Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona g³ówna
Dodaj og³oszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

82-dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego
Numer ogłoszenia: 168151 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego Zamawiający wyróżnił igły z następującymi ostrzami: okrągłe - podstawowe do zespoleń tkanek miękkich, skórne - standardowe (konwencjonalnie), tnące i odwrotnie tnące, kosmetyczne typu Prime, typu Tapercut - do tkanek zbitych, twardych typu CC - do szycia tkanek zmienionych miażdżycowo, typu VB (Visi Black) - naczyniowa igła posiadająca czarne, matowe oksydowanie w celu zwiększenia widoczności w polu operacyjnym, typu Ethiguard - zmodyfikowana igła okrągła zalecana do zabiegów chirurgicznych u nosicieli HIV, HBS i HCV, używana do tkanki miękkiej poza skórą, okulistyczne - szpatułkowe, szpatułkowe z mikroostrzem, rogówkowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta - wpis do rejestru wyrobów medycznych) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki pok. 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: NICI SYNTETYCZNE NIEWCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE -NYLONOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NICI SYNTETYCZNE NIEWCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE - NYLONOWE 1. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.16mm 45 cm 6/0 5 2. Igła tnąca 3/8 koła dł.16mm 45 cm 5/0 20 3. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.16mm 45 cm 5/0 50 4. Igła tnąca 3/8 koła dł.18mm 45 cm 4/0 40 5. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.19mm 45 cm 4/0 150 6. Igła tnąca 3/8 koła dł.26mm 45 cm 3/0 150 7. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.26mm 45 cm 3/0 550 8. Igła tnąca prosta dł. 60mm 75 cm 3/0 20 9. Igła tnąca 3/8 koła dł.25mm 75 cm 2/0 440 10. Igła tnąca 3/8 koła dł.30mm 75 cm 2/0 12 11. Igła tnąca 3/8 koła dł.36mm 75 cm 2/0 12 12. Igła tnąca 3/8 koła dł.39mm 75 cm 2/0 6 13. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.26mm 75 cm 2/0 60 14. Igła tnąca 3/8 koła dł.25mm 75 cm 0 150 15. Igła tnąca 3/8 koła dł.36mm 75 cm 1 80 16. Igła tnąca 1/2 koła dł.49mm 75 cm 1 24 17. Igła tnąca 1/2 koła dł.36mm 75 cm 2 20 18. Igła tnąca prosta dł. 60mm 75 cm 2/0 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: NICI SYNTETYCZNE PLECIONE WCHŁANIALNE DO PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY OK. 30-35 DNI OKRES WCHŁANIANIA MAX. 70 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NICI SYNTETYCZNE PLECIONE WCHŁANIALNE DO PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY OK. 30-35 DNI OKRES WCHŁANIANIA MAX. 70 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM 1. Igła okrągła ½ koła 17 mm 70 cm 5/0 5 2. Igła okrągła ½ koła 17mm 70 cm 4/0 5 3. Igła okrągła ½ koła 26 mm 70 cm 3/0 25 4. Igła okrągła ½ koła 22 mm 70 cm 3/0 15 5. Igła okrągła ½ koła 31 mm 70 cm 3/0 15 6. Igła okrągła ½ koła 17mm 70 cm 3/0 5 7. Igła okrągła ½ koła 26 mm 70 cm 2/0 30 8. Igła okrągła ½ koła 22 mm 70 cm 2/0 15 9. Igła okrągła ½ koła 31mm 70 cm 2/0 15 10. Igła okrągła ½ koła 36 mm 70 cm 0 10 11. Igła okrągła ½ koła 40 mm 70 cm 0 10 12. Igła okrągła ½ koła 48 mm 90 cm 0 10 13. Igła okrągła ½ koła 36 mm 70 cm 1 10 14. Igła okrągła ½ koła 36mm 90 cm 1 10 15. Igła okrągła ½ koła 40 mm 70 cm 1 10 16. Igła okrągła ½ koła 45mm 90 cm 2 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: NICI JEDNOWŁÓKNOWE SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE O WYDŁUŻONYM CZASIE PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY PODTRZYMYWANIE OK. 2 MIESIĄCE WCHŁANIALNE 182-238 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NICI JEDNOWŁÓKNOWE SYNTETYCZNE WCHŁANIALNe O WYDŁUŻONYM CZASIE PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY PODTRZYMYWANIE OK. 2 MIESIĄCE WCHŁANIALNE 182-238 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM 1. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 70 cm 6/0 3 2. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 4/0 10 3. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 3/0 3 4. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 3 5. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 15 6. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 3 7. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 15 8. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł.36mm 90 cm 0 7 9. Igła okrągła 1/2 koła dł.48mm wzmocniona 90 cm 1 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: NICI OKULISTYCZNE - syntetyczne niewchłanialne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NICI OKULISTYCZNE - syntetyczne niewchłanialne 1.Igła trapezowa podwójna dł.6,19 mm 3/8 koła, przekrój 0,15mm monofilament nylon 20cm 10/0 18 2.Igła trapezowa podwójna dł.6,55 mm 3/8 koła, przekrój 0,2mm plecionka jedwab 45cm 7/0 12 3.Igła ostra podwójna dł.11,04mm 3/8 koła przekrój 0,33mm plecionka jedwab 45cm 6/0 21 4.Igła okrągła dł.13,99mm 3/8 koła przekrój 0,42mm plecionka jedwab 75cm 4/0 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: WOSK KOSTNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WOSK KOSTNY hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień z powierzchni kostnych. Łatwo przylegający do tkanki kostnej, łatwo formowalny, elastyczny, sterylny.Skład: wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu (saszetka a 2,5g) Op. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: GAZA WCHŁANIALNA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp.GAZA WCHŁANIALNA hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień miąższowych. Gaza wchłanialna (do 14 dni ) do hamowania miąższowych krwawień (do 8 min) wykonana z materiału roślinnnego (100% utleniona regenerowana celuloza ) o strukturze miękkiej gazy , łatwo dopasowująca się do kształtu rany, z możliwością docięcia do odpowiednich rozmiarów,o właściwościach bakteriobójczych i bakteristatycznych. j.m. Il.op./rok 1op=12 szt 1. 5cm x 7,5cm Op. 20 2. 5cm x 1,25cm Op. 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-08-23 (0130823114954-82-specyfikacja .doc)
Za³±cznik - 2013-08-23 (0130823115000-zalacznik nr 1b.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-08-29
Numer og³oszenia: 350076 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIA

Og³oszenie dotyczy: Og³oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym og³oszeniu: 168151 - 2013 data 23.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ”CY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. ma³opolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OG£OSZENIU

II.1) Tekst, który naleæy zmienię:

Miejsce, w którym znajduje siź zmieniany tekst: IV.4.4).
W og³oszeniu jest: Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu lub ofert:02.09.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. £UKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piźtro) Kancelaria Ogólna..
W og³oszeniu powinno byę: Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu lub ofert:04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. £UKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piźtro) Kancelaria Ogólna..

Odpowied¼:dodano: 2013-08-29

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/4650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: dot. zakresu 4, poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie w tej pozycji nici o d³ugo¶ci 30 cm, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2:dot. § 1 ust. 4 projektu umowy: Z uwagi na fakt, iæ wyroby medyczne bźd±ce przedmiotem zamówienia stosowane s± w planowanych zabiegach okulistycznych prosimy o wyd³uæenie terminu dostaw „na cito” do 2 dni roboczych lub potwierdzenie, æe nici chirurgiczne nie bźd± zamawiane w trybie „na cito”.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nici nie bźdźd± zamawiane w trybie „na cito”. Zamawiaj±cy modyfikuje wzór umowy w ten sposób, æe z § 1 ust. 4 projektu umowy wykre¶la zdanie: „W nag³ych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowi±zany jest dostarczyę produkty do 24 godzin, licz±c od momentu z³oæenia zamówienia. Jeæeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nast±pi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (dotyczy zamówień na cito).”

