Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 51/2013 sukcesywna dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria,

Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/12
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186034-2013:TEXT:PL:HTML
PL-Tarnów: Stymulatory
2013/S 109-186034
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aOsoba do kontaktów: Anna Nowicka33-100 TarnówPOLSKATel.: +48 146212581E-mail: anowicka@lukasz.med.plFaks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
zakup i dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria,
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/12
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres 1 Stymulator SSIR
Zakres 2 Stymulator DDDR
Zakres 3 Stymulator DDDR certyfikowane do badań rezonansem magnetyczny
Zakres 4 Stymulator DDDR do leczeń omdleń wazowagalnych
Zakres 5 Stymulator resynchronizujący (CRT-P)
Zakres 6 Defibrylator jednojamowe VR
Zakres 7 Defibrylator dwujamowy DR
Zakres 8 Defibrylator jednojamowe VR o podwyższonej energii wyładowania
Zakres 9 Defibrylator dwujamowe DR o podwyższonej energii wyładowania
Zakres 10 Defibrylator resynchronujący CRT-D
Zakres 11 Defibrylator resynchronujący CRT-D o podwyższonej energii wyładowania
Zakres 12 Defibrylator resynchronujący CRT-D z algorytmem automatycznej optymalizacji parametrówstymulacji
Zakres 13 Introduktory z rozrywalna koszulką typu peel away
Zakres 14 Elektrody bipolarne do stymulacji czasowej przezżylnej
Zakres 15 Prowadniki wieńcowe
Zakres 16 Kable do pomiaru śródoperacyjnych
Zakres 17 Papier do programatora Biotronik ICS 3000
Zakres 18 Papier do programatora Medtronic 2090
Zakres 19 Akcesoria do implantacji stymulatorów
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Stymulator
1)
Krótki opis
Stymulator SSIR
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/12
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Stymulator
1)
Krótki opis
Stymulator DDDR
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Stymulator
1)
Krótki opis
Stymulator DDDR certyfikowane do badań rezonansem magnetyczny
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Stymulator
1)
Krótki opis
Stymulator DDDR do leczeń omdleń wazowagalnych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5
Nazwa: Stymulator
1)
Krótki opis
Stymulator resynchronizujący (CRT-P)
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/12
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6
Nazwa: Defibrylator
1)
Krótki opis
Defibrylator jednojamowe VR
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7
Nazwa: Defibrylator
1)
Krótki opis
Defibrylator dwujamowy DR
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8
Nazwa: Defibrylator
1)
Krótki opis
Defibrylator jednojamowe VR o podwyższonej energii wyładowania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9
Nazwa: Defibrylator
1)
Krótki opis
Defibrylator dwujamowe DR o podwyższonej energii wyładowania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/12
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10
Nazwa: Defibrylator
1)
Krótki opis
Defibrylator resynchronujący CRT-D
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11
Nazwa: 11
1)
Krótki opis
Defibrylator resynchronujący CRT-D o podwyższonej energii wyładowania
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12
Nazwa: Defibrylator
1)
Krótki opis
Defibrylator resynchronujący CRT-D z algorytmem automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
Nazwa: Introduktory
1)
Krótki opis
Introduktory z rozrywalna koszulką typu peel away
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/12
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14
Nazwa: Elektrody
1)
Krótki opis
Elektrody bipolarne do stymulacji czasowej przezżylnej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15
Nazwa: Prowadniki
1)
Krótki opis
Prowadniki wieńcowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16
Nazwa: Kable
1)
Krótki opis
Kable do pomiaru śródoperacyjnych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17
Nazwa: Papier
1)
Krótki opis
Papier do programatora Biotronik ICS 3000
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/12
Nazwa: Papier
1)
Krótki opis
Papier do programatora Medtronic 2090
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19
Nazwa: Akcesoria do implantacji stymulatorów
1)
Krótki opis
Akcesoria do implantacji stymulatorów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33158210, 33182100, 33141000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości:22 930,00 zł lub na poszczególne zakresy
ZAKRES Nr Wadium ZAKRES Nr Wadium
1. 2977,00 pln 13. 282,00 pln
2. 4788,00 pln 14. 75,00 pln
3. 541,00 pln 15. 51,00 pln
4. 789,00 pln 16.. 28,00 pln
5. 800,00 pln 17... 16,00 pln
6. 1626,00 pln 18... 50,00 pln
7. 588,00 pln 19.. 160,00 pln
8. 3463,00 pln
9. 2326,00 pln
10. 1715,00 pln
11. 1785,00 pln
12. 870,00 pln
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
NFZ
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć oddzielne oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3-9 i 12
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/12
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziałuwpostępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisamizawartymi wRozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnikado reprezentowaniaich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawiezamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalnościkonieczne do dokonania oceny spełniania wymogów. :
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca niejest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osobafizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jegozgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona doreprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech potwierdzającą spełnienie warunkupostawionego w pkt. 2.1 a.SIWZ
11) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającąspełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/12
kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danejwaluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, alboinformacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy zWykonawców składa listę)
13) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folderzawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
potwierdzające wymagane parametry.
14) oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą oWyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających dowprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się napisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminieod dnia wezwania.)-zał. Nr 7.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalnościkonieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:a) W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadaćzgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środkifinansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasyoszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawcaposiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt.2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadkuwykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN,Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy BankPolski w dniu otwarcia ofert.Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, któryposiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanejoferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofertWykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:Ocena spełnienia tego warunkuzostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuzgodnie z art. 22 p.z.p. /zał. Nr 5 do SIWZ/
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następującewarunki:
a. wykazać że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał:
-1 zamówienie o wartości co najmniej 300 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 1 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 450 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 2. Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/12
oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 50 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 3 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 80 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 4 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 80 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 5 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 160 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 6 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 60 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 7 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 350 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 8 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 240 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 9 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 180 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 10 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 180 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 11 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 90 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 12 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 30 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 13 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonujący
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/12
oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 7 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 14 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 5 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 15 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 2 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 16 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 1 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 17 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 5 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 18 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
-1 zamówienie o wartości co najmniej 15 000,00 zł. brutto – dot. zakresu: 19 . Poprzez pojęcie jednegozamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonującyoceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostawy zrealizowanej wokresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Dz.U./S S109
07/06/2013
186034-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12/12
07/06/2013S109
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12/12
51/2013
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.7.2013 -10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający SpecyfikacjeIstotnych WarunkówZamówienia przekaże w terminie 5 dni. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto64 8591 0007 03000207 1800 1697
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.7.2013 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 29.7.2013 - 11:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.6.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-06-07 (0130607100739-siwz ue spr.51.doc)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100747-cenowa zal. nr 1 spr.51.xls)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100751-zal. 1a spr.51.doc)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100758-formularz 0gol. zal. nr. 2 spr.51.doc)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100834-wykaz zal. 3 spr.51.doc)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100842-umowa zal. 4.-umowa uzy. zal. nr 8 spr.51.doc)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100849-oswiadczenia 5, 6, spr.51.doc)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100903-oswiadcz nr 7 spr.51.doc)
Zał±cznik - 2013-06-07 (0130607100948-stanow.- zal. nr 9 do umowy uzy spr. 51.xls)
Zał±cznik - 2013-07-05 (0130705141401-umowa zal. 4.-umowa uzy. zal. nr 8 spr.51- modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-07-02
OdpowiedĽ:dodano: 2013-07-02
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 28.06.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/51KS/2806/2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria – sprawa nr 51/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.06.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1, pakiet 13
Prosimy o dopuszczenie introduktora z rozrywaln± koszulk± spełniaj±cego wszystkie wymagania SIWZ z prowadnikiem 0,038” zamiast 0,035” obecnie wymaganego w SIWZ w rozmiarach 7-10F (zgodnie z SIWZ)

W skład zestawu wchodz±:
Zestaw zawiera:
Introduktor składaj±cy się z rozszerzacza (dylatatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
Prowadnik ø 0,38”, długo¶ć 50 cm, zakończony z jednej strony końcówk± prost±, z drugiej strony końcówk± „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w ¶rodku drutem zabezpieczaj±cym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostuj±cym do umieszczania końcówki „J” w igle.
Igła introduktora, rozmiar 18 G, długo¶ć 7 cm.
Strzykawka, pojemno¶ć 10 ml.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-07-04
OdpowiedĽ:dodano: 2013-07-04
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 03.07.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/51KS/3842/2013

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria – sprawa nr 51/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2013r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 ZAKRES NR 6 DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD VR/        
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci urz±dzenie z energia zmagazynowan± 41J a dostarczona min. 35J ?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 2 ZAKRES NR 6 DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD VR/
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci urz±dzenie bez możliwo¶ci zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowycm – min. 5 ale z algorytmem Auto Gain Control z udowodnion± klinicznie skuteczno¶ci±?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
 
Pytanie 3 ZAKRES NR 7. DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD DR/
Czy Zamawi±j±cy dopu¶ci urz±dzenie z energiazmagazynowan± 41J a dostarczona min. 35J ?
 OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 4 ZAKRES NR 7. DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD DR/
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci urz±dzenie bez możliwo¶ci zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowycm – min. 5 ale z algorytmem Auto Gain Control z udowodnion± klinicznie skuteczno¶ci±?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala dr n. med. Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2013-07-05
OdpowiedĽ:dodano: 2013-07-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-51-3849/13 Tarnów, dnia 03.07.2013 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 51/13

W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.06.2013 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 dot. zakres nr 1 pozycja 14
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego nie posiadaj±cego algorytmu automatycznego programu współpracuj±cego z sensorem aktywno¶ci?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

I. Dotyczy Projektu Umowy (zakres 1-12)

Pyt. 1
W § 1 ust. 4 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 24 godziny „robocze” tj. liczone w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 4 do SIWZ w § 1 ust. 4 który otrzymuje brzmienie:
Je¶li zamówienie, (karta wszczepu) o którym mowa w ust.3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia (karta wszczepu) okre¶la się na 3 dni roboczych, licz±c od daty złożenia zamówienia (karta wszczepu) u Wykonawcy. W nagłych przypadkach ( zamówienie na cito), Wykonawca zobowi±zany jest dostarczyć produkty do 24 godzin roboczych ” tj. liczone w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00 od momentu złożenia zamówienia (karta wszczepu) .

Pyt. 2
W § 2 ust. 6 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następuj±c± tre¶ć: "pod warunkiem, że zmniejszenie ł±cznej ilo¶ci produktów objętych umow± nie spowoduje zmniejszenie ł±cznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 20% kwoty warto¶ci Umowy wskazanej w zał±czniku 1 do Umowy."?;
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 3
W § 2 ust. 4 Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie zapisu poprzez uzupełnienie go w następuj±cy sposób: „ Cena jednostkowa netto obowi±zuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowi±zuj± dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i proporcjonalnie do tej zmiany cena jednostkowa brutto oraz warto¶ć brutto Umowy”.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 4
W § 3 ust. 9 Umowy - czy możliwe jest skorygowanie tre¶ci w taki sposób, że za datę zapłaty przyjęta zostanie data uznania rachunku bankowego Wykonawcy?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 5
W § 4 ust. 1 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie, że chodzi „zwłokę”, a nie „opóĽnienie” i o każdy dzień „roboczy” zwłoki?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 6
W § 4 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie polegaj±ce na tym, że dodana zostanie na pocz±tku zdania tre¶ć: „Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiaj±cego Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umow±, nie krótszego, niż 3 dni robocze”?;
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 7
W § 4 ust. 4 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez wskazanie na końcu zdania: „- nie krótszego niż 7 dni roboczych?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 8
W § 4 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie polegaj±ce na tym, że dodany zostanie nowy ust. 8 o tre¶ci: "8. Ł±czna kwota kar umownych, jakimi Zamawiaj±cy może obci±żyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % kwoty warto¶ci Umowy wskazanej w zał±czniku 1 do Umowy."?;
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 9
W § 6 ust. 4 Umowy - Ponieważ posiadanie przez Zamawiaj±cego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stymulatorów/defibrylatorów i w zwi±zku z tym dostarczenie ich do Zamawiaj±cego jest dla Wykonawcy kosztem wkalkulowanym w cenę przedmiotu zamówienia zwracamy się z pro¶b± o wykre¶lenie sformułowania „ w bezpłatne użytkowanie” z zapisu wzoru umowy, który wskazuje na uzyskanie przez Zamawiaj±cego dodatkowych korzy¶ci (darowizna), niepozwalaj±cych Wykonawcy na ujęcie programatorów w kosztach podatkowych oraz powoduj±cych powstanie dodatkowego obowi±zku podatkowego wynikaj±cego z ustawy o VAT, co ma istotny wpływ na cenę składanej oferty. Ponadto, może prowadzić to do błędnej interpretacji organów kontrolnych, jakoby Zamawiaj±cy otrzymał dodatkow± korzy¶ć materialn± niezwi±zan± z odpłatnym charakterem zamówienia publicznego (UZP art. 2 pkt.13). Wnosimy zatem o wprowadzenie modyfikacji zapisu poprzez zast±pienie słów: „w użyczenie bezpłatnie” słowami: „w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego” oraz konsekwentnego użycia tego sformułowania w kolejnych ustępach 5 i 6 ww. paragrafu?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 4 do SIWZ w § 6 ust. 4 i 5 który otrzymuje brzmienie:
4. W wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego opisanego w § 2 Wykonawca zobowi±zuje się dostarczyć programatory do stymulatorów, defibrylatorów. Do używania w okresie trwania tej umowy.
5.Wykonawca zobowi±zuje się do ubezpieczenia od Wszystkich ryzyk dostarczonych w użyczenie programatorów do stymulatorów, defibrylatorów w okresie zawartej umowy użyczenia z Zamawiaj±cym, oraz w umowie użyczenia Wykonawca przedstawia rzeczywist± warto¶ć użyczonego sprzętu. dot. Zakresu nr 1-12

Pyt. 10
Czy Zamawiaj±cy dopuszcza możliwo¶ć zmiany zapisu § 6 ust. 5 poprzez zapisanie,
iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno¶ci, za uszkodzenia programatora wynikaj±ce
z nieprawidłowego używania programatorów oraz z tytułu ich nieprawidłowego przechowywania. Wykonawca uzasadnia to faktem, iż jest ubezpieczony od następstw wad produktu tkwi±cych w sprzęcie, natomiast, nie widzi podstaw do ponoszenia odpowiedzialno¶ci za nieprawidłowe jego używanie lub przechowywanie, które je¶li nast±pi będzie wynikało z niedbalstwa po stronie Zamawiaj±cego, za co Wykonawca nie zamierza ponosić odpowiedzialno¶ci.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

II. Dotyczy Projektu Umowy (zakres 13-19)
Pyt. 1
W § 2 ust. 4 Umowy – czy możliwe jest doprecyzowanie zapisu poprzez uzupełnienie go w następuj±cy sposób: „ Cena jednostkowa netto obowi±zuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowi±zuj± dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i proporcjonalnie do tej zmiany cena jednostkowa brutto oraz warto¶ć brutto Umowy”.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 2
W § 2 ust. 6 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie w taki sposób, że zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następuj±c± tre¶ć: "pod warunkiem, że zmniejszenie ł±cznej ilo¶ci produktów objętych umow± nie spowoduje zmniejszenie ł±cznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 20% kwoty warto¶ci Umowy wskazanej w zał±czniku 1 do Umowy."?;
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

III. Dotyczy Projektu Umowy Użyczenia ( zakres 1-12)
Pyt. 1
W § 1 ust. 2 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez zast±pienie słowa „użyczenie” słowami „przekazanie przedmiotu Umowy”?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 2
W § 2 ust. 1 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez zast±pienie dotychczasowej tre¶ci następuj±cym brzmieniem: „1. W wykonaniu przedmiotu Umowy Nr …..oraz w ramach wskazanego w niej wynagrodzenia umownego Przekazuj±cy przekazuje Bior±cemu do używania przedmioty okre¶lone § 1 ust. 1 Umowy – przez cały okres trwania Umowy” ?;
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 8 do SIWZ w § 2 ust. 1 który otrzymuje brzmienie:
1. Użyczaj±cy zezwala Bior±cemu do używania przedmiotu użyczenia, wykonaniu przedmiotu umowy dostawy nr……/2013 oraz w ramach wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 2 tej umowy przez cały okres jej trwania.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a


Podpsiał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-08-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

Wykonawcy
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271/ 51 /MJ //13
Tarnów, 2013-08-14

Dot. Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa stymulatory defibrylatory introduktory elektrody prowadniki papiery i akcesoria dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. Nr 51/2013

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę stymulatory defibrylatory introduktory elektrody prowadniki papiery i akcesoria wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Zakres (pln)
06
St Jude Medical Sp. z o. o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
Zakres 1 – 327 240,00
Zakres 8 – 378 000,00
Zakres 9 – 251100,00
Zakres 12 – 90 720,00
Zakres 16 – 3 024,00
03
Biotronik Polska Sp. z o. o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Zakres 2 – 515160,00
Zakres 3 – 58320,00
Zakres 5 – 86 389,20
Zakres 6 – 178 848,00
Zakres 7 – 66 960,00
Zakres 11 – 192 780,00
Zakres 15 – 5 184,00
Zakres 17 – 1845,00
Zakres 19 – 16 632,00
04
Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa

Zakres 4 – 86 184,00
Zakres 10 – 175 996,80
Zakres 18 – 6150,00
02
Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres 13 – 24 546,24
05
Agencja Naukowo Techniczna Symico Sp. z o. o. 53-333 Wrocław, ul. Powstańców ¦l±skich 54a /2
Zakres 14 – 6 091,20

W my¶l art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano oferty z najniższ± cen±.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę, nie podlegaj±c± odrzuceniu odnosz±c± się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:Zakres 1
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6
JUDE
10,00

327 240,00


40,00
40,00

3
BIOTRONIK
6,73

486 000,00


26,93
26,93Zakres 2
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6
JUDE
7,57

680 400,00


30,29
30,29

3
BIOTRONIK
10,00

515 160,00


40,00
40,00Zakres 3
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
10,00

58 320,00


40,00
40,00Zakres 4
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
4
Medtronic
10,00

86 184,00


40,00
40,00Zakres 5
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
10,00

86 389,20


40,00
40,00Zakres 6
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
10,00

178 848,00


40,00
40,00


Zakres 7
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
10,00

66960,00


40,00
40,00


Zakres 8
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6
JUDE
10,00

378000,00


40,00
40,00


Zakres 9
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6
JUDE
10,00

251100,00


40,00
40,00


Zakres 10
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
4
MEDTRONIC
10,00

175996,80


40,00
40,00


Zakres 11
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
10,00

192780,00


40,00
40,00


Zakres 12
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6
JUDE
10,00

90720,00


40,00
40,00


Zakres 13
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
7,58

32400,00


30,30
30,30

1
HAGMET
8,61

28512,00


34,44
34,44

2
AESCULAP
11,18

24546,24


40,00
40,00


Zakres 14
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
2
AESCULAP
5,78

10530,00


23,14
23,14

1
HAGMET
9,89

6156,00


39,58
39,58

5
SYMICO
10,00

6091,20


40,00
40,00


Zakres 15
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
2
AESCULAP
4,92

10530,00


19,69
19,69

3
BIOTRONIK
10,00

5184,00


40,00
40,00


Zakres 16
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
6
JUDE
10,00

3024,00


40,00
40,00


Zakres 17
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
10,00

1845,00


40,00
40,00


Zakres 18
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
4
MEDTONIC
10,00

6150,00


40,00
40,00


Zakres 19
PUNKTYnazwa OFERENTA
100%
100%
CENA
3
BIOTRONIK
10,00

16632,00


40,00
40,00


2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01 – Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zaj±c i Tomaszewski Spółka Jawna , ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
02 – Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
03 – Biotronik Polska Sp. z o. o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
04 - Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa
05 – Agencja Naukowo Techniczna Symico Sp. z o. o. 53-333 Wrocław, ul. Powstańców ¦l±skich 54a/2
06 – St Jude Medical Sp. z o. o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa

Ponadto, Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie odrzucił żadnej oferty.
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa:

Zamawiaj±cy zawiadamia, iż zgodnie z art 94 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie : termin po upływie którego może być zawarta umowa to 26.08.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
w zakresach 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;16;17;18;19; złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 21.08.2013r zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art. 27 ust.2(...)” ..

Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano poczt±.
Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-09-19
21 I 28 SIERPNIA 2013R SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE ZAWARŁ UMOWY DOSTAWY I UŻYCZENIA Z FIRMAMI:
St Jude Medical Sp. z o. o. ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa
Zakres 1 – 327 240,00
Zakres 8 – 378 000,00
Zakres 9 – 251100,00
Zakres 12 – 90 720,00
Zakres 16 – 3 024,00
03
Biotronik Polska Sp. z o. o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Zakres 2 – 515160,00
Zakres 3 – 58320,00
Zakres 5 – 86 389,20
Zakres 6 – 178 848,00
Zakres 7 – 66 960,00
Zakres 11 – 192 780,00
Zakres 15 – 5 184,00
Zakres 17 – 1845,00
Zakres 19 – 16 632,00
04
Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa

Zakres 4 – 86 184,00
Zakres 10 – 175 996,80
Zakres 18 – 6150,00
02
Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres 13 – 24 546,24
05
Agencja Naukowo Techniczna Symico Sp. z o. o. 53-333 Wrocław, ul. Powstańców ¦l±skich 54a /2
Zakres 14 – 6 091,20