Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

69-sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanymi przez NFZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanych przez NFZ
Numer ogłoszenia: 127499 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanych przez NFZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanych przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zakres 1, 2, 3, 4, 5 - dostawa leków z pełnymi wskazaniami, leki w ramach zakresu od jednego producenta, preparaty o tej samej nazwie chemicznej, ale o różnych dawkach, będą zaoferowane od jednego producenta, aby w praktyce istniała możliwość łączenia dawek. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu produktów leczniczych objętych decyzjami refundacyjnymi - aktualne Obwieszczenie Ministra Zdrowia na dzień realizacji zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.06.2013 roku.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a)wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b)w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c)zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d)potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e)potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.08.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Avastin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. Nazwa substancji czynnej leku J.M. ILOŚĆ 1. Avastin konc.do sporz.roztw. do inf. 0,1g/4ml szt. 40 2. Avastin konc.do sporz.roztw. do inf.0,4g/16ml szt. 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oxaliplatyna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oxaliplatyna konc. do sporz. roztw. do inf. 0,05g/10ml szt. 200 2. Oxaliplatyna konc. do sporz. roztw. do inf. 0,1g/20ml szt. 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Tarceva.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Tarceva tabl. Powl. 150mg x 30 szt. 7.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Holoxan proszek.do sporz.roztw. do wstrzyk. 1g.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Holoxan proszek.do sporz.roztw. do wstrzyk. 1g szt. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zelboraf.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zelboraf tabl. Powl. 240 Mg x 56 szt. op. 26.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-06-28 (0130628110938-69-specyfikacja..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-07-02
Odpowiedź:dodano: 2013-07-02
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/69/AN/ 2811 /13 Tarnów,2013-07-02.

Dot. przetargu nieograniczonego nr 69/13 sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanymi przez NFZ


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2013 Zamawiający wyjaśnia:


Dotyczy zakresu 5 Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o zapisy umożliwiające zmianę treści umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej w wyniku postępowania przetargowego możliwa będzie wyłącznie w sytuacji, gdy zamawiający przewidzi taką możliwość, gdy zmiana ta jest dla niego korzystna lub wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć. Mając na uwadze powyższe, proponujemy:

W uzasadnionych sytuacjach, gdy jest to podyktowane dobrem pacjentów i okolicznościami realizacji umowy, chcielibyśmy, o ile nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, móc zaoferować Państwu dodatkowy rabat. Przyjęcie przez Państwa takiej propozycji może spowodować konieczność wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy. Zwracam się, zatem z prośbą o rozważenie zamieszczenia w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ stosownych zapisów umożliwiających dokonywanie zmian, w zakresie wskazanym powyżej, np. o treści:

W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony w Aneksie do umowy.

Ad.1 Zamawiający informuje, iż załączony projekt umowy § 2 w ust. 7 dopuszcza możliwość dostarczenia produktów po cenie niższej od wskazanej w umowie oraz w ust. 11 zobowiązuje Wykonawcę do objęcia promocją produktów z zawartej umowy w przypadku gdy prowadzi promocję w stosunku do innych odbiorców leków. Zapisy powyższe mogą dotyczyć również zastosowania rabatu.


podpisano: Anna Czech


Otrzymują: Adresat
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-07-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271/69/AN/3902/13 Tarnów,2013-07-11

Dot.: Nr sprawy 69/13 - sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanymi przez NFZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa leków z pełnymi wskazaniami - leków cytostatycznych, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena *
01 INTRA Sp.zo.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa Zakres Nr 1 - 158 776,42Zakres Nr 3 - 59 001,94
02 Konsorcjum: PGF URTICA SP. ZO.O. z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjent: PGF HURT SP Z O.O. z siedzibą w Łodzi, UL. Zbąszyńska 3, Zakres Nr 2 – 10 800,00
03 Salus Interantional Sp.zo.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice Zakres Nr 4 – 12 282,84
05 Roche Polska Sp.zo.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa Zakres Nr 5 – 262 588,44

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej informacja o złożonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert.
01 INTRA Sp.zo.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
02 Konsorcjum: PGF URTICA SP. ZO.O. z siedzibą we Wrocławiu ul. KRZEMIENIECKA 120, 54-613 WROCŁAW, Konsorcjent: PGF HURT SP Z O.O. z siedzibą w Łodzi, UL. ZBĄSZYŃSKA 3,
03 Salus Interantional Sp.zo.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice
04 Bialmed Sp.zo.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
05 Roche Polska Sp.zo.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
06 Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

nazwa Wykonawcy PUNKTY 100%
zakres I
1 INTRA 10,000 30,000
3 Salus Interantional 9,940 29,821
5 Roche Polska 9,801 29,403
Zakres 2
2 Konsorcjum: PGF URTICA - PGF HURT 10,000 30,000
3 Salus Interantional 8,850 26,549
4 Bialmed 8,832 26,497
6 ASCLEPIOS 9,595 28,785
Zakres 3
1 INTRA 10,000 30,000
3 Salus Interantional 9,940 29,820
5 Roche Polska 9,801 29,403
Zakres 4
2 Konsorcjum: PGF URTICA - PGF HURT 9,623 28,868
3 Salus Interantional 10,000 30,000
Zakres 5
5 Roche Polska 10,000 30,000


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 16.07.2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Dyrektor Szpitala Anna Czech
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
sporz.
Anna Nowicka

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-07-20
16.07.2013r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zawarł umowy z Wykonawcami:

▪INTRA Sp.zo.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
▪Konsorcjum: PGF URTICA SP. ZO.O. z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjent: PGF HURT SP Z O.O. z siedzibą w Łodzi, UL. Zbąszyńska 3,
▪Salus Interantional Sp.zo.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice
▪Roche Polska Sp.zo.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa