Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN nr sprawy 35 zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

30/04/2013 S84 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
PL-Tarnów: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2013/S 084-141850

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146212581
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne w 20 Zakresach
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 083 407,46 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dezynfekcja narzędzi i endoskopów
1)
Krótki opis
Dezynfekcja narzędzi i endoskopów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dezynfekcja endoskopów
1)
Krótki opis
Dezynfekcja endoskopów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Mechaniczna dezynfekcja endoskopów
1)
Krótki opis
Mechaniczna dezynfekcja endoskopów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych
1)
Krótki opis
Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dezynfekcja skóry
1)
Krótki opis
Dezynfekcja skóry
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dezynfekcja powierzchni
1)
Krótki opis
Dezynfekcja powierzchni
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dezynfekcja rąk
1)
Krótki opis
Dezynfekcja rąk
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dezynfekcja rąk , pielęgniacja noworodków
1)
Krótki opis
Dezynfekcja rąk , pielęgniacja noworodków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dezynfekcja śluzówek,skóry noworodków
1)
Krótki opis
Dezynfekcja śluzówek,skóry noworodków
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dezynfekcja dializatorów -I
1)
Krótki opis
Dezynfekcja dializatorów -I
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dezynfekcja basenów
1)
Krótki opis
Dezynfekcja basenów
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dozowniki łokciowe
1)
Krótki opis
Dozowniki łokciowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Wanny dezynfekcyjne
1)
Krótki opis
Wanny dezynfekcyjne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dezynfekcja powierzchni II
1)
Krótki opis
Dezynfekcja powierzchni II
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dezynfekcja dializatorów _ II
1)
Krótki opis
Dezynfekcja dializatorów _ II
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dezynfekcja pola operacyjnego
1)
Krótki opis
Dezynfekcja pola operacyjnego
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dezynfekcja ran
1)
Krótki opis
Dezynfekcja ran
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Mechaniczna dezynfekcja narzędzi w CS
1)
Krótki opis
Mechaniczna dezynfekcja narzędzi w CS
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Dezynfekcja ran przewlekłych
1)
Krótki opis
Dezynfekcja ran przewlekłych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Środek do dezynfekcji małych i dużych powierzchni
1)
Krótki opis
Środek do dezynfekcji małych i dużych powierzchni
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 21 676 ,12 PLN :
Zakres Wadium 2%
1. 5 000
2. 620
3. 142
4. 729
5. 3 776
6. 1 647
7. 1 280
8. 430
9. 2 967
10. 305
11. 451
12. 342
13. 59
14. 752
15. 61
16. 690
17. 420
18. 1 778,00
19. 82
20. 146
21 676,12
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Narodowy Fundusz Zdrowia.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
Oświadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania dla oferowanych preparatów zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potrzeby zamawiającego zostaną dostarczone do siedziby zamawiającego tj. dla:
a/ preparatów będących produktami leczniczymi- antyseptykami - Świadectwo Rejestracji zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 Nr 53 poz. 533 – tekst jednolity)
b/ dla preparatów będących wyrobami medycznymi deklarację zgodności lub aktualne świadectwa jakości, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz opinii o wyrobie medycznym wydane zgodnie z ustawą z dn. 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 896 z póz. zmianami)
c/ dla preparatów wpisanych do rejestru produktów biobójczych - pozwolenia na obrót produktem biobójczym zgodnie z ustawą z dn. 1 lutego 2007r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 39 z 2007 r. poz. 252 – tekst jednolity)
d/ dla preparatów będących kosmetykami - dopuszczenie do obrotu wydane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
2) oświadczenie dot. Zakres 2 –produkty z zakresu 2 poz 1-3 są kompatybilne i pochodzą od jednego producenta-
3) Zakres 3 poz 1,2 – oświadczenie producenta o możliwości zastosowania w myjni MINI ETD 2
4) Zakres 5 poz 1-5- są kompatybilne pochodzą od jednego producenta-oświadczenie
5) Zakres 6 poz 3,6 i 8 – opinia kliniczna IMiDz lub instytucji równoważnej co do użytkowania na oddziałach dziecięcych i noworodków
6) Zakres 7 poz 1-3 preparaty kompatybilne pochodzące od jednego producenta – oświadczenie
7) Zakres 8 poz 1-3 preparaty kompatybilne pochodzące od jednego producenta – oświadczenie
8) Zakres 12 , 13 – dołączyć folder z opisem
9) Instrukcję użytkowania zgodną z dokumentem rejestracyjnym dot. Zakresów 1-11,14-20
10) Ksero etykiety opakowania jednostkowego zgodną z dokumentem rejestracyjnym.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4 a.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: wykazać że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał:
10) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2 a, b,c SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto – dot.: zakresu 1,5,9 i 18 Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
b) 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto –dot. Zakresu 2,4,6,7,8,11,12,14,16 i 17. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
c) 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł. brutto –dot. Zakresu 3,10,13,15,19 i 20 .
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
35
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w Koszt przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.6.2013 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 11.8.2013
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 13.6.2013 - 11:30
Miejscowość:
Tarnów.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.4.2013

