Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 37/2013 Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

-------------------------------------------------

Tarnów: Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,
Numer ogłoszenia: 51491 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - zg. z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012 , poz. 1529 ) - działalność pocztowa wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Oświadczenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych - Urzędu Komunikacji Elektronicznej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W takiej sytuacji zmianie ulegnie stawka podatku VAT, ceny jednostkowe netto, wartość wynagrodzenia netto, wartość podatku VAT wchodzące w skład cen jednostkowych brutto o których mowa w załączniku do umowy. b) zmiany ustawy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych do ustawy - w takim przypadku będą miały zastosowanie nowe przepisy prawa, w szczególności w zakresie terminów dostarczania przesyłek pocztowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-04-05 (0130405143713-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2013-04-11 (0130411134732-zalacznik nr 1a- modyfikacja.docx)
Załącznik - 2013-04-12 (0130412131810-wzor umowy-modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-04-11
Odpowiedź:dodano: 2013-04-11
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 51491-2013 z dnia 2013-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,
Termin składania ofert: 2013-04-15

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 54469 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51491 - 2013 data 05.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2013 godzina 10:00,.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2013 godzina 10:00,.

Sprostowanie:dodano: 2013-04-11
Odpowiedź:dodano: 2013-04-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-37-1529/13 Tarnów, dnia 10.04.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,– sprawa nr 37/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.04.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
W Rozdziale II SIWZ pkt 3 Zamawiający wymaga zaoferowania stałości cen przez okres obowiązywania umowy. Operator wyznaczony zobowiązany jest do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem umowy, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy rozdziału 4 ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej, w świetle postanowień zawartych w projekcie umowy, operator wyznaczony zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego ale także cywilnego czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie operatora wyznaczonego na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia postanowień dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo dodanie postanowienia we wzorze umowy o następującej treści: "W przypadku zmiany obowiązujących Wykonawcę cenników (zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe) i braku ich akceptacji ze strony Zamawiającego, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem albo na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym Wykonawca poinformował Zamawiającego o zmianie cenników, albo na dzień wskazany przez Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, iż dzień ten Zamawiający wskazać musi nie później niż w ciągu 5 dni od dnia kiedy dowiedział się o zmianie obowiązujących cenników. W okresie trwania wypowiedzenia umowy ceny za wykonane usługi Wykonawca będzie naliczał zgodnie z obowiązującymi
u Wykonawcy cennikami. Akceptacja nowych cenników przez Zamawiającego dla swej skuteczności wymaga wyraźnego oświadczenia na piśmie złożonego przez osoby uprawnione do działania w imieniu Zamawiającego. Brak takiego pisemnego oświadczenia uznaje się za brak akceptacji nowych cenników skutkujący rozwiązaniem umowy.”
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce i na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu płatności z 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na termin 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego proponujemy dopisać zdanie o treści: „Jeżeli Wykonawca nie dostarczy faktury VAT co najmniej 7 dni przed terminem płatności, na pisemny wniosek Zamawiającego ewentualne odsetki będą liczone od 8 dnia od daty dostarczenia faktury VAT.”
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” Rozdz. IX „Przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym” Zamawiający nie wskazał kraju przeznaczenia przesyłek. Ze względu na fakt, iż opłata za nadawane przesyłki w obrocie zagranicznym uzależniona jest między innymi od kraju ich przeznaczenia, czy Zamawiający rozważy zmianę formularza „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” poprzez określenie kraju lub kontynentu ich przeznaczenia?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” Rozdz. X „Przesyłki listowe polecone za potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie zagranicznym” Zamawiający nie wskazał kategorii przesyłek, tzn czy są to przesyłki najszybszej kategorii (priorytetowe), czy też są to przesyłki zwykłe (ekonomiczne), które nie są przesyłkami najszybszej kategorii oraz nie zostały wskazane kraje przeznaczenia przesyłek. Ponadto Zamawiający określił dla przedmiotowych przesyłek masę do 350 g. W obrocie zagranicznym cena za usługi listowe uzależniona jest również od bardziej szczegółowego określenia masy tj. do 50 g, od 50 g do 100 g, oraz od 100g do 350 g. Ze względu na fakt, iż opłata za nadawane przesyłki w obrocie zagranicznym uzależniona jest od masy przesyłki, od kategorii nadawanych przesyłek oraz od kraju ich przeznaczenia czy Zamawiający rozważy zmianę formularza „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” poprzez większe uszczegółowienie masy przesyłek, wskazanie kategorii przesyłek oraz określenie kraju lub kontynentu ich przeznaczenia?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A poprzez rozszerzenie rozdz. X o wskazanie bardziej szczegółowego określenia masy przesyłek.

