Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 66/13 zakup i dostawa Implantów neurochirurgicznych

24/07/2013 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Stymulatory

2013/S 142-247035

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Implanty neurochirurgiczne.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres 1 Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika.
Zakres 2 Śruby do zespolenia tylnego stawów międzykręgowych C-C2.
Zakres 3 Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane.
Zakres 4 Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe.
Zakres 5 Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder.
Zakres 6 Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego zakotwiczanych.
Zakres 7 Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego.
Zakres 8 Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego.
Zakres 9 Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego.
Zakres 10 Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego.
Zakres 11 Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L.
Zakres 12 Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych.
Zakres 13 Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości.
Zakres 14 Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego.
Zakres 15 Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF.
Zakres 16 Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego ALIF.
Zakres 17 Sztuczny substytut przeszczepu kości.
Zakres 18 Wszczep międzytrzonowy (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości.
Zakres 19 Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa.
Zakres 20 Stabilizacja przeznasadowa.
Zakres 21 Miękki implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.
Zakres 22 Sztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.
Zakres 23 Dynamiczny stabilizator międzywyrostkowy zapewniającym multiaxialność połączenia wyrostek-wyrostek.
Zakres 24 Kyphoplastyka.
Zakres 25 Igły biopsyjne do kręgosłupa.
Zakres 26 Wszczep międzytrzonowy do odcinka szyjnego z wbudowanymi śrubami dotrzonowymi i substytutem kości.
Zakres 27 Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego.
Zakres 28 Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego.
Zakres 29 Zestaw do przezskórnej nukleoplastyki dysków niską temperaturą (koblacja).
Zakres 30 Stymulatory rdzeniowe osmiokontaktowe.
Zakres 31 Stymulatory rdzeniowe, z ogniwem pierwotnym o pojemności 8,9 Ahr (podwójna bateria).
Zakres 32 Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 8-kontaktowy.
Zakres 33 Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 16-kontaktowy.
Zakres 34 Stabilizacja przeznasadowa przezskórna mono- i wielosegmentowa z możliwością korekcji ześlizgów oraz deformacji.
Zakres 35 Zestaw do alloplastyki kręgosłupa szyjnego.
Zakres 36 Zestaw do alloplastyki kręgosłupa lędźwiowego.
Zakres 37 Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 20-kontaktowy.
Zakres 38 Dynamiczna proteza ruchoma szyjnego krążka.
Zakres 39 Zaciski do mocowania płata kostnego czaszki.
Zakres 40 Klipsy naczyniowe do tętniaków.
Zakres 41 Mikro płytki do zespoleń kości czaszki.
Zakres 42 Cage TLIF do zestawu minimalne inwazyjnej artrodezy z przezskórną stabilizacją.
Zakres 43 Cage TLIF samożłobiący.
