Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

26 - Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

09/04/2013 S69 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


PL-Tarnów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2013/S 069-114833

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146212581
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Wojewódzki w Tarnowie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
125 zakresów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Optyki
1)Krótki opis
1 Diatermia 27810B C-1571 1993
2 Generator ultradźwiekowy do kruszenia kamieni Calcuson, pompa ssąca Endomat LC z modułem SCB, dren płuczący, wyłączn WY3014A, WY02086 2011
3 kamera 20212032 głowica CA748027-H 2009
4 kamera 20213020 sterownik CA660412-P 2009
5 Optyka 27005 AA Hopkins 0 7245 1993
6 Optyka 27006 AA Hopkins 0 1500804S 2011
7 Optyka 27005 BA Hopkins 30 1503085 2011
8 Optyka 27006 BA Hopkins 30 1504572 2011
9 Optyka 27007 BA Hopkins 30 384091S 2004
10 Optyka 27008 BA Hopkins 30 380350S 2004
11 Optyka 27005 BA Hopkins II 30 1842201 2012
12 Optyka 27006 BA Hopkins II 30 1844793 2012
13 Optyka 27007 BA Hopkins II 30 186643S 2002
14 Optyka 27008 BA Hopkins II 30 190927S 2002
15 Optyka 27015 C Hopkins 70 x 1993
16 Optyka 27016 C Hopkins 70 x 1993
17 Optyka 27015 E Hopkins 120 x 1993
18 Optyka 27292AMA Hopkins 6 1875135 2012
19 Optyka PCNL 27292AMA Hopkins 6° 15672025 2011
20 Optyka URS 27002L 1138507 2009
21 Optyka URS 27002L 1615482 2011
22 Ureterofiberoskop giętki 11274AA 87051 2002
23 ureteroskop 27002L 1138507 2009
24 Źródło światła 485B 40753 1993
25 Źródło światła 485B 8449 1993
26 Źródło światła Xenon Nova 300 BE0613701 2005
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Litotrypter
1)Krótki opis
1 Litotrypter pneumatyczny CALCUSPLIT 27630003 KC2967 2008
2 Sprężarka do litotryptera 0-8bar 20031001 666279 2008
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Laryngofiberoskop
1)Krótki opis
1 laryngofiberoskop kamera Telecam SL II z głowicą 0Z760057-H z 11001RD1 2010
2 laryngofiberoskop monitor Ag Neovo LCD X-19W CAX 19MV 692300305 2010
3 laryngofiberoskop rynolaryngofiberoskop 3.7x34mm nr kat.11001RD1 2010
4 laryngofiberoskop światłowód 3.5mm 300cm x 2010
5 laryngofiberoskop wózek z wysięgnikiem Ag Neovo AG-01 x 2010
6 laryngofiberoskop żródło światła Xenin Niva 175Watt SZ0661586 2010
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Aparat RTG
1)Krótki opis
1 Aparat rtg TX-32HF-B (Transportix B) G-40371 2012
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: system skanera cyfrowego
1)Krótki opis
1 System skanera cyfrowego rtg skaner CR-30X 2nd, komputer HP 8200 Elite, monitor HP 19 LA1951g, UPS NX278-11685, CNC150QMYT, GE322A0421, FCZ150494PX, 2012
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Aparat USG
1)Krótki opis
1 Aparat usg Acuson SC2000 400490 2010
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Konsola akwizycyjna
1)Krótki opis
1 Konsola akwizycyjna dwustanow.monitor LCD 19 24703060, 24680060 2010 Toshiba
2 Tomograf komputerowy Aquilion 64 TSX-101A/HC HCB1083816 2010 Toshiba
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Fakoemulsyfikator
1)Krótki opis
1 Fakoemulsyfikator Infiniti Vision System 1001928501X 2010
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Stół operacyjny
1)Krótki opis
1 Stół operacyjny 4-OI 10/038 2010 ALVO Medical
2 Stół operacyjny 4-OI 10/039 2010 ALVO Medical
3 Stół operacyjny Alvo Serenada 11/044 2011 ALVO Medical
4 Stół operacyjny Etiuda 10/038 2010 ALVO Medical
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Tester trzeźwości
1)Krótki opis
1 Tester trzeźwości Blow In brak 0 Amii Sp. Z o.o.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Respirator
1)Krótki opis
1 Respirator IV-100 B Infant 11386 1995 Sechrist
2 Respirator IV-100 B Infant 11387 1995 Sechrist
3 Respirator IV-100 B Infant 11388 1995 Sechrist
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęciarealizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: aparat rehabilitacyjny
1)Krótki opis
1 Aparat rehabilitacyjny aplikator laserowy IR150mW/820nm 8.06.2001 2008 Astar S.A.
2 Aparat rehabilitacyjny DuoterPlus do elektroterapii i laseroterapii DP-290907 2007 Astar S.A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęciarealizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: laser fizykoterapeutyczny
1)Krótki opis
1 Laser fizykoterapeutyczny aplikator laserowy IR808/400 8.05.2012 2009 Astar S.A.
2 Laser fizykoterapeutyczny aplikator laserowy SK-400 SK4 4111/08 2009 Astar S.A.
3 Laser fizykoterapeutyczny Polaris 2 PM2 64/12/08 2009 Astar S.A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: alkometr
1)Krótki opis
1 Alkometr A2.0(15) 1218/04 2005 Awat
2 Alkometr A2.0/04 01712/09 2009 Awat
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Histeroskop
1)Krótki opis
1 Histeroskop OP 930 źródło światła 3696 2008 Aesculap
2 Histeroskop PG 055 pompa endoskopowa 0511CE962 2008 Aesculap
3 Histeroskop PV 150 kamera 319731 2008 Aesculap
4 Histeroskop PV 880 wózek endoskopowy 2008 Aesculap
5 Histeroskop PV 949 monitor 08-112564 2008 Aesculap
6 Histeroskop resektoskop 2008 Aesculap
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: laparoskop
1)Krótki opis
1 Laparoskop insuflator CO2 PG081 0506CE209 2005 Aesculap
2 Laparoskop Kamera PV150 łącznie z endoobiektywem PV151 289840 z 289840 2007 Aesculap
3 Laparoskop Kamera PV420 łącznie z endoobiektywem PV421 1197M z 1203 2005 Aesculap
4 Laparoskop Lancetron GN300 5896 2010 Aesculap
5 Laparoskop monitor S.C.-SX19-A1A11 05-53060 2005 Aesculap
6 Laparoskop pompa PG070 0510CE141 2005 Aesculap
7 Laparoskop światłowód OP913 x 2005 Aesculap
8 Laparoskop światłowód OP913 szt.2 P.210437-01 i P.210438-01 2005 Aesculap
9 Laparoskop wózek PV881 1105 2005 Aesculap
10 Laparoskop źródło światła OP930 ALEX 180 3229 2005 Aesculap
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: dermaton
1)Krótki opis
1 Dermaton ACCULAN II GA643 2016 2008 Aesculap
2 Dermaton BA721 matryca do nacinania skory x 2008 Aesculap
3 Dermaton GA646 akumulator NICD krótki 9154 2008 Aesculap
4 Dermaton GA677 ładowarka ACCULAN 3TI 1701 2008 Aesculap
5 Dermaton GB245R zestaw ECCOS do silnika x 2008 Aesculap
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: pompa infuzyjna
1)Krótki opis
1 Pompa infuzyjna Infusomat FM 128 1993 BBraun
2 Pompa infuzyjna Infusomat FM 149 1993 BBraun
3 Pompa infuzyjna Infusomat FM 150 1995 BBraun
4 Pompa infuzyjna Infusomat FM 164 1993 BBraun
5 Pompa infuzyjna Infusomat FM 165 1993 BBraun
6 Pompa infuzyjna Infusomat FM 168 1993 BBraun
7 Pompa infuzyjna Infusomat FM 179 1996 BBraun
8 Pompa infuzyjna Infusomat FM 181 1993 BBraun
9 Pompa infuzyjna Infusomat FM 191 1993 BBraun
10 Pompa infuzyjna Infusomat FM 193 1993 BBraun
11 Pompa infuzyjna Infusomat FM 196 1993 BBraun
12 Pompa infuzyjna Infusomat FM 212 1993 BBraun
13 Pompa infuzyjna Infusomat FM 217 1993 BBraun
14 Pompa infuzyjna Infusomat FM 223 1995 BBraun
15 Pompa infuzyjna Infusomat FM 230 1993 BBraun
16 Pompa infuzyjna Infusomat FM 231 1993 BBraun
17 Pompa infuzyjna Infusomat FM 233 1993 BBraun
18 Pompa infuzyjna Infusomat FM 236 1993 BBraun
19 Pompa infuzyjna Infusomat FM 237 1993 BBraun
20 Pompa infuzyjna Infusomat FM 246 1996 BBraun
21 Pompa infuzyjna Infusomat FM 248 1996 BBraun
22 Pompa infuzyjna Infusomat FM 249 2006 BBraun
23 Pompa infuzyjna Infusomat FM 253 1995 BBraun
24 Pompa infuzyjna Infusomat FM 258 1995 BBraun
25 Pompa infuzyjna Infusomat FM 259 1995 BBraun
26 Pompa infuzyjna Infusomat FM 263 1995 BBraun
27 Pompa infuzyjna Infusomat FM 265 1995 BBraun
28 Pompa infuzyjna Infusomat FM 279 1995 BBraun
29 Pompa infuzyjna Infusomat FM 280 1995 BBraun
30 Pompa infuzyjna Infusomat FM 12020 1997 BBraun
31 Pompa infuzyjna Infusomat FM 12023 1993 BBraun
32 Pompa infuzyjna Infusomat FM 12026 1996 BBraun
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: pompa strzykawkowa
1)Krótki opis
1 Pompa infuzyjna Infusomat Space 98543 2010 Aesculap
2 Pompa infuzyjna Infusomat Space 98735 2010 Aesculap
3 Pompa infuzyjna Infusomat Space 98801 2010 Aesculap
4 Pompa infuzyjna Infusomat Space 98804 2010 Aesculap
5 Pompa objętościowa Infusomat Space 95968 2010 Aesculap
6 Pompa objętościowa Infusomat Space 95976 2010 Aesculap
7 Pompa objętościowa Infusomat Space 96119 2010 Aesculap
8 Pompa objętościowa Infusomat Space 96961 2010 Aesculap
9 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103542 2010 Aesculap
10 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103555 2010 Aesculap
11 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103570 2010 Aesculap
12 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103696 2010 Aesculap
13 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103735 2010 Aesculap
14 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103751 2010 Aesculap
15 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103753 2010 Aesculap
16 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103766 2010 Aesculap
17 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103771 2010 Aesculap
18 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103806 2010 Aesculap
19 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 103822 2010 Aesculap
20 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112789 2010 Aesculap
21 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112839 2010 Aesculap
22 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112851 2010 Aesculap
23 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112854 2010 Aesculap
24 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112883 2010 Aesculap
25 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112884 2010 Aesculap
26 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112885 2010 Aesculap
27 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112967 2010 Aesculap
28 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 112995 2010 Aesculap
29 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113009 2010 Aesculap
30 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113027 2010 Aesculap
31 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113029 2010 Aesculap
32 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113030 2010 Aesculap
33 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113034 2010 Aesculap
34 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113037 2010 Aesculap
35 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113042 2010 Aesculap
36 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113044 2010 Aesculap
37 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113045 2010 Aesculap
38 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113046 2010 Aesculap
39 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113047 2010 Aesculap
40 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113050 2010 Aesculap
41 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113053 2010 Aesculap
42 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113074 2010 Aesculap
43 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113077 2010 Aesculap
44 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113080 2010 Aesculap
45 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113096 2010 Aesculap
46 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113100 2010 Aesculap
47 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113102 2010 Aesculap
48 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113105 2010 Aesculap
49 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 113108 2010 Aesculap
50 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 122196 2011 Aesculap
51 Pompa strzykawkowa Perfusor Space 122198 2011 Aesculap
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: lampa do fototerapii
1)Krótki opis
1 Lampa do fototerapii PT533-2E YM02375 1995 Vickers
2 Lampa do fototerapii PT533-2E YM02391 1995 Vickers
3 Lampa do fototerapii PT533-2E YM02396 1995 Vickers
4 Lampa do fototerapii PT533-2E YM02404 1995 Vickers
5 Lampa do fototerapii PT533-2E YM02406 1995 Vickers
6 Lampa do fototerapii PT533-2E YM02407 1995 Vickers
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: inkubator
1)Krótki opis
1 Inkubator C100/200QT-EC AIR SHIELDS QM25478 1995 Vickers
2 Inkubator C100/200QT-EC AIR SHIELDS RF26675 1995 Vickers
3 Inkubator C100/200QT-EC AIR SHIELDS YM26394 1995 Vickers
4 Inkubator IICS-90 otwarty XG16112 1995 Vickers
5 Inkubator IICS-90 otwarty XG16122 1995 Vickers
6 Inkubator IICS-90 otwarty XG16124 1995 Vickers
7 Inkubator TI100 AIR SHIELDS LM04140 1995 Vickers
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Ablator
1)Krótki opis
1 Ablator EP-Tracer 38Ch 5.02.2006 2006 CardioTec
2 Ablator HAT 300 Smart 2005.025 2006 DR Osypka
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: mikroskop
1)Krótki opis
1 Mikroskop OPMiORL głowica, statyw S3,sterownik, TV-kompakt kamera PAL 267552, 276599, 267555, 264388 1996 Carl Zeiss
2 Mikroskop OPMI Visu 200 głowica, statyw 381208, 371148,372 2002 Carl Zeiss
3 Mikroskop OPMI Pentero z monitorem SONY LMD-214OMD 6631480087 z 2015668 2010 Carl Zeiss
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: mikroskop[
1)Krótki opis
1 Mikroskop Primo Star 3118002169 2011 Carl Zeiss
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Analizator parametrów krytycznych
1)Krótki opis
1 Analizator parametrów krytycznych GEM Premier 3000 24758 2010 Instrumentation Laborarory
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: mikroskop
1)Krótki opis
1 Mikroskop lustrzany z laptopem DELL Vostro 1015 2007/00037 z C47R8111 2010 Rhine-tec
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: apatar usg
1)Krótki opis
1 Aparat usg stolik pod konsolę aparatu x 2007 Tomey
2 Aparat usg ultrasonograf UD 6000, sonda B i biometryczna, pedał, karta pamięci PC 754401, sondaB 681412, sonad biometr.734001 2007 Tomey
3 Aparat usg videoprinter P93E 776C371A20 2007 Mitsubishi
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: generator chirurgiczny
1)Krótki opis
1 Generator chirurgiczny LigaSure-8 L8114754V 2008 Covidien
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: lancetron
1)Krótki opis
1 Lancetron Force 2 CEM F6A 29170T 1996 Valleylab
2 Lancetron Forcez 8C F5C7924B 2005 Forcez
3 Lancetron Forcez 8C F5F8075B 2005 Forcez
4 Lancetron Forcez 8C F5F8115B 2005 Forcez
5 Lancetron Forcez 8C F5G8157B 2005 Forcez
6 Lancetron Forcez 8C EZ F2D5890B 2002 Forcez
7 Lancetron Forcez EZ_8CS SF8D01055B 2010 Forcez
8 Lancetron przystawka Forceargon-II G5H1508U 2005 Forcez
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: strzykawka automatyczna
1)Krótki opis
1 Strzykawka automatyczna CT9000 ADV CI0708B003 2008 Covidien
2 Strzykawka automatyczna CT9000 ADV CI0808B010 2009 Covidien
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: respirator
1)Krótki opis
1 Respirator NPB 840 3121125910 2011 Puritan Bennett
2 Respirator NPB 840 3121126580 2011 Puritan Bennett
3 Respirator NPB 840 3121126940 2011 Puritan Bennett
4 Respirator NPB 840 3121127220 2011 Puritan Bennett
5 Respirator NPB 840 3510101046 2010 Puritan Bennett
6 Respirator System 760 3501061253 2006 Puritan Bennett
7 Respirator System 760 3501071198 2008 Puritan Bennett
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: laser fizykoterapeutyczny
1)Krótki opis
1 Laser fizykoterapeutyczny CTL-1106-MX MX/154H 1999 Laser Instruments
2 Laser fizykoterapeutyczny CTL-1202 aplikator do CTL-1106-MX 028-31I 1999 Laser Instruments
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: mikroskop operacyjny
1)Krótki opis
1 Mikroskop operacyjny SOM 62 13523 (4134) 1993 Karl Kaps
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: respirator
1)Krótki opis
1 Respirator eXtend XT XT0427 2008 Taema
2 Respirator eXtend XT XT1199 2010 Taema
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: aparat do znieczulania
1)Krótki opis
1 Aparat do znieczulania Sulla 808V ARFA 0020 1993 Drager
2 Aparat do znieczulania Sulla 808V ARFA 0041 1993 Drager
3 Aparat do znieczulania Sulla 808V ARFA 0045 1993 Drager
4 Aparat do znieczulania Sulla 909v ARJE 0015 1994 Drager
5 Aparat do znieczulania Sulla 909v ARJE 0021 1994 Drager
6 Aparat do znieczulania -monitor Barolog A 8305550 ARFE 0001 1993 Drager
7 Aparat do znieczulania -monitor Barolog A 8305550 ARFE 0002 1993 Drager
8 Aparat do znieczulania -monitor PM8030 SD 8201830 ARJB 0014 1994 Drager
9 Aparat do znieczulania -monitor PM8030 SD 8201830 ARJB 0015 1994 Drager
10 Respirator anestez. Ventilog 2 AREN 0085 1993 Drager
11 Respirator anestez. Ventilog 2 AREN 0089 1993 Drager
12 Respirator anestez. Ventilog 2 AREN 0107 1993 Drager
13 Respirator anestez. Ventilog 2 ARJD 0006 1994 Drager
14 Respirator anestez. Ventilog 2 ARJD 0013 1994 Drager
15 Układ okrężny Sulla 808V AREB 0389 1994 Drager
16 Układ okrężny Sulla 808V AREE 0121 1994 Drager
17 Układ okrężny Sulla 808V AREE 0483 1994 Drager
18 Układ okrężny Sulla 909v ARHN 0060 1994 Drager
19 Układ okrężny Sulla 909v ARHN 0190 1994 Drager
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: pompa strzykawkowa
1)Krótki opis
1 Pompa strzykawkowa Pilot A2 016093/18485157 2003 FreseniusVial
2 Pompa strzykawkowa Pilot A2 016093/18485160 2003 FreseniusVial
3 Pompa strzykawkowa Pilot A2 016093/18485387 2003 FreseniusVial
4 Pompa strzykawkowa Pilot A2 016093/18607658 2004 FreseniusVial
5 Pompa strzykawkowa Pilot A2 016093/18607718 2004 FreseniusVial
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: respirator
1)Krótki opis
1 Respirator Babylog 8000 (wer.oprogr.5.n) ARTB-0009 2003 Drager
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: pompa do kontrapulsacji
1)Krótki opis
1 Pompa do kontrapulsacji Datascope S97E S79236 - L7 2002 x
2 Pompa do kontrapulsacji IABP Datascope CS100 SA172136CO SL-105 2010 DRG Med. Tek
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią
1)Krótki opis
1 Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią CASE VALUE z T2100 SCF082933615A z SBCOB374378SA 2008 DRG Med. Tek
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: inkubator
1)Krótki opis
1 Inkubator V-2100G 1890155 2008 ATOM Medical Corp.
2 Inkubator V-2100G 18x0979 2009 ATOM Medical Corp.
3 Inkubator V-2100G 20X0613 2011 ATOM Medical Corp.
4 Inkubator V-2100G 20X0987 2011 ATOM Medical Corp.
5 Inkubator V-2100G 20X0988 2011 ATOM Medical Corp.
6 Inkubator V-2100G 20X0989 2011 ATOM Medical Corp.
7 Inkubator V-80TR transportowy 4011427 1995 ATOM Medical Corp.
8 Inkubator V-85 4120420 1995 ATOM Medical Corp.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: respirator
1)Krótki opis
1 Respirator Infant Flow SiPAP Comprehensive AFN01463 2005 Viasys
2 Respirator Infant Flow SiPAP Comprehensive AJN01717 2008 Viasys
3 Respirator Infant Flow SiPAP Comprehensive AJN02494 2008 Viasys
4 Respirator Infant Flow SiPAP Comprehensive BCN01849 2012 Carefusion
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: respirator
1)Krótki opis
1 Respirator AVEA Clio BAV01062 2010 Carefusion
2 Respirator SensorMedics 3100A BAW01487 2010 Viasys
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: lampa do fototerapii
1)Krótki opis
1 Lampa do fototerapii Bilitron 3006 BTB DAE50804 0 Fanem
2 Lampa do fototerapii Bilitron 3006 BTB TAG80335 2010 Fanem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Urządzenie do resuscytacji
1)Krótki opis
1 Urządzenie do resuscytacji BabyPuff 1020 JAI96829 2012 Fanem
2 Urządzenie do resuscytacji BabyPuff 1020 SAG 78514 2010 Fanem
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: stanowisko do resuscytacji
1)Krótki opis
1 Stanowisko do resuscytacji RN 04 M 88 1996 Unimed
2 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-111 2009 Unimed
3 Stanowisko do resuscytacji SRN-10 17-259 2012 Unimed
4 Stanowisko do resuscytacji SRN-10M 18-074 2009 Unimed
5 Stanowisko do resuscytacji SRN-10M 18-114 2010 Unimed
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: nawilżacz
1)Krótki opis
1 Nawilżacz MR 730 21010013902 2002 Fisher&Paykel
2 Nawilżacz MR 730 9373 AEU 08753 2000 Fisher&Paykel
3 Nawilżacz MR 730 9373 AEU 08767 2000 Fisher&Paykel
4 Nawilżacz MR 730 9373 AEU 08955 1994 Fisher&Paykel
5 Nawilżacz MR 730 9573 AEU 20524 2003 Fisher&Paykel
6 Nawilżacz MR 850 50614009325 2005 Fisher&Paykel
7 Nawilżacz MR 850 80703020483 2008 Fisher&Paykel
8 Nawilżacz MR 850 91208068796 2010 Fisher&Paykel
9 Nawilżacz MR 850 101110097527 2010 Fisher&Paykel
10 Nawilżacz MR 850 111213128158 2012 Fisher&Paykel
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: ciepłe gniazdko
1)Krótki opis
1 Ciepłe gniazdko BW-50-001 B3948/03 2003 NZ Techno
2 Ciepłe gniazdko BW-50-001 B9584/10 2010 NZ Techno
3 Ciepłe gniazdko BW-50-001 B9591/10 2010 NZ Techno
4 Ciepłe gniazdko BW-50-020 B3338/01 2001 NZ Techno
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: pompa strzykawkowa
1)Krótki opis
1 Pompa objętościowa Alaris GW 250402880 2010 Alaris
2 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800331536 2007 Alaris
3 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800332220 2007 Alaris
4 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800332234 2007 Alaris
5 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800332235 2007 Alaris
6 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800332238 2007 Alaris
7 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800332252 2007 Alaris
8 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800332265 2007 Alaris
9 Pompa strzykawkowa Alaris (Asena) CC 800332273 2007 Alaris
10 Pompa strzykawkowa Alaris GH 135029528 2010 Alaris
11 Pompa strzykawkowa Alaris GH 135032214 2010 Alaris
12 Pompa strzykawkowa Alaris GH 135032225 2010 Alaris
13 Pompa strzykawkowa Alaris GH 135032258 2010 Alaris
14 Pompa strzykawkowa Alaris GH 135032274 2010 Alaris
15 Pompa strzykawkowa Alaris GH 135032300 2010 Alaris
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: pompa objętościowa
1)Krótki opis
1 Pompa objętościowa Terufusion TE-171NW3 4100102 2005 Terumo Corp.
2 Pompa objętościowa Terufusion TE-171NW3 4100105 2005 Terumo Corp.
3 Pompa objętościowa Terufusion TE-171NW3 4100114 2005 Terumo Corp.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: strzykawka automatyczna
1)Krótki opis
1 Strzykawka automatyczna Medrad Spectris Solaris EP MR 44895 2010 Medrad Inc.
2 Strzykawka automatyczna Medrad Stellant CT Dual SCT 211 34798 /4054konsola, 40470kontroler, 39809głowica 2010 Medrad Inc.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: aparat histopatologiczny
1)Krótki opis
1 Aparat histopatologiczny Cryotome FSE kriostat CC0314C1006 2010 Thermo Electron Co.
2 Aparat histopatologiczny Histostar zatapiarka modułowa HS0601A1111, HS0408B1111 2012 Thermo Electron Co.
3 Aparat histopatologiczny HM340e rotacyjny 53839 2012 Thermo Electron Co.
4 Aparat histopatologiczny HM355S mikrotom automat 53803 2012 Microm
5 Aparat histopatologiczny HP-3 płyta grzewcza 2382 2012 Kunz
6 Aparat histopatologiczny LW 70/55 łaźnia wodna 179 2012 Anga
7 Aparat histopatologiczny TW-2 łaźnia wodna 12876 2012 Julbao
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: aparat eeg
1)Krótki opis
1 Aparat eeg DigiTrack 209051012 2009 Elmiko
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: ergometr
1)Krótki opis
1 Ergometr POLO M 4-75561V-31010255 2011 Kettler
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: artroskop
1)Krótki opis
1 Artroskop Kamera Stema ECO 12661 2007 StemaMedizintechnik
2 Artroskop Monitor LCD 19;00341 2007776 2007 StemaMedizintechnik
3 Artroskop pompa artroskop. 0-200Hg 0704CE616 2007 StemaMedizintechnik
4 Artroskop shaver 8000 konsola centralna zrękojeścią i sterownikiem nożnym 2 007 208 123 2007 StemaMedizintechnik
5 Artroskop światłowód 4.8mm 2,3m x 2007 StemaMedizintechnik
6 Artroskop wózek z uchwytem na kamerę x 2007 StemaMedizintechnik
7 Artroskop źródło światła halogen 250 M13100B-1087 2007 StemaMedizintechnik
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Aparatura do przesiewowego badania słuchu
1)Krótki opis
1 Aparatura do przesiewowego badania słuchu metodą rejestracji otoemisji akustycznej Scout Sport 580-OAESPG 19S01E5119C 2002 Bio-logic System
2 Aparatura do przesiewowego badania słuchu metodą rejestracji otoemisji akustycznej sonda 580-OAESM3 5595SM3AAB062 2002 Bio-logic System
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: ablator
1)Krótki opis
1 Ablator CoolFlow pompa irygacyjna 5060 2011 Stockert GmbH
2 Ablator EP Shuttle Stockert generator ST4442 2011 Stockert GmbH
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: drzwi radialne
1)Krótki opis
1 Drzwi radialne ADR-S automatyczne z systemem zacienienia bunkier nr 1 2008 Jaroslav Cupr
2 Drzwi radialne ADR-S automatyczne z systemem zacienienia bunkier nr 2 2008 Jaroslav Cupr
3 Drzwi radialne ADR-S automatyczne z systemem zacienienia bunkier nr 3 2008 Jaroslav Cupr
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: aparat histopatologiczny
1)Krótki opis
1 Aparat histopatologiczny RM2245 mikrotom 1492245UL01 2005 Leica/GF Microsystems
2 Aparat histopatologiczny ST5010XL barwacz 14045635136 2005 Leica/GF Microsystems
3 Aparat histopatologiczny TP1020 procesor 2589 2005 Leica/GF Microsystems
4 Aparat histopatologiczny TP1020 procesor 3872 2009 Leica/GF Microsystems
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: monitory
1)Krótki opis
1 Monitor Elance 07-7CSIP 3300-004522 2011 Spacelabs Healthcare
2 Monitor Elance 07-7CSIP 3300-004523 2011 Spacelabs Healthcare
3 Monitor Elance 07-7CSIP 3300-004524 2011 Spacelabs Healthcare
4 Monitor Elance 07-7CSIP 3300-004525 2011 Spacelabs Healthcare
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: aparaty do znieczulania-monitory
1)Krótki opis
1 Aparat do znieczulania Blease Sirius 990 SIRI-002162 2010 Spacelabs Healthcare
2 Aparat do znieczulania Blease Sirius 990 SIRI-002456 2010 Spacelabs Healthcare
3 Aparat do znieczulania Blease Sirius 990 SIRI-002966 2010 Spacelabs Healthcare
4 Aparat do znieczulania -monitor SL2700 z ekranem LCD ELO 15;00314 1387-100052 z ELZ-79450107 2010 Spacelabs Healthcare
5 Aparat do znieczulania -monitor SL2700 z ekranem LCD ELO 15;01329" 1387-103362 z ELZ-70290081 2010 Spacelabs Healthcare
6 Aparat do znieczulania -monitor SL2700 z ekranem LCD ELO 15;01341" 1387-102092 z ELZ-70160086 2010 Spacelabs Healthcare
7 aparat do znieczulania -sensor MultiStim 10233 2010 Spacelabs Healthcare
8 Monitor - moduł pomiarowy 91482 BISx 1482-000900 2010 Spacelabs Healthcare
9 Monitor - moduł pomiarowy 91482 BISx 1482-001102 2010 Spacelabs Healthcare
10 Monitor - moduł pomiarowy 91482 BISx 1482-001237 2010 Spacelabs Healthcare
11 Monitor - moduł pomiarowy 91496 EKG, SPO2, T, NIPC 1496-035255 2010 Spacelabs Healthcare
12 Monitor - moduł pomiarowy 91496 EKG, SPO2, T, NIPC 1496-045501 2010 Spacelabs Healthcare
13 Monitor - moduł pomiarowy 91496 EKG, SPO2, T, NIPC 1496-046889 2010 Spacelabs Healthcare
14 Monitor - moduł pomiarowy 91518 gazów anestetycznych 1518-001871 2010 Spacelabs Healthcare
15 Monitor - moduł pomiarowy 91518 gazów anestetycznych 1518-002104 2010 Spacelabs Healthcare
16 Monitor - moduł pomiarowy 91518 gazów anestetycznych 1518-002298 2010 Spacelabs Healthcare
17 Parownik sevofluranu VAP-106572 2010 Spacelabs Healthcare
18 Parownik sevofluranu VAP-109521 2010 Spacelabs Healthcare
19 Parownik sevofluranu VAP-111310 2010 Spacelabs Healthcare
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: monitor zwioptczenia
1)Krótki opis
1 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF GUARD x 1998 Organon
2 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch 06-2011037 2012 Organon
3 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch 06-2011041 2012 Organon
4 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 04-2002072 2002 Organon
5 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 17-2008062 2009 Organon
6 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 17-2008063 2009 Organon
7 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 17-2008064 2009 Organon
8 Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych TOF Watch SX 29-2005112 2007 Organon
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Aparat fizykoterapeutyczny
1)Krótki opis
1 Aparat fizykoterapeutyczny Thermo 500 839 2011 Uniphy Elektromedizin GmbH & Co.KG
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Stymulator-kalorymetr
1)Krótki opis
1 Stymulator-kalorymetr AIRMATIC typ 148 6148015 0 HortMann NeuroOtometrie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: wiertarka
1)Krótki opis
1 Wiertarka DrillCut-X 40711040 NZ 1911 2010 Karl Storz
2 Wiertarka -konsola Unidrive ECO 20711420 OZ 1390 2010 Karl Storz
3 wiertarka-pedał sterujący 20012630 OZ6246 2010 Karl Storz
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: respirator
1)Krótki opis
1 Respirator CareVent ALS AL2099-02 2002 O-TWO Systems International INC.
2 Respirator Medumat Standard 12221 2007 Weinmann
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: System neuronawigacji
1)Krótki opis
1 System neuronawigacji S7 4500642719 2009 Medtronic PhysioControl
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: Aparat do krioterapii
1)Krótki opis
1 Aparat do krioterapii Cryo-T CT1237KC 2006 Metrium Krio
2 Aparat do krioterapii Cryo-T CT1516KD 2007 Metrium Krio
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: aparat usg
1)Krótki opis
1 Aparat usg Aloka SSD Alpha5 z głowicami: UST-9126, AL7L410 i printerem M00511 z M00234, 039120002 i130106 2006 Aloka
2 Aparat usg Aloka SSD1000 z głowicami: UST-979-3.5, UST-5524-7.5 i printerem UP-89 M10197C z M24238C, M06381i 130074 2006 Aloka
3 Aparat usg Aloka SSD3500 z głowicami: UST-9123, UST-5546, UST-9104-5 i printerem M09267 z M013319C, M06531, M01687i 130107 2006 Aloka
4 Aparat usg Aloka SSD3500 z głowicami: UST-9123, UST-9124 i printerem UP-895MD M05424 z M18844, M04167i 120527 2006 Aloka
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 69 Nazwa: aparat usg
1)Krótki opis
1 Aparat usg Acuson X300 320241 2009 Siemens
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: aparat usg
1)Krótki opis
Aparat usg MD II XE U521077307 2010 Philips
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: apatar usg
1)Krótki opis
1 Aparat usg Multi-Dop P neurologiczny MDP-1288 2000 DWL Niemcy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: aparat usg
1)Krótki opis
1 Aparat usg Sonoscape SSI1000 401944 2010 x
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: aparat usg
1)Krótki opis
1 Aparat usg Sonoace 6000C JJ91001716 2002 Kretztechnik
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: Bronchofiberoskop
1)Krótki opis
1 Bronchofiberoskop LF-TP 1001757 2001 Olympus
2 Bronchowideoskop MAF-TM 2151201 2011 Olympus
3 Pompa endoskopowa OFP 2516577 2005 Olympus
4 Pompa endoskopowa OFP-2 21020399 2010 Olympus
5 Procesor wizyjny CV-145 7534063 2005 Olympus
6 Procesor wizyjny CV-145 7534742 2006 Olympus
7 Videoduodenoskop TJF-145 2500945 2005 Olympus
8 Videoduodenoskop TJF-145 2801495 2008 Olympus
9 Videogastroskop GIF 2T160 2102273 2010 Olympus
10 Videogastroskop GIF-Q145 2516932 2005 Olympus
11 Videokolonoskop CF-Q145L 2513038 2005 Olympus
12 Videokolonoskop CF-Q165L 2902887 2010 Olympus
13 Videomonitor OEV-203 20-calowy A412064 2005 x
14 Źródło światła CLE-145 halogenowe 7513189 2005 Olympus
15 Źródło światła CLE-145 halogenowe 7513768 2006 Olympus
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: myjnia endoskopów
1)Krótki opis
1 Myjnia endoskopów MINI ETD2 GA 9726131 2010 Olympus
2 Myjnia endoskopów MINI ETD2 GA 541376 2005 Olympus
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: Autorefraktokeratometr
1)Krótki opis
1 Autorefraktokeratometr KR-8800 TOPCON 4115794 2007 Topcon
2 Autorefraktokeratometr stolik elektryczny SE 244 4201 2007 Optopol Technology S.A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 77 Nazwa: perymetr
1)Krótki opis
1 Perymetr drukarka HP 1020 x 2007 Optopol Technology S.A.
2 Perymetr monitor LCD MAG 17 x 2007 Optopol Technology S.A.
3 Perymetr PTS-910 BY Compact 041/G 2007 Optopol Technology S.A.
4 Perymetr stolik elektryczny SE 250 3734 2007 Optopol Technology S.A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 78 Nazwa: tomograf komputerowy
1)Krótki opis
1 Tomograf komputerowy przystawka Anterior 160044/I 2009 Optopol Technology S.A.
2 Tomograf komputerowy SOCT Copernicus HR 151109/I 2009 Optopol Technology S.A.
3 Tomograf komputerowy stolik elektryczny SE-275 5936 2009 Optopol Technology S.A.
4 Tomograf komputerowy zestaw komputerowy: HPxw4600, monitor LCD NEC 22, drukarka HP CP1215 151109/I 2009 Optopol Technology S.A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 79 Nazwa: audiometr
1)Krótki opis
1 Audiometr 1911 monitor LCD Dell 1AH-1V8M 2011 Oticon
2 Audiometr 790 komputer PCDell 46TR75J 2011 Oticon
3 Audiometr AD629 lic.E tonalny 896105 2011 Oticon
4 Audiometr AT235h impedancyjny 890734 2011 Oticon
5 Audiometr Clinical OtoRead 1049070 2011 Oticon
6 Audiometr EP15 System ABR Eclipse 891960 2011 Oticon
7 Audiometr ML1675 drukarka laserowa 1382 2011 x
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 80 Nazwa: Aparat do badań przesiew. Słuchu
1)Krótki opis
1 Aparat do badań przesiew. Słuchu ERO-SCAN YEPE129719monit.YBLS059614 komp. 2002 Oticon
2 Aparat do badań przesiew. Słuchu OTOREAD 9109268 2009 Interacustics
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 81 Nazwa: Tympanometr
1)Krótki opis
1 Tympanometr Z0901 Zodiak 40840 0 Madsen
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 82 Nazwa: Lancetron
1)Krótki opis
1 Lancetron ES 120 121187 2009 EMED T.Jakubik, R.Mazurek Sp. J.
2 Lancetron ES 120 121650 2010 EMED T.Jakubik, R.Mazurek Sp. J.
3 Lancetron ES350 Argon 36496 2006 EMED T.Jakubik, R.Mazurek Sp. J.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 83 Nazwa: Komora laminarna
1)Krótki opis
1 Komora laminarna KLVS-1c 226 2002 Polon
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 84 Nazwa: monitor modułowy
1)Krótki opis
1 Moduł do FiO2-EtO2, FiCo2, EtCO2, N2O, MAC, spirometrii x 6072600 2006 Datex-Ohmeda
2 Moduł do FiO2-EtO2, FiCo2, EtCO2, N2O, MAC, spirometrii x 6149969 2006 Datex-Ohmeda
3 Moduł do NIBP,EKG,ST,T1,T2,T1-T2,IBPx2,RESP,SPO2 E-PSMP 6138612 2006 Datex-Ohmeda
4 Moduł do NIBP,EKG,ST,T1,T2,T1-T2,IBPx2,RESP,SPO2 E-PSMP 6310555 2006 Datex-Ohmeda
5 Monitor modułowy model S/5CAM, rama 6148781, 6130367 2006 Datex-Ohmeda
6 Monitor modułowy model S/5CAM, rama 6148783, 6130365 2006 Datex-Ohmeda
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 85 Nazwa: aparat do znieczulania
1)Krótki opis
1 Aparat do znieczulania Excel 210 SE AMAY01110 1995 Ohmeda
2 Aparat do znieczulania Excel 210 SE AMAY01109 1995 Ohmeda
3 Respirator anestez. Ventilog 7022 CAAY 00584 1995 Ohmeda
4 Respirator anestez. Ventilog 7022 CAAY 00585 1995 Ohmeda
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 86 Nazwa: aparat do znieczulania
1)Krótki opis
1 Aparat do znieczulania Aespire S/5 AMXL00496 2008 Ge Medical System IT INC
2 Aparat do znieczulania Aespire S/5 AMXM01318 2008 Ge Medical System IT INC
3 Monitor - moduł pomiarowy BIS do oceny stanu świadomości pacjenta 6329977 2008 Datex-Ohmeda
4 Monitor - moduł pomiarowy GAZOW ANESTETYCZNYCH 6222079 2008 Datex-Ohmeda
5 Monitor - moduł pomiarowy GAZOW ANESTETYCZNYCH 6465003 2008 Datex-Ohmeda
6 Monitor - moduł pomiarowy HEMODYNAMIKI 6210063 2008 Datex-Ohmeda
7 Monitor - moduł pomiarowy HEMODYNAMIKI 6439133 2008 Datex-Ohmeda
8 Monitor modułowy CAM CCCM 6217649 2008 Datex-Ohmeda
9 Monitor modułowy CAM CCCM 6454243 2008 Datex-Ohmeda
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 87 Nazwa: defibrylator
1)Krótki opis
1 Defibrylator Lifepak 12 12335435 2000 Medtronic PhysioControl
2 Defibrylator Lifepak 12 36275226 2008 Medtronic PhysioControl
3 Defibrylator Lifepak 20e 40100340 2011 Medtronic PhysioControl
4 Defibrylator Lifepak 20e 40982386 2012 Medtronic PhysioControl
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 88 Nazwa: Fotel gin.-urol.
1)Krótki opis
1 Fotel gin.-urologiczny Jordan H23e Z11101 2011
2 Łóżko porodowe Affinity 4 K134AA1006 2009
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 89 Nazwa: Łóżko do intensywnej terapii
1)Krótki opis
1 Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484144 2010 HILL ROM S.A.S.
2 Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484145 2010 HILL ROM S.A.S.
3 Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484146 2010 HILL ROM S.A.S.
4 Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484147 2010 HILL ROM S.A.S.
5 Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484150 2010 HILL ROM S.A.S.
6 Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484151 2010 HILL ROM S.A.S.
7 Łóżko do intensywnej terapii AvantGuard 1600 Ability HRP001484152 2010 HILL ROM S.A.S.
8 materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1039 2010 HILL ROM S.A.S.
9 materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1040 2010 HILL ROM S.A.S.
10 materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1041 2010 HILL ROM S.A.S.
11 materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1075 2010 HILL ROM S.A.S.
12 materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1076 2010 HILL ROM S.A.S.
13 materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1077 2010 HILL ROM S.A.S.
14 materac przeciwodleżynowy Primo 10AG1079 2010 HILL ROM S.A.S.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 90 Nazwa: Wycinarka do osłon
1)Krótki opis
1 Wycinarka do osłon Compu-Cutter III x 2008 Huestis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 91 Nazwa: aparat do brachyterapii HDR
1)Krótki opis
2 aparat do brachyterapii HDR z okresową dostawą źródła Ir-192 Selectron V3 Digital 10457 2009 Nucletron
3 System planowania leczenia 3D Oncentra MasterPlan serwer Z800 dwumonitorowy z drukarką x 2009 Hewlett Packard
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 92 Nazwa: stół operacyjny
1)Krótki opis
1 Stół operacyjny Scandia SC330 2011042020653 2011 Lojer Oy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 93 Nazwa: urządzenia rehabilitacyjne
1)Krótki opis
1 Aparat fizykoterapeutyczny Firing EVO F7271 2012 Emildue
2 Aparat rehabilitacyjny Fisiotek 2000TS 1591 2006 Rimec
3 Bieżnia rehabilitacyjna Marathon TX3 B00120101UTWHM 2010 Kettler
4 Bieżnia rehabilitacyjna Pacer 07880-300 2011 Kettler
5 Platforma stabilograficzna Biosway 10080165 2010 Biodex
6 Stepper PMS-3588 x 2010
7 Urządzenie z oporem wodnym Fluid 100056707 2010 SANIFIT
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 94 Nazwa: Osmometr
1)Krótki opis
1 Osmometr 800cl OSG0166 1993
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 95 Nazwa: Nóż ultradźwiękowy
1)Krótki opis
1 Nóż ultradźwiękowy CUSA Excel-8 z uchwytami 36kHz (i 23kHz) U5122085 ET3235 (ES1324) 2005 Valleylab
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 96 Nazwa: mikroskop
1)Krótki opis
1 Mikroskop Biolar 11865 1994 PZO
2 Mikroskop Biolar 24978 1993 PZO
4 Mikroskop BIOLAR z zasilaczem ZM50 2143 25381 0 PZO
5 Mikroskop BX-41 5B20003statyw 5C06584tubus 4J17215mech.stolik 2005 Olympus
6 Mikroskop BX60 F3 6F01152 1996 Olympus
7 Mikroskop BXP 40F 4G03936 2009 Olympus
8 Mikroskop CHS 4F0017 1994 Olympus
9 Mikroskop JENAMED 663189 (003981) 1993 Carl Zeiss
10 Mikroskop Nicon Eclipse E600 771356 1993 Nicon
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 97 Nazwa: Laser
1)Krótki opis
1 Laser Model 30C 059-02827 2000 Sharplan
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 98 Nazwa: aparat do kriochirurgii
1)Krótki opis
1 aparat do kriochirurgii (N2O) AK-1 okulistyczny x 1993 Metrium Krio
2 Elektromagnes okulistyczny SEPD-1 221 1993 Spólnota
3 Foropter unit okulistyczny LM 100 20881 1993 Oculus Sp. z o.o
4 Lampa szczelinowa A7501 40044 1993 Oculus Sp. z o.o
5 Lampa szczelinowa SL450 20246 1993 Oculus Sp. z o.o
6 Lampa szczelinowa-unit okulistyczny SL450 x 1993 Oculus Sp. z o.o
7 Oftalmometr unit okulistyczny KM 450keratometr 20138 1993 Oculus Sp. z o.o
8 Projektor unit okulistyczny SCP 660 20138 1993 Oculus Sp. z o.o
9 stolik elektryczny 44 OPTOPOL 4202 2007 Optopol Technology S.A.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 99 Nazwa: Aparat fizykoterapeutyczny
1)Krótki opis
1 Aparat fizykoterapeutyczny MF-10 Magnetronik 3089 2009 EiE Otwock
2 Aparat fizykoterapeutyczny MF-10 Magnetronik 429 1995 EiE Otwock
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 100 Nazwa: Lancetron
1)Krótki opis
1 Lancetron G-90 UNISTOM 890013 1993 Famed Łódź
2 Lancetron G-90 UNISTOM x 1993 Famed Łódź
3 Lancetron GT-300 9201 1993 Famed Łódź
4 Lancetron GT-300U 9202 1993 Famed Łódź
5 Lancetron GTF-400 920138 1992 Famed Łódź
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 101 Nazwa: agregat sprężarkowy
1)Krótki opis
1 agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K15 z KP-400/L10 S04860609 z 2491 2009 Airpol
2 agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K15 z KP-400/L10 S04870609 z 2490 2009 Airpol
3 agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K5 z KP-400/L10 S03650509 z 2498 2009 Airpol
4 agregat sprężarkowy ze zbiornikiem K5 z KP-400/L10 S04040609 z 2454 2009 Airpol
5 agregat sprężarkowy ze zbiornikiem "SCS 15-08AC z 021
" 0.164 z 021/248 2007 Airpol
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 102 Nazwa: zbiornik ciekłego tlenu
1)Krótki opis
1 zbiornik ciekłego tlenu Ferox x 1990 Ferox
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 103 Nazwa: Pompa próżniowa
1)Krótki opis
1 Filtr antybakteryjny BEA CMV-450-00 x 2008 x
2 Filtr antybakteryjny BEA CMV-450-00 x 2008 x
3 Panel kontrolny pomp próżniowych ? 8131215 2008 Samaras
4 Pompa próżniowa MILS Evisa 200 8172 nr 2 2008 Samaras
5 Pompa próżniowa MILS Evisa 200 8173 nr 3 2008 Samaras
6 Pompa próżniowa MILS Evisa 200 8174 nr 1 2008 Samaras
7 Przetwornik ciśnieniowy ABS x 2008 Samaras
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 104 Nazwa: osuszacz chłodniczy
1)Krótki opis
1 osuszacz BA DME040 09DME 06 1069 2009 Dominick Hunter
2 osuszacz chłodniczy VT160/OP40 15-04MA0564 2004 x
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 105 Nazwa: Symulator parametrów życiowych pacjenta
1)Krótki opis
1 Symulator parametrów życiowych pacjenta Uni-Sim 31D-0561 2012 Rigel Medical
2 tester bezpieczeństwa elektrycznego Rigel 277 Y25-0612 2007 Rigel Medical
3 tester bezpieczeństwa elektrycznego Rigel 288 37D-0497 2012 Rigel Medical
4 tester defibrylatorów i ekg Rigel 344 22679 2007 Rigel Medical
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 106 Nazwa: Kardiotokograf
1)Krótki opis
1 Kardiotokograf BTL FC 700 FJ1000139 2010 BTL Polska
2 Kardiotokograf BTL FC 700 FJ1000141 2010 BTL Polska
3 Kardiotokograf BTL FC 700 FJ1000145 2010 BTL Polska
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 107 Nazwa: Kardiotokograf
1)Krótki opis
1 Kardiotokograf KTG M-1351a 3816G12815 1997 Hewlett Packard
2 Kardiotokograf KTG M-1351a 3816G12904 1997 Hewlett Packard
3 Monitor płodu FM 20 (monitor z drukarkąM2702A, przetw.M2736A, przetw.M2734A) DE53003171, DE01815035, DE52402780 2007 Philips
4 Monitor płodu FM 20 (monitor z drukarkąM2702A, przetw.M2736A, przetw.M2734A) DE53005324, DE80845124(DE52614521), DE52405144 2007 Philips
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 108 Nazwa: lancetron
1)Krótki opis
1 Lancetron VIO 11252800 2008 Erbe Elektromedizin GmbH
2 Lancetron VIO 200S 11341813 2012 Erbe Elektromedizin GmbH
3 Lancetron przystawka APC 2 11255252 2008 Erbe Elektromedizin GmbH
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 109 Nazwa: Stół operacyjny
1)Krótki opis
1 Stół operacyjny Polkam 16 51-07 2008 Instytut Problemów Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 110 Nazwa: Radiometr
1)Krótki opis
1 Radiometr ECO-C 736/10 2010 Polon-Ekolab
2 Radiometr ECO-C 758-2010 2010 Polon-Ekolab
3 Radiometr RKP-1-2 007/97 1997 Polon-Alfa
4 Radiometr RUM-1 z sondą SGB-2P 030/96 z 002/97 1997 x
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 111 Nazwa: Bieżnia do prób wysiłkowych
1)Krótki opis
1 Bieżnia do prób wysiłkowych Trackmaster FVX328 FVX770 2011 Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 112 Nazwa: Wirówka
1)Krótki opis
1 Wirówka 5702R 5703BN811566 2012 Eppendorf
2 Wirówka 5804R 5805XM035041 2008 Eppendorf
3 Wirówka Heraeus 226049 1993 Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
4 Wirówka MPW 250 10250041405 2005 MPW MED. INSTRUMENTS
5 Wirówka MPW 341 brak 1993 MPW MED. INSTRUMENTS
6 Wirówka MPW 350 10350071704 2004 MPW MED. INSTRUMENTS
7 Wirówka MPW 350e 10350e092209 2009 MPW MED. INSTRUMENTS
8 Wirówka MPW 351 10351020910 2010 MPW MED. INSTRUMENTS
9 Wirówka MPW 351 10351039911 2011 MPW MED. INSTRUMENTS
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 113 Nazwa: Sztuczna nerka
1)Krótki opis
1 Sztuczna nerka 4008S 5VCAAM99 2005 Fresenius
2 Sztuczna nerka 4008S 5VCAAM28 2005 Fresenius
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 114 Nazwa: Aparat do hemodializ ostrych
1)Krótki opis
1 Aparat do hemodializ ostrych Multifiltrate 6MUG2754 2008 Fresenius
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 115 Nazwa: Aparat rtg
1)Krótki opis
1 Aparat rtg Ziehm 8000 4985 2008 Ziehm
2 Aparat rtg Ziehm 8000 80454 2010 Ziehm
3 Aparat RTG Solo 51030 2012 Ziehm
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 116 Nazwa: Sterylizator
1)Krótki opis
1 Sterylizator AS449 WPA parowy 45 2011 SMS Spółdzielnia Mechaników
2 Sterylizator AS6612WPA parowy 89 2004 SMS Spółdzielnia Mechaników
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 117 Nazwa: Sterylizator
1)Krótki opis
1 Sterylizator Formomat 249 formaldehydowy 9301118 1993 MMM
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 118 Nazwa: Sterylizator
1)Krótki opis
1 Sterylizator Selectomat SL parowy 90524 2009 MMM
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 119 Nazwa: Sterylizator
1)Krótki opis
1 Sterylizator SteriVac 3 M tlenek etylenu 801156 1996 3M
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 120 Nazwa: Myjnia
1)Krótki opis
1 Myjnia DECOMAT S 4656 G3ET 211 2002 Getinge
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 121 Nazwa: Myjnia
1)Krótki opis
1 Myjnia Innova M4 52780001 2009 MMM
1 Myjnia Innova M4 52787001 2009 MMM
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 122 Nazwa: Myjnia
1)Krótki opis
1 Myjnia Optima 3 do basenów PM100489A 2010 DDC Dolphin
2 Myjnia Optima 3 do basenów PO110342A-A 2011 DDC Dolphin
3 Myjnia Optima 3 do basenów PO91223A 2009 DDC Dolphin
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 123 Nazwa: Myjnia
1)Krótki opis
1 Myjnia REVO 100H do basenów 703190 2007 Tuttnauer
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 124 Nazwa: Myjnia
1)Krótki opis
1 Myjnia SPOLAMAT2000 SP1000 do basenów 919621 2002 Getinge
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 125 Nazwa: Myjnia
1)Krótki opis
1 Myjnia 731 Sirius do basenów 5164108 2008 KEN A/S Oddział Radioterapii z Oddziałem Radioterapii-Oddział
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 38718,00 PLN lub na poszczególne zakresy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu.
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej(w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej
oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty. Zamawiający uwzględni wartość wszystkich zadań jednocześnie i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 80

2. cena brutto za 1 roboczogodzinę. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
26
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.5.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 PLN. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.5.2013 - 11:30

Miejscowość:

1. w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Sala Konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Pliki do pobrania
Załącznik - 2013-04-09 (0130409112204-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-09 (0130409112215-umowa.doc)
Załącznik - 2013-04-09 (0130409112234-zalacznik nr 1b do swiz.xls)
Załącznik - 2013-04-09 (0130409112240-procedura qp-034.pdf)
Załącznik - 2013-04-09 (0130409112245-kodeks etyki.pdf)
Specyfikacja - 2013-04-25 (0130425122219-specyfikacja- modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-25 (0130425122225-umowa - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-25 (0130425122238-zalacznik nr 1b do swiz - modyfikacja.xls)
Załącznik - 2013-04-29 (0130429135925-umowa - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-30 (0130430135636-umowa - modyfikacja.doc)
Specyfikacja - 2013-04-30 (0130430140419-specyfikacja- modyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-30 (0130430152347-zalacznik nr 1b do swiz - modyfikacja 2.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-04-25
Odpowiedź:dodano: 2013-04-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 19.04.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/26/MJ/ 1762 /2013
Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 26/2013


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.04.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


Pyt.1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. dotyczącego harmonogramu o którym mowa w §2 ust. 3 pkt. jak następuje: „Propozycja rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej, po przedyskutowaniu z Zamawiającym najbardziej dogodnych terminów. Każdy termin określony w harmonogramie winien być ostatecznie potwierdzony przez obie strony najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem. Harmonogram stanowi załącznik do umowy”
ODPOWIEDŹ:Harmonogram należy dostarczyć do 14 dni. Zamawiający modyfikuje §2 ust. 3 tiret 2

Pyt.2
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu o którym mowa w §2 ust. 3 umowy z 36h na 48h ?
ODPOWIEDŹ:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.


Pyt.3
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na doprecyzowanie treści §2 ust. 3 umowy jak następuje: „Zakończenie naprawy w ciągu 12 godz. a w przypadku wymiany części zamiennych 120 godz. lub, gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia.”

Początek zaproponowanego ustępu przez Zamawiającego stoi w sprzeczności z końcem. Ponadto wymagania Zamawiającego dotyczące terminów są bardzo zawyżone, co może spowodować niemożliwość wywiązania się Wykonawcy z należytego wykonania umowy.
ODPOWIEDŹ:Wykonawca ma obowiązek usunąć awarię w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia i zakończyć naprawę w ciągu 12 godzin, a w przypadku gdy np. będzie wymagać tego naprawa i czas oczekiwania na części zamienne będzie „dłuższy” w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z §2 ust. 3 umowy.Pyt.4
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na zmianę godzin pracy o których mowa w §3 ust.1 umowy jak następuje: „Wykonawca lub jego podwykonawca będą świadczyli Usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (“Godziny Pracy Serwisu”).”
ODPOWIEDŹ:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.5
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na uzupełnienie §9 umowy treścią: „ Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości całkowitego wynagrodzenia”
ODPOWIEDŹ:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pyt.6
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na uzupełnienie §9 umowy treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej całkowitego wynagrodzenia”
ODPOWIEDŹ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pyt.7
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Wszystkie umowne zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług serwisowych zostały opisane w Umowie serwisowej. Wykonawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji z tytułu Umowy serwisowej. Strony wyłączają niniejszym przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w odniesieniu zarówno do Usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy jak i do wymienionych na jej podstawie części zamiennych.”
ODPOWIEDŹ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pyt.8
Zwracamy się Zamawiającego z prośbą o sprawdzenie i ewentualną korektę nazwy urządzenia w pakiecie nr 70. Czy chodzi o aparat USG HD 11 XE? Philips nie posiada w swoim portfolio aparatu MD II XE.
ODPOWIEDŹ:Zamawiający koryguje nazwę urządzenia w pakiecie nr 70, poprawna nazwa to aparat USG HD 11 XE - modyfikacja w załączeniu.

Pyt.9
Co Zamawiający rozumie przez zapis „naprawy nietypowe” w §4 ust.1 projektu umowy? Jakie rodzaju są to naprawy? Prosimy o ewentualne doprecyzowanie projektu umowy.
ODPOWIEDŹ:Zamawiający wyjaśnia iż, §4 ust.1 reguluje wynagrodzenie Wykonawcy za ewentualne naprawy opisane w §2 ust.3. Naprawy nietypowe to naprawy wymagające części zamiennych.

Pyt.10
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie §5 ust.3, gdyż kary zostały już ustalone w §9 ust.1 lit b.
ODPOWIEDŹ:Kary są rodzajowo odmienne i dotyczą odmiennych sytuacji.

Pyt.11
W pkt.4 załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający pisze, iż oferowana stawka roboczogodziny ma pokrywać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, natomiast w projekcie umowy §4 ust.6 Zamawiający żąda wyodrębnionych kosztów robocizny i dojazdu.
Prosimy o ujednolicenia zapisów i odpowiedź, czy w koszt roboczogodziny ma być wkalkulowany koszt dojazdu do/z siedziby Zamawiającego lub koszt transportu urządzenia do/z siedziby Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Pkt. 4 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczy przeglądów objętych harmonogramem, wynagrodzenie w tym przypadku jest ryczałtowe.
Natomiast § 4 ust 6 dotyczy napraw nietypowych gdzie Wykonawca wykona zamówienie ustalone po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji indywidualnej - która zawierać będzie koszty wykazane w § 4 ust 6 – i w tym wypadku w kwocie roboczogodziny ma być ujęty koszt dojazdu. W załączeniu modyfikacja umowy.


Pyt.12
W rozdziale I, pkt.9 SIWZ Zamawiający piszę o min 6 miesięcznym okresie gwarancji należytego wykonania naprawy.
Otóż litera prawa nie zna pojęcia gwarancji na należyte wykonanie, a na części zamienne. Wnioskujemy także o zmianę minimalnego okresu gwarancyjnego na części z 6 na 3 miesiące, co jest zgodne z okresem gwarancyjnym przyznawanym przez producenta. Brak akceptacji Zamawiającego może wpłynąć na wysokość oferty Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Minimalny okres gwarancyjny min 3 miesiące. W załączeniu modyfikacja załącznika nr 1 do SWIZ


Pyt.13
W rozdziale I, pkt.11 SIWZ Zamawiający pisze, iż preferowani będą Wykonawcy z autoryzacją producenta.
Zwracamy się z zapytaniem, w jaki sposób Zamawiający mam zamiar premiować Wykonawców, którzy mają autoryzację producenta. Kryterium oceny nie przewiduje dodatkowych punktów za autoryzację. Czy to znaczy, że Wykonawcy, którzy nie dołączą autoryzacji do oferty zostaną odrzuceni?
Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów autoryzacji i/lub certyfikatów szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta do oferty?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla w rozdziale I SWIZ pkt 11.

Ponadto Zamawiający modyfikuje:
- § 3 projektu umowy poprzez usunięcie ust 5 w tym paragrafie;
- § 8 projektu umowy ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie : „Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie:........tel........lub osoba przez nią upoważniona”

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2013-04-26
Odpowiedź:dodano: 2013-04-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 24.04.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/26/MJ/ 1770 /2013


Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 26/2013


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.04.2013r., Zamawiający wyjaśnia:Pytanie 1 Dotyczy Wzór Umowy ( Załącznik nr 6 ), § 4, punkt 4 / Zadanie 74 i 75
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w sytuacji kiedy Wykonawca jest częścią przedsiębiorstwa o zasięgu europejskim i posiada inny sposób rozliczania części zamiennych oraz kosztów napraw, dostawa części spoczywała na Wykonawcy i odbywała się bez wystawiana faktury, jako element kosztów wykonywanej usługi ? Naprawy myjni oraz aparatów i urządzeń endoskopowych wykonywanych u klienta, w Serwisie Centralnym i Europejskim Centrum Serwisowym wykonywane są w oparciu o operacje technologiczne, dokumentację serwisową producenta oraz zryczałtowane koszty części i pracy.

Odpowiedź:Koszt zakupu i dostawy części zamiennych ma być uwzględniony za zrealizowaną usługę jako element kosztu wykonanej naprawy. Po zaakceptowaniu wstępnej wyceny Wykonawca przystąpi do naprawy, a za wykonaną czynność Wykonawca wystawi fakturę.

Pytanie 2 Dotyczy Wzór Umowy ( Załącznik nr 6 ), § 4, punkt 6 / Zadanie 74 i 75
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne do przedstawienia kalkulacji naprawy zawierającej wszystkie koszty naprawy tj. wyodrębnione koszty materiałów, robocizny i dojazdu, rozwiązanie, w którym Wykonawca przedstawi ekspertyzę techniczną oraz ogólny kosztorys ? Naprawy myjni oraz aparatów i urządzeń endoskopowych wykonywanych u klienta, w Serwisie Centralnym i Europejskim Centrum Serwisowym wyceniane są w oparciu o operacje technologiczne, w których cenie uwzględnione jest użycie części, niezbędnych do jej przeprowadzenia, a nie o dane typu lista części, cennik oraz koszty robocizny jakich oczekuje Zamawiający. Wycena naprawy przygotowywana jest w oparciu o operacje technologiczne, dokumentację serwisową producenta oraz zryczałtowane koszty części, pracy i dojazdu.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza równoważne stosowanie wskazanych dokumentów zaproponowanych do zakresów 74 i 75

Pytanie 3 Dotyczy Wykaz osób ( Załącznik nr 4 ) / Zadanie 74 i 75
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wykazu osób potwierdzeniem o autoryzacji serwisu Wykonawcy, wydanym przez producenta aparatów i urządzeń?

Odpowiedź:Nie,Zamawiający nie dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytania z dnia 12.04.2013r

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS Lecznictwa

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 24.04.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/26/MJ/ 1769/2013


Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 26/2013


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.04.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Czy zamawiający wydłuży czas przystąpienia do naprawy urządzenia?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania z dnia 12.04.2013r

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS Lecznictwa

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 24.04.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/26/MJ/ 1769 /2013

Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 26/2013


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.04.2013r., Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w zakresie uprawnień do wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz.U. Z 2010r. Nr 107 poz.679) będzie wymagał od oferentów autoryzacji producentów poszczególnych urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS Lecznictwa

Pytanie:dodano: 2013-04-29
Odpowiedź:dodano: 2013-04-29
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 24.04.2013r


Nasz znak: SWLOG-271/26/MJ/1788/2013
Dotyczy: Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr 26/2013


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.04.2013r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust 1a,b

1. STRONY ustalają zapłatę kar umownych w odpowiedniej wysokości i w następujących wypadkach:
a) za odstąpienie od UMOWY w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
b) Za zwłokę w wykonaniu usług objętych harmonogramem wyrobu medycznego będącego przedmiotem umowy, ponad termin w tym harmonogramie bądź zwłokę w usunięciu wad, powstałych w sposobie wykonania usług 0,2% wartości usług określonych w zakresie, zawierającym wyrób medyczny, co do którego wystąpiły wyżej wymienione nieprawidłowości za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości usług określonych w zakresie, zawierającym wyrób medyczny, co do którego wystąpiły wyżej wymienione nieprawidłowości
c) za każdy dzień zawinionego przez Wykonawcę przestoju urządzenia w wysokości 2% wynagrodzenia za wykonanie przeglądu serwisowego wyrobu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia za wykonanie przeglądu serwisowego wyrobu

Odpowiedź: Nie, zapisy pozostają bez zmian.

2. Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-04-30
Odpowiedź:dodano: 2013-04-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581

Nasz znak: SWLOG-271/26/AN/ 1793/13 Tarnów,2013-04-29.

Dotyczy: przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy– Znak sprawy: 26/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.04.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1: Załącznik nr 1B Zakres 34
Czy Zamawiający podczas przeglądu respiratorów będzie wymagał wymiany następujących części zgodnie z zaleceniami producenta?
Respirator typu Extend XT produkcji firmy Taema-
1.Zakres prac dla każdego urządzenia:
- wymiana czujnika tlenu wraz z kalibracją (czujnik tlenu Zamawiającego),
- wymiana akumulatorów i baterii
2. Wymiana elementów zgodnie z zaleceniami producenta:
- uszczelki
- zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen i powietrze
- filtry
- zastawka wydechowa
- wydechowy czujnik przepływu
- aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji
- kontrolne testy zgodnie z zaleceniami producenta
- testy bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353

Prosimy również o wyszczególnienie wymienianych części w załączniku numer 1A do SIWZ oraz o utworzenie dodatkowego załącznika do specyfikacji z wymienionymi powyżej częściami, które zgodnie z wymaganiami producenta powinny być wymienione podczas przeglądu oraz listą czynności, które będą wykonywane podczas przeglądu.

Ad.1.
Tak, Zamawiający podczas przeglądu respiratorów będzie wymagał wymiany części zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamawiający nie będzie wyszczególniał w załączniku Nr 1A do SIWZ części do wymiany podczas przeglądu oraz nie utworzy dodatkowego załącznika do SIWZ z wymienionymi częściami, które zgodnie z wymaganiami producenta powinny być wymienione podczas przeglądu oraz listę czynności, które będą wykonywane podczas przeglądu, ponieważ byłoby to zbędny przepisywanie obszernych instrukcji serwisowych producenta. Wykonawca musi znać wszystkie aktualne zalecenia producenta i zgodnie z nimi wykonywać przeglądy i naprawy za co zgodnie z umową ponosi pełną odpowiedzialność.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.

podpisano Anna Czech Dyrektor Szpitala

Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-04-30
Odpowiedź:dodano: 2013-04-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581

Nasz znak: SWLOG-271/26/AN/1793/13 Tarnów,2013-04-29.

Dotyczy: przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy– Znak sprawy: 26/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.04.2013 Zamawiający wyjaśnia:


1) Dotyczy pkt. 3 § 2 wzoru Umowy: Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu :

W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez Zamawiającego (faksem lub na piśmie) – nie później jednak niż w ciągu 36 godzin od ich zgłoszenia pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną.) Zakończenie naprawy w ciągu 12 godz., lub, gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia.
na następujący:

W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez Zamawiającego (faksem lub na piśmie) – nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną.) Zakończenie naprawy w ciągu 24 godz., lub, gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia.

Ad. 1 Patrz modyfikacja umowy z dnia 29.04. zamieszczona w plikach do pobrania - Załącznik - 2013-04-29 (0130429135925-umowa - modyfikacja.doc)

2 )Dotyczy ostatniego podpunktu pkt.3 § 2 wzoru Umowy: Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu :

„w przypadku naprawy nie warsztatowej, niewymagającej zakupu części zamiennych maksymalny czas naprawy wynosi 2 dni robocze, natomiast w przypadku naprawy wymagającej zakupu części zamiennych maksymalny czas naprawy wynosi 5 dni roboczych”
na następujący:

„w przypadku naprawy nie warsztatowej, niewymagającej zakupu części zamiennych maksymalny czas naprawy wynosi 2 dni robocze, natomiast w przypadku naprawy wymagającej zakupu części zamiennych maksymalny czas naprawy wynosi 5 dni roboczych od dnia akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego”

Ad.2 Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 3 projektu umowy – patrz modyfikacja z dnia 30.04.2013r.

3) Dotyczy podpunktu b) pkt.1 § 9 wzoru Umowy: Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu : „-nie mniej niż 100 złotych za każdy dzień zwłoki”
Ad.3 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.

podpisano Anna Czech Dyrektor SzpitalaOtrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2013-04-30
Odpowiedź:dodano: 2013-04-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581

Nasz znak: SWLOG-271/26/AN/1793/13 Tarnów,2013-04-30.

Dotyczy: przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy– Znak sprawy: 26/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2013 Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy : zakres 66, System neuronawigacji S7

„2. Wymagania dla usług:”
„- konserwacja poszczególnych części aparatury oraz inspekcja ich zużycia w tym wymiana”
1. Jak często ma się odbywać konserwacja i inspekcja poszczególnych części aparatury? Czy tylko podczas przeglądów okresowych wg ustalonego harmonogramu, czy na każde wezwanie Zamawiającego ?
Ad.1 Konserwacja i inspekcja poszczególnych części aparatury ma się odbywać z częstotliwością wymaganą przez producenta. W ramach przeglądów oraz napraw zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Czy podczas konserwacji na wezwanie Zamawiającego rozliczenie odbędzie na podstawie przedstawionej kalkulacji w oparciu o ilość roboczogodzin?
Ad.2 Zamawiający może zlecić dodatkowe konserwacje ponad te wymagane harmonogramem które rozliczane będą na podstawie przedstawionej kalkulacji w oparciu o ilość roboczogodzin.
3. Czy w/w zapis dotyczy również instrumentów chirurgicznych ?
Ad.3 Tak, w/w zapisy dotyczą również instrumentarium.
4. Prosimy o uzupełnienie treści : wymiana części po przedstawieniu kalkulacji- wyceny wymienianej części przez Wykonawcę, oraz akceptacji Zamawiającego.
Ad.4 Wymiana części obowiązkowa podczas przeglądu, wymagana przez producenta jest objęta ceną przeglądu bez akceptacji Zamawiającego.

„- diagnozowanie błędów, usuwanie drobnych usterek”
1. Co zamawiający rozumie pod pojęciem drobnej usterki? Np. usterki do kwoty w materiałach do 500 zł netto? Czy rozliczenie odbędzie się w oparciu o ilość roboczogodzin + koszty materiałów ?
Ad.1 Pod pojęciem drobne usterki Zamawiający rozumie usterki zauważone podczas przeglądu lub naprawy, możliwe do usunięcia w ramach kosztów usługi.
2. Diagnozowanie błędów na każde wezwanie zamawiającego, czy tylko podczas przeglądów okresowych wg ustalonego harmonogramu ?
Ad.2 Diagnozowanie błędów na każde wezwanie zamawiającego oraz podczas przeglądów, jeżeli będzie taka potrzeba. Pozytywny wynik przeglądu jest możliwy przy braku błędów.
3. Prosimy o uzupełnienie treści: na wezwanie Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części lub elementów przedstawienie oferty cenowej przez Wykonawcę oraz akceptacji Zamawiającego.
Ad.3 Pod pojęciem drobne usterki Zamawiający rozumie usterki zauważone podczas przeglądu lub naprawy, możliwe do usunięcia w ramach kosztów usługi.

„- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego”
1.Czy Zamawiający wymaga przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, tylko podczas przeglądów okresowych wykonywanych wg ustalonego harmonogramu?
Ad.1 Zamawiający wymaga przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi do tego typu aparatury.„-dostawa i wymiana materiałów oraz elementów sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z rutynowymi procedurami zalecanymi przez producenta oraz danymi w załączonym wykazie”
1 Prosimy o uzupełnienie treści : po przedstawieniu oferty cenowej na materiały oraz elementy sprzętu i aparatury medycznej przez Wykonawcę, oraz akceptacji Zamawiającego.
Ad.1 Rutynowe procedury producenta powinny być objęte harmonogramem a potrzebne do ich wykonania materiały wchodzą w koszt przeglądu, bez konieczności akceptacji przez Zamawiającego.

„- przeprowadzenie czynności kalibrujących i korygujących, ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych”
1. Czy przeprowadzenie w/w czynności powinno odbywać się tylko podczas przeglądów okresowych, czy na każde wezwanie Zamawiającego ?
Ad.1 Przeprowadzenie w/w czynności powinno odbywać się tylko podczas przeglądów okresowych
2. Prosimy o dopisanie treści : na wezwanie Zamawiającego, oraz podczas wykonywania okresowych przeglądów urządzenia.
Ad.2 Przeprowadzenie w/w czynności powinno odbywać się tylko podczas przeglądów okresowych

„- wykonywanie napraw bieżących oraz remontów aparatury medycznej w razie potrzeby na zlecenie Szpitala”
1. Prosimy o uzupełnienie treści : po przedstawieniu oferty cenowej na materiały, elementy sprzętu i aparatury medycznej przez Wykonawcę oraz akceptacji Zamawiającego.
Ad.1 Patrz § 4 ust. 6 projektu umowy.

„-w przypadku naprawy nie warsztatowej, niewymagającej zakupu części zamiennych maksymalny czas naprawy wynosi 2 dni robocze, natomiast w przypadku naprawy wymagającej zakupu części zamiennych maksymalny czas naprawy wynosi 5 dni roboczych”
1. Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do: 4 dni roboczych w przypadku naprawy nie warsztatowej niewymagającej zakupu części zamiennych.
2. Prosimy o uzupełnienie treści: maksymalny czas naprawy wynosi 5 dni roboczych od momentu akceptacji przez szpital kosztów elementów. Wykonawca zapewni na czas naprawy sprzęt zastępczy.

Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi i zmian w zapisach umowy : „UMOWA USŁUGI NR /13”

Ad.1,2 Patrz modyfikacja umowy z dnia 30.04.2013r.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.
podpisano Anna Czech Dyrektor SzpitalaOtrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2013-04-30
Odpowiedź:dodano: 2013-04-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581

Nasz znak: SWLOG-271/26/AN/1793/13 Tarnów,2013-04-29.

Dotyczy: przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy– Znak sprawy: 26/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2013 Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy w SIWZ Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści: „Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, przy wykorzystaniu własnych narzędzi, a efektem w/w prac, działań i poczynań musi być zapewniona sprawność techniczna urządzeń po interwencji serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie: Zwracamy uwagę, że naprawa z użyciem części zamiennych wymaga akceptacji Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze Wykonawca nie powinien być obciążany obowiązkiem utrzymania aparatury w pełnej sprawności technicznej, gdyż ten obowiązek jest niemożliwy do wykonania przeze niego samodzielnie bez akceptacji przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy Wobec powyższego wykonawca w ramach realizacji usług zgodnych ze specyfikacją Zamawiającego nie może gwarantować stałej sprawności urządzenia.
Ad.1 Zapis Rozdziału I Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 dotyczy zarówno przeglądów dokonywanych wg harmonogramu gdzie Wykonawca użyje drobnych materiałów oraz części np. śruby, uszczelki, smary, kleje, itp., które nie wymagają akceptacji Zamawiającego jak i napraw które będą wymagały akceptacji przedstawionej kalkulacji naprawy, efektem pracy Wykonawcy będzie zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Czy w SIWZ Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt 6 Zamawiający wyraża zgodę celem doprecyzowania na modyfikację treści zapisu do treści : „Przystąpienie do naprawy niezwłocznie po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin liczonych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od przyjęcia zgłoszenia.”
Ad. 2 Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją § 2 ust. 3

3. Czy w SIWZ Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt 7 Zamawiający wyraża zgodę celem doprecyzowania na modyfikację treści zapisu do treści : „Zakończenie naprawy w ciągu 24 godzin .w dni robocze tj. od poniedziałku zamiennych i w razie konieczności wykonania naprawy z użyciem części zamiennych w ciągu 14 w dni robocze rozumiane jak wyżej liczone od dnia akceptacji oferty kosztowej lub rozstrzygnięcia odpowiedniego postępowania jeśli zajdzie potrzeba jego przeprowadzenia lub gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia.”
Ad. 3 Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją § 2 ust. 3

4. Czy w SIWZ Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 Zamawiający wyraża zgodę celem doprecyzowania na modyfikację treści zapisu do treści: „Gwarancja należytego wykonania naprawy – min. 3 miesiące przez co należy rozumieć gwarancję na części zamienne użyte do naprawy „Uzasadnienie: zwracamy uwagę, że przedmiotem umowy są usługi, w tym przeglądy, które jako czynności starannego działania, nie są objęte instytucją rękojmi i gwarancji. Proponujemy udzielenie gwarancji na wymienione w ramach usług części zamienne.
Ad.4 Patrz § 5 ust. 1 projektu umowy.

5. Czy w SIWZ Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt 10 Zamawiający wyraża zgodę celem uzyskania zgodności zapisu z wcześniejszymi zapisami na modyfikację treści zapisu do treści: „Termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym w przypadku konieczności wykonania naprawy z użyciem części zamiennych, na które udzielono gwarancji nastąpi w ciągu 14 w dni, liczone jako dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia”
Ad.5 Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją § 5 ust. 2 projektu umowy.


6. Czy w załączniku nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY - Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu pktu. 3 do treści: „Na wykonywane usługi udzielamy gwarancji na okres ............ miesięcy z wyłączeniem rękojmi (minimum 3 miesięcy) od daty wykonania i odbioru usługi przez co należy rozumieć gwarancję na części zamienne użyte do napraw.
Uzasadnienie: zwracamy uwagę, że przedmiotem umowy są usługi, w tym przeglądy, które jako czynności starannego działania, nie są objęte instytucją rękojmi i gwarancji. Proponujemy udzielenie gwarancji na wymienione w ramach usług części zamienne.
Ad.6 Tak Zamawiający modyfikuje Formularz oferty adekwatnie do dokonanej zmiany w § 5 pkt 1 projektu umowy

7. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 2 pkt. 1 Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie zapisu: „ poprzez wykonywanie usługi nie pogorszy się stan techniczny urządzeń, przez co urządzenia nie stracą ważności certyfikatów i świadectw Bezpieczeństwa” i zastąpienie go zapisem: Usługi wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta będą uznane za wykonane należycie”
Ad.7 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

8. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 2 pkt 3 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści:
„ W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez Zamawiającego (faksem lub na piśmie) – nie później jednak niż w ciągu 48 godzin liczonych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od momentu ich zgłoszenia pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną.) Zakończenie naprawy w ciągu 24 godzin .w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, gdy nie ma potrzeby użycie do naprawy części zamiennych i w razie konieczności wykonania naprawy z użyciem części zamiennych w ciągu 14 w dni robocze rozumiane jak wyżej liczone od dnia akceptacji oferty kosztowej lub rozstrzygnięcia odpowiedniego postępowania jeśli zajdzie potrzeba jego przeprowadzenia lub, gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia
- Serwis sam transportuje aparat w razie potrzeby wykonania usługi w swoich warsztatach lub Szpital dokona przesyłki sprzętu i aparatury medycznej na koszt Serwisu,
- przeglądy będą wykonywane według uzgodnionego przez strony harmonogramu, który przedłoży Wykonawca Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, harmonogram będzie stanowić załącznik do umowy
- naprawy będą wykonywane na zlecenie telefoniczne lub e-mailowe wysyłane przez pracowników Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych”
Ad.8 Tak Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 3.

9. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 2 pkt 4 podpunkt 1) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści: „ 1) używać do naprawy części i materiałów oryginalnych i wolnych od wad oraz dopuszczonych do obrotu, spełniających wymagane przez producenta parametry oraz zgodnych z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami.” Uzasadnienie: Wykonawca może jedynie gwarantować , ze dostarczane części zamienne są oryginalne dostarczone od Producenta i spełniające specyfikację Producenta .
Ad.9 Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający zgadza się z Wykonawcą, iż może on jedynie gwarantować, że dostarczane części zamienne są oryginalne, dostarczone od Producenta i spełniają specyfikację Producenta.

10. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 3 pkt 5 oraz w innych dokumentach dotyczących realizacji usługi Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie zamienne nazwy Karta Pracy z nazwa Raport Serwisowy?
Ad.10 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 4 pkt 1 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści: „Strony ustalają, ze podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane czynność diagnostyczne i naprawcze będzie stawka roboczogodziny, którą ustala się na kwotę …………………..zł/godz. powiększona o ryczałtową stawkę za dojazd w kwocie………… oraz potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego faktyczny czas wykonania czynności naprawczych lub/ i diagnostycznych, a dla napraw z użyciem części zamiennych , kalkulacja indywidualna zatwierdzona przez Zamawiającego „.
Ad.11 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

12. Prosimy celem doprecyzowania o zmianę brzmienia § 4 pkt 6 na: „Wykonawca po wykonaniu diagnostyki zgłoszonej usterki przed przystąpieniem do naprawy przedstawi Zamawiającemu kalkulację naprawy zawierającą wszystkie koszty naprawy tj. wyodrębnione koszty materiałów, dojazdu i robocizny. Zatwierdzoną kalkulację opatrzoną podpisami osób umocowanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie faksu na nr ………….………….., Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zatwierdzonej kalkulacji.”

Ad.12 Zapis pozostaje bez zmian. Wykonawca po wykonaniu diagnostyki zgłoszonej usterki przed przystąpieniem do naprawy musi przedstawić Zamawiającemu kalkulację naprawy do akceptacji.

13. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 5 pkt 1 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści: „Zgodnie ze złożoną ofertą , Wykonawca udziela na okres ………...miesięcy gwarancji należytego wykonania naprawy z wyłączeniem rękojmi , przez co należy rozumieć gwarancję na części zamienne wymienione w trakcie naprawy „
Uzasadnienie : zwracamy uwagę, że przedmiotem umowy są usługi, w tym przeglądy, które jako czynności starannego działania, nie są objęte instytucją rękojmi i gwarancji. Proponujemy udzielenie gwarancji na wymienione w ramach usług części zamienne.

Ad.13 Tak, Zamawiający modyfikuje § 5 pkt 1 projektu umowy w następujący sposób:

1. Wykonawca udziela gwarancji na każdą wykonaną usługę naprawy na okres ………. miesięcy a na dostarczone części zamienne na okres określony przez producenta części.

14. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 5 pkt. 2 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści: „Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji będzie usuwać bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami wszelkie wady wynikające z uszkodzenia części objętej gwarancją w terminie 14 w dni, liczone jako dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia ”

Ad.14 Tak, Zamawiający modyfikuje § 5 pkt 2 projektu umowy w następujący sposób:

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji będzie usuwać bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami wszelkie wady wynikające z uszkodzenia części objętej gwarancją lub wadliwości wykonanej usługi w terminie 14 w dni, liczone jako dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia

15. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 5 pkt. 3 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści :”W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji, w terminie określonym w ust. 2 oraz w każdym przypadku nie przystąpienia do usuwania awarii w umownym terminie od momentu zgłoszenia Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości wartości 1 roboczogodziny netto zaproponowanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień Zwłoki, nie więcej niż wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 oferty „
Ad.15 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

16. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 9 pkt. 1 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści: „ STRONY ustalają zapłatę kar umownych w odpowiedniej wysokości i w następujących wypadkach:
a. za odstąpienie od UMOWY w wysokości 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w punkcie 1 oferty,
b. Za zwłokę w wykonaniu usług objętych harmonogramem przeglądów wyrobu medycznego będącego przedmiotem umowy, ponad termin w tym harmonogramie bądź zwłokę w wykonaniu naprawy 0,2 % wartości usług określonych w zakresie, zawierającym wyrób medyczny, co do którego wystąpiły wyżej wymienione nieprawidłowości – - nie więcej niż 10% ww kwoty.”
Ad.16 Zamawiający modyfikuje § 9 ust. 1a, 1b pozostaje bez zmian.

17. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 9 Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu 3 o treści: „3. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto zgodnie z punktem nr 1 oferty.. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom „
Uzasadnienie: Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Ad. 17 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

18. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 9 pkt. 2 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu do treści : „Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość kar umownych nie rekompensuje powstałej szkody, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu”
Ad.18 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

19. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 10 Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie podpunktu d) o treści : „Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych ,odstąpienie winno być poprzedzenie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczenia mu terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych i skuteczne jest po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu dodatkowego. Powyższe nie dotyczy odstąpienia na podstawie art. 145 PZP”
Uzasadnienie: Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż …… dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.
Ad.19 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

20. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 13 pkt 3 Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie podpunktów 2) i 3). Uzasadnienie: Wykonawca nie może ponosić ryzyka prowadzenia działalności przez Zamawiającego – jest to ryzyko Zamawiającego.
Ad.20. Jeśli pytanie dot. § 12 pkt 3 - Nie, zapis pozostaje bez zmian.

21. Czy w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór Umowy w § 13 Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu 4 o treści: „W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”
Ad.21 Tak, Zamawiający dopisuje pkt 4 w § 13.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.


podpisano Anna Czech Dyrektor SzpitalaOtrzymują: Adresat + załącznik modyfikacja umowy
a/aPytanie:dodano: 2013-04-30
Odpowiedź:dodano: 2013-04-30
Tarnów,2013.04.30

Dotyczy: świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy.– sprawa nr 26/13

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 26/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. modyfikuje załącznik 1B – wykreśla zakres 69.
3. Rozdział XX Informacja dotycząca wadium – Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 38 418,00
( po wykreśleniu zakresu 69 )

4. Termin składania ofert: 27.05.2013 godz. 10.00, otwarcie 11.30
5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 25.07.2013 roku.
6. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 25.07.2013r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami...........Dyrektor Szpitala Anna Czech .....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności

Pytanie:dodano: 2013-05-06
Odpowiedź:dodano: 2013-05-06
03/05/2013 S86 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


PL-Tarnów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2013/S 086-144916Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146212581. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.4.2013, 2013/S 69-114833)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50400000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości:

38718,00 zł lub na poszczególne zakresy

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

20.05.2013 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.05.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.05.2013 (11:30)
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości:

38 418,00 PLN lub na poszczególne zakresy

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

27.05.2013 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.05.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.05.2013 (11:30)


Inne dodatkowe informacje

Zamawiajacy wykresla cześć 69 Aparat usg Acuson X300 320241 2009 Siemens

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-26
ZAMAWIAJCY:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178 A
33-100 Tarnów
NIP: 873-27-13-732

WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271/26/MJ/2753/13 Tarnów, dnia 25.06.2013r


Dot.: świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – nr sprawy 26/2013
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Zakres
Wartość brutto (pln)
cena za roboczogodzinę (pln)
Medim Sp. z o. o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno Zakres nr 1 – 2 558,40 rg. 276,75
Zakres nr 3 – 1 599,00 rg. 276,75
Zakres nr 64 – 738,00 rg. 276,75
Pol-Med Plus ul. Christo – Botewa 69,30-798 Kraków zakres nr 2 – 700,00 rg 40,00
zakres nr 15 – 1800,00 rg.40,00
zakres nr 16 – 3400,00 rg.40,00
zakres nr 74 – 7 400,00 rg 40,00
zakres nr 82 – 1 500,00 rg. 40,00
zakres nr 100 – 3 000,00 rg. 40,00
Viki- Med ul. Piotra Skargi 8/404, 40-091 Katowice Zakres nr 6 – 2 460,00 rg.445,26
Zakres nr 27 – 2 091,00 rg.445,26
Zakres nr 68 – 9 348,00 rg. 445,26
Zakres nr 70 – 2 337,00 rg. 445,26
Zakres nr 71 – 1 722,00 rg. 445,26
Zakres nr 72 – 1 968,00 rg. 445,26
Zakres nr 73 – 1 722,00 rg. 445,26
Zakres nr 106 – 1 476,00 rg. 445,26
Zakres nr 107 – 2 460,00 rg. 445,26
TMS Sp. z o. o.ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa Zakres nr 7 - 114 144,00 rg. 492,00
Aesculap Chifa Sp. z o.o.ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl Zakres nr 17 – 1 295,64 rg. 233,70
Zakres nr 18 – 9 836,16 rg. 233,70
Zakres nr 19 – 15 681,38 rg. 233,70
Andrzej Maciejczyk CS-Creative Solutions Opta – Tech Al. Komisji Edukacji narodowej 36 lok. U211; 02-797 Warszawa Zakres nr 24 – 1968,00 rg.246,00

Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45
31- 523 Kraków Zakres nr 36 – 2 152,50 rg.184,50
Zakres nr 48 – 6 826,50 rg.184,50
Zakres nr 59 – 3 739,20 rg.246,00
Zakres nr 65 – 1525,20 rg.246,00
Zakres nr 87 – 5 633,40 rg. 258,30
Elektromed Med Grzegorz Pałkowski32-005 Niepołomice,
ul. Zabierzowska 11 Zakres nr 51 – 5 661,60 rg. 404,40

Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101,
04-041 Warszawa Zakres nr 66 – 16 236,00 rg.922,50

Getinge Poland Sp. z o.o.,02-387 Warszawa, ul. Lirowa 27 Zakres nr 124 – 8 029,68 rg.319,80

Frasenius Medical Care Polska S.A. , 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13 Zakres 113 – 11 316,00 rg.300,00
zakres 114 – 1599,00 rg.300,00
JTA Inwestment Sp. z o.o.,ul. Bytomska 8 61-403 Poznań Zakres 122 – 5 904,00 rg.240,00
Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie bilansu ceny, powyższe oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów możliwych do otrzymania.

2. Ocena ofert:
Zakres 1
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
1 Medim 10,00 10,00
Medim 8,00 2,00 50,00
7 Polmed plus 3,76 10,00
Polmed plus 3,01 2,00 25,05

Zakres 2
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
1 Medim 10,00 1,45
Medim 8,00 0,29 41,45
7 Polmedplus 8,79 10,00
Polmedplus 7,03 2,00 45,14

Zakres 3
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
1 Medim 10,00 10,00
Medim 8,00 2,00 50,00
Zakres 6
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
Siemens 0,97 7,10
Siemens 0,78 1,42 10,97
10 Vikimed 10,00 10,00
Vikimed 8,00 2,00 50,00

Zakres 7
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
16 TMS 10,00 10,00
TMS 8,00 2,00 50,00
Zakres 15
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
6 Aesculap 9,13 1,71
Aesculap 7,31 0,34 38,24
7 Polmed plus 10,00 10,00
Polmed plus 8,00 2,00 50,00


Zakres 16
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
6 Aesculap 8,30 1,71
Aesculap 6,64 0,34 34,91
7 Polmed plus 10,00 10,00
Polmed plus 8,00 2,00 50,00

zakes 17
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
6 Aesculap 10,00 10,00
Aesculap 8,00 2,00 50,00

Zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
4 Resq 7,14 10,00
Resq 5,71 2,00 38,56
6 Aesculap 10,00 7,89
Aesculap 8,00 1,58 47,89

Zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
4 Resq 6,76 10,00
Resq 5,41 2,00 37,03
6 Aesculap 10,00 7,89
Aesculap 8,00 1,58 47,89


Zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
14 CS creatie 10,00 10,00
CS creatie 8,00 2,00 50,00

Zakres 27 PUNKTY
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
10 Vikimed 10,00 10,00
Vikimed 8,00 2,00 50,00
Zakres 36
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
4 Resq 10,00 10,00
Resq 8,00 2,00 50,00
Zakres 48 PUNKTY
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
4 Resq 10,00 10,00
Resq 8,00 2,00 50,00
Zakres 51
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
19 Elektromed 10,00 10,00
Elektromed 8,00 2,00 50,00
Zakres 59
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
4 Resq 10,00 10,00
Resq 8,00 2,00 50,00
Zakres 64
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
1 medim 10,00 10,00
medim 8,00 2,00 50,00
Zakres 65
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
4 Resq 10,00 10,00
Resq 8,00 2,00 50,00
Zakres 66
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
11 Medtonic 10,00 10,00
Medtonic 8,00 2,00 50,00
Zakres 68
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
10 Vikimed 10,00 10,00
Vikimed 8,00 2,00 50,00
Zakres 70
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
3 Philips 3,96 10,00
Philips 3,17 2,00 25,83
10 Vikimed 10,00 9,94
Vikimed 8,00 1,99 49,94
Zakres 71
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
10 Vikimed 10,00 10,00
Vikimed 8,00 2,00 50,00
Zakres 72
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
10 Vikimed 10,00 10,00
Vikimed 8,00 2,00 50,00
Zakres 73
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
10 Vikimed 10,00 10,00
Vikimed 8,00 2,00 50,00
Zakres 74
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
7 Polmed plus 10,00 10,00
Polmed plus 8,00 2,00 50,00
15 Olympus 2,85 10,00
Olympus 2,28 2,00 21,41
Zakres 82
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
7 Polmed plus 10,00 10,00
Polmed plus 8,00 2,00 50,00
9 Emed 3,93 2,17
Emed 3,15 0,43 17,90
Zakres 87
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
4 Resq 10,00 10,00
Resq 8,00 2,00 50,00
Zakres 100
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
7 Polmed plus 10,00 10,00
Polmed plus 8,00 2,00 50,00


Zakres 106
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
10 Vikimed 10,00 10,00
Vikimed 8,00 2,00 50,00
Zakres 107
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
2 Frasenius 4,17 10,00
Frasenius 3,33 2,00 26,67
10 Vikimed 10,00 9,94
Vikimed 8,00 1,99 49,94


Zakres 124
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
Getinie 10,00 10,00
8 Getinie
Zakres 113 nazwa OFERENTA 80%
2 Frasenius 10,00
10,00
Frasenius 8,00 2,00 50,00


Zakres 114 nazwa OFERENTA 80%
Frasenius 10,00
10,00
Frasenius 8,00 2,00 50,00
8 Zakres 122 nazwa OFERENTA 80%
JTA 10,00
10,00
JTA 8,00 2,00 50,00


3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

01 Medim Sp. z o. o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
02 Frasenius Medical Care Polska S.A.60-118 Poznań, ul. Krzywa 13
03 Philips Polska Sp. z o. o.Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
04 Siemens Sp. z o. o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
05 Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQul. Moniuszki 15/4531- 523 Kraków
06 Aesculap Chifa Sp. z o.o.ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl
07 Pol-Med Plus ul. Christo – Botewa 69,30-798 Kraków
08 Getinge Poland Sp. z o.o.02-387 Warszawa, ul. Lirowa 27
09 Emed Sap. Z o. o. Sp. k Ul. Ryżowa 69 a, 05-816 Opacz
10 Viki- Medul. Piotra Skargi 8/404, 40-091 Katowice
11 Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
12 Anmediq s. c.ul. ZWM 16/1502-786 13 Diagnos Sp. z o. o.ul. Łączyny 4,02-820 Warszawa
14 Andrzej Maciejczyk CS-Creative Solutions Opta – Tech Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211; 02-797 Warszawa
15 Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa
16 TMS Sp. z o. o.ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa
17 JTA Investment Sp. z o. o.ul. Bytomska 8 , 61-403 Poznań
18 Timko Sp. z o. o.ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
19 Elektromed Med Grzegorz Pałkowski32-005 Niepołomice, ul. Zabierzowska 11


4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

13 - Diagnos Sp. z o. o.ul. Łączyny 4,02-820 Warszawa– w zakresie 34 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada wymaganiom zawartym w treści SIWZ. Wykonawca nie przedłożył kompletnego załącznika nr 1 tj. formularza ogólnego, brak wyceny roboczogodziny która stanowi istotny element oferty. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego załącznik musi zawierać wszystkie wymienione pozycje w obowiązującym formularzu oferty.

18 - Timko Sp. z o. o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa – w zakresie 115na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, oferta złożona przez Wykonawcę nie odpowiada wymaganiom zawartym w treści SIWZ. Wykonawca nie przedłożył kompletnego załącznika nr 1 tj. formularza ogólnego, brak wyceny roboczogodziny która stanowi istotny element oferty. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego załącznik musi zawierać wszystkie wymienione pozycje w obowiązującym formularzu oferty.

5. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następujący Wykonawca:

12 - Anmediq s. c. ul. ZWM 16/1502-786 Warszawa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp zamawiający zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Wykonawca zgodnie z załączonym dokumentem do oferty dokonał wpłaty 22.05.2013 na numer konta, które zostało zlikwidowane. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zakres nr 4;5;8;9;10;11;12;13;14;20;21;22;23;25;26;28;29;30;31;32;33;34;35;;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;49;50;52;53;54;55;56;57;58;60;61;62;63;67;69;76;77;78;79;80;81;83;88;89;90;91;92;93;94;95;97;98;99;101;102;103;104;105;108;109;110;111;112;116;117;118;119;121;123;125–unieważniono na podstawie art. 93ust.1pkt1) PZP – „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)”

Zakres 75;96;120 – unieważniony – art. .93.1.pkt. 4) ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)

W myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny. Umowa z dnia 08.07.2013r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech


Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-08-16
08 lipca 2013 roku Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zakres
Wartość brutto (pln)
cena za roboczogodzinę (pln)
Medim Sp. z o. o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres nr 1 – 2 558,40 rg. 276,75
Zakres nr 3 – 1 599,00 rg. 276,75
Zakres nr 64 – 738,00 rg. 276,75
Pol-Med Plus ul. Christo – Botewa 69,30-798 Kraków
zakres nr 2 – 700,00 rg 40,00
zakres nr 15 – 1800,00 rg.40,00
zakres nr 16 – 3400,00 rg.40,00
zakres nr 74 – 7 400,00 rg 40,00
zakres nr 82 – 1 500,00 rg. 40,00
zakres nr 100 – 3 000,00 rg. 40,00
Viki- Med ul. Piotra Skargi 8/404, 40-091 Katowice
Zakres nr 6 – 2 460,00 rg.445,26
Zakres nr 27 – 2 091,00 rg.445,26
Zakres nr 68 – 9 348,00 rg. 445,26
Zakres nr 70 – 2 337,00 rg. 445,26
Zakres nr 71 – 1 722,00 rg. 445,26
Zakres nr 72 – 1 968,00 rg. 445,26
Zakres nr 73 – 1 722,00 rg. 445,26
Zakres nr 106 – 1 476,00 rg. 445,26
Zakres nr 107 – 2 460,00 rg. 445,26
TMS Sp. z o. o.ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa
Zakres nr 7 - 114 144,00 rg. 492,00
Aesculap Chifa Sp. z o.o.ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres nr 17 – 1 295,64 rg. 233,70
Zakres nr 18 – 9 836,16 rg. 233,70
Zakres nr 19 – 15 681,38 rg. 233,70
Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45
31- 523 Kraków
Zakres nr 36 – 2 152,50 rg.184,50
Zakres nr 48 – 6 826,50 rg.184,50
Zakres nr 59 – 3 739,20 rg.246,00
Zakres nr 65 – 1525,20 rg.246,00
Zakres nr 87 – 5 633,40 rg. 258,30
ElektroMed Grzegorz Pałkowski32-005 Niepołomice,
ul. Zabierzowska 11
Zakres nr 51 – 5 661,60 rg. 404,40

Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101,
04-041 Warszawa
Zakres nr 66 – 16 236,00 rg.922,50

Getinge Poland Sp. z o.o.,02-387 Warszawa, ul. Lirowa 27
Zakres nr 124 – 8 029,68 rg.319,80

Frasenius Medical Care Polska S.A. , 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13
Zakres 113 – 11 316,00 rg.300,00
zakres 114 – 1599,00 rg.300,00
JTA Inwestment Sp. z o.o.,ul. Bytomska 8 61-403 Poznań
Zakres 122 – 5 904,00 rg.240,00

W zakresie 24 firma- Andrzej Maciejczyk CS-Creative Solutions Opta – Tech Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211; 02-797 Warszawa - nie podpisała umowy.