Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

53-dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

22/05/2013 S97 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Tarnów: Szwy chirurgiczne

2013/S 097-165422

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146212581
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego - 28 zakresów

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: nici syntetyczne
1)Krótki opis
1. Igła trapezowa 3/8 koła 6 mm podwójna 30 cm 7/0 5
2. Igła trapezowa podwójna dł.8mm 1/4 koła 45 cm 6/0 5
3. Igła trapezowa podwójna dł.8mm 3/8 koła 45 cm 6/0 5
4. Igła okrągła dł.13mm 1/2 koła 75 cm 6/0 10
5. Igła okrągła dł.13mm 1/2 koła 75 cm 5/0 15
6. Igła okrągła dł.18mm 1/2 koła 75 cm 5/0 5
7. Igła okrągła dł.13mm 3/8 koła 75 cm 4/0 15
8. Igła okrągła dł.18mm 3/8 koła 75 cm 4/0 60
9. Igła okrągła dł.18mm 1/2 koła 75 cm 4/0 30
10. Igła okrągła dł.20mm 1/2 koła 75 cm 4/0 20
11. Igła okrągła dł.17mm 1/2 koła 75 cm 3/0 10
12. Igła okrągła dł.20mm 1/2 koła 75 cm 3/0 300
13. Igła okrągła dł.26mm 1/2 koła 75 cm 3/0 370
14. Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 75 cm 3/0 270
15. Igła okrągła dł.26mm 1/2 koła 75 cm 2/0 500
16. Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 75 cm 2/0 400
17. Igła okrągła dł.36mm 1/2 koła 75 cm 2/0 50
18. Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 75 cm 0 110
19. Igła okrągła dł.40mm 1/2 koła 90 cm 0 400
20. Igła okrągła dł.48mm 1/2 koła 90 cm 0 430
21. Igła okrągła dł.40mm 1/2 koła 90 cm 1 580
22. Igła okrągła dł.48mm 1/2 koła 90 cm 1 350
23. Igła okrągła dł.45mm 1/2 koła 90 cm 2 220
24. Igła okrągła dł.48mm 1/2 koła 90 cm 2 120
25. Igła okrągła dł.45mm 1/2 koła wzmocniona 75 cm 2 300

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: nici syntetyczne
1)Krótki opis
1. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.16mm 45 cm 6/0 5
2. Igła tnąca 3/8 koła dł.16mm 45 cm 5/0 20
3. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.16mm 45 cm 5/0 50
4. Igła tnąca 3/8 koła dł.18mm 45 cm 4/0 40
5. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.19mm 45 cm 4/0 150
6. Igła tnąca 3/8 koła dł.26mm 45 cm 3/0 150
7. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.26mm 45 cm 3/0 550
8. Igła tnąca prosta dł. 60mm 90 cm 3/0 20
9. Igła tnąca 3/8 koła dł.25mm 75 cm 2/0 440
10. Igła tnąca 3/8 koła dł.30mm 75 cm 2/0 12
11. Igła tnąca 3/8 koła dł.35mm 75 cm 2/0 12
12. Igła tnąca 3/8 koła dł.39mm 75 cm 2/0 6
13. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.26mm 75 cm 2/0 60
14. Igła tnąca 3/8 koła dł.25mm 90 cm 0 150
15. Igła tnąca 3/8 koła dł.35mm 90 cm 1 80
16. Igła tnąca 1/2 koła dł.50mm 90 cm 1 24
17. Igła tnąca 1/2 koła dł.35mm 90 cm 2 20
18. Igła tnąca prosta dł. 60mm 90 cm 2/0 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: nici syntetyczne
1)Krótki opis
1. 150 cm 5/0 10
2. 150 cm 4/0 40
3. 150 cm 3/0 420
4. 150 cm 2/0 620
5. 150 cm 0 320
6. 150 cm 1 150
7. 150 cm 2 50

