Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

70-dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego
Numer ogłoszenia: 127543 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ Karta danych technicznych potwierdzająca jakość włóknin i laminatów dot. Zakresu I poz.1 i Zakresu II poz. 1-3

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELN PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.08.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: obłożenia pola operacyjnego uniwersalne - jednorazowe..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obłożenia pola operacyjnego uniwersalne - jednorazowe..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: obłożenia pola operacyjnego jałowe - jednorazowe ortopedyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obłożenia pola operacyjnego jałowe - jednorazowe ortopedyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-06-28 (0130628112212-70-specyfikacja .doc)
Załącznik - 2013-07-02 (0130702125126-odpowiedzi na pytania z dn. 01.07.2013 r..pdf)
Załącznik - 2013-07-04 (0130704110147-pytania z dn 03 07 2013 r tabele zestawow.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-07-01
Tarnów,2013-07-01


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup jednorazowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 70/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ:

1. Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia w tabeli kolumna 5: w Zakres I poz. 1 ilość kompletów 200.

winno być: Zakres I poz. 1 - ilość kompletów 3000.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zapisem.............................................

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)Odpowiedź:dodano: 2013-07-01

Pytanie:dodano: 2013-07-02
Odpowiedź:dodano: 2013-07-02
odpowiedzi na pytania WRAZ Z RYSUNKAMI DO Pobrania W ZALACZNIKU: "odpowiedzi na pytania z dn. 01.07.2013 r."

Pytanie:dodano: 2013-07-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/70/KK/ 2836/13 Tarnów,2013-07-03.

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 70/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1, zakres 1 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze 56g/m2 i o składzie:

ILOŚĆ SZTUK ZESTAW ZAWIERA ROZMIAR OPAK. JEDNOSTK.


1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt. - serweta na stolik
- serweta na stolik Mayo,
wzmocniona, czerwona
- serweta z przylepcem
- serweta z przylepcem
- serweta z przylepcem
- ręcznik do rąk 150cm x 190cm
80cm x 140cm

150cm x 180cm
150cm x 240cm
75cm x 90cm
30cm x 30cm 1 zestaw
Odpowiedzi:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza. W zestawie brak taśmy samoprzylepnej, którą wymagał Zamawiający.
Pytanie 2, zakres 1 poz.2
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło niesterylne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedzi:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza – wymaga sterylnego.
Pytanie 3, zakres 2 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści zestawy o gramaturze 56g/m2?
Odpowiedzi:
Nie – Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4, zakres 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
ILOŚĆ SZTUK ZESTAW ZAWIERA ROZMIAR OPAK. JEDNOSTK.

1 szt.
1 szt.

1 szt.


1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
4 szt. - serweta na stolik
- serweta na stolik Mayo,
wzmocniona, czerwona
- serweta z wycięciem U
wycięcie U przylepne
o wym. 8,5cm x 85cm
- serweta z przylepcem
- serweta z przylepcem
- nogawica
- taśma przylepna
- ręcznik do rąk 150cm x 190cm
80cm x 140cm

200cm x 260cm


170cm x 300cm
170cm x 180cm
35cm x 120cm
10cm x 50cm 30cm x 30cm 1 zestawOdpowiedzi:
Tak- Zamawiający dopuszcza taki zestaw.
Pytanie 5, zakres 2 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

ILOŚĆ SZTUK ZESTAW ZAWIERA ROZMIAR OPAK. JEDNOSTK.

1 szt.
1 szt.

1 szt.1 szt.
1 szt.
4 szt. - serweta na stolik
- serweta na stolik Mayo,
wzmocniona, czerwona
- serweta ortopedyczna
z otworem samo-
uszczelniającym
o wym. 6 cm x 8 cm
- nogawica
- taśma przylepna
- ręcznik do rąk 150cm x 190cm
80cm x 140cm

200cm x 320cm30cm x 60cm
10cm x 50cm
30cm x 30cm 1 zestaw
Odpowiedzi:
Tak- Zamawiający dopuszcza taki zestaw.
Pytanie 6, zakres 2 poz.3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

ILOŚĆ SZTUK ZESTAW ZAWIERA ROZMIAR OPAK. JEDNOSTK.

1 szt.

1 szt.1 szt.