Pytanie 6
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” Rozdz. XI „Przesyłki pobraniowe” Zamawiający nie wskazał kategorii przesyłek, tzn czy są to przesyłki najszybszej kategorii (priorytetowe), czy też są to przesyłki zwykłe (ekonomiczne), które nie są przesyłkami najszybszej kategorii. Ze względu na fakt, iż opłata za nadawane przesyłki pobraniowe uzależniona jest od kategorii nadawanych przesyłek, czy Zamawiający rozważy zmianę formularza „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” poprzez wskazanie kategorii przesyłek pobraniowych?.
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli przesyłki pobraniowe zwykłe ( ekonomiczne)

Pytanie 7
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” (Rozdz. XII poz. 1) „Usługi kurierskie” Zamawiający wskazał m.in. usługi kurierskie do 1 kg. Czy Zamawiający przewiduje możliwość nadawania tego rodzaju przesyłek w opakowaniach firmowych (opakowanie foliowe o wymiarach 34 cm x 25 cm) Wykonawcy, co będzie skutkowało zmniejszoną opłatą za nadanie tego rodzaju przesyłek?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8
W formularzu „Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa” (Rozdz. XIII) „Inne usługi” Zamawiający wskazał usługę odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego 5 razy w tygodniu. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji „Cena jednostkowa netto”, „stawka VAT” oraz „Wartość brutto” należy wpisać miesięczną opłatę za świadczenie przedmiotowej usługi czy wartość świadczenia usługi przez okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy.
Odpowiedź: Wartość świadczenia usługi przez okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy.

Pytanie 9
We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w § 10 Zamawiający żąda od Wykonawcy wypłaty odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w wysokościach zgodnych z ustawą Prawo pocztowe oraz dodatkowej wypłaty odszkodowania poprzez żądanie zapłaty kary umownej w wysokości 10 % opłaty za daną przesyłkę w przypadku jej nie doręczenia (czyli niewykonania usługi). Zgodnie z postanowieniami projektu umowy zastosowanie do niej znajdują przepisy Ustawy Prawo Pocztowe. Operator pocztowy jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych zapisów Rozdziału 8 Ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy w/w ustawy i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień projektu umowy z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie w projekcie umowy § 10 i w jego miejsce wprowadzenie postanowienia regulującego odpowiedzialność operatora pocztowego na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpital Anna Czech

Pytanie:dodano: 2013-04-12
Odpowiedź:dodano: 2013-04-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-37-1575/13 Tarnów, dnia 12.04.2013 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,– sprawa nr 37/2013