Zakres 44 Cage do redukcji kręgozmyku w odcinku lędźwiowym.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 284 500 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika
1)
Krótki opis
Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Śruby do zespolenia tylnego stawów międzykręgowych C-C2
1)
Krótki opis
Śruby do zespolenia tylnego stawów międzykręgowych C-C2.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane
1)
Krótki opis
Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe
1)
Krótki opis
Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder
1)
Krótki opis
Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego zakotwiczanych
1)
Krótki opis
Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego zakotwiczanych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego
1)
Krótki opis
Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego
1)
Krótki opis
Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego
1)
Krótki opis
Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego
1)
Krótki opis
Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L
1)
Krótki opis
Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych
1)
Krótki opis
Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości
1)
Krótki opis
Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego
1)
Krótki opis
Proteza ruchoma lędźwiowego krążka międzykręgowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF
1)
Krótki opis
Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego PLIF.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego ALIF
1)
Krótki opis
Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego ALIF.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Sztuczny substytut przeszczepu kości
1)
Krótki opis
Sztuczny substytut przeszczepu kości.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Wszczep międzytrzonowy (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości
1)
Krótki opis
Wszczep międzytrzonowy (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa
1)
Krótki opis
Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Stabilizacja przeznasadowa
1)
Krótki opis
Stabilizacja przeznasadowa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Miękki implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej
1)
Krótki opis
Miękki implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Sztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej
1)
Krótki opis
Sztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Dynamiczny stabilizator międzywyrostkowy zapewniającym multiaxialność połączenia wyrostek-wyrostek
1)
Krótki opis
Dynamiczny stabilizator międzywyrostkowy zapewniającym multiaxialność połączenia wyrostek-wyrostek.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Kyphoplastyka
1)
Krótki opis
Kyphoplastyka.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Igły biopsyjne do kręgosłupa
1)
Krótki opis
Igły biopsyjne do kręgosłupa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Wszczep międzytrzonowy do odcinka szyjnego z wbudowanymi śrubami dotrzonowymi i substytutem kości
1)
Krótki opis
Wszczep międzytrzonowy do odcinka szyjnego z wbudowanymi śrubami dotrzonowymi i substytutem kości.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego
1)
Krótki opis
Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego
1)
Krótki opis
Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Zestaw do przezskórnej nukleoplastyki dysków niską temperaturą (koblacja)
1)
Krótki opis
Zestaw do przezskórnej nukleoplastyki dysków niską temperaturą (koblacja).
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Stymulatory rdzeniowe osmiokontaktowe
1)
Krótki opis
Stymulatory rdzeniowe osmiokontaktowe.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Stymulatory rdzeniowe, z ogniwem pierwotnym o pojemności 8,9 Ahr (podwójna bateria).
1)
Krótki opis
Stymulatory rdzeniowe, z ogniwem pierwotnym o pojemności 8,9 Ahr (podwójna bateria).
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 8-kontaktowy
1)
Krótki opis
Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 8-kontaktowy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 16-kontaktowy
1)
Krótki opis
Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 16-kontaktowy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Stabilizacja przeznasadowa przezskórna mono- i wielosegmentowa z możliwością korekcji ześlizgów oraz deformacji
1)
Krótki opis
Stabilizacja przeznasadowa przezskórna mono- i wielosegmentowa z możliwością korekcji ześlizgów oraz deformacji.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Zestaw do alloplastyki kręgosłupa szyjnego.
1)
Krótki opis
Zestaw do alloplastyki kręgosłupa szyjnego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Zestaw do alloplastyki kręgosłupa lędźwiowego
1)
Krótki opis
Zestaw do alloplastyki kręgosłupa lędźwiowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 20-kontaktowy
1)
Krótki opis
Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 20-kontaktowy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Dynamiczna proteza ruchoma szyjnego krążka
1)
Krótki opis
Dynamiczna proteza ruchoma szyjnego krążka.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Zaciski do mocowania płata kostnego czaszki
1)
Krótki opis
Zaciski do mocowania płata kostnego czaszki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Klipsy naczyniowe do tętniaków
1)
Krótki opis
Klipsy naczyniowe do tętniaków.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Mikro płytki do zespoleń kości czaszki
1)
Krótki opis
Mikro płytki do zespoleń kości czaszki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Cage TLIF do zestawu minimalne inwazyjnej artrodezy z przezskórną stabilizacją
1)
Krótki opis
Cage TLIF do zestawu minimalne inwazyjnej artrodezy z przezskórną stabilizacją.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Cage TLIF samożłobiący
1)
Krótki opis
Cage TLIF samożłobiący.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Cage do redukcji kręgozmyku w odcinku lędźwiowym
1)
Krótki opis
Cage do redukcji kręgozmyku w odcinku lędźwiowym.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33184100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 22 845 PLN lub na poszczególne zakresy.
Zakres. Nr Wadium.