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: nici niewchłanialne
1)Krótki opis
1. 180 cm 4/0 5
2. 180 cm 3/0 10
3. 180 cm 2/0 10
4. 180 cm 0 10
5. 180 cm 1 10
6. 180 cm 2 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: nici jednowłókninowe
1)Krótki opis
1. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 45 cm 7/0 6
2. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 45 cm 6/0 3
3. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 4/0 6
4. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 3/0 3
5. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł.25mm 70 cm 3/0 6
6. Igła okrągła 1/2 koła dł.25mm 70 cm 3/0 10
7. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł.25mm 70 cm 2/0 12
8. Igła okrągła 1/2 koła dł.25mm 70 cm 2/0 3
9. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł.35mm 70 cm 0 12
10. Igła okrągła 1/2 koła dł.50mm 70 cm 1 9
11. Igła okrągła 1/2 koła dł.50mm 70 cm 2 6

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: nici syntetyczne
1)Krótki opis
1. Igła ostra półpłaska dł.11mm plastyczna 45 cm 5/0 5
2. Igła ostra półpłaska dł.16mm 75 cm 4/0 40
3. Igła ostra półpłaska dł.19mm 75 cm 4/0 80
4. Igła okrągła ostra dł.17mm 5/8 koła 75 cm 4/0 2
5. Igła ostra półpłaska dł.16mm 75 cm 3/0 40
6. Igła ostra półpłaska dł.19mm 75 cm 3/0 40
7. Igła ostra półpłaska dł.26mm 75 cm 3/0 5
8. Igła ostra 1/2 koła dł.22mm 45 cm 3/0 20
9. Igła ostra półpłaska dł.26mm 75 cm 2/0 75
10. Igła okrągło-tnąca 1/2 koła dł.40mm 90 cm 1 40
11. Igła okrągło-tnąca 1/2 koła dł.48mm 90 cm 1 50

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: nici niewchłanialne
1)Krótki opis
1. Igła ostra półpłaska dł.13mm 45 cm 4/0 5
2. Igła ostra półpłaska dł.26mm 45 cm 4/0 5
3. Igła ostra półpłaska dł.26mm 45 cm 2/0 10
4. Igła ostra półpłaska dł.45mm 75 cm 0 10
5. Igła ostra 1/2 koła dł.50mm 75 cm 0 5
6. Igła okrągła 1/2 koła dł.35mm 75 cm 1 80
7. Igła okrągła 1/2 koła dł.40mm 75 cm 2 5

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: nici syntetyczne
1)Krótki opis
1. Igła okrągła półpłaska dł.11mm x2 60 cm 7/0 5
2. Igła okrągła półpłaska dł.13mm x2 60 cm 7/0 5
3. Igła okrągła półpłaska dł.8mm x2 60 cm 6/0 5
4. Igła okrągła półpłaska dł.10mm x2 60 cm 6/0 5
5. Igła okrągła półpłaska dł.13mm x2 75 cm 6/0 3
6. Igła okrągła półpłaska dł.13mm x2 75 cm 5/0 5
7. Igła okrągła półpłaska dł.16mm x2 75 cm 5/0 4
8. Igła okrągła 1/2 koła dł.16mm x2 90 cm 4/0 4
9. Igła okrągła 1/2 koła dł.17mm x2 90 cm 3/0 4
10. Igła okrągła 1/2 koła dł.17mm x2 90 cm 2/0 4
11. Igła okrągła 1/2 koła dł. 45mm 75 cm 1 4
12. Igła prosta tnąca dł. 60mm 75 cm 2/0 4

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: szew odbarczający
1)Krótki opis
1. Igła ostra 100mm 90 cm 1,3mm 30

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: zbrojona wchłanialna taśma kolagenowa
1)Krótki opis
1. Igła okrągła tępa 65mm 60 cm 3mm 5

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: zestaw do szycia
1)Krótki opis
1. 2 igły okrągłe, 1/2 koła, dł 45mm, nitka poliestrowa pleciona niewchłanialna 50 cm 1mm 3