W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.04.2013 r. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE NR 1:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy”.
Jednakże w załączniku nr 4 (Umowa), Zamawiający wskazuje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie przepisami m.in.:
„§1 pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 1529Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004r. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003r. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.), Światową Konwencją Pocztową - Protokół Końcowy -Bukareszt 2004, (Dz. U. z 2007r. Nr 206, poz. 1495), Regulaminem dotyczącym Paczek pocztowych -Protokół Końcowy - Berno 2005 (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 745), Regulaminem Poczty Listowej -Protokół Końcowy - Berno 2005 (Dz. U. z 2007r. Nr 108, poz. 744).
§3 pkt. 3 „Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego potwierdzenia odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U z 2004 Nr 5, poz. 34 z późn. zm.) dla przesyłek listowych nie będących przesyłkami najszybszej kategorii”.
§3 pkt. 4 „W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia. W przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz.U z 2003 Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.). Po upływie terminu odbioru zgodnie z:
- art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2012r. poz.749 z późn. zm.) lub;
- art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) lub;
- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003r. Nr 108, poz. 1022 z późn. zm.), przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata”.
§3 pkt. 5. „Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003r. Nr 183, poz. 1795, z późn. zm.)”.
§8 Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej tj. za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe dotyczącymi odszkodowania.
§8 pkt. 1. „Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie…”.
Tak sformułowane zapisy czynią treść opisu przedmiotu zamówienia niejednoznaczną, gdyż nawiązują do świadczenia powszechnej usługi pocztowej, którą z mocy ustawy Prawo pocztowe może realizować tylko jeden podmiot. Z ustawy tej wprost wynika, że czym innym jest usługa wchodząca w zakres usług powszechnych, a czym innym sama powszechna usługa pocztowa.
Zgodnie z art. 3 punkt 30) Prawa pocztowego usługą wchodzące w zakres usług powszechnych są usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich.
Natomiast czym innym jest powszechna usługa pocztowa, która może być wykonywana tylko przez jeden podmiot – operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) i to tylko w ramach obowiązku na niego nałożonego przez ustawę. Natomiast usługi realizowane przez innych operatorów niż operator wyznaczony oraz usługi realizowane przez operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku nie są powszechnymi usługami pocztowymi. Ww. obowiązek operatora wyznaczonego unormowany jest w art. 46 Prawa Pocztowego:
Art. 46. 1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług powszechnych:
1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;
2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:
a) placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz
b) nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie;
3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;
4) po przystępnych cenach;
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.
W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy usługami pocztowymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, a powszechnymi usługami pocztowymi.
Po pierwsze, należy zauważyć, że odbiorcą usługi będącej przedmiotem zamówienia jest tylko jeden podmiot - Zamawiający, podczas gdy odbiorcą usługi powszechnej jest nieograniczony krąg osób i podmiotów. Obowiązek zapewnienia równego standardu dla wszystkich odbiorców usługi nie znajduje więc zastosowania.
Po drugie, w przepisie przewidziano jednolitość świadczenia usługi powszechnej w porównywalnych warunkach. Sposób świadczenia usługi w ramach prawa zamówień publicznych jest ustalany indywidualnie, na podstawie umowy Zamawiającego z Wykonawcą. Trudno w takiej sytuacji mówić o jednolitości świadczenia usługi, ponieważ sposób jej świadczenia jest indywidualnie ustalony między stronami umowy. W szczególności cena za daną przesyłkę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia będzie wynikać ze złożonej przez Wykonawcę oferty oraz podpisanej przez Strony umowy. W wypadku usługi powszechnej cena usługi wynika z cennika operatora, zatwierdzanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Czynności odbioru korespondencji z siedziby nadawcy nie jest elementem powszechnej usługi pocztowej w rozumieniu art. 45 i art. 46 obecnie obowiązującej ustawy Prawo pocztowe. Operator wyznaczony, mający obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, ma w swojej ofercie usługę odbioru korespondencji z siedziby nadawcy celem jej nadania w urzędzie pocztowym (usługa tzw. „poczty firmowej”), jednak usługa ma charakter umowny, nie mieści się w katalogu usług powszechnych.
