Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 49/2013 doposazenie i modernizacja Zakladu Radioterapii

04/07/2013 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Urządzenia i wyroby do radioterapii

2013/S 128-219591

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krikiel
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315167
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Doposażenie i modernizacja Zakładu Radioterapii: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie sprzętu dla Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
dostawa instalacja i uruchomienie rozbudowa systemu dystrybucji obrazów terapeutycznych dla Zakładu Radioterapii z posiadanej wersji Syngo Imaging XS .
zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenia dla Zakładu Radioterapii stacji z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania kompatybilną z obecnie posiadanymi służąca do konturowania obszarów tarczowych oraz narządów krytycznych.
zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenie dla Zakładu Radioterapii pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości trzech akceleratorów liniowych
zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenie dla Zakładu Radioterapii pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości trzech akceleratorów liniowych
zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenie dla Zakładu Radioterapii pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości trzech akceleratorów liniowych
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000, 48180000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 684 900 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: systemu dystrybucji obrazów terapeutycznych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa instalacja i uruchomienie rozbudowa systemu dystrybucji obrazów terapeutycznych dla Zakładu Radioterapii z posiadanej wersji Syngo Imaging XS .
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000, 48180000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Żądany termin wykonania zadania max. do 15 października 2013r.
Część nr: 2 Nazwa: stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenia dla Zakładu Radioterapii stacji z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania kompatybilną z obecnie posiadanymi służąca do konturowania obszarów tarczowych oraz narządów krytycznych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000, 48180000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Żądany termin wykonania zadania max .do 15 października 2013r.
Część nr: 3 Nazwa: pakietu dozymetrycznego
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenie dla Zakładu Radioterapii pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości trzech akceleratorów liniowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000, 48180000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Żądany termin wykonania zadania max .do 15 października 2013r
Część nr: 4 Nazwa: pakietu dozymetrycznego
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenie dla Zakładu Radioterapii pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości trzech akceleratorów liniowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000, 48180000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Żądany termin realizacji umowy max. do 15 października 2013r.
Część nr: 5 Nazwa: pakiet dozymetryczny
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie na wyposażenie dla Zakładu Radioterapii pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości trzech akceleratorów liniowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000, 48180000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Żądany termin realizacji zadania max. do 15 października 2013r.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 16 849,00 zł lub na poszczególne zakresy
ZAKRES Nr Wadium ZAKRES Nr Wadium
1. 3980,OO PLN 4. zał. 3d, 184,OO PLN
2. 4720,OO PLN 5. zał. 3e, 92,OO PLN
3. zał. 3a,3b,3c,3f 7873,OO PLN
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
NFZ
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć oddzielne oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3-9 i 12
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny został zamieszczony w Rozdziale V należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 ustawy Pzp - załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
13) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego sprzętu
potwierdzające wymagane parametry.
14) Aktualne Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,
która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych. Dot:Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5.
15) Załączyć Deklaracje Zgodności CE, Certyfikat CE – Dotyczy: Serwery, komputery, laptopy, monitory oprogramowania
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.3.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.1 a.SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a. wykazać że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał:
-1 zamówienie o wartości co najmniej 400 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 1 . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 500 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 2. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 800 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 3 zał. 3a,3b,3c,3f . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 20 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 4 zał. 3d, . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 10 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 5 zał. 3e . Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Za główne uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2.1) SIWZ.
Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
(W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
49/2013
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.8.2013 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 21.10.2013
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23.8.2013 - 11:00
Miejscowość:
Szpital Wojewódzki im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów - sala konferencyjna nr 42
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków MZ na podstawie programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” Zadania pn: Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii, finansowanego z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149-Programy polityki zdrowotnej
VI.3)
Informacje dodatkowe
Żądany termin wykonania zadań max. do 15 października 2013r.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.7.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-07-04 (0130704132707-siwz- ue spr.49.doc)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704132712-forl og. nr 2 spr.49.doc)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704132715-kodeks etyki zal. nr 7 spr.49.pdf)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704132719-oswiadczenia 5,6, spr.49.doc)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704132723-qp-034-0 spr.49.pdf)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704132730-umowa - spr.49.doc)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704132733-wykaz zal. 3 spr.49.doc)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704132736-zal.1- 1a spr.49.doc)
Specyfikacja - 2013-08-02 (0130802132626-siwz- ue spr.49 modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-08-02 (0130802132637-umowa - spr.49modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-08-02 (0130802132648-zal.1- 1a spr.49 (1)modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-07-24
Tarnów, dnia 24.07.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
email:kasia23@lukasz.med.pl
znak pisma: SWLOG-271/49/KK/ 4136 /13
dot. Przetargu nieograniczonego –zakup, dostawa instalacja i uruchomienie sprzętu dla Zakładu Radioterapii SP ZOZ w Tarnowie- 49/2013
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.07.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Załącznik 1.A Zakres nr 2 Parametry wymagane poz.3
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że od oferowanej stacji wymaga kompatybilności
z posiadanymi akceleratorami Artiste w zakresie porównanie obrazów CT i CBCT, kalkulacja offsetu położenia pacjenta, elektroniczna aprobata i możliwość odesłania zaaprobowanego offsetu na stacje Therapist sterujące praca akceleratora Artiste.”
Odpowiedź:
Od oferowanej stacji wymagamy:
1. Stacji z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania kompatybilną z obecnie posiadanymi służąca do konturowania obszarów tarczowych oraz narządów krytycznych.
2. Kompatybilności oferowanej stacji z posiadanymi przez użytkownika systemami planowania leczenia: Masterplan, Prowess Panther i XIO oraz tomografem Emotion , symulatorem Somatom Sensation Open oraz rezonansem magnetycznym Philips Intera Pulsar oraz aparatem Symbia SPECT-CT.
Natomiast jeśli chodzi o kompatybilność z posiadanymi akceleratorami Artiste
w zakresie: porównanie obrazów CT i CBCT czego wynikiem jest kalkulacja offsetu położenia pacjenta, elektroniczna aprobata i możliwość odesłania zaaprobowanego offsetu na stacje Therapist sterujące pracą akceleratora Artiste – Zamawiający nie wymaga.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-07-24

Pytanie:dodano: 2013-08-02
Odpowiedź:dodano: 2013-08-02
Tarnów, dnia 30.07.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/ 49/MJ/ 4330 /13
Dot.: przetargu nieograniczonego na zakup dostawę instalację i uruchomienie sprzętu dla Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – nr postępowania 49/2013

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.07.2013r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Dotyczy SIWZ, roz. V, pkt.4, ppkt. 13 – wykaz oświadczeń lub dokumentów
Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie odpowiednich katalogów/folderów lub innych materiałów informacyjnych odnoszących się do oferowanego sprzętu w języku angielskim?
Ad 1
Nie, Zamawiający wymaga katalogów/folderów lub innych materiałów informacyjnych w języku polskim.


2. Dotyczy Załącznik nr 1, Zakres nr 2 – stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania, Parametry wymagane, poz. 3
Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez kompatybilność oferowanej stacji z posiadanymi przez Zamawiającego systemami należy rozumieć komunikację poprzez protokół DICOM RT w zakresie obsługiwanym przez wymienione systemy?
Ad 2
Kompatybilność w zakresie poprawnego importu, exportu oraz rejestracji danych obrazowych poprzez protokół DICOM w aktualnej wersji 3.0 z modułem DICOM RT


3. Dotyczy Załącznik nr 1, Zakres nr 2 – stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania, Parametry wymagane, poz. 3
Czy Zamawiający potwierdza, że wymienione systemy posiadane przez Zamawiającego są wyposażone w moduły zapewniające komunikację poprzez protokół DICOM RT w zakresie oczekiwanym przez Zamawiającego?
Ad 3
Zamawiający potwierdza iż posiadane systemy posiadają moduł zapewniający komunikat DICOM RT4. Dotyczy Załącznik nr 1, Zakres nr 2 – stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania, Parametry wymagane, poz. 5
Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez zestaw narzędzi do segmentacji wspomaganej komputerowo z wykorzystaniem algorytmów automatyzujących konturowanie oraz algorytmów bazujących na predefiniowanych modelach, rozumie konturowanie z wykorzystaniem modułu opartego na bazie atlasu anatomicznego? (Atlas Based Contouring)
Ad 4
Zamawiający potwierdza iż poprzez zestaw narzędzi do segmentacji wspomaganej komputerowo z wykorzystaniem algorytmów automatyzujących konturowanie oraz algorytmów bazujących na predefiniowanych modelach rozumie konturowanie opartego na bazie atlasu anatomicznego.
3f poz 17 zał 3f .


5. Dotyczy Załącznik nr 1, Zakres nr 2 – stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania, Parametry wymagane, poz. 5
Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar powierzchni wyrażony jako liczba punktów/pixeli w określonym obszarze?
Uzasadnienie: oferowana stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania zamiast pomiaru powierzchni wyrażonej w cm2 umożliwia oprócz zliczenia liczby punktów/pixeli, obliczenie objętości wyrażonej w cm3 dla wybranej struktury.
Ad 5
Zamawiający akceptuje pomiaru powierzchni w jednostkach liczby punktów/ pixeli w określonym obszarze.


6. Dotyczy Załącznik nr 1, Zakres nr 2 – stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania, Parametry wymagane, poz. 7
Czy Zamawiający potwierdza, że wymienione systemy posiadane przez Zamawiającego są wyposażone w moduły zapewniające obsługę przyjmowania badania CT oraz obiektów RT Structure wyeksportowanych z oferowanej stacji poprzez protokół DICOM RT?
Ad 6
Zamawiający potwierdza ze wymienione systemy posiadane przez zamawiającego są wyposażone w moduły zapewniające obsługę przyjmowania badania CT oraz obiektów RT STRUCTURE wyeksportowanych z oferowanych stacji poprzez protokół DICOM RT.


7. Dotyczy Załącznik nr 1, Zakres nr 2 – stacja z zaawansowaną funkcjonalnością konturowania, Warunki gwarancji i serwisu, poz. 13
Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis związany ze szkoleniami, tj. podać kategorię personelu oddziału w odróżnieniu od techników elektroradiologii, lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych oraz informatyka, który ma być przeszkolony, z jednoczesnym podaniem liczby dni szkolenia oraz ilości wszystkich osób do szkolenia, zarówno dla personelu oddziału, jak i pozostałych osób, tj. techników elektroradiologii, lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych oraz informatyka?

Ad 7
Liczba osób do szkolenia
Technicy elektroradiologii 18 osób
Fizycy medyczni + informatyk 9 osób
Lekarze radioterapeuci 7 osób


8. Dotyczy Załącznik nr 3a, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 10
Zamawiający proszony jest o podanie producenta oraz nazwy / modelu posiadanej przez Zamawiającego komory jonizacyjnej wymienionej jako płasko równoległa o objętości 0,35 cm3 oraz diody półprzewodnikowej?
Ad 8
Komora płasko równoległa o objętości 0,35cm3 nie jest posiadana w obecnym momencie natomiast określona jest w zakresie 3 załącznik 3c pkt. 14
Obecnie posiadane detektory diodowe są firmy IBA ( do pomiaru profili wiązek fotonowych , elektronowych oraz komora referencyjna)

9. Dotyczy Załącznik nr 3a, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 16
Czy Zamawiający może określić sumaryczną liczbę szkoleń dla 3 fizyków medycznych do zrealizowania w okresie 1,5 roku od daty zakończenia instalacji oferowanego systemu?
Ad 9
Zamawiający modyfikuje załącznik poprzez usunięcie zapisów o szkoleniu.10. Dotyczy Załącznik nr 3a, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 17
Czy Zamawiający może określić liczbę osób do szkolenia oraz liczbę dni szkolenia w miejscu instalacji z obsługi oferowanego systemu?
Ad 10
8 fizyków medycznych oraz 1 informatyk 1 dzień


11. Dotyczy Załącznik nr 3b, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 9
Czy Zamawiający może określić liczbę osób do szkolenia oraz liczbę dni szkolenia w miejscu instalacji z obsługi oferowanego systemu?
Ad 11
8 fizyków 1 dzień


12. Dotyczy Załącznik nr 3c, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 12, poz. 13 oraz poz. 14
Czy Zamawiający może potwierdzić , że wymaga dostarczenia wszystkich komór jonizacyjnych wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z raportem IAEA TRS-398 w wiązce kobaltowej Co-60?
Ad 12
Tak zamawiający potwierdza że wymaga dostarczenia wszystkich komór jonizacyjnych wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z raportem IAEA TRS 398 w wiązce kobaltowej Co-60


13. Dotyczy Załącznik nr 3a, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 14
Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie płasko-równoległej komory jonizacyjnej o objętości 0,40 cm3?
Uzasadnienie: Proponowana komora jonizacyjna o objętości 0,40cm3 jest komorą, której objętość różni się zaledwie o 0,05 cm3 od komory wymaganej, co nie będzie skutkowało niewłaściwymi bądź niedokładnymi wartościami pomiarowymi, a jednocześnie umożliwi zaoferowanie komory od jednego i tego samego producenta co oferowany elektrometr.
Ad 13
Zamawiający akceptuje dostarczenie płasko równoległej komory o objętości 0,40cm3 po d warunkiem dostarczenia uchwytów do posiadanych fantomów oraz oferowanego fantomu ( zakres 3 załącznik 3c pkt. 14 )

14. Dotyczy Załącznik nr 3a, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 19
Czy Zamawiający może określić liczbę osób do szkolenia oraz liczbę dni szkolenia w miejscu instalacji z obsługi oferowanego systemu?
Ad 14
8 fizyków 1 dzień

15. Dotyczy Załącznik nr 3f, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 15
Czy Zamawiający może określić sumaryczną liczbę szkoleń oraz kursów dla 3 fizyków medycznych?
Ad 15

Zamawiający modyfikuje załącznik poprzez usunięcie zapisów o szkoleniu.
16. Dotyczy Załącznik nr 3f, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 16
Czy Zamawiający może określić liczbę osób do szkolenia oraz liczbę dni szkolenia w miejscu instalacji z obsługi oferowanego systemu?
Ad16
8 fizyków 1dzień


17. Dotyczy Załącznik nr 3a, 3b, 3c i 3f, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Warunki gwarancji i serwisu, poz. 14
Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcie z wymaganych parametrów odpowiednich pozycji: załącznik 3a poz. 17, załącznik 3b poz. 9, załącznik 3c poz. 19 oraz załącznik 3f z uwagi na wspólne rozpisanie szkoleń w niniejszej pozycji z jednoczesnym określeniem liczby osób do przeszkolenia oraz liczbę dni szkolenia w ramach oferowanych systemów z poszczególnych części/załączników?
Ad 17
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie wymaganych parametrów załącznik 3a poz 17, 3b poz 9, 3c poz 19, 3f .

18. Dotyczy Rozdział V pkt. 2.3. lit. a siwz:
Prosimy o modyfikacje warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Postawiony w rozdziale V pkt. 2.3 lit. a warunek narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz utrudnia uczciwą konkurencję, przez co stoi w sprzeczności z art. 7 ust.1 i art. 22 ust.2 Pzp. Zasada równego traktowania wymaga, aby dla wszystkich wykonawców warunki udziału w postępowaniu były jednakowe. Aby ten postulat został spełniony od każdego z wykonawców należy wymagać takich samych, minimalnych cech, których posiadanie jest jednocześnie gwarantem prawidłowej realizacji zadania publicznego. W przedmiotowym stanie faktycznym dla każdego wykonawcy warunek będzie miał inny wymiar- w zależności od złożonej przez danego wykonawcę oferty. Warunek ten w swej istocie nie jest powiązany z przedmiotem zamówienia, jak powinno to wynikać z samej jego treści oraz rozporządzenia „odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia”, ale uzależnia jego spełnienie od osiągnięcia procentowej wielkości ceny brutto złożonej przez Wykonawców oferty. Powyższa wielkość de facto jest zależna od Wykonawcy, a nie od Zamawiającego. W swej istocie podana wartość powinna odnosić się do wartości zamówienia, a nie wartości oferty. Inaczej mówiąc stanowić wartość szacunkową zgodną z protokołem, albo kwotę adekwatną do przedmiotu zamówienia, która nie jest równa temu zamówieniu tylko umożliwia wykazanie doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia.
Ad 18.
Zapis nie narusza zasad równego traktowania wykonawców. Wynika on ze specyfiki przedmiotu zamówienia, gdyż zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zakresy o bardzo różnej wartości.


