Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

zakup i dostawa niszczarek

Nr 91/2013 Tarnów,2013-05-26

………………………….……………………


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A


ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ Niszczarki biurowe - szt 30”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ Niszczarki ” Nr spr. 91/2013
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 2.

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 14 dni od daty podpisania umowy lub możliwie najkrótszy.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP oświadczenie Wykonawcy, ze spełnia następujące warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-pewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 06 czerwiec 2013r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: „ Niszczarki” Nr spr. 91 /2013
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 06 czerwiec 2013r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 51, II piętro budynek główny D.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
St. Referent Działu Logistyki – Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Dział Logistyki) w Tarnowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

………..……………………..
(podpisał/a)
………….………… (w dniu)Wiesław Jarosz
……………………….
(przygotował )

W zalączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. wzór umowy.
4. Formularz cenowy…………………………… ……………………………
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowość, data)
tel. ……………… fax………………
……………………………..………..
ul. …………………………………..
………………………………………
PROPOZYCJA CENOWA


Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
„Niszczarki.”
(na podstawie art. 4 pkt 8 . ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zakres 1 za kwotę w wysokości:
netto: …………………… zł (słownie: …………………………………..…….)
Podatek VAT: …………. % tj. …………… zł (słownie: ....……………..…....)
brutto: …………………… zł (słownie: ……………………………………….)

2. Wymagany termin realizacji umowy: do ...........( maks 14 dni ) od daty podpisania umowy.
3. Gwarancja : ....................( minimum 24 m-ce ) na całe urządzenie.
4. Gwarancja :.....................( minimum 4lata ) na noże tnące

5. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.

6. załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia


Pliki do pobrania
Załącznik - 2013-05-27 (0130527122302-opis przedmiotu niszczarki.doc)
Załącznik - 2013-05-27 (0130527122306-umowa wzor.doc)
Załącznik - 2013-05-27 (0130527122310-zalacznik nr 4.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-05-29
Tarnów 13.05.2013 rDo uczestników postępowania
Nr spr. 91/2013SWLOG-271/JW/80/2248./2013


Dotyczy post : „Dostawa niszczarek biurowych „ Nr spr 91/2013W odpowiedzi na otrzymane od jednego z oferentów pytanie Zamawiający odpowiada :

1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o koszu 25L, ale ze znacznie większą jednorazową wydajnością urządzenia ?

UZASADNIENIE :
Różnica 2 litrów w pojemności kosza jest praktycznie nie odczuwalna w tej klasie urządzeń,natomiast w zamian chcemy Państwu zaproponować urządzenie
o znacznie większej wydajności jednorazowej niż zadana w zapytaniu czyli 12 kartek papieru 70g/mm2 , a mianowicie nasza niszczarka osiąga wydajność wyższą o 50% ,
oczywiście spełniając wszystkie pozostałe parametry z SIWZ


Odpowiedź : TAK- Zamawiający dopuszcza .
Z poważaniem :
Odpowiedź:dodano: 2013-05-29

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-26
WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ


Nasz znak: SWLOG-271/2713/JW/13 Tarnów, 2013.06.24


Dotyczy: Dostawa niszczarek biurowych dla Szpitala Wojewódzkiego
im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie


Zawiadomienie o wyborze oferty.


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zostaje zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z:


Numer oferty Nazwa(firma) i aders Wykonawcy Wartość brutto

01 „ SunTar” Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

19.557,00 PLN

Do terminu składania zapytania ofertowego wpłynęły dwie oferty:

1. „SunTar” Sp. z o.o. , ul. B.Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów
Kwota netto: 15.900,00 PLN

2. , Biuro Serwis” , 20-625 Lublin , ul. Leonarda 1
Kwota netto: 17.700,00 PLN

3. „ Copy Partner” , 03-994 Warszawa , ul. Wał Miedzeszyński 604 a
Kwota netto: 20.907,00 PLN

4. „Aramus” , 31-548 Kraków , Al. Pokoju 3
Kwota netto: 19.470,00 PLN

5. „Dik-Pap” , 33-100 Tarnów , ul. Starodąbrowska 4
Kwota netto: 18.046,00 PLN


6. „ABI Serwkom” , 40-203 Katowice , ul. Roździeńskiego 88 a
Kwota netto: 21.510,00 PLN

7. „ Partner w Biurze” , 41-803 Zabrze , ul. Ogrodowa 5
Kwota netto: 17.922,00 PLN

8. „ Lobos” , 33-100 Tarnów , ul. Przemysłowa 27
Kwota netto: 16.140,00 PLN

9. „Copytec” , 33-100 Tarnów , ul. Tuchowska 8
Kwota netto: 16.350,00 PLN

10. „Krawo” , Posądza 64, 32-104 Koniusza ,
Kwota netto: 12.000,00 PLN - oferta odrzucona. Zaoferowana niszczarka nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:
Adresat
A/a