Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

72-sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

04/07/2013 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Soczewki śródoczne 2013/S 128-219636

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę soczewek wewnątrzgałkowych płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy w podziale na 8 zakresów:
Zakres Nr 1 – Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofobowe,
Zakres Nr 2 – Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,
Zakres Nr 3 – Soczewki wewnątrzgałkowe twarde z PMMA,
Zakres Nr 4 – Płyny wiskoelastyczne,
Zakres Nr 5 - Zestaw wiskoelastyków,
Zakres Nr 6 - Roztwór błękitu trypanu
Zakres Nr 7 - Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,
Zakres Nr 8 - Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofobowe
1)Krótki opis
Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofobowe

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
W celu umożliwienia płynnej realizacji zabiegów operacyjnych wymagane jest utworzenie banku soczewek (depozytu) dla zakresu I i III w siedzibie Zamawiającego - Oddział Okulistyczny o wielkości 60% udzielonego zamówienia na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 5).

Część nr: 2 Nazwa: Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne
1)Krótki opis
Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Soczewki wewnątrzgałkowe twarde z PMMA
1)Krótki opis
Soczewki wewnątrzgałkowe twarde z PMMA

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
W celu umożliwienia płynnej realizacji zabiegów operacyjnych wymagane jest utworzenie banku soczewek (depozytu) dla zakresu I i III w siedzibie Zamawiającego - Oddział Okulistyczny o wielkości 60% udzielonego zamówienia na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 5).

Część nr: 4 Nazwa: PŁYNY WISKOELASTYCZNE
1)Krótki opis
3%Hialuronian sodu - zawartość strzykawki 0,85 ml

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zestaw wiskoelastyków
1)Krótki opis
1. Zestaw wiskoelastyków :
1% Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,55ml oraz 3% Hialuronian sodu z 4% chondroitynosiarczanem sodu - zawartość strzykawki 0,5ml w jednym opakowaniu i sterylne kaniule 27g
2. 1%Hialuronian sodu - zawartość strzykawki 0,85 ml i sterylną kaniulę 27g

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06%
1)Krótki opis
Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06%

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,
1)Krótki opis
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,
1)Krótki opis
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 30 833,00 PLN lub na poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium
1 12 060
2 4 320
3 95
4 248
5 3 984
6 277
7 8 910
8 990

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
kontrakt NFZ

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
72

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.8.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.8.2013 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności:
1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie :
a) numeru katalogowego wyrobu medycznego,
b) nazwy wyrobu medycznego przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku wyrobu medycznego z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu medycznego zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu medycznego objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.7.2013


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-07-04 (0130704123700-72-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2013-07-04 (0130704123705-wykaz ilo¶ci -depozyt.pdf)
Zał±cznik - 2013-07-04 (0130704123720-zalacznik nr 1b.xls)
Zał±cznik - 2013-07-04 (0130704123814-wykaz ilosci -depozyt.pdf)
Zał±cznik - 2013-07-29 (0130729174710-modyfikacja-zalacznik nr 1b.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-07-29
Tarnów,2013-07-29.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 72/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu 2 i dodania Zakresu 2A Zamawiaj±cy zmienia zał±cznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów i poniższe terminy.
2. Wadium dla Zakresu 2 – 4 527,00 zł., Zakresu 2A – 750,00 zł. , wadium ogółem 31 840,00 zł. – wadium dla pozostałych zakresów pozostaje bez zmian.
3. Termin składania ofert: 22.08.2013 godz. 10.00, otwarcie 11.30
4. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 20.10.2013 roku
5. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 20.10.2013r.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.
Zał±czniki: Zał±cznik Nr 1B.......................................................

(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynno¶ci)
OdpowiedĽ:dodano: 2013-07-29

Pytanie:dodano: 2013-08-01
OdpowiedĽ:dodano: 2013-08-01
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks.: 014 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/72/AN/4308/13 Tarnów,2013-07-29

Dotyczy: przetarg nieograniczony - sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego oraz materiałów do operacji zaćmy - Znak sprawy: 72/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.07.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1, dot. Rozdziału I SIWZ oraz Umowy Użyczenia:
Zwracamy się z pro¶b± o zmianę formy dostarczenia wraz z pierwsz± dostaw± w ramach Zakresu I – dwóch zestawów implantacyjnych wielorazowych (injektor + penseta) oraz w ramach Zakresu V dwóch końcówek do irygacji-aspiracji (jednoczę¶ciowych) o k±cie 45 stopni z: użyczenia na: przekazanie. Końcówki do irygacji przekazane w formie użyczenia po zakończeniu umowy zostaj± zwrócone przez Zamawiaj±cego a w przypadku przekazania pozostaj± na wyposażeniu Zamawiaj±cego. Jeżeli Zamawiaj±cy wyrazi zgodę prosimy o usunięcie Zał±cznika do SIWZ – „Umowa Użyczenia”.
Ad.1 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2, dot. zakresu 3 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania w tej pozycji soczewki jednoczę¶ciowej, wykonanej w cało¶ci z PMMA, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?
Ad.2 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3 dot. § 1 ust. 4 projektu Umowy w Zakresach: 1, 3, 5, 7, 8:
Zwracamy się z pro¶b± o wydłużenie terminu dostawy z 48 godzin do 72 godzin.
Ad.3 Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy w tym zakresie.

Pytanie 4, dot. § 1 ust. 4 projektu Umowy w Zakresach: 1, 3, 5, 7, 8:
Zwracamy się z pro¶b± o wydłużenie terminu dostawy na cito z 24 do 48 godzin. Oferowane wyroby stosowane s± w planowanych zabiegach okulistycznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie.
Ad.4 Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy w tym zakresie.

Pytanie 5, dot. § 1 ust. 4 projektu Umowy w Zakresie: 8:
Wnosimy o dodanie zapisu/ zastrzeżenia, iż pierwsza dostawa sterylnego zestawu do operacji zaćmy, w ramach Zakresu nr 8, zostanie zrealizowana w ci±gu 6 tygodni od chwili złożenia zamówienia. Pro¶bę uzasadniamy konieczno¶ci± uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta. Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji zaćmy produkowane s± pod indywidualne potrzeby każdego Klienta.
Ad.5 Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę, modyfikuje projekt umowy w tym zakresie

Pytanie 6, dot. § 3 ust. 3 projektu Umowy:
Zwracamy się z pro¶b± o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji: „W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowi±zany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie póĽniej niż do 14 dni roboczych, licz±c od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z pisemna reklamacj±.”.
Ad.6 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7, dot. § 4 ust. 1 projektu Umowy:
Zwracamy się z pro¶b± o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej do 0,5%.
Ad.7 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8, dot. § 4 ust. 2 projektu Umowy:
Zwracamy się z pro¶b± o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej do 0,5%.
Ad.8 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9, dot. § 4 ust. 6 projektu Umowy: Zwracamy się z pro¶b± o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej do 5% warto¶ci umowy brutto.
Ad.9 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10, dot. § 6 ust. 5 projektu Umowy w Zakresie: 5: Zwracamy się z pro¶b± (w nawi±zaniu do pytania 1-ego) o zmianę ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „Zobowi±zuję się dostarczyć, w formie przekazania, dla Oddziału Okulistyki wraz z pierwsz± dostaw± przedmiotu opisanego w Zakresie V – 2 (dwie) końcówki do irygacji - aspiracji (jednoczę¶ciowych) o k±cie 450.”
Ad.10 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 11, dot. Zał±cznika do Umowy depozytu – wykaz soczewek w ramach depozytu:
Zwracamy się z pro¶b± o zmianę ilo¶ci soczewek wymaganych w ramach depozytu:
- w Zakresie I – z 92 sztuk do 100 lub 90 sztuk,
- w Zakresie III – z 18 do 20 sztuk?
Pro¶bę motywujemy tym, że kartridże ewidencjonowane s± w systemie magazynowym w opakowaniach po 10 sztuk i wydanie pełnych opakowań ułatwi Wykonawcy rozliczenie systemowe.
Ad.11 Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.


Pytanie 12, dot. Zał±cznika do Umowy depozytu – wykaz soczewek w ramach depozytu:
Zwracamy się z pro¶b± o wyja¶nienie/ doprecyzowanie, czy w zakresie I Zamawiaj±cy życzy sobie ł±cznie 92 sztuki dla pozycji 1 i 2? Je¶li tak, prosimy o doprecyzowanie, jakie soczewki Zamawiaj±cy wymaga dla okre¶lonego dioptrażu lub ewentualnie potwierdzenie, że Zamawiaj±cy pozostawia Wykonawcy dowolno¶ć w wyborze soczewek w ramach depozytu.
Ad.12. Tak, ł±cznie 92 sztuki dla pozycji 1 i 2. Dioptraż zostanie doprecyzowany przy podpisaniu umowy i przekazaniu za potwierdzeniem asortymentu do depozytu.

Pytanie 13, dot. § 1 ust. 5 projektu Umowy depozytu: Zwracamy się z pro¶b± o wydłużenie terminu dostaw do 72 godzin, z uwagi na fakt iż wyroby medyczne będ±ce przedmiotem zamówienia stosowane s± w zaplanowanych zabiegach okulistycznych.
Ad.13. Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje projekt umowy w tym zakresie.

Pytanie 14, dot. § 3 ust. 6 projektu Umowy depozytu:
Czy z uwagi na system dokonywanej inwentaryzacji Wykonawcy (cykl spisu towarów), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na spis z natury przeprowadzony raz w roku w listopadzie/ grudniu oraz w razie potrzeby spis z natury na życzenie Zamawiaj±cego w dowolnym terminie?
Ad.14. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 15, dot. § 4 ust. 1 projektu Umowy depozytu:
Zwracamy się z pro¶b± o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej do 0,5%.
Ad.15 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 16, dot. § 4 ust. 2 projektu Umowy depozytu:
Zwracamy się z pro¶b± o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej do 0,5%.
Ad.16 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 17, dot. § 4 ust. 2 projektu Umowy depozytu:
Zwracamy się z pro¶b± o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowi±zany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie póĽniej niż do 14 dni roboczych licz±c od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z pisemn± reklamacj± Zamawiaj±cego. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowi±zku w terminie, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.
Ad.17. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 18, dot. § 4 ust. 3 a projektu Umowy depozytu: Zwracamy się z pro¶b± o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji: „… w razie powtarzaj±cej się nieterminowej realizacji zamówienia,”
Ad.18. Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-08-01
OdpowiedĽ:dodano: 2013-08-01
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks.: 014 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/72/AN/4308/13 Tarnów,2013-07-29

Dotyczy: przetarg nieograniczony - sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego oraz materiałów do operacji zaćmy - Znak sprawy: 72/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.07.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. (zakres 1 poz. 1 i 2) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci soczewkę w tych pozycjach o ¶rednicy całkowitej 12,5 mm, stopniu uwodnienia 26%, z injectorem jednorazowego użytku i oddzielnym kartridżem współczynniku refrakcji 1,46, pozostałe wymogi bez zmian?
Ad. 1 Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
2. (zakres 2 poz. 1 i 2) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci soczewkę w tych pozycjach o ¶rednicy czę¶ci optycznej 6,0 mm, ¶rednicy całkowitej 12,5 mm, z progiem przeciw migracji komórek na całym obwodzie soczewki zamiast ostrych krawędzi na czę¶ci haptycznej, brak otworów na haptenach pozostałe wymogi bez zmian?
Ad. 2 Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
3. (zakres 2 poz. 3) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci soczewkę o anulacji 5 stopni współczynniku refrakcji 1,47 ¶rednicy czę¶ci optycznej 6,15 mm stałej ¶rednicy całkowitej 10,75, pozostałe wymogi bez zmian?
Ad. 3 Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
4. (zakres 6 poz. 1) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,055% i pojemno¶ci 0,75 ml pozostałe parametry bez zmian?
Ad. 4 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.
Otrzymuj±: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2013-08-01
OdpowiedĽ:dodano: 2013-08-01
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks.: 014 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/72/AN/4308/13 Tarnów,2013-07-29

Dotyczy: przetarg nieograniczony - sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego oraz materiałów do operacji zaćmy - Znak sprawy: 72/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.07.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. (zakres 1 poz. 1 i 2) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci soczewkę w tych pozycjach o ¶rednicy całkowitej 12,5 mm, stopniu uwodnienia 26%, z injectorem jednorazowego użytku i oddzielnym kartridżem współczynniku refrakcji 1,46, pozostałe wymogi bez zmian?
Ad. 1 Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
2. (zakres 2 poz. 1 i 2) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci soczewkę w tych pozycjach o ¶rednicy czę¶ci optycznej 6,0 mm, ¶rednicy całkowitej 12,5 mm, z progiem przeciw migracji komórek na całym obwodzie soczewki zamiast ostrych krawędzi na czę¶ci haptycznej, brak otworów na haptenach pozostałe wymogi bez zmian?
Ad. 2 Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
3. (zakres 2 poz. 3) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci soczewkę o anulacji 5 stopni współczynniku refrakcji 1,47 ¶rednicy czę¶ci optycznej 6,15 mm stałej ¶rednicy całkowitej 10,75, pozostałe wymogi bez zmian?
Ad. 3 Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
4. (zakres 6 poz. 1) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,055% i pojemno¶ci 0,75 ml pozostałe parametry bez zmian?
Ad. 4 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.
Otrzymuj±: Adresat
a/a
Sprostowanie:dodano: 2013-08-01
01/08/2013 S148 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Soczewki ¶ródoczne

2013/S 148-256902

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2013, 2013/S 128-219636)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33731110

Soczewki ¶ródoczne

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę soczewek wewn±trzgałkowych płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy w podziale na 8 zakresów:

Zakres Nr 1 Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofobowe,

Zakres Nr 2 Soczewki wewn±trzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,

Zakres Nr 3 Soczewki wewn±trzgałkowe twarde z PMMA,

Zakres Nr 4 Płyny wiskoelastyczne,

Zakres Nr 5 - Zestaw wiskoelastyków,

Zakres Nr 6 - Roztwór błękitu trypanu

Zakres Nr 7 - Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metod± fakoemulsyfikacji,

Zakres Nr 8 - Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metod± fakoemulsyfikacji.

Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę soczewek wewn±trzgałkowych płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy w podziale na 8 zakresów:

Zakres nr 1 – Soczewki wewn±trzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofobowe.

Zakres nr 2 – Soczewki wewn±trzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne.

Zakres 2A – Soczewki wewn±trzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne.

Zakres nr 3 – Soczewki wewn±trzgałkowe twarde z PMMA.

Zakres nr 4 – Płyny wiskoelastyczne.

Zakres nr 5 – Zestaw wiskoelastyków.

Zakres nr 6 – Roztwór błękitu trypanu.

Zakres nr 7 – Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metod± fakoemulsyfikacji.

Zakres nr 8 – Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metod± fakoemulsyfikacji.


Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zakres: 2

Soczewki wewn±trzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne J.M. ilo¶ć

1. a/ jednoczę¶ciowe

b/ ¶rednica czę¶ci optycznej 5,75 mm

c/ ¶rednica całkowita 12 mm

d/ zakres mocy od (+10.0 D) do (+30.0 D)

e/ ostre krawędzie na całym obwodzie czę¶ci optycznej 360o po obu stronach soczewki oraz ostre krawędzie na czę¶ci haptycznej

f/ angulacja 0 st.

g/ injektor jednorazowego użytku z możliwo¶ci± wszczepu przez cięcie 2,8 mm z wbudowanym cartridgem, w jednym opakowaniu z soczewk±.

h/ 2 rozbudowane hapteny z jednym otworem w każdym haptenie zapewniaj±cym dobre centrowanie i stabilizację soczewki szt. 400

2. a/ jednoczę¶ciowe

b/ ¶rednica czę¶ci optycznej 6,25 mm

c/ ¶rednica całkowita 12,5 mm

d/ zakres mocy od (-8.0 D) do (+25.0 D)

e/ ostre krawędzie na całym obwodzie

f/ angulacja 0 st.

g/ injektor jednorazowego użytku z możliwo¶ci± wszczepu przez cięcie 2.8 mm z wbudowanym cartridgem w jednym opakowaniu z soczewk±

h/ 2 rozbudowane hapteny z jednym otworem w każdym haptenie zapewniaj±cym dobre centrowanie i stabilizację soczewki szt. 20

Zakres 2A

Soczewki wewn±trzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne J.M. ilo¶ć

1 a/ jednoczę¶ciowe

b/ bezaberracyjne

c/ asferyczne

d/ angulacja 0 st.

e/ 4 haptyki narożne ze znaczkiem położenia soczewki

f/ ostre krawędzie na czę¶ciach optycznych i haptycznych 3600

g/ poziom uwodnienia 26 st. lub mniej

h/ współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej

i/ ¶rednica czę¶ci optycznej 6mm

j/ ¶rednica całkowita

od 00,0 D do + 15,0 D 11mm

od +15,5 D do + 22,0 D 10,7mm

od +22,5 D do + 30,0 D 10,5mm

k/ injektor i cartridge jednorazowy doł±czony do każdej soczewki szt. 100

OdpowiedĽ:dodano: 2013-08-01

Sprostowanie:dodano: 2013-08-01
01/08/2013 S148 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Soczewki ¶ródoczne

2013/S 148-256955

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2013, 2013/S 128-219636)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33731110

Soczewki ¶ródoczne

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 30 833,00 PLN lub na poszczególne zakresy:

ZAKRES Wadium

1 12 060

2 4 320

3 95

4 248

5 3 984

6 277

7 8 910

8 990

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.08.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.08.2013 (11:30)

Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 31 840,00 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres Wadium

1. 12 060

2. 4 527

2A. 750

3. 95

4. 248

5. 3 984

6. 277

7. 8 910

8. 990

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.08.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.08.2013 (11:30)


Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

OdpowiedĽ:dodano: 2013-08-01

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-08-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-72-4655/13 Tarnów,2013-08-30


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 72/13 - sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z póĽn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonano wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
4 Alcon Polska Sp. z o. o. ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa Zakres 1 – 429 840,00 zł.
Zakres 3 – 3 445,20 zł.
Zakres 5 – 142 560,00 zł.
Zakres 7 – 320 760,00 zł.
Zakres 8 – 35 640,00 zł.
1 EDIRO Edward I Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m 3, 01-476 Warszawa Zakres 2 – 162 972,00 zł.
Zakres 4 – 8 100,00 zł.
2 OPTOtech Medical, Sp. J. A. ¦migacz, T. Chabik. ul ¦w. Barbary 18; 32-020 Wieliczka
Zakres 2A – 25 920,00 zł.
3 MDT J. Zych, A. Budyn Sp.j. ul. Sko¶na 12A, 30-383 Kraków Zakres 6 – 699,84 zł.
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% nazwa OFERENTA 100% 100%
4 ALCON POLSKA WARSZAWA
10,000 4 ALCON POLSKA WARSZAWA 10,000
ALCON POLSKA WARSZAWA 40,000 40,000 ALCON POLSKA WARSZAWA 40,000 40,000
Zakres 2 PUNKTY Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% nazwa OFERENTA 100% 100%
1 EDIRO WARSZAWA 10,000 3 MDT KRAKÓW 10,000
EDIRO WARSZAWA 40,000 40,000 MDT KRAKÓW 40,000 40,000
Zakres 2A PUNKTY Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% nazwa OFERENTA 100% 100%
2 OPTOtech Wieliczka 10,000 4 ALCON POLSKA WARSZAWA 10,000
OPTOtech Wieliczka 40,000 40,000 ALCON POLSKA WARSZAWA 40,000 40,000
Zakres 3 Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% nazwa OFERENTA 100% 100%
4 ALCON POLSKA WARSZAWA 10,000 4 ALCON POLSKA WARSZAWA 10,000
ALCON POLSKA WARSZAWA 40,000 40,000 ALCON POLSKA WARSZAWA 40,000 40,000
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 EDIRO WARSZAWA 10,000
EDIRO WARSZAWA 40,000 40,000
3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01. EDIRO Edward I Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m3, 01-476 Warszawa
02. OPTOtech Medical, Sp. J. A. ¦migacz, T. Chabik. ul ¦w. Barbary 18; 32-020 Wieliczka
03. MDT J. Zych, A. Budyn Sp.j. ul. Sko¶na 12A, 30-383 Kraków
04. Alcon Polska Sp. z o. o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa


4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

W my¶l art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym złożono tylko jedna ofertę. Umowa z dnia 06.09.2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor ds. Lecznictwa

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-09-20
06 wrze¶nia 2013 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
4 Alcon Polska Sp. z o. o. ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa
Zakres 1 – 429 840,00 zł.
Zakres 3 – 3 445,20 zł.
Zakres 5 – 142 560,00 zł.
Zakres 7 – 320 760,00 zł.
Zakres 8 – 35 640,00 zł.
1 EDIRO Edward I Robert Łukaszewicz Spółka Jawna, ul. Lazurowa 185 m 3, 01-476 Warszawa
Zakres 2 – 162 972,00 zł.
Zakres 4 – 8 100,00 zł.
2 OPTOtech Medical, Sp. J. A. ¦migacz, T. Chabik. ul ¦w. Barbary 18; 32-020 Wieliczka
Zakres 2A – 25 920,00 zł.
3 MDT J. Zych, A. Budyn Sp.j. ul. Sko¶na 12A, 30-383 Kraków
Zakres 6 – 699,84 zł.