Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 54 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zmiana miejsc użytkowania klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie

Tarnów: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zmiana miejsc użytkowania klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ.
Numer ogłoszenia: 204666 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zmiana miejsc użytkowania klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakup i montaż trzech trzech klimakonwektorów na oddziale Radioterapii, 2.Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Ośrodku Dializ, dwóch w Aptece Szpitalnej i jednego w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej orazzmiany miejsca użytkowania jednego klimatyzatora na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, jednego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, jednego w Ośrodku Dializ, oraz montaż nowego klimatyzatora, stanowiącego własność szpitala Oddziale Neurologii..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, Dział Logistyki - pok. 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i montaż trzech trzech klimakonwektorów na oddziale Radioterapii.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują wszystkie czynności związane doborem, montażem i uruchomieniem 3 klimakonwektorów na Oddziale Radioterapii w następującym zakresie: Dobór Klimakonwektory powinny spełniać następujące wymagania: 1.atest PZH, 2.przystosowany do montażu ściennego lub przysufitowego, 3.jawna moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,9 kW, 4.przepływ powietrza na najwyższym biegu minimum 1300 m3/h, 5.wentylatory z tworzywa antystatycznego, 6.podwójna taca kondensatu, 7.minimum 3-biegowy silnik osadzony na absorbujących wibrację wspornikach, 8.wbudowane na wlocie filtry powietrza odporne na pleśń, 9.kolor: biały, 10.sterownik pomieszczeniowy naścienny, układ 2/4 rurowy. Montaż Roboty obejmują: 1.dobór i montaż, na konstrukcji stalowej, klimakonwektorów wraz z armaturą, 2.wykonanie łącznie około 80 metrów instalacji wody lodowej prowadzonej przez 2 kondygnacje (wpałka do instalacji na rurze stalowej, dobór i montaż pompy wspomagającej przepływ wody lodowej na kolektorze 5/4, montaż zaworów regulacyjnych, odcinających, filtrów), 3.wykonanie próby ciśnieniowej szczelności instalacji wody lodowej, 4.dobór i wykonanie łącznie około 60 m instalacji elektrycznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nn, wraz z montażem zabezpieczeń nadprądowych, 5.wykonanie instalacji odpływu skroplin (łącznie około 50m), wprowadzonej do kanalizacji, w sposób zapewniający łatwe jej czyszczenie, 6.wykonanie rozruchu 72 godzinnego klimakonwektorów, 7.wykonanie uszczelnień p. poż. pomiędzy stropami (np. masą HILTI)..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Ośrodku Dializ, dwóch w Aptece Szpitalnej i jednego w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej orazzmiany miejsca użytkowania jednego klimatyzatora na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, jednego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, jednego w Ośrodku Dializ, oraz montaż nowego klimatyzatora, stanowiącego własność szpitala Oddziale Neurologii.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują wszystkie czynności związane z demontażem, montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych w następującym zakresie: a.Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 1.odciągnięcie czynnika chłodniczego z instalacji pracującej dla klimatyzatorów typu Multisplit, 2.demontaż 1 jednostki wewnętrznej z sali endoskopowej, 3.ponowny montaż jednostki w sekretariacie Oddziału, 4.dobór i wykonanie około 15 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV (około 5m w pionie, 10 w pomieszczeniu) prowadzonej w korytku PVC po ścianie zewnętrznej na dach budynku E, 5.wykonanie instalacji elektrycznej do montowanej jednostki wewnętrznej, 6.wykonanie około 4 m instalacji odpływu skroplin, wprowadzonej do kanalizacji, w sposób zapewniający łatwe jej czyszczenie, 7.sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, 8.wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów. b.Oddział Ginekologiczno-Położniczy 1.odciągnięcie czynnika chłodniczego, 2.demontaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, 3.ponowny montaż jednostki wewnętrznej w nowej dyżurce lekarskiej, 4.ponowny montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku C, 5.dobór i wykonanie około 12 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV (około 3m w pionie), prowadzonej w korytku PVC po ścianie zewnętrznej na dach budynku C( UWAGA utrudniony montaż instalacji), 6.dobór i wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nn (około 35 m), montaż zabezpieczeń, 7.wykonanie instalacji odpływu skroplin, wprowadzonej do kanalizacji, w sposób zapewniający łatwe jej czyszczenie, 8.sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, 9.wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów. c.Ośrodek Dializ 1.demontaż jednostki wewnętrznej (dyżurka lekarska) i zewnętrznej, 2.ponowny montaż jednostki wewnętrznej (pielęgniarka koordynująca) i zewnętrznej, 3.dobór i wykonanie około 15 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV (około 5m w pionie, 10 w pomieszczeniu) prowadzonej w korytku PVC po ścianie zewnętrznej do przyziemia budynku E, 4.dobór i wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nn (około 50 m), montaż zabezpieczeń, 5.wykonanie około 15 m instalacji odpływu skroplin, wprowadzonej do kanalizacji, w sposób zapewniający łatwe jej czyszczenie, 6.sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, 7.wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów. d.Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 1.demontaż jednostki wewnętrznej (Biochemia) i zewnętrznej, 2.ponowny montaż jednostki wewnętrznej (Dział Diagnostyki Obrazowej-sala demonstracji) i zewnętrznej, 3.dobór i wykonanie około 18 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV (około 8m w pionie, 10 w pomieszczeniu) prowadzonej w korytku PVC po ścianie zewnętrznej do przyziemia budynku, 4.dobór i wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nn (około 50 m), montaż zabezpieczeń, 5.wykonanie około 18 m instalacji odpływu skroplin, wyprowadzonej na zewnątrz, 6.sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, 7.wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów. e.Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Dobór klimatyzatora Klimatyzator powinien spełniać następujące wymagania: 1.atest PZH, 2.model jednostki wewnętrznej: ścienno-przysufitowy, 3.ekologiczny czynnik chłodniczy R410C, 4.moc chłodnicza jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 7,1 kW, 5.poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 47 dB, 6.max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 850 m3/h, 7.filtr powietrza odporny na pleśń, 8.kolor jednostki wewnętrznej: biały, 9.jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot bezprzewodowy. Klimatyzator powinien posiadać funkcje: 1.pracy w trybie inwertorowym, 2.pracy w trybie nocnym, ekonomicznym, 3.automatycznej zmiany trybu pracy, 4.automatycznej obsługi filtra, 5.czyszczenia promieniami UV, 6.osuszania wymiennika, 7.wachlowania, 8.nawiewu w poziomie - chłodzenie, Urządzenie powinno mieć możliwość: 1.nastawy żądanej temperatury, 2.zmiany kierunku i zasięgu strumienia powietrza, 3.automatycznej sygnalizacji błędów pracy, 4.automatycznej regulacji prędkości wentylatora. Montaż klimatyzatora 1.montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, 2.dobór orurowania do oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej, 3.dobór i wykonanie około 15 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV (około 8m w pionie, 7 w pomieszczeniu) prowadzonej w korytku PVC po ścianie zewnętrznej do przyziemia budynku, 4.dobór i wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nn, montaż zabezpieczeń, 5.wpięcie skroplin do istniejącej instalacji odpływu skroplin, 6.sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, 7.wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów. f.Ośrodek Dializ Dobór 2 klimatyzatorów Klimatyzatory powinny spełniać następujące wymagania: 1.atest PZH, 2.model jednostki wewnętrznej: przysufitowy ścienny, 3.ekologiczny czynnik chłodniczy R410C, 4.moc chłodnicza jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 4,2 kW, 5.poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 46 dB, 6.max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 850 m3/h, 7.filtr powietrza odporny na pleśń, 8.kolor jednostki wewnętrznej: biały, 9.jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot bezprzewodowy. Klimatyzatory powinny posiadać funkcje: 1.pracy w trybie inwertorowym, 2.pracy w trybie nocnym, ekonomicznym, 3.automatycznej zmiany trybu pracy, 4.automatycznej obsługi filtra, 5.czyszczenia promieniami UV, 6.osuszania wymiennika, 7.wachlowania, 8.nawiewu w poziomie -chłodzenie, Urządzenie powinno mieć możliwość: 1.nastawy żądanej temperatury, 2.zmiany kierunku i zasięgu strumienia powietrza, 3.automatycznej sygnalizacji błędów pracy, 4.automatycznej regulacji prędkości wentylatora. Montaż 2 klimatyzatorów 1.montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów, 2.dobór orurowania do klimatyzatorów oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczych, 3.wykonanie około 2 x 13 metrów instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV (około 6 m w pionie), prowadzonej po ścianie zewnętrznej budynku, 4.dobór i wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nn, 5.wykonanie instalacji odpływu skroplin (łącznie około 10 m), wyprowadzonej na zewnątrz budynku, 6.sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, 7.wykonanie rozruchu 48 godzinnego i uzyskanie założonych parametrów. g) Oddział Neurologii Montaż klimatyzatora .1montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora, .2dobór orurowania i elementów do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej, .3wykonanie instalacji freonowej, elektrycznej, odpływu skroplin jak w pkt. 3.1.f .4sprawdzenie szczelności, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, .5wykonanie rozruchu 48 godzinnego. h) Apteka Szpitalna Dobór 2 klimatyzatorów Klimatyzatory powinny spełniać następujące wymagania: 1.atest PZH, 2.model jednostki wewnętrznej: przysufitowy-ścienny, 3.ekologiczny czynnik chłodniczy R410C, 4.moc chłodnicza jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 4,2 kW, 5.poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 46 dB, 6.max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 850 m3/h, 7.filtr powietrza odporny na pleśń, 8.kolor jednostki wewnętrznej: biały, 9.jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot bezprzewodowy. Klimatyzatory powinny posiadać funkcje: 10.pracy w trybie inwertorowym, 11.pracy w trybie nocnym, ekonomicznym, 12.automatycznej zmiany trybu pracy, 13.automatycznej obsługi filtra, 14.czyszczenia promieniami UV, 15.osuszania wymiennika, 16.wachlowania, 17.nawiewu w poziomie - chłodzenie, Urządzenie powinno mieć możliwość: 18.nastawy żądanej temperatury, 19.zmiany kierunku i zasięgu strumienia powietrza, 20.automatycznej sygnalizacji błędów pracy, 21.automatycznej regulacji prędkości wentylatora. *Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania alternatywnego (multisplit) po uzgodnieniu parametrów jednostki zewnętrznej oraz jednostek wewnętrznych z Zamawiającym. Montaż 2 klimatyzatorów 22.montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów, 23.dobór orurowania do klimatyzatorów oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczych, 24.wykonanie około 2 x 10 metrów instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV (około 4 m w pionie), prowadzonej po ścianie zewnętrznej budynku do przyziemia, 25.dobór i wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nn (łącznie około 60 m), 26.wykonanie instalacji odpływu skroplin (łącznie około 10 m), wyprowadzonej na zewnątrz budynku rurą gładką od wewnątrz, 27.sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym, wykonanie rozruchu 48 godzinnego i uzyskanie założonych parametrów..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-05-27 (0130527133127-siwz_ostateczna.doc)
Załącznik - 2013-05-29 (0130529115046-qp-034-o.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-06-05
Odpowiedź:dodano: 2013-06-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581


Nasz znak: SWLOG-271/54/MN/2383/13 Tarnów,2013-06-04

Dotyczy: dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zmiana miejsc użytkowania klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim im Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - Znak sprawy: 54/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.05.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: W nawiązaniu do wykonania doboru klimatyzatorów, uprzejmie proszę o sprecyzowanie zapisu w SIWZ: "Model jednostki wewnętrznej: przysufitowy-ścienny". Nadmienię, iż w sprzedaży są jednostki zarówno przysufitowe jak i ścienne.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści klimatyzatorów ściennych. Oferowane klimatyzatory powinny być ścienno-przysufitowe.Podpisał/a: Dyrektor Szpitala Anna Czech


Otrzymują:
Adresat
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-25
Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/MN/2697/13 Tarnów, 2013-06-20

Nr sprawy 54/13 – Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zmiana miejsc użytkowania klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zmiana miejsc użytkowania klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców

Zakres 1:
Unieważniono postępowanie z uwagi na przekroczenie wartości kwoty, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówenia - podstawa: art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp.

Zakres 2:
FUH TERMOSYSTEM Edward Janiczek, ul. Spokojna 14 d, 33-103 Tarnów- cena 45.264,00 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.


Poniżej informacja o złożonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert.1.Klimasoft S.C., G. Mazur, G. Zapała, ul. Ciepłownicza 21, 31-587 Kraków. Cena brutto zł:
Część 2: 61.118,70

2.CentroClima Sp. z o.o., ul. Oboźna 29B, 30-010 Kraków. Cena brutto zł:
Część 1: 19.410,17
Część 2: 53.455,80

3.GOBOX Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 135, 39-200 Dębica. Cena brutto zł:
Część 1: 36.654,00
Część 2: 49.138,50

4.Serwis Urządzeń Elektromechanicznych Władysław Marta, 33-113 Błonie 120 A.Cena brutto zł:
Zakres 1: 24.575,40
Zakres 2: 52.351,26

5.Firma Usługowo-Handlowa TERMOSYSTEM Edward Janiczek. Cena brutto zł:
Część 1: 29.274,00
Część 2: 45.264,00

6. „NORWENT” Norbert Bordziłowski, 38-247 Ołpiny 490. Cena brutto zł:
Część 2: 52.398,00

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przd upływem terminu okreslonego w art. 94 ust. 1 ustawy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.Anna Czech – Dyrektor Szpitala
(podpis)

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-07-16
Zamawiający informuje, że w dniu 25.06.2013 r. zawarł umowę z firmą: Firma Usługowo-Handlowa TERMOSYSTEM Edward Janiczek, ul. Spokojna 14D, 33-103 Tarnów.