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-04-30 (0130430103210-specfikacja 35.doc)
Załącznik - 2013-04-30 (0130430103214-umowa zal nr 6.doc)
Załącznik - 2013-04-30 (0130430103218-zal 2a.xls)
Załącznik - 2013-04-30 (0130430103221-zal nr 2 wzor.xls)
Załącznik - 2013-04-30 (0130430103224-zalacznik nr 5.doc)
Załącznik - 2013-04-30 (0130430103227-zalacznik nr 1.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-05-09
Tarnów, dnia 08.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 1951 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy w pakiecie nr XIV – zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje preparatu działającego w czasie 5 min.?
Odpowiedź:
Zamawiający w Zakresie XIV dopuszcza preparat działający w czasie 5 minut.
Pytanie nr 2
Czy w zakresie XI poz. 1 Zamawiający dopuści preparat spełniający zapisy SIWZ konfekcjonowany w opakowaniu 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? W razie wyrażenia zgody prosimy o wskazanie sposobu zaokrąglania niepełnej ilości przeliczonych opakowań – czy należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku czy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. Sposób zaokrąglenia do góry, do pełnych opakowań.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-09

Pytanie:dodano: 2013-05-21
Tarnów, dnia 20.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2178 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy w zakresie XV Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 10 kg/8,8l?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Środek ten używany jest do dezynfekcji linii wody uzdatnionej oraz WRO. Jednorazowo jest używane 5 litrów preparatu raz na miesiąc. Bardziej ekonomiczne są kanistry 5 litrowe, poza tym po otwarciu kanistra kwas nadoctowy szybko traci swoje wartości (utlenia się).


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-21

Pytanie:dodano: 2013-05-22
Tarnów, dnia 21.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2182 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust 1,2,6,7
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy
2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 13 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,02% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości zamówienia
3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty
Odpowiedź:
Ad. 1-4 – Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-22

Pytanie:dodano: 2013-05-22
Tarnów, dnia 21.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2181 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr VII – pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego, jako produkt biobójczy i dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, zgodny z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza, który mówi, że: „do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka (…), do chirurgicznej dezynfekcji rąk, (…)” ?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga antyseptyku ze względu na stosowanie środków na skórę personelu medycznego.
Pytanie nr 2 Zakres nr VII – pozycja nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji pielęgnującej typu woda w oleju do skóry rąk o działaniu natłuszczającym i regenerującym w opakowaniach a’350ml dopasowanych do dozowników łokciowych typu Dermados z dawkowaniem regulowanym w zakresie 0,5-1,5ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga opakowania 500 ml ze względu na obowiązujące zasady dystrybucji i wymiany.
Pytanie nr 3 Zakres nr XII – pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika posiadającego pięciostopniową możliwość dozowania preparatu w zakresie od 1-3 ml co umożliwia szerszą możliwość dozowania preparatów – pozostały opis zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Zakres nr XIII – pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny dezynfekcyjnej wraz z pokrywą do wstępnej dezynfekcji instrumentów medycznych wykonanej z tworzywa sztucznego, posiadającą sito, o pojemności 3 litry (wymiary wewnętrzne 250 mm x 160 mm x 88mm)?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga wannę o minimalnej pojemności ze względu na niewielką liczbę sprzętu poddawanego dezynfekcji.
Pytanie nr 5 Zakres nr XIII – pozycja nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny dezynfekcyjnej wraz z pokrywą do wstępnej dezynfekcji instrumentów medycznych wykonanej z tworzywa sztucznego, posiadającą sito, o pojemności 10 litry?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-22

Pytanie:dodano: 2013-05-27
Tarnów, dnia 24.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2220 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 8 poz. 8,9
Czy Zamawiający ze względu na zamieszczenie w pakiecie produktu, którego sprzedaż na terenie kraju wyłączność ma tylko jedna firma, w celu zapewnienia szpitalowi najatrakcyjniejszej ceny zakupu pozostałych produktów z pakietu, dopuszcza wyłączenie z pakietu 8 pozycji 8,9 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?
Odpowiedź:
W Zakresie 8 nie ma pozycji 8 i 9. Odpowiedź na pytanie niemożliwa.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-27

Pytanie:dodano: 2013-05-28
Tarnów, dnia 27.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2225 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu 11 poz.2
Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego SIWZ w opakowaniach 5 kg. Proszę zapytać o sposób przeliczenia: 5kg=5l czy z gęstości.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w opakowaniach 5 kg z przeliczeniem na 5 litrów, zgodnie z wymogami SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. Zakres 12 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego dozownika ściennego o regulowanej ilość dozowanego preparatu od 1 do 3 ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Zakres 13 poz. 1
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 3-litrowej wanienki do dezynfekcji o wymiarach wewnętrznych: 250 x 150 x 120 mm, z sitem, sito wyposażone jest w wygodny uchwyt umożliwiający wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. Oferowana przez nas wanienka posiada pokrywę zewnętrzną oraz nakładkę dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi. Wanienka wykonana jest z polipropylenu (wytrzymały polimer), posiada wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie, nie ulega przebarwieniu podczas użycia standardowych środków dezynfekcyjnych.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż wymaga w poz. 1 minimalnego opakowania dezynfekcyjnego ze względu na niewielkie potrzeby dezynfekcji.
Pytanie nr 3 Zakres 14 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie preparatu dezynfekcyjnego do powierzchni w opakowaniu 2x80 ml na bazie kwasu nadoctowego. Preparat skuteczny wobec bakterii (w tym Tbc), drożdży, Wirusów (w tym Polio, Adeno, Noro) spór C. difficile, przebadany zgodnie z wymogami Norm Europejskich w wysokim obciążeniu. Bardzo wysoka zgodność materiałowa dzięki wykorzystaniu dwuskładnikowej formuły buforującej, pozwalającej na uzyskanie roztworu o pH zbliżonym do neutralnego. 1 opakowanie 2x80 ml pozwala na otrzymanie 8l roztworu roboczego, skutecznego wobec spor C. difficile w czasie do 5 min.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ wymaga preparat z co najmniej jednym czynnikiem aktywnym zawierającym chlor.
Pytanie nr 4 Zakres 16 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego alkoholowego, gotowego do użycia, zawierającego 3 różne substancje aktywne: 1-propanol, 2-propanol i 2-bifenylol, nie zawierającego jodu, do dezynfekcji pola operacyjnego, o przedłużonym czasie działania i właściwościach odtłuszczających skórę, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), w opakowaniach 250 ml z atomizerem oraz opakowaniach 1 litrowych.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Pytania ogólne:
W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)
Odpowiedź:
Zaokrąglić w górę.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-28

Pytanie:dodano: 2013-05-28
Tarnów, dnia 27.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2237 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Projekt umowy §4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 13 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2,00 zł. za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2 Projekt umowy §4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:
6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy brutto.
7. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-28

Pytanie:dodano: 2013-05-31
Tarnów, dnia 29.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2257 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Zakres 6 pozycja 1.
Prosimy o dopuszczenie preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, gotowy do użycia, nie zawierający aldehydów do szybkiej dezynfekcji głowic USG . Nanoszony na powierzchnię w postaci pianki. Nie pozostawiający smug. Bez potrzeby spłukiwania. Preparat o Spektrum bójczym szerszym niż wymagane i w krótszym czasie: Bakterie, Grzyby, Wirusy( HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min. Preparat posiadający opinie kliniczne o możliwości do stosowania na oddziałach noworodkowych i dziecięcych oraz do dezynfekcji głowić USG i inkubatorów.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza,gdyż wymaga preparatu działającego na Rotawirusy w czasie do 30 sekund ze względu na konieczność szybkiego stosowania w Oddziale Dziecięcym.
Pytanie nr 2 Zakres 6 pozycja 2.
Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego spełniającego SIWZ, o szerszym spektrum działania: Bakterie (w tym Tbc), Grzyby, Wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polio, Vaccinia, Papova SV40, Noro, SARS) spory, dopuszczony do kontaktu z żywnością, w saszetkach 40 g 1 saszetka pozwala na sporządzenie 2 litrów roztworu roboczego o szerszym niż wymagany przez zamawiającego spektrum działania, w tym skutecznego wobec spor. Prosimy o możliwość zaoferowania 2625 saszetek 40g, co odpowiada ilości roztworu roboczego otrzymywanego z 3500 saszetek 30g.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania wymagań zapisów SIWZ dotyczących aktywnego tlenu i ilości 3500 saszetek oraz aktywności nie dłuższej niż 15 minut.
Pytanie nr 3 Zakres 7 pozycja 1.
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga preparatu antyseptycznego (leku), skutecznego wobec Bakterii (w tym Tbc), Grzybów i Wirusów (HIV, HBV, HCV, Rota)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat antyseptyczny (leku), skuteczny wobec Bakterii (w tym Tbc), Grzybów i Wirusów (HIV, HBV, HCV, Rota).
Pytanie nr 4 Zakres 18 pozycja 1.
Prosimy o dopuszczenie: preparat płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie : 5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, < 5% anionowe związki powierzchniowo czynne, < 5% kwas nirtylotrioctowy (NTA) i jego sole, < 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitor korozji. W zależności od stopnia zabrudzenia można stosować 0,3-1% (3-10 ml/l). Opakowania 5 kg W razie zgody prosimy o odpowiedź, czy przeliczyć 5 kg = 5l czy obliczyć wymaganą ilość preparatu z gęstości.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu płynnego w postaci koncentratu z uwagi na zawartość kwasu NTA, który jest kancerogenny.
Pytanie nr 5 Zakres 18 pozycja 2.
Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego SIWZ w opakowaniach 5 kg. W razie zgody prosimy o odpowiedź, czy przeliczyć 5 kg = 5l czy obliczyć wymaganą ilość preparatu z gęstości.
Odpowiedź:
Zamawiający niezależnie od wagi kanistra wymaga aby zawartość w środku była 5l.
Pytanie nr 6 Zakres 18 pozycja 3.
Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego SIWZ dozowanego 1-2 g/l w opak. 5 kg. W razie zgody prosimy o odpowiedź, czy przeliczyć 5 kg = 5l czy obliczyć wymaganą ilość preparatu z gęstości.
Odpowiedź:
Zamawiający niezależnie od wagi kanistra wymaga aby zawartość w środku była 5l.
Pytanie nr 7 Zakres 18 pozycja 4.
Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego SIWZ, nie zawierającego glioksalu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że koncentrat będzie zawierał mniej niż 5% aldehydu glutarowego.
Pytanie nr 8 Zakres 19 pozycja 1.
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza mówiącym, iż „Do antyseptyków – produktów leczniczych zalicza się: produkty, które niszczą drobnoustroje i hamują ich wzrost oraz są stosowane miejscowo na błony śluzowe, na skórę pacjenta przed zabiegami (łącznie z iniekcją), na skórę niemowląt, uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, w celu ograniczenia infekcji oraz zapobiegania zakażeniom lub ich przenoszeniu.” Zamawiający wymagając produktu do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych, wymaga zgodnie z prawem preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.
Odpowiedź:
W zakresie XIX poz. 1 Zamawiający opisał preparat do dezynfekcji powierzchni a nie ran.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-31

Pytanie:dodano: 2013-05-31
Tarnów, dnia 29.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2257 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy w poz.1 zakresu III Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu, działającego już od temp.45 st C w czasie 5 min, z minimalną (2%) zawartością soli organicznych, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy w poz.II zakresu III Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu z minimalną (2%) zawartością soli kwasów organicznych, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Dotyczy zakresu VII poz.1 prosimy o potwierdzenie , iż Zamawiający wymaga preparatu opartego na dwóch różnych substancjach aktywnych.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Czy w zakresie XII Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozowników z regulacją dozowanego środka od 0,8-1,8 ml, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający wymaga dozowanie zgodnie z normą.
Pytanie 5
Czy w zakresie XIII poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny dezynfekcyjnej 2L o wymiarach 325X176X150?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ proponowane wymiary wanny są znacznie większe od potrzeb zamawaijącego.
Pytanie 6
Dotyczy zakresu XVI, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga preparatu nie zawierającego pochodnych fenolowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie 7
Czy w zakresie XVII Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego dwie różne substancje aktywne, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-05-31

Pytanie:dodano: 2013-06-03
Tarnów, dnia 31.05.2013r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/35/KK/ 2273 /13
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013
W odpowiedzi na zapytania z dnia 22.05.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Zakres XIII poz. 1
Na podstawie art.7 ust. l w związku z art.22 ust.2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnych wanien dezynfekcyjnych wykonanych z wytrzymałego polimeru, składających się z wanny, sita i pokrywki o wymiarach
wewnętrznych 260x175x100 z możliwością przygotowania do 3 L roztworu roboczego (w środku podziałka umożliwiająca przygotowanie 1,2 lub 3L). Dodatkowo posiadają one dużą wytrzymałość oraz mogą być dezynfekowane termicznie w temperaturze 75C. Wanienki są wyrobem medycznym klasy I.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ wymaga wanny o minimalnej pojemności.
Pytanie nr 2 Zakres VI poz. 3
Na podstawie art.7ust.l w związku z art.22 ust2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego posiadającego oświadczenie producenta o możliwości użycia na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych. Wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN13727,EN 14561),F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563)w czasie do 5 min, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne)
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na czas działania preparatu oraz wymagań spełnienia norm w obszarze medycznym.
Pytanie nr 3 Zakres VI poz. 4.
Na podstawie art.7 ust.l w związku z art.22 ust.2zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie
zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkoniumi konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze EN14561 ,prątkobójcze EN14563 ,pełnegrzybobójcze (candida, Aspergillus) oraz BVDV,HBC,HIV,HCV,Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ wymaga preparatu zbadanego i przeznaczonego dla obszaru medycznego.
Pytanie nr 4 Zakres VI poz. 7
Na podstawie art.7ust.l w związku z art.22 ust.2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o
wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B (również MRSAi VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie grzybobójcze (Aspergillusniger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje
właściwościbakteriobójczeponad24godzin.Chcemyzaznaczyć,iżchusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN14885 (obszar medyczny)w warunkach brudnych ,co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ wymaga preparatu zbadanego i przeznaczonego dla obszaru medycznego.
Pytanie nr 5 Zakres II poz. 3
Na podstawie art.7 ust. l w związkuzart.22 ust.2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus, Rotawirus / w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%,będącegowyrobem medycznym kl.IIb.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt długi czas działania.
Pytanie nr 6 Zakres I poz. 1
Czy Zamawiający dopuści preparat o potwierdzonym działaniu prątkobójczym przebadanym metodą nośnikową według metodologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż wymaga preparatu badanego zgodnie z normami dla obszaru medycznego.
Pytanie nr 7 Zakres I poz. 2
Czy Zamawiający dopuści preparat zaopiniowany przez producenta endoskopów firmę Karl Storz?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści przy zachowaniu wymagań SIWZ dotyczących dostarczenia pozytywnej opinii firmy Olympus.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2013-06-03

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-07-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 35 /KK / MJ/ 4288 /13 Tarnów, 2013-07-30

Dot. Przetargu nieograniczonego –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013

Zawiadomienie o wyborze cząstkowym ofert.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
012
Henry Kruse Sp.zo.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
Zakres 1 – 242.131,92 PLN
07
Medilab Sp. zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa

Zakres 2 – 33.592,32 PLN
Zakres 8 – 23.756,55 PLNZamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 35 /KK / MJ/ 4288 /13 Tarnów, 2013-07-30

