Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

93 Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Nr 93/2013 Tarnów, 2013-06-12

ZAPROSZENIE DO SKAŁDANIA OFERT


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A

Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„ Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie”
(Do nieniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych)

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a)należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b)na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”,
c)ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d)ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e)ma obejmować całość zamówienia.

2.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
-Wykonanie dokumentacji technicznej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,
-Usunięcie drzewa (zamawiający dysponuje wymaganymi decyzjami administracyjnymi),
-Niwelacja, wyrównanie terenu,
-Roboty rozbiórkowe i ziemne,
-Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej
-Utwardzenie gruntu kostką brukową pod wiatę,
-Dostawa i montaż wiaty,

Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanych robót. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej, a także zdobycia na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia, Wizja lokalna odbywa się na koszt Wykonawcy.

Rzut sytuacyjny przedstawiono na wycinku mapy zasadniczej w skali 1:5000 – załącznik do zaproszenia

CHODNIK:
Przedmiotem remontu jest chodnik o szerokości 1,82 m (łącznie z obrzeżem) i długości ok. 47 mb wykonany z płyt betonowych. W ramach remontu chodnika należy wykonać m.in.:
- rozbiórkę elementów chodnika (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża),
- roboty ziemne polegające na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika,
- ustawienie krawężników (przewidzieć miejscowe obniżenia),
- uzupełnienie warstwy asfaltowej drogi,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie nowego chodnika odługości 4,5 mb., jako przedłużenie chodnika remontowanego

3.Przykładową realizację wiaty na rowery przedstawiono w załączniku do zaproszenia.
4.Minimalne wymagania odnośnie zastosowanych materiałów:
wiata:
- konstrukcja wiaty wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej ogniowo dodatkowo malowanej na kolor wg palety RAL 7030
- wymiar słupka stalowego 80x80 mm
- zadaszenie wykonane z przeźroczystego, bezbarwnego poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm poddanego obróbce anty-UV
- oszalowanie boczne i tylne z elementów drewnianych 4x4 cm zabezpieczonych lakierobejcą z teflonem z gwarancją na 6 lat
- wymiary wiaty: szer. 1080 cm, gł. 230 cm, wys. front 300 cm, tył 250 cm,
kostka brukowa:
- kostka brukowa prostokątna
- proporcja boków 1:2
- wygląd klasyczny
- grubość min. 5 cm
- kolor czerwony (zgodnie ze standardem obowiązującym w szpitalu)

5.Dodatkowe wymagania zamawiającego:
Wykonawca uzgodni z właściwymi służbami Zamawiającego rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 3 dni od podpisania umowy,
Od Wykonawcy wymagać się będzie:
- Przestrzegania zasad określonych w Procedurze zintegrowanego systemu zarządzania QP-034/0 ( załącznik do zaproszenia),
- przestrzegania zadad BHP i Sanitarno-Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót,
- przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów dla użytych matriałów
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złóżeniem oferty
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną oraz informacjami zawartymi w zaproszeniu
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego Wykonawcę lub posiadania identyfikatora
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiazujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru przez niego wywołanego
Uzyskane z rozbiórki materiały nadające się do dlaszego wykorzystania (w szczególności płyty całe-niezniszczone, niepokruszone) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, pozostałe zaś zagospodaruje we własnym zakresie, na swój koszt i własnym transportem.
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet świadectw jakości, atestów oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, roboty, które zleci swoim podwykonawcom
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkiech części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający, Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego.
Wykonawca udzieli 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
6.Stosowanie się do przepisów prawa:
Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i normy powszechnie obowiązujące, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych :
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie.
Przepisy związane:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7.Termin wykonania zamówienia: 45 dni od momentu zawarcia umowy

8.Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
9.Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1)formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2)kserokopię/wydruk aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
3)Oswiadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień oraz potencjału technicznego i finansowego, niezbędnego do wykonania zamówienia.
4)Podpisane załączniki do zaproszenia.
5)wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

10.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość dostaw i robót określonych w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez Wykonawcę za świadczenie jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

11.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 24 czerwca 2013r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a, 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wiata rowerowa”” Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

12.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 24 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny D.

13.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest:
Kierownik Działu Logistyki: Anna Nowicka ul. Lwowska 178A tel. 14 631-54-60, anowicka@lukasz.med.pl
W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego: Jan Cholewa tel. 14 631-52-05.
14.Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru propozycji cenowej.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

W załączeniu:
1.Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2.Wzór umowy
3.Kopie fragmentów map.
4.Przykładowa realizacja wiaty rowerowej
5.Procedura QP-034/O – Zasady postępowania podwykonawcy na terenie Szpiatala Wojewódzkiego im. Św Łukasza.Załącznik nr 1
…………………………… ……………………………
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowość, data)
tel. ……………… fax………………
……………………………..………..
e-mail:.............................................
ul. …………………………………..
………………………………………PROPOZYCJA CENOWA


Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
„Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szpitala im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie”
(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1.Oferuję wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę wysokości:
netto: ........................zł (słownie: .............................................................................)
podatek VAT: ...........% tj. .......... zł (słownie: ..........................................................)
brutto: .......................zł (słownie: .............................................................................)
2.Termin realizacji umowy: ................................. (nie więcej niż 45 dni) licząc od daty zawarcia umowy.
3.Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” oraz wzorze umowy warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. Warunkach.
4.Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i finansowym oraz osobami (posiadają odpowiednie uprawnienia) w zakresie niezbędnym do wykonania prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.Załącznikami do propozycji cenowej są dokumenty wymienione w pkt 9 zaproszenia.


…………………………………………………..
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcyzał. 2: Wzór umowy
U M O W A Nr /2013

zawarta w dniu ………………………… r. w Tarnowie pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejstru Zkładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewowodę Małopolskiego pod nr: 1200346 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000027124, NIP nr: 873-27-13-732,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala - ..................................................................................................
a
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
NIP: ............................., REGON: ......................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
o następującej treści:
§1.
1.Przedmiotem umowy (dalej: umowa) jest: Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z zasadami realizacji, przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa budowlanego i przyjętych zasadach sztuki budowlanej.
2.W toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest do dochowania należytej staranności, właściwej dla działalności przedsiębiorcy profesjonalnie wykonującego roboty w zamierzonym przez Zamawiającego zakresie i do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, zasad wiedzy technicznej, norm i normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy oraz zaleceń Zamawiającego w przedmiocie jego realizacji.
§2.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zakresu rzeczowego zamówienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§3.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a)udostępnienie obiektu budowlanego i nieruchomości, na której zostaną przeprowadzone prace,
b)niezwłoczne rozstrzyganie kwestii technicznych, jeśli nie mogą one zostać rozwiązane w zakresie własnych obowiązków Wykonawcy.
§4.
Niezależnie od innych obowiązków przewidzianych w załączonych dokumentach, aktach normatywnych oraz normach i normatywach, o których mowa w §1 do obowiązków Wykonawcy należy:
a)należyte, terminowe i zgodne z zasadami sztuki oraz zaleceniami Zamawiającego wykonywanie przedmiotu umowy,
b)korzystanie z nieruchomości, na będą prowadzone prace w sposób możliwie najmniej uciążliwy, zapewniający nienaruszalność mienia Zamawiającego
c)niezwłoczne pokrycie szkód objętych deliktową oraz kontraktową odpowiedzialnością Wykonawcy,
d)niezwłoczne usuwanie skutków naruszenia powyższych postanowień,
e)ustanowienie osób odpowiedzialnych za kierowanie pracami, posiadających odpowiednie uprawnienia.
§5.
Terminy realizacji umowy: do ......07.2013r. Termin powyższy może ulec zmianie - za zgodą Zamawiającego, o czas trwania przeszkód niezależnych od Wykonawcy, co zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony.
§6.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy nakładem własnym, z zastosowaniem materiałów własnych lub przez siebie pozyskiwanych, o jakości zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały powinny być dopuszczone do używania w budownictwie i do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym posiadać właściwe dla danej kategorii oznaczenia (CE, znak budowlany), atesty, zachowywać zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w normach i normatywach lub aprobatach technicznych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych materiałów do używania w budownictwie i do obrotu.

§7.
W przypadku realizowania przez Wykonawcę zleconych prac bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i normatywami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP i ochrony ppoż., sprzecznie z umową lub w przypadku ujawnienia faktu utraty przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) uprawnień do prowadzenia działalności i wykonania prac objętych niniejszą umową, niezależnie od wykonania innych uprawnień, w tym wynikających z mocy prawa, Zamawiający może:
a)wstrzymać się z zapłatą za zrealizowane zamówienie do czasu zaofiarowania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z umową, odpowiadającego ustalonemu zakresowi rzeczowemu, wymaganym parametrom oraz należytej jakości,
b)powierzyć realizację przedmiotu umowy lub usunięcie jego wad innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
c)potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu wydatków i szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę lub obciążających Wykonawcę kar umownych,
d)odstąpić od umowy w całości lub części po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do usunięcia naruszeń.
§8.
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego (następuje poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego) zrealizowanego przedmiotu umowy.
2.Rękojmia obejmuje w szczególności wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy oraz poszczególnych części składowych, jak również częściową lub całkowitą nieprzydatność wykonanego przedmiotu umowy do założonego i znanego Wykonawcy celu.
3.W przypadku nie usunięcia wad w określonym terminie, Wykonawca może zostać obciążony kosztami zastępczego ich usunięcia.
§9.
Strony ustalają, że odbiór techniczny przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo za protokołem odbioru (prot.zdawczo-odbiorczy) na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
§10.
1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę:
.................... zł netto (słownie: ............................................)
.................... zł brutto (słownie:.............................................)
Jest to wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kc.
§11.
1.Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu jego odbioru, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączony będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek Wykonawcy: …………………………......................................................
2.Fakturę VAT należy wystawić na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnow, NIP 873-27-13-732.
§12.
1.Strony ustanawiają swoich przedstawicieli do kontaktów w trakcie realizacji umowy:
- ze strony Zamawiającego: Jan Cholewa
- ze strony Wykonawcy: ..............................................
§13.
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w przypadku:
a)nieuzasadnionej zwłoki w należytym wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w wywiązywaniu się z terminów określonych umowie;
b)nieuzasadnionej zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w wywiązywaniu się z terminów określonych umowie;
c)odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 5% wartości netto zamówienia;
d)odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy - w wysokości 5% wartości netto zamówienia.
2.Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości przekraczajacej wartość ustalonych kar umownych.

§14.
1.Wykonawca odpowiada za wywóz odpadów, gruzu, utylizację Materiałów, Urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi z wymaganiami ISO: norma PN – EN – ISO 14001 oraz obowiązującymi przepisami.
2.Odpadami nie są materiały, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania u Zamawiającego. Odpady te nie podlegają utylizacji, a zostaną przekazane Zamawiającemu.
3.Wykonawca dopełni przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac obowiązków określonych w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania QP-034/O „Zasady postępowania podwykonawców na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza” (zobowiązanie Wykonawcy/Podwykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.)
§15.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§16.
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy, organem rozstrzygającym będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§17.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
§18.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:Akceptuję wzór umowy
(podpis osoby upoważnionej
do podpisania propozycji cenowej)

……………………………..
Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Zobowiązanie Wykonawcy

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-06-13 (0130613090437-zaproszenie_do skaładania_ofert.doc)
Załącznik - 2013-06-13 (0130613090537-zalacznik3_mapa.pdf)
Załącznik - 2013-06-13 (0130613091831-załacznik4_przykladowa_realizacja.pdf)
Specyfikacja - 2013-06-13 (0130613092327-zaproszenie_do skaladania_ofert.doc)
Załącznik - 2013-06-13 (0130613092348-zalacznik4_przykladowa_realizacja.pdf)
Załącznik - 2013-06-13 (0130613092403-zalacznik_5_procedura_qp-034-o.pdf)
Załącznik - 2013-06-13 (0130613092415-zalacznik_pogladowy1.pdf)
Załącznik - 2013-06-13 (0130613092421-zalacznik_pogladowy2.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-25
Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.