Jednocześnie na podstawie art.12a ust.2 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych
- przedłuża termin składania ofert do 26.08.2013r. do godz. 10.00.
- Otwarcie ofert nastąpi 26.08.2013r. o godz. 11.00.
- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 24.10.2013 roku.
- Termin składania wadium w terminie do 26.08.2013r do godziny 10:00
- Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 24.10.2013r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Tarnów, dnia 30.07.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/ 49/MJ/ 4329 /13
Dot.: przetargu nieograniczonego na zakup dostawę instalację i uruchomienie sprzętu dla Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – nr postępowania 49/2013

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.07.2013r. Zamawiający wyjaśnia:


1. Załącznik nr 2 pkt. VII.
Prosimy Zamawiającego zgodnie z art.481 Kodeksu cywilnego w celu doprecyzowania o dopisanie w tym punkcie:
Dotyczy Zakresu nr 1,2,3,4, 5 (Zakres nr ..... ) Oświadczam, iż w przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. ( * warunek graniczny).
Ad.1 Nie, zapis pozostaje bez zmian

2. Załącznik 1. A Zakres nr 1 Parametry wyrnaqane ,
Prosimy Zamawiającego w celu doprecyzowania o modyfikację w tym punkcie:
Uwagi i objaśnienia:
Parametry określone jako "tak" są warunkami granicznymi. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym załączniku .. Wykonawca oświadcza niniejszym, że urządzenie jest, fabrycznie nowe, kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi). Wykonawca uznaje niniejszym, że deklarowane niżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.
Parametry określone * (gwiazdką) należy potwierdzić dokumentem producenta (materiałem
firmowym).
Informujemy, że odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo "gwarancja" / "gwarantuje" (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak "zobowiązuje się", "zapewnia" "oświadcza, że" itp.
Ad.2
Zamawiający modyfikuje załącznik poprzez zastąpienie wyrazu gwarantuje słowem oświadcza.

3.Załącznik 1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu gwarancyjnego dot. Zakresu nr 1 pkt.2 oraz 1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 2.
Prosimy Zamawiającego w celu doprecyzowania o modyfikację w tym punkcie:
Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz w dni robocze, ((na potrzeby zamówienia przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00) od otrzymania informacji o awarii, przy czym za reakcję serwisową / rozpoczęcie naprawy uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy.
Ad.3
Tak, zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A zakres nr 1 pkt.2 oraz 1A zakres nr 2

4. Załącznik 1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu gwarancyjnego dot. Zakresu nr 1 pkt.9. Prosimy Zamawiającego w celu doprecyzowania o modyfikację w tym punkcie:
Dostępność części zastępczych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat od dnia zakupu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją

Ad 4.
Zamawiający modyfikuje załącznik .nr 1A

5. Załącznik 1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu gwarancyjnego dot. Zakresu nr 1 pkt.18. Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czego dotyczyć miałoby upoważnienie?

Ad.5
Zapis ma charakter uniwersalny, do wyboru przez wykonawcę.

6.SIWZ.
Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie ile dni mają trwać szkolenia dla każdego z zakresów?
Ad.6
Co najmniej 1 dzień

7.SIWZ Zakres 1 i 2.
W związku z tym, ze nie istnieje taka instytucja prawna jak "pełna gwarancja" prosimy zamawiającego
o modyfikację tego punku na zapis "gwarancja". Gwarancja świadczona jest na warunkach określonych przez strony w umowie lub na warunkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Ad. 7
Zamawiający modyfikuje zapis „ pełna gwarancja” w zakresie 1 i 2 na zapis „gwarancja”

8.SIWZ rozdział III i Wzór umowy.
W postanowieniu tym, jak i w pozostałych częściach SIWZ (min. wzorze umowy), Zamawiający określił sztywne, kalendarzowe daty wykonania umowy. Tymczasem nie wiadomo, kiedy, uwzględniając procedury Prawa zamówień publicznych (min. odwołania), dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą.
Czy Zamawiający zechciałby określić termin realizacji zamówienia w dniach I tygodniach licząc od dnia zawarcia umowy?
Ad.8
Zamówienie jest współfinansowane ze środków MZ na podstawie programu zdrowotnego, z uwagi na dofinansowanie do zakupu sprzętu i związanego z tym rozliczeniem do dnia 30 października 2013 roku zapis o terminie realizacji zamówienia zostaje bez zmian.

9. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4. DOT. ZAKRESU NR 1, 2, 3, 4, 5. § 1 pkt.2.
Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, o jakie karty gwarancyjne konkretnie chodzi.
Czy wykonawca ma przekazać Zamawiającemu kartę gwarancyjną - zgodną z postanowieniami umowy - którą sam wystawi jako gwarant (i wówczas oczywiście taka karta będzie przekazana w oryginale).
Czy też Zamawiającemu chodzi o karty gwarancyjne producenta I poddostawcy wykonawcy; w takim przypadku oryginały kart gwarancyjnych muszą zostać u wykonawcy, który jest podmiotem zobowiązanym w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiającemu natomiast mogą zostać przekazane ich kopie.

Ad.9
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę jako gwaranta do dostarczenia kart.

10. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4. DOT. ZAKRESU NR 1, 2, 3, 4, 5. § 2.
Prosimy Zamawiającego w celu doprecyzowania procedur odbiorowych o dodanie poniższego punktu:
5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy
dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole
odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady
nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu
umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i
użytkowej przedmiotu umowy.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.

Ad 10
Zamawiający modyfikuje projekt umowy.

11. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4. DOT. ZAKRESU NR 1, 2, 3, 4, 5. § 4 pkt.4.
Prosimy zamawiającego o wykreślenie w/w punktu zgodnie z przepisami prawa Zamawiającemu nie przysługuje w tym zakresie prawo zastawu.

Ad.11
Nie, zapis pozostaje bez zmian

12. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4. DOT. ZAKRESU NR 1,2,3,4,5. § 5 pkt.2. Prosimy zamawiającego o wykreślenie w/w punktu.
Pragniemy również zauważyć, że Zamawiający nie może jednocześnie korzystać z uprawnienia do naliczenia kary umownej za zwłokę i kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, którego przyczyną była zwłoka Wykonawcy. Kara umowna z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy przysługuje, jeśli Wykonawca, z przyczyn przez siebie zawinionych, nie wykonuje umowy w terminie umownym, ale ostatecznie ją wykonuje (był w zwłoce, czyli wykonał z opóźnieniem, za które ponosi odpowiedzialność, ale ostatecznie umowę wykonał). Tymczasem kara umowna z tytułu odstąpienia, którego przyczyną była zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy oznacza, że Wykonawca ostatecznie nie wykonał umowy, bo zanim to zrobił Zamawiający odstąpił od umowy.
Stąd prośba o zmianę /wykreślenie przedmiotowego postanowienia.
Ad. 12
Nie, zapis pozostaje bez zmian

13. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4. DOT. ZAKRESU NR 1, 2, 3, 4, 5. § 5 pkt.3. Prosimy zamawiającego o dopisanie w tym punkcie w celu doprecyzowania:
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Swiatowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem "motywującym" Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Ad. 13
Nie, zapis pozostaje bez zmian

14. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4. DOT. ZAKRESU NR 1, 2, 3, 4, 5. § 6 pkt.1.
Prosimy zamawiającego o modyfikację jak poniżej w tym punkcie w celu doprecyzowania:
Wykonawca udziela gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny począwszy od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3.
Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa - według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego; niezależnie jednak od wszystkich przedłużeń okres podstawowy gwarancji wydłuża się maksymalnie o 3 miesiące.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenia, części zamienne, podzespoły i moduły obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniach, częściach zamiennych, podzespołach i modułach, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
1) uszkodzenia i wady urządzeń, innych wyrobów i robót wynikłe na skutek:
a) eksploatacji urządzeń, wyrobów i robót przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń lub wyrobów, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego
lub inne nieuprawnione osoby);
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar,
powódź, zalanie itp.);
3) materiały eksploatacyjne.

Ad.14
Zamawiający modyfikuje projekt umowy w § 6 pkt.1.


15. PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4. DOT. ZAKRESU NR 1, 2, 3, 4, 5. § 6 pkt.4. Prosimy zamawiającego o dopisanie w tym punkcie w celu doprecyzowania:
4. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy.
Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.
Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy - słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę ofertową. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja, nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe, Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena ofertowa uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji, rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

Ad. 15
Zamawiający modyfikuje projekt umowy w § 6 pkt.4

Modyfikacje załączników zostały umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem
Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Sprostowanie:dodano: 2013-08-07
Odpowiedź:dodano: 2013-08-07
Dz.U./S S152
07/08/2013
264130-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/1
07/08/2013S152
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/1
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264130-2013:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Urządzenia i wyroby do radioterapii
2013/S 152-264130
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: AnnaNowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2013, 2013/S 128-219591)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33151000, 48180000
Urządzenia i wyroby do radioterapii
Pakiety oprogramowania medycznego
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.08.2013 (10:00)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
21.10.2013
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.08.2013 (11:00)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
26.08.2013 (10:00)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
24.10.2013
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.08.2013 (11:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Pytanie:dodano: 2013-08-12
Tarnów, dnia 09.08.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/ 49/MJ/ 4465 /13
Dot.: przetargu nieograniczonego na zakup dostawę instalację i uruchomienie sprzętu dla Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – nr postępowania 49/2013

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.08.2013r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Załącznik nr 3a, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 9
Czy Zamawiający zaakceptuje elektrometr zintegrowany z kontrolerem sterującym, którego upływność prądowa jest gwarantowana na poziomie < 200 fA, typowo/zazwyczaj < 20 fA?
Odp pyt 1
Zamawiający zaakceptuje elektrometr zintegrowany z systemem sterującym którego upływność prądowa jest gwarantowana na poziomie <200fA, typowo zazwyczaj <20fA


Dotyczy Załącznik nr 3a, Zakres nr 3 – Pakiet dozymetryczny, Parametry wymagane, poz. 4
Zamawiający proszony jest o podanie wersji aktualnie posiadanego oprogramowania oraz do jakich systemów planowania leczenia posiada moduły eksportowania danych, a także typ kontrolerów dla fantomów RFA300 i WP1D?

Odp pyt2
Aktualnie posiadane oprogramowanie to : OmniPro-Accept v 6.6.c .
Posiadany moduł exportu danych do systemu planowania XIO.
Do fantomu RFA 300 oraz WP1D stosowany jest jeden kontroler typ MCU.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem
Odpowiedź:dodano: 2013-08-12

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-09-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 49 /KK / 4806 /13 Tarnów, 2013-09-10

dot. Przetargu nieograniczonego – na doposażenie i modernizacje Zakładu Radioterapii : zakup dostawa , instalacja i uruchomienie sprzętu dla Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - 49/2013


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie i modernizacje Zakładu Radioterapii wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 RTA VC Sp.zo.o. S.K. ul. Podbipięty 52, 02-732 Warszawa Zakres 3 – 973.701,46 PLN
03 Siemens Sp.zo.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa Zakres 1 – 437.039,81 PLN
Zakres 2 – 444.972,02 PLN
Zakres 4 i 5 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Siemens 10,00
Siemens 60,00 60,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Siemens 10,00
Siemens 60,00 60,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 RTA 10,00
RTA 60,00 60,00
2 Candela 8,62
Candela 51,73 51,73

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 – RTA VC Sp.zo.o. S.K. ul. Podbipięty 52, 02-732 Warszawa
02 – Candela SP.zo.o. ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa
03 – Siemens Sp.zo.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 21.09.2013r .Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-10-03

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. Przetargu nieograniczonego –zakup, dostawa instalacja i uruchomienie sprzętu dla Zakładu Radioterapii SP ZOZ w Tarnowie- 49/2013 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w:

dniu 23.09.2013r. z następującymi Wykonawcami:

Siemens Sp.zo.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
RTA VC Sp.zo.o. Sp.K. ul. Podbipięty 52, 02-732 Warszawa