Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

sprzedaż złomu

Tarnów,2013-05-14

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu


1. Przedmiot sprzedaży: złom powstały w wyniku demontażu instalacji i urządzeń c.o typu rury, kaloryfery, zawory itp.) – ilość szacunkowa ok. 170 ton. Treść ogłoszenia, projekt umowy dostępny na stronie www.lukasz.med.pl
2. Termin i warunki realizacji sprzedaży:
Podane ilości złomu są ilościami przybliżonymi
Planowany odbiór ilości oferowanego złomu w okresie czerwiec 2013 – październik 2014 (zgodnie z zapisem w umowie) tylko transportem kupującego i na jego koszt.
Zaproponowane ceny nie będą podlegały negocjacji w przypadku zmiany cen na rynku.
Płatność w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
3. Zabezpieczenie finansowe:
Kupujący w dniu podpisania umowy wpłaci Sprzedającemu kaucję w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto 37 8591 0007 0300 0207 1800 1698.
4. Warunki dopuszczenia oferty do udziału w przetargu:
a) imię i nazwisko (nazwa firmy), dokładny adres
b) proponowana cena zakupu netto za kilogram
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
d) kserokopia aktualnie obowiązującego zezwolenia właściwego organu ochrony środowiska na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 „O odpadach” Dz.U Nr 62 poz. 628 art. 25 w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zadania.
e) Imię i nazwisko osoby kontaktowej nr telefonu i adres e-mail.

5. Osoby upoważnione do kontaktów:
Informacji ogólnych udziela: Anna Nowicka; tel. 14 631 54 60, Jan Cholewa 14 631 56 10.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 03 czerwca 2013 do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta zakupu złomu”. Oferta dostarczona po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Kupującemu bez otwierania.
7. Termin związana ofertą 30 dni.
8. Otwarcie ofert: odbędzie się w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 03 czerwca 2013r. o godzinie 10.30
9. Sprzedawca może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie w całości lub w części bez podania przyczyny.podpisano: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2013-05-22 (0130522132150-szpital wojewodzki im.doc)
Zał±cznik - 2013-06-14 (0130614102109-ogloszenie o wyborze oferty.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-14
W zał±czeniu ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż złomu - dostęne w plikach do pobrania.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-28
SZ.PAN
MARCIN PARTYKA
FHUP PARMAR
ZADˇBROWIE 1
37-716 ORŁY


Nasz znak: SWLOG-271/KK/ /13 Tarnów, 2013.06.28


Dotyczy: sprzedaży złomu

Szpital Wojewódzki im.¦w.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, w nawi±zaniu do zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 10.06.2013r. informuje, iż Wykonawca firma GTW Sp.zo.o nie podpisała ze Szpitalem umowy w zwi±zku z powyższym dokonano ponownego wyboru oferty Wykonawcy:
FHUP PARMAR Marcin Partyka Zad±browie 1 , 37 – 716 Orły za cenę 0,856 zł/kg

Umowa z dnia 02.07.2013r. zostanie podpisana w siedzibie Zamawiaj±cego.

Zgodnie z warunkami przetargu prosimy do dnia 02.07.2013r. dokonać wpłaty kaucję w wysoko¶ci 20.000,00 zł na konto 37 8591 0007 0300 0207 1800 1698.


Otrzymuj±:
Adresat
A/a


Do wiadomo¶ci: Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-07-03
Nasz znak: SWLOG-271/KK/ 2820 /13 Tarnów, 2013.07.03


Dotyczy: sprzedaży złomu

Szpital Wojewódzki im.¦w.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, informuje, iż firma FHUP Parmar Marcin Partyka Zad±browie 1, 37-716 Orły odst±piła od podpisania umowy.
Dokonano ponownego wyboru oferty Wykonawcy którym jest firma:
ZŁOMTAR Piotr Tarsa Brzozówka ul .Akacjowa 2, 33-140 Lisia Góra za cenę 0,85 zł/kg.

Umowa z dnia 03.07.2013r. zostanie podpisana w siedzibie Zamawiaj±cego.

Zgodnie z warunkami przetargu prosimy do dnia 03.07.2013r. dokonać wpłaty kaucję w wysoko¶ci 20.000,00 zł na konto 37 8591 0007 0300 0207 1800 1698.


Otrzymuj±:
Adresat
A/a


Do wiadomo¶ci: Wykonawcy, którzy złożyli oferty