1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt. - serweta na stolik
- serweta na stolik Mayo,
wzmocniona, czerwona
- serweta ortopedyczna
z otworem samo-
uszczelniającym
o wym. 6 cm x 8 cm
- torebka na płyny
artroskopowa ze sztywni-
kiem, otworem samousz-
czelniającym, przylepcami
do ufiksowania, końcówką
do podłączenia ssaka
- osłona na przewody
- nogawica
- taśma przylepna
- ręcznik do rąk 150cm x 190cm
80cm x 140cm

200cm x 320cm60cm x 100cm

14cm x 250cm
30cm x 60cm
10cm x 50cm
30cm x 30cm 1 zestaw
Odpowiedzi:
Tak- Zamawiający dopuszcza taki zestaw.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówieniaOtrzymują: Adresat
a/a
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/70/KK/ 2835/13 Tarnów,2013-07-03.

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
nr 70/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2013r.i 02.07.2013 Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dotyczy Zakresu 1
Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić zestaw z serwetą operacyjną z taśmą samoprzylepną o wymiarach 140
x 190cm oraz bez prześcieradła sterylnego?
Odpowiedź:
Nie –Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga w tym Zakresie prześcieradło sterylne.
Pytanie nr 2 dotyczy Zakresu 2 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego z dodatkową serwetą 150 x 150cm? Pozostałe wymogi Zamawiającego zostaną spełnione.
Odpowiedź:
Tak- Zamawiający dopuszcza zestaw z dodatkową serwetą.
Pytanie nr 3 dotyczy Zakresu 2 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu:
Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego- serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2
Odporność materiału na przenikanie cieczy- min.200 cm H20. Skład:
-1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
-1 serweta główna – minimalne wymiary 200x 320cm, posiadająca 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę Ø7 i Ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem pustowym i uchwyt do mocowania przewodów i drenów 2,5 x 25cm
-1 serweta pod kończynę o min. wym. 25x 80cm
-2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
-2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x 190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Odpowiedź:
Nie –Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4 dotyczy Zakresu 2 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety głównej z 2 otworami (5 i 7cm)? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie.
Odpowiedź:
Nie –Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 5 dot. Zakresu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uniwersalne-jednorazowe obłożenie pola operacyjnego posiadającego w zestawie:
- serwetę operacyjną z taśmą samoprzylepną o wymiarze 180 cm x 180 cm – 1 szt.
- serwetę na stolik narzędziowy o wymiarze 150 cm x 190 cm – 1 szt.
Pozostałe wymagania zgodnie z SIIWZ.
Odpowiedź:
Nie –Zamawiający nie dopuszcza. Patrz dpowiedź na pytanie z dnia 02.07.2013r. Znak: SWLOG-271/KS/70/2812/13 - Pytanie nr 4.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymują: Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2013-07-04

Pytanie:dodano: 2013-07-04
Opis zestawów (tabela)do pytań z dnia 03.07.2013r. Znak: SWLOG-271/70/KK/2836/13 W ZALACZNIKU: "odpowiedzi na pytania z dn. 03.07.2013 r.Tabele zestawów"
Odpowiedź:dodano: 2013-07-04

Sprostowanie:dodano: 2013-07-04
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 127543-2013 z dnia 2013-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego
Termin składania ofert: 2013-07-08
Numer ogłoszenia: 259846 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127543 - 2013 data 28.06.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 08.07.2013r..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 11.07.2013r..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 16.08.2013r..
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 09.08.2013r.
Odpowiedź:dodano: 2013-07-04

Pytanie:dodano: 2013-07-05
Tarnów, dnia 04.07.2013r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
email:anowicka@lukasz.med.pl
znak pisma: SWLOG-271/70/KK/ 3843 /13

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 70/13Na podstawie art.12a ust.2 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 11.07.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 11.07.2013 r. o godz. 10.30. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni tj. do 09.08.2013r nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Zmianie ulegają terminy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale VIII, XI, XII.


Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2013-07-05

Pytanie:dodano: 2013-07-08
Odpowiedź:dodano: 2013-07-08
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/70/AN/ 3850 /13 Tarnów,2013-07-05.

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 70/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2013 Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dotyczy § 1 ust.4 wzoru umowy Wnosimy o zmodyfikowanie terminu dostaw na cito tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni zamiast 48 godzin. Utrzymanie w mocy terminu na poziomie 48 godzin może czynić również rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §4 ust.1 wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach.
Ad. 1 Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2 dotyczy § 2 pkt. 5) wzoru umowy. Prosimy o następującą modyfikację:
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy., przy czym niezrealizowana ilość zakupów nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
Ad.2
Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy, przy czym niezrealizowana ilość zakupów nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.

Pytanie nr 3 dotyczy § 3 ust.3 wzoru umowy Biorąc pod uwagę trwałość obrotu gospodarczego oraz dobre obyczaje kupieckie prosimy o następującą modyfikację:
3. W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni, licząc od daty złożenia reklamacji. W razie sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w ciągu 14 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.
Ad.3 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy §4 ust. 5 wzoru umowy Naliczanie rażąco wysokich kar umownych od wartości całości umowy wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c.(jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana).
Prosimy o zmianę §4 ust.5 wzoru umowy na następujący :
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny a interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego.
Ad.4 Zapisy pozostają bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Otrzymują: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2013-07-08
Odpowiedź:dodano: 2013-07-08
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/70/AN/ 3850 /13 Tarnów,2013-07-05.

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 70/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2013 Zamawiający wyjaśnia:


1. Zakres 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny uniwersalny, wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 56 g/m2, z serwetą operacyjną z taśmą samoprzylepną o wymiarach 180cm x 170 cm w poz. a. oraz serwetą na stolik narzędziowy o wymiarach 150 cm x 190 cm w poz. e?
Ad.1 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Obłożenie o podanej gramaturze przy dłużej trwających zabiegach operacyjnych nie zapewnia pełnej barierowości. Zamawiający określił wielkość serwet „nie mniej niż”. Mniejsza serweta nie zabezpiecza w całości pola operacyjnego. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

2. Zakres 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160 cm x 210 cm bez przylepca lub prześcieradło o wymiarach 240 cm x 180 cm z przylepcem?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradło 240x 180cm z przylepcem.

3. Zakres 2 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści zestawy operacyjne z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 56 g/m2?
Ad.3 Nie, nie dopuszcza. Obłożenie o podanej gramaturze przy dłużej trwających zabiegach operacyjnych nie zapewnia pełnej barierowości.

4. Zakres 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę główną z otworem o średnicy 6 cm?
Ad.4 Nie, nie dopuszcza. W praktyce najodpowiedniejszym otworem w tego typu zabiegach jest owal.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający może określić min. procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Ad.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy, przy czym niezrealizowana ilość zakupów nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.

2. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Ad.2 Tak.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy „na cito” na 48 godzin przypadających w dni robocze?
Ad.3 Patrz § 1 ust. 4 zdanie 3.

4. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Ad.4 Patrz § 2 ust. 9

5. Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej ( par. 4 ust. 2b ).?
Ad.5 Zgodnie z cytowanym paragrafem np. dostarczanie zbyt małej ilości produktów, nie realizowanie zamówienia, dzielenie zamówienia, dostarczenia produktów o jakości niezgodnej z umową.

6. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara zapisana w par. 4 ust 5 i 6 była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?
Ad.6. Zapis pozostaje bez zmian.

7. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad.7. Zapis pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-07-08
Odpowiedź:dodano: 2013-07-08
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/70/AN/ 3850 /13 Tarnów,2013-07-05.

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 70/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Przedmiot zamówienia :

1. Zakres 1 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z pełnobarierowego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2, z serwetą opisaną w poz. a) w rozmiarze 140cmx180cm, serwetą na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140cmx190cm bez taśmy samoprzylepnej ewentualnie z taśmą pakowaną oddzielnie ?

Ad.1 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Obłożenie o podanej gramaturze przy dłużej trwających zabiegach operacyjnych nie zapewnia pełnej barierowości. Zamawiający określił wielkość serwet „nie mniej niż”. Mniejsza serweta nie zabezpiecza w całości pola operacyjnego.
Zamawiający opisał serwetę na stolik instrumentariuszki Mayo i serwetę na stolik narzędziowy. Obie serwety nie są samoprzylepne. Natomiast zamawiający wymaga 2 taśmy samoprzylepne. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

2. Zakres 1 poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na prześcieradło w rozmiarach 150cmx240cm.

Ad. 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Otrzymują: Adresat
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-07-12
Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271/70/AN/3921/13 Tarnów,2013-07-11

Dot.: Nr sprawy 70/13 - sukcesywna dostawa jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena *
01 Euro - Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew Zakres Nr 2 - 10 117,44
02 PANEP s.r.o. ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska, adres do korespondencji: PANEP s.r.o. Sp. z o.o ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała Zakres Nr 1 – 92 880,00

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej informacja o złożonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert.
1. Euro - Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
2. PANEP s.r.o. ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska, adres do korespondencji: PANEP s.r.o. Sp. z o.o ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

1. 01 - Euro - Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew w zakresie 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca w formularzu oferty błędnie podał ilość wymaganych kompletów - 200 zamiast 3000.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną
Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 17.07.2013 r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Dyrektor Szpitala Anna Czech
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
sporz.
Anna Nowicka

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-09-13
18 lipca 2013r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą
01 Euro - Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew Zakres Nr 2 - 10 117,44
02 PANEP s.r.o. ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska, adres do korespondencji: PANEP s.r.o. Sp. z o.o ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała Zakres Nr 1 – 92 880,00