1. 72,00 PLN
2. 32,00 PLN
3. 555,00 PLN
4. 216,00 PLN
5. 60,00 PLN
6. 520,00 PLN
7. 436,00 PLN
8. 324,00 PLN
9. 480,00 PLN
10. 816,00 PLN
11. 296,00 PLN
12. 45,00 PLN
13. 305,00 PLN
14. 296,00 PLN
15. 609,00 PLN
16. 495,00 PLN
17. 470,00 PLN
18. 1 088,00 PLN
19. 745,00 PLN
20. 1 230,00 PLN
21. 332,00 PLN
22. 500,00 PLN
23. 126,00 PLN
24. 255,00 PLN
25. 24,00 PLN
26. 300,00 PLN
27. 445,00 PLN
28. 930,00 PLN
29. 315,00 PLN
30. 1 305,00 PLN
31. 1 425,00 PLN
32. 1 233,00 PLN
33. 1 350,00 PLN
34. 520,00 PLN
35. 310,00 PLN
36. 395,00 PLN
37. 1 565,00 PLN
38. 380,00 PLN
39. 830,00 PLN
40. 310,00 PLN
41. 190,00 PLN
42. 480,00 PLN
43. 85,00 PLN
44. 150,00 PLN
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
13) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
Potwierdzające wymagane parametry.
14) Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.5.2010 Dz. U. nr 107 poz. 679 z 17.6.2010 r. z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) – zał. nr 7.
15) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.1 a.SIWZ
a) -1 zamówienie o wartości co najmniej 5 000 PLN brutto – dot. zakresu: 2, 12, 25. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
b) -1 zamówienie o wartości co najmniej 10 000 PLN brutto – dot. zakresu: 1, 5, 23, 43, 44. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
c) -1 zamówienie o wartości co najmniej 30 000 PLN brutto – dot. zakresu: 4, 8, 11, 13, 14, 21, 24, 26, 29, 35, 40, 41. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
d) -1 zamówienie o wartości co najmniej 60 000 PLN brutto – dot. zakresu: 3, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 22, 27, 34, 36, 38, 42. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
e) -1 zamówienie o wartości co najmniej 80 000 PLN brutto – dot. zakresu: 10, 19, 39. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
f) -1 zamówienie o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto – dot. zakresu: 18, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 37. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Za główne uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2.1) od a do k SIWZ.
Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez siwz.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp /zał. nr 5 do SIWZ/.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.9.2013 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 9.9.2013 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.7.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-07-24 (0130724104913-siwz- ue spr.66.doc)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104920-cenowa zal. nr 1 spr.66.xls)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104925-formularz 0gol. zal. nr 2 - spr.66.doc)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104929-oswiadcz nr 7 spr.66.doc)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104933-oswiadczenia 5, 6, spr.66.doc)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104939-stano. zal. nr 9 do umowy uzycz spr.66.xls)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104944-umowy zal, 4 spr.66.doc)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104948-wykaz zal. 3 spr.66.doc)
Załącznik - 2013-07-24 (0130724104953-zal nr 1a spr.66.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-08-21
Tarnów, dnia 20.08.2012r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271663 /KK/ 4532 /13
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 66/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.08.2013. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Zakresu nr 40
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klipsów typu Yasargil wg katalogu firmy Aesculap o parametrach zbliżonych do klipsów typu Yasargil z katalogu Petera Lazica?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dotyczy Zakresu nr 40
Prosimy o sprecyzowanie czy wśród klipsów oferent powinien również zaoferować klipsy typu T-bar z poprzeczką umieszczoną prostopadle do ramion klipsa, po różnym kątem, w tym również poprzeczką wygiętą w kształcie banana?
