67
22,67
 
 
12
EURO
10,00
 
5 967,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 25
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
52 693,20
4
AESCULAP
4,94
 
106 704,40
 

 
19,75
19,75
 
 
15
PANEP
10,00
 
52 693,20
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 26
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
65 880,00
2
GARMEX
10,00
 
65 880,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 27
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
18 900,00
2
GARMEX
10,00
 
18 900,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 28
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
8 100,00
2
GARMEX
10,00
 
8 100,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 29
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
4 860,00
2
GARMEX
10,00
 
4 860,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 30
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
42 120,00
2
GARMEX
10,00
 
42 120,00
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 31
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
19 440,00
6
KRUSZELNICKI
10,00
 
19 440,00
 

 
40,00
40,00
 
 
12
EURO
8,18
 
23 760,00
 

 
32,73
32,73
 
 
15
PANEP
2,77
 
70 200,00
 

 
11,08
11,08
 
 
16
ANMAR
3,79
 
51 300,00
 

 
15,16
15,16
 
 

Zakres 32
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3 615,84
11
SKAMEX
10,00
 
3 615,84
 

 
40,00
40,00
 
 

Zakres 33
PUNKTY
nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6 804,00
2
GARMEX
10,00
 
6 804,00
 

 
40,00
40,00
 
 

ZAKRES 35

nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
9 249,60
1
POLMIL
10,00
 
9 249,60
 

 
40,00
40,00
 
 

ZAKRES 36

nazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
5 762,55
1
POLMIL
10,00
 
5 762,55
 

 
40,00
40,00
 
 


2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 POLMIL SP. ZO.O. UL. SCHULZA 1 85-315 BYDGOSZCZ
02 GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA UL.PRZEMYSŁOWA1,16-010 WASILKÓW
03 TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26 87-100 TORUŃ
04 AESCULAP CHIFA SP. ZO.O.,UL. TYSIĄCLECIA 14, 64-300 NOWY TOMYŚL
05 JKT WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH SP. ZO.O. 15-703 BIAŁYSTOK, UL. ZWYCIĘSTWA 17A BIURO HANDLOWE UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA (intraco,24P.)
06 FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
07 MERCATOR MEDICAL S.A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
08 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
09 PAUL HARTMAN POLSKA SP. ZO.O., UL. PARTYZANCKA 133/151, 95-200 PABIANICA
10 IDEAL PARTNER 16-070, CHOROSZCZ UL. WARSZAWSKA 2
11 SKAMEX Sp. z o. o. S.K.A. UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52, 93-121 ŁÓDŹ
12 EURO CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP. J. 96-503 SOCHACZEW, UL. CHODAKOWSKA 10
13 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O. UL. POD BOREM 18, 41- 808 ZABRZE
14 AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
15 PANEP S.R.O. SP. ZO.O. ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
16 ANMAR SPÓŁKA Z O. O. SP. K. UL. BŁAWATKÓW 6 , 43-100 TYCHY


3. Nie została odrzucona żadna oferta

4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2Pkt.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następujący Wykonawca:

013 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O. UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp zamawiający zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Wykonawca zgodnie z załączonym dokumentem do oferty dokonał wpłaty wadium w kwocie nie zabezpieczającej wartość oferty. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


W myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano oferty z najniższą ceną. Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 30.11.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.


podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-15
04.12.2013 roku Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza zawarł umowę z firmami:
FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
ZAKRES NR 1 - 85 644,00
ZAKRES NR 13 – 11 664,00
ZAKRES NR 14 – 1 058,40
ZAKRES NR 31 – 19 440,00
EURO CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP. J. 96-503 SOCHACZEW, UL. CHODAKOWSKA 10
ZAKRES NR 2 – 75 161,52
ZAKRES NR 15 – 10 530,00
ZAKRES NR 20 – 10 044,00
ZAKRES NR 23 – 5 967,00

PANEP S.R.O. SP. ZO.O. ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
ZAKRES NR 3 – 134 460,00
ZAKRES NR 4 – 19 051,20
ZAKRES NR 5 – 26 562,60
ZAKRES NR 6 – 26 396,28
ZAKRES NR 8 – 31 725,00
ZAKRES NR 16 – 177 265,80
ZAKRES NR 25 – 52 693,20

AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
ZAKRES NR 7 – 16 173,00
ZAKRES NR 9 – 46 665,72
ZAKRES NR 11 – 74 800,80
JKT WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH SP. ZO.O. 15-703 BIAŁYSTOK, UL. ZWYCIĘSTWA 17A BIURO HANDLOWE UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA (intraco,24P.)
ZAKRES NR 10 – 139 212,00


POLMIL SP. ZO.O. UL. SCHULZA 1 85-315 BYDGOSZCZ
ZAKRES NR 12 – 8 208,00
ZAKRES NR 35 – 9 249,60
ZAKRES NR 36 – 5 762,55
SKAMEX UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52, 93-121 ŁÓDŹ
ZAKRES NR 17 – 10 778,40
ZAKRES NR 32 – 3 615,84

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
ZAKRES NR 18 – 6 048,00

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26 87-100 TORUŃ
ZAKRES NR 19 – 864,00

IDEAL PARTNER 16-070, CHOROSZCZ UL. WARSZAWSKA 2
ZAKRES NR 21 – 15120,00

GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA UL. PRZEMYSŁOWA 1, 16-010 WASILKÓW
ZAKRES NR 26 – 65 880,00
ZAKRES NR 27 – 18 900,00
ZAKRES NR 28 – 8 100,00
ZAKRES NR 29 – 4 860,00
ZAKRES NR 30 – 42 120,00
ZAKRES NR 33 – 6 804,00