Pytanie 3: dot. § 3 ust. 2 projektu umowy: Zwracamy siź z pro¶b± o zmodyfikowanie zapisów ww. paragrafu, zgodnie z poniæsz± propozycj±:„Reklamacje ilo¶ciowe Zamawiaj±cy powinien zg³osię w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy, natomiast reklamacje jako¶ciowe w chwili ujawnienia wady zamówionego produktu.”
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiajacy wyraæa zgodź. § 3 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:„Reklamacje ilo¶ciowe Zamawiaj±cy powinien zg³osię w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy, natomiast reklamacje jako¶ciowe w chwili ujawnienia wady zamówionego produktu.”

Pytanie 4: dot. § 3 ust. 3 projektu umowy: Zwracamy siź z pro¶b± o modyfikacjź zapisu ww. paragrafu umowy wg poniæszej propozycji:” W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowi±zany jest wymienię go na wolny od wad niezw³ocznie, jednakæe nie pó¼niej niæ do 14 dni roboczych, licz±c od daty otrzymania reklamowanego/ wadliwego produktu przez Wykonawcź”.W przypadku reklamacji jako¶ciowej Wykonawca/ Producent powinien mieę moæliwo¶ę dokonania oglździn reklamowanego towaru pod wzglźdem wad jako¶ciowych przed dokonaniem wymiany. Zamawiaj±cy nie pozostawia Wykonawcy moæliwo¶ci rozpatrzenia reklamacji pod wzglźdem wad jako¶ciowych – nie jest to moæliwe przed otrzymaniem reklamowanego towaru.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5: dot. § 4 ust. 1 projektu umowy: Zwracamy siź z pro¶b± o modyfikacjź zapisu ww. paragrafu umowy wg poniæszej propozycji: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcź zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karź umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czź¶ci zamówienia, którego zw³oka dotyczy, za kaædy dzień zw³oki.”
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6: dot. § 4 ust. 2 projektu umowy: Zwracamy siź z pro¶b± o modyfikacjź zapisu ww. paragrafu umowy wg poniæszej propozycji: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcź obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karź umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za kaædy dzień zw³oki.”
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³:
Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/4650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 1 szwy pakowane równieæ po 24 lub 36 saszetek w opakowaniu, przy zachowaniu odpowiedniego przeliczenia na opakowania?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2:Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycjach 1, 3, 5, 7, 13 pod pojźciem zaostrzona mia³ na my¶li ig³y odwrotnie tn±ce?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, ale Zamawiaj±cy dopuszcza ig³y odwrotnie tn±ce.

Pytanie 3:Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 7 dopu¶ci ig³ź o d³ugo¶ci 24mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.

Pytanie 4: Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycjach 8 i 14-18 dopu¶ci szwy o d³ugo¶ci 75cm?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 5: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 1 poz. 12 szwy o d³ugo¶ci 45 cm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.

Pytanie 6: Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycji 13 dopu¶ci ig³ź klasyczn±, bez powleczenia silikonem, na szwie o d³ugo¶ci 45 cm?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.

Pytanie 7: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 1 pozycji 14 ig³ź o d³ugo¶ci 30mm na szwie o d³ugo¶ci 75 cm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.
Pytanie 8: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 1 poz. 15 ig³ź o d³ugo¶ci 39mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody
Pytanie 9: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 1 poz. 16 ig³ź okr±g³± o d³ugo¶ci 48mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 10: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 1 poz. 17 ig³ź 3/8 ko³a o d³ugo¶ci 39mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.

Pytanie 11: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 2 nici syntetyczne plecione wykonane z syntetycznego poliesteru z³oæonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanka kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o okresie wch³aniania max 56-70 dni bez powleczenia antybakteryjnego, o wytrzyma³o¶ci na rozci±ganie oko³o 140% dla USP i EP w dniu wszczepienia, wytrzyma³o¶ę wźz³a wynosi oko³o 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.
Pytanie 12: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 2 w poz. 1-11, 13, 15 szwy o d³ugo¶ci 75 cm?
Odpowied¼ Zamwiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 13: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 2 szwy pakowane równieæ po 36 saszetek w opakowaniu, przy zachowaniu odpowiedniego przeliczenia na opakowania?
Odpowied¼ Zamwiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 14: Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 poz. 5 i 9 dopu¶ci ig³ź o d³ugo¶ci 30mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamwiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 15: Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 poz. 12, 13 i 14 dopu¶ci ig³ź o d³ugo¶ci 37mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 16: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 2 poz. 16 ig³ź o d³ugo¶ci 48mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.


Pytanie 17: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 3 szwy wch³anialne o wyd³uæonym czasie wch³aniania do 180 dni bez powleczenia antybakteryjnego, wykonane z kopolimer kwasu glikolowego i wźglanu trójmetylenu o wytrzyma³o¶ci na rozci±ganie oko³o 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 18: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 3 szwy pakowane równieæ po 36 saszetek w opakowaniu, przy zachowaniu odpowiedniego przeliczenia na opakowania?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 19: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 3 w poz. 1-7 szwy o d³ugo¶ci 75cm?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 20: Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 3 poz. 8 dopu¶ci ig³ź o d³ugo¶ci 37mm? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.
Pytanie 21: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w Zakresie 3 poz. 9 ig³ź okr±g³± klasyczn± 1/2 ko³a? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³: Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/4650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na: 1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5% warto¶ci umowy”? 2. Zmianź brzmienia §4 ust.6 wzoru umowy na nastźpuj±ce: „W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiaj±cy naliczy karź umown± w wysoko¶ci 4% warto¶ci umowy brutto”.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2: Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zmianź brzmienia §4 ust. 3 umowy na nastźpuj±ce: „Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odst±pienia odst±pienia od umowy w nastźpuj±cych przypadkach: 1. w razie trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia 2. w razie trzykrotnego nienaleæytego wykkonania zamówienia, w tym w szczególno¶ci dostarczenia produktu po up³ywie terminu jego waæno¶ci, dostarczenia zbyt ma³ej ilo¶ci produktów, dostarczenia produktów o jako¶ci niezgodnej z umow±”.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³: Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/5650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Czy w zakresie 4 poz. 1 Zamawiaj±cy dopu¶ci ig³ź 6mm, przekrój 0,14mm, d³ugo¶ę nitki 30cm, pozosta³e parametry bez zmian?

Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2: Czy w zakresie 4 poz. 2 Zamawiaj±cy dopu¶ci ig³ź 6,5mm, pozosta³e parametry bez zmian?

Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3:Czy w zakresie 4 poz. 3 Zamawiaj±cy dopu¶ci ig³ź 11mm, pozosta³e parametry bez zmian?

Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 4: Czy w zakresie 4 poz. 4 Zamawiaj±cy dopu¶ci ig³ź 14mm, przekrój 0,43mm, pozosta³e parametry bez zmian?

Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³: Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/4650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zmniejszenie kar umownych w §4 ust 1 i 2 z 1% na 0,5%?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2:Czy Zamawiaj±cy dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z zakresu 6 charakteryzowa³a siź warto¶ci± pH niæsz± niæ 3? Kwa¶ny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, æe ma ona dzia³anie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, æe kwa¶ny odczyn utrudnia tworzenie siź ¶rodowiska, w którym rozwijaj± siź drobnoustroje chorobotwórcze.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

Pytanie 3: Czy w celu zapobiegania zakaæeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiaj±cy wymaga aby gaza hemostatyczna z zakresu 6 posiada³a w³a¶ciwo¶ci bakteriobójcze konkretnie na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji uæytkowania produktu oraz w badaniach?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

Pytanie 4: Czy Zamawiaj±cy wymaga aby gaza wch³anialna z zakresu 6 wch³ania³a siź konkretnie w czasie od 7-14 dni?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy wymaga.

Pytanie 5: Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie w zakresie 6 gazy wch³anialnej, szczegó³owo opisanej poniæej, wykonanej z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)? Proponowana przez nas gaza wch³aniana wykonana z utlenionej celulozy spe³nia wszystkie pozosta³e wymagania okre¶lone przez Zamawiaj±cego w siwz. Proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykazuje dzia³anie bakteriobójcze aæ na 40 szczepów bakterii (zosta³o to potwierdzone badaniami in vitro) co czyni j± produktem o najszerszym spektrum dzia³ania bakteriobójczego spo¶ród dostźpnych tego typu produktów na rynku. Ponadto hemostatyczne opatrunki wch³aniane tamuj± krwawienie w przeci±gu 3-4 minut i s± ca³kowicie wch³aniane w okresie 7-14 dni. Istotny jest równieæ fakt, iæ proponowane przez nas hemostatyki posiadaj± warto¶ę pH niæsz± niæ 3 co utrudnia tworzenie siź ¶rodowiska, w którym rozwijaj± siź drobnoustroje chorobotwórcze. Warto równieæ podkre¶lię, gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.

Pytanie 6: Zwracamy siź z pro¶b± do Zamawiaj±cego o wskazanie, jaki bździe rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiaj±cym, bowiem z brzmienia § 2 ustźp 1 i 5 wzoru umowy, bźd±cego czź¶ci± siwz wynika, æe Zamawiaj±cy nie ma obowi±zku z³oæenia zamówienia do pe³nej warto¶ci. Brak wskazania zakresu zamówienia, choęby minimalnego, który zostanie przez Zamawiaj±cego zrealizowany na 100% powoduje, æe opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilo¶ciowym nie jest jednoznaczny i wyczerpuj±cy, a wykonawca nie moæe w prawid³owy sposób oszacowaę ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy moæe okazaę siź, æe Zamawiaj±cy zamówi 5% towaru objźtego umow±, a zrezygnuje z 95%, w zwi±zku z czym zwracamy siź o wyja¶nienie tre¶ci siwz w ww. Zakresie. Ponadto proponujemy równieæ modyfikacjź umowy w nastźpuj±cy sposób: W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przys³uguj± wobec Zamawiaj±cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu³u, pod warunkiem, æe niezrealizowana ilo¶ę przedmiotu zamówienia nie bździe wiźksza niæ 20 % warto¶ci tejæe umowy.Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywaę w szczególno¶ci zakres zamówienia. Innymi s³owy powinien on okre¶laę „ilo¶ę zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod wzglźdem ilo¶ciowym umoæliwia bowiem wykonawcom prawid³owe skalkulowanie ceny oferty, bez naraæania siź na ewentualne straty. Odrźbn± kwesti± jest to, æe Zamawiaj±cy tylko wskutek prawid³owego przedmiotu zamówienia bździe móg³ prawid³owo oszacowaę warto¶ę zamówienia z naleæyt± staranno¶ci±. Wskazaę naleæy, æe przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odst±pienia przez Zamawiaj±cego od precyzyjnego i wyczerpuj±cego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilo¶ci/wielko¶ci, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyæsze potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwo³awczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odst±pienia przez Zamawiaj±cego od wyczerpuj±cego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiaj±cego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, æe w dacie wszczźcia postźpowania Zamawiaj±cy nie jest w stanie przewidzieę dok³adnych ilo¶ci zamawianych produktów leczniczych, nie moæe prowadzię do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje siź w sposób jednoznaczny i wyczerpuj±cy, za pomoc± dostatecznie dok³adnych i zrozumia³ych okre¶leń, uwzglźdniaj±c wszystkie wymagania i okoliczno¶ci mog±ce mieę wp³yw na sporz±dzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie moæna opisywaę w sposób, który móg³by utrudniaę uczciw± konkurencjź. Przedmiot zamówienia naleæy opisaę w sposób wyczerpuj±cy (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iæ z opisu musi wynikaę dok³adny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiaj±cy nie moæe zastrzec sobie prawa arbitralnego ukszta³towania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie naleæy uznaę za nieskuteczne. Powyæsze znajduje takæe potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeæenie przez Zamawiaj±cego moæliwo¶ci ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wy³±czenia z zakresu umowy czź¶ci dostaw, gdyæ takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzaj± siź praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiaj±cego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi raæ±ce naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególno¶ci z art. 29 tejæe ustawy (arg. z wyroku Zespo³u Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauwaæy³ S±d Okrźgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzaleænienie moæliwo¶ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w czź¶ci dotycz±cej ilo¶ci od potrzeby Zamawiaj±cego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyæ jest to sformu³owanie tak ogólne, æe nie stanowi w istocie æadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przysz³ej umowy powinny zawieraę wyra¼ne i precyzyjne uregulowania dotycz±ce tej czź¶ci zamówienia, która bździe realizowana na pewno oraz równie precyzyjne okre¶lenie tej czź¶ci zamówienia, której realizacja bździe poddana uznaniu Zamawiaj±cego. Wyszczególnione w ten sposób czź¶ci wchodz± w zakres tego samego zamówienia, s± elementem ¶ci¶le okre¶lonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej ³±cznie warto¶ci szacunkowej zamówienia, na które Zamawiaj±cy przewidzia³ okre¶lone ¶rodki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który okre¶la tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwo³awczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskaza³a, æe niedopuszczaln± praktyk± jest okre¶lenie przez Zamawiaj±cego jedynie górnej granicy swojego zobowi±zania, bez wskazania nawet minimalnej ilo¶ci, czy warto¶ci, któr± na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób okre¶lenia przedmiotu zamówienia nie spe³nia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia by³ opisany w sposób wyczerpuj±cy i konkretny”. Izba uzna³a ponadto w tym przypadku, æe „Zamawiaj±cy zastosowa³ praktykź handlow±, która pozostawia wykonawcź w niepewno¶ci, co do zakresu, jaki uda mu siź zrealizowaę w ramach umowy, oraz uniemoæliwia kalkulacjź ceny umownej. W efekcie na wykonawcź zostaje przerzucone ca³e ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczno¶ci z zasada równo¶ci stron umowy”. Naleæy mieę przy tym na uwadze tre¶ę art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres ¶wiadczenia wykonawcy wynikaj±cy z umowy powinien byę toæsamy z jego zobowi±zaniem zawartym w ofercie. Podkre¶lenia wymaga równieæ fakt, æe równieæ zgodnie z dominuj±cym pogl±dem doktryny Zamawiaj±cy moæe zastrzec w umowie, æe wielko¶ę zamówienia moæe ulec zmniejszeniu lub zwiźkszeniu, o ile Zamawiaj±cy wskaæe minimalny próg, do jakiego zobowi±zany bździe wykonaę zamówienia, a który nie bździe w sposób znacz±cy odbiegaę od warto¶ci maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40) Maj±c na wzglździe powyæsze, jak równieæ jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przysz³ej umowy jest konieczna i w pe³ni uzasadniona. Wprowadzenie æ±danej modyfikacji spowoduje, æe opis przedmiotu zamówienia bździe jednoznaczny, wyczerpuj±cy i Zamawiaj±cemu nie bździe moæna postawię zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i poci±gn±ę go z tego tytu³u do odpowiedzialno¶ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego kaædy wykonawca bździe mia³ moæliwo¶ę prawid³owego skalkulowania warto¶ci oferty. Na Zamawiaj±cym bździe z kolei ci±æy³ wynikaj±cy z umowy o zamówienie publiczne obowi±zek spe³nienia ¶wiadczenia co zakresu okre¶lonego w umowie z wykonawc± jako minimalny (w tym przypadku 80 % warto¶ci umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% warto¶ci umowy w zakresie objźtym opcj±.

Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, zapis pozastaje bez zmian. Zamawiaj±cy jednoznacznie
i wyczerpuj±co opisa³ przedmiot zamówienia i wskaza³ ilo¶ci wed³ug moæliwie najbardziej rzetelnej kalkulacji swoich potrzeb.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³: Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/4650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 1 poz.1, 3, 5, 7 i 13 równieæ na ig³ź kosmetyczn± pokryt± silikonem najnowszej generacji typu Xflex równowaæn± do ig³y typu Prime, pozosta³e parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Proponowana przez nas ig³a jest ig³± najnowszej generacji typu Xflex. Wykonana jest z najlepszej jako¶ci stali oraz pokryta na ca³ej d³ugo¶ci silikonem. Dziźki specjalnej konstrukcji ostrza z wyd³uæonym czubkiem, wk³ucie ig³y jest znacznie ³atwiejsze i nie pozostawia ¶ladów przek³ucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu ig³y zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2:Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 1 poz.2 równieæ na ig³ź z opisem katalogowym „ig³a kosmetyczna”, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3:Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 1 poz.2 równieæ na d³ugo¶ę nici 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 1 poz.17 równieæ na grubo¶ę
nici „1”, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.

Pytanie 5: Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 1 na nici pakowane po 10 saszetek przy odpowiednim przeliczeniu ich ilo¶ci?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisa³: Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/4650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Zakres 1, poz. 15-17. Zwaracamy siź do Zamawiaj±cego z pro¶b± o dopuszczenie w w/w pozycjach ig³ź odwrotnie tn±c± .
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2: Zakres 2. Zwracamy siź do Zamawiaj±cego z pro¶b± o dopuszczenie w w/w zakresie materia³ szewny bez powleczenia antybakteryjnego.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 3: Zakres 2, poz. 1-11, 13, 15. Zwracamy siź do Zamawiaj±cego z pro¶b± o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkź o d³ugo¶ci 75 cm.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 4: Zakres 3. Zwracamy siź do Zamawiaj±cego z pro¶b± o dopuszczenie w w/w zakresie nici jednow³óknowe syntetyczne, wch³anialne, o wyd³uæonym czasie podtrzymywania brzegów rany, podtrzymywanie po 57 dniach ok. 40%, okres wch³aniania 180-210 dni, bez powleczenia anty bakteryjnego
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 5: Zakres 3, poz. 1-7. Zwracamy siź do Zamawiaj±cego z pro¶b± o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkź o d³ugo¶ci 75 cm.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 6: Zakres 4, poz. 3. Zwracamy siź do Zamawiaj±cego z pro¶b± o dopuszczenie w w/w pozycji ig³ź o d³ugo¶ci 2x11mm.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 7: Zakres 4, poz. 4. Zwracamy siź do Zamawiaj±cego z pro¶b± o dopuszczenie w w/w pozycji ig³ź o d³ugo¶ci x13mm.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisa³: Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2013-08-30
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/4650/13 Tarnów, 2013-08-29

Dotyczy: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 82/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.08.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Zakres 1, poz. 1, 4, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie nici o d³ugo¶ci 75cm lub ig³y kosmetycznej, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy waraæa zgodź

Pytanie 2: Zakres 1, poz. 17, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie nitki o grubo¶ci „1”, przy zachowaniu pozosta³y parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 3: Zakres 1, poz. 1, 3, 5, 7, 13, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie ig³y odwrotnie tn±cej kosmetycznej najnowszej generacji typu Xflex, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 4: Zakres 2, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie nici syntetycznych plecionych wch³anianych w okresie 56-70 dni o okresie podtrzymywania 28 dni wykonanych z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego powlekanych poliglikolidem laktydy i stearynianem wapnia?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 5: Zakres 2, poz. 1-13,15, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie nici o d³ugo¶ci 75cm, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy wyraæa zgodź.

Pytanie 6: Zakres 2, poz. 4, 8, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie igie³ o d³ugo¶ci 20mm, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy wyraæa zgodź.

Pytanie 7: Zakres 2, poz. 16, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie igie³ o d³ugo¶ci 40mm lub 48 mm, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.
Pytanie 8: Zakres 3, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie nici syntetycznych jednow³óknowych wch³anianych w okresie 180-210 dni, bez powleczenia?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody
Pytanie 9: Zakres 3, poz. 1, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie nici o d³ugo¶ci 75cm, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Tak, Zamawiaj±cy wyraæa zgodź.
Pytanie 10: Zakres 3, poz. 4, 6, 8, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie ig³y okr±g³ej przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam siź z pro¶b± o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 3 i utworzenie z nich odrźbnego zadania. Podzia³ zadania zwiźkszy konkurencyjno¶ę postźpowania, umoæliwi równieæ z³oæenie ofert wiźkszej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywi¶cie korzystnych ofert.
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.
Pytanie 11: Zakres 3, poz. 8, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie nici o d³ugo¶ci 70cm, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.
Pytanie 12: Zakres 3, poz. 9, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie ig³y o d³ugo¶ci 40mm, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian ?
Odpowied¼ Zamwiaj±cego: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraæa zgody.
Pytanie 13: Zakres 20, poz. 1,Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci wosk kostny o sk³adzie: 70% wosk pszczeli i 30% wazelina, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian?
Odpowied¼ Zamwiaj±cego: W postźpowaniu 82/13 nie wystźpuje zakres 20.
Pytanie 14: Zakres 20, poz. 1, Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci wosk kostny o sk³adzie: 80% wosk pszczeli i 20% palmitynian izopropylu, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian?
Odpowied¼ Zamwiaj±cego: W postźpowaniu 82/13 nie wystźpuje zakres 20.
Pytanie 15: Zakres 23, poz. 1 – 3, Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie gazy wch³anianej hemostatycznej wch³anianej w okresie 5-8 dni, czas hemostazy wynosi od pierwszej minuty do kilku minut w zaleæno¶ci od predyspozycji pacjenta?
Odpowied¼ Zamawiaj±cego: W postźpowaniu 82/13 nie wystźpuje zakres 23.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³: Stanis³aw £ata

Sprostowanie:dodano: 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/13 Tarnów, 2013-08-29

Wykonawcy bior±cy udzia³ w postźpowaniu


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostwź nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku chemostatycznego - Znak sprawy: 82/13


W zwi±zku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiaj±cy przesuwa termin sk³adania ofert na dzień 04.09.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nast±pi 04.09.2013r. o godz. 11.30.Podpisa³: Stanis³aw £ata
Odpowied¼:dodano: 2013-08-30

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2013-09-25
Zamawiaj±cy

Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

Wykonawcy
Bior±cy udzia³ w postźpowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/82/MN/5088/13 Tarnów, 2013-09-24

Nr sprawy 82/13 – Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawź: nici chirurgicznych, wosku kostnego, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza w Tarnowie, wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty z³oæone przez Wykonawców:


1. Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grudzi±dzka 159a, 87-100 Toruń, Cena brutto z³:
Zakres 5: 11.278,80
Zakres 6: 9.499,68
2. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. I³æecka 24, 02-135 Warszawa Cena brutto z³:
Zakres 2: 33.588,82
Zakres 3: 14.015,37
3. MDT J. Zych, A. Bydyn sp. j., ul. Sko¶na 12A, 30-383 Kraków, Cena brutto z³:
Zakres 4: 9.513,94
4. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Cena brutto z³:
Zakres 1: 52.025,51

Oferta/y w/w Wykonawców zosta³y uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera³a najniæsz± cenź spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

Poniæej informacja o z³oæonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem z³oæonych ofert.

Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Cena brutto z³:
Zakres 4: 25.019,28
Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grudzi±dzka 159a, 87-100 Toruń, Cena brutto z³:
Zakres 5: 11.278,80
Zakres 6: 9.499,68
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. I³æecka 24, 02-135 Warszawa Cena brutto z³:
Zakres 2: 33.588,82
Zakres 3: 14.015,37
Zakres 5: 20.952,00
Covimed Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa, Cena brutto z³:
Zakres 6: 10.007,04
MDT J. Zych, A. Bydyn sp. j., ul. Sko¶na 12A, 30-383 Kraków, Cena brutto z³:
Zakres 4: 9.513,94
Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Cena brutto z³:
Zakres 1: 52.025,51
Przedsiźbiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawe³niana 17, 97-400 Be³chatów, Cena brutto z³:
Zakres 1: 81.995,85
Zakres 4: 12.260,81Nie odrzucono ofert. Nie wykluczono wykonawców
Zamawiaj±cy zawiadamia równieæ, iæ zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, moæe zawrzeę umowź w sprawie zamówienia publicznego przed up³ywem terminu okre¶lonego w art. 94 ust. 1 ustawy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszź o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie Dzia³ Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ę odwo³anie „w terminie 5 dni od dnia przes³ania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawź jego wniesienia, je¶li zosta³y przes³ane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.
Anna Czech – Dyrektor Szpitala
(podpis)


Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2013-10-18
26 wrze¶nia 2013 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie zawar³ umowź z firmami:
Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grudzi±dzka 159a, 87-100 Toruń, Cena brutto z³:
Zakres 5: 11.278,80
Zakres 6: 9.499,68
2. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. I³æecka 24, 02-135 Warszawa Cena brutto z³:
Zakres 2: 33.588,82
Zakres 3: 14.015,37
3. MDT J. Zych, A. Bydyn sp. j., ul. Sko¶na 12A, 30-383 Kraków, Cena brutto z³:
Zakres 4: 9.513,94
4. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Cena brutto z³:
Zakres 1: 52.025,51