Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

48-zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 25 854,1 MWh, dla 6 podmiotów – Zamawiających i zostało podzielone na trzy czasookresy podpisywanych umów

23/05/2013 S98 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Tarnów: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2013/S 098-167224 Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – lider
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146212581
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej czynnej w ilości 25 854,1 MWh dla 6 podmiotów - Zamawiajacy i zostało podzielone na trzy czasookresy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 25 854,1 MWh, dla 6 podmiotów – Zamawiających i zostało podzielone na trzy czasookresy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2013. Zakończenie 31.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 205 984 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4 a.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
11) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
12) Oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego,
13) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Podmiot trzeci
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt. 3-9. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4:
1) pkt 4-6 i pkt 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 7 i 9 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości brutto 4 000 000 PLN. Zamawiający oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe w wysokości min. 4 000 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości min. 4 000 000 PLN. Dopuszcza się sytuację zsumowania tych dwóch form wykazania się zdolnością finansową tak aby łącznie wynosiły one 4 000 000 PLN. Poprzez zdolność kredytową zamawiający rozumie realną zdolność do zaciągnięcia kredytu w danym banku lub kasie poświadczającej o zdolności.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a. wykazać że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał:
- 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto – Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
Za główne uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2.2) SIWZ.
Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
48/13

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.7.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.7.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.7.2013 - 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
1.Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1.1 Zmiana ilości sprzedaży w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii wynikająca z np. przyłączenia lub nabycia innego punktu poboru energii, utraty prawa własności do lokalu, nabycia prawa własności do lokalu.
1.2 Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy.
1.3 Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
1.4 Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami.
1.5 Zmiany grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię wynikające z § 5 ust.1.
1.6 Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiana stawki podatku akcyzowego zawartego w stawce netto 1 MWh energii elektrycznej czynnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy w przypadkach, o których mowa § 9 w ust. 1 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
Warszawa

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.5.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-05-23 (0130523100007-48-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2013-06-21 (0130621125527-umowa-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-06-21
OdpowiedĽ:dodano: 2013-06-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581Nasz znak: SWLOG-271/48/AN/ 2688/13 Tarnów,2013-06-20.

Dotyczy: przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej czynnej w ilo¶ci 25 854,1 MWh, dla 6 podmiotów – Znak sprawy: 48/13

W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.06.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zapytanie nr 1:
Dotyczy: Zał±cznik nr 9 do SIWZ, Projekt umowy, § 2, ust. 1.

Zgodnie z postanowieniami ust. 1, na Wykonawcę został nałożony obowi±zek wypowiedzenia, aktualnie zawartych przez Zamawiaj±cego umów kompleksowych, z zastrzeżeniem, że mog± one zostać wcze¶niej wypowiedziane przez Zamawiaj±cego. W zwi±zku z powyższym, Wykonawca zwraca się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o poinformowanie go z należytym wyprzedzeniem o tym, które umowy kompleksowe zostan± wypowiedziane przez Zamawiaj±cego, a które będzie zobowi±zany wypowiedzieć Wykonawca.
Ad. 1 Tak Zamawiaj±cy poinformuje z należytym wyprzedzeniem o tym, które umowy kompleksowe zostan± wypowiedziane przez Zamawiaj±cego.

Zapytanie nr 2:
Dotyczy: Zał±cznik nr 9 do SIWZ, Projekt umowy, § 2, ust. 11.

Wykonawca informuje, że doł±czenie nowych punktów poboru do umowy sprzedaży energii elektrycznej jest możliwe pod warunkiem, że punkty poboru będ± posiadały grupy taryfowe zgodne z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wycen± dokonan± przez Wykonawcę wskazan± w formularzu oferty.
Ad.2 Tak, pod warunkiem, że punkty poboru będ± posiadały grupy taryfowe zgodne z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wycen± dokonan± przez Wykonawcę wskazan± w formularzu oferty

Zapytanie nr 3:
Dotyczy: Zał±cznik nr 9 do SIWZ, Projekt umowy, § 6, ust. 1.

Zamawiaj±cy w zapisie po¶więconym płatno¶ciom nie okre¶lił dnia, który będzie traktowany, jako dzień zapłaty za wystawion± przez Wykonawcę fakturę VAT. Okre¶lenie dnia zapłaty jest niezbędne do prowadzenia skutecznych rozliczeń pomiędzy Zamawiaj±cym a Wykonawc±. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póĽn. zm.) oraz obecnie obowi±zuj±cymi zasadami w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym ¶rodki pieniężne wpłyn± na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Wykonawca, proponuje zmodyfikować tre¶ć zapisów z ust 1. W następuj±cy sposób:

„Należno¶ci wynikaj±ce z faktur VAT s± płatne w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy fakturę VAT, na co najmniej 21 dni przed tak okre¶lonym terminem płatno¶ci. W razie niezachowania tego terminu, termin płatno¶ci wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóĽnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.”
Ad.3 § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Należno¶ci wynikaj±ce z faktur VAT s± płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj±cego ………………….. . Za dzień zapłaty uznaje się datę obci±żenia rachunku Zamawiaj±cego kwot± płatno¶ci.”

Zapytanie nr 4:
Dotyczy: Zał±cznik nr 9 do SIWZ, Projekt umowy, § 6, ust. 4. Wykonawca zwraca się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o wydłużenie terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni. Jest to powszechnie przyjęty w obrocie gospodarczym termin, w którym Wykonawca powinien się ustosunkować do wniosku złożonego przez Zamawiaj±cego.
Ad.4 Tak Zamawiaj±cy wydłuża termin na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca ma obowi±zek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia”.

Zapytanie nr 5:
Dotyczy: Zał±cznik nr 9 do SIWZ, Projekt umowy, § 6, ust. 7.

Relacja pomiędzy Zamawiaj±cym a Wykonawc± opiera się na ¶wiadczeniach wzajemnych – Wykonawca odpowiada za sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiaj±cego, z drugiej strony Zamawiaj±cy jest zobowi±zany do uiszczenia opłat za dostarczon± energię elektryczn±. Charakterystyczna dla umowy sprzedaży energii elektrycznej jest stało¶ć i ci±gło¶ć zapewnianych przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej. Zapis z ust. 7 otwiera możliwo¶ć dla Zamawiaj±cego do wstrzymania się każdorazowo z zapłat± za dostarczon± energię elektryczn±, jeżeli tylko złoży reklamację. Omawiany zapis tworzy, więc układ pozbawiony równo¶ci, w którym Wykonawca jest zobowi±zany do stałego spełniania ¶wiadczeń umownych, w trakcie, gdy Zamawiaj±cy może w dowolnym momencie powstrzymać się od realizacji swoich zobowi±zań poprzez złożenie reklamacji. Wykonawca zwraca się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o wykre¶lenie ust. 7.
Ad.5 Tak, Zamawiaj±cy wykre¶la ust. 7 w § 6.

Zapytanie nr 6:
Dotyczy: Zał±cznik nr 9 do SIWZ, Projekt umowy, § 8.

Zamawiaj±cy w § 8 uregulował kwestie zwi±zane z karami umownymi. Kary zostały ustanowione w sposób jednostronny i przysługuj± jedynie Zamawiaj±cemu, stanowi±c tym samym poważne naruszenie zasady równo¶ci stron w stosunku cywilnoprawnym. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Krajow± Izbę Odwoławcz± w wyroku z dnia 18 paĽdziernika 2010 r. (KIO/UZP/ 2175/10), postanowienia umowy zawieranej pomiędzy Zamawiaj±cym a Wykonawc± nie mog± być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedn± stronę odpowiednio same obowi±zki lub przyznawać jej same przywileje. Wykonawca proponuje następuj±ce brzmienie § 8:

„Wykonawca zapłaci Zamawiaj±cemu karę umown± w przypadku rozwi±zania (w tym odst±pienia) Umowy przez Zamawiaj±cego z przyczyn, za które odpowiedzialno¶ć ponosi Wykonawca, w wysoko¶ci 10% warto¶ci netto oferty, na podstawie, której podpisana została niniejsza umowa.

Zamawiaj±cy zapłaci Wykonawcy karę umown± w przypadku rozwi±zania (w tym odst±pienia) Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno¶ć Zamawiaj±cy, w wysoko¶ci 10% warto¶ci netto oferty, na podstawie, której podpisana została niniejsza umowa.

Strony zastrzegaj± sobie możliwo¶ć dochodzenia odszkodowania uzupełniaj±cego.”

Ad.6 § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiaj±cemu karę umown± za odst±pienie od Umowy przez Zamawiaj±cego z przyczyn, za które odpowiedzialno¶ć ponosi Wykonawca w wysoko¶ci 10 % warto¶ci netto oferty, na podstawie, której podpisana została niniejsza umowa”. Pozostałe zapisy pozostaj± bez zmian.

Zapytanie nr 7:
Dotyczy: Zał±cznik nr 1 do umowy, Wykaz punktów poboru – Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, oraz Zał±cznik 1.1 do SIWZ.

Wykonawca informuje Zamawiaj±cego, że numery podane w kolumnie „Nr PPE” dla punktów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii s± błędne. Zgodnie z numeracj± PPE nadawan± przez Państwa OSD, nr PPE powinnam rozpoczynać się ENID_. Wykonawca, zwraca się z pro¶b± o sprostowanie i podanie wła¶ciwych numerów PPE.
Ad.7 Zamawiaj±cy prostuje i podaje wła¶ciwe numery dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii - ENID_4041065670

Zapytanie nr 8
Dotyczy: Zał±cznik nr 2 do Umowy – Pełnomocnictwo, pkt. 3. Wykonawca zwraca się z pro¶b± o modyfikację pkt. 3 w następuj±cy sposób: „wypowiedzenia aktualnych umów kompleksowych i sprzedażowych”
Ad.8 Zamawiaj±cy modyfikuje pkt. 3 Pełnomocnictwa.


Zapytanie nr 9:
Czy Zamawiaj±cy obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów lojalizacyjnych? W przypadku, gdy Zamawiaj±cy korzysta z takich promocji to czy okres ich obowi±zywania
nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?
Ad.9 Tak, ale nie koliduj± z terminem realizacji przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 10:
Czy Zamawiaj±cy posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do poboru energii elektrycznej na zasadach TPA? Wykonawca, informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w punktach przył±czonych do sieci ¶redniego napięcia (grupa taryfowa B21, B22, B23) stanowi± własno¶ć Zamawiaj±cego. Ewentualne koszty zwi±zane z dostosowaniem tych układów do zasady TPA obci±ż± Zamawiaj±cego.
Ad.10 Wszystkie układy zostan± dostosowane na 1 miesi±c przed wej¶ciem w życie umowy sprzedaży.


W zał±czeniu modyfikacja projektu umowy
Otrzymuj± Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-07-10
OdpowiedĽ:dodano: 2013-07-10
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-48-3877/13 Tarnów,2013-07-09


Dotyczy: przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej czynnej w ilo¶ci 25 854,1 MWh, dla 6 podmiotów – Znak sprawy: 48/13


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z póĽn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonano wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
02 Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
6 190 611,70zł.
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.
2. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energi± Elektryczna - Warszawa 9,83
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energi± Elektryczn± - Warszawa 58,99 58,99
2 Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - Kraków 10,00
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - Kraków 60,00 60,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energi± Elektryczn± ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa
02 Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków


4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 20.07.2013 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-08-09
23.07.2013r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków - 6 190 611,70zł.