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: nici syntetyczne plecione
1)Krótki opis
1. Igła okrągła 1/2 koła 17 mm 70 cm 5/0 5
2. Igła okrągła 1/2 koła 17mm 70 cm 4/0 5
3. Igła okrągła 1/2 koła 26 mm 70 cm 3/0 25
4. Igła okrągła 1/2 koła 22 mm 70 cm 3/0 15
5. Igła okrągła 1/2 koła 31 mm 70 cm 3/0 15
6. Igła okrągła 1/2 koła 17mm 70 cm 3/0 5
7. Igła okrągła 1/2 koła 26 mm 70 cm 2/0 30
8. Igła okrągła 1/2 koła 22 mm 70 cm 2/0 15
9. Igła okrągła 1/2 koła 31mm 70 cm 2/0 15
10. Igła okrągła 1/2 koła 36 mm 70 cm 0 10
11. Igła okrągła 1/2 koła 40 mm 70 cm 0 10
12. Igła okrągła 1/2 koła 48 mm 90 cm 0 10
13. Igła okrągła 1/2 koła 36 mm 70 cm 1 10
14. Igła okrągła 1/2 koła 36mm 90 cm 1 10
15. Igła okrągła 1/2 koła 40 mm 70 cm 1 10
16. Igła okrągła 1/2 koła 45mm 90 cm 2 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: nici jednowłókninowe
1)Krótki opis
1. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 70 cm 6/0 3
2. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 4/0 10
3. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 3/0 3
4. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 3
5. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 15
6. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 3
7. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 15
8. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł.36mm 90 cm 0 7
9. Igła okrągła 1/2 koła dł.48mm wzmocniona 90 cm 1 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: nici syntetyczne
1)Krótki opis
1. Igła okrągła 45mm 1/2 koła wzmocniona 75 cm 2 700

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: nici okulistyczne
1)Krótki opis
1. Igła trapezowa podwójna dł.6,19 mm 3/8 koła, przekrój 0,15mm monofilament nylon 20cm 10/0 18
2. Igła trapezowa podwójna dł.6,55 mm 3/8 koła, przekrój 0,2mm plecionka jedwab 45cm 7/0 12
3. Igła ostra podwójna dł.11,04mm 3/8 koła przekrój 0,33mm plecionka jedwab 45cm 6/0 21
4. Igła okrągła dł.13,99mm 3/8 koła przekrój 0,42mm plecionka jedwab 75cm 4/0 12

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: nici okulistyczne
1)Krótki opis
1. Igła trapezowa podwójna dł. 6,19mm 3/8 koła, przekrój 0,15mm, plecionka 45 cm 8/0 3
2. Igła ostra pojedyncza dł. 13mm 3/8 koła, przekrój 0,42mm 60 cm 4/0 3

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: siatki przepuklinowe
1)Krótki opis
1. 11 CM X 6 CM Szt. 2
2. 12 CM X 10 CM Szt. 5
3. 15 CM X 10 CM Szt. 5
4. Dallop PP TMS 300 x 300 Szt. 6
5. Codofix 6 10m x 5-7mm Szt. 40
6. Codofix 8 10m x 7-9mm Szt. 20
7. Codofix 10 10m x 5-17mm Szt. 200

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: siatka przepuklinowa
1)Krótki opis
1. 6CM X 12 CM / 7,5 CM ф Szt. 5

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: waciki neurochirurgiczne
1)Krótki opis
1. 0,6cm x 0,6cm x 200szt. Op. 4
2. 2,5cm x 2,5cm x 200szt. Op. 12
3. 1,3cm x 7,6cm x 200szt. Op. 20
4. 1,3cm x 1,3cm x 200szt. Op. 20

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: wosk kostny
1)Krótki opis
1. WOSK KOSTNY hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień z powierzchni kostnych. Łatwo przylegający do tkanki kostnej, łatwo formowalny, elastyczny, sterylny.Skład: wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu (saszetka a 2,5g) Op. 100

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Gaza wchłanialna
1)Krótki opis
Lp. GAZA WCHŁANIALNA hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień miąższowych. Gaza wchłanialna (do 14 dni ) do hamowania miąższowych krwawień (do 8 min) wykonana z materiału roślinnnego (100% utleniona regenerowana celuloza ) o strukturze miękkiej gazy, łatwo dopasowująca się do kształtu rany, z możliwością docięcia do odpowiednich rozmiarów, o właściwościach bakteriobójczych i bakteristatycznych. j.m. Il.op./rok 1op=12 szt
1. 5cm x 7,5cm Op. 20
2. 5cm x 1,25cm Op. 6

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: siatka przepuklinowa
1)Krótki opis
1. Siatka przepuklinowa 45 x 100 Szt. 180
2. Siatka przepuklinowa 60 x 140 Szt. 25
3. Siatka przepuklinowa 100 x 160 Szt. 15

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: siatka opatrunkowa
1)Krótki opis
1. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 5-7mm Szt. 10
2. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 7-10mm Szt. 2
3. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 10-14mm Szt. 70

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Codubix
1)Krótki opis
1. Codubix R1 130 x 125 Szt. 1
2. Codubix R2 134 x 110 Szt. 3
3. Codubix R4 75 x 75 Szt. 1

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: opatrunek chirurgiczny
1)Krótki opis
Lp. Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny /sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancją czynną-klejem fibrynowym/ j.m. Il.szt./rok
1. 2,5cm x 3cm x 0,5cm Szt. 120
2. 9,5cm x 4,8cm x 0,5cm Szt. 120
3. 4,8cm x 4,8cm x 0,5cm Szt. 30

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: klej tkankowy
1)Krótki opis
1. Tisseel LYO 2 ml (zestaw) klej tkankowy. Kpl 4

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Neuro-Patch
1)Krótki opis
1. NEURO-PATCH 4 x 5cm 0,45mm Szt. 4
2. NEURO-PATCH 6 x 8cm 0,45mm Szt. 4
3. NEURO-PATCH 6 x14cm 0,45mm Szt. 4

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: cement kostny
1)Krótki opis
1. Cement kostny 20g Szt. 10

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 31 116,00 PLN. lub na poszczególne zakresy
ZAKRES
Wadium
ZAKRES
Wadium
1.
8 974,00
15
283,00
2.
1 433,00
16
28,00
3.
2 425,00
17
67,00
4.
56,00
18
80,00
5.
198,00
19
269,00
6.
2 053,00
20
193,00
7.
172,00
21
214,00
8
209,00
22
270,00
9
268,00
23
716,00
10
161,00
24
144,00
11
35,00
25
9 644,00
12
828,00
26
68,00
13
360,00
27
330,00
14
1 578,00
28
59,00

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11) oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych)
12) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
13) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4 a.SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 2 do SiWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SiWZ) dołączonych do oferty

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
53

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.7.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 PLN. – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.7.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.7.2013 - 11:30

Miejscowość:

1. w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro)


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Podmiot trzeci
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt. 3-9. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4:
1) pkt 4–6 i pkt 8 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 7 i 9 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.5.2013


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-05-22 (0130522123719-53-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-05-22 (0130522123940-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu zamowienia.xls)
Załącznik - 2013-06-19 (0130619083128-umowa modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-06-21 (0130621113151-modyfikacja umowy ii.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-05-28
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 27.05.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 2227 /13

Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 24.05.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w zakresie 22 na:
- pozycja 1 siatki w rozmiarze 60x110 mm
- pozycja 2 siatki w rozmiarze 80x130 mm
- pozycja 3 siatki w rozmiarze 100x150mm

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-05-28

Pytanie:dodano: 2013-06-05
Odpowiedź:dodano: 2013-06-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-53-2409/13 Tarnów, dnia 05.06.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 53/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 29.05.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie nr 1 poz. 20,22 oraz 24 igły o długości 50mm.
Zamawiający w w/w pozycjach wymaga igły mieszczącej się w przedziale 47-49mm, zatem wnioskowana igła różni się od wymaganej o zaledwie 1mm. Przy tak dużych rozmiarach igieł różnica rzędu 1mm jest niemożliwa do zweryfikowania bez posiadania specjalistycznej aparatury, a co za tym idzie w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia szwu.
Odpowiedź: Zamawiający określił w SIWZ tolerancję na długość igły (+/-) 1mm
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści igłę 17mm? Zamawiający wymaga igły 18mm z tolerancją +/- 0,5mm. Pragniemy zauważyć, iż u większości producentów nie występują igły z długością podaną do dziesiętnych milimetra.
Odpowiedź: Zamawiający określił w SIWZ tolerancję na długość igły (+/-) 0,5 mm
3. Czy Zamawiający w zakresie nr 1 poz. 17, 19- 24 dopuści zaoferowanie igieł posiadających wzmocnioną konstrukcję?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-06-05
Odpowiedź:dodano: 2013-06-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-53-2410/13 Tarnów, dnia 05.06.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 53/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.06.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie do zakresu 22
Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 siatek przepuklinowych o wymiarach 80x120 mm lub 80x150 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-06-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 14.06.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 2612 /2013
Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.1, 3, 5, 7 i 13 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex o trzech bokach tnących, pozostałe parametry bez zmian?
UZASADNIENIE: UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex. Wykonana jest z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.2 również na igłę z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.2 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.4 również na igłę z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.4 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.8 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.11 również na długość igły 37mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.14 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.15 również na długość igły 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.16 również na długość igły 48mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.17 również na długość igły 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.18 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zakresie 2 na nici pakowane po 10 saszetek przy odpowiednim przeliczeniu ich ilości?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-06-17