Odpowiedź:
Wykonawca może zaoferować ale nie musi.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-08-21

Pytanie:dodano: 2013-08-23
Tarnów, dnia 23.08.2012r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271663 /KK/ 4543 /13
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 66/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2013. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1 dotyczy zadania Zakres 7 - Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego
Czy Zamawiający w Zakresie 7 dopuści ruchoma protezę dysku szyjnego o parametrach:
1. lmplant wykonany z materiału typu PEEK
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
2. Umożliwia ruchy we wszystkich kierunkach
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Zewnętrzne powierzchnie pokryte hydroxyapaĘtem
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. lmplant mocowany za pomocą trzech tytanowych mechanizmów mocujących
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. lmplanty dostępne w szerokościach 14mm - 17mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. lmplanty dostępne w trzech rodzajach wysokości 5mm, 6mm, 7mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
7. lmplanty dostępone w trzech rodzajach głębokości 12mm, 14,5mm, 17mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
8. Sterylność implantów - data ważności 12 miesięcy od chwili dostarczenia do odbiorcy,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTAN|E 2 dotyczy zadania Zakres 22 - §ztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej
Czy Zamawiajacy w Zakresie 22 dopusci dynamiczny stabilizator miedzywyrostkowy o parametrach:
L. lmplant wykonany z materiału typu peek
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
2. lmplantacja z dostępu jednostronnego bez usuwania więzadła nadkolcowego
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. lmplanty dostępne w dwóch rozmiarach: małym 12mm iśrednim ].5 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokosciach od 8mm do 1,6mm, stopniowane co
2mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Budowa jednoelementowa, bez dodatkowych elementów mocujących z zawartym
znacznikiem widocznym w badaniach Rtg i MRl
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. lmplanty dostarczane w sterylnym opakowaniu
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. lmplant dostosowany do implantacji na poziomie L5/S1.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-08-23

Pytanie:dodano: 2013-08-27
Tarnów, dnia 26.08.2012r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/66 /KK/ 4556 /13
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 66/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2013. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1
W Zakresie nr 4 „Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe” (załącznik nr 1A – Zakres nr 4) wymaga płytek z blokadą śrub zintegrowaną z płytką z możliwością wielokrotnych powtórzeń blokowana?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga płytek z blokadą śrub zintegrowaną z płytką z możliwością wielokrotnych powtórzeń blokowana.
PYTANIE 2
W Zakresie nr 5 „Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder (koszyk-cylinder)” (załącznik nr 1A – Zakres nr 5) dopuszcza możliwość złożenia oferty na tytanowe protezy trzonów odcinka szyjnego (koszyki - cylindry) o parametrach:
- koszyki w zakresie średnic Ø10, Ø12, Ø14mm i w zakresie długości od 20 do 90 mm ze skokiem długości co 2,5mm, umożliwiające dopasowanie do każdej wysokości przestrzeni międzytrzonowej bez konieczności przycinania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na tytanowe protezy trzonów odcinka szyjnego (koszyki - cylindry) o powyższych parametrach.
PYTANIE 3
W Zakresie nr 12 „Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych” (załącznik nr 1A – Zakres nr 12) dopuszcza możliwość złożenia oferty na tytanowe protezy trzonów (koszyki) o parametrach:
- koszyki w zakresie średnic Ø16, Ø18, Ø20mm i w zakresie długości od 20 do 90 mm ze skokiem długości co 5mm, umożliwiające dopasowanie do każdej wysokości przestrzeni międzytrzonowej bez konieczności przycinania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na tytanowe protezy trzonów (koszyki) o powyższych parametrach.
PYTANIE 4
W Zakresie nr 15 „Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego (PLIF)” (załącznik nr 1A – Zakres nr 15) dopuszcza możliwość złożenia oferty na wszczepy międzytrzonowe o parametrach:
- „wbijane” wszczepy międzytrzonowe z materiału PEEK w zakresie wymiarowym od 8 do 13mm ze stopniowaniem co 1mm bez konieczności ich obrotu w przestrzeni,
- pakowany osobno sterylny substytut kości w postaci pasty (strzykawka 0,5cc)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że musi być obrót, jeśli nie można obracać to nie dopuszczamy.
PYTANIE 5
W Zakresie nr 18 „Wszczepy międzytrzonowe (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem wypełniony substytutem kości” (załącznik nr 1A – Zakres nr 18):
- sterylne klatki prostopadłościenne do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego
z pakowanym osobno sterylnym substytutem kości w postaci bloczka (czysty Beta trój fosforan wapnia) dopasowanego do implantu,
- klatki z 4 kolcami tytanowymi, które jednocześnie pełnią rolę markerów radiologicznych w celu oceny położenia implantu w przestrzeni międzytrzonowej,
- pozostałe warunki SIWZ bez zmian?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż wszczep musi być fabrycznie wypełniony substytutem.
.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-08-27

Pytanie:dodano: 2013-08-27
Tarnów, dnia 26.08.2012r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/66 /KK/ 4560 /13
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 66/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 16.08.2013. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1 Dotyczy Zakresu 3 . Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjnej o poniższych parametrach?
Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 12 – 92 mm, stopniowane co 2mm i co 4mm. Śruby długości 12, 14 i 16 mm, średnicy 4,0 i 5,0 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śrub (20 stopni). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,0 mm.
Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zestaw do stabilizacji szyjnej o powyższych parametrach.
PYTANIE 2 dotyczy Zakresu 6 . Implant do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego potyliczno-kręgosłupowych zakotwiczanych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji szyjno-potylicznej o poniższych parametrach? Wieloosiowe śruby ładowane od góry dostępne w wersji trzonowej (smooth) i tulipanowej, zapewniające maksymalny całkowity kąt odchylenia śruby wieloosiowej do 56°. Śruby dostępne w trzech średnicach w zakresie 3,5 - 4,5 mm i długościach w zakresie 10 - 50 mm. Haki tulipanowe dostępne w rozmiarach 4,5mm oraz 6mm. Niskoprofilowa płyta do kotwiczenia potylicznego w 3 rozmiarach, mocowanie za pomocą 4 śrub potylicznych, również w linii pośrodkowej. Śruby potyliczne o śr. 5mm, dł. w zakresie 6-20 mm, skok co 1 mm. Pręty szyjne proste o śr. 3,5 mm, pręty potyliczne o śr. 3,5 mm odgięte, dostępne w 3-ch odgięciach kątowych: 45°, 60° i 75°. Kompatybilność prętów szyjno-potylicznych z prętami do stabilizacji piersiowej-możliwość łączenia prętów o śr. 3,5 mm z prętami o śr. 3,5 mm; 4,75 mm; 5,5 mm i 6,35 mm za pomocą łączników typu domino. Wszystkie implanty wykonane ze stopu tytanowego (TiAl6V4), trwale oznakowane, umieszczone w pojemniku umożliwiającym mycie, sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Zestaw instrumentarium zawiera klucze dynamometryczne umożliwiające dokręcenie nakrętek z optymalnie dobraną siłą.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem, że zestaw będzie zawierał haki odsadzone: krótkie i długie.
PYTANIE 3 Dotyczy Zakresu 9 . Stablizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego – krótko i wieloodcinkowa.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji o poniższych parametrach?
Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką)w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby wyciągowe poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i haki kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm o długości 30 – 80mm i 100 – 130mm ze skokiem co 5 mm oraz 80 – 100mm ze skokiem co 10mm, dodatkowo pręt o długości 510mm przycinany na długość. Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne teleskopowe, mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania pręta pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm. . Wszystkie implanty są trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do prętów w formie pistoletu zakładany na łeb śrub równolegle do osi prętów. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczone w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem, że zestaw będzie posiadał śruby z długimi uszami monoosiowe jak i wleloosiowe oraz pręty z końcówkami do derotacji.
PYTANIE 4 Dotyczy Zakresu 15 . Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego (PLIF)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnych klatek międzytrzonowych o poniższych parametrach?
Klatki międzytrzonowe wsuwane do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego typu PLIF. o eliptycznym kształcie, wysokość od 8 mm-14 mm ze skokiem co 2 mm, długość 21 mm, 25 mm, 29 mm. Duża powierzchnia kontaktu przeszczepu kostnego aplikowanego do klatek z sąsiednimi trzonami kręgowymi. Możliwość radiologicznej oceny zrostu kostnego (pełna przenikalność materiału budulcowego klatek dla promieni RTG. Obecność na powierzchniach stycznych klatek ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej.Materiał PEEK OPTIMA. Tantaloweznaczniki radiologiczne w klatkach umożliwiające rentgenowską kontrolę ich położenia. Implanty trwale oznakowane numerem seryjnym i parametrami wielkości. Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny łkowicie resorbowalny, złożony z hydroksyapatytu oraz fosforanu wapnia w formie injekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml. Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
PYTANIE 5 Dotyczy Zakresu 15 . Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego (PLIF)
Czy Zamawiający wymaga, aby klatki dostarczane były w sterylnych opakowaniach fabrycznych z terminem utrzymania sterylności przez minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga aby klatki dostarczane były w sterylnych opakowaniach fabrycznych z terminem utrzymania sterylności przez minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
PYTANIE 6 Dotyczy Zakresu 18 . Wszczepy międzytrzonowe (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnych klatek międzytrzonowych szyjnych o poniższych parametrach? Wsuwane klatki szyjne typu ACIF wykonane z materiału PEEK Anatomiczny kształt klatek odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia klatki Rozmiary klatek: długość 13 - 15 mm, wysokość 4 - 9 mm Klatki otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego Obecność na powierzchniach stycznych klatek ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej. Obecność na górnej i dolnej powierzchni klatek dodatkowo po 3-ech ostrych kolców w kierunku powierzchni sąsiednich trzonów z możliwością zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji
Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia klatki z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia klatki na podstawie wtopionych znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG Wszystkie klatki noszą stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie injekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml Klatki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości klatek o następujących parametrach: proste (bez krzywizny bądź łamania), łączone od przodu z klatką (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki, zestaw instrumentarium dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Implanty wraz z instrumentarium posiadają aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
Odpowiedź:
Nie- Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
PYTANIE 7 Dotyczy Zakresu 18 . Wszczepy międzytrzonowe (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości.
Czy Zamawiający wymaga, aby klatki dostarczane były w sterylnych opakowaniach fabrycznych z terminem utrzymania sterylności przez minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy?
Odpowiedź:
Pod warunkiem zaproponowania klatek nr 10.
PYTANIE 8 Dotyczy Zakresu 19 . Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji o poniższych parametrach?
Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką)w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby wyciągowe poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i haki kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm o długości 30 – 80mm i 100 – 130mm ze skokiem co 5 mm oraz 80 – 100mm ze skokiem co 10mm, dodatkowo pręt o długości 510mm przycinany na długość. Blokowanie śruby z prętem jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne teleskopowe, mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania pręta pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm. . Wszystkie implanty są trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do prętów w formie pistoletu zakładany na łeb śrub równolegle do osi prętów. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczone w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do stabilizacji o powyższych parametrach.
PYTANIE 9 Dotyczy Zakresu 39 . Zaciski do mocowania płatów kostnych.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego systemu zacisków do mocowania płatów kostnych o poniższych parametrach?
- Zaciski do płata kostnego o średnicy 12mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo
- Zaciski do płata kostnego o średnicy 16mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo
- Zaciski do płata kostnego o średnicy 20mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo
Wszystkie zaciski implantowane bez użycia narzędzi, co znacząco redukuje czas zabiegu chirurgicznego, przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności i siły docisku.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie wyraża zgody. Muszą być narzędzia.
PYTANIE 10 Dotyczy wzoru umowy użyczenia Zał. nr 8 § 4 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wymogu przeprowadzenia " 5. Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu w zakresie prowadzenia prawidłowych procesów dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu" przeprowadzeniem szkolenia z demontażu oraz przygotowania instrumentów do mycia i sterylizacji z jednoczesnym przekazaniem szpitalowi "zaleceń dotyczących pielęgnacji i obsługi instrumentów chirurgicznych i kaset na instrumenty XXXX Orthopedics?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku wyboru Państwa oferty zał nr 8 § 4 ust.5 zostanie zmodyfikowany.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-08-27

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/KK/ 66//5353 /13 Tarnów,2013-10-10


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych - nr sprawy 66


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a informuje, iż unieważnia:
 Zakresy 2,14,22,29,34,41 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 - wyznaczonym terminie nie złożono ofert.
oraz
 Zakresy: 4,6,9,15,16,20,21,28,31.na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 4 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Kwoty brutto, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie:
Zakres 4 – 23.328,00 PLN
Zakres 6 – 56.160,00 PLN
Zakres 9 – 51.840,00 PLN
Zakres 15 – 65.772,00 PLN
Zakres 16 – 53.460,00 PLN
Zakres 20 – 132.840,00 PLN
Zakres 21 – 35.856,00 PLN
Zakres 28- 100.440,00 PLN
Zakres 31 – 153.900,00 PLN


Otrzymują Adresat
A/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 66 /KK / 5727 /13 Tarnów, 2013-11-06

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 66/2013

Zawiadomienie o wyborze cząstkowym postępowania.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę implantów neurochirurgicznych wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 ST.Jude Medical SP.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa Zakres 30 – 140.400,00 pLN
Zakres 37 – 168.480,00 PLN
02 Aesculap Chifa Sp.zo.o.o ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Zakres 10 – 88.079,80 PLN
Zakres 39 – 87.933,60 PLN
Zakres 40 – 34.992,00 PLN
03 Synthes SP.zo.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Zakres 1 – 8.640,00 PLN
Zakres 7 – 44.280,00 PLN
Zakres 11 – 32.000,40 PLN
Zakres 17 – 50.524,56 PLN
Zakres 18 – 113.400,00 PLN
Zakres 27 – 37.378,80 PLN
04 NovaSpine Sp.zo.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
Zakres 23 – 13.500,00 PLN
05 Lfc Sp. z.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres 5 – 6.480,00 PLN
Zakres 12 – 4.860,00 PLN
Zakres 38 – 41.040,00 PLN
Zakres 43 – 8.100,00 PLN
Zakres 44 – 9.720,00 PLN
06 COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
Zakres 24 – 24.300,00 PLN
07 Medtronic Poland Sp.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres 26 – 29.700,00 PLN
Zakres 32 – 133.920,00 PLN
Zakres 33 – 144.990,00 PLN
08 Biomet Polska Sp.zo.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
Zakres 3 – 62.100,00 PLN
Zakres 19 – 89.532,00 PLN
09 Stryker Polska Sp.zo.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Zakres 8 – 34.830,00 PLN
Zakres 13 – 34.560,00 PLN
Zakres 25 – 2.592,00 PLN
010 Alteris S.A. ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice
Zakres 35 – 33.480,00 PLN
Zakres 36 – 42.660,00 PLN
Zakres 42 – 18.360,00 PLN


W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 10,00
3 Synthes 40,00 40,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
NovaSpine 6,39
4 NovaSpine 25,56 25,56
Medtronic 6,21
7 Medtronic 24,84 24,84
Biomet 10,00
8 Biomet 40,00 40,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
LFC 10,00
5 LFC 40,00 40,00
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 10,00
3 Synthes 40,00 40,00
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Stryker 10,00
9 Stryker 40,00 40,00
zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aesculap 10,00
2 Aesculap 40,00 40,00
zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 10,00
3 Synthes 40,00 40,00
zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
LFC 10,00
5 LFC 40,00 40,00
Medtronic 4,50
7 Medtronic 18,00 18,00
zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Stryker 10,00
9 Stryker 40,00 40,00
zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 10,00
3 Synthes 40,00 40,00
zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 10,00
3 Synthes 40,00 40,00
zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Novaspine 7,73
4 Novaspine 30,94 30,94
Biomet 10,00
8 Biomet 40,00 40,00
zakres 23 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Novaspine 10,00
4 Novaspine 40,00 40,00
zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 6,16
3 Synthes 24,66 24,66
Medtronic 6,25
7 Medtronic 25,00 25,00
COMEF 10,00
6 COMEF 40,00 40,00
zakres 25 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Medtronic 7,41
7 Medtronic 29,63 29,63
Stryker 10,00
9 Stryker 40,00 40,00
zakres 26 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 8,87
3 Synthes 35,48 35,48
Medtronic 10,00
7 Medtronic 40,00 40,00
zakres 27 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Synthes 10,00
3 Synthes 40,00 40,00
zakres 30 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
St.Jude 10,00
1 St.Jude 40,00 40,00
zakres 32 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Medtronic 10,00
7 Medtronic 40,00 40,00
zakres 33 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Medtronic 10,00
7 Medtronic 40,00 40,00
zakres 35 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Alteris 10,00
10 Alteris 40,00 40,00
zakres 36 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Alteris 10,00
10 Alteris 40,00 40,00
zakres 37 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
St.Jude 10,00
1 St.Jude 40,00 40,00
zakres 38 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Lfc 10,00
5 Lfc 40,00 40,00
zakres 39 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aesculap 10,00
2 Aesculap 40,00 40,00
zakres 40 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aesculap 10,00
2 Aesculap 40,00 40,00
zakres 42 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Alteris 10,00
10 Alteris 40,00 40,00
zakres 43 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Lfc 10,00
5 Lfc 40,00 40,00
zakres 44 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Lfc 10,00
5 Lfc 40,00 40,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 – ST.Jude Medical SP.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
02 – Aesculap Chifa Sp.zo.o.o ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
03 – Synthes SP.zo.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
04 – NovaSpine Sp.zo.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
05– Lfc Sp. z.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
06 - COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
07 – Medtronic Poland Sp.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
08- Biomet Polska Sp.zo.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
09- Stryker Polska Sp.zo.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
010 - Alteris S.A. ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.
I.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 16.11.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy.Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” ..

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-11-22
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. zakup i Dot. : Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 66/2013 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w dniu 18.11.2013r. z następującymi Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 ST.Jude Medical SP.zo.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa Zakres 30 – 140.400,00 pLN
Zakres 37 – 168.480,00 PLN
02 Aesculap Chifa Sp.zo.o.o ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Zakres 10 – 88.079,80 PLN
Zakres 39 – 87.933,60 PLN
Zakres 40 – 34.992,00 PLN
03 Synthes SP.zo.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Zakres 1 – 8.640,00 PLN
Zakres 7 – 44.280,00 PLN
Zakres 11 – 32.000,40 PLN
Zakres 17 – 50.524,56 PLN
Zakres 18 – 113.400,00 PLN
Zakres 27 – 37.378,80 PLN
04 NovaSpine Sp.zo.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
Zakres 23 – 13.500,00 PLN
05 Lfc Sp. z.o.o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres 5 – 6.480,00 PLN
Zakres 12 – 4.860,00 PLN
Zakres 38 – 41.040,00 PLN
Zakres 43 – 8.100,00 PLN
Zakres 44 – 9.720,00 PLN
06 COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
Zakres 24 – 24.300,00 PLN
07 Medtronic Poland Sp.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres 26 – 29.700,00 PLN
Zakres 32 – 133.920,00 PLN
Zakres 33 – 144.990,00 PLN
08 Biomet Polska Sp.zo.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
Zakres 3 – 62.100,00 PLN
Zakres 19 – 89.532,00 PLN
09 Stryker Polska Sp.zo.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Zakres 8 – 34.830,00 PLN
Zakres 13 – 34.560,00 PLN
Zakres 25 – 2.592,00 PLN
010 Alteris S.A. ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice
Zakres 35 – 33.480,00 PLN
Zakres 36 – 42.660,00 PLN
Zakres 42 – 18.360,00 PLN