Dot. Przetargu nieograniczonego –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 35/2013

Zawiadomienie o wyborze cząstkowym ofert.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
012
Henry Kruse Sp.zo.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
Zakres 1 – 242.131,92 PLN
07
Medilab Sp. zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa

Zakres 2 – 33.592,32 PLN
Zakres 8 – 23.756,55 PLN
05 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 3 – 5.022,00 PLN
Zakres 16 – 30.974,40 PLN

013
Przedsiębiorstwo NOVAX Spz.o.o. Plac Wolności 85-004 Bydgoszcz
Zakres 4- 29.097,90 PLN
010 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków Zakres 17 – 16.821,00 PLN
Zakres 20 – 5.004,72 PLN
04
Schulke Polska Sp.zo.ol. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Zakres 7 – 67.698,00 PLN
Zakres 9 – 153.220,45 PLN
Zakres 12 – 13.530,00 PLN
03 Medyk Hurtownia Farmaceutyczna ul. Turńska 101,43-100 Tychy
Zakres 10 –16.146,00 PLN
014 Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres 11 – 14.406,56 PLN
Zakres 14 – 41.627,52 PLN
02 Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok Zakres 13 – 3.726,00 PLN
06 Media MED. SPz.o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
Zakres 18 – 47.242,72 PLN
01 Kikgel Mirosław Kik ul. Skłdowskiej 7, 97-225 Ujazd

Zakres 19 – 5.832,00 PLN
Zakres nr 15 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)”

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
8 Bialmed 9,24 261 981,96
Bialmed 27,73 27,73
10 Cezal Wrocław 9,50 254 954,74
Cezal Wrocław 28,49 28,49
12 Henry Kruse 10,00 242 131,92
Henry Kruse 30,00 30,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
7 Medilal 10,00 33 592,32
Medilal 30,00 30,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 7,56 6 642,65
Schulke 22,68 22,68
5 Aesculap 10,00 5 022,00
Aesculap 30,00 30,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
8 Bialmed 3,90 74 590,20
Bialmed 11,70 11,70
10 Cezal Wrocław 8,91 32 670,00
Cezal Wrocław 26,72 26,72
12 Henry Kruse 3,95 73 664,86
Henry Kruse 11,85 11,85
13 Novax 10,00 29 097,90
Novax 30,00 30,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 10,00 67 698,00
Schulke 30,00 30,00
5 Aesculap 9,85 68 714,40
Aesculap 29,56 29,56
12 Henry Kruse 9,88 68 534,88
Henry Kruse 29,63 29,63
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
7 Medilal 10,00 23 756,55
Medilal 30,00 30,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 10,00 153 220,45
Schulke 30,00 30,00
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
3 Medyk 10,00 16 146,00
Medyk 30,00 30,00
Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
10 Cezal Wrocław 8,12 17 750,88
Cezal Wrocław 24,35 24,35
11 Medim 10,00 14 406,56
Medim 30,00 30,00
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 10,00 13 530,00
Schulke 30,00 30,00
9 ASEO 4,62 29 274,00
ASEO 13,87 13,87
10 Cezal Wrocław 7,41 18 253,20
Cezal Wrocław 22,24 22,24
11 Paul Hartmann 7,89 17 156,04
Paul Hartmann 23,66 23,66
12 Henry Kruse 5,12 26 403,18
Henry Kruse 15,37 15,37
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
2 Cezal Białystok 10,00 3 726,00
Cezal Białystok 30,00 30,00
12 Henry Kruse 5,59 6 661,43
Henry Kruse 16,78 16,78
Zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
13 Novax 8,53 48 826,80
Novax 25,58 25,58

14 Medim 10,00 41 627,52
Medim 30,00 30,00

Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 8,58 36 089,28
Schulke 25,75 25,75
5 Aesculap 10,00 30 974,40
Aesculap 30,00 30,00
12 Henry Kruse 8,74 35 458,56
Henry Kruse 26,21 26,21
Zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
10 Cezal Wrocław 10,00 16 821,00
Cezal Wrocław 30,00 30,00
Zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
6 Media MED. 10,00 47 242,72
Media MED. 30,00 30,00
Zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
1 Kikgel 10,00 5 832,00
Kikgel 30,00 30,00
Zakres 20 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
10 Cezal Wrocław 10,00 5 004,72
Cezal Wrocław 30,00 30,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 – Kikgel Mirosław Kik ul. Skłdowskiej 7, 97-225 Ujazd
02 – Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok
03 – Medyk Hurtownia Farmaceutyczna ul. Turńska 101,43-100 Tychy
04 – Schulke Polska Sp.zo.ol. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
05– Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
06 – Media MED. SPz.o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
07 – Medilab Sp. zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
08- Bialmed Sp.zo.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
09- ASEO Paper SP.zo.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
010 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
011 – Paul Hartmann Polsak Sp.zo.o. ul. Partyzancka 133/151
012 – Henry Kruse Sp.zo.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
013- Przedsiębiorstwo NOVAX Spz.o.o. Plac Wolności 85-004 Bydgoszcz
014 - Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 PiasecznoW postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Nie została odrzucona żadna ofertaTermin po upływie którego może być zawarta umowa to 0 10..08.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Pouczenie:
Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” ..

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.
Podpisała Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

05 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 3 – 5.022,00 PLN
Zakres 16 – 30.974,40 PLN

013
Przedsiębiorstwo NOVAX Spz.o.o. Plac Wolności 85-004 Bydgoszcz
Zakres 4- 29.097,90 PLN
010 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków Zakres 17 – 16.821,00 PLN
Zakres 20 – 5.004,72 PLN
04
Schulke Polska Sp.zo.ol. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Zakres 7 – 67.698,00 PLN
Zakres 9 – 153.220,45 PLN
Zakres 12 – 13.530,00 PLN
03 Medyk Hurtownia Farmaceutyczna ul. Turńska 101,43-100 Tychy
Zakres 10 –16.146,00 PLN
014 Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres 11 – 14.406,56 PLN
Zakres 14 – 41.627,52 PLN
02 Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok Zakres 13 – 3.726,00 PLN
06 Media MED. SPz.o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
Zakres 18 – 47.242,72 PLN
01 Kikgel Mirosław Kik ul. Skłdowskiej 7, 97-225 Ujazd

Zakres 19 – 5.832,00 PLN
Zakres nr 15 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)”

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
8 Bialmed 9,24 261 981,96
Bialmed 27,73 27,73
10 Cezal Wrocław 9,50 254 954,74
Cezal Wrocław 28,49 28,49
12 Henry Kruse 10,00 242 131,92
Henry Kruse 30,00 30,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
7 Medilal 10,00 33 592,32
Medilal 30,00 30,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 7,56 6 642,65
Schulke 22,68 22,68
5 Aesculap 10,00 5 022,00
Aesculap 30,00 30,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
8 Bialmed 3,90 74 590,20
Bialmed 11,70 11,70
10 Cezal Wrocław 8,91 32 670,00
Cezal Wrocław 26,72 26,72
12 Henry Kruse 3,95 73 664,86
Henry Kruse 11,85 11,85
13 Novax 10,00 29 097,90
Novax 30,00 30,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 10,00 67 698,00
Schulke 30,00 30,00
5 Aesculap 9,85 68 714,40
Aesculap 29,56 29,56
12 Henry Kruse 9,88 68 534,88
Henry Kruse 29,63 29,63
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
7 Medilal 10,00 23 756,55
Medilal 30,00 30,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 10,00 153 220,45
Schulke 30,00 30,00
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
3 Medyk 10,00 16 146,00
Medyk 30,00 30,00
Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
10 Cezal Wrocław 8,12 17 750,88
Cezal Wrocław 24,35 24,35
11 Medim 10,00 14 406,56
Medim 30,00 30,00
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 10,00 13 530,00
Schulke 30,00 30,00
9 ASEO 4,62 29 274,00
ASEO 13,87 13,87
10 Cezal Wrocław 7,41 18 253,20
Cezal Wrocław 22,24 22,24
11 Paul Hartmann 7,89 17 156,04
Paul Hartmann 23,66 23,66
12 Henry Kruse 5,12 26 403,18
Henry Kruse 15,37 15,37
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
2 Cezal Białystok 10,00 3 726,00
Cezal Białystok 30,00 30,00
12 Henry Kruse 5,59 6 661,43
Henry Kruse 16,78 16,78
Zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
13 Novax 8,53 48 826,80
Novax 25,58 25,58