Pytanie:dodano: 2013-06-19
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 14.06.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 2670/2013
Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1, dot. zakresu 15, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji nici o długości 30 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. zakresu 15, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji nici z igłą odwrotnie tnącą podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. § 1 ust. 4 projektu umowy:
Z uwagi na fakt, iż wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia stosowane są w planowanych zabiegach okulistycznych prosimy o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 2 dni roboczych lub potwierdzenie, że nie będą zamawiane w trybie „na cito”.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu modyfikacja umowy.

Pytanie 4, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu zgłaszania braków ilościowych do 3 dni roboczych od daty dostawy.
Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
” W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego/ wadliwego produktu przez Wykonawcę”.
W przypadku reklamacji jakościowej Wykonawca/ Producent powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych przed dokonaniem wymiany. Zamawiający nie pozostawia Wykonawcy możliwości rozpatrzenia reklamacji pod względem wad jakościowych – nie jest to możliwe przed otrzymaniem reklamowanego towaru.
Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 6, dot. § 4 ust. 1 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7, dot. § 4 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 14.06.2013r
Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 2670/2013
Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 1, poz.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł ¼ koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 1, poz.6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 17 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 1, poz.7,8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 1/2 koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 1, poz.7,8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 1, poz. 17, 19-24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł wzmocnionych , przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 1, poz. 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 40mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 1, poz. 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 1, poz. 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 40mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 2, poz. 1-7, 9-17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów pakowanych a10 szt., przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 2, poz. 1,3,5,7,13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł kosmetycznych o 3 bokach tnących, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 2, poz. 2,4,8, 14-18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: poz.2 – Tak, Zamawiający dopuszcza; poz.4,8,14 – 18- Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 2, poz. 11, 15, 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 37mm, przy zachowaniu pozostały parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 2, poz. 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici syntetycznych o okresie podtrzymywania 28 dni ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici syntetycznych o okresie wchłaniania od 56 – 70 dni ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 14, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 20, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 70% wosk pszczeli i 30% wazelina, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odpowiedź: Nie,Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres 20, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 80% wosk pszczeli i 20% palmitynian izopropylu, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.Zakres 23, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o długości 7 mm w stanie spoczynku(po rozciągnięciu 25m)x5-7mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak Zamawiający dopuszcza.

Zakres 23, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o długości 7 mm w stanie spoczynku(po rozciągnięciu 25m)x7-10mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak Zamawiający dopuszcza.

Zakres 23, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o długości 7 mm w stanie spoczynku(po rozciągnięciu 25m)x10-14mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała:Anna Czech Dyrektor Szpitala

Odpowiedź:dodano: 2013-06-19

Pytanie:dodano: 2013-06-20
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.06.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 2673 /13


Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 1, poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 6,5 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 1, poz. 6, 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 17 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 1, poz. 23
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 43 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 2, poz. 8, 15, 16, 17
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 2, poz. 16
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 48 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 2, poz. 17
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 40 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 5, poz. 3 – 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 75 cm.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 5, poz. 10, 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 90 cm.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 5, poz. 10, 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 48 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zakresie nici syntetyczne plecione wchłanialne, powlekane, o podtrzymywaniu brzegów rany po 8 – 11 dniach ok. 50% oraz o okresie wchłaniania 42 dni.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 6, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 12 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 6, poz. 4, 10, 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą z tnącym ostrzem.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 8, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitkę o długości 75 cm.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 8, poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 17 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zakresie materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 12, poz. 5, 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 30 mm.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 12, poz. 10, 13, 14
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 37 mm.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 12, poz. 1 – 11, 13, 15
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 75 cm.
Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.
Zakres 15, poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 11 mm.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zakres 15, poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 13 mm.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zakres 22, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatkę w rozmiarze 60 x 110 mm.
Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 18.06.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/2373 /13


Dotyczy:sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust 1,2,6,
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy
Odpowiedź:Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty
Odpowiedź:Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.06.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 2673 /13


Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:
Uprzejmie proszę o dopuszczenie w paki8ecie nr 14 igły okrągłej 45 mm z mikroostrzem ½ koła wzmocniona.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2013-06-20

Pytanie:dodano: 2013-06-21
Odpowiedź:dodano: 2013-06-21
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 20.06.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 2689 /13


Dotyczy:sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. – przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Paragraf 1 ust. 4
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 72 godzin, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy. W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 48 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (dotyczy zamówień na cito).
Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja umowy w załączeniu

Paragraf 1
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu:
„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Odpowiedź:Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Czytelność zamówienia wysłanego faksem zależy od urządzenia odbiorcy, a nie od zapisów. Zamówienie zawsze zawiera kody produktów i pieczątkę komórki zamawiającej.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2013-06-28
Odpowiedź:dodano: 2013-06-28
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 27.06.2013r

Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/2792/2013
Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywną dostawę nici chirurgicznych, wosku(...)– przetarg nieograniczony nr 53/2013

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w zakresie 15 poz. 1 Zamawiający dopuści nić okulistyczną z igłą podwójną o dł. 6,0mm i
przekroju 0,14mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak,Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w zakresie 15 poz. 2 Zamawiający dopuści nić okulistyczną z igłą podwójną o dł. 6,5mm,
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak,Zamawiający dopuszcza.

3. Czy w zakresie 15 poz. 3 Zamawiający dopuści nić okulistyczną z igłą podwójną o dł. 11,0mm
odwrotnie tnącą – (jest to inny rodzaj tej samej igły, czyli ostrej o którą chodzi Zamawiającemu), przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?
Odpowiedź:Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy w zakresie 15 poz. 4 Zamawiający dopuści nić okulistyczną z igłą o dł. 14,0mm okrągłą zwężającą się ku końcowi o przekroju 0,43mm , pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:Tak,Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymali:
Adresat:
a/a
Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-06-28
Odpowiedź:dodano: 2013-06-28
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 27.06.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/53/MJ/ 279213
Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 53/2013


W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.06.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie dot. zakresu 17 poz. 4-7:
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 4-7 z pakietu, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert? W przypadku braku zgody prosimy o dopuszczenie składania ofert na pozycje.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie dot. zakresu 17 poz. 4:
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i należy zaoferować siatkę Dallop PP miękką tj. TDM?
Odpowiedź:Nie, nie nastąpiła pomyłka.
Pytanie dot. zakresu 22 poz. 1-2:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1-2 siatek o kształcie i nacięciu przystosowanym do operacji przepukliny pachwinowej (operacja Lichtensteina)?
Odpowiedź: Nie oczekuje ale dopuszcza.
Pytanie dot. zakresu 22:
Czy należy zaoferować siatki konfekcjonowane po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym, co umożliwi realizację zamówień dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie dot. zakresu 22:
Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie dot. projektu umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak.
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt b) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.
3. Zważywszy na treść § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.
Odpowiedź: Zamawiający z należyta starannością opisał przedmiot zamówienia i wymagane ilości oraz oszacował na tej podstawie wartość zamówienia.
4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto produktów, których zwłoka dotyczy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości produktów, których dotyczy zwłoka, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku prawidłowej realizacji znacznej części zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości produktów niedostarczonych/wadliwych, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy/rozwiązaniem umowy wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: Patrz § 4 ust. 5
6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy brutto” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.


3Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-06-28
Odpowiedź:dodano: 2013-06-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-53-2792/13 Tarnów, dnia 27.06.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 53/13


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.06.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

1.Czy Zamawiający w ZAKRESIE 22 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki rozmiar 76mm x150mm? Uzasadnienie do pytania 1: Oferowaną przez naszą firmę siatkę można docinać w celu uzyskania pożądanego kształtu i rozmiaru bez ryzyka plątania.
Odpowiedź: Tak.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §4 ust 1 i 2 z 1% na 0,5% ?
Odpowiedź: Nie zapis pozostaje bez zmian.

3. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z Zakresu nr 21 charakteryzowała się wartością pH poniżej 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.

4. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby gaza hemostatyczna w Zakresie nr 21 posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.

5. Czy Zamawiający w Zakresie 21 dopuści gazę hemostatyczną wykonaną z utlenionej celulozy o szczegółowych parametrach: czas wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 3-4min, wartość pH poniżej 3, działanie bakteriobójcze in vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i gram (-)m.in. na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania?
Uzasadnienie do pytania 5:
Oferowana przez naszą firmę gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy posiada takie same parametry co wymagana przez Państwa gaza hemostatyczna wykonana z regenerowanej celulozy, a ponadto posiada ph poniżej 3, działanie bakteriobójcze na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania. Warto podkreślić, że oferowana przez naszą firmę gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy ma działanie bakteriobójcze in vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i gram (-) co czyni ją najbardziej bakteriobójczą spośród oferowanych gaz hemostatycznych na rynku. Dopuszczenie gazy hemostatycznej wykonanej z utlenionej celulozy umożliwi złożenie tańszej oferty co będzie wiązać się z istotnymi korzyściami finansowymi, to znaczy oszczędnościami dla Szpitala.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w ZAKRESIE 26 na zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu?
Uzasadnienie do pytania 6:
• produkt posiada ok. 10-krotnie większą wydajność niż klej wskazany przez Zamawiającego: 1ml pozwala na pokrycie powierzchni około 100 cm2 tworząc cienką warstwę nie wpływając w sposób istotny na elastyczność tkanki lub implantu jak np. siatka przepuklinowa.
• klej jest 1-składnikowy i gotowy do użycia bez konieczności wcześniejszego, często skomplikowanego i czasochłonnego mieszania i przygotowywania jak klej wskazany w SIWZ
• klej jest w pełni wchłanialny (częściowa resorpcja po 3 miesiącach, całkowita do 6 miesięcy od aplikacji).
• produkt może być stosowany nie tylko jako klej ale również jako hemostatyk, co znacznie poszerza jego zastosowanie
• klej jest nietoksyczny, niemutagenny ani nie podrażnia tkanek brak ryzyka związanego ze składnikiem pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego jak w przypadku klejów biologicznych
• klej ma szybkie i silne działanie klejące – klej jest w pełni utwardzony po 30 sekundach od aplikacji
• klej charakteryzuje długa przydatność kleju w strzykawce po otwarciu opakowania : ok. 4 godziny
• przywiera również do mokrych powierzchni bez konieczności osuszania miejsca aplikacji
Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający w ZAKRESIE 26 dopuści klej tkankowy na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu o pojemności 0,5ml lub 1ml lub 1,5ml? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o sprecyzowanie jaką pojemność kleju tkankowego ma zaoferować Wykonawca ? Wydajność kleju: 1ml = 100 cm2
Odpowiedź: Tak.

8. Czy Zamawiający w ZAKRESIE 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie kleju tkankowego na bazie
n-hexyl cyjanoakrylanu pakowanego a’1szt.?
Odpowiedź: Tak.

9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 2 ustęp 5 wzoru umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również modyfikację umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1A do umowy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?
Uzasadnienie do pytania nr 9: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez
Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05).
Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia.
W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe
(por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.
Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie
będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)
Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni
uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1
ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.
Odpowiedź: Zamawiający z należyta starannością opisał przedmiot zamówienia i wymagane ilości oraz oszacował na tej podstawie wartość zamówienia. Zamówienia będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

10. Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ?
Uzasadnienie do pytania 10: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału koszty dostawy.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-08-09
Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/53/AN/4462/13 Tarnów,2013-08-08.


Dot. Przetarg nieograniczony– sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego – nr sprawy 53/13

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
01 TOP-MED Małgorzata Bobrowska, ul. Sczanieckiej 7/7, 93-342 Łódź Zakres nr 14 – 44 452,80
04 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.ul. Iłżecka 24, 02- 135 Warszawa Zakres nr 6 – 74 493,17zakres nr 9 – 8 208,00zakres nr 18 – 2 889,00
06 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń Zakres nr 22 - 2 929,50zakres nr 23 – 6 565,97zakres nr 24 – 6 285,60
09 IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa Zakres nr 19 – 8 467,20
10 Delfarma Sp. z o. o. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź Zakres nr 25 - 219 996,00
07 Promedica SC Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń Zakres nr 26 – 1 512,00
12 Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów Zakres nr 1 – 263 915,50zakres nr 4 – 1 907,07Zakres nr 5 – 7 080,57zakres nr 7 – 6 586,92zakres nr 8 – 6,418,70Zakres nr 16 – 1 026,82

Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej informacja o złożonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert.

01 – TOP-MED Małgorzata Bobrowska, ul. Sczanieckiej 7/7, 93-342 Łódź
02 – Sun-Med Mirosława Siekierska,91-357 Łódź, ul. Jagoszewskiego 84
03 – Beryl Med Ltd. Siedziba: 1-st Floor, 26 Foubers Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania, Adres korespondencyjny:ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
04 - Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.ul. Iłżecka 24, 02- 135 Warszawa
05 - Alcon Polska Sp. z o. o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
06 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
07 - Promedica SC Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń
08 - Covimed Sp. z o. o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
09 - IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
10 - Delfarma Sp. z o. o. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź
11 - Baxter Polska Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
12 - Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów
13 - Konsorcjum: Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Farmacol DS Sp.zo.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

nazwa Wykonawcy PUNKTY 100%
Zakres 1
12 YAVO 10,00 70,00
Zakres 4
12 YAVO 10,00 70,00
Zakres 5
12 YAVO 10,00 70,00
Zakres 6
4 J&J 10,00 70,00
Zakres 7
12 YAVO 10,00 70,00
Zakres 8
12 YAVO 10,00 70,00
Zakres 9
4 J&J 10,00 70,00
Zakres 14
4 J&J 4,26 29,83
12 YAVO 9,92 69,43
1 TOP MED 10,00 70,00
Zakres 16
12 YAVO 10,00 70,00
4 J&J 5,11 35,78
Zakres 18
4 J&J 10,00 70,00
Zakres 19
9 IMC 10,00 70,00
Zakres 22
3 BERYL 9,88 69,19
2 SUN MED 7,38 51,67
6 TZMO 10,00 70,00
Zakres 23
6 TZMO 10,00 70,00
Zakres 24
6 TZMO 10,00 70,00
Zakres 25
10 DELFARMA 10,00 70,00
13 Konsorcjum:FARMACOL S.A Farmacol DS. 9,53 66,73
Zakres 26
11 BAXTER 7,23 50,60
7 PROMEDICA 10,00 70,00

Zakres nr 10,11,17,27,28 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)”

Zakres nr 2,3,12,13,15,20,21 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

części …2…… zamówienia, w wysokości ..... 51 580,80 zł brutto
części …3…… zamówienia, w wysokości ...... 87 286,68 zł brutto
części …12…… zamówienia, w wysokości ..... 29 813,40 zł brutto
części …13…… zamówienia, w wysokości .... 12 958,92 zł brutto
części …15…… zamówienia, w wysokości .... 10 201,68 zł brutto
części …20…… zamówienia, w wysokości ... 6 933,60 zł brutto
części …21…… zamówienia, w wysokości .... 7 698,24 zł brutto

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone oferty jak również na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
a. Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 19.08.2013r. Po podpisaniu umowy proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
b. zakresów: 1,4,5,6,7,9,18,19,23,24 złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 12.08.2013r zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.
Anna Czech
…………….………………………………………….
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/asporz.
Anna Nowicka

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-09-09
12 sierpnia 2013r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłzecka 24, 02-135 Warszawa w zakresie nr 6;9;18
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń w zakresie nr 23;24
IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa w zakresie nr 19
Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów w zakresie nr 1;4;5;7;20 sierpnia Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
Top Med Małgorzata Bobrowska ul. Szczanieckiej 7/7, 93-342 Łódź w zakresie nr 14
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń w zakresie nr 22;
Delfarma Sp. z o.o. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź w zakresie nr 25
Promedica Toruń ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń w zakresie nr 26;
Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów w zakresie nr 8;16;