Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

45-Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla 3 zadań

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla 3 zadań pn. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: Przebudowa pomieszczeń Bloku Porodowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a , Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowiązujących przepisów Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 61129 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla 3 zadań pn. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: Przebudowa pomieszczeń Bloku Porodowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a , Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowiązujących przepisów Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. Roboty nie mogą zakłócać funkcjonowania pracy Oddziałów Szpitala oraz innych jednostek Szpitala. Inwestor zastępczy będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami.Inwestor zastępczy zobowiązany jest do posiadania kadry pełniących funkcję inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w niżej wymienionych specjalnościach a)konstrukcyjno - budowlanej, b)w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zakres rzeczowy prac, dla których realizowany będzie nadzór inwestorski stanowi załącznik Nr 1A do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Do obowiązków Inwestora zastępczego należeć będzie nadzorowanie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww zadań inwestycyjnych zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.), w szczególności w zakresie 1.Inwestor zastępczy działa w imieniu Zamawiającego i pełni rolę koordynatora czynności wszystkich inspektorów branżowych w zakresie różnych specjalności. 2.Inwestor zastępczy i inspektorzy nadzoru odpowiedzialni są w zakresie swoich uprawnień zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.). 3.Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót jeżeli będzie wyłoniony. 4.Przygotowywanie następujących dokumentów dla Zamawiającego: a.Protokołów częściowych i protokołu końcowego odbiorów prac będących przedmiotem umowy sporządzanych zgodnie z postanowieniami Umowy o roboty budowlane i Harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierających szczegółowe zestawienie ilości rzeczywiście wykonanych robót budowlanych (ich obmiarów) będących przedmiotem umowy wraz z ich wyceną na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy robót oraz wskazaniem ewentualnych wad i usterek w wykonanych pracach, b.Sporządzanie miesięcznych sprawozdań i raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładanie tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 każdego miesiąca; 5.Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 6.Ustalenie nadzoru ciągłego stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru. Organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę; Nadzór nad realizacją zadania powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji technicznej, projektowej. 7.Wydawania wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy poleceń dotyczących: dokonywania poprawek lub ponownego wykonania robót wadliwych, usunięcia nieprawidłowości oraz wstrzymania dalszych prac w razie, gdyby ich kontynuacja groziła niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego, lub niedopuszczalnym odstępstwem od założeń projektowych albo warunków pozwolenia na budowę, przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i badań, dostarczenia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia zastosowanych materiałów i urządzeń, 8.Nadzorowania przeprowadzenia niezbędnych prób i pomiarów przez wykonawcę robót. 9.Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, dokonywanie obmiarów robót, nadzorowanie i odbiór robót, akceptacja dokumentacji powykonawczej przestawionej przez Wykonawcę robót. 10.Odpowiada za przestrzeganie realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, odpowiada i egzekwuje dostarczenie badań, certyfikatów i atestów na użyte materiały i urządzenia podejmuje decyzje o ich dopuszczeniu do użycia i wbudowania. 11.Akceptowanie kadry kierowniczej i personelu zatrudnionego na placu budowy przez wykonawcę robót. 12.Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 13.Przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych budowy zgodnie z zapisami umownymi z wykonawcą robót. 14.Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających z jednoczesnym wykonywaniem dokumentacji fotograficznej, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów technologicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 15.Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, problemów zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. 16.Inspektor nadzoru nie posiada uprawnień do zlecenia wykonania zamówień dodatkowych. 17.Inspektor nadzoru pełni wszelkie obowiązki wymienione w dokumentach projektowych z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla Zamawiającego, 18.Dopilnowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP i prawo wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP. 19.Realizacja innych czynności koniecznych dla realizacji kontraktu zgodnie z umową, warunkami realizacji i innymi potrzebami. 20.Przeprowadzanie odbioru końcowego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 21.Rozliczenia końcowego kosztów zadania inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego inwestycji. 22.Zorganizowania i przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego zadania. 23.W czasie trwania okresu gwarancyjnego dokonywanie systematycznych przeglądów robót objętych kontraktem (raz w roku). Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie do wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie terminów ich usuwania w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania. 24.Wyegzekwowania od wykonawcy robót usunięcia wad stwierdzonych w protokole końcowym Odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wniesienie wadium w kwocie: 2.998,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Inwestor zastępczy składający ofertę w ww postępowaniu wykaże, że zrealizował jako strona umowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego, dla co najmniej dwóch inwestycji w obiektach użyteczności publicznej, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych każda słownie: dwa miliony złotych 0/100gr, oraz załączy dowody, że zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 2.2a) SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inwestor Zastępczy składający ofertę wykaże że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Tabela Nr 1 Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako kierownika podobnych robót (w latach) Uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych * ) Praktyka zawodowa na budowie a.osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, która: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 2. 000.000, 00 złotych (dwa miliony złotych 00/100 gr) każda. b)osobami, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). Kandydata na stanowisko wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu powierzonych czynności z informacją o podstawie dysponowania tą osobą Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz oraz oświadczy, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym zakresie wykonawca zobligowany jest: a)Posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli przełoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 3 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 2.2a) SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający ponadto żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących informacji i dokumentów: zakresu udostępnionych zasobów okresu na jaki zasoby zostaną udostępnione sposobu wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez Wykonawcę charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie realizacji poszczególnych czynności w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraża to prawidłowej realizacji całego zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego warunkami bezpieczeństwa lub decyzją zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia na usługę inwestora zastępczego lub i umowy na roboty budowlane. a.zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, b.zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, c.zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego kluczowego specjalistę, d.zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. podatek VAT, przepisy branżowe), e.zmiana treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. f.zmiana personelu Inwestora zastępczego, o którym mowa w § 15 ust. 1 , w tym: -z powodu konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 15 ust. 1 nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wskazanej w załączniku nr 5 do umowy - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 5 do siwz, g.zmiana sposobu, częstotliwości oraz terminu płatności Wykonawcy, o których mowa w § 12 w tym: a)z powodu zmian terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, b)z powodu zmian w terminach odbioru robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki, pok. 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-04-22 (0130422154150-45-siwz.doc)
Zał±cznik - 2013-04-22 (0130422154158-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2013-04-22 (0130422154203-qp-034-o.pdf)
Zał±cznik - 2013-04-22 (0130422154210-zalacznik nr 1a.rar)
Zał±cznik - 2013-04-22 (0130422154219-zal 1a - projekt budowlany.rar)
Zał±cznik - 2013-04-22 (0130422154227-zal nr 1a - projekt wykonawczy specyfikacja przedmiary.rar)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-05-23
Zamawiaj±cy

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

Wykonawcy
Bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/45/MN/2195 /13 Tarnów,2013-05-22

Nr sprawy 45/13 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla 3 zadań pn. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: Przebudowa pomieszczeń Bloku Porodowego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a , Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla 3 zadań pn. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: Przebudowa pomieszczeń Bloku Porodowego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a , Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż automatycznego bezprzewodowego systemu parkingowego wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi, w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie jako ofertę najkorzystniejsz± wybrano ofertę Wykonawcy:

PIAST Budownictwo i Architektura Paweł Kołodziej, ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B, 33-100 Tarnów Cena brutto zł: 22 750,00.

Oferta w/w Wykonawccy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach
nie podlegaj±cych odrzuceniu.

W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

1.G.P. INWESTIM Sp. z o.o., Siercza 386, 32-020 Wieliczka.
2.Oferta Wspólna Pełnomocnik: „SMAJDOR” Leszek Smajdor, ul. Grunwaldzka 200 f, 33-300 Nowy S±cz.
3.Pracownia Projektowa GRAF Joanna Stuchły, Aleja Piaskowa 32, 33-100 Tarnów.
4.Przygotowanie i Realizacja Inwestycji INWEST-COM Janusz Kiecka, ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów.
5.PIAST Budownictwo i Architektura Paweł Kołodziej, ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B, 33-100 Tarnów.

Poniżej informacja o złożonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert.

nazwa OFERENTA
100%
100%
1
G.P. INWESTIM Sp. Z o.o. Siercza
4,40
 

G.P. INWESTIM Sp. Z o.o. Siercza
22,02
22,02
2
SMAJDOR Nowy S±cz
1,85
 

SMAJDOR Nowy S±cz
9,25
9,25
3
GRAF Joanna Stuchły Tarnów
7,71
 

GRAF Joanna Stuchły Tarnów
38,53
38,53
5
PIAST Tarnów
10,00
 

PIAST Tarnów
50,00
50,00
Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 UZP (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wykluczono następuj±cych Wykonawców:

Przygotowanie i Realizacja Inwestycji INWEST-COM Janusz Kiecka, ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 UZP – brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Uzasadnienie: Wykonawca pomimo wezwania (Pismo Zamwiaj±cego SWLOG-271/45/MN/1957/13) do uzupełnienia braków nie wykazał w posób wymagany spełnienia warunku okre¶lonego w SIWZ, mianowicie nie doł±czył wymaganego dokumentu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Zamawiaj±cy zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówien publicznyce. Umowa z dnia 28.05.2013 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmię proszę o zwrot jednego egzemplarza niezwłocznie na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Stanisław Łata – Z-CA Drektora


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-06
Zamawiaj±cy informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w dniu 03.06.2013 r. zawarł umowy z PIAST Budownictwo i Architektura Paweł Kołodziej, ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B, 33-100 Tarnów