14 Medim 10,00 41 627,52
Medim 30,00 30,00

Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
4 Schulke 8,58 36 089,28
Schulke 25,75 25,75
5 Aesculap 10,00 30 974,40
Aesculap 30,00 30,00
12 Henry Kruse 8,74 35 458,56
Henry Kruse 26,21 26,21
Zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
10 Cezal Wrocław 10,00 16 821,00
Cezal Wrocław 30,00 30,00
Zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
6 Media MED. 10,00 47 242,72
Media MED. 30,00 30,00
Zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
1 Kikgel 10,00 5 832,00
Kikgel 30,00 30,00
Zakres 20 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100% CENA
10 Cezal Wrocław 10,00 5 004,72
Cezal Wrocław 30,00 30,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 – Kikgel Mirosław Kik ul. Skłdowskiej 7, 97-225 Ujazd
02 – Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok
03 – Medyk Hurtownia Farmaceutyczna ul. Turńska 101,43-100 Tychy
04 – Schulke Polska Sp.zo.ol. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
05– Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
06 – Media MED. SPz.o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
07 – Medilab Sp. zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
08- Bialmed Sp.zo.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
09- ASEO Paper SP.zo.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
010 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
011 – Paul Hartmann Polsak Sp.zo.o. ul. Partyzancka 133/151
012 – Henry Kruse Sp.zo.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
013- Przedsiębiorstwo NOVAX Spz.o.o. Plac Wolności 85-004 Bydgoszcz
014 - Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 PiasecznoW postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Nie została odrzucona żadna ofertaTermin po upływie którego może być zawarta umowa to 0 10..08.2013r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Pouczenie:
Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” ..

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.
Podpisała Anna Czech – Dyrektor Szpitala


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-08-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 35 /KK/ 4513 /13 Tarnów, 2013-08-14

Dot. : PN nr sprawy 35- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE 5 I 6


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ ul. Lwowska 178a na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 PZP w związku z art. 146 ust.6 PZP unieważnia Zakres 5 i Zakres 6.
Zamawiający, nie zwrócił się do Wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą a także żaden z Wykonawców, składający w tych zakresach swoją ofertę, nie przedłużył terminu związania ofertą. W związku z powyższym nie ma możliwości kontynuowania postępowania, gdyż ważność wszystkich ofert w tych zakresach już wygasła.
Otrzymują Adresat
A/a
Podpisano: Anna Czech - Dyrektor

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-09-02
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. zakup i Dot. : PN nr sprawy 15 Przetarg nieograniczony –zakup i środków dezynfekcyjncych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 200.000 euro zawarto umowę w dniu 12.08.2013r. z następującymi Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
012
Henry Kruse Sp.zo.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
Zakres 1 – 242.131,92 PLN
Zakres 5 – 189.922,47 PLN
07
Medilab Sp. zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa

Zakres 2 – 33.592,32 PLN
Zakres 8 – 23.756,55 PLN
05 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 3 – 5.022,00 PLN
Zakres 16 – 30.974,40 PLN

013
Przedsiębiorstwo NOVAX Spz.o.o. Plac Wolności 85-004 Bydgoszcz
Zakres 4- 29.097,90 PLN
010 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków Zakres 6 – 85.354,17 PLN
Zakres 17 – 16.821,00 PLN
Zakres 20 – 5.004,72 PLN
04
Schulke Polska Sp.zo.ol. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Zakres 7 – 67.698,00 PLN
Zakres 9 – 153.220,45 PLN
Zakres 12 – 13.530,00 PLN
03 Medyk Hurtownia Farmaceutyczna ul. Turńska 101,43-100 Tychy
Zakres 10 –16.146,00 PLN
014 Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres 11 – 14.406,56 PLN
Zakres 14 – 41.627,52 PLN
02 Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok Zakres 13 – 3.726,00 PLN
06 Media MED. SPz.o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
Zakres 18 – 47.242,72 PLN
01 Kikgel Mirosław Kik ul. Skłdowskiej 7, 97-225 Ujazd

Zakres 19 – 5.832,00 PLN