Wskazać również należy, że operatorzy inni niż wyznaczony (w tym Wykonawca) świadczą usługi o warunkach zbliżonych do powszechnej usługi pocztowej, o której mowa w art. 45 i art. 46 nowej ustawy Prawo pocztowe. Wykonawca nie zapewnia jedynie co najmniej jednego opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. Jednakże z treści SIWZ nie wynika, że jest to istotny warunek, niezbędny do należytej realizacji zamówienia, skoro przesyłki Zamawiającego nie będą nadawane poprzez ich umieszczanie w nadawczych skrzynkach pocztowych, ale poprzez ich wysłanie po odbiorze przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego (ewentualnie w placówce Wykonawcy).
Ponadto rozporządzenia te zawierają także szereg wymogów, które nie są niezbędne do rzetelnego wykonania usługi przez operatora pocztowego. Stosownie np. do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych) istnieje wymóg posiadania przez Wykonawcę co najmniej 8.240 placówek:
§ 44. (19) 1. Na terenie kraju powinno być uruchomione co najmniej 8.240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi.
Bazując na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie przemawiające za określeniem przedmiotu zamówienia jako powszechne usługi pocztowe lub o takim standardzie, a nawiązywanie w opisie przedmiotu zamówienia do powszechnej usługi pocztowej można uznać za dyskryminujące w stosunku do operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony i narusza art. 7 ustawy PZP.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy wskazane wyżej rozporządzenia mają być stosowane w całości, czy może zastosowanie znajdą tylko niektóre ich postanowienia, np. tylko te istotne z punktu widzenia zasad doręczania pism? Prosimy o wskazanie konkretnych wymogów.
Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 1 ust. 3 Załącznika nr 4 do SIWZ (Umowy) w taki sposób, aby nadać mu brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529),
2) Regulaminie wewnętrznym Wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 Prawa Pocztowego, które nie są sprzeczne z ustawą Prawo Pocztowe,
3) międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowana umowa międzynarodowa
ogłoszona w dniu 8 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin
Poczty Listowej (Dz. U. nr 108 z 2007 r., poz. 744), Regulamin dotyczący paczek
pocztowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 108, poz. 745) w przypadku usług pocztowych w obrocie
zagranicznym,
4) Światowa Konwencja Pocztowa – Protokół Końcowy – Bukareszt 2004 (Dz.U Nr 206 poz. 1494 z dnia 8 listopada 2007 r.),
5) Regulamin Poczty Listowej – Protokół Końcowy – Berno 2005 (Dz.U. Nr 108 poz. 744 z
dnia 21 czerwca 2007 r.),
Podkreślić przy tym należy, że w ocenie Wykonawcy zastosowanie powinny znaleźć tylko te przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które ma obowiązek stosować każdy operator pocztowy.
Niezależnie od powyższego Wykonawca informuje, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujące zachowanie zasad oraz terminów doręczania pism będących przedmiotem przetargu, jak również odpowiedzialność za ewentualne nienależyte świadczenie usług pocztowych - co szczegółowo reguluje Regulamin Świadczenia Usług Pocztowych Wykonawcy:
§15
1. Operator doręcza przesyłki przyjęte do przemieszczenia oraz doręczenia w następujących terminach:
a) przesyłka listowa – termin deklarowany - w 4-tym dniu po dniu nadania
b) przesyłka listowa lokalna – termin deklarowany – w 3-im dniu po nadaniu.
c) przesyłka ekspresowa – termin deklarowany- w 2-gim_dniu po dniu nadania
d) przesyłka polecona ekspresowa – termin deklarowany – w 2-gim dniu po dniu nadania;
e) paczka ekspresowa – termin deklarowany - w 2-gim dniu po dniu nadania;
f) przesyłka paczkomatowa – termin deklarowany – w 2-gim dniu po prawidłowym nadaniu.
(…)
§23
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
a) za utratę przesyłki rejestrowanej nie będącą paczką ekspresową lub przesyłką paczkomatową - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez Operatora za jej nadanie;
b) za utratę paczki ekspresowej lub przesyłki paczkomatowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;
c) za ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki rejestrowanej lub paczki ekspresowej– w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt. a lub b.
d) za utratę przesyłki ubezpieczonej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej niż wynikająca z tabeli sumy ubezpieczenia dla danej przesyłki.

W świetle powyższego, konieczność spełnienia dodatkowych wymogów, wynikających z wyżej wskazanych rozporządzeń, często jedynie technicznych, nie wpływających na jakość oraz terminowość wykonania usługi, jest zupełnie zbędna. Może wręcz być uznana za naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający, stawiając warunek spełnienia wszystkich wymogów określonych w wymienionych aktach prawnych, dyskryminuje podmioty inne niż Poczta Polska S.A. Oczywistym jest bowiem, iż tylko ten podmiot jest w stanie spełnić wszystkie warunki przewidziane w wyżej wymienionych aktach prawnych.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 wzór u mowy § 1 ust. 3

PYTANIE NR 2:
Zamawiający w treści § 3 pkt. 4 Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wskazuje, iż Wykonawca jest zobowiązany zwrócić przesyłkę Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata po upływie terminu odbioru zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacją podatkową, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003r. Nr 108, poz. 1022 z późn. zm.).
Czy Zamawiający w ramach zamówienia będzie nadawał również przesyłki wymagające zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu przewidzianym nowelizacjami dokonanymi przez nowe Prawo pocztowe)?
Art. 57 § 5 pkt 2 KPA:
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego,
Art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej:
Art. 12 § 6 Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
Wykonawca zwraca uwagę, iż w jego ocenie wymóg nadania pisma do organów administracji publicznej wyłącznie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w celu zachowania terminu do jego wniesienia stanowi nieuzasadnione w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP naruszenie zasad równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) i wolności działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP), a także zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji) ze względu na nadmierną i bezzasadną ingerencję państwa w sferę wolności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że przepisy Prawa pocztowego zezwalają na wykonywanie działalności pocztowej nie tylko przez operatora wyznaczonego, a więc operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych (art. 3 pkt 13 – nowe PP), ale również przez innych operatorów. Ustawodawca natomiast, pomimo tego że uprawnia organy procesowe do doręczania pism nie tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jakim jest Poczta Polska S.A., ale również za pośrednictwem innych uprawnionych podmiotów zajmujących się doręczaniem korespondencji, pominął operatorów innych niż Poczta Polska S.A. w przepisach regulujących nadawanie pism procesowych do sądów i organów administracji. Taka "niesymetryczność" regulacji jest trudna do wytłumaczenia, zważywszy, że nie do przyjęcia byłoby założenie, iż ustawodawca nie ma zaufania do potwierdzeń nadania przesyłki wystawionych przez takich operatorów, skoro wykazuje takie zaufanie, jeśli chodzi o doręczanie przesyłek nadanych przez organy procesowe.
W ocenie Wykonawcy art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej są zatem niezgodne z Konstytucją RP i nie powinny być stosowane.
Warto bowiem zauważyć, że organy procesowe czy organy administracji mogą przy doręczaniu przesyłek do stron korzystać z usług innych operatorów pocztowych.
Art. 144 Ordynacji Podatkowej
Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe , swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.
Art. 39 KPA
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
W świetle powyższego domniemanie zachowania terminu wynikające z art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej przysługujące wyłącznie w wypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora wyznaczonego, a nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, stanowi istotne, nieuzasadnione dyskryminowanie pozostałych, poza operatorem wyznaczonym, operatorów pocztowych świadczących przecież analogiczne usługi na tym samym rynku usług pocztowych, co stanowi naruszenie wyżej wymienionych artykułów Konstytucji RP. Treść art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej nie pozostaje także spójna z treścią odpowiednio ww. art. 39 KPA oraz art. 144 Ordynacji podatkowej, które pozwalają organom doręczać przesyłki nie tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego.
Odpowiedź: Tak

PYTANIE NR 3:
Jeżeli Zamawiający przewiduje konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. za pośrednictwem operatora wyznaczonego, to:
1) czy dopuszcza możliwość wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
2) czy dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób - w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego?
Wykonawca podkreśla, że Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnej usługi pocztowej ma obowiązek zrealizować usługę i nie może odmówić w tym zakresie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych niezależnie od łączących ją stosunków z Wykonawcą. W przypadku drugim (pytanie nr 2 pkt 2) Wykonawca może nadać przesyłki za pośrednictwem operatora publicznego, ale wymagać to będzie współpracy z Zamawiającym i najpierw wyodrębnienia przesyłek, które muszą być nadane w trybach według ww. procedur.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób - w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego

PYTANIE NR 4:
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający?
Wykonawca zaznacza przy tym, że na kopercie będą znajdować się dane adresowe Zamawiającego, a jedynie na dowodzie nadania będzie wskazany inny podmiot niż Zamawiający.
Odpowiedź: Nie

PYTANIE NR 5:
W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę w realizacji zamówienia podwykonawców czy Zamawiający przewiduje obowiązek złożenia przez podwykonawców dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy lub jeszcze inne dokumenty? Jeżeli tak, to jakie?
Odpowiedź: Nie

PYTANIE NR 6:
Zamawiający w treści SIWZ nie określa sytuacji, w której Wykonawca polega na wiedzy doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Czy Zamawiający przewiduje taką możliwość?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE NR 7:
Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie przez podwykonawcę z usług dalszego podwykonawcy? Jeżeli tak, to czy konieczne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub jeszcze innych dokumentów dotyczących dalszych podwykonawców? Należy zwrócić uwagę, że za należyte wykonanie zamówienia odpowiedzialność w całości ponosi Wykonawca, w związku z tym bez znaczenia dla Zamawiającego jest ilość podwykonawców oraz powierzenie wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.
Odpowiedź: Nie.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Pytanie:dodano: 2013-04-12
Odpowiedź:dodano: 2013-04-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-37-1579/13 Tarnów, dnia 11.04.2013 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 37/2013 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17.04.2013 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 17.04.2013 r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 16.05.2013 r. nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
W rozdziałach: IX pkt. 1, XII pkt. 1 oraz XIII SIWZ ulegają zmianie powyższe terminy.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-04-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271-KS-37- 1674/13 Tarnów, dnia 19.04.2013

dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów,– sprawa nr 37/2013


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów”
Uzasadnienie:

1) Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa cena przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...) ” – tj. 70 000,00 zł. brutto

2) W niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01. InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków – 113 385,57 zł. bruttoPouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech